L. DE EEMLANDER" BUITENLAND. HOCKEY STICKS vanaf f,5 Thee- en Ontbijtserviezen FEUILLETON. 1 ABüKfjtMtNiüPMIlS fCT m" T Ame" PRUS DER ADVERTENTIE Z - Goedkoopste adres vojr Veriwareo en Vensterglas A. v. d. WEG Langestraat 23 Afd. Verfwaren: Scherbierstraat 3 Lakglans verf per pond 40 cents II Casa que- Blouses 13.50 8.75 5.25 ROKKEN 12.75 7.75 4.50 HANDSCHOENEN JOH. VAN DIJK B. NIEWEG Speciale aanbieding Prüzeu zeer billijk- Zie etalage. Wylserf Terug in het leven. 22« Jaargang N». 214 f i. toort 210, idem Uanco ^er post 3.—. per weck (met eratis versckenng tegen onge.ukken) 0.17® atzoadeilijke nummers 1 CXÖ. AMERSFOGRTSCH DAGBLAD Dinsdag II IWaart 1924 DIRECTEUR*UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING Nü. *7910. TEL. INT. 513. bewijsnummer, elke regel meer 0 2>, dienita.\nt» c dingen en Licfdadighcids-advc tentiën voor de helft der prijs Voor handel en ócdnjt Decaan ceci vooideeugc bcpalinecn voor net adver'ccien cene dicu-aire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. - -T-. ~-y DE NIEUWE COMMISSARIS DER KONINGIN ÏN DE PROVINCIE UTRECHT. De Staatscourant van Maandagavond bevat te het Koninklijk besluit, waarbij op verzoek op de meest eervolle wijze wordt ontslagen, met dank voor de vele en gewichtige diensten door hem aan den lende bewezen. Dr. F. A. C. graaf van Lyndcn van SandenbuTg, commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, en benoemd wordt als zoodanig Dr. H. Th. s'Jacob, lid der Prov. Staten van Utrecht. Dr. H. T. s'Jacob, wens beeltenis wij hierboven geven, heeft ver schillende ambten in de provincie Utrecht ver vuld o.a. dat van schoolopziener in het arron dissement Rhenen, en burgemeester van Loos- drecht. Daarna werd hij burgemeester van Bus- sum welk ambt hij tot voor enkele jaren be kleedde. In Zeist, z'n tegenwoordige woonplaats, vervult hij de functie van wethouder. VOLKENBOND. DE RAAD VAN DEN VOLKENBOND. Geneve, TO Maart. (B. T. A.) De 26ste ritting van den Raad van den Volkenbond is geopend. DUITSCMI AND. DE RIJKSDAGONTBINDING. Op aanstaanden Donderdag? Berlijn, 10 Maart. (W B.) Naar Wolff verneemt, hesrit de rijkskanselier vanmiddag na afloop van de rijksdagzitting nog een onder houd gehad met de leiders der regeeringspor- tijen. Daarbij is gebleken, dat de rijksiegeeung en de regeeringspartijen het volkomen eens zijn, dat de rijksdag nog deze week moet wor den ontbonden en dat de verkiezingen zoo vroeg mogelijk behooren te worden uil geschre ven. Daarbij moet echter in aanmerking woe den genomen, dat de voorbereiding de' ver- kieringen in het bezette gebied vrij langen tijd zal vorderen. Onder welke omstandigheden de ontbinding haar beslag zal krijgen, staat nog niet vast, daar de regeering en de coalitiepartijen het nog niet eens konden worden over een door deze partijen m te dienen voorstel. Nader meldt Wolff, dat dr. Marx bij zijn bespreking met de partijleiders zou hebben medegedeeld, dat de rijksregeering toch het voornemen heeft den rijksdag Donderdag a.s. te ontbinden en op II Mei de verkiezingen te doen houden. DE SCHADELOOSSTELLING. Uit Londen wordt d.d. 10 Maart gemeld Men meldt, dat het werk der twee oommissies van deskundigen inzake het vraagstuk der scha devergoeding zeer ver gevo.dcrd is en dat de voltooiing hunner onderzoekingen de algemecne bespreking van het vraagstuk der schadeloos stelling veel i.ader zal brengen. Dc premier deelde heden in het Lagerhuis mede, dat de hervatting der gedachtcnwisseling, mondeling of schriftelijk tussclien Poinearé en hemzelf, moet wachten op het eindverslag der commissies. De Daily Herald, het orgaan der arbeiders partij, wijdt een artikel aan het vraagstuk der schadeloosstelling en aanverwante problemen cn onderzoekt in "verband daarmede de politieke gevoelens in Frankrijk cn Duitschland. Het blad komt tot de conclusie, dat de atmosfeer in Duitschland veeleer dan die in Frankrijk reden is voor ongerustheid. Het legt daarbij den na druk op dc denkwijze, die vooral door nationa listen in Duitschland wordt geuit. De algemecne slotsom van het blad is, dat de Engelschc poli tici voor een moeilijke tank staan en dat het zeer verderfelijk zou kunnen zijn overijld te gaan conferecrcn zonder eerst zorgvuldig en afdoende diplomatieke voorbereidingeen fout die Mecdonald stellig niet zal begaan. Dr. Schacht, de president van de rijksbank, is gisteren naar Parijs teruggekeerd. Heden zal hij daar over de statuten van de op te richten goud-emissiebank onderhandelen DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Het hernieuwde onderzoek der geallieerden in de Palts. Spiers, 10 Maart. (W. B.) De bizondcro commissie voor de Palts zou vandaag hier aan komen ter verdere opheldering van den toe- Dames- en Meisjes Mode-Manazijn „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT in Wol on Zijde laii>é in Wol in Katoen Mous seline in de nieowstB genres eok voer oudere dames VOQRiAtllSHOEDlN BALLEN - NETTEN - SHIRTS LANGESTRAAT 116 LanBestraat 39 Telefoon 467 Rook er 3 voorkomt den on aangenamer) smuk In den mond door geregeld gebruik van de 75 beproefde Bij alle Apothekers cn Dro gisten verkrijgbaar 45 en 80 Cts. Wacht U voor na maak en let op t merk Gaba. stand. Dc vertegenwoordiger van Engeland is gisteren hier aangekomen. EEN RIJKDAGCONFERENTIE VAN VAK ORGANISATIES. Het Wolff-bureau meldt, dat de Gewerk- schaftsring van Duitsche arbeiders- en beamb- tenorganisaties te Be/lijn een conferentie van gedelegeerden uit het geheele. rijk heeft ge houden. Er was ook een gedelegeerde van 't Nc- dlandsche Verbond van Vnkvereeniginpcn aan wezig. Dc Nederlandsche gedelegeerde Berghuis verklaarde o.a. dat de militaire onderdrukking der Duitschers in het bezette gebied bij dc Ne derlandsche arbeiders diepe verontwaardiging wekt. Zij hopen dat er spoedig betere tijden zullen aanbreken. HET PROCES-HÏTLER. Een tegensprmik. Münchcn, 10 Maart (W. B.) Het be richt, dat von Kohr naar Zwitserlandzou zijn vertrokken, om zich aan het verhoorin het proces-Hitier te onttrekken wordt officieel te-* gengesproken. Onjuist is eveneens, 'döt hij1 zou zijn afgetreden als rcgecringsprosïdent van Op- per-Bcieren Rechtsingang verleend tegjeo Von Lossow. De voorzitter van het volksgerecht te Miin- chen, dot het, proccs-Hitler behandelt, heeft gis terenochtend meegedeeld dat tegen generaal von Lossow (die vootloopig buiten eeile' als ge tuige is gehoord) een instructie is begonnen. BELGIF DE KABINETSCRISIS. De oplossing. Brussel, 10 Maart. (B.* T. A.) Theunis hooft zich hedenavond om zes uur naar Get palcis begeven, om den koning ter kennis 'te brengen, dat hij de opdracht tot vorming van het nieuwe kabinet aanvaardde. Het kabinet zal morgen in den loop von den dag officieel wor den benoemd en dw koninklijke besluiten zul len morgenochtend worden getcckend. De eer ste ministerraad zal morgenmiddag in het mi nisterie van financiën worden gehouden. Het parlement zol op Dinsdag a.s. worden bijeen geroepen. Hel Kamerlid Mechclynck overleden. Gisteren is, 69 jaar oud, overleden het libe rale Kamerlid voor Gent Mechclynck. De over ledene was ondervoorzitter der Kamer cn had sedert 1904 zitting FRANKRIJK. DE FJNANCIEELE MAATREGELEN. P a r ij s, 10 Maart. (Havos.) De Senaats commissie voor de financiën heeft in de door de Kamer goedgekeurde fiscale ontwerpen al leen enkele redoctión'ccle wijzigingen aange bracht. Dc commissie zal zich beijveren van middag de 109 artikelen der ontwerpen of te handelen. P a r ij s, 10 Mn ort. (Hovas.) Een zekere Asirop heeft 47.000. (tank in schatkistbons aan Poinearé gezonden, met een verklorenden brief, waarin hij verzoekt, dot deze zullen wor den vernietigd, als oen teeken von protest te gen de aon Frankrijk vijandige speculaties. Astrop hoopte, dat zijn gebaar een aanmoedi ging zal zijn voor hen, die de wettige rechten van Frankrijk willen zien zegevieren. EEN TREINONTSPORING. Vier dooden. L.yon, 10 Maart. (B. T. A.) De trein van Colais naar Vintimille is op een wissel bij de halte Grond Violents ontspoord. Vier personen werden gedood, 25 gewond of licht gekwetst. ENGELAND. EEN BRITSCH BLAUWBOEK. Engeland cn 't probleem der schadevergoeding. Londen, 10 Maart. (R.) In het Lager huis heeft Macdonald meegedeeld, dat de re giering voornemens is een blauwboek uit te geven, bevattende de Engelschc voorstellen tot regeling der schadevergoeding. DE KWESTIE VAN DEN WE DERZIJ DSC HEN BIJSTAND. Londen, 10 Maart. (R.) In antwoord op een vraag nopens een ontwerp-verdrag tot we- derzijdschen bijstand heeft Mocdonoïd heden in het Lagerhuis gezegd, dnt dv Engelsche re- geering- geen definitief voorste! dienaangaande kan overwegen, voor dc algcmccnc toestand in Europa duidelijker dan thans kan worden over zien. DE .VLOOTBASIS TE SINGAPORE. De cirstc minister heeft in het Lagerhuis verklaard, dat dc regeering ccn grdat htenwis- scling heeft geopend met de dominions en met Indië aangaande hot vraagstuk der vloot-b^sis van Singapore. Hij hoopte, binnen kotten tijd dc houding der regoerfng te dezer zake te kun nen mpdcocelon. Het terugtrekken der Britsche troepen in Mesopotanur. Ir^ hot 'LagerlAiis heeft de minister van kolo niën Thomas in antwoord op een vraag giste ren gesfegd, dnt'hif nog geen datum kon vast stellen voor het 'terugtrekken dor Engelsche troepen uit! Mesopotamia, mour dat dc regec- rin'g voornemens is dit zoo spoedig mogelijk te doen geschieden. Hij gaf toe, dot er tal van owrvrogineen .bestorjn die hot terugtrekken op dit oogenblik ondoenlijk maken. HET VRAAGSTUK DER WERKLOOSHEID. In het Lagerhuis is gisteren het vraagstuk dor werkloosheid tor sprake gebracht doof Baldwin, den vroegeren premier. Hij zeide, dot, indien dc arbeidrrsregeêring een werkelijk mid del tot bestrijding von dit euvel had, zoowel het purlemcnt als her gchccle land haar zot* steunen bij dc uitvoering ervan. Indien echter de regccring dit middel niet kende, zou het vraagstuk blijken de ondergong te rijn van dit kabinet zoo goed cis vnn nlïe voorgangers ervan, wien het ook niet gelukt was een op lossing te vinden. De minister van arbeid. Show, verklaarde, dnt de regccring vnn oor- j deel is, dot het verschaffen van werk even- goed een verantwoordelijkheid is,die op de natie rust als hot bétalen van interest op de oorlogsleening. Binnen enkele weken hoopte hij in staat te zifn een wetsvoorstel in te dienen van uitgebreid karakter met betrekking tot werkloosheidsverzekering cn wel zoodanig, da^ de ujtkecring daarvan ccn recht inplaats van een gift zol worden. Hij zette verder uiteen wat de regccring heeft gedaan ter ondersteu ning van werkverschaffing cn tot hulp van werkloozcn Het kabinet is niet voornemens t« treden in allerlei in de lucht hangende plan nen, maar het is bereid ernaar tc streven jiverk te vinden voor de arbeiders elk in zijn eigen vak. Hij verklaarde verder, dat de ccnige re medie tegen de werkloosheid het herstel van den handel op het buitenland is Het levens onderhoud van het Engelschc volk hnnet of von het herstel van vrede un rust in de we- - reld en zoolang Engeland zijn buitenlandschc afzetgebieden niet terug krijgt, is alles waf gedaan kan worden min of meer lapmiddel EEN STAKING: Southampton, TO Maart. (R.) fy* arbeiders aan do scheepswerven hebben van avond besloten de staking voort te zetten. BIJLEGGING VAN HET CONFLICT IN DE KATOENNIJVERHEID. Londen, 10 Maart. (R.) Het geschil in de katoenindustrie, dat dreigde te zullen leiden tot de onverwijlde uitsluiting van 150.000 ar beiders, is feitelijk geëindigd. De onderhande lingen werden tot het laatste oogenblik gerekt, daar sommige overeenkomsten morgenavond zouden afloopcn. DE MUITERIJ IN MET IERSCHE LEGER. Londen, 10 Maart. (R.) In verband me!1 den toestand in den Vrijstaat heeft het corn mondo der konstabels in Ulster maatregelen getroffen om het vervoer van wapenen over de grens binnen het graafschap Londonderry i* ve.hindeien. Dc beide officieren, naar wie wordt gezocht, zijn tot dusver nog niet gevat. Vracht auto s met soldaten rijden door de straten va» Dublin. Wij lezen de wereld verkeerd en dan zeggen wij, dot ze ons bedriegt. Tagore. Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt doot VV. J. A. ROLDANUS Jr. 41 Triomphantelijk ging zij rechtop in haar stoel zitten. „Neen. dat heb ik nooit gedaan. Ik geloof niet, dat ik den moed igehad had jc iets tc noemen. Maar zeker niet John. Ik heb zelfs nooit over je gedacht als John. Als een etiquette was je John Baltazar. Maar niet kortaf John. O neen, geen quaestic van!" .Je hebt gelijk, geloof ik," zeide Baltazar. „Het is een idiote naam. Alles wat in het Engelschc saai en prozaïsch is, is in dat cene woord geconcentreerd. En in tegenstel ling met andere idiote namen heeft het geen aardige verkortingen. Johnnie' is beleedi- gend, Jack' melodramatisch. Goddank, dat ik voor beide gespaard ben. Nu kom ik na twintig jaar als .John' bij je terug en jij lacht daar natuurlijk orn." „Nou, zóó erg is het nu niet. Er zijn toch ook een hecle boel proote mannen met jouw naam. John of Gai.mt, John Knox, John Bun van, John Locke. John Stuart Mill „Een aardige collectie troubadours, wat?" vroeg Baltazar. Waarop zij beiden lachten en het pijnlijke van den toestand, wat haar betrof, wegge nomen was. Zij praatten vrijelijk over de twintig jaar, dat zij gescheiden waren. Zij over haar werk. haar familie, haar moeder, die met een oudere zuster samen woonde, haar broers, beiden jonger dan zij, die bij de marine waren. Hij over China en zijn armzalig avontuur op het moeras. Hij merk te, dat Godfrey aan zijn verzoek voldaan en hem daardoor het vertellen van die ge schiedenis bespaard had. Quong Ho wekte haar nieuwsgierigheid cn belangstelling. Zij verlangde ernaar Quong Ho te zien. Zij zette thee op ouderwetschc manier en moest la chen om het leeliik -gezicht, dat hij trok bij de eerste teug van het goede, sterke Ceylon- mengsci. Niet een der kleinste onaangenaam heden van de tragedie op Spendale Farm was het verlies van zijn kisten onschatbare thee, die hij uit China medegebracht had. „De duivel mag de Hunnen halen, dat ze mij van mijn thee beroofd hebben," riep hij uit, „behalve voor de duizenden andere ge meenheden. En toch moet je, als je recht vaardig zijn wilt, ook den Hunnen de eer geven, die hun toekomt. Zij hebben één ding goed gedaan." ..Dat hebben zij niet,' protesteerde Mar- celle heftig. „Daar zijn ze. niet toe in staat. Ik ben in Frankrijk geweest vlak bij het front en ik heb dingen gezien. Ik weet liet. Zij hebben niet één ding goed gedaan." „Dat hebben ze wel," hield Baltazar vol. „Ze hebben jou cn mij weer bij elkaar ge bracht.' „0," zeide Marcelle een beetje beschaamd, „ik dacht, dat je iets ernstig bedoelde." Hij hield vast aan dat woord. „Ernstigs? Geloof je niet, dat je aanwezigheid hier op dit oogenblik met dat afgeknabbelde stukje taart tüsschen je wijsvinger en duim het meest ernstige feit in mijn leven is vanaf het oogenblik, dat ik twintig jaar geleden op den Newnliam Road afscheid van je nam?" Zij liet het stukje taart in haar kopje val len en keek hem met een wederopleving van haar vroegeren angst aan. Waarom nu alles weer te bederven! We begonnen juist zoo goed op te schieten." „Wat heb ik gezegd?" vroeg hij bezorgd, toen hij haar ongelukkig gezichtje zag. „Wat ie niet meer moet zeggen.' ant woordde zij bedroefd. „Als je dat doet, is het uit. Het maakt alles onmogelijk." „Dat zie ik niet m. Als ik het niet op recht meende, zou het een andere zaak zijn. Maar ik hen oprecht. Ik kan je niet zeggen, dat ik al die twintig jaar op je gewacht heb, am de eenvoudige reden, dat ik nooit heb durven droomen, dat ik je nog ooit zien zou. Maar ik ben trouw gebleven aan de herinne ring aan jou. En dat heeft de gedachte aan iedere vrouw buitengesloten. Dat is eerlijk waar." „Ik geloof, dat ik je leven te gronde ge richt heb," zeide zij echt vrouwelijk. „Maar God weet, dat dit mijn bedoeling niet ge weest is." Hij stond op en breidde zijn armen uit. Zijn oprechtheid sprak door zijn Zelfzucht. Hij sloeg zich op zijn brecde borst „Mijn leven te gronde gericht? Dacht ie, dat, als een man werkelijk een man is. zijn leven door iemand anders dan door hem zelf te grande gericht kan worden? Ik ben iedere minuut van die twintig jaar in de volle kracht van mijn lichaam en van mijn geest geweest. Als ik in dat opzicht een be roep deed op je medelijden of dergelijke ge voelens, dan zou ik een verachtelijke huiche laar zijn. Als er sprake is van levens ver nietigen. dan heb ik het jouwe vernietigd." „O. neen, neen!" Haar stem beefde en zij liet zich met afgewend hoofd achterover in haar stoel vallen. „Natuurlijk niet. Dat is absurd." „Maar waar dan al die drukte om? We hadden elkaar lief toen we van elkaar gin gen. En waarom we elkander thans, nu het lot ons weer samengebracht heeft, niet zou den liefhebben, kan ik niet begrijpen.'" „Dat heb ik ie al gezegd," antwoordde zij moe. ..De jaren, die ertusschen liggen Hij deed een paar stappen naar de deur, bleef staan, keerde zich om en keek naar haar zooals zij daar aan de theetafel zat: en de pijn in haar oogen en de bedroefde trek om haar lippen vervulden hem met wroeging Hij ging achter haar stool staan en legde zijn vingertoppen op haar schou ders. ..Lieve,' zeide hij teeder, „vergeef het mij. Ik had er eerder aan moeten denken. Een mooie en beschaafde vrouw Zij keerde zich vlug om. „O. zég dat niet! Je bedoelt, dut er misschien een ander ge weest is sedert Neen, dat is niet zoo. Ik heb het veel te druk gehad." En toen zij zag, dat hij niet gelooven kon, dat hij zich vergist had, voegde zij er cenigszins heftig aan toe: „Als er een ander geweest was. zou ik je het dadelijk gezegd hebben." Op dat oogenblik wenschtc zij, dat er in die twintig jaar een minnaar geweest mocht zijn, wiens herinnering zij als een wal had kunnen gebruiken, want weer voelde zij zich weerloos. Kwam Godfrey maar! Hij had beloofd haar op zijn terugreis van Londen, waarheen hij door een geneeskundige com missie ontboden was, te zullen halen. Zij keek naar de pendule op den schoorsteen mantel. Godfrey's trein zou het eerste uur nog niet komen. Met eenigen angst keek zij naar Baltazar. die rusteloos de kamer rond liep. „Zie je niet in. dat je alles bederft?" vroeg zij. „En ik hen nog niet eens klaar rnet de thee." Een lach als een plotselinge zonnestraal verhelderde zijn gezicht. „Duizendmaal ex cuus, Marcello! Dat ik juist inbreuk op de etiquette van theedrinken maken mocL" Hij ging zitten. „Ja graag. Ik zal er -gauw aan gewend raken. Aan de Ccylonthee, bedoel ik niet aan het samenzijn met jou." Zij ademde weer verlicht, zich verwonde rend over de macht van een luchthartig woord. Natuurlijk had zii geleerd tactvol orr> tc gaan met twistzieke ol koppige patiënten Had zij instinctief die methode op Baltazar tocigepast? Een blos sloop naar haar wan gen. Misschien hadden zij, die beweerden, dat zieke mannen en gezonde mannen het zelfde groole kind waren, gelijk. Tot dus \--ri-- had zij ziekt ïnaniu-n nu t u n inoctfigr lijke toegeeflijkheid beschouwd. Moest zij den gezonden man, in den persoon van John Baltazar, uit hetzelfde moederlijke oogpunt gaan beschouwen? Twintig jaar (geleden had zij den John Baltazar van 'dertig jaar ge zien rnct de oogen van een meisje van acht tien en zij had hem als een God beschouwd. Thans zag zij den man van vijftig met de oogen van een vrouw van acht-en-dertig. Niet dat een van hen beiden zoo hijzondci oud geworden was. Integendeel hij schoon absurd weinig veranderd te zijn, want /ip gezicht was altijd scherp geweest en door plocgd met rimpels van nadenken, welke dc tijd nog meer geaccentueerd had; zijn gestalte gaf nog steeds den indruk van ath letischc kracht en levenslust; zijn manieren hadden het vurige en het heftige vnn de iengd. En zij zeil had van een angstig ge raadpleegden spiegel dc verzekering gekre gen, dat haar schoonheid (gebleven was, en lichamelijk verheugde zij zich in liet bezit van een sterke gezondheid, die haar in staat stelde onvermoeid het wérk te doen. waar onder ze vijftien iaar t< voren bijna bezwe ken was, in welk opizicht zij-dus eigenlijk jonger was dan ooit. Neen. het was niet, omdat hij een oude man en zij een oude vrouw was, tusschen wie de herleving van een roman iets aandoenlijk belachelijks ge had zou hebben. Dat. was het iiceieniaaJ niet (Wordt Vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1