buitenland. binnenland. A60KHEM£HTSPRIISp" m'"^cn %;or Amcrv PRIJS DER UVEIIOIffil met inhev „DE EEMLANDER" „L'HIRONDELLE" KIPPENHOUDERS P. NSEROF, Langsstraat SO. FEUILLETON. Terug in het leven. 22a Jaargang No 223 looit I 2 10, idem iianco per post 3.—, per week (met cratis vcizekcr ng tegen onge ukken) f 0.l7b. alzondcilijke nummers C.05. AMERSFOOBTSCH DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. <7910. TEL. INT 513. Vrijdag 21 Maart 1924 I rege S 1.05 I.met inbegrip van ecn bewijsnummer, elke regel meer 0.25, d'enstaanb c- dtngcn en Licidadigheids-adve ientien roor dc helft der prijs- Voor handel cn bcdrijt beitaan zeer vooidec'igc bcealin- en voor het advcriccicn bene ci»cu a'rc, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE SAKSISCHE LANDDAG. Geen ontbinding. Dresden, 20 Maart (W. B.) De Sak sische Landdag heeft het voorstel de: Duitsch- nationalen om den landdag onmiddellijk *e ont binden met 49 tegen 42 stemmen verworpen en is daa-.Tia tot 6 Mei verdaagd. HET PROCES-D'ARMONT. Dc Fronsche kapitein veroordeeld tot twaalf jaar tuchthuisstraf. Leipzig. 20 Maart. (W. B.) Voor het rijksgerechtshof begon heden het spionnoge- proces tegen den Franschen kapitein D'Armont uit Parijs, die in September 1923 in de buurt van Singen in Baden werd gearresteerd D'Ar mont protesteerde tegen de wijze, waarop hij was geairesteerd en weigerde eenigerlei mede- deeling te doen Bij het getuigenverhoor werd de spionnageactie in bijzonderheden ontkend. Ecn der getuigen, zekere Binz of B enz, die enkele dagen geleden wegens spionnage tot 11 jaar tuchthuisstraf is veroordeeld, en die in totaal 61 berichten omtrent de rijksweer, enz. naar Bazel heeft gebracht, verklaarde zijn in lichtingen vaak u t de lucht te hebben gegre pen en ongeveer 15 frs. per bericht te hebben gekregen. 4 Naar uit Berlijn nader wordt bericht, word kapitein D'Armont veroordeeld tot twaalf jaar tuchthuisstraf en 5000 goudmark boete. De boete wordt beschouwd als door de voorloo- pige hechtenis te zijn gedelgd. De eisch luidde twaalf jaar tuchthuisstraf en 10,000 mark boete. EEN AANKLACHT TEGEN DE DEUTSCHE TAGESZEITUNG VAN EBERT. B e r 1 ij n, 20 Maart (W. B.) Rijkspresi dent Ebert heeft tegen de Deutsche Tageszei- tung een aanklacht wegens laster on beleediging ngediend, daar het blad den president een de/ organisators van de staking der munitie-arbei ders in 1918 had genoemd. DE STAKING DER HAVENARBEIDERS. Bremen, -20 Maart. (W. B.) De onder handelingen tusschen werkgevers en werkne mers in het havenbedrijf te Bremen hebben niet tot overeenstemming geleid, evenmin als te Ham burg. De technische noodhulp is daarom in ver sterkte mate in werking gesteld. BELGIE. EEN MOTIE VAN VERTROUWEN IN DE REGEERING AANGENOMEN. Brussel, 20 Maart. (B. T. A.) De Kamer heeft met 92 tegen 69 stemmen en 6 onthou dingen een motie ven vertrouwen in de cegee- ring oangenomen. VERBETERING. In een deel onzer oplage van gisterenavond is meegedeeld op gezag van het B. T. A., dat de verkiezingen in België op 11 Mei zijn bepaald. Het B. T. A. meldt thans, dat dit telegram abu sievelijk is geseind. De plaats van herkomst was niet Brussel, maar Parijs en had b°trekking op de Fronsche verkiezingen. In het belangrijkste nieuws is dus ook abusievelijk komen te staan, dat de verkiezingen zoowel in Frankrijk als in België op 11 Mei zullen worden gehouden. FRANKRIJK. DE RIJNVAARTCOMMISSIE. Straatsburg, 20 Maart. (B. T. A.) Dc Rijnvaartcommissie is vandaag bijeengekomen. Zij zal zich met name bezig houden met de her ziening van de conventie van Mannheim. DE ALGEMEENE LEGERORGANISATIE. P a r ij s, 20 Maart. (B. T. A.) De Kamer heeft hedenmiddag het ontwerp inzake de al- gemeene legerorganisatie in zijn geheel aan genomen ZWITSERLAND. HET ZONE-GESCHIL MET FRANKRIJK. B e r n, 2 0 M a a r t (B. T. A.) Het Zwitser* sche Telegraafogentschap meldt, dat vandaag te Bern een nieuwe Fransche nota over de zóne-kwestie ontvangen is. Frankrijk stelt daar in voor een Fransch en een Zwitsersch jurist aan te wijzen voor het uitwerken van een ont werp voor een arbitrage-procedure. Het voorstel is met voldoening ontvangen, daar het blijk geeft van een oprechten wensch van Frankrijk om rekening te houden met het Zwitsersche standpunt. ENGELAND. DE TUSSCHENTIJDSCHE VERKIEZING IN WESTMINSTER. Londen, 20 Maart. (R.) De definitieve cijfers van de verkiezing in Westminster zijn: Nicholson 8187, Churchill 8144, Brockway 6156 en Duckers 291. 4 4 4 Het bekend worden van den uitslag was zeer spannend Na afloop van de telling verluidde, dat Churchill verkozen was en hij werd gefeli citeerd De cijfers werden echter verbeterd en enkele minuten loter werd meegedeeld, dat Nicholson 33 stemmen meer hod. Churchill vroeg hertelling, maar dit had alleen ten ge volge, dat de meerderheid van Nicholson tot 43 steeg. Waar de zetel vroeger ook door een con servatief werd bekleed, is cr geen verandering in de vertegenwoordiging ontslaan. Het merk waardige van den uitslag is het groote aantal stemmen, dat op den Labour-cond'daat is uit gebracht Bij de laatste verkiezing kreeg de Labour-rnndidaat slechts 2444 stemmen en thans 6156 HET OPGEVEN VAN DE VLOOTBASIS VAN SINGAPORE. Jopansche instemming. Tokio, 20 Maart. (R.) De bladen be groeten met voldoening het opgeven van het plan inzake Singapore en brengen hulde aan den zedelijken moed en de loyauteit aan haar beginseVn betoond door de partij van Macdo- nald. Zij zijn van oordeel, dat het voorbeeld van Groot-Brittannië om een internationale vredespolitiek te volgen, een belangrijke bij drage is tot de zaak eener wereldregeling In andere krinuen is men van oordeel, dat met het oog op de krachtige houding en de eischen der dominions, het opgeven van het plan slechts tijdelijk zal zijn. DE STAKINGSACTIE BIJ DE LON- DENSCHE TRAMS EN OMNIBUSSEN. Dc staking gaat hedennacht in. Londen, 2 0 Maart. (R.) De transport- arbeidersbond heeft het aanbod der werkge vers, om het geschil bij dc Londensche trams en omnibussen aan onafhankelijke arbitrage te onderwerpen, verworpen. Het ministerie van arbeid besloot een hof van onderzoek te be noemen inzake het geschil cn den bond werd gevraagd om de stakings-aankondiging aan te houden. De bond deelt hedenavond officieel mee, dat de staking morgen te middernacht zal beginnen en dat het hof vnn onderzoek daarop geen invloed zal hebben. PORTUGAL. OVERSTROOMINGEN. Tengevolge van hevige regens zijn de Tang en de Mondego buiten hun oevers getreden. Een deel van Lissabon staat onder water en een vijf tiental personen zijn omgekomen. Ook in de> provincie zijn door dc omstroomingen personen om het leven gekomen. EEN HUIS INGESTORT. 15 dooden. L i s s a b o n2 0 Maart. (B. T. A.) Te Carn- polide fs een pas gebouwd huis van vier ver diepingen ingestort, waarbij 15 personen zijn gedood; 50* personen liggen nog onder het puin bedolven. DAMES MODE-MAGAZIJN 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT ONrUANGEN: VOORJAAR SHOEOEN WOLLEN MANTEL -COSTUUMS 3500 21.50 17.50 WOLLEN VESTEN Zwart en Gekleurd 11.50 975 7.75 voor GAAS en ander IJZERWERK is maar één adres ITALIË. BLOEDIGE BOTSINGEN TUSSCHEN FASCISTEN EN SOCIALISTEN. De Corriere dltalia verneemt, blijkens het B. T. A. uit Palermo: Er hebben ernstige bot singen plaats gehad te Palosola (provincie Syra cuse) tusschen fascisten en socialisten. Toen deze laatstcn den fasristischen candidaat met steencn hadden afgewacht, schoot de fascisti sche militie op de socialisten, die met geweren cn revolvers gewapend waren en het vuur be antwoordden De karabiniers kwamen tusschen- beide, maar toen zij de orde niet konden her stellen, maakten ook zij van dc wapens ge bruik. Men weet niet of er dooden zijn. maar er zijn tol van gekwetsten OOSTENRIJK. MARX EN STRESEMANN TE WEENEN. Een rede van Scipcl en Morx. Weenen, 20 Maart. (W. B.) Morx en Stresemnnn werden heden door den 'bondspre sident Hainisch ontvangen. Weenen, 20 Maart. (W. B.) Vanavond heeft bondskanselier Seipel een feestmaal gege ven ter eere von Marx en Stresemann, waaraan o. a. ook mr. Zimmerman aanzat. Seipel hield een toespraak, waarin hij o. a. verklaarde, dat Oostenrijk zijn herleving aan dc belangstelling en dc krachtdadige solidariteit van bijna alle volkeren ter wereld te donken had. Hij hoopte, dat die groote solidariteit van alle staten en vol ken, die alleen den werkelijken vrede kon waar borgen, niet al te lang meet op zich zou laten wachten. In zijn antwoord zei de rijkskanselier, dat ook de Duitsche regeering bereid was aan alle ernstige en oprechte pogingen tot aaneen sluiting der naties, ter verzekering van den we reldvrede op den grondslag van gelijkgerech- tigheid, mede te werken. Hij hoopte, dat de ge- dachtenwisseling te Weenen ertoe zou bijdragen om aan beide volken en de wereld de Oosten- rijksch-Duitsche bloed- en geestesverwant- schap te toonen en den wil om te leven der beide landen te verkondigen. PERZIE. DE UITROEPING DER REPUBI.IEK. Londen, 21 Maart. (N. T. A Draadloos). Het blad Allahabad Pioneer weet mede te dee- len, dat de bevolking van Teheran nagenoeg eenstemmig voor de uitroeping der repub'iek in Perzie is cn het mogelijk is, dat ter gelegen heid van het nationale feest, dat heden plaats heeft, de republiek inderdaad zal worden gepro clameerd JAPAN. EEN JAPANSCH PROTEST TEGEN EEN AMERIKAANSCHEN MAATREGEL. Tokio, 20 Maart. (R.) De Japansche ge zant te Washington heeft last gekregen te pro testeeren tegen art. 28 van de Amerikaansche Scheepvaartwet, waarbij preferente spoorweg tarieven worden verleend aan ladingen, uit cn naar Amerika met Amerikaansche schepen ver voerd. Men acht dit artikel een ernstig nudeel voor de Jopansche scheepvaart in do Stille Zuidzee en, naar verluidt, worden represoilles overwogen, als geen voldoening langs diploma- tieken weg kan worden verkregen. VERSPf.e.ufc üËrilCHTEIL EEN BELANGRIJKE INBRAAK. Wolff meldt uit Donoucschingen, dat bij een inbrauk in de vorstelijke verzomelingen de vor stelijke familie-sieraden, die een hooge waarde vertegenwoordigen, gestolen zijn. Er zijn tweo personen in hechtenis genomen, die verducht worden do daders te zijn. digd ritting to nemen m ecn commissie tot on derzoek van het vraagstuk betreffende den Zo mertijd. Bij de afd. Binnenl nnBhcsdeuustshrdluctao Bij dc o'd. Binnenlandsch Bestuur bepleit ten een aantal sprekers uit onderscheidene fracties verbetering in den financieclcn toe stond der gemeenten. In het bijzonder moet den plattelandsgemeenten door de collegers van Gcd. Stoten meer vrijheid worden gelaten in haar financieel beheer. Ook kwam dc Meppelsche quoestie burge meester contra agent van pclitio ter sproke, Tweede Kamer. Bij de voortzetting op Donderdag van de be- hande'ing van de begrooting van Buitcnland- sche Zaken diende de heer T r o e s t r a (s.d.) ejïne motie in, waarbij herstel der politieke cn economische betrekkingen met Rusland wordt gevraagd. Sp:. zol tegen dc motie van Reven- steyn stemmen, daar deze een dwungbevel is. De eher vun Rappurd (v.b.) zal tegen de motie van Rovesteyn stemmen. Hij wacht over de motie-Troelstra het oordeel van den Minis ter af. De heer Merchant (v.d.) steunt de mo tie-Troelstra. De heer Nolens (r.k.) acht dc moties on- gcwenscht; geen enkele pressie moet worden ui'geoeend. De heer W ij n k o o p (c.p.) verdedigt de motie van Rovensteyn. Hierna beantwoordt de Minister de spre kers. De motie van Rovensteyn voo: onverwijlde erkenning van de Sovjet-republiek wordt ver- worpccn met 87 stmmcn tegen I (vóór stem de de heer Wijnkoop). De motic-Troelstra wordt verwo.-ptn met 63 tegen 24 stemmen (vóór stemde de geheele linkerzijde, behalve de Vrijheidsbond). Bij art. 8 okmt aon de orde het umendement- Schokking tot opheffing van het gezantschap bij het Voticaan. Het wordt na toelichting door den voorsteller verwo-pen met 61 tegen 24 stemmen (vóór stemden de Clvr. Hist., de Vrij heidsbond, de Plattelanders, de hemen Kers ten, Wijnkoop, mej. van Dorp cn de' ontirevo- luiionnoircn Visscher cn Duymaer v. Twist. De begrooting van buitenlondsche zoken wordt oangenomen met 63 tegen 14 stemmen (legen de scc. dem. en dc heer Wijnkoop). Bij de behande'irig van de Oorlogsbegroo- ting constateert de heer T i 1 o n u s (c.h.) dot verwaarloozing van do defensie onveruntwoor- del-ijk zou zijn. Op het gebied van bezuiniging en organisatie heeft de Minister in het ofge- locpen jaar veel goeds lot stand gebracht. Dc organisatie van het departement van oor log dient vereenvoudigd en ingekrompen. Meer decentralisatie is noodig. Sprei; cv is tegen oefenkampen. De heer Van Zodelhoff (s.d.) zet uit een waarom de strijd der S. D. A. P. hier te lande tegen militorisme en vcor vrede beli chaamd is in de leuze nationa'e ontwapening. Deze vast te houden oan het bewapeningspo litiek geven we voedsel aon dc dwaling dot oor logen in de toekomst onvermijdelijk zijn en ecn van anderen militaristischen regee ringen om hoor bewapeningen te versterken. Ook onder dc Katholieken zijn vele voorstan ders von nationale entwapening, evenals in pro- protestantsch gereformeerde kringen. Ook in Engeland gaat reen in deze richting van de be perking der bewapening al is het gros der natie nog niet zoo antimilitaristisch als wij. Alles wat v/ij voor ons leger uitgeven is wegeworpen geld. De vergadering wordt geschorst tot 's avonds. In de avondvergadering werd een aanvang gemaakt met de behandeling der begrooting van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. Al- gemeene Beschouwingen werden nagenoeg niet gehouden: alleen deelde de minister naar aan leiding van een opmerking van den heer Bruat mede, dat eenigc personen zijn uitgenoo- Berichten. De Staatscourant von heden 20 Maart =5» bevat de volgende Kon. besluiten: benoemd tot commundeur in dc Oronje- Nossau-orde prof. J. H. Aberson, hooglecraar oan d.e lnndbouwhoogeschool te Wageningen; toegekend de bronzen cerc-mcdnille in die orde aon H. J. Dcmcrsie, metselaarsknecht bij de N. V Metselbedrijf v.h. H. Cramer cn Co., tc Rotterdam; benoemd tot landbouwkundige non de lnnd bouwhoogeschool te Wageningen K. T. Wierin- ga, aldaar; op verzoek eervol ontslagen K. dc Vries, te Deventer, als' tijdelijk onderwijzer in de hout bewerking aan de Middelbare Koninklijke Land bouwschool aldaar; toegekend dc bronzen eerc-medaille in do Oronje-Nnssau-orde non den schipper van de botter W. R. II L. Wigbout, wonende te Hau- kos, op Wielingen; goedgekeurd is, dot de gouverneur-generaal van Nedcrlondsch-Indië heeft benoemd voor 5 jaren tot president van de Jovosche Bank mr. L J. A. Trip, thans directeur van die instelling I. onderscheidenlijk met ingang van I April 1924, 31 Maart 1924, 31 Maart 1924, I April 1924, 17 Maart 1924 en 20 Maart 1924, op hunne aunvroge ecn eervol ontslag uit den mili tairen dienst verleend, oan d n majoor P. de Vries, van het dienstvak der Militaire admi nistratie, aan den mnjoor-titulnir J. Feitsmo, van het wapen der Infanterie, «an dc kapiteins L. H. P. Meys, van het 7e regiment Infunterie, J. W. Peppelman van Kampen, van het regi ment Vesting-Artillerie en P. J. J. von der Horn van der Bos, van het 9e regiment Infanterie, zoomede non den kapitein op non-activiteit G. Bin's, vnn het dienstvak der Militaire Admi nistratie II. benoemd 1 bij het reserve-personeel der landmacht, o. bij het wapen der Infanterie lo. met ingang van 31 Maart 1924, bij hot 12de regiment, tot res rve-majoor, dc majoor- titulair J. Feitsma voornoemd, en bij het 20ste regiment, tot reserve-kapitein, de kapitein L. H. P Meys voornoemd 2o. met ingang van 17 Muart 1924, bij het 11de regiment, tot reserve-kapitein, dc kapitein P. J. J. van der Horn van der Bos voornoemd b. bij het wupen der Artillerie, met ingang van 1 Aoril 1924, tot rcservc-kapitcin, dc kapi tein J. W. Peppelman van Kampen voornoemd c. bij het dienstvak der Militaire Administra tie lo. met ingang van 1 April 1924, tot reserve- ma joor, de majoor P. de Vries voornoemd 2o. m~t ingang vun 20 Maart 1924, bij het 13de regiment Infanterie, tot rescrve-kapitein, de kapitein G. Buis voornoemd aon de rcserve-eerste-luitenonts L, Rong en A. D. Dorsman, resp. von het regiment Ves ting-Artillerie en van het 6o regiment Vcld- Artillerie, J. H. Treston en K. Schelling, van hot regiment Jagers, op het daartoe door hen ge daan verzoek, een eervol ontslag als zoodanig, verleend uit den militairen dienst benoemd bij het reserve*-personee1 der Landmacht, bij het wapen der artillerie, tot reserve-kapitein voor speciale diensten, de reserve-kapitein J. J. de Recde, van het Regiment KustartiPcrie, zulks met toekenning van eervol ontslag uit zijn tegenwoordige bet/.ekking aan den rescrve-militoken-apolheker dei Iste klasse C. T. Leusden en den reserve-officier van gezondheid der le klasse G. M. van der Wal, op diens daortoe strekkend verzoek, beiden be- Levenswijsheid zoekt het geluk in kleinen kring. SALIS-SEEWIS. Naai het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door VV. J. A. ROLDANUS Jr. 50 „Ik zal het noodige leven wel in dc brou werij brengen," zeide Baltazar tegen Weatherley. Geld was het eerste, waarin voorzien moest worden. Hersens had hij voldoende tot zijn beschikking. Hij beschouwde Londen als zijn Dorado. De geschiedenis van zijn ex ploitatie van den kapitalist-landeigenaar zou. als zij gepubliceerd werd, ecn klassieke handleiding op dat gebied worden. Hij for ceerde schat ten-bevattende deuren, van wel ker bestaan hij een half jaar te voren niets geweten had; door zijn genie, dat hem ook zijn positie in China gegeven had, verzeker de hij zich den eeldelijken en zedelijken steun van een belangrijke groep dagbladen; Iedere hulp, die hij in zijn snel zich uitbrei- denden kring van kennissen krijgen kon, ram hij aan. Het doel van het weekblad was ver buiten de grenzen van zijn oor spronkelijke conceptie heenigegaan. En dat oorspronkelijk doel was geweest, dat het zich richten zou tot de denkers van alle naties. „Loop naar de maan met de den kers." zeide Baltazar. „Ze komen even wei nig voor als engelen en ie hebt er nog min der aan. De menschen, die doen, moeten we hebben. Een academisch ding is een dood ding. Dit moet leven." Sommigen glimlach ten om zijn geestdrift; maar Baltazar liet ze lachen en ging zijn gang. Dit moest de Groote Onderrichtende Kruistocht van den Oorlog worden, het verstrekkende propagan- dawerktuig. dat de journalistiek kende. Een der voormannen uit de Arbeiderswereld en een Torv-hertog van onbetwistbare recht schapenheid werden aangewezen als com- marrisscn van The New Universe Publi cation Fund. Het geld stroomde binnen. Op een goeden dag kwam hij in St. James's Street Pillivant tegen, Pillivant, onmiddel lijk in het oog vallend door een zware bont jas. een glanzenden lioogen hoed en een reusachtigen sigaar, die uit zijn rood ge zicht stak als ecn kanon van vijftien inch uit het dek van een oorlogsschin. Baltazar hegroette hem als zijn lang verloren broe der cn inviteerde hem mede te gaan lun chen in zijn club. Lichtelijk aangeschoten door den beroemden Ohambcrtin en port- 1870 der club. zag Pillivant de geheele we reld, waaronder inbegrepen The New Uni verse, in een rose-klcurig licht. Het was een grootsch plan, stemde hij toe. Ilij had meer dan genoeg van alle couranten, welke mee ningen zij ook verkondigen mochten. Zij waren allemaal hetzelfde. Eerlijkheid, ho maar' Trouwens iedere regeering was ook zoo. Mannen, die geen vierde gedeelte ge daan hadden van wat hii voor ziin land ge daan had. werden peer of baronet. Hij was zelfs niet vermeld op de Honours List van 1 Januari. Maar dat hinderde hem niet. Hij was een patriot. Efl het was heel lekkere oude cognac en hii wilde nog heel graag een glaasje hebben. Maar wanneer je ergens duizend pond neerlegde, dan moest io als zakenman weten waar je die voor gaJ en wat je er voor kreeg. „Je komt hier te staan." riep Baltazar uit, terwij! hij hem een gedrukte lijst, van het Algemeen© Comité een lijst vol klin kende namen liet zien. „Je krijgt een plaats in de voorste gelederen van den groot- sten patriotischen kruistocht, die cr ooit ge weest is. Je licht zal niet langer onder êen korenmaat staan maar schijnen voor de men- schen. Wat heb jc er nu aan of je naam verdwijnt in een klein gedrukte inteeke- naarslijst? Dit is heel iets anders. Als ie hier komt te staan, beteekent het wat. Kijk eens naar die namen' Heb ie ooit den jouwe in zoon gezelschap gezien?" Paltazar hield den lichtelijk aangeschoten O.W.'er onder den invloed van zijn dwin gende oogen. „Neen, dat niet," antwoordde Pillivant, Maar toch „Maar toch," viel Baltazar hem in de rede, „heb je onaangenaamheden met het Mini sterie van Oorlog. Herinner je ie die inter pellatie over het Aerodrcom-contract maar eens. Daar heb je me zelf van verteld. Luis ter nu eens goed naar mij," Baltazar speelde ecn hooge troef uit „wanneer ie op die lijst staat, zal het een waarborg zijn voor je integriteit. Dat zou ie een heele last besparen'" Hij keek op zijn horloge en sprong op. „Dat zou ik waarachtig bijna vergeten. Ik heb ecn afspraak* met onzen penningmeester, lord Beldon. Ga je soms mee, dan kan je meer van liet plan hopren. Kellner! Zeg even, dat ze een taxi halen!" Hij reed met Pillivant naar Chesterfield Gardens en stelde hem aan Lord Beldon (met wien hij heclemaal geen afspraak bad) voor als een geestdriftig geloovige in The New Universe en bereid om die met twee- of drieduizend pond te steunen. „Het was immers drieduizend?" „Jk heb gezegd tusschen de twee- en drie duizend," antwoordde Pillivant, die gevleid was door rijn ontvangst hij den machtigen ouden peer en niet durfde terugkrabbelen on de duizend pond. waarvan oorspronke lijk vaag sprake geweest was. Een bluf, natuurlijk, waarom hij Baltazar bewonderde, ofschoon hij hem in zijn hait vervloekte; maar was het de moeite waard om erover te spreken. Hij kon dien ouden Lord finan cieol zeker tweemaal aan. Hij zou hem laten zien, dat hij het geld had. „Ik had gedacht van vijf-en-twintighonderd pond," ging hij voort. „Maar wat beteekent zoo'n ongeluk kige vijfhonderd? Ja. U kan mij inschrijven voor drieduizend. „Eigenlijk" met een breeden zwaai haalde hij een chequeboek uit den zak „kan ik de chèque nu wel schrijven. Betaalbaar aan den Bight Honou rable the Earl of Beldon immers?" „Of The New Universe. Zooals u wilt." „Het lijkt me heter het persoonlijk betaal baar le stellen," zeide Pillivant. die reeds hij voorbaat genoot van het gezicht, dat de beambte, die de som op zijn rekening zou debiteeren, trekken zou. „Dat is heel royaal van u, Mr. Pillivant" zeide Lord Beldon, die de chèque in een lade van /ijn schrijftafel wegborg. „Alleen vaderlandslievend, uw lordship.' antwoordde Pillivant met een O.W.'ers hand gebaar. „Ik vind," zeide Baltazar, „dat .iemand die zoon groot bedrag schenkt, ook eenig praktisch belang bij de zaak moet hebben. Mr. Pillivnnt's naam zal prijken op de lijst van het Algemeen Comité. Dat is min of meer eervol. De subcommissies zullen het eigenlijke werk doen. We zullen ons rnot iedere phase van den oorlog bezighouden, Mr. Pillivant, en de subcommissies zullen de redactie onbetwistbare feiten moeten mede- deelen. Wanneer nu, „zoo wendde hij zich tot Lord Beldon. ,Mr. Pillivant deel wil uit maken van de subcommmissie voor de zui verheid van contracten, dan kan hij ons daar door laten profiteeren van zijn groote en on schatbare zakenervaring." „Dat is een heel gelukkig denkbeeld," glim lachte Lord Beldon. „Dat lijkt mij ook zoo" zeide Pillivant. Toen hii weg was, keek Lord Beldon Bal tazar verbaasd aan. „Is dat niet dc kerel, over wien een paar maanden igeledcn zulke rare praatjes lie pen?" Baltazar grinnikte. „Ja. dat is hij. We hebben hem een gedeelte van zijn op schan- delijke wijze verkregen winsten afhandig ge maakt en door hem in die subcommissie te brengen, zorgen we, dat hij er wel voor zal oppassen ze nogmaals op schandelijke wijze te maken." Op die wijze bracht bij een groote som golds bijeen en ten slotte verscheen het eer ste nummer van The New Universe. Van af de eerste dagen der verschijning voelde Bal tazar, dat hij een macht in den lande was Inmiddels had hij zich in zekere andere kringen naam gemaakt door zijn scherp ar tikel over Chincesche aangelegenheden in den Imperial Revieu. Dat leidde tot een on derhoud met den Chineeschen gezant, die tot zijn aangename verbazing ontdekte, dat de bekende, maar eenig^7,ins geheimzinnige An- glo-Chinecs van Chen Cliow cn de schrijver van het artikel één en dezelfde persoon wa ren. Waarna hij nog verscheidene aange name uren op het Chineesche gez.antschap doorbracht en daar sprak over Chineesche kunst en wijsbegeerte en de vooruitzichten van zijn leerling Quoing IIo. In den loop van den tijd gaf het Ministerie van Buitenland- sehc Zaken hem op discrete wijze een wenk. Het had uit gezaghebbende bron vernomen, dat niemand beter op de hoogte was van Chineesche aangelegenheden dan hij. Wan neer Mr. Baltazar nu en dan zijn kennis ter beschikking van het Departement wilde stellen, zou het Depaitement hem zeer dank baar zijn. (Wordt Vervplgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1