„DE EEMLANDER" Thee- en Mijlsemezen ABOUEMIS rm",n?r T AmtK' PRIJS BEU HENTIÈii met inbegrip van ceo BUITENLAND. Goedkoopste adres voor Veriwaren en Vensterglas Afd. Verfwaren: Scherbierstraat 3 Lakglans verf per pond 40 cents B. NIEWEG Speciale aanbieding FEUILLETON. Terug in het leven. 22e Jaargang No 22Q ioort 210, idem üanco per post 5.—, per weck (met cratis vcizekcr ng tegen ongelukken) 0.17& alzondcilijke nummers t.05. Dinsdag 18 Maart 1924 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARMHEMSCNERPOORTWAL 2A. POSTREKENING N°. *7910. TEL. INT. SI3 bewijsnummer, elke regel meer 0,25, dienstaanb e- dingen en Licidadigheids-advc tentien yoor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidecligc bcDalincen voor het advcvlceicn Hene cu cu aire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De werkzaamheden der com missies van deskundigen. P o r ij s, 17 Maart. (B. T. A.) De commissie- MacKenna, die van den ochtend tot den avond heeft vergaderd, is lot ten minste voorloopige conclusies gekomen ten aanzien van de nog hangende kwesties. Berlijn, 17 Maart (\V. B.) Dr. Schacht is Zaterdag hier aangekomen en heeft het kabi net verslag uit^ebrccht over de onderhande lingen te Parijs. Dinsdag keert dr. Schacht daar heen terug. MARX EN STRESEMANN NAAR WEENEN. B e r 1 ij n, 17 Matrt. (W. B.) Dinsdag be geven rijkskanselier Marx en minister Strese- tnann zich naar Weenen voor het brengen van een twcedaagsch tegenbezoek aan bondskanse lier Seipel. Daarbij zullen de economische en handelsbetrekkingen tusschen beide londen worden besproken. UIT HET SAARGEBIED. B e r 1 ij n, 17 M a a r t (N. T. A. Draadloos). De voorzitter van de soc.-dem partij in het Roergebied heeft door bemiddeling van de Daily Herald een .protest ingediend tegen de verkiezing van Kossmann als vertegenwoordi ger van het Saorgebied bij den Volkenbond. UIT HET BEZETTE GEBIED. De stoking bij Deulz geëindigd. Keulen, 17 Meurt. (W B.) Na acht we ken geduurd te hebben, is thans de staking bij de gasmolorenfabriek Deutz geëindigd. UÏT DEN BEfERSCHEN LANDDAG. München, 17 Maart (W. B.) In den Landdag werden vóór het voorstel der Beier- sche Volkspartij inzake het „Volksbegehren" 72 stemmen en er tegen 66 stemmen uitgebracht, zoodat de vcreischte meerderheid niet werd bereikt en het voorstel als verworpen moet wor den beschouwd. Thans zal de kwestie aan een volksreferendum worden onderworpen. Nadat nog een voorstel tot samensmelting van ministe ries was aangenomen, sloot de president de zit ting*. De nieuwe verkiezingen worden, zooals be kend is, op 6 April gehouden. EEN NATIONALISTISCHE BETOOGING TE MÜNCHEN. München, 17 Maart. (W. B.) Gisteren- ochtend heeft op den Königsplatz een groote demonstratie der „vaterlandische" kringen plaats gehad om trouw te betuigen aan het rijk. Er namen 20.000 personen aan deel. ïn een motte werd scherp geprotesteerd tegen de onderdrukking van de Paltsers en het Rijnland door de bezettende mogendheden. HET ARBEIDSCONFLICT OP DE DUITSCHE WERVEN. Hamburg, 17 Maart. (W B.) De toe- stand op de werven is onveranderd. Heden werden op acht verschillende plaatsen in de havens van Hamburg en Altona 500 man van den technischen nooddienst aan het werk gezet. HET PROCES-HITLER. München, 17 Maart, (W. B.) Als eer ste getuige werd heden de voorzitter van der. bond Bayern und Reich „Sonitatsrat" Pittinger gehoord. Ook deze betoogde, dat van een op- marsch naar Berlijn nimmer sprake was ge weest Daarop werd geconstateerd, dat d.e wit blauwe brochure noch door v. Kahr, noch door v. Lossow, noch door Seisser is ge schreven. '„Justizrat" Lütge-Brune verklaarde, dot Lu- dendorff's streven tot 8 Nov. paraller hod ge- loopen met dot van Von Kahr. EEN SPIONNAGEPROCES. Leipzig, 17 Maart (W.B.) Voor den vijfden strafsenaat van het rijksgerechtshcf is vendaoag een spionnageproces behandeld, dat een inleiding vormt tot het Donderdag plaats vindende proces tegen kapitein d'Armont, den leider van de Franschc* spionnageccntralc te Bazel. Terecht stonden Binz, een Zwitschersch onderdaan, Bormunn een soldaat. Ad Ier, van hel Wurtexnbergsche motorcrops en de aan staande van Bormann. Binz had in opdracht van d'Armont Bormann en Ad lor oungewezen om hem gehuime documenten te overhandigen. Binz is veroordeeld tot II jaor tuchthuis. Bor mann tot 15 joaj tuchthuis en vervallen-vcr- klaring van het recht om te dienen, Adler tot 2 y3 jaar en de aanstaande vun Bormann tot jaar gevangenisstraf. Verder zijn Binz en Bor mann tot 10 jaren verlies van burgerrechten veroordeeld. ARRESTATIE VAN PROP. QUIDDE. Beschuldigd van landverraod. Prof. Quiddc, de bekende pacifist, is op last van het openbaar ministerie te München in hechtenis genomen wegens een artikel in de Welt am Montag, waarvan afdrukken als bro chure verspreid zijn en naar buitenlandsche bladen gezonden. Het artikel repte vun reac- tionnuire groepen, die zich in der. schoot van de rijksweer zouden hebben gevormd. Prof. Quidde zal zich wegens landverraod moeten verantwoorden. Dr. Hirschberg, de bekende ver dediger uit het Fechcnbachproces, zal hem ver dedigen. In alle pacifistische en republikeinsche kringen heeft deze arrestatie hevige veront waardiging verwekt. Men wijst erop, dat kapi tein Ehrhardt, die door de rijksoverheid ge zocht wordt, nog steeds in Beieren vrij rond loopt. EEN BOM GEWORPEN Te Hindenburg is een bom geworpen in een zaal, waarin een Deutschvö'.kische vergadering werd gehouden. Drie personen werden ge kwetst. De doder is aangehouden. INSTORTING VAN EEN HUIS. Dooden on gewonden. Berlijn, 17 Maart. (N. T. A. Draadloos.) Te Königshof bij Crcfeld is een huis van drie .verdiepingen ingestort. Talrijke bewoners wer den ondc-r de puinhopen begraven. Er zijn drie dooden en vele gewonden. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE VOORSTELLEN. De discussies in den Senaat. Parijs, 17 Maart. (Huvas). De Senaat heeft hedenmorgen do artikelen 37 tot 50 van het financieele ontwerp aangenomen. Deze arti kelen betreffen voomumclijk dc herziening van het kadastor Ier verkrijging van een beter rende ment en verhoog'ng van de grondbelasting, als mede vaststelling van dep opslag in geval dat de belastingen niet- binnen de-gestelde termi jnen worden betaald Bij de voortzetting van dc discusies over het financieele ontwerp nam de Senaat heden met 213 tegen 66 stemmen het voorstel betreffende de couponlijstcn aan. In antwoord op dc vraag van een senator, of de regeering de kwestie van vertrouwen zoti stellen, zcidc Poincaré, dot de regeering dit niet noodig ochte, daar oen aantal leden van den Senaat het verlangen hadden te. kennen gegeven haar op spontane wijze hun vertrouwen te schenken. Vervolgens nam de Senaat de art. 55 tot 58 nan, welke laatste voor de betaling van coupons van buitenlandsche herkomst eischt de overleg ging van hetzij een lijst, waarop de nomen der aandeelen zijn vermeld of van de affidavits, in dien het personen betreft van andere dan Frari- sche 'nationaliteit. De minister van financiën verklaarde hierbij nog, dot alle Fransche filialen von buitenland sche banken zich zullen moeten houden aan de indiening van couponlijsten. Daarna werden nog aangenomen de art. 59 tot 69, die in het bizonder betreffen de uitoefe ning van den wisselhandel en ds controle, die door de Kamers van Koophandel op dien han del zoi worden uitgeoefend Dc debatten zullen morgen worden voort gezet A. v. d. WEG Langestraat 23 DAMES MODE-MAGAZIJN „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT ONTVANGEN VOOR J AARS-HOEDEN WOLLEN MANTEL- COSTUUMS 3500 2i.50 17.50 WOLLEN VESTEN Zwart en Gekleurd 11.50 975 7.75 Langestraat 39 - Telefoon 467 Prijzen zeer billijk Zie etalage. HET STEUNEN VAN DEN FRANK. Een protest van een Ameri- kmmsch senator. Berlijn, 17 Maart. (N.T.A. Draadloos.) Se nator Shipsteod van Minnesota heeft blijkens een bericht uit New York geprotesteerd tegen de voorgenomen leenihg vén "Morgan aan Frank rijk. Hij herinnerde eraan, dot Morgan's lee rling van 400 millioen oon geallieerden de deelneming van Amerika uon den wereldooi log heeft naderbij, gebracht. ENGELAND. HET ONGEVAL VAN DEN PRINS VAN WALES. Dc priiis van Wales is snel herstellende van de kwetsuren, die hij Zaterdag bij den val van ziin paard te Aldershot heeft opgeloopen. De geneesheeren hebben bevonden, dot hij van daag in staat zal zijn per auto naar Londen te rug tc kee en. Hij is zoo goed a's geheel her steld en al1 tan «nkele schrammen op het gelaat herinneren nog Aan hc>..ongeluk, dat zoo bui tengewoon goed Is afgeioouen. De openbare meaning begint zich ernstig ongerust te maken over deze herhaalde onge vallen. Zij verklaren, dat de prins uls^ Britsch troonopvolger zijn leven niet geheel a!s het zijne mag beschouwen en dnt hij een verant woordelijkheid heeft, terwille waarvan, naor zij hopen, hij zijn leven wat minder dikwijls in de waagschaal zal stellen. UIT HET LAJERHUIS. Een motie inzake ontwapening' verworpen. Londen, !7 Maart. (R.) Het Lagerhuis heeft met 347 tegen 15 stemmen een motie verworpen, dte door enkele afzonderlijk staan de Labour-jcden was ingediend, om het En- gelsche leger van 161.000 tot 10.000 te ver minderen. De regcering herhaalde haar geloof in een politiek von internationale ontwapening bij wederzijdsche overeenkomst, maar verkloot de zich tegen de motte, omdat zij aandrong op ontwapening van Engeland te midden van een gewapende wereld. DE BRITSCH-INDISCHE BEGROOTING VERWORPEN. Delhi, 17 Maart. (R.) De wetgevende vergadering heeft onder gejuich van de swara- jisten dc begrooting n\ct 60 tegen 57 stemmen verworpen, niettegenstaande Sir Basil Blackett, het lid von de commissie voor de financiën, een beroep deed op de vergadering om de wet to keuren naar haar merites en niet toe te ge ven aan fanatieke vooroordeelcn. DE DRIEMIJLSGRENS 'DER TERRITORIALE WATEREN. Londen, 17 Maart. (R.) In antwoord op een vraag in het Lagerhuis verklaarde Macoo- nold, dat de regeering niet bereid is de alge- meene grens der territoriale wateren ten behoe ve van dc visscherij ot andere doeleinden uit tc breiden tot buiten dc drie mijlen. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Macdcnald over het beroep van den paus. Gisteren werd in het Lagerhuis aan den pre mier de vraag gesteld, welke stappen hij als minister von buitenlandsche zaken zich voor stelde tc doen inzake het bei oen, door den paus op hem gedoan om zijn invloed uit tc oefenen bij de spvjetrcgeering, tot verkrijging vun de invrijheidstelling van mgr. Cieplak, roomsch- kutholiek aartsbisschop tc Petrograd en twaalf andere kerk-dignitorissen, die in Rusland wor den gevangen gehouden. In zijn antwoord verklaarde de premier, dat dit geen zaak is, waarin de Britsche regcering zich offfdeel lean mengen, moor indien zich een gelegenheid mocht voordoen om tc dier zake vriendschappelijke en officieusc stappen bij de sovjet-regcering te doen, dan znl doorvan ge bruik worden gemaakt. Een Engelsch-Russischc confe rentie in 't begin van April. De Engelsch-Russischc conferentie ter be handeling van de tusschen de beide landen nog steeds bestaande po'itieke en economische ge schillen, zal. zooals dooi de Britschc regeering is voorgesteld, blijkens den Britschcn draadloo- zen dienst, in de eerste week van April begin nen. Van Britsche zijde zullen de besprekingen gevoerd worden onder persoonlijke leiding van den premier, daarbij ter zijde gestaan doen den I parlementairen onderstaatssecretaris van bui- I tenlandschc zaken, Ponsonbv. Dc eerste vrouwelijke diplomaat m het h uwe'ijk getreden. Mei. Na.dejda Stanciof, dc oudsjQ dochter v$p den Bulgaorschcn gezant, te Londen en d© eo^sto vrouwelijke diplomaat hi openbare dienst (zij was eerste secretaris var. de Bulgnarsche legatie te Washington) is gisteren te Londen in het huwelijk getreden met Sir Alexand- \ny Mui:, een Schotsch baronet. HONGARIJE. HONGARIJE EN DE VOLKENBOND. Boedapest, 17 Maart. (W. B.) De Vol- kenbondsdclegatic maakt bekend, dat hef haar genoegen doel, dat zij Maandag in contact is geweest met vertegenwoordigers van ver schillende Hongoarsche politieke partijen. De besprekingen gaven de delegatie de gelegen heid haar opvatting over den cconomischen en financieelen toestand van Hongarije tc pre ciseeren cn verschillende détails can het pro gramma te verduidelijken, met name wat be treft het punt, dat volgens haar mccning een buitenlandsche leening van 250 millioen goud- kronen voldoende zal zijn om voor dc begroo ting een vasten grondslag te scheppen, den koers te slnbilisecrcn en do voor den econo- mischen opbouw van het Tand absoluut nood zakelijke voorwaarden te schoppen. POLEN. DE VERHOUDING TOT DUITSCHl AND. Warschau, 77 Maart. (P T A.) De Pooisch-Duitschc onderhandelingen te War schau inzake het vraagstuk van de nationali teitskeuze zijn afgebroken tengevolge van de onverzettelijke houding van dc Duitsche afgc*- vaardigden, die de stichting eischtcn van een commissie, welke 10 jaar lang op Poolsch ge bied zou zotelen, om dr nah ing van do over eenkomsten na te gaan. De Polen stelden voor alle betwiste gevallen tc onderwerpen aan Kaeckebcol^ den voorzitter van het Oppor- Silczische ®f von arbitrage, moor dnt wezen de Duitschers categorisch van de hand, waarop do onderhandelingen 10 dezer worden afgebro ken. Dc Raad van den Volkenbond bleek den I4cn van een overeenkomstige zienswijze als dc Polen BULGARIJE. DE BULGAAR SCHE BEGROOTING. Sofia, 17 Maait. (W .B.) Dc Bulgaorsche minister van financiën heeft boden in de Scr- bvanje dc begrooting voor 1024 1925 inge diend. Als uitgaven komt daarop voo: een be drag von 6.222.000.000 leva en aan ontvangsten 6.225.000.000 leva, Aldus gevende een sur plus van 1 millioenlova. Vet der doelde do mi nister van financiën nog mede, dat het op 31 Maart n.s. nfloopcnde boekjaar zonder deticil zou worden afgesloten. LITAUEN. DE KWESTIE-MEMEL. Wilna, 16 Maart. (Orient). Het parle ment te Kofno heeft een motie inzake Memel aangenomen, waarin het zegt, dat LitaUép nim mer hut deelnemen von eon derde onn de re gcering von Momel zal goedkeuren, noch dot» doorvoer van Poolsehc goederen over Lituusch gebied ral toestaan, zoolang Polen Wilna niet aan Litnuen afstaat. TURKIJE. TURKIJE EN DE BUITENLANDSCHE MOGBNDHEDBN. B e r I ij n, 17 Maar t. (jN. T. A. Draadloos). Volgens een bericht uit Consiantiaopa! heeft de Turkschc regeering een onderzoek gcV.st naar het optreden van de butiunlundsche in stellingen cn me ai schappijen in Constantinopel tijdens den jongstcn oorlog met Griekenland. DE DUITSCHE AMBASSADE. Borliin, 17 Maart. (W B.) Dv Duitsche ambassade te Angora zal binnenkort worden be zet. Op het oogenblil: worden met dc Turkschc regeering besprekingen gevoerd over het ver kenen dó.- goedkeuring. REN FRANSCHE AMBASSADE TE ANGORA. Constantinopel, 17 Maart. (B. T. A.) Dc ministerraad heef het voorstel goedgekeurd om aan dc- Fransche regcering een terrein van 3.000 vierk. M, af te stouh voor den bouw' eener ambaszadp. DE VERBANNEN SULTANSFAMILÏE. Te Beiroet zijn, volgens den Duitschon draad- looren dienst, co. 50 prinsen en prinsessen van do voormalige Turkschc. dynastie anngekorrjerw waaronder dc weduwe van Abdocl Hamid. GRIEKENLAND. OM DEN REGBERINGSVORM. Weigering von den koning om vrijwillig ef tc treden? P a r ij s, T 7 Maart. (B. T. A.) Volgens een bericht van de Petit Porisien uit Be.., da pest heeft de koning von Griekenland doen weten, dot hij wejgert vrijwillig afstand te doen van zijn rech ten op den troon. JAPAN. DE TOESTAND VAN DEN KEIZER VAN JAPAN. Tokio, 17 Maart. (V. Dj Een officieel bulletin meldt, dat dc geestvermogens van dan Ja pan sc hen keizer zwakker worden, hoewel zijn physicko toestand hetzelfde blijft, Sedert de kroonprins Hirchito tot regent ia benoemd, ba;:r4» de toestond van den keizer giooto zorg. Men vreest, dot zijn toestand spoe dig ernstiger zal worden. Een leven zonder doel is geen leven. Naai het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Vooi Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 47 Inmiddels ltwani Quong Ho te Godalming. Quong Ho was erg met zichzelf ingenomen door zijn confectiepak en zijn slappen vilten hoed, ondanks het verlies van zijn staart, een gevolg van de behandeling van zijn ge kwetst hoofd. Baltazar wierp ook een goed keurende blik op zijn Europeesch uiterlijk; hij beschouwde hem ecnigzins als een schep ping van zichzelf. Zijn trots werd echter ge heel te pletter (geslagen door Godfrey, die, toen hem gevraagd was wat hij van Quong Ho dacht, uitriep: „In 's hemels naam, sir, koop een nieuw pak voor den armen kerel!" „Waarom waarom?" vroeg Baltazar op zijn ongeduldige manier. „Wat mankeert er aan zijn kleeren?" ,.Zii hangen om hem heen als een slappe vaatdoek." zeide Godfrey. „Of als zeilen om een mast Je hebt een troep jachthonden noodig, om zijn armen en beenen to vinden. En die roode das afschuwelijk gewoon. Vraag het maar aan Marcello." Baltazar was met Quong IIo naar Churton Towers gekomen en nadat zij bij het hek afscheid genomen hadden, was hij terugge gaan om het haar te vragen, terwijl hij Quong Ho op den weg liet staan. Marcelle lachte om rijn teleurgesteld ge zicht, zouden hem in Cambridge niet ontvangen.' „Geef den kerel toch een kans,zeide God frey. „Ik wil hem iedere kans geven,riep Bal tazar uit. „Ik wil hern met kansen over stelpen. Als zijn kleeren niet goed zijn, moe ten jullie maar andere lcoöpen." De Chinees werd geroepen. Baltazar pakte hem hij zijn mouw. .Godfrey houdt niet van kleeren, die niet naar maat gemaakt zijn. Hij zal je mee nemen naar zijn kleermaker, zijn hoeden- leverancier enz. en ie fatsoenlijk voor den dag laten komen. Hij weet wat je hebben moet; ik niet. Wanneer kan ie het doen'.' Hoe eerder hoe beter." „Ik zal eens nakijken wanneer ik vrij ben," antwoordde Godfrey stijf. „Prachtig," riep Baltazar uit. „Bel me van avond dan even op. Hij kan altijd. En koop wat hij noodig heeft. Borstels, kammen, hem den, pyjama's, schoenen. Enfin dat weet jc zelf wel." Hij gaf zijn zoon de hand wuifde met zijn hoed naar Marcelle en ging met Quong Ho weg. Godfrey keek ze sprakeloos na. Dan wend de hij zich tot Marcelle. „Heeremijntijd nog toel Ik moet dien dui- velschen Chinees meenemen door Bond, Streel. En hij denkt, dat ik het prettijg vind inei dien vogelverschrikker van een Chi nees uit te gaan. Ik heb veel lust hem uit te dossen als vóór-oorlogs-dandy met solide zilveren leesten en alles daarmede in over eenstemming. Dat zou een goed lesje voor J. B. zijn." „Waarom heb je dan niet neen gezegd?" Hij werd boos. „I-Ioe kon ik dat nou? Ik kon de gevoelens van dien armen tobbert toch niet kwetsen. En bovendien „Wat bovendien?" „Die vader van mij zijn groote gebaren, ziin leelijke mond en zijn als duivels dan sende oogen t en daarachter zoo iets aan doenlijks en smeekènds ik weet het met- Soms geloof ik, dut ik hem haat, dan weer héb ik het gevoel, alsof ik een beest zou zijn, wanneer ik mijn hart voor hem sloot. En altijd voel ik mij als een konijn voor een boa constrictor. Ik ben geen kleine ion gen. Ik heb het leven in al zijn naaktheid gezien. Ik sta op mijn eigen beenen. Ik dank ervoor om (geschoolmeesterd te worden. In het Leger is het iets anders daar hoort het zoo maar erbuiten, dank je wel!" Vol van zijn grieven, strompelde hij naar het huis. Hot was niet zoozeer het feit, dat hij Quong Ho behulpzaam moest zijn met het uitzoeken van zijn kleeren, dat hem hin derde, ofschoon hij daar ook graag, af ge weest zou zijn. als wel het gevoel, dat hij langzamerhand ondergeschikt "geraakte aan een domineerende persoonlijkheid. „Koe jij aan een onmiddellijk huwelijk ontsnapt bent, snap ik niet," zeide zij. Marcelle kreog een ltlcur. „Zoodra hij de gevoelens van" anderen begrijpt, wordt hij het handelbaarste wezen ter. wereld*" ant woordde zij. „Dan wou ik, dat hij de mijne begon tc begrijpen!" bromde de jonge man. Toen zij bij het bordes van Churton Towers kwamen, zeide Marcelle: „Zou ik je misschien met de inkoopon kunnen helpen?" „Jij? Waaromv Hij keek met schitteren de oogen naar haar. „Ik ben Vrijdag vrij. Dan 7.011 ik met jullie naar de stad kunnen gaan. „Jcbent een engel," zeide hij. „Een engel met vleugels uit den hemel." De jongen in hem kreeg de overhand. „Dat maakt een heel verschil. Wat een schat hén ju* Wat een pret zullen we hebben! Ik zic_ je al de pya- ma's uitkiezen!" „Zii zullen van eenvoudig en sterk flanel zijn," zeide Marcelle. „Neen. ^ijdenl Groen. rood. geel ern violet Zoo iets, waarop een kameleon zelfmoord gepleegd heeft.' „Wie is de baas van bat spel jij of ik:' „0, jij. Net. a! altiitiF Hij lachte en strompelde vrooiijk hel bor des op. Marcelle ging peinzend glimlachend aan haar werk. Wax een gelukkige vrouw zou de war"- vrouw van Godfrey zijn. Was in haar handen maar was van de rrilercuiveréte soort. Zij was verf>tasd, over dc metamor phose van wolk tot zonneschijn, die zij, bijna 1 weemaal zoo oude ongetrouwde jongejuf frouw, had bewerkt; en haar zenuwen tin telden door een gevoel van vrouwelijke macht Haar gedachten dwaalden van den zoon af naar (jen vader. Zij geleken zoo heel veel op elkaar van uit een vrouwelijk oog punt bezien echte kinderen.' Weren haar angsten niet ongegrond? Kon zij niet op den man spelen zooals zij speelde op den jongen? Haar laatste ervaring antwoordde j,.. Maar dan zag zij het fündamentecle ver schil. Den jongen gaf zij niets. Aan den man zou zij voor iedere mate van beheergching den prijs moeten betalen van een ingewor telde levenswijze; on alleen' reeds do ge dachte die tc moeten veranderen vervulde haar met ondragelijken engst. Neen. Zij kon alles nemen wat zij wilde. Maar zij kon niet geven. Zij had niets om te geven. Beter deze ware herSstvrjendschan dan een onware her leving der lente, waarin ongeluk en ellende en desillusie lagen. Wat den jonraren betreft, zij dankte God, dat Hij hem m haar leven gebracht had. Inmiddels liep Baltazar vrooiijk met Quong Ho naar Godalming. Het was pre cies iet* voor den modernen jongen Brit om echuw tc zijn voor dc diepten en slechts tc kijken naar de oppeivlakte. En zooals een scherper blik hem verzekerde, de oppervlak te van Quong verdiende de kritiek van ieder redelijk mensch. Je kon zijn kleeren bijna hooren klapperen in den herfstwind. ..Ik ben bang," zeide Quong Ho veront schuldigend. „dat mijn zorg bij hot .uitzoe ken von dit rostuum niet al te meticulous •geweest is. „Godfrov zal dat wel in orde brengen," lachte. Baltazar. „En in ieder geval komt hel voornamelijk aan op den naam, die in de kleeren zit." •yMaar toen hij e: verdei over nadacht, zag h'ü in, dat de man','die erin zat, slechts heéi v. enig gelegenheid gehad had zich te laten kénnen, daar hij, Baltazar. voor twee go praat harJ. Quong Ho had zich heel ceremonieus gc dragen. Zijn manieren, ofscnoou in Britsche oogen eenigszins overdreven, waren onberis pelijk geweest, zonder .zelfbewustheid ?n on handige pogingen om na. v doen. Hij had op dc coiiventionecle vragen van Marcelle en Godfrey beleefd geantwoord* maüar.verdér was het gesprek nooit ei komen. Van de.11 waren edelsteen, die hun voorgesteld was, hadden zij niet dc flauwste notie. Doch dat \sas minder. Wanneer Quofig Ho huh ochs had laten zien wie.hij was, don zouden zij hem aan hun hart moeten drukken of zij wilden of niet. Wat tegen het einde van de Vnjdagsche excursie oen voldongen feit was. Nu Marcelle dc verantwoordelijkheid op zich genomen had, beschouwde Godfrey echt manlijk de aanklecdpartij van Quong FIo a's een kostelijke 'grap. Onder den invloed van zijn vroolijkhcid smoï; Quong Ho'? Oostersche gereserveerdheid weg. Aange moedigd tot praten, vertelde hij hun verras sende staaltjes van het leven op Spendalé Farm. Zijn beschrijven, in zijn deftig, nuch- ter Engelsch, van de bokslessen bracht God frey in verrukking. „De oude 'moet een goede .sport' ziin,' zeide hij tegen Marcelle (Wordt Vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1