PHILIPS LAMPEN F.H.Lomans mm AB8NNEMEHTSPRIJS r" Ame~ „DE EEMLANDER" PRIJS DER A0V£8TENTIËR mcl inbegrip van een BUITENLAND. FEUILLETON. Terug in het leven. 22e Jaargang No 219 loort 210, idcta iianco per post f 5.—, per week (met gratis versekcr op tegen ongelukken) f 0.17B. alzondcilijUe nummers 0.05. m AMERSFO Maandag 17 Maart 1924 OIRECTEÜR-UITGEVER. J. VALKHOFF. aRNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. «V910. TIL INT. 813. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnsuuub c- dingen en Liddadighcids-jdve tenticn Toor de bcfft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan -eet vooideehge bcpalinscn voor bet ads'crtecien Hcue ciicuuire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ZITTING VAN DEN RAAD. De samenstelling der regeering van het Saargebicd. Genèvc, 15 Maart. (B. T. A.) De Raad van den Volkenbond heeft tot lid van de re geering van het Saorgebied, ter vervanging van Landt, vertegenwoordiger van het Saargebicd in deze regeering, Kosmann benoemd, tor ver vanging van Moltke Huitfeld (Deen) den heer Espinoza Delos Monteros (Spanjaard). Het Fransch-Tsjechisch verdrag. Geneve, 15 Maart (B. T. A.) Hsnotoux en Ben es hebben gemeenschappelijk den tekst van het Fransch-Tsjechisch verdrag ter regis tratie bij den Volkenbond neergelegd. DUITSCHLAND. MARX OP BEZOEK BIJ SEIPEL. B e r 1 ij n, 1 5 Maart (W. B.) Naar wij ver nemen, zal rijkskanselier Marx den Oostenrijk- schen bondskanselier Seipel in 't midden der volgende v;eek te Weenen bezoeken. UIT HET BEZETTE GEBIED. Werkhervatting. Dussel dorp, 16 Maart (B. T. A.) Dc neiging tot hervatting der werkzaamheden treedt vooral in de metaalnijverheid aan den dag DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Het onderzoek van 't speciale comité. Coblcnz, 16 Meort. (B. T. A.) Het bizon- dcre comité der geallieerden, door de hooge commissie van het Rijnland naar de Palts ge- zonderv is teruggekeerd Het heeft ten ollen kant kaimeering der gemoederen en een alge- heele overeenstemming tusschen dc afgevaar digden der hooge commissie en dc plaatselijke overheden ten aanzien van 't herstel der orde vastgesteld. De hooge commissie heeft met nl- gemeene stemmen besloten een einde te maken can de zending van het bizondere comité. EEN REPUBLIKEINSCHE PARTIJ. Weirnar, 15 Maart (W. B.) Gisteren is hier een repubiikeinsche partij van Duilschland gesticht, die zich tot taak stelt een politieke ver nieuwing tot stand te brengen en alle repu blikeinen samen te brengen in democratisch- sotiolÊn zin. Men is voornemens hierbij het par tijprogramma der vereenigde sociaol-óemocra- tische partij van Duitschland over te nemen JAARBEURS TE DANZIG. Danzig, 15 Maart. (W. B.) Hier werd gisteren de Donziger Internationale Messe A G. met een aandeelenkapitaal van 100,000 Donzi ger gulden opgericht. Dit jaar vindt dc jaar beurs van 3 tot (5 Aug. plaats. VERMINDERING DER WERKLOOSHEID. Berlijn, 15 Maart. (W. B.) Naar het Berliner Tageblatt meldt, vertoont dc Duitschc arbeidsmarkt in de tweede helft van de maand Februari opnieuw een verbetering. Het aantal steungenietende geheel wcrkloo- zen is gedaald van T.3 millioen tot 1.177 mil lioen, dus een achteruitgang, van tien procent. Ajs voornaamste oorzaak van deze verbetering wordt aangegeven de stabiliteit van het geld Het aantal geheel en gedeeltelijk werkloozen in het bezette gebied wordt geschat op ruim éé.i millioen. HET PROCES HITLER. Von Lossow weigert verder te getuigen. G. Nypels seinde Zondag aan het Hbld.: In de zitting van Zaterdagochtend las de voor zitter een schrijven van kardinaal Faulhaber voor, waarin deze de waarheid der verschillende beschuldigingen aan zijn adres van Ludendorff ontkent en een brief van von Lossow, waarin deze meedeelt, dat hij weigert verder te getui gen, waarop de verdediging verzocht tegen hem een bevel om te verschijnen uit te vaardi gen. GeheimTat Doeberl, professor in dc geschiel denis, verklaarde op den avond in den Bürger- braukeller den vasten indruk gekregen te heb ben, dat het von Lossow geen ernst was, maar dat von Kahr daarentegen zeer zeker geen co- medie speelde en even blij ontroerd was als Hitler. Dc indruk van aile aanwezigen om hem heen was ook, dat beiden het thans geheel eens waren, vandaar het.ongelooflijke enthousiasme. De getuigenverklaring van een militairen lei dei van het „Vaterlandisehcr Verband", die te veel détails over militaire bevelen voor den morsch naar Berlijn begon te géven, werd door den Staatsanwalt onderbroken, teneinde ze in de geheime zitting te doen voortzetten. Professor Bauet, voorzitter der „Vaterlan- öische Verbande" en vertrouwensman van von Kahr, gaf tot blijkbare ergernis van den Staots- anwalt sensationeele onthullingen over de plan nen met het directorium, waarvoor in de krin gen van het Aldeutsche Verband te Berlijn reeds een nieuwe grondwet blijkt uitgewerkt te zijn. Bauer vertelde ook hoe.hij Hitler in Landsberg bezocht hod om over het proces te spreken, waarop Hrtler hem verzoeken moest in het be lang van het vaderland hierover te zwijgen. De verdediger beweert ,dat de rede van von Kahr op 8 November, een afgesproken toeken geweest is voor diens vrienden in het Noorden, aan wier hoofd „Justizrot" Class en generaal von Below stonden. Gcneraol von Lossow werd heden wegens zijn wegblijven veroordeeld tot 50 Mark boete. De voortzetting van het getuigen verhoor. G. Nijpels seinde Zaterdagavond uit Mün- chen: No de heropening der deuren hoorde men generaal von Danner, den commandant van München. Hij gaf toe, dat toen Lossow uit de „Burgerbrau" terugkeerde, de militaire maatre gelen ter onderdrukking van de Putsch reeds waren genomen, zoodat, indien Lossow ze toen niet had bekrachtigd, het toch onmogelijk en Danner waarschijnlijk ook niet bereid zou zijn geweest, deze te annuleeren. Generaal Ludendorff nam getuige een soort examen af ovei het recht om tc schieten met het machinegeweer, dat bij net Wehrkreiskoin- mando twee aanhangers van Hitler doodde. Hij had gehoopt te hooren, dat liet slechts schieten tegen de bevelen van den bevelhebber, die- bloedvergieten vermijden wilde, was geweest. Danner verklaarde, dat iedereen, ook Lossow, daarnaar dien dag had gestreefd, doch dc ver dediger van Ludendorff las een brief voor van een aanwezige, die aan tafel in dc kazerne baron Freyberg onder toestemming van Lossow op 9 November des namiddags no het bloedbad op de Odeohplatz had hooren zeggen, toen er we der onlusten werden gemeld: „Dan laten wij weer troepen aanrukken en flink op de me nigte VUren". Denner-verklaarde Lossow verantwoordelijk to stellen voor het niet zenden van een parle mentair of een waarschuwing aan Hitier en Lu dendorff, dat, indien zij dc stad binnenrukten, op hen zou worden gevuurd. Getuige Nussbaum, de leider der socialistische raadsfractie, vertelde zijn ervaringen als gijze laar, waaruit eer. schandelijke kant van de Putsch bleek, die merkwaardig veel leek op de door de nationalisten zoo uitgekreten roode ter reur. Der, gijzelaars werd eerst medegedeeld, dat zij met dc demonstratie moesten mec- marcheeren en dat zij, indien de Reichswehr schoot, gefusilleerd zouden worden. Later kwam het bevel: niet doodschieten, maar doodslaan. De voorzitter las een brief voor van Lossow over diens woordbreuk tegenover Hitier. Deze blijkt te hebben bestaan in een zeer verstandige onthouding aan Hitler von voor manoeuvres be loofde wapens cfer Reichswehr, loen Lossow yernam, dat diens mannen daarmee een pogrom op dc socialisten op den eersten Mei voorhad den. De lange redevoeringen der verdedigers, die bij het slot der zitting een bevel tot voorleiding eischten tegen den weerspannigen Lossow, be antwoordde de voorzitter els steeds wanneer hij in verlegenheid verkeert met dc zitting voor gesloten te verklaren, zoodat hij waar schijnlijk nog met den koppigen generaal zal onderhandelen, alvorens de gendarmen te stu ren. Dames- en Meisjes Mode-Magazijn „L'HIROWDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT öasaque- Blousss in Wel en Zijde hvi in Welen Seleen ta- uliee 13.50 8-75 5.25 in de nieuwsie semes cel vdgi oudere deme; 12-75 7 75 4.50 VGSMIfDEX HAN3SCHI ötrechtsGiiestraat 15 lel. 483 Dc verklaringen van Danner. München, 15 M o,o r t. (W. B.) Generaal Danner verklaarde omtrent de gebeurtenissen in de Sladlkommrindlur in den nacht van 9 Nov. a. a., dot Lossow bij zijn binnenkomen bui tengewoon boos was geweest. Danner had geen andoren indruk gekregen, don dut Lossow nim mer in ernst zou hebben meegedaan en niet, dat hij c-crst was gaan weifelen, toon hij had gezien, welke maatregelen er reeds waren getroffen. Voorts vei klaarde Dgwkt, dat men onder alle omstandigheden bloedvergieten had willen ver mijden. doch dat dc tegenpartij vuurde. Hitler's woordbreuk tegenover Schweyer. München, 15 Maart. (W. B.) In een oSficicele verklaring wijst de Bcierschc minister Schweyer er op, dat de advocaat van Hitier op Schweyers medrdeelir.g oo\»rent het breken van het eerewoord, dat Hitler den minister in 1922 had gegeven, een antwoord.had gezonden, waar in v.ordt getracht door het verwarren van ver schillende gebeurtenissen de werkelijke feiten te verdoezelen. Volgens Schweyer geeit Hitler zelt toe, in Nov. 1922 op ccrrwoord tc hebben beloofd noch op dat tijdstip, noch later oen Putsch 1e zullen on dernemen. Ten slotte constateert dc minister, dat hij Hitier nooit ten tweeden male om zijn cerc- woord heeft gevraagd, terwijl Hitler hem ook de eerste maal geheel vrijwillig zijn eerewoord had gegeven. HET PROCES TEGEN DE MOORDENAARS VAN KADOW. In het proces tegen de moordenaars van Kadow is Zaterdag het volgende vonnis geveld Wegens moord werden veroordeeld Wierneycr tot 10' j jaar tuchthiris, Hoesz tot 10 jaar tucht huis, Zabel tot 9'' jaar tuchthuis. Pfeiffer en Zeuss elk tot 6Y: juor tuchthuis, Jurisch tot 5L- jaar gevangenis. De overige beklaagden weiden wegens begunstiging tot gevangenis- stioffen van ten hoogste 1 jaar veroordeeld. Dr. Ebermayer, dc procureur-generaal, trad als vertegenwoordiger van het O. M. op. Hij achtte het niet bewezen, dat beklaagden vooraf het plan hadden opgevat Kadow tc doodnn, alhoewel uit de wijze, waorep het slachtoffer werd behandeld, toch wel zou kunnen worden opgemaakt, dat het de bedoeling was Kadow uit den weg te ruimen. Men wilde den verra der, die do geheimen der partij non buiten staandeis had verkocht, vceler eens flink af- ransrlen. Ke.dow kon als het ware als een slacht offer der partijdiscipline worden beschouwd Alle beklaagden zijn lid van rcchts-radicalc or ganisaties cn hebben verklaard, dat er strenge discipline in hun rangen heerscht. Indien Ju risch de zaak niet aan het licht had gebracht, zou het lijk van Kadow vermoedelijk nooit zijn gevonden, alhoewel 'tel van personen in Mecklenburg iristen, wat er gebeurd was. In het belang van hun partij wilden zij de bestraf fing verhinderen van hen, die een dergelijke beestachtige daad op het geweten hadden. Spreker kan deze mentaliteit slechts betreuren. Met knmeraudschoppelijkhoid. waarover dc be- klaogden het zoo dikwijls hobben gehad, heeft dit niets te maken. BELGIE. SPOORWEGONGEVAL TE ANTWERPEN. Antwerpen, 16 M o a r t. (V. D.) Een trein komende uit Homont is op het station te Ant werpen op een stootblok gcloopen. Er zijn 32 gewonden. Een onderzoek wordt ingesteld FRANKRIJK. DE FINANCIEELE VOORSTELLEN. De hesptekingen in Jen Senuat. P a r ij s15 Maart. (Hnvas). De Senaat heeft vondaag de bespreking der artikelen van liet finnncie^Ic ontwerp voortgezet. Art. 2, bo trekking hebbend op het opschorten van het scheppen von nieuwe ambten, wordt goedge keurd. Bij art. 3 over de 20 opcenten op de belas tingen. vorklaart Poincaré, dat de regecring allrs zal doen om het publiek in te licht-n over de uitwerking van nieuwe belastingen. Vorder dc It hij mede, dat dc regeering handelaren cn koop lieden, die woeker winsten zouden willen maken, streng zal straffen. Op het gebied van de btrilenlundschc politiek verklaart do minister-president dat Frankrijk zijn panden slechts tegen werkelijke baton uit handen zal geven. Art. 3 wordt goedgekeurd P a r ij s, 16 Maart. (B. T. A.) No aanvaar ding der voorstellen nopens dc goedkeuring van de handelsverdragen met Finland en Estland, heeft dc Senaat dc besprekingen over de 1^:- .lastingontwerperi hervat. Parijs, f" M. ;it (Hovns). De Senaat heeft dc nrtt. 4 tot 33 met kleine wijzigingen aangenomen en is dnarno uiteengegaan. Mor genmiddag begint de bespreking over het lu cifers-monopolie. De double déenne unngenomen. P a r ij s, 15 Maart. (Havas). Dc Sonant heeft de twintig opcenten aangenomen. UIT DE FRANSCHE KAMER. Straffen op ongeoorloofde speculatie. P a r ij s, 15 Maart. (Havas). De Kamer heeft vanochtend het wetsontwerp, dot de straf fen op ongeoorloofde speculatie verzwaart, oon- genomen HET LUCIFERS-MONOPOLIE AFGESCHAFT. P a r ij s, 16 Maart. (Havas). De Senaat heeft met 163 tegen 119 stemmen dc afschaf fing van het lucifers-monopolie aangenomen. GENERAAL PELLF. Toulon, 16 Maart. (B T- A.) Generaal Peilt, dc vroegere Fransche hooge commis saris te Const/ ntinopel, is h<?den overleden. DE VERDWIJNING VAN DEN CHILEËNSCHEN SCHRIJVER. Vincent Huidebro, letterkundige en attaché aan het Chileenschc gezantschap tc Parijs, van wiens geheimzinnige verdwijning vrij melding hebben gemaakt, is terecht. Hij heeft een fan tastisch verhaal opgedischt over „ontvoering", „chloroform" cn „gemaskerde lieden". Het schijnt dnt het geheele geval of een wraakne ming is geweest, óf een mystificatie. Degenen, die er méér achter mochten zoeken, kunnen gerust zijn, daar mevrouw Huidebro, vast geloovend in de onverdorvenhcid haors mans, aan een reporter van dc Matin heeft verklaard, het verhaal van hoar echtgenoot on voorwaardelijk te gelooven. ENGE!. AND. Dc prins van Wales weer van 'l paard gevallen. Londen, 15 Maart. (R.) De prins van Wales is vandaag van zijn paard gevallen tij dens oen militairen hindernis-ren bij Wokingham. Op een draagbaar werd hij naar een naburige boerderij vervoerd, waar zijn kwetsuren zijn on derzocht. Later is hij naar Londen vervoerd. Aan den koning en de koningin zijn geruststellende tijdingen gezonden. Vunochtend hod dc prins aan een andoren hindoi nis-ren deelgenomen. EEN VLIEGWIEL UIT ELKAAR GEVLOGEN. Een draadloos bericht uit Londen meldt, dat een groot vliegwiel, met een diamotor van pl.m. 5 Meter cn van een reusachtig gewicht, opge steld in de ijzerfabriek te Stolybridgo bij Man* Chester, uit cikonr is gevlogen. Een stuk, meer dan duizend kilo's Wegend, vloog over de ri vier on dodde een landbouwer, die een kwart mijl verder op het land werkte. Vier menschel» worden gewond ZWEDEN. DE ERKENNING VAN RUSLAND. Stockholm, 15 Maart. (W. B.) De Zwocdsche regeering heeft besloten sovjet-Rus- land de jure to erkennen. Officieel wordt mee gedeeld, dat tusschen Zweden cn de sovjetregee- ring een economisch verdrag is onderteokertd, dat op het beginsel van het meest begunstigd zijn is gegrondvest. ITALIË. EEN ONDERSCHEIDING VOOR MUSSOLINI. Rome, 16 Ma or t. (B. T. A.) Ter gclegeh- hcid von de viering der aanhechting bij Italië vnn Fiumc heeft de koning telegrafisch uit Fiume aan Mussolini gedeind, dat hem de orde der annoniade is verloend uit erkentelijkheid voor zijn werk ten gunste van Fiume en Italië. D'ANNUNZIO. Tot prins verheven Rome, 15 Maart. (B. T. A.) De koning heeft d'Annimzio lot prins van Monte VcvorO benoemd, uit dankbaarheid voo: do hem tijdens den oorlóg cn den vrede aan het vaderland be wezen diensten. Een bezoek aan Rusland. Draadloos wordt uit Berlijn gemold, dot vol gens ccn bericht uit Moskou d'Anuunzio de uitnoodiging von Tsjitsjcrin om Rus'and te be. zoeken zou hebben aangenomen. ONTPLOFFING IN EEN LUCIFERSFABRIEK Verscheidene dooden. Brussel, 16 Haart. (B. T. De Matin bevat ccn telegram uit Milaan, dat in de nabij heid van Turijn een lucifersfabriek dóór een ontploifing is vernield, waarbij 23 arbeiders. Vnn wie 15 .jonge meisjes, levend verbrandden. Ev zijn ook veel gewonden. HONGARIJE. ARRESTATIE VAN AMBTENAREN. Berlijn, 15 Maart. (N. T. A. Draadloos). Onder beschuldiging van valuta-smokkel werden te Boedapest 25 aiObtenaren von dc ministerie?, waaronder hooge ambtenoren, verbonden aan binnenlnridschc zaken, gearresteerd. GRIEKENLAND. DE OPHEFFING VAN HET KONING SCHAP. Athene, I 6 M a r t. (B. T. A.) Volgens de. bladen hebben de onderhandelingen met dc hoofden der royalistische partij geleid tot een ontwerp, volgens hetwelk dc koning vrijwillig ofstand zal doen van den troon, maar levens long den titel van koning .zal blijven dragen, zijn civiele lijst zal behouden cn naar believen ken beschikken over dc kroondomeinen op een en kele uitzondering no. Ook zouden nog nlle leden der dynastie van hun rc?cht van opvolging moe ten afzien. De binnenlondsche vrede zal gehand haafd blijven onder dc volgende voorwaarden: algemeene amnestie, weder indienstneming van alle geschikte officieren van leger en vloot en van alle ambtenaren, voorzoovcr doenlijk, pro clamatie der republiek door de Nnt. Verg. cn ratificatie door een volksstemming; -Zumis oi een ander, die het algemeen vertrouwen bezit, wordt president, instelling van ccn senaat, waar van twee vijfde leden royalisten zijn en vrije verkiezingen voor een parlement. De regeering deelde dezevoorwoorden mode aan' den Griekschen gezant te Boekarest, om ze ter kennis von dert koning tc brengen. Athene, 1 6 M a a r t. (N. T. A. Draadloos). Bericht wordt, dat twee leden van het consti- A! wat waardig leeft, streeft naar het hoogste. Raar het Engelsch var» WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 46 Zij had ook koning Constantijn ontmoet, toen een (loom in het vleesch der Geallieer den, van wien de eenvoudige Brit niet be greep, dat hij zoo lang op den troon geduid •wen». „Wat een onteering van een naam voor Corj€tantijn den Groote," zeide Baltazar. „Precies," bitste zij. „Zijn vrecsclijke vrouw zegt, ,In hoe signo vinces') en Iaat dan het IJzeren kruis voor zijn oogen bengelen." Neen. Godlrey had nooit zoo'n vrouw ont moet. Zij had haars gelijke niet. Van den naam Constantijn kwam hefc ge sprek op andere namen. „Ik vind de oude Angel-Saksische namen zoo mooi," zeide Lady Northby. „De jouwe bijvoorbeeld, lieve." „Het is een heele mooie naam," zeide Bal tazar, 'juaar hij is niet Angel-Saksisch. Ilij is veel ouder." „Zeker is hij Angel-Saksisch," zeide Lady Edna „Edna was de vrouw van Raguél en de achoonmoeder van Tobias, den zoon van To- bit, den knappen iongen man, die een visch draagt en vergezeld wordt door den aarts engel Raphael, zooals u dat op Italiaansche schilderijen ziet" In dit teeken zult gij overwinnen, Lady Edna was verbaasd. „Ik zou wel eens willen weten of er iets is, dat u niet weet." Baltazar lachte. „Ik herinner me slechts wat ik gelezen heb. Mijn vroegere worste ling met hel Chineesch heefi, denk ik. mijn geheugen voor bijzonderheden getraind. Ik houd ook veel van de Apokriefên. Het Boek van Esdras bijvoorbeeld ètaat vol vreemde namen. Hiercmoth en Carabasion vind ik heel mooi. Dan zeuie zij tot Godfrey: „Uw vader maakt altijd, dat ik me zoo nederig cn on wetend ga voelen. Hebt u ooit de Apokriefe Boeken gelezen?" „Neen, ik niet." „Ik ook niet. Als u ze wel gelezen hadt, zou ik. geloof ik, onder de tafel kruipen. Tegen zoo'n paar zou ik niet opgewassen zijn." Haar bekentenis van onwetendheid bracht hem e\enzeer in verrukking als haar kennis van vele dingen hem rnet verbazing ver vulde. Het maakte haar zoo echt mensche- Jijk Na den lunch begaven zij zich naar den salon, waar zij afzonderlijk met hem ging zitten. „U gaat natuurlijk Lady Northby een be zoek brengen," zeide zij. „Dat zou ik wel denken," antwoordde hij echt jongensachtig. „U moet weten, dat ik tot het Nieuwe Leger behoor en nooit het ge luk gehad heb een generaalsvrouw te ont moeten. Als zij allemaal zoo zijn, dan is het niet te verwonderen, dat het Leger is wat het is." Lady Edna glimlachte toegeeflijk. „Zij is een schat. Ik dacht wel, dat u verliefd op haar zoudt worden." „Maar u hebt niet kunnen weten, dat. ik bij generaal Northby's Divisie waa, tenzij >,Tenzij wat?" „Tenzij u een heks bent." Met een vlupsgen blik lae sij het, compli ment in zijn jonge oogen. Hot overtuigd© haar bijna, dat zij geheimzinnige kracht» n bezat. Zij zag er bekoorlijk mysterieus uit. .Xaten wc het hierbij laten," zeide zij. „In ieder geval," voegde zij eraan toe, „kan Lady Northby van heel. voel nut zijn voor een jong officier." „Van nut?" Hij kreeg oen kleur. „Maar ik zou geen dame een bezoek kunnen bren gen met de gedachte, wat van haai- ge daan te krijgen." „Waarom niet?" Hij keek haar in haar oogen. „Dat spreekt toch van zelf." Zij begon tc lachen. „Heerlijk, dat u dat gezegd hebt. Als u het niet gezegd hadt. zou het een heele teleurstelling voor mij geweest zijn." „Maar hoe hebt. u inii tot zoo iets in staat kunnen achten?" Zijn oprechte angst trof haar. Gewend ais zij was aan haar wereld van intriges, die weinig bezat dat zoo gevoelig was op het punt van eer, had zij zijn appreciatie van Lady Northby's mogelijken invloed voor vaststaande aangenomen. Zij wag echter een te handige diplomate, orn hem haar verras sing te laten raden cn nog minder den klei nen steek, dien zij kreeg bij liet besef, dat hij moreel misschien iets hooger stond dun zij. Zij gai hem glimlachend te verstaan, dat zij hem uit de aardigheid in een valstrik had willen laten ioopen. zoodat een gevoel van wrok. dat door haar gezegde had kun nen ontstaan, onmiddellijk ondergedompeld werd in eon golf van bewondering over haar zielegrootheid. Deze jonge man, een geboren soldaat, die op vijftig ruwe et: heftige man nen kon spelen ais op een instrument, die hen gaarne in den strijd en de klauwen des doods volgen deed. werd in een. woorden strijd totaal verslagen door een iouge vrouw van vijf-en-twintig jaar, die instincriet r»aar macht, streefde 4r. wier helder-verstand to'. dusverre ongestoord gebleven was door dringende eischon van haar hart „Wat zijn uw plannen?" vroeg'Lady Edna na een korte stilte. „Zooriro ik een nieuwen voet heb iga ik iederen dag. tot "zij mij iets te doen geven, naar het Ministerie van Oorlog." „Dat zal u anders niet veel moeite kosten. Ik weet dot er heel veel baantjes open zijn." „Ja, maar wat voor soort? Ik ben niet var. j)lan den hcelen dag op een bureau formu lieren te gaan zitten invullen. Ik wil rman nenwerk. Actieve dienst weer." „Hoe mooi van u!" Haar lof was iets om lang op te leven. Maar op echte Britsche wijze weeg hij dien af. „Hoclemaal niet. Maar jc krijgt zoo'n naar gevoel, als je niets doet en andere kerels vechten. Zij kunnen me bij het vliegeniers- corps nemen. Maar ik zou liever komen waar ik behoor -— omdat ik daar alles van ken. Maar misschien is het vrij dom van mc daaraan te denkeu." „ITeclemaftl niet. Waar een wil is, is een weg." „Ik zal het in ieder geval probeeren," zeide hij. Hij dacht aan Dorothys protectie, die na tuurlijk op zoo'n suf baantje uitgeloopcn zou zijn. Geen suffe baantjes voor h'em! Daar was hij gelukkig aan ontkomen. Stel je \oor, dat hij staten van bevroren vleesch of uni formen van gesneuvelde soldaten had moe ten invullen! Nooii van zijn leven! In dlc schitterende oogen - neen, zij waren niet schitterend het waren omfloerste Sterren dat was het betooverende ervan wilde hij zichzelf maken tot iete, waar men met eerbied tegen opzag. Het schitterende doel dwong hem tot krasse middelen. Hij wilde de eenige man met één voet in het leger zijn. die het tot iets groots bracht Lady Edna, jong ondanks haar duizenden oud makende werefdge^merheden, waar onder een huwelijk uil berekening, werd door zi|n geestdrift mcdcgcslcopt. „Ik zou het heerlijk vinden u weer terug tc zien!" „Dat alleen is genoog vcor mij om hemel en aarde te bewegen er te komen." Zij bloosde onder zijn blik cn verborg haat verlegenheid onder een lach. „Dat is heel aardig gezogd," zekie zij luchthartig. „Ik ben blij te merken, dat liet Leger weer terugkeert tot zijn oudo traditie van goede manieren." „Dat ben ik volkomen niet u eens," riep Baltazar uit. want zij had haar laatste ant woord opzettelijk luider uitgesproken. „Hii heeft mij ook erg getroffen.'' Het intieme gesprek was voorbij; rnaar vóór vader en zoon afscheid namen was er •genoeg gezegd, dat Godfrey in zijn hart be groef en telkens en telkens weer voor zich zelf herhaalde. Vooral haar laatste woorden, die op een fluisterenden loon alleen voor hem gezegd waren: „Ik wil uw spoor niet verliezen. Dat gebeurt in Londen zoo dik wijls. Als u ooit met uw tijd geen raad weet. kom dan bij mij. Maar bel nio eeist op.' Zij gaf hem haar nummer. Victoria OS57. Een Guldengetal. De cijfers hadden een magische beteckcnis. Het duurde niet lan.g ot hij belde het Gul: uengetal op. Hij bracht een verrukkelijk uur met haar door dc voorlooper van vele andere uren. die Lady Edna aan haar menig vuldige bezigheden ontstal om zc te wijden aan de verdere, beloovering van den ion gort man. AV ordt Vervolgd*.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1