LEVERTRAAN EMULSIE DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. M8HKMEBÏSHÜ duitschland. f"~* belgie. BROCADES STHEEMAN PER FLACON f 1.40. 1923 WINTER 1924 WOLLEN PANTOFFELS JOH. VAN DIJK „L'HIRONDELLE" Voorjaars-Hoeflen engeland. zweden. italïe. rusland. turkije. egyptec vereenig.de staten. Terug in lief leven. 22e Jaargang No. 208 toot Ametv toort f ZÏQ. Akb iroaco per exMX t X—, ptt wrek (met trafi» «rrekeró» lya oeseinitfcai) f 0.17*. sixoadelijke nimmer! 1 oos. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTHUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. «7910. TEL INT. 813. DE SCHADELOOSSTELLING. Dc arbeid der deskundigen. P a r ij s, 5 Maart. (B. T. A.) De subcom missie voor het bankwezen, onderafdeeling" van het comité Dawes, zette in den namiddag de bespreking" met Schacht voort, die voornamelijk inlichtingen verstrekte over de wijze, waarop de credietbank, zooals die wordt overwogen, zou moeten worden omgezet in een emissiebank, zooals het comité die op het oog heeft. Men hoopt, dat de definitieve rapporten der comités einde der volgende week aan de C. v. H. zullen kunnen worden voorgelegd. BESPREKINGEN VAN DEN RIJKSKANSELIER MET DE PARTIJLEIDERS. Berlijn, 3 Maart (W. B.) De rijkskanse lier ontving heden, in tegenwoordigheid van verschillende leden van het kabinet, de leiders der soc.-dem. partij om met hen over de par lementaire situatie, met name over de kwestie van de rijksdagontbinding, te spreken. Aan dit onderhoud sloten zich de besprekingen met de leiders aan. Verder moeten de vertegenwoor digers van het bezette gebied over de moge lijkheid van verkiezingen in het Rijn- en Roer gebied gehoord worden. Nader meldt Wolff, dat de besprekingen geen verandering in den toestand (hebben gebracht. De besprekingen worden niet voortgezet. BOTSING TUSSCHEN NATIONALISTEN EN COMMUNISTEN. 200 arrestaties. B e r 1 ij n 5 Maart. (N. T. A. Draadloos). Te Jena hebben de communisten in verband met een vergadering van nationalisten tegen- bctoogingen gehouden, waarbij het tot botsin gen met de politie kwam. Tweehonderd com munisten werden gearresteerd. DE DEUTSCHE SPOORWEGEN. Minister Oeser tegen internationa lisatie. B e r 1 ij n3 Maart. (N. T. A. Draadloos). Op een vergadering der democratische partij. Zondag te Maagdenburg gehouden, verklaarde Oeser, de rijksminister voor het verkeer, dnt de rijksregeering nooit genoegen zou nemen met het internotionaliseeren der Duitsche spoorwe gen, aangezien men onmogelijk een leger van 750.000 ambtenaren en arbeiders onder buitenlandsch beheer kon stellen. HET. PROCES-HITLER. De morgenzitting van gisteren. Münchien, 3 Maart. (W. B.) In dc och tendzitting is in de eerste plaats van verschil lende zijden protest aangetcekend tegen de aan vallen in dc bladen en tegen dc daarbij geop perde verwijten aan het adres van enkele offi cieren van de rijksweerbaarheid. G. Nypels seint uit Münchcn aan het Hbh: Bij het begin van de zitting van heden ver zocht de verdediger van luitenant Brüchner de onmiddellijke arrestatie van von Kahr, von Los- sow, von Seisscr en ook de oproeping als ge tuigen van het heele minislerie-von Knilling. Verder van Escherich. Nadat de beklaagde lui tenant Wagner reeds kans had gezien om oan te toonen, dat de leerlingen der infantcrieschool evenals de geheel© Beierschc Reichswehr door von Lossow systematisch werden voorbereid voor den opmarsch naar Berlijn, werd op het verzoek van den Staatsanwalt, om de zaak met gesloten deuren te behandelen, ingegaan. In de middagzitling werd het verhoor der' beklaagden beëindigd. Luitenant Pcrnet, de stief zoon van Ludendorff, dien men blijkbaar niet wilde blootstellen, behoefde slechts ja te ant woorden op het verhaal, dat do voorzitter hem voorkauwde. De Oberamtmann der politie, Frick, ontkende van tevoren iets geweten te hebben, totdat Poehner hem namens von Kahr het Polizeipraesidium aanbood. Het bleek de eenige beklaagde te zijn, dien de voorzitter openlijk niet geloofde. Freiherr von Cramer Klett, die met het Vati- kaan intieme relaties onderhoudt, schrijft heden in dc „Bayerischer Kuricr", dot kardinaal Gas- porri hem persoonlijk meedeelde, dat Paus Be- nediktus XIII en Gasparri in den herfst van 1919 en den winter van 1920 door onvermoei baar aandringen bereikten, dat Italië afzag om deel te nemen oan den cisch tot uitlevering van oorlogsmisdadigers, waarop Japan zich bij Italië aansloot, zoodat Frankrijk gedwongen werd van dit plan af te zien. Ook Ludendorff, die thans zoo op het Vatikaan scheldt, dankt dus zijn vrij heid daaraan. Wolff meldt nog, dat de verdediger van Ludendorff cischte, dat alle leden van dc Beier schc regeering en verder „Forstrat" Escherreh, alsmede „Geheimrat" Held, zouden worden Jfe- hoord. Voorts sprak hij de hoop uit, dat de strafver volging1 zoo noodig zou eindigen met de arres taties van Von Kahr, Von Lossow en Seisser. Hiermede is het verhoor van de beklaagden ten einde. Vandaag zal een begin worden ge maakt met het hooren van de getuigen. Een pauselijke protcct-octie togen Ludcndorff's verklaringen. B e r 1 ij n, 3 Maart (N. T. A. Draadloos). Volgens een bericht uit Keulen zal dc H. Stoel in een Motu Proprio opkomen tegen de bewe ringen van Ludendorff omtrent de houding van het Vaticaan ten opzichte van Duitschland. Ook de Duitsche Katholieken bereiden een scherpe actie voor tegen Ludendorff's aanvallen. DE EMISSIEBANK. Een bericht uit Brussel bevestigt, dat do goudbillettenbank, tot welker oprichting door de experts besloten is, baar zetel te Amster dam of Den Haag zal hebben. HET DUITSCHE WERKLOOZENCIJFER. Volgens verklaringen van den rijksminister van arbeid bedraagt het aantal werkloozen op het oogenblilc in Duitschland 5.000.000 per sonen. DE LEIPZIGER MESSE. Leipzig, 2 Maart. (V D.) Heden is dc Voorjaarsmesse geopend. De deelneming aan cn de belangstelling voor de Messe is dezen keer grooter dan de beide vorige malen, toen dc depreciatie van de mark den handel on ooglijk maakte, Het aantal bezoekers is veel grooter Uit Nederland kwam gisteravond één extra-trein, terwijl hedenovend met den gewo nen trein nog veel Nederlanders verwacht worden. B e r 1 ij n, 3 Maart. (V, D.) De Leipziger Messc is Zondag geopend. Er zijn ongevee; 140.000 exposanten. Uit het buitenland, vooral Amerika, zijn er talrijke koopers. DE UITSLUITING OP DE DUITSCHE WERVEN. Stettin, 3 Maart. (W. B.) Thans ligt het werk op de werven te Stettin ook stil. De ar beiders zijn uitgesloten, nadat reeds enkele dngen geleden ook de werven in Hamburg, Bre men cn Kiel gesloten waren en het personeel, wegens weigering om den 9-urigen werkdag te aanvaarden, was uitgesloten. In Stettin betreft het zevenduizend man. DE KABINETSCRISIS. De crisis opgelost De Standaard meldde vanavond, dat de mi nistercrisis opgelost was cn dat Vandevijverc het kabinet zou pogen te formeeren. Ofschoon dit naar alle waarschijnlijkheid zoo is, kon daar van geen bevestiging worden verkregen. Dc fascisten In liet geweer. FrLe faisceau beige", de Belgische fascisti sche groep, die zegt 300.000 leden te tellen, liet biljetten aanplakken, waarin do burgers worden uitgenoodigd de „Faisceau" to steunen en een kranig man aan het hoofd der regeering te eischen. Mcnschcn van elke opinie heet het, kunnen lid worden van de „Faisceau", die ech ter een eventueel socialistische lamingantisch ministerie uit aile macht zal bekampen. De „Faisceau" vraagt ten slotte ook een man in het Kabinet Dinsdag 4 Maart IS24 bewijsnummer, elke rcRtl meer I 0.25. d.cnrUonb», dingen en Uc!djcilSheids-jdve.tcnlidn toi de hett» der prijs. Voor handel en bcdrljl bestaan neer, vootdceiige bepalingen voor het adrcrleeren Een» circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op oonvnag toegezonden. Voor Amersfoort bij A. v. d. WEG, Langesftraat 23. NIEUWSTE KLEUREN GIÏOOTE KEUZE LANGKSriMAT 11G sass DAMES-MODEMAGAZIJN 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT ontvingen viij in RUIME KEUZE 8.50 ©.75 4 90 Geelt nu uw oude hoeden om tc modernisecren, wij hebben cr ecu speciaal Atelier voor, gevon vak kundige voorlichting cn zijn zeer billijk. KARDINAAL MERCIER EN DE POLITIEK. „Duilschluncl moet betalen.' Par ij s, 3 Maar t. (Havas). In een herder lijken brief aan de Belgische geestelijkheid legt kurdinual Merrier, nu eerst den tegenwoordigen moeilijken toestand in Belgie te hebben ge schetst, er den nadruk op, dut dc overwonne nen zelf een fictief failliet hebben bewerkt cn zich liever vierkunt hebben laten ruïneeren. door een onbeperkte inflatie, dan de schuld af te doen, waartoe zij zich naar recht verbonden hadden cn zich zoodoende onthouden hebben van het eerlijke gebaar, dut de geallieerden ver gund zou hebben cdelmóediglijk op hen toe te treden met den wensch tot vergeten cn ver geven. Hieraan voegt dc kardinaal toe: Laat ons, in afwuchting dat Duitschland ons betalen zul, ons zelf redden. Vroeg of laat zal Duitschland ons betalen. Ik kan er niet toe besluiten daar aan tc twijfelen. Als het er niet goedschiks toe besloot, vertrouw ik er op, dat dc herinnering oan onze duizenden helden, die hun leven heb ben gegeven voor de zegepraal van het recht boven onrecht, dc volken en hun regelingen den plicht zou opleggen het tot een vrijwillige of le- genspartelende onderwerping te dwingen. Ik kon niet gcloovcn, dat de handhavers van hot recht de nederlaag zullen lijden cn do over wonnenen van nu de overwinnaars van dc' toe komst zullen zijn en dat wij voor cenigc mid delmatige commerrieelc voordeden, al te gul zig verlangd, tegelijk onze toekomstbelongcn, onze onafhankelijkheid en onze eer zouden hebben opgeofferd. In het belang des lands maan ik u uan kalm tc blijven cn te vertrou wen. Herinnert u het «geduld, dat wij geloond hebben -in uren, die kriticker waren dan deze. FRANKRIJK. DUITSCHE SCHEPEN IN FRANSCHE HAVENS. B e r 1 ij n3 Maart. (N. T. A. Draadloos). Nadat Zaterdag voor het eerst, sedert den oor log, het Duitsche s.s. Cap Polonio de haven van Cherbourg heeft aangedaan, zullen in de naaste toekomst ook de schepen Albert Ballin en Deutschland deze haven aandoen. DE FRANSCHEN IN SYRIË. Een botsing B e r 1 ij n5 Maart. (N. T. A. Draadloos). Een bericht uit Constantinopel houdt in, dat in Syrië bij een gevecht tusschen Franschen en een opstandige stam 30 Franschen zijn ge dood KONING GEORGE VERKOUDEN. Londen, 4 Maart. (N. T. A. Draadloos). Koning George moet wegens een lichte ver koudheid gedurende ecnigc dagen zijn kamer houden UIT HET LAGERHUIS. Vrnngslukken betreffende de onlwupcning. Londen, 3 Maart, (N. T. A. Draadloos). In het Lagerhuis werd don premier vandoug de vraag gesteld, of hij onverwijld stappen wilde doen om een internationale conferentie voor de beperking van de bewapeningen bijeen te roe pen. Ramsay Macdonald antwoordde, dat deze aangelegenheid reeds door den Volkenbond was besproken. Hij was van meening, dat het oogen- blik niet geschikt was voor een onnfnonk el ijken stap van eenige beteekenis. Hij moest de ont wikkeling der gebeurtenissen afwachten. Een ander lid vroeg, of het tot de politiek der regcering behoorde met dc regeeringen van Europa tot een overeenkomst te komen tot be perking von de luchtstrijdkrachten Macdonald antwoordde, dut do regeering een politiek voer de, die zou kunnen leiden tot oen olgcmeenc beperking van bewapeningen. Deze dingen wer den echter niet gedaan door de andere regee ringen met plannen te bestoken, maar door zorgvuldige voorbereiding van de voorwaarden, die dergelijke voorstellen voor bespreking vat baar maakten. In antwoord op een vraag betreffende de jongste voorstellen, door de Britsche regeering aan dc geallieerden gedaan in verband met dc ontwapening von Duitschland, zei de premier dal ze op het oogenblik bij den gezantenraad in bespreking waren cn het daarom voor hem op het oogenblik niet wel doenlijk was een ver klaring af tc leggen. Het verdrag van Lausanne. Wat betreft dc ratificatie van het verdrag van Lausanne, wees de premier er op dat het Hoogcrhuis zich reeds bozig hield met het rioo- digc wetsontwerp, dat zoo spoedig mogelijk bij het Lagerhuis zou worden ingediend. Hij voegde hieraan toe, dat dc zelf besturende dominions hun instemming met de ratificatie hadden betuigd. Op een vraag, welke stappen dc regcering denkt te doen om dc belofte uit tc voeren om uan Italië bepaalde gebieden of te staan, die bekend stonden onder den naam von Jubalnnd, ant woordde de premier, dat hij hoopte dat be paalde besprekingen ertoe zouden leiden, de hecle zauk opnieuw oan de orde tc stellen. DE VERHOUDING TOT FRANKRIJK. Een tegensprauk von Huvas. P a r ij s, 3 Maart. (Hovus). De Daily Tele graph heeft dezer da£cn gemeld, dat een nota van een staatsman om tc komen lot een Fransch-Engelschc definitieve regeling van de Europeesche moeielijkhcden, die het mogelijk zou maken de economische bezetting oan dc Roer door een gelijkv/uurdigen waarborg tc vervangen, in het begin van Februari aan dc leden van het kabinet-Poincaré is ter hand ge steld. Dc diplomulickc medewerker van Havas is in staat mee te declcn, dal dc Quni d'Orsoy een dergelijke nota niet heeft ontvangen. VLIEGONGELUKKEN. Doodcn cn gewonderr. L o n d e n, 3 Maart. (R.) Bij ccn botsing in dc lucht tusschen twee vliegtuigen boven het Duxford-vliegvcld bij Cambridge kwurrten deze beide tc vallen. Een officier cn een sergeant van de R. A. F. werden daarbij gedood, twee andere officieren zwaar gewond. Een onder omgeval gebeurde op het Bigging Hill-vliegvcld; daar v/erd eveneens een officier en een sergeant gedood cn een sergeant ge wond. De draudlooze dienst meldt nog, dat hot vliegongeval op het Bigging Hill-vliegveld, het centrum van London's luchtverdediging, «ge- schicddc, toen cinematografische opnemingen werden gedaan voor dc Britsche rijkstentoon- stelling. ONTZETTENDE SNEEUWVAL'. Londen, 3 Maart. (V. D.) Ontzettend veel sneeuw is gevallen over Schotland en NooTd-Engeland. In dc landelijke districten Aberdeenshire cn Bonffshiro kwam de. sneeuw bijnn tot dc doken der huizen. Vele families zitten gevangen in hun woningen cn moeten daar blijven, totdat de hulpbrigndcs de sneeuw komen weggraven. Zes treinen zijn ingesneeuwd. DE WERKLOOSHEID. Volgens een officieel rapport bedroeg het aantal werkloozen einde Februari ongevoer 10.000 tegen 15.500 tegen het einde der voor- ufgnandc maand. Ongeveer 2300 arbeiders worden tc werk gesteld bij dc staulswcvkcn. EEN BANK TE GENUA FAILLIET. Berlijn, 3 Maart. (V. D.) Volgens dc bladen is het faillissement uitgesproken van dc „Banco S. Giorgio" te Genua op verzoek van de Bank van Rome, wegens een wissclvor- dering van ucht milliocn lire. Op de activa van eerstgenoemde bank staat de waarde van drie stoomschepen geboekt, die den grondslag zou den vormen voor een op te richten scheep vaart-maatschappij. MOEILIJKHEDEN MET JAPAN. Sjanghai, 3 Maart. (R.) De wrijving tus schen dc Jopanncrs cn dc Russen te Wlodi- wostok kan leiden tot ccn kritieken toestand. Volgens berichten uit Tokio bcschuldigon de Russen tc Wladiwostok de Jopanncrs van spi- onnagc, maar dc Japansche regeering ontkent dit, op haar beurt aan de Russen toeschrijvend vermeende brieven te zoeken, ten einde Japon tc dwingen dc sovjel-rcgeering te erkennen. HET KALIFAAT AFGESCHAFT. Constantinopel, 3 Maart. (R.) De Nationale Vergadering heeft het voorstel tot het afzetten van den kalief en de afschaffing van het kalifaat aangenomen. EEN VERDRAG VAN VRIENDSCHAP MET DUITSCHLAND. Constantinopel, 3 Maart. (R.) De Turksch-Duitsche besprekingen hebben geleid tot het sluiten van een verdrag van vriendschap, dot morgen zal worden gcteckcnd. HET GRAF VAN TOET-ANK-AMEN. Londen, 4 Maart. (N. T. A. Draadloos). Naar uit Luxor wordt gemeld, is men druk bezig tc grachten «?cn minnelijke schikking te treffen met betrekking lot liet geschil inzake Toet-nnk-Anu.n's graftombe. De Amcrikaan- sche archncoloog, dr. Örester, heeft zich be reid verklaard als bemiddelaar ten behoeve van lady Carnarvon cn Howard Carter op te tre den. MORGAN NAAR EUROPA. V New- York, 5 Maart. (R.) De financier Morgan vertrekt morgen naar Napels. In Wall- slreet gelooft men, dut hij gedurende zijn ver blijf in Europa zal worden geraadpleegd over de leeningen voor Duitschlond en Hongarije. DE TOEPASSING DER DRANKWET. Dc overeenkomst met Engeland. Londen, 3 Maart. (R.) De tekst van de Engclsch-Amcrikaansche conventie over het ver voer van sterken drank, die op 23 Januari te Washington is getcckcnd, is vunuvond gepubli ceerd. Hoewel de contructcerende partijen ver klaren, dat zij vast van plan zijn liet principe te handhaven, dat de grens van drio zeemijlen de juisto grens van dc territoriale wateren Eenzaamheid is voor de geest, wat diëet is Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 85 „Neen, sla niet op.'1 Hij zette den stoel, waarop hij gezeten had, vlak naast dien van Godfrey cn ging zitten moet je wol geraden hebben wie ik ben," zeide hij op zijn recht-op-den-mun- affe manier, „Ik vermoed, dat u mijn vader bent," zeide de jonge man. „Ja., dat ben ik. Mijn toevallige ontmoe ting met Miss. Baring heeft mij verraden. Is het niet zoo?" „Ik geloof het wel. Misschien had ik iets moeten vermoeden, toen u over China sprak. Maar dat heb ik niet." „De aangenomen naam was die, waar onder ik gedurende achttien jaar bekend geweest ben vanaf het oogenblik, dat ik Engeland den rug toekeerde. Ik vond, dat ik dien weer aan moest nemen ter wille van ccn verkenning, evenals de rijke oom op het tooneel. om te zien wat voor een man jij was en hoe je over ie onbekenden vader dacht Vandaar de vragen, die je wel im pertinent gevonden zult'hebben." „Ik begrijp het volkomen," zeide Godfrey, terwijl hij aan zijn kortgekniptcn snor trok Baltazar leunde achterover in zijn stoel. „Zoo, dus wij zijn vader en zoon. Miss Ba ring heeft je, van haar standpunt uit, ver teld, waarom ik. alles achtergelaten heb en verdwenen ben. Haar vermoeden is volko men juist Eén ding moet ik je echter eens cn vooral zeggen. Ik had niet het flauwste vermoeden, dat jij geboren moest worden. Had ik dat geweten, dan zou ik gebleven zijn en mijn plicht gedaan hebben. Pas een weck geleden heb ik in Cambridge van je bestaan gehoord." „Ja?" zeide Godfrey. „Laten we deze quaestie voor goed afhan delen. Je gelooft mij of jc gelooft mij niet. Als je me niet gelpoft, zal niets, wat ik ook zeg of doe, het je kunnen doen gelooven. Als je me gelooft, kunnen we verder gaan. Dit is het vitale van onze toekomstige ver houding. Spreek openhartig. Wat is het?* Godfrey keck een paar seconden in do lichtende, grijze oogen de zijne waren eenigszins hard en zeide dan op zeer be slisten toon: „Ik gelooi u zeker. Mijn gesprekken met zuster Baring doen mij dat bijzondere punt als vaststaande beschouwen." Baltazar haalde verlicht adem. „Dat is dus in orde. Ik geloof, dat ik je ook moet verzekeren, dat ik, behalve dan dat Cambridge een week lang nergens an ders o\er gesproken heeft, niets gedaan lieb om den naam Baltazar te onleeren. Ik had in China een positie, zooals die, voor zoover ik weet. geen Europeaan na Marco Polo bereikt lieeft. Ik ben weggegaan om den strijd tusschen twee idealen het Oude China en het Nieuwe. Ik behoorde tot het Oude. Twee jaar geleden ben ik in Engeland teruggekomen „En verleden week bent u pas naar Cam bridge gegaan?" „Precies. Den tusschentijd heb ik doorge bracht op een zeer merkwaardige manier, die ik je bij een andere gelegenheid wel eens zal vertellen. Inmiddels staan we van aan gezicht tot aangezicht met het overweldi gende feit, dat ik een niet vermoeden zoon en jij een legendarischen vader gevonden hebt. Ik ben vrij lijk. Jij, vermoed ik, ook. Mocht dat niet het geval zijn, dan is mijn geld tot jc beschikking. Het is maar het beste van het begin af aan open Kaart te spelen." „Ik heb nooit aan zoo iets gedacht," zeide Godfrey. „In orde. Dat. is dus afgesproken. Nu ko men we tot het hoofdpunt. Wc zijn vader en zoon. Hoe zullen we dat verder aan pakken?" ,Het is een heel bijzondere situatie, sir, antwoordde Godfrey. Baltazar ,die zich in zijn ongeduld in het tijdsverloop, tusschen Sheepshank's verbijs terende onthulling en dit gesprek,verscheide ne denouements van het onvermijdelijke drama voorgesteld had, had er zich nooit een gedacht, dat zoo koud en onaandoenlijk was als dit. I-Iij wist, dat het Chineesclte kinderideaal in het Westen niet bestond, maar op zijn starre, onbuigzame manier had hij zich uitersten voorgesteld: óf een minachtende vijandschap öf een uitstorting van menschelijk gevoel. Een tooneel uit een idioot Fransch drama, een jeugdherinne ring, had hem niet losgelaten. „Mon fils!" „Mon pèrc!" En zij waren in elkanders armen gevallen. Maar geen van deze twee dramatische situaties had zich voorgedaan. De situatie was door den koelen, kouden jongen man als „heel bijzonder" gekarak teriseerd. Welnu, het was ccn intelligent gezichtspunt. De jotigen had de aigurnenten der advocaten van den duivel en die -van den advocaat der engelen aanhoord en zich een gezond en gunstig oordeel gevormd. Op dc voorspraak der engelen had lui nooit gere kend. Tol. zoover was het goed. llij was niet veroordeeeld. Maar aan^den anderen kant zag hij geen enkel teeken van kinderliefde. Hij zelf mot zijn expansief temperament zou graag in staat geweest zijn „Mon fils!" uit te roepen en den zoon van zijn lendenen, die schitterende voortzetting van zijn bloed pn zijn hersens, aan zijn hart te drukken. Maar in den kalmen, zich volkomen be- heerschenden jongen officier kon hij geen spoor van een gevoel, dal aan het, zijne be antwoordde, ontdokken. Hij voelde zich te leurgesteld, bijna afgewezen. Na een lange stilte zeide hij: „Ja, je hebt gelijk. Het is nu een bijzondere situatie. Misschien maken de omstandighe den, dat ik die meer ja, hoe moet ik dat zeggen meer van tl on emotioneel en kant bekijk dan jij. Per slot van rekening ben ik een totale vreemde. Ik heb nooit iels voor ie gedaan. Ik kan een complicatie in je leven worden of om liet ntwweg tc zeg gen een vervloekte last. En dat wil ik niet zijn., dat verzeker ik jc.' „Neen, natuurlijk niet," antwoordde God frey met 'een gcfronsd voorhoofd. „Ik begrijp het volkomen. Maar u moet. mij niet kwalijk nemen, sir, dat ik niet veel zeg; u zult moe ten toegeven, dat deze onthulling of hoe u het noemen wilt een beetje onverwacht is gekomen. Wanneer u, zooals u daareven gezegd hebt, bezig bent. u aan te. passen, hoe denkt u dan wel, dat het hij mij ge slcld is?" „Het is in orde," zeide Baltazar. „We zul len het voorloopig hierbij laten." Hij stond op en ging naar de deur, om Marcelle te zoeken. Maar zij was van het terras weg en ook nergens in den tuin te zien. Toen hij naar den hall terugging, stond Godfrey. „Ik geloof, dat ik jullie allebei tijd geven moet. om van den schok te bekomen. Ik kan me heel goed voorstellen, dat een dergelijk binnenstormen uit dc dcoden je vrienden lcclijk aan liet schrikken maakt." Hij keek op zijn horloge. „Trouwens, ik moet mijn trein halen. Ik zal je zeker wel weer eens gauw zien" „Ik wou juist vragen, sir, of u morgen met mij in de stad zoudt willen luuchen," zei Godfrey. „Kan jc dan zoo reizen?" „O. hemel, ia! Ik ga in ieder geval naar Londen." „Dan met alle plezier. Maar jii moet met mij lunchen. Dnt lijkt mij gepaster. Wan neer Waar? Ik heb geen club. Willen wc afspreken om half twee in het Savoy hotel?" „Dat is uitsteken'd." „Nou, tot morgen don." Zij drukten elkaar dc hand. Godfrey ging met hem mede naar hel terras. „Ilebt u een taxi of een rijtuig?" „ik ben per pedes apostolorum gekomen," antwoordde Baltazar met een {glimlach. „Zog aan zuster Baring, dat. ik haar gezocht hcbr maar dat zij weg was." „Ik kan wel iemand sturen, om haar tc zoeken, als u dat wilt." Baltazar aarzelde een oogenblik. Een op welling van teoderheid hield zijn onstui miger! implus tegen. „Neen, neen," antwoordde hij glimlachend. „Ik heb haar vandaag al last genoeg ver oorzaakt, Zij zal gauw genoeg van mij hoo ren." Nogmaals drukten zij elkaar de handi dan; liep hij hel marmeren bordes af, wuifde nog even met zijn hand cn verwijderde zicli met den elastischen tred der jeugd. Nu oen poosje hinkte Godfrey naar beneden, liep langs de tennisbanen en door den Japan- schcn tuin cn kwam bij het bcukenboschjo het tooneel van hun eerste cn zooveel latere intieme gesprekken waar hij zeker wist Marcelle te zullen vinden. Hij zag hoar, voor zij hem zaïg op oen hank voor zich uil zitten staren. In haar cene hand lag cob verfrommelde bal van ccn zakdoek. Zij had gehuild. Toen zij hem hoorde, schrikte zij; zij keek even rond en glimlachte dan legen hem, (Wordt vorvólgd.T

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1