F.H.Lomans DE EEMLANDER" BUITENLAND. Schemerlampen P«rk Schater 1 FEUILLETON. Terug in het leven. ABOHHEMEHTSPRIJS f" m"""cn ™or Amct! PRIJS OER ADVERlEHÏifH met inbegrip van een 22e Jaargang No. 213 loort t 2.10, idem üanco per post 3.per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.17& atzoadctlijkc nummers wj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD a DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2A POSTREKENING N°. <7910. TEL. INT 513 Maandag 10 Maart 1924 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licfdadigheids-adve.tcntiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zcei vooidcclige bepalingen voor het advecteeien lïenc circulaire, bevattende de voorwaaulcn wordt op aanvraag toegezonden- DUITSCHLAND. STRESEMANN OVER HET VERDRAG VAN VERSAILLES. B e r 1 ij n, 0 Maart. (N. T. A. Draadloos). Op den partijdag van dc Duitsche Volkspartij in Brunswijk heeft Stresemann vcrklaord zijn standpunt te handhaven, dat het verdrag van Versailles, zoover dat mogelijk is, door Duitsch- land moet worden nagekomen Hij zeide echter, dat hij hetgeen daarboven uit ging, niet erkende. Stresemann verklaarde tevens, dat een schikking met de onderdrukkers van Duitschlnnd zeer moeilijk was, maar toch noodzakelijk om niet te gronde te gaan. Duitschland zou rekening moeten houden met een controle op het zaken leven; een politieke controle was evenwel geheel onduldboar. DE RIJKSDAG VERKIEZINGEN. Berlijn, 0 Maart (W B.) De rijkskanse lier heeft de kwestie van de rijksdngverkiezin- gen niet don rijkskanselier besproken. UIT HET BEZETTE GEBIED. Dc ontvangsten uit het Roer gebied en Rijnland C o i> 1 e n z, 0 Maart. (B. T. A.) De ont vangsten uit het Roergebied en Rijnland bedra gen aan de douane-rechten in Jan. 32,750,000, in Februari 66,030,000 frank; aan derogatic- rechten in Jan. 27,290,000, in Febr. 59,390,000 fTank, aan consenten in Jan. 0,160,000, in Febr. 12,370,000 frank. Gedurende de maand Febr. alleen bedroegen die inkomsten dus te zamen 158 millioen, dus gemiddeld per dag 4,600,000 frank, hetgeen de verwachte 55 pet. overtreft Het internationale spoorwegverkeer. M a i n z, 8 Maart. (W. B.). De besprekin gen, die gisteren plaats gehad hebben over de regeling van het internationale spoorwegver keer door het bezette gebied, hebben niet tot een resultaat geleid, aangezien de regie per se* als zelfstandige organisatie wilde optreden, ter wijl zij in het internationale verkeer als zooda nig slechts door Frankrijk en België is erkend. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Dc toestand in dc Palts. Ludwigshafcn, 3 Maart. (W. B.) De toestond hier is nog steeds kritiek. Geen politie agent kan zich zonder gevaar voor zijn leven op straat vertoonen. Dc poorten van de Badische Anilm- und Sodafabrik worden nog steeds door de Franschen bewaakt. Ook heden hebben tol ven samenscholen plaats gehad. Dc Rijnlandsche arbeiderspartij. ■Spiers, 8 Maart. (W. B.) Do separatisti sche leiders Kunz en Wilhelm hebben hier een bureau van de Rijnlandsche arbeiderspartij ge opend. UIT THÖRINGEN. Weimur, 3 Maart (W. B.) De Thuring- sche landdag heeft een wetsontwerp aangeno men, dat het aantal ministeries op drie vast stelt DE GOUDBÏLJETTENBANK. Een tijdelijk instituut. Uit Berlijn wordt <Ld. 8 Maart aan de Tel. bericht Na wekenlange onderhandelingen is dc pre sident vap de Rijksbank, dr Schacht, er dan in geslaagd met de Commissie van Experts te Parijs tot overeenstemming te geraken over het plan tot oprichting van een Duitsche goudbil jettenbank. Van het oorspronkelijke oniwerp-Schacht is weinig overgebleven. Naar dr. Schacht heden in de hoofdcommissie van den Rijksdag ver klaarde, zal de nieuwe goudbiljcttenbank een zuiver Duitsch instituut zijn met een Duitschen raad van commissarissen, zetelend te Berlijn. Haar kapitaal zal 200 millioen goudmark be dragen de helft der aandeelen plus n komt in handen van de Duitsche Rijksbank De rest der aandeelen wordt door een syndicaat van Duitsche bankiers opgenomen. Teneinde de Rijksbank in de gelegenheid te stellen deze operatie te volvoeren, wordt haar door een in ternationaal particulier consortium een crediet van 5 millioen pond sterling verleend. Behalve over deze 200 millioen goudmark of 10 millioen pond sterling kapitaal, zal de bonk te beschikken hebben over een rediscon- tceringscrediet van 200 millioen goudmark. Door wien dit cicdiet wordt verleend, vermeld de dr. Schacht niet. De bank zal goudbiljetten uitgeven tot eon bedrog van 100 millioen goudmark, die in de eerste plaats moet dienen om de in Duitschland in omloop zijnde vreemde bankbiljetten uit het verkeer te nemen Zoodoende heelt het nieuwe instituut de beschikking over 500 millioen goud mark of 25 millioen pond sterling. De biljetten van de bonk cn ook haar aandeelen, zullen niet in goudmark, maar in pond sterling luiden. Een tijdelijk karoktcr. Uit de mededcelingen van dr Schacht blijkt, dat de commissie van Experts te Parijs alles heeft gedaan om aan deze goudbiljettenbank een tijdelijk karakter te geven. Om die reden is haar kapitaal cn recht tot uitgifte zoo eng mogelijk begrensd. Daarom ook geeft zij bil jetten uit, welke in een vreemd betaalmiddel luiden en daarom moet de meerderheid in het bezit van de Rijksbank blijven „Wij moeten in staat zijn - zeide de pre sident van de Rijksbank elk oogenblik dit voorloopig instituut weder op te heffen en de Rijksbank zol beslissen, wanneer dit oogenblik gekomen is". Het oorspronkelijk plan niet voldoende geacht. Naar dr. Schacht verder verklaarde, be schouwde dc Commissie van Experts zijn oor spronkelijke plan als een hinderpoal voor de oplossing van het reparatie-vraagstuk. De com missie wil wel medewerken aan de invoering van den gouden standaard in Duitschland, doch niet aan do oprichting van de goudbiljctten bank, welke in de eerste plaats handel en in dustrie van goudcredieten heeft tc voorzien zon der zich te bekommeren om de behoeften van het Rijk De commissie legt er den nadruk op, dat het Rijk zijn belastingen in goud moet in nen, opdat aldirs de reparatie-betalingen verze kerd zijn. Het is te verwachten, dot de goudbiljetten bank thans weldra haar loketten zal openstel len. Zijn alle wettelijke bepalingen vervuld aldus verklaarde dr Schacht dan is de stich ting van de bank nog slechts een kwestie van dagen. Het nieuwe ontwerp van de goudbi!jet ten- bonk vond in de hoofdcommissie van den Rijks dag geen onverdeelde instemming. Weliswaar ken men als teker aannemen, dot het desbe treffende wetsontwerp een meerderheid zal vin den, maar niettemin achtten vele afgevaardig den het oen gevaar, dat dc biljetten der bank in pond sterlingwaardc luiden. Critiek van Helfferich. In het bijzonder oefende dr. Helfferich cri tiek op het nieuwe plan. Hij verklaarde, dot de Rijksdag plotseling tegenover een geheel nieuw ontwerp stond, hetwelk geheel verschil de van den oorspronkelijken opzet van dr. Schacht. Hij meende, dot het goudbiljctten-in- stituut, zooals het er thans uitziet, overbodig is. Weliswaar heeft dc Duitsche industrie in ternationale credieten noodig, maar die kan zij oo»k op andere wijze verkrijgen. In dit verbond wees spreker op de stichting der Internationale Bank te Amsterdam. Het centrum cn de democraten spraken zich voor een goudbiljettenbank uit. Dr. Schacht vertrekt morgen naar Parijs. DE MAATREGELEN TEGEN DE DUITSCHE BANKEN. B e r 1 ij n, 8 Maart (W. B.). De Rijksbank heeft in verband met de bevredigende verkla ringen van het centraal verbond van Duitsche banken besloten de maatregelen op te heffen, die tegen verscheidene banken getroffen zijn. Zij dreigde echter met verscherpte maatregelen voor het geval van nieuwe overtredingen. Croste Sorteerinj staande Utrecbtschestraat 15 Telef. 483- ■AMICITIA. Woensdag 12 Maan half 8-* onze groots Nederl. Pianist K HET PROCES-HITLER. Dc Beicrsche regeering cn Ludendorffs uitlatingen. München, 0 Maart. (W. B.) Ook do Beicrsche regeering heeft aan Pacelli, den pau selijken nuntius, haar leedwezen uitgesproken over dr lanvnllon van Ludcndorff op het Voti- Berlijn, 8 Maart (W. B.). In de zitting van heden van het proces-Hitier zijn verschil lende generaals verhoord, o. a. de vroegere bevelhebbers dei Beicrsche Rijkswëer, gene raal von Epp. De getuigen schetsten uitvoe rig de gebeurtenissen van 8 en 9 November. BEl^'E. DE KABINETSCRISIS. Geen beslissing vóór Meandegavtnd. Brussel, 8 Maart. (B. T. A.) Aangeno men wordt, dat niet vóór Maandagavond een beslissing zal worden genomen met betrekking tot de kabinetscrisis. FRANKRIJK. EEN FRANSCH GEELBOEK. Frnnkrijk's veiligheid. P a r ij s, 8 Maart (Havas). Het geelbock, dat vandaag verschenen is, legt er den nadruk op, dot alle Fransche regeeringen sinds den wapenstilstand onveranderlijk ernaar streefden Frankrijk's veiligheid definitief tc verzekeren. Er is geen oogenblik sproke geweest van het in palmen van ook maar een snippertje Duitsch gebied. Het boek hooit verklaringen van Tardieu, Briond en Poincaré nan, die duidelijk aentoo- nen. dot elke unnexionistische bedoeling aan dc Fransche politiek vreemd is gebleven. Het me morandum van Foch van 8 Januari 1919 ver wierp elke annexatie cn cischte uitsluitend do instelling van den Rijn als militaire grens voor de Westersche mogendheden, totdot de geleide lijke ontwikkeling von den Volkenbond deze ver gunnen zal voor hen in do plaats te treden. Het geelboek bevat vervolgens de opeenvol gende stadia van de artt 428 tot 431 van het verdrag van Versailles, met name ten aanzien van do waarborgen. Dt zes volgende stukken hebben betrekking op dc onderhandelingen tus- schen Engeland en Frankrijk van December 1921. Een telegram van de Saint Aulairc wijst met name op do noodzakelijkheid en een middel lijken aanval van Duitschland te voorzien, bij voorbeeld op Polen. Dan komen dc onderhande lingen te Cannes. Briond eischtc vooral: (I.) tweezijdige overeenkomsten; (2.) de verbintenis von Engeland om een aanval op het Rijnland gelijk te stellen met ccn aanslag op Frankrijk; (3.) ccn verbintenis om een schending door Duitschland van do militaire, maritieme cn luchtvaart-bepalingen von het verdrag als een casus foederis tc beschouwen; (4.) dat de gene rale staven der Entente een plun ontwerpen ter voorbereiding van een mogelijke militaire sa menwerking tusschen beide rcgccringcn en ter uitwisseling von gedachten ter bewaring von den bedreigden vrede. Men weet, dat do onderhondelingen te Cannes werden afgebroken op het oogenblik, dot Lloyd George Briond het ontwerp van het Fmnsch- Engelscho verdrag had overhandigd. Dc stukken no. 23 on 24 zetten Poincoré's zienswijze jegens het verdrag uiteen Poincaré verzocht den ge zant tc Londen de besprekingen tc hervatten op den grondslag von een Fronsch tegenont werp. Dit werd niet gunstig ontvangen. Aan Curzon zond men een memorandum met het voorstel, dot het verdrag 20 of 30 jaar van krucht zou blijven in plaats van TO en dot de entente tot olie vraagstukken zou worden uitge breid. Curzon antwoordde, dat het beter zou zijn tc trachten het verdrag tc verbeteren, door men kans zou loopen het onmogelijk te maken en stelde voor eerst het vraagstuk van de con ferentie van Genua, de Oostcrsche zaken cn het statuut van Tanger te regelen. Tijdens de conferentie tc Genua ontving do Fransche gezant opnieuw opdracht do onder handelingen te hervatten, en om het sluiten van het verdrag te vergemakkelijken, er zoo noodJg het voorstel von de samenwerking van de gene rale staven los van tc mnken cn de mogelijk heid van het toetreden van België, Italië cn de midden-Europeesche bondgenooten open to laten. Een nieuwe stap van Fransche zijde had 31 Mei plaats, na het verdrag van Rappnlo. Dc Fransche gezant zette Balfour uiteen, dut Frank rijk bövcnnl een preventief verdrag wcnschte. Hij kreeg geen antwoord. Een Engclsche nota van 20 Juli 1925 ton aanzien van dc vergoedin gen merkte slechts op, dat dc regeering bereid was het vrongstuk van de veiligheid op elk ge schikt oogenblik welwillend in overweging te ne men Frankrijk antwoordde op 29 Juli, dat het do problemen liever niet door elkaar wilde holen. Het Foreign Office zag dnnrin een niet-ontvun- kelijkverkloring. Toch verklaarde een Fransche noto van 20 Augustus, dut Fronkrijk bereid was onmiddellijk het onderzoek naar alle kwesties betreffende de veiligheid te hervatten, maar zon der dat waarborgen tegen een aanval het zijn recht op schadevergoeding zouden kunnen ont nemen. Dc diplomatieke stukken eindigen dus met Augustus 1923. Een uitvoerig stuk somt vervolgens de ver# richtingen van den-Volkenbond op en herinnert er daorbij aan, dat dit lichaam erkend heeft (1.) dat bij den tegenwoordigen stand van zaken tal van regeeringen hun bewapening niet be langrijk kunnen verminderen, zonder ernstige waarborgen tc ontvangen voor hun veiligheid; (2.) dat deze veiligheid verschaft kun worden door verdragen van wederzijdschen bijstond; (3.) dat een algemeen verdrag, ols dit op zich zelf onvoldoende zou zijn, zou kunnen worden aangevuld door overeenkomsten tusschen sta ten met gemeenschappelijke belangen. DE MACHTIGINGSWET. Door de Senaatscommissie verworpen. Uit Parijs wordt d.d. 9 Maart aan de Cour. bench. De Senaatscommissie heeft zich met 18 te gen 7 stemmen tegen de machtigingswet uit gesproken en stelt voor een bezuiniging van een miljard te verkrijgen door annuleering bij decreet van dc bij de begrooting toegestane credieten. Men denkt, dat Poincaré op zijn stuk zal blij ven staan, zoodot hiermee het conflict ge- opccnd is cn waarschijnlijk (Donderdag in dc openbare zitting van den Senaat zal worden uitgevochten. Dc commissie hoopt Dinsdag met haar rap port gereed te zijn, zoodat Donderdag het openbaar debat kan beginnen. DE SENAAT ON DE FISCALE WETTEN. P o r ij s, 8 Maart. (Havas). tDc Senootscom- missie voor dc financiën heelt den tekst van de fiscale wetten, die door de Kamer zijn aange nomen, besproken. Zij heeft het principe vnn bezuinigingen van 1 milliard op de staatsuit gaven over 1924 aangenomen en met 15 tegen 3 stemmen den tekst van de Kamér, waarbij do regeering wordt gemachtigd om door middel van reglementaire decreten in tc grijpen, ver vangen door ccn tekst, waarbij definitief T mil liard wordt geschrapt op dc credieten, verleend bij de ulgemeene bcgrooting cn de aanvullende begTOotingen. Deze schrapping zal worden ver deeld over de ministeries door decreten van den president van dc republiek binnen het kader van do bestaande wetgeving. Dc commissie heeft art. 2 (stichting vnn geen enkele functie), art. 3 (dubbele tiende van alle belastingen), artt. 4 en 6 tot 9 (verschillende ze gelrechten) aangenomen en arf. 5 uit het ont werp gelicht. Morgen wordt de bespreking voortgezet. P a r ij s8 M a n r t. (B. T. A.). Poincaré hoeft voor de finuncieele commissie uit den Senaot de redenen uiteengezet, die hem bewogen om voor den Senaat de financieel-» voorstellen in hun geheel te handhaven. Hij drong er op aan, dat dc commissie zoo spoedig mogelijk hoar verslag zou uitbrengen (vóór Donderdog volgens een nader 'Haviwbericht). De voorzitter der commissie antwoordde, dat dc commissie zich haasten zou om den Senaat in dc gelegenheid te stellen zoo spoedig mogelijk de bespreking tc beginnen De commissie besloot dezen mid dag en Zondog den heelen dag te vergaderen. P a r ij s 9 M o n r t. (Hnvns). De financieel* senaatscommissie zette dc discussies voort over de financicele wetsontwerpen, door de Kamér aangenomen. Dc commissie handhaafde haar zienswijze, dat bezuiniging op dc begrooting voor 1924 dient tc geschieden volgens de be staande wetten, dus met uitsluiting von de „décrets-lois". De ortt. 10—32 werden aange-r nomen, maar art. 17, dat betrekking heeft op de 20 opcenten, werd uit het ontwerp gelicht. Goedgekeurd werd een bezuiniging von 1 mil liard op de bcgTooting van 1924 en een belas tingheffing van ongeveer 4 milliard ter vervan ging von dr 20 ppcenten. De commissie zal waarschijnlijk morgenavond mot honr arbeid gereed komen. P a r ij s, 10 M oart. (V. D.) Zondagmorgen had op het Elysée een conferentie plaats tus schen president Millerond, den premier poin caré, den minister \»an financiën Lasteync cn den gouverneur, den ondcr-goitvcrneuf en de le den van den Raad van Beheer von de Bank van Frankrijk. De conferentie onderzocht de noodige maatregelen tot het weer herstellen van den finnncicelcn toestond en het verbeteren vdn de koers vnn de franc. De conferentie besloot geen reconstructie-lceningen meer uit te geven en energiek tegen speculaties in buitcnlnndtche valuta op to treden. De maatregelen zullen ge heim zijn. De minister van financiën zol nieuwe financieelc voorstellen indienen. Het verluidt, dat president Millerond Poincaré heeft toege zegd, dut hij, indien de Scnoat dc belasting voorstellen verwerpt, de zijde van Poincaré znl kiezen cn zijn ontslag zal weigeren. Don zullen andere maatregelen worden genomen. In finan cicele kringen wordt verklaard, dot de financiee lc crisis zoo ernstig is geworden, dot de voor stellen der regeering weer onvoldoende zijn cn dat de minister van financiën spoedig bevoegd heid moet krijgen oen nieuwe consolidotielec- ning uit te schrijven DE DALING VAN DE FRANK. P r ij s 9 Monrl. (Havas). Millerand, Poin caré, Lasteyrie, verschillende bankdirectouren en voornanstoonde finuncicrs hebben op hel Elysée geconfereerd omtrent de noodige maat regelen, tc treffen om den finnncicelcn toestand te verbeteren en de frank te herstellen. Dc vc- gecring zal er bij den Senoot op aandringen om zoo spoedig mogelijk te stemmen over dc fis cale ontwerpen en over de noodzakelijkheid d»» onkosten te verlagen en een einde te maken aan de lecningspolitiek. De banque de France zal voortgaan de rege*- ring bij haar pogingen tc steunen. Die vint en wint Een waren vricnl, Heeft er syn daghloon Wel verdient! Cats. Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 40 „Lieve hemel!'' riep hij hardop, terwijl hij zijn pen neergooide. „Dat had ik lieelemaai vergeten. Die arme kerel heeft geen hemd aan zijn lijf!*' Hij verzond onmiddellijk een telegram aan de kleermakers, die hem ook geleverd hadden, dat zij Mr. Ho moesten, voorzien van al het noodige, ging dan met zijn briel aan zijn leerling voort, gaf hem goeden raad en zijn zegen en sloot een cheque in ter be strijding van de noodige onkosten. Daarna lunchte hij in de koffiekamer met den eetlust van een gezond mensch. liep een tijdje buiten op straat te rooken, ging naar boven en wachtte in een fauteirl met een Duitsche oorlogsbroc.hu re, die Weatherley hom geleend had. op Marcelle. Het was haar „vrije" middag. Zij had md verlangen en angst naar de ontmoeting uit gezien. Hij was de eenige man in haar leven geweest en dit alles was al zoo lang geleden. En daarna was zij alleen maar een verpleeg ster geweest. Zeker, zij had mannen ontmoet en intiem gekend maar het waren allen lij dende mannen geweest, wier hulpeloosheid en afhankelijkheid alleeen een beroep gedaan hadden op haar vrouwzijn. En romans als andere verpleegsters had zij nooit gekend. Zij had hard en ernstig gewerkt, de ziekenkamer aanvaardend als de werkkring, welke het noodlot haar had aangewezen. Maar wel had zij. om dat harde leven te verzachten, in haat hart dc herinnering aan dc korte en vurige, liefde van zoo lang Iwu gekoes terd. Op haar rit van Churton Towers in den auto liepen dwaze rillingen over haar rug Ofschoon haar gezond verstand van vrouw van de wereld haar met preutschheid en be deesdheid spotten deed, toch betwijfelde haar instinct van oude-jongejuffrouw of het wel gepast whs wat. zij deed. Zij ging haar vrocgcren geliefde opzoeken in zijn privé- zitkamer in een hotel. Kwam dat overeen met het decorum, dat zij als verpleegster be waren moest? Wanneer de directrice, die steeds een wakend oog hield op alle flirta- fionsneigingen van dc jongere zusters, het tc weten mocht komen, zou zij het als een schandelijke escapade beschouwen. Zii had haar gezien, toen zij met. hoed en hand schoenen cn in haar besten japon hard het bordes afliep wet een verraderlijken blos op haar wangen; en daar de Gorgo alles kon hooren, had zij alleen maar „Godalming" tegen den chauffeur gezegd toen zij in den auto stapte. Toen zij moed genoeg verzameld had, om zich in het kleine stukje spiegel, dat tegenover haar hing, te kijken, zagen haar bevooroordeelde cogen haar bleek cn vervallen, met rimpels, die zij niet opge merkt had bij het opzetten van haar hoed. En al dien tijd wist zii. dat deze vrouwelijke bezorgdheden slechts bet kleurenspel was op de oppervlakte van diepe, donkere wateren, gevuld rnet vuur. en dat zij slechts om niet te denken aan de diepten, haar geest daarop spelen liet Baltazar wachtte buiten op haar. Een klei ne angst had dus geen reden van bestaan gehad. Als verpleegster zou zij aan de poor ten der hel geklop! hebben, om' naar een man te vragen. Als Marcelle Baring werd zij tegengehouden door kinderachtige aarze lingen. Zij had ertegen opgezien alleen het hotel binnen te gaan en naar Mr. Baltazar te vragen. Doelt hij stond op het trottoir te wachten, en nauwelijks stond de auto stil, of h" maakte het portier open cn hielp haar uitstappen. Eenmaal boven op zijn kamer wees hij haar een makkelijken fauteuil aan, waarin zij zich liet neervallen. Hij sloot dc deur en liep met een van geluk stralend ge zicht dc kamer door. „Voor het eerst in ons leven zijn we samen alleen tusschen vier muren. Jij cn ik. Is het niet vreemd? Wij moeten praten. Niet alleen nu, maar dikwijls. Zoo dikwijls als wij kun nen. Het zou monsterachtig van mij geweest zijn, om tc venvachten, dat jij telkens naar Londen zou komen. Trouwens, daar zouden wc niet alleen geweest zijn. Ik heb een af schuw van de waranda's in de groote hotels. Een man en een vrouw, die. daar in oen hoekje zitten te fluisteren, omringen zich dadelijk met een atmosplieer van geheim zinnigheid. Afschuwelijk! En ik zou niet iedcren dag naar Churton Towers Runnen komen r- zelfs niet onder het voorwendsel, dat ik Godfrey opzocht. Dat zou maar aller lei praatjes geven. En om nu dicht bij je te zijn, heb ik hier mijn kwartier opgeslagen. Het weer was koud geworden en daar zij met een lichten mantel cn alleen een bonten boa om zich te verwarmen iti een open auto gezeten had, voelde zij zich rillerig en was zij dankbaar voor het vroolijke vuurtie in den haard. Zij glimlachte en zeide. dat het heel gezellig was. Hij haalde een voetkussen voor haat? Gn zette het onder haar voeten. „We krijgen dadelijk thee wat het nog ge zelliger maken zal," zeide hij, terwijl hij in een fauteuil aan den anderen kant van den haard ging ziften ..Het is precies een sprookje, vindt je niet?" Zij moest erkennen, dat de omstandig heden. waaronder zij elkaar teruggevonden hadden, heel bijzonder waren, en begon dan uit een instinct van zelfverdediging over Godfrey, hun plotseling gesloten vriendschap, zijn vele goede eigenschappen. Baltazar liet baar een tijdje praten, blij reeds, dat hij haar zien kon en luisteren naar haar stem. Eindelijk «tond hij oj). ging voor haar staan en stak haar zijn beidé handen toe. Of zij wilde of niet. zii moest de hate erin leggen. „Kon je niet beseffen wat ic voor mij ge weest bent? Al) a wonder and a wild desire. Zij wierp een angstige» blik op hem en trok haar handen terug. Hij liet. zijn oenen elleboog op den schoorsteen mantel rusten en keek op haar neer. „Herinner jc het nog? Die versregel van Browning hot was een der laatste dingen, die ik tegen jc gezegd heb. Toen verloren we ons hoofd cn braken een heerlijk gesprek af. Waarom het nu niet voortzetten, begin nend waar we geëindigd zijn?" „Hoe kunnen we twintig jaar teruggaan?" „Door tweehonderd, veertig onbelangrijke maanden uit onze herinnering te schrappen." Zii keek naar hem op cn schudde het hoofd. Juist die grijze en kale woestenij van die tweehonderd veertig maanden vormde de onoverkomelijke hinderpaal. Om een draad van dat laatste gesprek weer op t.c vatten zou het noodig zijn de bekoring van die korte en verrukkelijke oogcnblikkcn te heroveren. „Als we vrienden willen zijn," zeide zij. „moeten we opnieuw beginnen. AI die die dwaasheid is al lang dood en begraven." „Begraven, misschien ot liever, verbor gen in een soort Schoone-SIaaprters-trapuc. Maar dood? Geen quaestie van. Zij heeft al dien tijd gezond en wel geleefd en thans een too varaan rak ing is zij krachtig en mooi als ooit weer ontwaakt ■Het is heel makkelijk niet woorden eri vergelijkingen tc spelen. Daarmede kan jc schijnbaar alles bewijzen. Maai in werke lijkheid zijn wij heiden onderworpen geweest aan de organische veranderingen van twin tig jaar. Ik ben evenmin dat jonge meisje van achttien jaar als liet kind van acht of de baby van acht maanden." Baltazar stuk zijn handeh in zijn zak, lachte, keerde zich om en ging weer in zijn fauteuil zitten. „Wc schijnen op de basis van een aardige en oindelooze discussie gekomen tc zijn. 1.8 ten wc er dadelijk over door gaan. Wij heb ben tijd in overvloed. Als ik iets ben, dan ben ik iemand mei een grenzeloos geduld." ij lachte hartelijk. Zij moest of zij wilde oï niet. Ecu typhoon, die beweert een zacht briesje te zijn. En het niet beweert uit dr grap. manr op do toon van oen diep gevóél ..Jij' lij geduldig? O. mijn lieve „Daar." riep hij, opspringend uit zijn stoel „Jc hebt mij ,mijn lieve!' genoemd." „Dal heb ik niet gedaan,antwoordde zij vlug ..Tenminste het was mijn bedoeling niet. lij met je grenzeloos geduld benl rnii in de rede gevallen. Ik wou .mijn lieveheer' of .mijn lieve sir' tegen je zoggen. „Mijn naam is John." .„Mijn lieve John Neen. Dat wou ik niet zeggen.' ,'.Em waarom niet?" „Dat. zou precies klinken alsof we twintig jaar getrouwd waren." „Maar je hebt het toch in iedcv geval twintig jeai geleden gezegd." (Wórdt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1