DE EEMLANDER" Spoorhorloges f 13.50 ABQNHEMENTSPRDS Tt" Tr Amc" PRIJS DER ADVERTENIlEH met inbegrip van een „L'HIRONDELLE" Willem Groenhuizen MEDAILLES BUITENLAND. FEUILLETON. Terug in het leven. 22e Jaargang No 221 ioort 2 10, idem lianco per post f 3.per weck (met eratis verreker ng tegen ongelukken) f 0.17& aJzondcilijkc nummers C.05. FOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2A. POSTREKENING N°. *7910. TEL. INT 513, Woensdag 19 Maart 1924 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, ilienstaanb'c- dingen en Licldadighcids-adve tentiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidcelige beoalineen voor het advcriecrcn- bene ciicuiaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bezuiniging geen atbraafe. De oorlog en de daaruit voortgekomen vtedestraotaten hebben in hunne uitwerking ook hier te kmde een toestand van econo mische en maatschappelijke ontreddering en tevens ven ontwrichting d'er financieele po sitie van slaat en gemeenten doen ontstaan, die de taak van hen, die, hetzij in het be drijfsleven, hetzij als overheid geroepen zijn, mede leiding te geven aan herstel, buiten gewoon moeilijk doet rijn. Het bedrijfsleven lijdt onder verlies aan afzetgebieden, als gevolg van de sterk ver minderde kooplcracht ven vele vroegere af nemers en van een versoherpte concurrentie van budtenland'sche voortbrengselen, moge lijk geworden door de waardevermindering' van het ruilmiddel in verschillende landen van Europa. Er beginnen rich echter meer en meer teekenen te vertoonen die er op vijzen, d&t het ergste op dit gebied geleden is. fn ons land kan als zoodanig aangemerkt worden de gunstiger resultaten van vele Indische ondernemingen, terwijl cok som mige takken van industrie en een enkel on derdeel van het landbouwbedrijf de tuin bouw eenige herleving te zien geven. Al is dit nog slechts een zeer bescheiden begin van een moeilijke en waarschijnlijk langdu rige periode van wederopbouw, tod'n geven deze verschijnselen aanleiding voor dg ver onderstelling, dat een betere toekoms; in richt is. Moeilijk is en blijft echter de taak van hen, die de verantwoordelijkheid' hebben te dra gen voor het herstel van onze Staats- en gemeentefinanoiën. Het in evenwicht bren gen der begTOoting is een gebiedende nood zakelijkheid; laat men dit na, dan kan in flatie met al de ellendige gevolgen, daamit voortspruitende, niet uitblijven. Onze Staatsbegrooting vertoont thans een reusachtig tekort- De rente en aflossing van de leeningen, die in oorlogstijd ter bestrij ding van de kosten der mobilisatie, voedsel voorziening enz. moesten worden aangegaan, alsmede de in de oorlogsperiode en de daarop onmiddellijk gevolgde jaren van hoogconjunctuur veel te hoog opgezette Staatshrrishoirdiivg hebben op ons Sioats- burget een druk gelegd', die niet gemakkelijk weer ts af te wentelen, te minder, nu ten gevolge van d'e cconomisohe moeilijkheden de inkomsten udt de 'belastingen belangrijk rijn gedaald. Wel hard er. betreurenswaardig is het, bij de beschouwing van dezen desolatcn toe stand vari 's fancis financiën, te moeien be denker», dat het tekort bij een voorzichtiger en doelmatiger regeeringsbeleid in de oor- ïogsperiade en onmiddellijk daarna, niet zoo hoog had 'behoeven op te loopen. Er is tijdig en er is krachtig gewaarschuwd. Het is met name d'e verdienste der Vrijzinnig-Demo cratische partij geweest, dat zij eerst bij hat voorstel-dr. Bos voor de z.g. heffing-in eens en later herhaaldelijk bij de behande ling van verschillende belastingontwerpen heeft beproefd, in een tijdperk, toen de draagkracht der bevolking nog ongeschokt en sterk 1 "s, den toestand van de rijksmid delen te versterken en daardoor de voor 'later dreigende tekorten te beperken. Mer» heeft naar deze waarschuwende stemmen echter niet willen luisteren even min als men heeft willen luisteren naar de zelfde stemmen, toen deze aandrang gingen uitoefenen tot bezuiniging op het Staatsbud get door inperking van het in en tengevolge van den oorlogstoestand1 veel te sterk ge stegen aantal overheidsambtenaren. De daarbij aanbevolen oplossing was uiterst doeltreffend en raakte 'bovendien niet aan de positie der ambtenaren: men wens ebbe enkel voor een zeker tijdsverloop de aanstelling van nieuwe ambtenaren stop te zetten be halve natuurlijk wanneer hei geheel nieuwe takken van dienst betrof. Intusschen staan wc thans voor de taak het tekort op de Staatsbegrooting weg te werken. Deze task zou eenvoudig zijn, wanneer het enkel gold een stelselmatige verminde ring van de Staatsuitgaven over de geheele lijn, een systeem, 't welk wel eens als een bezuiniging door het domme potlood ge noemd is. Maar zoo staat de zaak niet. Het pro bleem, wraarvoor de regeering zich geplaatst ziet, is niet enkel, het verminderen der uit gaven zonder meer, maar tevens moet er •nauwlettend voot gewaakt worden, dat daarbij geene beperkingen in de staatstaak worden aangebracht, welke de levens- en ontwrikkefingsvoonvaard'en van ons volk in ernstige mate zouden aantasten. Dit zou be- teekenen een geestelijke en maatschappe lijke inzinking, met ais gevolg een daling van de voortbrengende kracht der bevolking, een daling ook van de financieele draag kracht. Ben verlaging der uitgaven als hier •bedoeld zou dus tevens een verlaging der inkomsten door verminderde belastingop brengst tengevolge hebben en daardoor het beoogde doel missen. In plaats van het economisch herstel te bevorderen zou diit worden belemmerd. Daarom moei als eerste eisch bij eiken bezuinigingsmaatregel gesteld worden, dat wordt nagegaan walken invloed déze in zijne gevolgen, hetzij direct, hetzij indirect, zal 'hebben. Hieruit blijkt teverts, dat de bezuini ging, hoe noodzakelijk ook, niet een werk is, dat in kort tijdsbestek tot uitvoering kan worden gebracht. Het is dan ook een der grootste fouten van de*tegenwoordige regee ring, dat rij meent op korten termijn tiental len millioenen te kunnen besparen. In d'it systeem is het onmogelijk de gevolgen der getroffen maatregelen nauwgezet te over wegen. Zeer sterk is b.v. aan dèn dag ge- traden bij de aangekondigde regelingen ten opzichte van het lager onderwijs: de ver- booging van dén leeftijdsgrens voor de toe lating van leerlingen en de uitschakeling van 'het zevende leerjaar tot 1050. De eerste maatregel heeft men reeds weer moeten op schorten; wel een bewijs, op welk een licht vaardige wijze hier met het domme potlood aan de bezuiniging is gewerkt. Een ander voorbeeld op geheel ander terrein lig gend vindt men in de ruwe wijze, waarop in den. dienst der posterijen ten platte lande wordt ingegrepen en welke deze tak van staatsdienst min of meer ontwricht, terug brengt op het peil van 50 jaren geleden. De regeering schijnt niet te beseffen, dat deze maatregel de bestaansvoorwaarden voor het kleinbedrijf in handel en industrie zoodanig •moet belemmeren, dat deze rich op het platteland niet zullen kunnen handhaven imet als gevolg, dat de urt een economisch en maatschappelijk oogpunt thans geheel verkeerde trek naar de steden toeneemt. Uit deze enkele voorbeelden moge blijken, dat niet iedere beperking der Staatsuitgaven ons voert naar een economisch en maat schappelijk herstel. Maar ook kan als vaststaand worden aan genomen, dat de bezuiniging, wanneer men niet aan de levensbelangen van ons volk wil raken, ni'ét in den gewenschten omvang is door te voeren, zonder daarbij flink het mes te zetten in de improductieve staatsuitgaven, waaronder in de eerste en voornaamste plaats genoemd' moeten worden: de uitgaven voor leger en vloot. Zoolang men, op grond van de naar onze meaning door de ervaring van den laatsten oorlog onhoudbaar geble ken stelling, dat onze onaf hank elij Icheid door militaire machtsmiddelen in stand kan wor- DAMES MODE MAGAZIJN 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT ONTVANGEN: VOORJAARSHOEDEN WOLLEN MANTEL- COSTUUMS 3500 21.50 17.50 WOLLEN VESTEN Zwart en Gekleurd 11.50 975 7.75 JUWELIER. Lnugcsli-a.lt S3, Telei. S52. Postr. 7582. den gehouden, voortgaat uitgaven tot do tegenwoordige hoogte voor militaire doel einden toe te staan, komt men er niet- Do voorstellen der regeering ten opzichte van den verderen vioolbouw zijn in dit opzicht teleurstellend en wisschen den gunstigen in druk, die de in uitzicht gestelde bezuiniging van 12'-. miUioen op de oorlogsbegrooting had doen ontstaan, weer geheel uit. Wan neer men met de eene hand terugneemt wat •men met de andere hand heeft gegeven, komt men niet verder. Alleen een sterke inperking van d'e mili taire uitgaven, gepaard gaande met een doelmatige en wel overwogen reorganisatie en verso bering van den Staatsdienst kunnen de bezuiniging 'brengen op een wijze, die de levensbelangen van ons volk in voldoende mate ontziet. Zijn peil van geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling en daarmede tevens de voortbrengende kracht m stand houdt. De bezuiniging mag niet leiden tot af braak, zij moet ons voeren tot herstel en opbouw. DUIT SCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De commissie-Dmves. P a r ij 5, 18 Maart. (B. T. A.) De com- roissie-Dowes heeft een voltallige vergadering gehouden, waarin zij de mogelijkheid heeft be sproken van een leening, uit te geven om een regeling van de schadevergoeding te vergemak kelijken. HET MECKLENBURGSCHE MINISTERIE. Schwerin, 18 Maart.'(W. B.) Dc Land dag van Mecklenburg-Sch werin heeft den Duitsch-nationalen baron van Brandenstein tot minister-president g'ckozen. De beide andere mi nisters zijn ook Duitsch-nationalen. MARX ON STRESEMANN NAAR WEBNEN. B e r 1 ij n, 18 Maart. (W. B.) De rijkskan selier is vanavond om 9 uur met staatssecretaris Bracht, dc chef van de kanselarij, naar Wccnen vertrokken. Minister Stresemann, die zich van middag naar Leipzig heeft begeven, zou zich daar bij het gezelschap voegen. De heeren zulicn Vrijdagmiddag Weenen weer verloten. VERHOOGING DER AMBTENAARS SALARISSEN. B e r 1 ij n, 18 Maart. (W. B.) In de alge- mcene vergadering van den rijksraad heeft Mi- nisterialdirektor Weyhc namens dc regeering megedeeld, dat deze voorstelt dc grondsalaris- scn van dc ambtenaren met 50 percent te vcr- hoogen. De kinderbijslag zal van 15 op 17 mark, de nieuwe huwclijksbijslog op 8 mark per maand gebracht worden. De rijksraad heeft zijn beslissing dienaangaande tot Donder dag uitgesteld. DE INKRIMPING VAN AMBTENAREN. B e r 1 ij n, 18 Maart. (\V. B.) Het rijkska- binet heeft vandaag in beginsel besloten aan de ambtenaren, die volgens de verordening tot inkrimping van het personeel uit 's rijks dienst ontslugen worden of op wachtgeld gesteld, recht van protest toe te kennen. Dit recht zal ook gelden voor hen, dio reeds ontslagen zijn. HET HITLER-PROCES. B e r 1 ij n18 Maart. (N. T. A. Draadloos). De getuigenverhooren in 't Hitlcr-proces werden heden gesloten. Daar Woensdag een Katholieke feestdag is en Donderdag voor de voorbereiding dei* pleidooien is bstemd, heeft de eerste open bare zitting pas Vrijdag plaats. Do stnatsad- vocaten zullen dan hun pleidooien houden. Dc Zaterdag en dc geheele volgende week zijn be stemd voor de pleidooien der dertien verdedi gers. FRANKRIJK. DE FISCALE VOORSTELLEN. De Senaat neemt ze in hun geheel aan. P a r ijs, 18 Maart. (Havas). De Senaat heeft met zeer kleine wijzigingen ten aanzien van détails de laatste artikelen van het fiscale wetsontwerp aangenomen. Hij verhoogde o.a. de rechten voor beurs-operaties en voor de pos terijen en de telegrafie en heeft het amende ment, waarbij teruggave in goudfrank wordt geëischt van alle leeningen, in Frankrijk voor 1914 aangegaan, van het ontwerp losgemaakt. Par ij s, 18 Maart. (Havas). Dc Senaat heeft dc gezamenlijke fiscale wetsontwerpen mot 151 tegen 23 stemmen aangenomen. Dc lin kerzijde onthield zich. HUISZOEKINGEN BIJ COMMUNISTEN. Parijs, 18 Maart. (B. T A.) Op verzoek van den krijgsraad bij het hoofdkwartier van het Rijnleger zijn vanochtend belangrijke huiszoekin gen gedaan bij den zetel van de communistische jeugdvereeniging cn ten huize van 15 commu nisten. Tol van stukken zijn in beslag genomen. Zeelieden-staking te Htivrc. B c r 1 ij n18 Maart. (V. D.) In verband mei loongcschillen hebben de zeelieden in dc haven van Havre het werk neergelegd. ENGELAND. HET PLAN INZAKE DE VLOOTBAS1S TE SINGAPORE. Dc Labourregcéring zal Het pion niet uitvoeren. Londen, 18 Maart. (R.) In het Lagerhuis heeft Amnion meegedeeld, dat de regeering, na gehouden overweging cn raadpleging van de dominions, besloten had niet voort to gaan met het door dc vorige rcgecring begonnen plan voor een groote vlootbnsis tc Singapore. DE MARINOBEGROOTING. Verklaringen van Ammon. Londen, 18 Maart (R.) Bij de indiening van de begrooting van marine heeft Ammon ge zegd, dot de verlaging, inet 2,200,000 een bewijs was van den wensch der rcgecring tot vermindering van de bewapening. Dc roming voorziet in 100,500 man personeel. Er zijn maatregelen getroffen ter handhaving van een voldoende petroleum-reserve voor de behoeften van de vloot en de admiraliteit gevoelt een grootere mate van veiligheid door het besluit van de regeering om haar aandeelen in de Anglo-Pcrsion niet te verkoopen. Inzake den aanbouw van de vijf kruisers zei Ammon, dat het vereischte aantal voor de be scherming van den Engclschen handel al ver scheidene joren benéden den norm was geweest en dat een nieuwe aanbouw niet langer uitge steld kon worden. NOORWEGEN. DE UITSLUITING IN NOORWEGEN. Volgens berichten uit Christianm, aldus dc Duitsche droodloozc dienst, hebben aldunr Maan dag grooto betoogingen plaats gehad, waaraan 7000 stakende of uitgesloten orbcidcrs deelna men. Niettegenstaande verschillende pogingen tot bijlcgging van het conflict, dat thans reeds langer dan een maand duurt, zijn de stakingen en uitsluitingen nog steeds in vollen gang. ITALIË. DE GEZONDHEID VAN DEN PAUS. Rome, T 8 Maart. (B. T. A.) In strijd met dc in Engeland verspreide geruchten, verheugt de paus zich in een goede gezondheid. DE TEGENSTELLING TUSSCHEN FASCISTEN EN COMMUNISTEN. Rome, 18 Maart. (B. T, A.) De Epoca verneemt uit Udine, dat te Adeluco aan den kant van den weg hot lijk gevonden is van een fascistisch milicien, overdekt met wonden.. Uit weerwraak hebben fascisten enkele huizen van communisten uit den omtrek in de nsch ge legd, voordut hun leiders tijd hadden gchnd zulks te beletten. TSJECHO-SLOWAKIJE. DE VERKIEZINGEN IN KARPATHO- RUSLAND. Ber 1 ij.n18 Maart. (N. T. A. Draadloos). In Knrpntho-Ruslond, dc Oostelijke dcelen van Tsjecho-Slowokijc, waaraan door het verdrag van St. Germain, nog niet verkregen, autono mie was toegezegd, hebben verkiezingen plaats gehad voor het Prangsche parlement De Tsjecho-Slowakische regeering heeft hierbij een ernstige nederlaag geleden, daar er van de 9 zetels 7 door voorstanders der autonomie wor den bezot, GRIEKENLAND. OM DEN REGEERINGSVORiM Athene, 18 Maart. (B. T. 'A.) De eerste berichten over de besprekingen met Metaxas zijn gunstif? cn wettigen de voorspelling, dat men het over de dynastieke kwestie en het uit roepen van de republiek eens zal worden. Metaxas had vergunning verkregen voor deze onderhandelingen te Athene terug te keoren, onder persoonlijke waarborgen van Papnnasto- JAPAN. DE JAPANNERS TE WLADIWOSTOK VRIJGELATEN. Tokio, 18 Maart. (R.) Volgens een be richt uit Wjadiwostok zijn de gevangen geno men Japanners wegens gebrek aan bewijs in vrijheid gesteld. Men verwacht, dat zij allemaal uitgezet zullen worden. EEN NIEUWE AARDBEVING. Tokio, 13 Maart (R.) Een bericht uit loyohara meldt, dat Zaterdag een aardbe ving gewoed heeft, waardoor ccn huis is inge-> stort. Men vreest voor slachtoffers. VEREENIGDE STATEN. AFGEWEZEN EISCHEN. B e r 1 ij n, 13 Maart. (N. T. A. Draadloos). Volgons een bericht uit Ncw-York heeft de Ame- rikaunsche commissie voor de schadevergoedin gen de eischen van Duitsche reeders tot scha devergoeding ter hoogte van 350 milliocn dollar wegens het tijdens den oorlog in beslag nemen in Amerikaansche havens van 28 Duitsche sche pen afgewezen. MIJNWERKERSSTAKING. N e w-Y o r k, 18 Maart (V. D.) De ondei- hondelingen tusschcn dc mijnwerkers en de mijneigenaren in Alberta zijn afgebroken. Do staking is geproclcmcerd tegen I April. Zooals een voste rots niet door den wind wordt bewogen, zoo wordt dc wijze bewogen dcor smoad noch lof. Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door VV. J. A. ROLDANUS Jr. 48 ,,'Ah!" zeide Quong Ho zich voorover bui gend. ,.Een sport is een terra, waarvan ik reeds lang verlangd heb de ware beteekenis tc- leeren kennen. Wilt u de groote vriende lijkheid hebben mij dien uit, te leggen?" „Lieve hemel, dat is ook geen makkelijke vraag," antwoordde Godfrey. „Een sport is iemand, die alles kan doen en niets zegt en om ieis*niets geeft". Quong Ho knikte. „Dat is heel duidelijk. Het spijt mij, dat ik mijn aanteekcnbockic niet bij mij heb. Maar ik zal het onthouden. Tusschcn twee haakjes, u hebt een uit nemende karakterbeschrijving van uw cer- biedwaardigen vader en mijn zeer vereerden meester gegeven." „Een aardige kerel," fluisterde Godfrey tegen Marcello, toen zij uitstapten. „Ik zou den heelen dag naar hem kunnen luisteren. Hij spreekt precies als de boeken, die mijn grootmoeder las, toen zij nog een klein kind was. „Mr. Ho," zeide hij, terwijl zij het per ion afliepen, „u hebt thans een eenige ge legenheid om de Westersche vrouw te be- studeeren. Miss Baring gaat winkelen. V ziet in haar oog het toekon, dat zij een der prettigste dingen van haar leven gaat doen." „Madam," zeide Quong Ho, terwijl hij tot groote verbazing niet alleen van Godfrey, maar ook van de zich voorthaastendc passa giers zijn hoed afnam, „dat is ook dc meest geliefde bezigheid der dames van mijn land." Zij winkelden, lunchten dan vroolijk in een uitgezocht klein restaurant dicht bij de Shaftesbury Avenue en gingen vervolgens weer winkelen. Godfrey hield zich op een afstand en gaf raad; schetste het programma in breede lijnen; Marcelle vulde de bijzonder heden in en was verantwoordelijk voor dc keuze der verschillende artikelen; Quong Ho glimlachte hoffelijk en onderwierp de verschillende deelen van zijn lichaam aan maatnemen. Slechts eenmaal waagde hij het tusschenbeide te komen, en wel toen Mar celle dc kleuren van dassen cn sokken bij elkaar paste. ..Ik vraag u heel nederig vergiffenis," zeide hij., terwijl hij een andere das nam dan de gekozene, „maar deze tint komt er beter bij." „Het zijn dezelfde," riep Marcelle uit, de dassen bij elkaar houdend. „Mijnheer heeft gelijk, madam" zeide de winkelier. „Maar niet één op de tienduizend zon het verschil kunnen zien. Ik zou het zelf ook niet kunnen, als ik te Lyon niet getraind was. Wilt u mij toestaan, madam, een kleine proef te nemen?" Hij ging naar een achterkamer en kwam met een rose-achtige massa zijden draden terug. „Dit is een kleurproef. Er zijn twintig \cr- schillende tinten. Kunt u ze uitzoeken?" Godfrey, die plezier in het geval had. nam de halve massa pn verscheidene minuten lang zochten hii en Marcelle de draden ijve rig uit. Dan wendde de winkelier zich tot Quong Ho. „Nu u, mijnheer." Zonder .aarzelen haalde Quonig Ho de sta pels door elkaar cn legde vlug de twintig soorten in een opklimmende reeks, van rood neer. „Er is niemand in Londen, die dat binnen het uur zou kunnen," zeide dc winkelier vol bewondering. „Wanneer hebt u dat geleerd?" vroeg Godfrey. IJdel pochen, sir,antwoordde Quong Ho. „behoort heelemaal niet tot mijn gewoonten, maar. voor mij zijn deze verschillen even duidelijk als het verschil tusschcn zwart en wit. I-Ict eenige. wat mij met verbazing ver vult, is, dat zij niet merkbaar zijn voor u cn" weer nam hij zijn hoed af „voor deze zeer ontwikkelde dame." „Weet ie wat ik graag zou willen weten, oude iongen.' zeide Godfrey. ..hoc is het mogelijk, dat jij met je fijn ontwikkeld kleur gevoel met die afschuwelijke roode cn pur peren das rondloopt?" „Ik zou mij alle offers gaarne getroosten om volmaakt Engelsch gekleed tc gaan," antwoordde Quong Ho. ..Maar tegelijkertijd geeft het mij een zeer groote voldoening te ontdekken, dat de smaak van Water-End niet die der metropolis is. Non omncs arbus- ta iuvant humilesque myricae." „Pardon?" riep Godfrey, die bijna van den hoogen stoel viel, waarop hij zat. Quong Ho. die tusschen Godfrey en Mar celle in zat, keerde zich glimlachend om. „Het is de Latijnsche dichter Virgilius. „Ja. dat weet ik." „Hij zegt.#dat struiken en andere buco lische aanhangsels niet in ieders smaak val len woaaiTnede hij de inwoners der hoofd steden bedoelt, die zulke verrukkelijke kleurharmonieën" hij wees met zijn hand naar de stapels overhemden, sokken, dassen en pyama's op de toonbank „verkiezen boven de roode en purperen afschuwelijk heden. welke de verrukking der landelijke bevolking ontmoeten." Godfrey, met zijn elleboog op de tafel en zijn hoofd in. zijn hand, keek h.em_vol bewon dering aan. „Mr. Ho," zeide hij, Je bent. een kraan. Het is heusch mijn bedoeling niet. imperti nent te zijn. maar een Chinees, dio Virgilius citeert, ik snap het niet goed." „Tijdens mijn herstel," zeide Quong Ho met zijn innemend glimlachje, „heb ik de werken var. den dichter met ontzaglijke be langstelling doorgelezen. Dr. Rc.wsby is wel zoo vriendelijk geweest voor mij dc editie in dc reeks der Oxford Pocket Classics. P. Vir- gilii Maronis Opera Oninia. Oxonii MDCCCCXIÏI te koopen. uit welk jaartal ik dc conclusie trok, dat ik den meest isezag- hehbenden tekst, welke aan dc Kngelschc geleerde wereld bekend is, las. „Maar intusschen," zeide Marcelle, „heeft Mr. Ho winlcronderklecren noodig." Niet het minst gedenkwaardige incident \oor dien dag was de ontmoeting tusschen Quong Ho en Lady Edna, die. te voet naar een vergadering van een War Committee in Grosvenor Street gaande, bijna tegen hcjn opliep, toen zij op het trottoir van Bond Street op een taxi stonden le wachen. Met uitgestoken hand bleef zij staan. „Zoo Godfrey, ik wist niet. dat je vandaag in de stad was." ,We zijn bezig een uitrusting tc koopen voor Mr. Ho die, zooals je je wel herinneren zult. tegelijk met mijn vader gebombardeerd is." Hij stelde de anderen aan elkander voor. „Ik heb al van u tgchoord, Mr. Ho," zeide zij hoffelijk-. „U bent een groot wiskundige." Godfrey verbaasde zich over haar sterk geheugen. Quong Ho, blootshoofds, ant woorder „Ik treed slechts met moeite in de voet stappen van mijn illusteren meester." Zij lachte. „U moet mij dezer dagen eens met Mr. Godfrey komen opzoeken.' „Madam," zeide Quong Ho Imct een diepe buiging, „zooals de Italianen het uitdrukken, tot ik de eer zal hebben gebruik te maken van een zoo kostelijk voorrecht, zal de tijd mij duizend jaar toeschijnen." „We moeten het dan maar vaststellen od een dag in de volgende week." Zij gaf Marcelle een hand, knikte tegen do anderen en liep dan glimlachend verder. Quong Ho volgde haar met zijn oogen ert zeide dan tot Godfrey: „Ik heh nooit een schooner en aanbiddc- 1 ijker vrouw gezien. Zii zon dc goden kun nen zijn, die Publius Virgilius Maro zoo levendig beschreven heeft." „Uw smaak schijnt onberispelijk te zijn. sir." antwoordde Godfrey. Op dc terugreis zeid' Marcello, die naasl Godfrey zat, Quong Ho zat tegenover hem ccn avondblad tc lezen tegen hem: „Je schijnt goede vrienden met Lady Edna Donnithorpc te zijn." „Heel goede vrienden.' „Laat je haar gewoonlijk weten wanneer je in dc stad komt?" Godfrey dacht een fractie van een secon de na. Wat Lady Edna nog nooit gedaan had, zij had zich verraden. Openhartigheid was daarom dc beste politiek. „Soms wel," antwoordde hij onnoozel. „Op eoed geluk af, dat ik oen kop thee bij haal kan drinken. Doch dat gebeurt maar heel zelden, want zij heeft het heel druk. „Zij is een heel mooie vrouw, beste jongen." „Je smaak is al even goed als die van Quong Ho." Quong Ho. die zijn naam hoorde, keek met vragende beleefdheid over zijn courant. „Miss Baring en jk praatten over Lady Edna." „Ah!" zeide Quong Ho met een brecden glimlach. Voor zij op Churton Towers afscheid na men. legde Marcelle haar hand op Godfrew schouder (Wordt Vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1