AMERSFOORTSGH DAGBLAD „de EEMLANDER" feuilletonT ABOHUÏSPRIIS f"j v;or *merv PRIJS DER ADVERTEHTlEH 1 4rcst's BUITENLAND. Voorjaars-Hoeden VOETBALSCHOENEN Terwg In liet leven. JOH. VAN DSJK 22e Jaargang No. 210 loort 2.10, idem iianco per post 1 5.—, per weck (met eratis verzekering legen ongelukken) f 0.17& alzondcilijke nummers C.05. Donderdag 6 Maart I924 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHEReOORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL.,NT 5,3. 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en LieIdadigheids-advc tentien foor dc helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zcci vooidccligc bepalingen voor liet adverlecrcn lienc circulaire, bevattende dc voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAT.'D. NOG DEZE WEEK RIJKSDAGONTBINDING? B e r 1 ij n, 5 Maart. (W. B.) De Centrum- flactic van den rijksdag- heeft hedenmorgen be sloten het er op toe te leggen, dat de rijksdag na het beëindigen der algemeene debatten door de regeering wordt ontbonden en dat de nieuwe verkiezingen op 6 April zullen plaats hebben. Wanneer ook de andere regecringspartijen zich hierbij aansluiten, dan zou de rijksdag Zater dag ontbonden kunnen worden. DE MILITAIRE CONTROLE DER GEALLIEERDEN. P a r ij s, 5 Maart (Havns). De gezanten- raad heeft integenwoordigheid van Foch den tekst vastgesteld van de nota, uan Duitschland te zenden over de hervatting van de controle. Hij heeft in groote lijnen het Engelscho voor stel aanvaard, behoudens enkele wijzigingen ten aanzien van details. De nota, die vanavond naar Duitschland zal worden gezonden, strekt tot een spoedige hervatting van de militaire con trole van Duitschland en zal het recht op- eischen voor de geallieerde militaire commis sie om, met haar personeel en met medewer king van de Duitschc autoriteiten, na tc gaan over heel Duitschland, of dit land' gedurende het jaar 1923, waarin de controle heeft opge houden te werken, niet is overgegaan tot nieu we militaire voorbereidselen en of de ontwape ning thans als definitief voltooid kan worden beschouwd. Als de Dintsehe regeering zich leent tot het onderzoek en als bovendien het resultaat daarvan negatief is, zullen de geal lieerden erin toestemmen de militaire controle commissie te vervangen dooi een waarborg- commissie of elk under gelijkwaardig orgaan met een beperkt effectief, overeenkomstig dc voorstellen, in September 1922 door den ge- zantenraad aan Duitschland gedaan. Vooraf zal Duitschland voldoening hebben moeten ge ven ten aanzien van de vijf eischen, vervat in de nota van 1922, die hoofdzakelijk loopen over wijzigingen, aan te brengen in de wetge ving nopens den uitvoer van wapenen en de demilitarisatie der politie. UIT HET BEZETTE GEBIED. De mijnwerkers cn dc overeen komsten met de Micum. Bochum, 5 Maart. (W. B.) Een vergade ring van het oude mijnwerkersverbond heeft een motie aangenomen, die er verzot tegen aantee- kent, dat de lasten, welke uit de overeenkomsten met de Micum voortvloeien, alleen door het Roergebied gedragen zouden worden en ver klaart, dat het verbond niet kan opkomen voor een verlenging van die overeenkomsten, zoo lang de regecringen niet tot overeenstemming zijn gekomen. Verkeersbelemmering opgeheven. Mannheim, 5 Maart. (W. B.) Van heden af is de sinds vele maanden bestaande verorde ning betreffende de afzetting van de Rijnbrug gen tusschen de zustersteden Mannheim en Lud- wigshafen opgeheven. Lijdelijk verzet bij de Badische Anilin und Soda-Fabrik. Mannheim, 5 Maart (W. B.) Het uun- tal a-beiders bij de Badische Anilin- und Sodu- fabrik te Lu d wigshaf cn, die de toepassing van den 9-urigen arbeidsdag met lijdelijk verzet hebben beanlwoord, bedraagt in ronde cijfers 20.000. Verscheidene duizenden arbeide-s dron gen na een door de radicalen bijeengeroepen vergadering de binnenplaats der fabriek binnen en bedreigden de anwezige beombien, van wie versoheidenen een pak slaag kregen. Ook rijksdag-verkiezingen in het bezette gebied. B e r 1 ij n, 5 Maart. (N. T. A. Draadloos.) In een bespreking van den rijkskanselier met de afgevaardigden van het bezette gebied is overeengekomen, dat niettegenstaande alle-iei moeilijkheden tengevolge van het beperkte ver keer, de beperking van de vrijheid van verga deren, enz., er uit algemeene politieke over wegingen ook in hei bezette gebied rijksdag- verkiezingen gehouden zullen worden. OVEREENSTEMMING IN HET HAVEN BEDRIJF. Hamburg, 5 Maar t. (W. B.) Dc onder handelingen in dc Hamburgsche haven over een verlenging van den werktijd tot 54 uur per week zijn geëindigd met een vergelijk. De werk tijd van 48 uur per week tegen het thans gelden de loon blijft gehandhaafd, terwijl voor over werk van 25 tot 40 percent bijslag betaald zal worden. UITVOER VAN HOUT. Wolff seint uit Berlijn: Bij besluit van den minister vun economische zaken is de uitvoer van hout voor bouwdoelein den, timmerhout en dwarsliggers vrijgegeven. HET PROCES-H1TLER. De duur van 't proces. Münchcn, 5 Maart. (W B.) Het proces- Hitier zal waarschijnlijk nog drie weken duren. De volgende dagen zal men doorgaan met het hooren van dc getuigen, van wie er ongeveer 230 zijn gedagvaard. Het vonnis zal waarschijn lijk pas einde Maart worden geveld. De katholieken tc München contra Ludcndorff. Berlijn, 5 Maart. (N. T. A. Draadloos). Het centrale comité van de katholieke partij te München heeft een proclamatie gepubliceerd, waarin tegen de uitlatingen van Ludcndorff voor dc rechtbank wordt opgekomen, met name tegen zijn aanval op wijlen den vorigen paus. Een proces legen vijf leden der Deulsch- Völkische Freiheitspartci. Leipzig, 5 Maart. (W. B.) Op 13 Maart zal voor het Staatsgerechtshof ter bescherming van de republiek het proces beginnen legen vijf leden der Deutsch-Völkischc Freiheitspartci, die op 31 Mei 1923 him kameraad Kadow ver moord hebben, omdat zij hem voor een corn- munistischcn spion hielden. HULP AAN DEUTSCHE KINDEREN. Berlijn, 5 Maart. (N. T. A. Draadloos). De Engelsche Kwakers hebben besloten om mei hun Amerikaansche geestverwanten in geheel Duitschland een actie te voeren voor spijziging van de nog niet schoolplichtige kinderen. DAMES MODEMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT ontvingen wij in RUIME KEUZE 8 50 6.75 4 99 Geeft nu uw oude lioeden om tc modernisecren, wij hebben er een speciaal Atelier voor, geven vak- kundige voorlichting cn zijn zeer billijk. BELC'E. DE KABINETSCRISIS. De koning vraagt Thcunïs op nieuw een kabinet te vormen. Brussel, 5 Maart. (B. T. A.) De koning- verzocht Theunis opnieuw de mogelijkheid te onderzoeken van de vorming van oen kabinet Theunis verzocht om een korten bedenktijd al vorens op dit verzoek te antwoorden- Theunis aanvaardt de opdracht. 'Brussel, 5 Maart. (V. D.) No vooraf gaande onderhandelingen met de Vlaarnsche conservatieven en Christen-democraten is Theunis hedenavond door den koning verzocht een nieuw kabinet tc vormen. Theunis heeft de opdracht aanvaard. Jaspar zal van dit even- tueele kabinet geen deel uitmaken en waar schijnlijk vervangen worden door den katholiek Poullet of den liberalen Hymans. FRANKRIJK. VOEDSELWEIGER1NG. Eer. sappeur van het 2e regiment genie te Montpellier weigert sinds zes dagen alle voed sel. De man is naar hei hospitaal overgebracht. Faux, die gehuwd en vader van vier kinderen is, had reeds in 1921 onder de wapenen moe ten komen, doch had twee jaar uitstel gelc*egen, In Mei van het vorig jaar is hij bij het 2e reg- genie ingedeeld. Hij rekende er op 1 x/> jaar te moeten dienen. Het verlies van een kind, spoe. die na zijn inlijving heeft hem diep getrof.cn. Toen hij daarop de mededeeling ontving, da: hij twee jaar zou moeten dienen, richtte hij zich tot het departement, doch zonder succes. Het vooruitzicht twee jaar te moeten dienen in het besef, dat het zijn vrouw de grootste moeite kost de drie overgebleven kinderen op GOALNETTEN VOETBALLEN LANG ICS rit,1 AT 116 HM te voeden heeft den man zoo ontmoedigd, dat hij, alle opbeuringen van zijn meerderen en makkers ten spijt, toi hongerstaking is over gegaan. ENGELAND. DE BRITSCHE BEGROOHNG. Uit Londen d.d. 5 Maart. De bladen gaan nauwkeurig de bcgrooting na voor den burgerlijken dienst en de inkomsten opleverende departementen voor het nieuwe joar, die een vermindering aanwijst ten opzichte vun de cijfers van verleden jaar van meer dan 37 millioen pond. De uitgaven van deze departementen worden geschat op bijna 290 millioen pond sterling cn bijna iedere post toont een verlaging. De voor naamste bezuinigingen worden verkregen op het administratieve stelsel van den kolonialen dienst, de pensioenen, het Midden-Oosten en de ministeries van landbouw en arbeid. Ofschoon cr een zeer kleine verlaging is op onderwijs, wordt officieel verklaard, dat zekere gevolgen van de onderwijspolitiek van de laat ste jaren zich thans doen gevoelen cn ondanks de kleine vermindering acht men het mogelijk, dat het onderwijs aanzienlijk zal worden uitge breid zonder meer uitgaven te vorderen. De thans voorgestelde ramingen zijn de eerste van de serie. Men verwacht, dat die voor de marine, het leger cn de luchtmacht binnen eenigc da gen zullen volgen. De bladen vorwoclvten, dat de uitgaven op deze takken van dienst ongeveer 114 millioen pond sterling zullen b dragen en dot het na tionale fonds ter betaling van de staatsschul den in het komende jaar 380 millioen pond zal vragen. Het is duidelijk, dat als deze voorspel lingen worden bewaarheid, de kanselier van de schatkist middelen zal moeten beramen voor het bijeenbrengen in zijn eerste begrooting van een som van ongeveer 734 millioen pond. Ver leden jaar bedroeg dc begTOoting von Baldwin aan uitgaven 816 millioen pond sterling. De meeste verlagingen bij dc takken van de civiele diensten, die worden geraamd, zijn het gevolg van het besnoeien van de uitgaven, die door de opeenvolgende regeeringen sedert den oorlog zijn gemaakt. De bladen geven hun voldoening te kennen over deze verlagingen cn dringen er op aan, dat de uitgaven nog verder worden ingekrom pen. DE BRITSCHE LUCHTMACHT. Lord Haldane, die lordkanselier is onder dc tegenwoordige regeering, heeft een interessante mededeeling gedaan, aldus een Britsch radio gram van 5 Maart, bij het debat over de lucht verdediging in het IToogerhuis. Hij zei n.l., dat de vorige regecring hem geraadpleegd had over den vorm van de luchtstrijdmacht. Zij hod hern alle bijzonderheden laten zien en hij kon er vol komen mee accoord gaan. Haldane, die minister is geweest in het ministerie-Asquith voor den oorlog, is steeds nauw betrokken geweest bij de militaire organisatie en hij is het, die het initia tief nam voor het stelsel van territoriale troe pen on voor dc plannen, dank zij welke het mogelijk was de Engelsche expeditie-strijdkrach ten in de eerste dagen van Augustus TOT4 zoo snel in Frankrijk tc landen, zonder dat daarbij zich eenigc hapering voordeed. Deelnemend aan het debat van Dinsdagavond zei Haldane, dat juist op dit oogenblik de re geering haar uiterste best doet om betere, vriendschappelijker en hartelijker betrekkingen met Frankrijk te scheppen, Waartoe die poging zou leiden, zou dc toekomst lecron, maar do regeering wenscht alles tc doen wot in haar macht is om te vermijden, al hetgeen op een uitdaging zou kunnen lijken. De tegenwoordige minister voor luchtvaart zette het werk van rijn voorganger voort cn was daarbij inet dcnzelf- den geest bezield. Dc politiek vnn dc icgcering is om dc bewapening steeds in een toestand van doeltreffendheid te houden, totdat de an dere mogendheden bereid zullen zijn mede to werken aan dc groote politiek, die dc eerste mi nister juist op dit oogenblik naar voren brengt, ton einde zoo spoedig mogelijk verlost te wor den van den grooten lost, die heden ten doge op dc naties drukt. ITij herhaalde, dnt er middel lijk noch onmiddellijk een wijziging was ge bracht in de politiek, zooals die door lord Thomson, den tegenwoordigen minister voor luchtvaart, was aangetroffen. Lord Curzon gaf zijn algemeene voldoening te kennen over de verklaring van de regcering inzake de politiek van de luchtveredediging. Engelsche persstemmen over dc Lagerhuis-discussies. Londen, 5 Maart. (N T. A. Draadloos). De verklaring, gisteren door den minister vun luchtwezen in het Hoogorhuis afgelegd, bespre kend, zegt de Times, dat het publiek ten volle overtuigd is, dut, onverschillig in welk opzicht Engeland in deze moeilijke en gevaarlijke tijden zwak mug zijn, hel zulks zeker niet is wat 't lucht wezen betreft. Een gezogh bbendc verklaring was noodig om het land te overtuigen, dut de verdediging in de lucht geheel in orde is. De Times beschouwt dc verklaring van den minis ter als over het algemeen overtuigend. Hij maakte het duidelijk, dnt dc arbeidersregeering leeft en poogt te werken in twee verschillende werelden een van hoop cn idealen cn een van naakte practisohc feiten. Do Times zegt dan verder De wijze, waarop lord Thomson het uit drukte, was, dat in de oogen der arbeiders regeering de bloem van het idealisme wortelt in het gezond verstand. Het is belangrijk, zegt het blad, dat Thomson de verstandige en vooruit ziende politiek van dc vorige regecring voortzet en dat, terwijl hij dit doet, d? regeering leeft in de vage hoo-p, dat er to ccniger tijd een wel kome verandering mogelijk zal zijn in den vorm cener „conferentie van Washington" ten aan zien van de bewapening in de lucht. Dc Man chester Guardin zegt, dat do regcoring volmaakt gelijl; heeft te streven naar de bevordering vnn een nieuwen geest in Eurppo, omdut daarin al leen de ware hoop ligt om te komen tot een stilstand in den wedloop der bewapeningen, waaraan Engeland anders met of zonder parle mentaire moties zal dienon mode te doen. In middels bestaat er volgens het bind in Groot- Brittunnië weinig verschil van opinie omtrent dc verdediging in de lucht. Het land is hier- medo ten achter cn moet het verloren terrein inhalen en geen enkele regeering kan zich ont veinzen, wat de luchtbcwapening van Frankrijk beteekent. DE VERHOUDING TOT AUSTRALIË. Londen, 5 Maart. (N. T. A. Draadloos). Do Austrulisohe premier Bruce heeft bij zijn terugkeer uit Engeland bij zijn aankomst in Australië lof toegezwaaid aan de oprechtheid van de nieuwe Britschc regecring ten aanzien van de verdere ontwikkeling van het rijk over zee, terwijl hij tevens het duidelijk verlangen prees, dat bij de Engelsche regeerders voorzit om mot Australië mede te werken tot hot be reiken van dit doel. DE PARLEMENTAIRE CANDIDATUUR VAN CHURCHILL. Londen, 5 Maart (R.) Churchill heeft een verklaring gepubliceerd, waarin hij zegt, dat zijn cundidatuur voor het Lagerhuis in W estminstcr niet gericht is tegen dc conservatieven, maar dut integendeel dc conservatieven den steun der liberulen dienden te krijgen in den komenden strijd togen dc socialisten. Hij verklaart er van overtuigd te zijn, dat er bij do toekomstig' worsteling om dc macht slechts twee partijen zullen zijn. EEN NIEUWE TUSSCHENTIJDSCHE VERKIEZING. Londen, 5 Mo act (R.) Daar Astor, Hot Lagerhuislid voor het district Dover, d -ol ge nomen heeft aan een stemming in het Lager huis, alvorens den eed of te leggen, heeft hij zijn zetel verbeurd cn moet hij zich opnieuw aan een verkiezing onderweepen. ZWEDEN. ARBITRAGE TUSSCHEN DE SCANDINAVISCHE LANDEN. D.d. 5 Maart wordt uit Stockholm gemeld De conferentie van de Skondinavische landen, dezer dugen te Stockholm gehouden tusschen algevaardigden van Zweden, Denemarken, Fin land cn Noorwegen, om te beraadslagen over het sluiten van Verdragen betreffende de wijze van onderzoek en bemiddeling in internationale geschillen, heeft geleid tol overeenstemming inzake een voorstel, waarbij alle vior landen zich verbinden om ieder geschil aan een arbi- truge-commissie te onderwerpen. Dit besluit zal thans aon de regecringen van do vier lan den worden meegedeeld. ITALIË. EEN STRAFEXPEDITIE VAN FASCISTEN. Berlijn, 5 Maart. (N. T. A Draadloos.) Uit Rome wordt bericht, dat fascisten uit Grottaferrnta wegens een politiek geschil een strafexpeditie hebben ondernomen tegen een vroegeren burgemeester, wiens hofstede zij bc- schoten. Vijf stuks vee werden hierbij gedood cn voor 33000 lire schade is e.- aangericht. Dc aanvallers werden gearresteerd. OOSTENRIJK. DE STAKING VAN HET BANKPERSONEEL W e e n en, 5 Maart. (B. T. A.) Dc staking van dc Wccnsche bankbedienden ging Dinsdag o'e derde weck in. Men hoopt spoedig tot over eenstemming te komen Dinsdagochtend hebben echter heftige betoogingen van de stakers voor een von de banken plaats gevonden, die er toe geleid hebben, dat de oplossing van het geschil opnieuw vertraagd is. ALBANIË. DE NOOD DES LANDS. Engelsche hulpverlcening. Londen, '3 Maart. (N. T. A. Draadloos), fn het Hoogcrhuis heeft lord Parmoer, de ver tegenwoordiger van Groot-Brit tannic in den raad van den Volkenbond, in antwoord op een hem gestelde vraag medegedeeld, dal de regec ring bereid was alle mogelijke hulp te geven aan de hongerlijdende inwoners van Albanië. Een verzoek dienaangaande van de Albaansohe regeering komt dc volgende week bij den raad van den Volkenbond in behandeling en als dan wordt beslist, dat onmiddellijke financieele hulp noodig is, is de Britschc regeering bereid een belangrijk bedrog voor dit doel uit tc trekken. POLEN. DE VERHOUDING TOT DUITSCHLAND. De arrestaties van Polen in Duitsch-Silczië. Zondag hebben in geheel Poolsch-Silczic bc- toogingen tegen de arrestaties van Poolschc ar beiders in Duitsch-Silezië pluats gehad. Het P. T. A. meldt dienaangaande nader, dat nan de meeting te Kottowitz 6000 personen deel hebben genomen. Dc sprekers wezen op dc tegenstelling tusschen de kwellingen, die de Po len in Duitsch-Silczië hebben to verduren cn het normale leven van alle Duitschc minder- heidsorgonisaties in Poolsch-Silezië en consta teerden, dat een nieuwe golf von Tcutoonseh barbarendom het evenwicht tusschen de Poolsch- Duitsche betrekkingen verstoord cn leidt tot een strijd, waarvoor dc verantwoordelijkheid op Ik zag in, dat ieder mensch niet leeft, doordat hij zorg draagt voor zichzelf, maar door de liefde. Tolstoi. Naai het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. ,Voor Nederland bewerkt door W« J. A. ROLDANUS Jr. 37 Ik leer Jiier allerlei nieuws, krijg allerlei nieuwe gezichtspunten. Het moderne Europa is Qiina niet. Zelfs vóór den oorlog maakte men zich reeds ongerust over het ge- hoort epercentage. Thans is Europa, beroofd van haar manlijke jeugd, in een zeer benar de positie. Jedere baby is een onschatbare toevoeging aan het ras. Lieve hemel", riep hij uit, terwijl hij zijn lepel en vork op zijn bord schoof, „daar heb ik nog nooit over gedacht. U moet wel denken, dat ik precies een kerel ben op een der groote Cunard- bóoten, die beweert, dai hij Amerika ont dekt. Maar dat neemt niet weg, dat de ont dekking bestaat. Tot op dit oogenblik was het denkbeeld nooit bij mij opgekomen. Iedereen moet zoo gauw als hij kan baby's fokken en het is ieders heilige plicht te zor gen, dat zij blijven leven en gedijen en krach tige ouders worden van meer gezonde kin deren. Dat is immers uw bedoeling? Mrs. Jackman stemde het glimlachend toe. Ja, dal was ongetwijfeld de bedoeling. De bloem der wereld afgesnedén door den oorlogO, je moest er niet aan denken hoeveel flinke jonge levens opgeofferd wer den! Daar je Die-en-Die en den zoon van weer een ander. Het was tc tragisch! Het gesprok liep plotseling over den vreeselijken oorlog. Baltazar luisterde en loeide veel dingen. Toen de hoeren alleen waren, hoorde, Bal tazar nog meer \an den oorlog: de fouten, de onverschilligheid, de geheimzinnige in vloeden, die iedere actie verlamden. De sol daat vertelde van den dapperen strijd van een toegewijde schare enthousiasten om een voldoenden voorraad machinegeweren; cle rechter over verborgen Duitsehe vertakkin gen, waartegenover hij; dc eenvoudige uit voerder der geschreven wet, machteloos stond; hel conservatieve Parlementslid ov zijn onthullingen deden Baltazar's haren ten berge rijzen. Jackman vertelde over ar- beidsmoeihikheden. noemde een recent ge val, waarin duizenden arbeiders in een der voornaamste munitiefabrieken het werk hadden neergelegd, omdat een dronken paci fistische arbeider ontslagen was. Baltazar had nog steeds hetzelfde inzicht in stakin gen, dat hem eens midden in den nacht bijna uit Pillivant's huis gejaagd had. „Waarom ontzien zij de verraders en hin den zij ze niet voor den mond van een ka non?" barstte hij uit. „Er gaat toch maar niets boven een fris- schen blik op de dingen," lachte het Parle mentslid. „Waarom doen zij het niet?'* „Gelooft u niet," vroeg de rechter, „dat een dergelijke handelwijze ertoe bij zou dra gen om de arbeidende klasse te ontmoedi gen?" „Het zou het leger niet ontmoedigen," antwoordde de kolonel. „De manschappen zouden ervoor zijn. Wanneer in het leger de kerels probeerden te staken, zouden zij op staanden voet neergeschoten worden." Hij was de eenige in het gezelschap,.die maatregelen van geweld voorstond. De an deren schenen werkstaking te beschouwen als natuurverschijnsel, dat den oorlog be lemmert. als modder, die de artillerie tegen hield, of als ongelukken, zooals ontploffing van buskruiti'nbriekcn. Baltazar ging heen met onverteerde kennis. Na zijn terugkeer van Godal/ning dineerde hij rnci Wcatherley, een vrijgezel, en enkele andere publicisten ITier liep het gesprek over ihcer Inlelkotucele onderwerpen. De oorlog weid beschouwd van internationaal standpunt: zij discussieerden over du rassen- ifuacstie ia Oostenrijk, de inwendige geschie denis van den Roemeeuschen veldtocht, don hacholijken toestand in Griekenland, de mis lukking van de diplomatie der geallieerden in geheel Oost-Europa. Baltazar luisterde aandachtig naar de scherpzinnige discussies en ging gestaald cn verkwikt naar zijn hotel terug. Hij was terechtgekomen in een wereld, die des tc ontwarbaardcr door elkaar gegooid scheen te zijn. naarmate zijn horizont zich verwijdde. Maar hoe buitengewoon belang wekkend. Daar had it> bijvoorbeeld de quaes- tie van dc Tsecho-Slo.waken en Joegosla- venServiërs, Croaten, Stavenen. Tot dus- verre had hij daar even weinig aandacht aan geschonken als aan Lepidoptcra cn Cobeo- petra en and re torrenfornilie's metGriekschc namen, wici geschiedenis en levenswijze hem, daar hij geen entomoloog was, volko men koud lieten. Hij had nooit aan hen go- dacht als aan cventueele factoren in de toe komst van Europa. Thans, nu hij weer in aanraking gekomen was met zijn tijdgenoo- ten, was Londen niet langer een stad van angstaanjagende donkerte. Voor zijn geest- driftigen blik was het bijna ec-n ville Iumière geworden.. Een week had miraculeuze veranderingen gewrocht die dag dc meest miraculeuze van alle. Een week geleden had hij hiér als verdoold en verdwaald rondgezworven, ter wijl een zieke Chinees zijn eenigc schakel met de menichheid.-was. En thans was hij veilig op zormigg zeeën, opnieuw^an het leven gebonden door vrienden, door een pas ontdekten zoon, en, wonder boven wonder, door de vrouw, ter wille van wie hij een evolutie in zijn leven gebracht had. Hij had in China heel goed kunnen trou wen. Daar polygamie in dat land toegestaan is, zou het feit, dat hij een vrouw in Enge land had, zoo'n huwelijk volgens do Chi- neesche wet niet ongeldig gemaakt hebben. Hij was cr verscheidene malen in dc ge legenheid voor geweest, want hij bekleedde daar een voor een Europeaan eenige positie, en een beschaafd opgevoede Chinccsche vrouw kon inecr dan verleidelijk zijn voor een eenzamen, volhloedigcn man. Maar steeds liad tusschen hem en een niet ont- eerende verleiding het beeld gestaan van het Engelsche meisje met haar rose en blank gezicht cn haar lichtbruin haar en haar hazelkleunge oogen, waarin haar Engelsche geest en haar Engelsch begrip en haar En gelsche liefde en haar Engelsche ziel straal den. Niet dat hij twintig jaar lang gekniesd had om Marcelle. Hij had haar als een sto rend element uit zijn bestaan weggevaagd. Zijn trouw was meer passief dan actief geweest. En thans was het wonder dei wonderen gebeurd. In één opzicht was liet wonder van alle mogelijke wonderen gebeurd. Welke verwoestende krachten hadden in dat tijdsverloop van twintig jaar niet aan het werk geweest kunnen zijn, krachten, die den blos der wangen verjagen, de schitte ring in de oogen verduisteren, de lippen misvormen, rimpels op het gezicht brengen, zachte en geliefde omtrekken verharden, die ook het gemoed verharden, het hart op drogen, de ontwikkelingen dor ziel tegen gaan? Daar hij nooit gedacht had haar in deze wereld nogmaals tc zullen zien, had hij ook nooit over zoo'n natuurlijke levens verandering gepeinsd. Eerst thans, nu hij haar gezien had in de gratievolle volheid van haar vrouwoschoonheid. had bij gehui verd bij dc gedachte aan wat had kunnen z.iin en gejuicht bij de wetenschap van wat was. Hij herinnerde zich een vriendin van zijn vrouw een droom van ccp mooie teere vróuw, die een paar jaar uit Cambridge weg geweest en toen teruggekomen was plotseling oud, alsof een verdorrende hand over haar gezicht gestreken had. Zoo'n hand had Marcelle niet aangeraakt. Dan schudde hij de herinnering van z.ich af cn begon na te denken; Hoe oud was zij? Acht-en-dertig negen-en-dertig?. Twaalf jaar jonger dan. hij. Hij lachte hardop. Een kind nog! Wat kon zij nu te maken hebben niet verdorrende handen? Vijftig acht-en-dertig! Dc kracht van het leven. Wat is vijftig, wanneer een man zich nog even jong voelt als op zijn vijf-en-twintigste! „Bliksems nog toe!' riep Baltazar uit, ter wijl hij, al loopend door zijn slaapkamer, zijn spieren voelde. „Zij zijn zoo bard als staal!" Tevreden en voldaan met zijn jeugd, ging hij zitten en schreef aan Marcello enkele impulsieve bladzijden, die hij, voor hij naar bed ging, in de hotelbrievenbus postte. Den volgenden dag bestelde hij een lunch in dc groote zaal van het Savoy-hotel. „Mijn zoon komt," zeide hij tegen den maitre-d'hötcl met een trilling bij het uit spreken van dit nieuwe en ongewone woord. „Mij is gewond. Ik wil hot beste hebben wat te krijgen is. Ik laat het aan u over. Het is de eerste keer, dat Ik met mijn zoon lunch nadat En wijn. Champagne. Welk merk raadt u aan?" De maitre-d'hótel wees in dc lijst op een oogst 1 OfM. Er bestond niets heter.?, zeide hij. Balatzar vond het goed, zich plotseling be wuet, dat hij niet meer wist. van wijnen dan van het drillen der artillerie. Die onwetend heid hinderde hern (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1