SCHOONMAAKARTIKELEN BUITENLAND. N.V. MIDDENSTANDS CREDIETBANK ABONNEMENTSPRIJS !*rs;or Amcrs' „ÜE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERTENTIÉN met inbegrip van een EERSTE BLAD. A. v. d. WEG Langestraat 23 MIDDENSTANDS GMIENST K0STEL00ZE MUM Willam Groenhuizen MEDAILLES Spoorhorloges f 13.50 22e Jaargang No 24 loort 2.10, idem nanco per post 3.per weck (met oralis vetzeker ng tcsen ongelukken) 0.175, alzondcrlijkc nummers t.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERPOORTWAL 2A. POSTREKENING N°.47910. TEL.INT.513. Zaterdag 22 Maart 1924 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigbeids-advctcnticn voor de helft der prijs Voor handel cu bedrijf bestaan zeer vooidcclige bepalingen voor het advcrtccrcn bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De arbeid der commissies van deskundigen. Parijs, 21 Maart. (B. T. A.) De sub-com missie voc.- de begrooting heeft vanochtend <L\ Popitz gehoord den ufgevaardigdc van het Duitschc rijks ministerie van financiën, teineinde cc-nige aanvul lende inlichtingen te geven no pens de Duitschc bcgrooting. Parijs, 21 Maart. (Havas.) De commissic- Dawes is begonnen met de behandeling van dat deel van haar verslag, hetwelk .-ccds door de redactiecommissie vastgesteld is en heeft ver volgens besloten de bijeenkomsten voor drie degen te schorsen om haar leden in de gele genheid te stellen een oantal speciale onderzoe kingen in te stellen inzake de emissicbank, de spoorwegen, de leeningen enz. STINNES GEEN CANDIDAAT VOOR DEN Rijksdag. B e r 1 ij-li, 2 1 Maar t. (N. T. A. Draadloos). Volgens de bladen is Stinnes van plan zich in verbond met zijn geschokte gezondheid voor de a.s. rijksdagverkiezingen niet candidaat te la ten stellen. DE STAKING DER HAVENARBEIDERS. Bemiddeling van den minister van arbeid. Hamburg, 21 Maart. (W.-B.). Dr. Brauns, de rijksminister van arbeid, komt mor gen hier om zich met de partijen, die bij do staking in de hayen zijn betrokken, in verbinding to stellen. Berlijn, 21 Maart. (N. T. A. Draadloos). Vrijdagmorgen hebben te Hamburg botsingen plaats gehad tusschen stakende havenarbeiders en leden der technische noodhulp. De politic moest ingrijpen. HET PROCES-HITLER. De pleidooien en het requisitoir. Uit München wordt d.<3. gisteren aan de N. R. Ct. gemeld: Het vandaag in het openbaai uitgesproken icquisitoir is een hoon voor elk rechtsidee. Het is voor het grootste deel een verheerlijking van de beklaagden, gelijk trouwens van deze rechtbank ïiiet anders viel ;te verwachten. Steng- lein, de ambtenaar van het O. AI., verklaarde de goede kern van het nationalistische activis me niet tc miskennen, doch dit moet inge toomd en in de juiste banen geleid worden. Het is een gevaarlyke-waan, dat alles wat uit va derlandsliefde voorspruit, gcoorloold zou zijn, al is het ook met de wet in strijd. Verzet tegen de grondwet van Weimar moge op nationalis tische gronden gegrond schijnen, niemand mag de constitutie met geweld op zij schuiven. De rol van Kahr, Lossow en Scissor dient het O. M. alleen strafrechterlijk te beoordeelen. Het neemt aan, dat zij onder dwang hebben gehandeld en maatregelen ter onderdrukking hebben geno men, zoodru zij vrij waren. Het is niet aange toond, dot zij aari de toebereidselen deel heb ben genomen. Hel voorgenomen directoire ver- eischtc geen gewelddadige grondwetswijziging en was op zijn hoogst in strijd met de grond wet. Tot uitvoering van hun plannen is het niet gekomen. Een zware verantwóórdelijkheid rust op hen, die hun in den toestand van dwang gebracht hebben. Hitler was vastberaden lol het uiterste, hij had zijn schepen achter zich verbrand. Hij had het driemanschap noodig wegens de machtsmidde len, waarover liet beschikte, doch was ook bereid tegen hen of* buiten hen om de zaak met geweld door tc zetten. Hij had von Kahr, den onbekwamen zwakkeling, nooit als een ern stig medewerker beschouwd. Alleen diens naam had hij noodig. 'Het driemanschap waarschuwde den Óen November ondubbelzinnig, dat de staatsgreep met geweid van wapenen gekeerd zou worden. Al vóórdat hij de instemming had van het driemanschap, kondigde Hitier de vor ming van een nationale regcering aan cn nam hij zelf dc leiding van de politiek op zich, ter wijl Ludendorff de chef van het nationale leger werd. Ook al neemt men aan, dat hij dc instem ming van von Kahr voor ernst opnam, dan ont last dat dc beklaagden niet, daar zij bereid wa len ook tegen het driemanschap op te treden. Het O. M. zet uitdrukkelijk uiteen, dat Hitier schuldig is aap hoogverraad en gewelddadige verandering van óe grondwetten van Beieren en het Rijk. Het betwist, dut de grondwetten in Beieren reeds door von Kahr buiten werking waren geste]d. Het is niet juist/ dat von Kahr zich het volledige staatsgezag aangematigd had. Trouwens, de beweging van Hitler had de terzijdestelling van de rijksgrondwet voor het heeie gebied des rijks ten doel. Vervolgens behandelt het O. AI. dc io! van elk op zichzelf. Hitier koesterde het eerlijk stre ven het verdrukte en ontwapende volk het ge loof in dc Duitschc zaak tc hergeven. Dit blijft een verdienste. Het zou onrechtvaardig zijn hem voor le stellen ais een demagoog in den slech- "zn zin het woord. Op zijn particulier leve- Ideeft geen enkele smet. Zijn tragische schuld ligt in zijn ongebreideldheid Hij heeft ernstige binnen- buitenlandsche politieke p.^varen op gewekt. De strafmaat rhoet rekening houden met dan persoon van den dader Alen kan Hitler zijn achting niet ontzeggen. „Wat Ludendorff betreft, kreeg ik al spoedig bij het eerste verhoor den indruk, ciien ik nog heb. Ook hier heeft Ludcndorif zich een man uit één stuk, een dapper soldaat getoond. Hij heeft echter dc wet overtreden en moet daar voor boeten. Ik neemt aan, dat hij voor den avond van 8 November van de plannen onkun dig was. Hij had echter le voren verklaard, dat hij ten allen tijde bereid was aan den völ- kischen opstand in een leidende positie deel tc nemen en niet bi] hot betreden von de Bürgcr- brüu, dat hij met een wetsovertreding te doen had. Hij stelde zich, voordat het driemanschap toegaf, aan de zijde van de opstandelingen, nam dc leiding van het nationale leger op zich, keur de de aanhouding von de Bcierschc ministers goed enz. Wij erkennen zijn onbaatzuchtige overgave aan dc völkischc zaak." Nadat Ehordt, dc andere vertegenwoordiger van het O. AI., de schuld van dc andere acht beklaagden uiteengezet had, las Stcnglein den eisch voor. Bij den eisch van twee joar ves tingstraf voor Ludendorff ging er een kreet von verontwaardiging door de zaal. In een alleronbenulligst pleidooi haald'o Ro der, Hitler's verdediger, de bekende argumen ten op. Hij las kolommcnlange dollartabellen voor om aan te tooncn, hoe dc toestand des rijks was toen Hitler ingreep. Hij verheerlijkt - de vaderlandsliefde met een poovcrc rhetorick cn hekelde Von Kahr. Deze afgrijselijke spre ker boeide- geen minuut Wie kon, ontvluchtt onmiddellijk de zaak In den omtrek van dc Infantcric-Schule von den samenscholingen en toespraken plaats, ge paard met kreten van afkeuring omtrent den eisch. Zooa.s le verwachten was, worden de straf fen, die dc vertegenwoordig#* van het O. M heden tegen Hitler cn Ludendorff en hun aan hangers heeft geëischt, in de republikcinschc pers gehekeld Men is daar van maening, dat tegen Hitier en zijn medebeklaagden veel tc lage straffen zijn geëischt De Vossischc Zeitung schrijft, dat zelden beklaagden zoo vriendelijk en zacht zijn be handeld, al hebben zij ook het zwaarste mis drijf gepleegd cn het blad herinnert aan Fcchcnbach, die tot 11 jaar tuchthuis is ver oordeeld. Tal van mcnschenlcvcns zijn door den- staatsgreep van Hitler vernietigd cn het is zeker niet zijn verdienste, zoo niet stad cn land in vuur en vlam werden gezet. Ook de Vorwërts herinnert aan Fechenbach en aan Toller. Deze heeft voor de rol, die hij tijdens dc radenregeering heeft gespeeld, 5 jaar vesting gekregen. Beiden zitten gevangen tc Niedcr-Schönfeld en worden daar op allo mogelijke wijze moreel gefolterd. Als de volks- rcchtbank van Münchcn Hitler, Ludendorff cn hun aanhangeis inderdaad veroordeelt, zal na tuurlijk niet een hunner nopr Nieder-Schon- feld komen. Zij zullen worden behandeld, ge lijk men den moordenaar van Kurt Eisner be handeld heeft. Immers voor graaf Arco is de vestingstraf een soort vacanlic. Hoogverraad is de misdaad van groole hccren. Volgens art- 81 van het wetboek voor strafrecht kan een poging om met geweld den bestaanden staats vorm te veranderen met levenslange tuchthuis straf worden -gestraft. Te München zullen der gelijke vonnissen niet worden geveld, omdat de beklaagden onder leiding van excellentie Ludendorff met uitzondering van Hitier en Frick elfen geweien officieren zijn. Müivchcn, 21 Al a v l. (W, B.) In. zijn pleidooi zei rnr. Reder, dat het niemand be hoeft le verwonderen, dat Hitier tot de mcc- ning gekomen was, dat Kahr, Lossow en Scisser er mee instemden, dat Hitier de regce ring tc München in haar strijd tegen die te Berlijn zou steunen. Alles hangt af van de ge loofwaardigheid van de verklaringen der be- tiokkencn. Hitier heeft op de openhartigste manier scbuld bekend. Aan den anderen kant hebben Kd|ir, Lossow en Scisser niet den indruk gemaakt, welken men van getuigen krijgt, die men absoluut geloofwoordig acht. Vost r,taat, dot degeen, die eerst dc trom ge roerd heeft, zich later met stille trom heeft teruggetrokken en dat de mannen, die hem la ter hebben bijgestaan, nu veroordeeld zouden moeten worden. Pleiter eischte vrijspraak, wat in dit geval zou beleekcncn, dat een man, d:c niet hart cn ziel voor Duitschland's leven, Duitschland's kracht cn Duitschland's groot heid op de bres gesprongen is, aan zijn werk wordt teruggegeven Hitier zou ook voortaan krachten ontketenen, die een verderen groei en bloei von een gemeenschappelijk, groot Duitschland zullen voorbereiden. Vandaar dot liii vrijspraak vraagt kW proces wordt morgenochtend voortgezet. Lx-kroonprins Rupprecht niet bii dc Putsch betrokken. Miint li en, 21 Maar t. (W. B.) Li de heden gehouden zitting von het Hitlcr-proces werd geconstateerd, dat er geen aanwijzingen zijn voor de juistheid der veronderstelling, als zou cx-kroonprins Rupprecht bij de gnbeutcnissen v n 8 cn 0 Nov. betrokken rïn geweest Een botsing lusscl i Katholie ken en nationalisten. Du ss el dorp, 21 Maart. (B. T. A.f. Een vergadering van dc katholieke partij in het Roerbakken oni te protestcercn legen-dé uitla tingen van Ludendorff" aan het adres van den Heiligen Steocl, is door nationalisten in de war geschopt, die den sprekers belet hebben aan het woord te komen. Bij liet uitgaan van dc vcr- gadering is er lievig gevochten. De Duitschc poli!:.- zag werkloos toe. FRANKRIJK. DE VERHOUDING 10T ENGELAND Parijs, '21 AIort. (V. D.) In bevoegde kringen te Pafijs en Londen is niets bekend van een nieuwe briefwisseling tusschen Ramsay AL donald cn Poincare. De diplomatie'.e rcdacteui van Havas La- vestigt uit bevoegde bron de tegenspraak van Engelsche kringen te Parijs nopens h.et zenden van een brief door Macdonald aan Poincarémct betrekking tot de regeling van het vraagstuk der veiligheid van Frankrijk. Sedert dc op 2 Maait gepubliceerde briefwisseling tusschen Macdonald cn Poincar) heeft Poincaré geen enkelen persoonlijken brief van Macdonald ont vangen en er hem ook geen gestuurd. Daaren tegen zetten de Fransche en de Engelsche kan selarij druk dc gedachlenv.isscling voort over de vraagstukken der veiligheid cn der schade vergoeding. Voor Amersfoort c« OmMrclkCii. Langegraeht 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders ci aai r een ieder en uam h!1c plaatsen in l^eclerlaiMl. raast inlichtingen cit vraagt giro boekje» JUWELIER. Langestraat {3, TclcL S52. Postr. 7533. ÜE FINANCJEELB VOORSTELLEN. Dc Kamer neemt het fiscale ontwerp oan. P a r ij s 2 1 Ma a r t. (Havas). Do Knmcr heeft met 374 legen 175 stemmen niet geringe wijzigingen do fiscale wet aangenomen, zoonis zij die van den Senaat had terug ontvangen. DE FRANSCHE LEGER WET. Havas meldt nog, det dc cavalerie (vergeleken bij 1914), wordt verminderd van 78 tot 45 regimenten. De artillerie inlanclsche troe pen woidcn versterkt eri "01 woivbn étmzrcnh'jke bezuinigingen aangebracht. VLIEGONGEVAL. Drie dooden. Beiroet, 21 Maart. (B. T. A.) Drie Fran sche vliegers zijn omgekomen door het ncar- storton van hun vliegtuig. ENGELAND. Dc vestiging van een grootc vlootbasis tc Singapore was een door de regecring-Baldwin goedgekeurd plan, dat echter, zooals wij heb ben meegedeeld, door het kabinet-MacDonald is opgegeven. De precaire toestand, waarin laatstgenoemd kabinet zich in het Lagerhuis ziet geplaatst, noodzaakt het te lavceren. Om niet in dc minderheid tc geraken moet het nu eens rekenen op den steun van dc liberalen, dan weer op dc stemmen der conservatieven. Vandaar dat het zich beijvert beurtelings vol doening tc schenken aan een der oppositie partijen, op deze manier vermijdend uitsluitend afhankelijk Vo zijn van een dor beide partijen. Deze cvenwichtspolitick treedt vooral duidelijk aan den dog bij de maritieme aangelegenheden. MacDonold heelt aan de conservatieven toege staan, dat vijf nieuwe kruisers zullen worden cbouwd en ten machtige vloot wordt gecon centreerd in de Aliddellandschc zee voor dure manoeuvres, die enkele dagen geleden hebben plaats gehad Aan den anderen kant heeft hst zich van den steun der liberalen verzekerd door af te zien van de vestiging der groote vlootbasis tc Singapore, tot de instelling waar van was besloten door dc vorige regiering Ten aanzien van dit laatste punt, zou het dc regcering van Macdonald trouwens moeilijk zijn gevallen anders tc handelen, dooi Labour absoluut vijandig stond tegenovci het ontwerp der admiraliteit en Labour zou steliig op dit stuk van zaken niet erin hebben toegestemd te zwichten, zooals dc arbeiders-rcgcering heeft gedaan met betrekking tot dc kruisers. Van belang in verband met het opgeven van het plan inzake dc vlootbasis is de houding der dominions in dezen Men herinneit zich r.og, dat verleden herfst, ter gelegenheid van do rijksconfcrenïie, de dominions aan het plan hun goedkeuring hebben gehecht. Thans is deze goedkeuring ongedaan gemaakt door den step van Macdonald's regeering. Van dc ter rijkscon ferentie genomen besluiten blijft dus bitter weinig over, als nicn verder in aanmerking neemt, dat het programma van rijksprelercntie door den uitslag der jongste verkiezingen is geëcartcerd. Pierre Bern us, die op het oogcnblik Augustc Gauvain in het Journal des Dcbals vervangt als schrijver van artikelen over buitenlandsche politiek, vindt, dat door het besluit var- dc Labourregcering een uiterst heiangrijk pro bleem aan de orde is gesteld, dat eens moet worden opgelost, a'9 Engeland c<* ten minste prijs op stelt het mooie gebouw v ut zijn im perium in gaven staat tc behouden. Dit belang rijke probleem is het vraagstuk van de ver houding tusschen Londen cn de dominions niet betrekking tot de regeling der vraagstukken van algemeen belang, vooral wat de econo mische organisotie en de nationale verdediging betreft. Canada cn Zuid-Afrijs hebben geen ontevredenheid to kennen gegeven over het besluit der Britsclie regcering om het vloot- basisplan op to geven, maar m Australië en Nieuw-Zceland, steeds beducht voor een toe komstig Jopansch gevaor, heeft het laten vo ren van het plan een ongunstigen indruk ge maakt. Zij waren ten zeerste gesteld op de uit voering van dit plan, dat volgens hun inzich ten een der waarborgen vormde voor hun toe komstige veiligheid. Bruce, de premier von do Australische Commonwealth, heeft, gelijk nicn onlangs in ons blad onder de telegrammen heelt kunnen lezen, gezinspeeld op dc moge lijkheid, dat Australië wel eens genoodzaakt zou kunnen worden een alliantie aan le gaan niet een der buitenlandsche mogendheden, in dien Engeland niet voldoende zorg droeg voor de verdediging van Australië. Klaarblijkelijk doelde Brucc hierbij op dc Vcrcenigdc Stolen. Macdonald heeft er zorg voor gedragen aan hen, die door zijn beslissing werden veront rust, tc verklorcn, dot, indien zijn poging om binnen ccn of twee jaren tot ontwapenings- overccnkomstcn lo geroken, mislukte, hij er kende, dat men zijn toevlucht moest nemen tot andere maatregelen en dat hij.de terzij geleg de plannen dan weer zou opnemen. Door aldus te spreken heeft hij aan de zaak een nog meer algemeen karakter gegeven, omdat hij ze in verbond heeft gebracht met de gcheele buiten landsche politiek van Groot-Brittannië. Ook Bernus acht het onbetwistbaar, dat heel dc wereld er voordcel bij zou hebben, wanneer schikkingen werden getroffen, die aan den wed strijd in bewapening ccn einde zouden maken. Alleen zou nicn volgens den Franschen jour nalist, om tot dit doel tc geraken, andere we gen moeten inslaan, dan op de conferentie van Washington is geschied, waar men volgens hem vooral heeft getracht dc overhecrschende positie der beide sterkste zeemogendheden to bevestigen DE DREIGENDE MIJNWERKERSSTAKING. Hervatting der onderhandelingen. Draadloos wordt d.d. gisteren uit Londen be richt: Shin well, dc secretaris der aldeeling mijnwe zen van den Board of Trade, heeft getracht ccn hervatting te bewerkstelligen van dc onderhan delingen tusschen de mijneigenaars cn dc mijn werkers, die onlangs zijn mislukt. Hij is liierin geslaagd cn hedenmiddag kwamen de mijneige naars cn dc leiders der mijnwerkers weer samen. Na afloop werd officieel meegedeeld, dot er ccn nadere bespreking had plants gehad vun do ge schilpunten cn dat cr Dinsdag ccn nieuwe bij eenkomst zou worden gehouden. To verstaan werd gegeven, dat de toestond ccn hoopgevend aspect had aangenomen. DE DREIGENDE TRAM- ON OMNIBUS STAKING TE LONDEN. Londen, 21 M a a r t. (N. T. A. Draadloos.) De regcering is met bekwamen spoed opgetre den in verband met dc staking van het omni bus- en trampersoneel te Londen, die te mid dernacht zal uitbreken. De onderhandelingen tusschen dc beide partijen zijn gisteravond zon der resultaat afgebroken, maar vanmiddag reeds had het ministerie van arbeid een hof van onderzoek benoemd. Dit bestaat uit Sir Arthur Colefax, een bekend advocaat, dfc» als voorzitter zal optreden. Paton, president der firma Briant en Ivlays, cn Pugh, secretaris van den bond von arbeiders in dc metaalindus trie. Alle drie staan buiten het geschil nopens den tram- en omnibusdienst. De werkzaamhe den van het hof zullen morgenochtend offi cieel beginnen, maar, naar het schijnt, zal het personeel het onderzoek niet afwachten. Bcvin, dc secretaris van den bond van tran sportarbeiders, heeft na raadpleging van zijn bestuur den minister van arbeid medegedeeld, dat vertegenwoordigers van den pvrsoncclbond bereid zijn voor het hof tc verschijnen, maor dat het stokingsbcvcl niet kan worden herToe- pen. Dientengevolge zal het straatverkeer to Londen morgen vermoedelijk zoo goed als ge heel stilstaan. Volgens de mcuedecUng van beambten van de stakende vakvcrccniging zullen 20.000 man ■on dc omnibussen en 17.000 man van het trampersoneel aan de staking deelnemen. Er zal ccn oantal bussen rijden van de onderne mers, die niet zijn aangesloten bij de groote ondernemingen, waar het conflict bestaat, maar het getal daarvan zal niet nicer dan 250 zijn. Inmiddels zal de uitwerking van de staking belangrijk worden verzocht door het feit, dat er gecnerlci aanwijzing is, dot het personeel ran de ondcrgrondschc spoorwegen of.van an dere locale diensten tot een solfdaritcitsstaking zal overgaan. DE STAKING TE BOMBA/. Bombay, 21 M o a r t. (R.) De toestand in dc katoenindustrie verbetert. Ongeveer 30 fu- brieken zijn. weer aan het werk men verwacht, dat de andere spoedig zullen volgen. IERLAND. IJl .MUITENDE MILITAIREN. Britschc soldalen beschoten. Quci'iistuv.'i, 21 Maart. (R.) Vier srT- daten van den Vrijstaat openden machinegc- weervuur op ccn groep Britschc soldaten, die met verlof aan wal gingen. Naar vernomen wordt, werden twaalf soldaten en burgers gedood of gewond. Toen de aanvallers in een auto weg reden, schoten zij op het oorlogsschip „Scylhc", roepende: „Up Tobin!" Dooden en gewonden. Reuter bericht nader, dat één soldaat gedood cn zeventien personen, gewond werden. Van dc, laatsten zullen vier hun verwondingen vermoe delijk niet overleven. SPANJE. KERK EN POLITIEK Berlijn, 2 1 Maart. (N. T. A. Draadloos). Volgens een bericht uit Madrid heeft het direc torium dc instelling van ccn bizondcre com missie gelost, die het vrijmaken der kerk van alle politieke Afhankelijkheid zal voorbereiden. TSJECHO-SLOWAKIJE. DE Z.G. GEHEIME VERDRAGEN. Een Frunsch démenti. Naai aanleiding van de nieuwe publicatie van het Berl. Tagcbl. verklaart Havas, dat cr in Oc tober 1918 geen enkel Fransch-Tsjcchisch vci- drog is gesloten. Aon het eind van Dcc. 1918 werden alleen besprekingen aangeknoopt nopens het zenden ccncr Fransche militaire missie naar Praag cn deze begonnen feitelijk pas niet de be noeming van generaal Pcllc in Fcbr. 1919. D< chef der Fransche militaire missie moest dc functie van chef van den gencralen stof van het Tsjccho-Slownkische leger uitoefenen, evenals generaal Mittclhauscr die thans uitoefent Daar de vredestoestand op dat oogcnblik nog niet was hersteld, werd hel Tsjccho-Slowokische leger onder dezelfde voorwaarden als dc andere geal lieerde legers onder het bevel van Foch ge plaatst. ROEMENIE. ROEMENIE'S BUITENLANDSCHE BETREKKINGEN. B c i I ij n, 2 1 M a a r t. (N. T. A. Draadloos). In Boekarest worden ihuns onderhandelingen gevoerd over do sluiting van een concordaat met liet Vaticann. In zijn verklaring omtren'. do Roemccnsche buitenlandsche politiek legde dc minister van buitenlandsche zaken, Ducu, o.a. den nadruk op, dat dc vriondschappciijk< betrekkingen met Italië onverwoestbaar zijn cn do relaties met Spanje bizonder vriendschap pelijk. Voorts werd dc hervatting der diploma tieke betrekkingen met Turk ij aangekondigd. POLEN. HET VERKEER MET RUSLAND. W, u r s c h a u, 2 I M o a r t. (Orient) Tusschen de vertegenwoordigers der sovjets cn de Pool- schc regcering zullen onderhandelingen worden geopend, teneinde een directe verbinding tus schen Polen en de voornaamste steden tc ver krijgen, speciaal tusschen Warschau cn Mós kou. RUSLAND. POGROMS Riga, 21 Maart, (Orient). Volgens be richten uit Rusland, welke door Duitschc bin den worden bevestigd, zijn in verschillende plaatsen, gelegen «an den linkeroever van den Dnjepr, pogroms uitgebroken. Dc regcering is niet bij machto dit tegen te gaan, daar ook soldalen van het roode leger er aan deelne men. Dc bevolking trucht naar Polen cn Roe menië te vluchten. TURKIJE. DE KWESTIE VAN HET KALIFAAT. Calcutta, 21 Maart. (R.) Het congres voor het kalifaat heeft een motie aangenomen ten gunste van Turkije als zetel voor het kali faat, omdat daar dc krachtigste Mohammcdoan- sche regcering* gevestigd is. De motie voegt daaraan toe, dat, als do Turken een tegen het kalifaat gerichte handelwijze volgen, de Moharn- medonen de aandacht van de Turken moeten vestigen op de noodzakelijkheid om hun hou ding te herzien. B e r 1 ij n2 1 Maart. (N. f. A. Draadloos). Tsjitsjerin is door den minister van buitenland sche zaken van koning Hoessein in kennis ge steld van het overnemen van het kalifaat. GRIEKENLAND. ONTSLAGEN OFFICIEREN WEER AANGESTELD. A t li e n e, 2 1 M a a i t. (B. T. A.) Naar de bladen melden, heeft de regcering het weer in dienst nemen gelost van de gepensioneerde subollcrne officieren. DE PROCLAMATIE DER REPUBLIEK. Uit Athene wordt gemeld, dat Dinsdag a.s. dc republiek zal worden geproclameerd. Dit zal don geschieden op den verjaardag van dc Grickschc onafhonkelijkijheid. Zaimis heeft ccn brief gericht tot koning George, waarin hij cr bij hem op aandringt af te treden in het be lang van het Grickschc volk en zichzelf. JAPAN. DE GEZONKEN DUIKBOOT. Tokio, 21 Maart. (R.) Hoewel hel red dingswerk op do gezonken duikboot voortgezet wordt, gelooft men, dat de gcheele bemanning omgekomen is, daar cr sinds Woensdag geen antwoord meer uit de boot gekomen is. P a r ij s, 2 2 Maart- (B. T. A.) Aan het Journal wordt uit Tokio geseind, dat- dc rna- rinc-autoritcitcn alle hoop hebben opgegeven om dc bemanning van den gezonken onder zeeër 43 te redden. MEXICO. DL OPSTANDIGE BEWEGING. B e r 1 ij n21 Maart. (N. T. A. Draadloos). Volgens een bericht uit Mexico is dc vroegere Mexicaansche minister von oorlog, Estrada, die zich indertijd bij de rebellen had aangesloten, naar dc Ver. St. gevlucht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1