LEVERTRAAN EMULSIE Spoorhorloges f 13.50 Hl MIDDENSTANDS CREDIETBANK MIDDEI ÏOSTEIÖOZE mmim Thee- en Ontbijtserviezen ABONNEMENTSPRIJS f"5 mTtcn 7or Amcr" PRIJS DER AOVERTENTIÊNvau 1 4,csc,i „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BROCADES STHEEMAN PER FLACON f 1.40. Willem Groenhuizen MEDAILLES KIPPENHOUDERS P. NI EROP, Lsngestraat 90. WOLLEN IJSTRUIEN JOH. VAN DIJK B. N IE WEG Speciale aanbieding MABSON MODERN. 22e Jaargang No. 212 soort 2.10, idem lianco per post 3.—, per week (met cratis verrekenn» lesen ongelukken) f 0.17^, alrondcrlijkc nummers C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Zaterdag 8 Maart 1924 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. -47910. TEL. INT.5IC 1.05 niet inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel nicer t 0.25, dienstaanbie dingen en Licftiadighclds-auvcitcnticn >roor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidccligc bepalingen voor liet advcrtceren. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt cp aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE AANSTAANDE VERKIEZINGEN. B e r 1 ij n, 7 Maart. (\V'. B.) De democra tische fractie heeft zich er tegen verklaard, dat de verkiezingen tot een week na Paschcn zullen worden uitgesteld. De Duitsch-nationalen heb ben een voorstel gedaan om de verkiezing van den rijkspresident gelijktijdig met ós rijksdag verkiezingen te doen plaats vinden. President Ebert heeft den wensch te kennen gegeven, dat dit voorstel nog in den ouden rijksdag zal wor den behandeld. DE MILITAIRE CONTROLE DER GEALLIEERDEN. De inhoud van de nota. B e r 1 ij n, 7 Til a a r t. (W. B.) De nota van den gezanlenraad over de geallieerde- millitairo commissie van toezicht in Duitschland, in ont vangst genomen door den Duitschcn gezant te Parijs, gaat, onder verwijzing van do briefwis seling tusschen de Daitschté regiering en de commissie van 9 en 17 Januari, den politiekcn en juridischen kant na van het vraagstuk in zijn huidig stadium. De geallieerde regeerin gen hadden met de vijf punten, in liun nota van 25 September 1922 opgesomd, uan de Duii- sche regecring een algemeen vergelijk voorge steld, cp grond waarvan zij aanboden de com missie terug le trekken bij wijze van tegen prestatie, zoodra de vijf punten vervuld zou den zijn. Dit vergelijk heeft de Duitsche regce- lïng nooit aanvaard. Het recht tot voortzetting van de controle is dus onbeperkt blijven be staan. De nota voegt liicraan toe, dat. v.at de uil voering van hot toezicht betrelt, sir.cb 29 Sep tember T922 geen vorderingen meer zijn ge maakt, zoodat de geallieerde regieringen zich van de tegenwoordige toestanden -geen beeld kunnen vormen. Duitschland kan derhalve niet verwachten, dat de geallieerde regeeringen haar verklaringen van 9 Januari, hoezeer zij die ook waardeeren, zullen aanvaarden, voordat zij door een rechtstrceksch onderzoek bevestigd zijn, dat door do commissie van toezicht uit gevoerd dient te worden. Met de -in de Duit sche nota van 9 Januari uitgesproken mce- ning*, dat persoonlijk contact tusschen de com missie cn de Duitsche militaire overheid niet meer noodig zcu zjjn, kunnen de geallieerde re geeringen niet instemmen. Zij streven cr naar, op elke mogelijke wijze cn binnen een zeer korten tijd, den last van de controle, die op Duitschland rust, te verlichten. Met het oog daarop zijn zij bereid aan dc Duitsche regie ring dc volgende voorstellen tQ doen Beper king van dc taak van <le commissie tot vijf punten, later stichting van oen waarborgcom- missie of een ander dergelijk orgaan, dat ir.- ploats van de commissie zou worden ingesteld, zoodra dezfc er zich van heeft overtuigd, dat het ten uitvoer leggen van'de vijf punten zoo ver is gevorderd, dat een definitieve regeling verzekerd schijnt. Engelschc opvattingen. Londo n, 7 IvI aart. (R.) Gezaghebbende kringen te Londen hopen, dat, wanneer de tekst van de nota der geallieerden ten aanzien van het militaire toezicht tc Berlijn is ontvan gen, de voordcelen van de voorstellen der geal lieerden duidelijk zullen worden en een rede lijker gemoedsstemming zullen scheppen, dan uit de rede, gisteren door den Duitschcn mi nister van buitcnlandsche zaken gehouden, bleek. Indien Duitschland niet bereid is de waarborgcommissie tc aanvaarden, zuilen de geallieerden geen andere keus hebben dan dc commissie-Nollet to handhaven, die in Duitsch land zoo impopulair is. UIT HET BEZETTE GEBIED. Vcroorde Hingen. Mainz, 7 Maait. (W. B.) De Franschc- krijgsraad heeft twee Duitschers, die enkele dagen geleden het bezette gebied binnen waren gekomen, wegens zoogenaamde spionnage ver oordeeld, den een tot 20 jaar en den onder tot 6 maanden gevangenisstraf. Het conflict in de „Badische Anilin und Sodafabrik." L u d w i g s h a f c n, 7 M a a r t. (\VB.) He denmorgen is wederom een groot aantal nien- schen de Anilin- en Soaafabrick binnengedron gen. L u d w i g s h a f e n, 7 Maart. (W. B.) Fran- sche militairen hebben de arbeiders uit de Bod. Anilin- und Sodafabrik verdreven. Duitsche po litie bezette dc fabriek. Een Franschc wacht van 20 man bezette den fobrieksingang. Duizenden arbeiders staan voor de fabriek. DE STRIJD TEGEN DE DEVIEZEN- SPECULATIE. B c r 1 ij n, 7 Maart. (N. T. A. Draadloos). De Rijksbank zet den strijd tegen de excessen in den deviezenhandel voort en heeft opnieuw een aantal banken het crediet opgezegd cn het verlof ingehouden om in deviezen le handelen. DE VOEDSELCRISIS. B c r 1 ij n, 7 Maait. (N. T. A. Draadloos). Bij dp voortzetting der gToote politieke debatten deelde de minister voor dc voedselvoorziening, graaf Kanitz, in den rijksdag mede, dat tenge volge van dc tegenwoordige vocdselcrisis nog honderdduizenden op liefdadigheid uit het bin nen- en buitenland zijn aangewezen. Graaf Kanitz dankte het buitenland voor zijn groot moedige hulp cn bracht met name dank aan den paus. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Een nieuw bezoek aan de Palts van officieren der geallieerden. Londen, 7 Maart. (N. T. A. Draaolccs). De kleine commissie van geallieerde officieren, die onlangs de Polls bezocht heelt in opdracht van de hooge commissie' voor het Rijnland, zal vermoedelijk eerstdaags daarheen terugkceren om na te gean in hoeverre de voorgeschreven maatregelen tot het herstel der orde, het ver mijden van represailles <j)\ liet herstel van het openbaar bestuur zijn opgevolgd. De commissie zal vermoedelijk tevens in staat zijn zich een denkbeeld te vormen omtrent de wenschelijk- hcid van het verlengen of opheffen van de tus- schentijdsche periode, gedurende welke de kreitsdag is bekleed met speciale volmachten. DE HAVENSTAKING IX HAMBURG. II a m burg, 7 M a act. (W. B.) Dc haven- aibeicers hebben do nrlitrale uitspraak van het bemiddciingscomité van de hand gewezen. A.s. Zondag zal de definitieve stemming plaats hebber HET PROCES-HU LER. Dc zitting van Vrijdag. Het verhoor van Adolf Schiedt. G. NypeLs seint in den avond van 7 Maart aan het Hbl. De zitting van Vrijdagochtend begon, na dc verzoening van dc verdediging .met den gisteren weggeloopen eersten Sloatsar.wall, met het ver zoek der verdediging om eerst de drie hoofd getuigen von Kaluv von Lossow cn von Scisscr tc hooren, daar anders alle tevoren verhoorde getuigen voor de confrontatie toch voor de tweede maal «gehoord moeten worden. De voor zitter weigerde dit en begon met het verhoor van Schiedt, hoofdredacteur van de „Münchc- ner Zcitung", daarnaast onbezoldigd en onhe- eedigd „Pressechef" van von Kahr. Hij weigerde verschillende vragen te beantwoorden, zeggend dat door von Kahr slechts het dienstgcheim op geheven kon worden voor dc gebeurtenissen \u.i 8 cn 9 November cn von wat onmiddellijk ver - j band hield met de Putsch. Do getuige sloeg bij het kruisverhoor der verdedigers een lamentabel •figuur. Ook bij het verhoor van can lange reeks verdero getuigen omtrent Hitler's overval ven dc Bürgerbrau, bleek hoe het maandenlang be ïnvloeden der getuigen door do gecensureerde pers en publicaties van de machthebbers thans hot achterhalen der waarheid bemoeilijkt of onmogelijk maakt. Terwijl de getuigen a de charge opc-n spreken, slaan dc ambtenaren cn j officieren doodsangst uit cn weigeren zij. wan--1 neer het hun belieft, to antwoorden, :-:i- h v i- schuilend achter liet ambtsgeheim. Generaal Kress von Kressenstêin, than., von Lossows opvolger als commandant van dc Beiersche Reichwehrdivisie, die den avond van 8 November zonder bevel van von Lossow, ter wijl deze nog van de Bürgerbrau naar Rcgcns- bvfrg reed om daar tegen de Putsch te vnobili- sccrcn, hetgeen misschien de oorzaak was, dat von Kahr cn von Lossow later besloten -tegen Hitler en Ludondorff op. te treden, begon met een cncTgiek protest tegen dc aanvallen op do rijkswecr, maar kwam bij dc verdediging van een koude kermis thuis. Over de Reichswehr komen de ongelooflijkste dingen uit. Zoo b.v. lieden, dat de verklaring, over do gebeurtenissen in het Wehrkrciscom- mando opgesteld, onderteekend werd door oen soldaat, die dien datr niet in München was. Uit dc getuigenissen blijkt thans openlijk, hoe de Boicrschc Reichswehr hier was cn hoe vijandc- lirk zij stond tegenover de Gross-Deutschcn als Hitier cn Ludcndorti, uit welken naijver ac wed strijd in November verklaarbaar is, wie het eerst ccn Putsch zou organisccren. München, 7 hl aart. (W.-B.). Nadat Justizrat Kohl zijn verontschuldigingen had aan geboden, werd eerst de hoofdredacteur Acolf Schiedt verhoord, die den rcdocteuien op 9 Nov. onder bedreiging met den dood had ver boden berichten openbaar tc maken over d" bijeenkomst in de Bürgerbriiukcllcr. Hij had volgens zijn zeggen daardoor slechts een grootc verwarring in de openbare meening- willen voor komen. Voor Amersfoort bij A. v. d, WEG, Langestraat 23. JUWELIER. Lnnycslrnst 53, Tclof. 852. Poslr. 7562. voor GAAS en ander IJZERWERK is maar één adre«, Wit en gekleurd Ook voor schoolgebruik i.txGFsriu.vr iu> mm Voor Amersfoort cit Omstreken. Langegracht 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders naar *eu ieder en oaar -Uie phtaisen in oilerli*ml. Vraajt giroboekje» inlichtingen en t rait^t Langestraat 39 Telefoon 407 Prijzen zeer billük. Zie etalage- Het verdere getuigenverhoor. München, 7 Maart. (W.-B.). Vanoditend is nog koloncJ-gencraal von Bothrner als ge tuige gehoord, die verklaarde, dat Kahr, Lossow en Seisser niet anders hadden kunnen handelen, daar er anders ongehoorde toestanden zouden zajn ontstaan. Van woordbreuk van von Kahr kan geen sprake zijn. Venmiddag is na gene- raal-majoor von Hcmner „Minister ialdirektor" Muller gehoord, die het binnendringen van ge- wapenden in do Bürgerbriiukeller als oen onver wachte inval had beschouwd. Luitenant-gene raal von Kleinhenz had evenals von Hemncr den indruk gekregen, dat den deelnemers hun besluit vrcesclijk moeilijk was gevallen. Daarna volgde het verhoor von generaal von Kress cn luitenant Braun. Do aanval van Ludendoril op den paus. Berlijn, 7 Maart. (W.-B.). De Pruisische minister-president heeft in een brief aan den pauselijken nuntius Pacelii officieel zijn leed wezen te kennen gegeven over den aanval von generaal Ludcndortf op den paus. BELGIE. KABINETSCRISIS. Heeft Theunis den moed DE opgegeven: Dc Matin meldt uit Brussel, dat Theunis voor- loopig de onderhandelingen tot vorming van een kabinet heeft opgegeven. FRANKRIJK. EEN REDE VAN POINCARh. Parijs, 7 Maart. (Havas). Poincaré Heeft de interpellaties over de binnenlandsche poli tiek beantwoord. Hij verklaarde, dat zijn denk beelden met betrekking tot die politiek niet zijn gewijzigd. Deze zijn o. o. verdediging van de rcpublikeinschc instellingen cn toepassing van dc wetten op de congregaties, met to'ëstearnfngr Ten einde misverstand to voorkomen, heb ben wij de eer U mede tc deelcn, dat de op de Mode-show gedragen hoeden geen com- missiezendiny was, doch ecu greep uit onze normale collectie VOORJAARS- cn ZOMER HOEDEN. Beleefd aanbevelend: E. G .VAN EGDOM, Weslsingel 21. von de congregaties van missionarissen. De regeering wil geen gevangene zijn, r.och van dc rechter- noch van dc uiterste linkerzijde. Hij brengt hulde aan de Kamer, die de regoeringen heeft gesteund, welke een politiek hebben toe gepast, bestemd om dc orde in Hu-opa te hand haven, terwijl de verdrogen van l:r:.chi bleven, zonder ooit den vrede te bedreigen cn do orde in het binnenland hebben gehandhaafd door olie krachten van arbeid en spaaTZuiriheid te iaten herleven. Niettegcnstande ha in gebreke blij ven van Duitschland heelt de Kamer het herstel van dc bevrijde gebieden toegestaan, het bou wen ven 600,000 woningen, 20,000 fabrieken, 4500 KAT. spoorwegen n 1450 K.M. kanalen. Poincnré herinnerde aan de aanneming- van dc wet op den diensttijd van T3 maanden, om de nationale verdediging te -verzekeren, want, zcide hij, men bchoeli niet te zeggen, dal wij geen oorlog meer wenschen, dat Frankrijk geen agressieve plannen koestert, vnaór zoolang wij cr niet zeker van zijn, dat niemand meer oorlog wcnscht, zijn vrij wel verplicht, ons in staat van verdediging- te houden. Het rcpublikeinschc Frankrijk denkt er rJet aan zich te mengen in de politiek van zijn buren. Als te Genua dc sovjet-regeering niet is erkend, is dit niet om den vorm van die regecring, maar omdat zij hoor schulden niet heeft willen erken nen. De regecring is vast besloten den weg te versperren aan hen, die het denkbeeld van de wereldrevolutie zouden willen propageeen. De republiek heelt niets te vroezen van aanvallen von monarchisten of de dictatuur van het sovjet- isme. Sterk vóór den oorlog, is de Franschc republiek nog sterker na dc overwinning. Spr. wijst erop, dat hij niet zou willen, dat men uit zijn woorden een veroordeeling- van de buiten- landscho monarchieën zou halen. Elk land is vrij om zijn rcgêeringsstelsel te kiezen. Ant woordende op een interruptie van de uiterste bnkerzijde zei PoincnréOoi: Rusland. Maar als ons land een vrije democratie verkiest, den scliiet het daarom nog niet te kort in bewonde ring voot de bevriende geallieerde souvereinen, dio tijdens den oorlog hun land op het pad der oer hebben geleid. Overgaande tot de godsdienstkwestie, legde Poincarc er den nadruk op, dnl scheiding geen godsdienststrijd beleekont, noch verhindering om godsdienstige plichten te vervullen. Tal van katholieken zijn oprecht republikeinsch. De J «godsdienstige vcrcenigingcn moeten overeen- J komstig liet knnonicko recht cn de Franschc wet zijn. De paus heeft te dien aanzien formccle besluiten genomen. Hij herinnerde eraan, dot Waldeck Rousseau zich het recht heeft voor behouden autorisatie voor de congregaties von missionarissen te vragen. De ontwerpen van dc regecring zijn dus overeenkomstig den geest van dc rcpublikeinschc wetgeving. Vervolgens verklaarde Poincnré, dat het on toelaatbaar is, dot groepen ambtenaren de re gering bedreigen met stakingen cn directe actie cn ieder ambtenaar, die zijn post zou verlaten, zou onmiddellijk worden ontslagen. Poincnré gelooft nog" steeds aan de noodzake lijkheid van de Union Sncrée. Voor de ver schillende partijen moet het nationaal belang voor partij-belangen gaan. Poincaré geeft dan ccn uiteenzetting van den komenden wotgevenden arbeid. Men moet, zcide hij, dc parlementaire methodes wijzigen. Dc afgevaardigden moeten den moed hebben hun meening bij de stemming tol uiting te brengen Men moet do regecring niet over stelpen ract interpellaties en persoonlijke ad viezen. Wil men haar ten val brengen, welnu, laat men zulks dan deen, zoo niet, laat haar dan rustig werken. Poincarc verklaarde vervolgens, dat ellïO klassenstrijd moet worden afgekeurd en herin nerde cr aan, hou Kbiticr en Senaat met grooto meerderheid de RocrbozvUing goedkeurdon. Poincaré herinnerde uan do conferenties van Genua cn Londen en verklaarde, dat Frankrijk pas besloot tot <le Roorbczetting na het échec van deze beprekingen, met bij wijze van miii- tnir vertoon, maar als voorzorgsmaatregel. Allo bona fidc-licden in de geallieerde landen heb ben toegegeven, dot wij gelijk hadden. Van 1921 tot 1925 hebben wij veel geleend voor rekening" van Duitschland, maar vrij hebben thans panden, waarvan dc wereld dc waarde erkent cn wij beschikken over dwangmiddelen. Wij zullen van dit pond slechts afstand doen, naar gelang van de betalingen cn nadat Duitschland volledig betaald zal hebben. Writ botreft do conicrentiv der experts, zcide Poincaré cTe vaste hoop te hebben, dat do Franschc these niet zal worden tegengesproken dooi dc deskundigen, eraan tocVocgendc, dat de Franschc belagen ru'ct van de conclusies van de bcid~ commissies hebben te vreezen. Dan zal een overeenstemming tusschen dc ge allieerden kunnen worden bereikt, zonderdat Frankrijk één van zijn rechten heeft behoeven op te geven cn indien het eenheidsfront wordt hersteld, zal Duitschland wel aan zijn verplich tingen moeten voldoen. Poincaré eindigde met lu verklaren, dat het noodzakelijk is, dat de meerderheid, van mor gen geheel vrij is von den invloed der revolu- tionnairen oï internationalisten. Deze meerder heid zal overigens noch militaristisch nog im- perialstisch kunnen zijn. Dat gevaar bestaat niet in Frankrijk. Hij doet oen beroep op een heid van d-e republikeinen cn gelooft, daarmee tc kunnen rekenen op de allergrootste meer derheid in' d-'-n lande. Daarna werd de zifting verdaagd. POINCARii WILDE DUELLEEREN. Parijs7 Maart. (Havas). In do Kamerzit ting van heden achtte Poincaré zich bcleedigd door ccn uitroep van een afgevaardigde der Bo- naportistische partij, waarop Poincaré dezen zijn getuigen zond. Deze getuigen onderzochten de kwestie aan de hand van het stenografisch verslag van dc zitting en beschouwden dc uil- lating als niet belcedigcnd, waarom aan de zaak geen gevolg zol worden gegeven. (De bewuste afgevaardigde was Provost dc Launay, die de uitdrukking; „félonie'(trouwe loosheid, verraad) ;>.i2igdc). DL DALING VAN Dl: FRANK. i Een uiteenzetting van De Lostcyric. i Parijs, Maar:. (Havas). Dc Lnstcyrie heeft vanochtend in dc senaatscommissie voor dc financiën liet verloop van de crisis ven den koers uiteengezet cn do maatregelen die dc regec- ing van plan is tc nemen om don toestand te ver- beteren. Hij drong" nan op dc dringende nood zakelijkheid oni liet ontwerp van dc regecring aon le nemen. De voorgestelde maatregelen zouden tot resultaat hebben, dat het legcnwoor- digo offensief tegen do f-ank wordt tc niet ge daon. Het ontwerp zou do stijging van de frank verzekeren en aan de schatkist dc nood zakelijke middelen verschaf ren.' Hij wees erop, dat het bedrag van de circulatie van do Fran schc bankbiljetten zeer dicht nadert lot dat van de voegcre crisis van den koers in T920. De laatste balans, tegen het eind van do maand, maakt voor de behoeften van den handel ccn vermeerdering van bankbiljetten noodig, -die dc Banque dc France gewoon is terug le koo- pen. DL LUCHTVAARTBI-GROOT1NG. Londen, 7 Mau -1.(R.) De begrooting voor de luchtstrijdkrachten sluit met ccn bedrag van 14,1nülliocn pond sterling, hetgeen een vermeerdering van 2'. milliocn is, vergelijken bij dit jaar. Fr komen acht nieuwe vordedK gingserskaders, dio het totaal op achttien bren- gon, terwijl het materiaal zal worden oungc- schaft voor nog* zes eskaders, te vormen in 1925/26. De vioolluchtmacht cn d<.- legerlucht- macht zullen vergroot worden met een eskader, het personeel zal niAt 2000 tot 55000 man worden vergroot. Dl: VERHOUDING TOI MLX1CO. Nii ie, de Mexicaunschr gezant in Zweden, is ïitipr Stockholm teruggekeerd, nu tc Lenden besprekingen le hebben gevoerd met het de partement von buitcnlandsche zaken over de Engclsche vordering op Mexico. Hij heeft te* vens van de gelegenheid gebruik gemaakt om do kwestie der erkenning van de Mexicaonscln regecring tc.- sprake te brengen. Buitcnlandsche zaken vond het evenwel onmogelijk fcrmcele besprekingen over het vraagstuk der erkenning met dezen gezant te voeren, aangezien hij do daartoe noodigo geloofsbrieven niet kon ove. leggen. Uit zijn terugkeer naar Stockholm rong derhalve niet worden afgeleid, dut de Engclsclv ccgcering haar standpunt ten opzichte der e - kenning van de regecring van Obrogon heeft gewijzigd. Het vraagstuk van formcelo ondci- handclingen in deze aangelegenheid blijft aan hangig, zooals do oivdcr-niinistc.- van buiten- landscho Ponsonby oi> 5 Maart in het Lager huis heeft verklaard. Hij zcide toen, dat de re gecring* in principe bereid was tot de hervatting der diplomaticko relaties met Mexico, moor dat de stap daartoe moeilijk werd gemaakt door de politieke toestanden in Mexico. Londen, 7 M aai t. (V. D.) De onderhande lingen betreffende de erkenning van de Méxi- caonscho regecring door Grool-Brittannië zijn mislukt, aongezien Mexico geweigerd heelt iets anders te aanvaarden dan onvoorwaardelijke er kenning. DF VERHOUDING TOT RUSLAND. Londen, 7 Maart (R.) De Engelsch-Ru.s - sische commissie voor de regeling van dc han gende kwesties komt einde Maart bijeen te Lon den onder voorzitterschap van Macdonold. DF STAKING Tl: BOMBAY. Ernstige relletjes. Bombay7 Mauri. (R.) Het is héden tot ccn botsing gekomen tusschen dc stakers en do politie, die ingesloten werd en met stcenen ge worpen. Zij wns ter zelfverdediging gedwongen to vitreu, waardoor twee stakers werden gedood cn oen derde ernstig word gewond. Er hadden enkele plunderingen plaats cn de troepen wer den te hulp geroepen, innnr de overheid is thans den toestand meester. SPANJE. III DALING VAN DE PESETA. Controlccrcndc maatregelen. M n d i i d, 7 M nar t. (B. T. A.) Tengevolge van dc depreciatie van dc pcslu is ccn vproi dening van het directoire uitgevaardigd, waarbij operatics, die aonkoopen in wissels op termijn ten doel hebben, v.ordcn verboden. Do veror dening schrijft vcor, dat bij oankoopen van ef fecten of overboeking van vreemde valuta's onderzocht moet worden, of de wisscluankoo- pen voor do bctoJing- der buitenlondsho goede ren gerechtvaardigd' zijn. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Madrid, 7 Maart. (B. T. A.) Volgens een betrouwbaar bericht is vandaag ccn convooi na een schitterende charge met dc bajonet, waarbij aan dc opstandelingen «grootc verliezen werden toegebracht, Tizzi Assn binnengedrongen. Londen, 8 Maart, (V. D.) Volgens Exchange-telegram uit Madrid is daar een offi cieel communiqué gepubliceerd, waarin wordt medegedeeld, dat ernstige gebeurtenissen hebben plaats gehad in Marokko, waar de Riff-benden de aanvallen op Melinnn voortzetten. ITALIË. HOT VERDRAG MET RUSLAND. A.) Hedenmiddag Rome, 7 Maart. (B. J had de ratificatie plaajs van dc verdragen van handel en scheepvaart cn van de douanc-con- ventie tusschen Italië cn Rusland. OOSTENRIJK, Zimmerman en de Oostenrijkschc regecring. Wc cn en, 7 Maart. (V. D.) Men is liier ten zeerste verrust door het plotselinge besluit der Oostenrijkschc regecring oni, tegen dc met Zimmerman bereikte overeenstemming in, den minister van buitcnlandsche zaken, Grimber ger, naar Geneve tc zenden, hetgeen op nieuwe geschillen tusschen Zimmerman cn dc regeering duidt inzake de kwestie van herziening der sanccringsovcrcenkomsl. DE STAKING VAN HET WEEN SC HL BANK PERSONEEL. ENGELAND. DE MERCHANDISE MARKS BILL'. In tweede lezing aangenomen. Londen, 7 M a a r 1. (R.) Het lagerhuis heeft in tweede lezing, met 184 tegen 158 stemmen, de Merchandise Marks Bill aangenomen. Het ontwerp bevat dwingende voorschriften inzake vermelding van het land van oorsprong voor dc artikelen vleesch, spek. ham, eieren, zuivelpro ducten cn havermeel. Waarschijnlijk Maandag hi vatting von den arbeid. W< n, 7 Maart. (B. T. A.) Dc ver ter genv.ocrdigcrs van do bankdircctics cn van de bedienden zijn tol ccn vergelijk gekomen. Hel werd zal waarschijnlijk Maandag hervat wor den, TURKIJE. AFTREDEN VAN 'T KABINET. Een herziening van het kabinet. Constantino pel, 7 Maart. (B.T. A.) Het Turksche kabinet is afgetreden. Isrn?t

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1