mm BINNENLAND. DERDE BLAD. BUITENLAND. KiPPENHOUDEftS, P„ HU EROP, Lsiiiesifaat 23. 22e Jaargang No 217 ABOHHEMENISPRIJS T5 """ff T'Ame~ foort 2 10, idem iianco per post f 3.—, per weck (met cratis verzeker n$ tegen ongelukken) 0.17& atzondeilijkc nummers C.05. - «es» AMERSFO 11 DAGBLAD „UE EEWi LANDER" DIRECTEUR-UITGEVER: J. VAL.KHOFF BUREAU ARNHEMSCHE FOORTWAL 2 A POS1 REKEWIWO N°. 4V9I0. TÏL. INT 513. Vrijdag 14 Maart 1924 PilIIS DER AOVERTENTIÉM met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer - 0 25, d'cnstaanb c- dingen cn Lictdadiglieids-advc tentiën *:oor de helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidcchgc bepalin.cn voor het advcriccicn tcne ciicu aire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden- DUITSCHLAND. UIT DEN RIJKSDAG. Aanneming van wetsontwerpen. 'crschil lende B e r 1 ij n, 13 Maart. (W B.) De rijksdag heeft heden in tweede en derde lezing het wetsontwerp tof stichting der goud-discor.tc- benk behandeld. De minister van economie be toogde, dat de werkzaamheid van de bank het Duitsche bedrijfsleven ten goede moet komen. Wie de rentemark wi' beschermen, moet du bank welkom heelen Na een langdurige beraadslaging is bet ont werp aangenomen in de redactie der commis sie, die art. 14 heeft geschrapt. Dit art. wilde inschrijvers op ds aandeelen der bank vrijdom geven voor inbreuken op de wet tegen dc ka- pitaalsvlucht en voor ontduiking van belasting betaling van deze uitgevoerde kapitalen. Vervolgens heeft de rijksdog dc wet aange nomen die &e posterijen to: een zelfstandige onderneming maakt, evenals dat met de spoor wegen is geschied. Weliswaar blijft de post een onderneming van het rijk, maar het finoncieele beheer ervan is van het rijk gescheiden. De riikspostminister blijft leidei ven de onderne ming, maar is oon de samenwerking met een raad van beheer gebonden. Een voorstel uit den rijksdag om tijdens de stille weck verkiezingsvergaderingen te ver bieden is aangenomen DE RIJKSDAG ONTBONDEN. B e r 1 ij n, 13 Maart. (W B.) Nadat de rijkijskanselier de noodzakelijkheid had be toogd om de verordeningen ingevolge <lc machtigingswet in stand te houden, las hij de volgende verordening voor van den rijkspre sident „Nadat de rijksregeering heeft geconstateerd, dat het door haar verlangde onveranderd in stond houden von de verordeningen ingevolge de machtigingswet van 3 Oct. en 8 Dec 1023, dat door haar een levensbelang wordt geacht, niet door de meerderheid van den rijksdug wordt goedgekeurd wordt de rijksdog op grond van art 25 der rijksgrondwet ontbon den", DE SCHADELOOSSTELLING. Dc werkzaamheden der com missies van deskundigen. P a r ij s, 13 Maart. (B. T. 'A.) Het sub comité uit de commissie-Dawes heeft voor dc laatste maal Schacht gehoord, wien zij om aan vullende inlichtingen heeft gevraagd. In be voegde kringen mc-ent men, dut het definitieve rapport tegen het einde der maand aan dc com missie van herstel zal worden overhandigd. HET PROCES-HITLER. Von Kohr verder verhoord. G. Nypels seinde gisteravond uit München oon het Hbld.: Het kruisverhoor van v. Kahr, dat Donderdag eindelijk of liep, vertoonde een pholanx van on handige verdedigers. Het leverde weinig nieuws op, maar versterkte nog de overtuiging, dat v. Kahr, v. Lossow en Seisser in de Bürgerbrau geen komedie speelden en dat zij hun bekende verhelen omtrent de afpersing hunner belofte om mee te doen, onder bedreiging met pistolen, eerst naderhand hebben geconstrueerd. Kahr gaf, na eerst te hebben voorgewend, dat hij alles vergeten was, toe, dat hij enkele uren na het herkrijgen zijner vrijheid van handelen, namelijk kort voor middernacht, van een lega- tieraad en het Italiaansche consulaat gelukwen- schen voor de nieuwe nationale regeering accep teerde en dezen eanried, daar de telegraaf be zet was, per airto naar Kufstein tc rijden en van daar naar Rome bericht te zenden. Hitier toonde nauwkeurig, dikwijls met op recht klinkende verontwaardiging, aan, dat de geheel e lezing omtrent het onderhoud in de zij kamer van de Bügerbrau, zooals deze voor Kahr, Lossow en Seisser eensluidend is gege ven, onwaar is en bij de confrontatie zullen slechts weinige aanwezigen hebben getwijfeld, wie de waarheid smak, daar Kahrs houding even verlegen was als die van Hitier fier. Grooten indruk maakte het woord van Hit- Ier die de verdediging met meer succes voert dan de advocaten dat men hem en zijn par- tijgenooten toch niet verwijten mag, dat zij in November nog niets wisten, dat ivoorden, die sedert duizenden jaren een zekere beteekenis hebben, als „Staatsgreep", „opmorsch naur Berlijn", „losschlagen", enz., thans ineens vol gens Kahr slechts beteekendon: „Legale toe passing cener paragraaf der grondwet", „den geest van Bismarck naar Berlijn drogen', „druk uitoefenen." Wegens oververmoeidheid der beklaagden geen middagzitting. München, 15 Maart. (W. B.) Bij het begin der heden gehouden zitting werd het ver hoor von Von Kah; voortgezet. In antwoord op een aantal vragen van dc verdedigers verklaart get. o.a., dat het er hem bij de vergadering van 6 Nov. alleen om te doen was geweest stelling te nemen tegen de hem bij geruchte bekend géworden plannen nopens een opmarsen von enkeie nationale verbonden naar Saksen en Th dringen en overigens den aanwezigen mede te deelen, dat de nationale beweging was be gonnen. Verder verklaarde hij bekend te zijn geweest met de toebereidselen van Ehrhardt voor den opmarsch naar Berlijn. Het directo rium zou Gilden een tijdelijke instelling zijn. Hij beschouwde de vorming van een directorium niet als een staatsgreep. Op de vraag der verdediging, of v. Kahr zich het gebeurde in den nacht van 9 Nov. herin nerde. waarbij hij aan een consulair vertegen woordiger van een niet-Duitschcn staat den read gaf van een Beierscli station uit zijn f eg coring ven de afkondiging dei nationaie dictatuur me- dedeeling te dnen, verklaarde Von Kshr, zich dit voorval niet te kunnen herinneren. Van een gelukwensch aan de nieuwe regcering in dien nacht was hem niets bekend.. Indien, de Italiaan sche vertegenwoordiger al een dergelijke op merking tegen hen) had gemaakt, had hij daar aan geen beteekenis gehecht. Op de vraag wie het woord „komedie" sprak antwoordde Von Kahr, dat dit voor zoover hij wist Von Lossow was geweest. Een aantal verdere vragen hebben betrekking op de scène met de pistolen in het zijvertrek van de Bürgerbrau. Naar Von Kahr verklaarde, had er voordat Ludendorff binnen kwam, een groot tumult plaats. Hii, Lossow en Seisser wa ren hot er over eens geweest, dat men hen er slechts bijgehaald had, omdat men hun na men noodig had. Op de vraag van Hitier, of hij den getuigen ooit zijn eerewoord had gegeven, verklaarde Von Kahr, dot dit tegenover hem persoonlijk niet het geval was geweest, maar tegenover Von Lossow en Seisser verklaarde Hitier de neu traliteit te zu'len bewaren. Hitier constateerde opgewonden, dat hij op I Nov. tot Seisser had gezegd: Wanneer ge uit Berlijn terugkeert en mii niet definitief niede- decling doet omtrent hetgeen geschiedt, dan acht ik mij van alle verplichtingen tot handhaving der neutraliteit ontslagen. De voorzitter verzocht daarop de verdediging haar bewijsvoeringen zooveel mogelijk tc be spoedigen, opdat het verhoor morgen kan wor den gesloten. De zitting wordt daarno tot Vrijdag ver daagd. UIT HET BEZETTE GEBIED. Een staking te Darmstadt. B e r 1 ij n, 13 Maart. (N. T. A. Draadloos). Al de arbeiders van dc spoorwegwerkplaatsen te Darmstadt, die onder de Franschc regie staan, zijn in stoking gegaan wegens een loon- geschil. FRANKRIJK. UIT DE FRANSCHE KAMER. Parijs, 13 Maart. (B. T. A.) De Kamer heeft het ontwerp aangenomen nopens het ma ken van de Rijnhaven te Straatsburg tot een autonome havch en de uitvoering van werken tot uitbreiding van die haven. P n r ij s, 'I 3 Maar t. (Havas). Dc Kamer heeft dc bespreking over de bestrijding vnn het speculeercn voortgezet. Zij heeft met 369 tegen 210 stemmen het voorstel verqaogd, strekkende tot weder indienstneming von het ontslagen spoorwegpersoneel. Lc Trocqucr had daarover de kwestie van vertrouwen gesteld. ENGELAND. DE OORI.OGSBEGROOTING. Een uiteenzetting van minister Walsh. Londen, 13 Maart. (N. T. A. Draad loos.) Heden is het Lagerhuis begonnen met dc behandeling ven dc oorlogsbegrooting voor het a.s. jaar. Dc minister van oorlog Walsh reide in zijn toelichting, dat reeds voor zijn benoeming de begrooting gereed was. zoodat doze bijna geheel de politiek van zijn voorgan ger belichaamt. Hij had de cijfers nagegaan en vond vrijheid de 45 millioer. pond ais eind- Dames- en Muisjes Mecs-Maoariin „L'HIRONDSELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT Casi-p- ileuses in Woi in Zijds Iüsu ïr Wol 9n Raitan fens- saline 13.50 1.75 5.25 iü is nietmle geims sol hoi oiifüs tas 12.15 7.75 4.5B VOÖftiAnRSHOiSIS HAHQSCKQfKÉH voor GAAS on ander WZEHWJJRK is mna? één adres vertrouwen te schenken aan het kalme oor dcel van den staf. De samenwerking tusscnen leger cn luchtvloot voor de landsverdediging wordt voortdurend beter cn in dc laatste twee jour is het'mogelijk geweest de troepen te ver minderen, donk zij de regeling, die in 1 rlend tot stand is gekomen cn het eindigen van den oorlogstoestand in Turkije. Soveker is voorno- mens zooveel mogelijk technische hulpmidde len- in piaots vnn menschelijke krachten te be zigen, maar hiertoe is oen zeer bekwame cf- deeiing vöot proefnemingen noodig. Hij v s verheugd het Huis te kunnen rne.-Ed i n, dut de afdeeling voor onderzoek in Woolwich vnn uitnemende hoedanigheid is Het beste middel tot bezuiniging op het leger is het verhoogen voor proefnovingen n onderzoekingen Een toelichting van lord Chelmsford. Lord Chelmsford, eerste lord der odmt'oli- teit, lichtte de begroeting voor murine toe, waarvan hij zeide, dat zij met behoul vnn de aangenomen sterkte een aanmerkelijke bezui niging is. Voov geen enkele verhooging van d.; gevcclitwaardc of voor nieuwe dingen is geld uitgetrokken, zoodat men nergens den indruk kan krijgen, dat Engeland aanstuurt op oen vergrooting der vloot. Afgezien van de vol tooiing of voortzetting vnji het bouwen van schepen, waarmee reeds een begin is gemaakt, bevat de bcgrooting alleen een post voor dc- 5 kruisers en 2 jagers. De kruisers zijn oen ge deeltelijke vervanging, van schepen, die reeds zijn afgevoerd van do sterkte on als het niet uit bezuiniging geivoest was, zou dc ndmrnliieit ~"°"T 'V" vallen en de prijzen zijn in net algemeen, alt? de vervanging Gier geschrapte vaartuigen reeds- v t j i-i x 3 -W t i ncn vnn het Droodjcoron, gewald, dadelijk nebben gevraagd, 1 loans knn echte; de langdurige vergadering, gewijd aan de nieuwe voorstellen der r.iijneigenuors, tot verdaging be sloten, teneinde do voorstellen nader te kun nen overwegen EEN ARBEIDSCONFLICT Bij liet trambedrijf te Londen. Londen, 13 Maar t. (R.) Na een bijeen komst von vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in liet Londensche trambedrijf, die vier uron duurde, was het geschil op het doodi punt gekomen. De werkgevers legden er den nadruk op, dat zij tengevolge van de onbevredigende financioele positie der onderne mingen niet in staat zijn de loonon niet acht shilling per week te verhoogen. Naar wordt verwacht, zal de minister van arbeid een laatste poging doen om een staking tc voorkomen IERLAND. EEN ONDERZOEK NAAR HET LEGER BESTUUR. Londen, 15 Maart. (R.). Cosgravc, de president van den Ierschen Vrijstaat, dealde mede, dat de regcering een kabinetscontmissie zal benoemen tot het instellen van een onder zoek naar het bestuur van liet leger. ITALIË. EEN STAKING VAN KORTEN DUUR. Rome, 13 Maart ((B. T. A.) De Giornnle a'Itulio verneemt uit Napels, dat de dokwerkets en schuitenvoerders in staking zijn gegaan om te protestecren tegen de nieuwe tarieven voor het Inden en lossen Rome, 15 Maar (B. T. A.) De bladen melden, dat de arbeid in de haven van Napels om.twaalf uur 's middags is herval, door Mus solini weigerde dc kwestie der tarieven to bespreken vóór het eindigen der stoking EEN DISSIDENT FASCIST MISHANDELD. Rome, 13 Maart. (B. T. A.) l)e Corrivc Italian» verneemt uit Milaan, dat kapitein Forni, leider de dissidente foscistón tc Turyn, toen hij het stution te Milaan uittrad, ernstig werd gewond in een vechtDartij met „officieele" fascisten, die hem rekenschap vroegen voor dc woorden, door hem tegen Mussolini en dc nationale militie geuit. OOSTENRIJK. DE VOEDINGSTOESTAND. Weencn, 13 Maart. (W. B.) In de finan- cieelo commissie heelt de minister vnn land bouw vandaag een uiteenzetting gegeven van den voedingstoestar.d van Oostenrijk, die hij bevredigend noemde. De oogst is goed uitge- bouw niet verder wordenv uitgesteld, vooral ook j omdat een g.oot aantol lichte kruisers binnen j een korten tijd verouderd zullen zijn. Het isi daarom in verband met de vastgestelde politiek noodzakelijk to; den bouw over te gonn De Bethlen, de minister-president, heeft in de Nat. spreekt verdi HONGARIJE. UIT DE NATIONALE VERGADERING. Boedapest. 13 Moott. (W. B.) Graaf toelichting spreekt verder over de medewer king der dominions cn zegt dan, dot de veide- diging van het rijk ter zee ten slotte «'hangt van den steun der openbare meening in het gehee'e rijk. M-n eenige stelsel vnn verdediging, dat algemeen kan worden toegejuicht, is ren waarin elke dominion eon eigen marine bezit. Do admiraliteit zol er naar streven dit te ver- wezenlijkon door het bouwen van een vloor door de dominions te bevorderen. De jongste rijks- conferentie heeft aangedongen op maatrege len. teneinde de verbindingen ter zee tusschen d" deelen des riiks te allen tijde te waarborgen. cjjfer voor te stellen, nadat hij zich had over- J Dit leg: e venire) op het Engelscho volk alleen tuigd, dot rekening was gehouden met de be hoeften des lands, dc noodige zuinigheid en tevens met eer. behoorlijk effect van het aan gevraagde gefd. Het vorig dienstjaar beliep dc begrooting 52 millioen, terwijl er toen 164500 en thans 152700 man in dienst zijn. Er is dus een groote bezuiniging in geld verkregen, tei- wijl het aantal manschappen mucr in geringe mate is verminderd. De bezuiniging is go schicd op administratief gebied, zonder dat de militiarc kracht van het leger c-rdoor is aangetast. De bezuinigingen zijn onder twee hooiden te brengen. In de eerste piaots be droegen de nog resteerende uitgaven uit hoofde van den grooten oorlog dit jaar slechts ruim 1 millioen, tegen 3?ó millioen in het jaar tevoren en ten tweede is er od de loopande kosten millioen bezuinigd. Ten deelc is dit geschied door het administratieve corps met 2000 man te verminderen. Walsh zeide verder, dat weliswaar de verdwijning dc-r bedreiging von P-üischcn kant niet zonder invloed is ge- blevc.i op den omvang von het leger, maar men moei niet vergeten, dat Engeland groote gebieden overzee heuft en dat deze niet ''on der bescherming mogen blijven Uil dezen hoofde meende hij, dat mer. bij de beschou wing der begrooting met mocht uitga en ven een partijstandpunt en daarom vond hij er geen bezwaar ir. te komen mei cijfers, die in hoofdzaak Jycrustcn op de rncdedselitig dcor zijn voorganger in Juli j.l. in het parlement ge daan, dal de werkelijke strijdkrachten niet zou den worden verminderd, maar wel near admi nistratieve bezuiniging zou worden gestreefd. Hij zeide ve-der, dat het natuurlijk onmogelijk wes in <le toekomst te zien of komenden re geeringen dc handen te binden Deze moeten vrij zijn om de sterkte van het leger te wijzi gen bij een belangrijke verandering in de in ternationalen toestand Bij het aanwijzen van posten, waarop bezuinigingen mogelijk zouden zijn, wees de minister erop, dat dc moeilijkhe den in Egypte, Irak, Indië en het Oosten in het algemeen bekend zijn Met of zonder Enge- lands goedvinden zijn daar moeilijkheden, di' niet kunnen worden opgelost door ze stilzwij gend voorbij te gaan. Sommige van die vraag stukken zijn nieuw en hoeven zii geenszins ;-en versTOotir.g van het leq-er noodzakelijk te niaken, zij laten ook een verkleining daarvan niet toe. Het is de plicht van den generolen staf ver schillende mogeliikbeden on militair gebied na te gaan, waarmede het land in die streken zou kunnen hebben te kampen. Spreker wes bereid een te grooten lest en is allen mogelijk, nis de andere landen eveneens medewerken. Tn antwoord op eer. vraag van lord Balfour in het Hoogovhuir. betreffende dc vlootbasis in Singapore z ride Chelmsford, dat hij hoopt Dinsdag a.s. de politiek der regeering dien aangaande tc kunnen uiteenzetten EEN NEDERLAAG DER REGEERING. Geen politieke gevoigen. Londen, 13 Ivl aart. (R.) Dc regeering is verslagen met 254 tegen 207 stemmen bij een Verg. Verslag uitgebrucht over de in de dri< eerste conferenties van internationale organi- suties voor arbeidszaken aangenomen ontwerp- convcnties nooens bescherming van vrouwen en kinderarbeid, voorkoming van werkloosheid enz. SPANJE. EEN PROTEST TEGEN DE VERBANNING VAN UNAMUNO. Berlijn, 15 Maart. (N. T A. Draadloos). Een groep professoren von de Parijschc Sor- bonne Heeft in een memorandum aan de Spaon- sche regeering geprotesteerd tegen de verban ning van den Spnanschen schrijver Unamuno naar de Kanarische eilanden. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. De strijd tijdelijk gestaakt? B e r 1 ij n, 15 Monrt. (V. D.) Volgens een bericht uit* Madrid heeft het Spaansche direct toiium "order gegeven de operaties in Marokko tijdelijk te staken. De strijd zal echter spoedig herval worden onder meer gunstige omstandig heden. ROEMENIE motie orn dc vergcde.ino van heden verten-CONFERENTIE TUSSCHEN RUSLAND gen, ten einde een deel van de begroeting oorlog aan te nemen. Dit zal geen politieke gevolgen hebben. De nederlaag van de regeering was te wijten aan een verschil van meening tusschen de re geering en de andere partijen over de beste methode om voor het eir.de van hot be- grootingsuMr 31 Maart het noodzak-lijk financieel beheer >e verzekeren; De regcering v/enschte de vergadering over de begroeiing van ocrlor: tc verlengen, maar niet het oog op de belangrijke kwesties, die zouden worden op geworpen. verzetten de conservatieven en libe ralen zich tegen een late vergadering. Het c- suitaat van do naderloag zal zijn, dal de regce ring de ennvaarcling zei voorstellen van dc alternatieve methode, om den geheelen tiid van rr x. zake het leggen van een spoorwegbrug over de net ri'jjs. lot ol Maart, t* gebruiken voor Tree- ,-, .'Kleine Belt aangenomen, nngsnan gelegenheden. ZUIO-SI .AVE. Een pleidooi vopr Duiischlands PARLEMENT. toelating. EN ROEMENIË. Londen, T 3 Iv( a o r t. (R.) Op 24 Maart zal tc Ween en een conferentie worden .gehou den tusschen .Rusland en Roemenie over de hangende vraagstukken en in hoofdzaak over de inlijving van Bcssarabic doe. Roemenië en het vasthoud, n van de Roemèenschc goud- re-.-. :v de kroonjuweelen en het s antssrehief door Rusland, waarheen ze in I9T3 in veiligheid waren gebracht. DENEMARKEN. EEN SPOORWEGBRUG OVER DE KLEINE BELT. B o r I ij n, 13 Maart. (N. T. A. Draadloos) De Deensche rijksdag heeft het wetsontwerp in- CHURCHILL OVER DEN VOLKENBOND. Londen, 13 Maar t. (R.) Chürch:i! ver klaarde in ~en interview, dat hij door-en-door voorstander is ;an dan Volkenbond. H>j sp'ok zich nadrukkelijk ten gunste -:ener spoedlgo toetreding van Duitschlnnd tot den Bond uit en voegde er acn toe Ik geloot, dot, wanneer Duitschland eens de- uitmaakt van den Bond. het nie: moeilijk zal ziin ds kw?s'ie der veiligheid op te lossen, hetzij door het neutraliseeren var. het grens gebied of op een onder, redelijke wijze, die zoowel Groot-Brittennië. Frankrijk als Duitsch land aanstaat. DE DREIGENDE MIJN WERKERSSTAKING. Londen, 13 Maar t. (R.) De cor.fer-.ntie van mijn ■.ver!; ers-gor.elegeerdèn heeft na een #B e 1 g r a d o, 15 Maart. (*B. T. A.) De Ko- mer heeft zonder bespreking en met algemeene stemmen de 20 mandat'.-n van afgevaardigden van de parlij-Raditsj van kracht verklaard. FINLAND. HEN MINISTER AFGETREDEN. B e r ij n, 13 Maart. (N. T. A Draadloos). Finsche minister von oorlog Schwund is 'afgetreden cn vervangen door Ivaraminoff. R "LAN" R7KOF INCOGNITO TE LONDEN? Riga? 15 Maart. (B. T. A.) Ondanks de tegenspraak der Sovjet-regeering, wordt hier medegedeeld, dat Rykof zich op het opgenbJik incogTutó te Londen berin dl. RUSLAND EN DE KWESTIE VAN MEMEL Riga, 15 Maart. (B. T. A.) Tsjitsjerin heeft de Lituuscho regcering afschrift gezonden van een protest tegen de beslissing vnn den Volkenbond over Memel. Die beslissing al dus het protest is genomen zonder deelne ming vnn Rusland, die bij de zunk bijzondere economische belangen hoeft wegens het vlotten van hout' uit Rusland via het Memel-gebied. TURKIJE. DE OPHEFFING VAN HET KALIFAAT. Dc zetel vnn het kulifant. T c r r i b e t, 15 Maart. (B. f. A.) In een onderhoud met een upecinlen vertegenwoordi ger van Havas heeft de cx-hnlief wrklaujrd, dat de zetel van het kafifaat zal worden bepaald door de Mohammedoansche wereld, die zich zelve zal uitspreken bij monde van oen inter- Islaxni'.isch congres, aangekondigd in zijn bood schap. Tot dien tijd zul do ex-kalief in Zwit- serlond blijven. De indruk in Britsch-ïndic. Volgens oen Reutcr-tclc-gvum uit Delhi wordt de opheffing van het kalifaat én de verbanning van don kalief uit Constantinopel in de kringen der Indische Mohammedanen krachtig veroor deeld. In herinnering wordt gebracht, dot tij dens heel de Turkschc crisis sedert 1920 tol von Indische Mohammedanen de Turken heb ben gesteund omdat het kalifaat in gevaar ver keerde. Zelfs weigerden een aantal Indisch/: Mo hammedanen op grond der ontbinding van Tur kije met de Britsche regeering samen tc wer ken, omdat zij meenden, dat de pro-Grickscho cn nnli-Turksche-politiek van Llovd George een ernstige .bedreiging vnn den Islani vormde. Thans echter hebben de Turken zelf het insti tuut van het kalifaat afgeschaft. Hoessein onnvnordt het kalifoot vnn Palestina. Jeruzalem, 15 Maart. (R.) Hoessein heeft het aanbod van het kalifaat voor Palestina aanvtuivd air. zijnde in het belang vnn de Mo- hammedaanscho zaak. Hij sprak don wensch uit mei ulle naties vrced/nom samen tc werken. Leden der sultonfamilic tc Boeda pest nongekomen. Volgens dc bladen heeft een deel van dc fa milie van den vrocgeren sultan zich tc Boeda pest gevestigd. GRIEKENLAND. DE AANSLAG OP DE BRITSCHE LEGATIE. Athene, 13 Maart. (B. T. A.) Wegens den aanslag op dc Engelsche legatie is do directeur van politie to 'Athene afgezet. Het nieuwe kabinet heeft besloten een minis terie von openbiire veiligheid in te stellen. EGYPTE. HET GRAF VAN TOET-ANK-AMEN. Het geschil tusschen Carter cn dc Egyptische regcering. Het N. T. 'A. verneemt uit Londen, dat de voorzitter vnn dc gemengde rechtbank te Cairo een preliminaire beslissing heeft bekend ge maakt, waarbij onder erkenning van Howard Carters recht oni te procedeeren tegen het Egyptische gouvernement, diens persoonlijk verschijnen wordt gelast, met het opg op een mogelijke minnelijke schikking. VEREENIGDE STATEN. DE TOEPASSING DER DRANKWET. Dc inbeslagneming van dc Orduna. N e w-y ork, 15 Maart. (R.) De procureur- gene raai heeft de verbeurdverklaring van do Orduna geëischt. Gezaghebbende personen op scheepvaartgebied zijn van oordeel, dat ver beurdverklaring van het schip onrechtmatig zou zijn, op grond ynn het feit, dat do rechterlijke beslissingen in vorige gevallen hebben uitge maakt, -dat reeders-, die alles doen oni smokke larij tc voorkomen, niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor daden van leden der be manning. N e w-Y ork, 13 M n art. (R.) Na een be spreking' tusschen dc Royal Mail cn vertegen woordigers van de regeering is men overeenge komen, dat de Orduna zou worden vrijgelaten op .een borgtocht van 3 millioen dollar, waar door het schip Zaterdag kon vertrekken. HET OLIESCHANDAAL Cheyenne (Wy°m>ng), 14 Maar t. (R.) Het bondsgerechlshof heeft besloten twee recei vers tc benoemen, die in afwachting van dc de finitieve beslissing omtrent dé bezittingen van dt Teapot Dome Oil Reserve deze onder hun beheer willen nemen. Tot receivers zijn aange steld admircal Strauss en Watts, vice-president der Sin cl air Peti. Mij. Tweede Kamer. Donderdag was oan de o.dc het wetsvoor stel Braat inzake den zomertijd.. Dc heer v d. Heuvel (n.r.) dient namens 20 leden een motie in, waarbij do regeering wordt uitgenoodj'gd den zomertijd, als zijnde niet van algemeen belong, of te schnfen. Deze motie wordt gelijk behandeld niet het we'svoo- st '1-Bi.iat, nadat een voorstel van den lieer J. ter Laan om de behandeling uit te stel len tct een nader te bepaVm datum niet 65 8 stemmen verworpen is. De heer Staalman (v.b.) wenscht nader onderzoek von de voor- en nadeden van den zomertijd, opdat overeenstemming kan worden bereikt. Tvlej. v. Dorp (iib.) eveneens. De heer de Boer (plattel, bond) verdedigt hei ontwerp. De inzichten .van pers en publiek hebben zich. langzamerhand .gewijzigd ten gun ste van de afschaffing. Hij acht het noodzakelijk dat aan de billijke wenschen van melkveehou ders cn andere wordt tegemoet goto men, in

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1