AMEBSFOORTSCH DAGBLAD DE EEMLANDER" BUITENLAND. A> v. d. WES Langesiraat 23 „L'HÏRONDELLE" FEUILLETON. ABONNEMENTSPRIJS 5 T"ta TAmtrs' PRIJS DER ADVERTENTIE» met inbegrip van een Terug in het leven. 22e Jaargang No 226 foort i 2.10, idem tranco per post f 3.—, per weck (met .gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers 0.05. Dinsdag 26 Maart 1924 ff DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE^^RTWAL 2A. postrEKEN,N0 N» <79,O. TEL.INT.5,3. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Liefdadighcids-adveitentiën foor de bcMt der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordceligc bepalingen voor het adverlcercn bene circulaire, bevattende dc voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. BEPERKING VAN BEWAPENING. P a rijs, 24 Maar t. (B. T. A.) De sub-com missie, aangewezen door de tijdelijke gemengde commissie uit den Volkenbond, om een ont- werp-oonventie op tet stellen nopens de ver vaardiging en handel in wapens is vanochtend bijeengekomen. Er zijn twee ontwerpen behan deld in de vergadering. Havas meent te weten, dat er een derde ontwerp zal worden verdedigd door de Fransche vertegenwoordiging. DU1TSCHLAND. DE A.S. VERKIEZINGEN. Berlijn, 24 Maait. (N. T. A. Draadloos.) Het Centrum heeft in Dusseldorp-Oost rijks kanselier Mffi-x opnieuw aan het hoofd van de lijst der candidaten voor den Rijksdag ge plaatst FRANSCH-ENGELSCHE BESPREKINGEN. Spoedige ontruiming van het Roergebied? Londen, 24 Maart. (V. D.) De Fransche ambassadeur te Londen, de St. 'Aulaire, had heden een onderhoud met den Britschen pre mier Ramsay Macdonald. De Fransche ambas sadeur zou de bereidwilligheid van zijn land toegezegd hebben tot een voorwaardelijke ont ruiming van het Roergebied, doch wenschte zich vooreerst te verzekeren van het Engelsche standpunt, indien Duitschland in gebreke zou blijven zich van één zijner verplichtingen in zake haar uitvoering te kwijten. HET PROCES-HÏTLER. M n c h e n, 2 4 Maart. (W. B.) In de Hedenmorgen gehouden zitting sprak de advo caat Meyer voor de beklaagde dr. Weber en advocaat dr. Gademann voor luitenant-kolonel Kriebel. Beiden stelden zich op het standpunt, dat van hoogverraad geen sprake was en stel den vrijspraak hunner cliënten voor. In de middagzitting betoogde de verdediger van Pöhner, dal de beklaagden uit de gebeur tenissen sedert dc instelling van het algemeen staatscommissariaat geen andere conclusie hadden kunnen trekken, dan dat Kahr, Lossow en Seisser besloten waren de Duitschc kwestie in den geest van Bismarck op te lossen. Deze conclusie had ook Pöhner er uit getrokken. De tweede verdediger van Pöhner besloot met - de verklaring, dat men zich niet mocht verwonderen, indien tegen een onbekwame re geering positie werd gekozen. „Nordische Messc" tc Kiel. B e r I ij n 2 4 Maart. (N. T. A. Draadloos). Te Kiel is Zondag de Nordische Messe geopend in tegenwoordigheid van den rijksminister van binnenlandsche zaken, den Pruisischen minister van landbouw en tal vair vertegenwoordigers van overzeeschc staten. E"- is veel buitenlandsch be zoek. INBRAAK EN MOORD TE HAMBURG. H a m b u r g, 2 4 Maart. (W. B.) Hedenmor gen drong een tot heden toe onbekend gebleven man de woning binnen van den directeur der „Vulkan-Werft" Stahlmann en eischte een be drag van één millioen mark. Een te hulp snel lende bediende werd door den indringer zonder meer neergeschoten. BELGIE. EÉN PROCES WEGENS ACTIVISME. Een veroordeeling lol drie jaar gevangenisstraf. Uit Brussel wordt d.d. gisteren aan het Hbl. gemeld Voor het Assisenhof van Brabant verscheen vanmorgen de veearts Tanghe, aangehouden wegens activisme, waarvoor hij op 51 Mei reeds bij verstek veroordeeld werd tot 10 jaar op sluiting. Hij werd aangehouden, toen hij eenige maanden geleden uit Holler.d naar Brussel te rugkeerde. Beklaagde, die wordt verdedigd door mr. van Dieren, maakte tijdens de bezetting deel uit van den Raad van Vlaonderen en legde den eed af, te zullen ijveren voor zelfbestuur in Vlaandrcn. Op 25 Januari 1918 werd beklaagde tot inspecteur-veearts benoemd in dienst der provincie West-Vlaanderen met een wedde van 7000 francs. Hij trok eveneens 3500 francs verplaatsingskosten en eenige andere kleine sommen. Hij was lid van de landbouwcom- missie van den Raad van Vloanderen en vol gens de akte van beschuldiging zou hij een persoon hebben aangeklaagd, die had gewei gerd hem te vergezellen tijdens een bezoek aan eenige slachthuizen. De aanklacht had echter geen gevolgen. Bij de ondervraging geeft Tanghe uitvoerig antwoord op dc vragen, die dc voorzitter hem stelt. Op een gegeven oogenblik verklaart Tanghemen wordt geen activist in 24 uren. Men wordt het door de aaneenschakeling der omstandigheden. Het openbaar ministerie vraagt om de straf in verhouding te brengen met hetgeen gebeurde in 1917 en 1918. Het doet uitkomen, dot Tan ghe de medeplichtige is van hen, die poogden, de bestaande orde te wijzigen, dat hij behoort tot degenen, die de Vlaomsche Hoogeschool te Gent hielpen oprichten en de manifesten tegen de Belgische regeering in het licht zonden. Het verlangen de Belgische eenheid te zien uiteen vallen heeft Tanghe naar het activisme ge dreven. Van Dieren laat daarna uitkomen, dat Tanghe een ondergeschikte rol speelde in de activis tische beweging'. De juryleden antwoorden bevestigend op drie van de vijf hun gestelde vragen. Beklaagde wordt daarop veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. ENGELAND. DE STAKING BIJ DE LONDENSCHE TRAM EN BUS. Londen, 24 Maart (R.) Het Hof van onderzoek inzake de stuking var het tramper soneel te Londen heeft een voorloopig verslag ingediend, waarin het zegt, dat het geschil ont staan is, doordat de tramwegen niet in staat zijn de loonen te verhoog'en en er bif d'a regee- ring op aandringt een wetsontwerp in te-die nen om het passagiersvervoer te Londen en omstreken onder een centraal beheer te plaat sen. Het verslag besluit met te zeggen, dat dit de eenige grondslag is voor een hervatting van de besprekingen tusschen. d<> directie en het personeel. Londen, 24 Maart. (R.) In antwoord op een vraag over de staking in het Lagerhuis heeft Gosling, de minister van verkeerswezen, meegedeeld, dat het wetsontwerp tot regeling van het passagiersvervoer morgen zal worden ingediend. Londen, 24 Maart (R.) De vertegen woordigers van de directies en de personcelen hebben vanavond den toestand besproken met Macdonald en de mogelijkheid om int een ver gelijk te komen uiteengezet. Morgen wordt verder onderhandeld. Uit Londen d.d. 24 Maart: De commissie van onderzoek naar de door het tramwegpersoneel geëischte loonsverhoo- ging heeft zich heden bezig gehouden met het samenstellen van haar rapport inzake de staking. Verwacht wordt, dot zij de regeering zal aan raden haar wetsontwerp voor de vestiging van een centraal gezag voor het controleeren van het verkeer in de metropolis, als het beste mid del om tot oplossing te komen van het loon- probleem, waarvan deze staking een gevolg is, te bespoedigen. Deze opvatting is gebaseerd op hetgeen gis teren voorviel tijdens de zitting van de com missie, toen de voorzitter de betrokken partijen in het geschil vragen stelde betreffende de mo gelijkheid van het heropenen der onderhande lingen, indien de regeering beloofde tot zulk een maatregel over te gaan cn van beide partijen bevestigende antwoorden ontving', n.l. van lord Ashficld namens dc verkeers-combinatie en van Bevin namens de stekenden. De ontwikkeling in de richting der oplossing van het conflict zal daarom, naar verwacht wordt, in deze lijn voortgaan. In verband hiermede wordt veel waarde gehecht aan dc conferentie, die heden in het Lagerhuis gehouden is tusschen den premier. DE DAMES, WELKE STEEDS ONZE cT AL AGES BEZICHTIGEN, IS HET HEEDS OPGEVALLEN DAT WIJ THANS EEN COLLECTIE JAPONNEN ONT VINGEN WELKE WIJ AANBIEDEN TEGEN PRIJZEN WAARVOOR MEN U NIET EENS DE STOF KAN LEVEREN; TOB DAN OOK NIET LANGER MET HUISNAAISTERS DOCH KOOPT NOG HEDEN ZOO'N AARDIG GEMAAKTE JA PON VOOR 5.75, IJK) of j 2.50. ALLEEN CONTANT IN HET DAMESMODE-HOTS 16-18 Lanuestraat Amersfoort den minister van arbeid en den minister van transportwezen aan den cenen kant en lord Ashfield en Bovin aun den anderen kant. HET GESCHIL IN DE MIJNINDUSTRIE Geen - wetsvoorstel nopens een minimumloon voor mijnwer kers. Londen, 24 Maart. (N. T. A. Draad loos.) In het Lagerhuis verklaarde Macdonald vandaag omtrent het geschil in de mijn-in dustrie, dat, naar men hoopt,'niet zal leiden tot een staking, dat de regeering niet van plan was een wetsvoorstel in te dienen tol het vaststellen van een minimumloon voor mijnar beiders Het was de politiek der regeering al het mogelijke te doen om een regeling van het geschil te verkrijgen, binnen het kader van do industrie zelf. De premier verheugde zich le kunnen constatecren, dat dank zij de tusschen» komst van den minister voor mijnwezen de on derhandelingen tusschen de beide partijen zijn hervat en dat morgen een nieuwe bijeenkomst tusschen beide partijen zal plaats hekben. ERNSTIGE AANVARING. Acht dooden. Uit Londen wordt gemeld, dat acht matro zen werden gedood cn verscheidene gewond op het Britsche vrachtschip Matatua bij een aan varing op de Thecals met het Amcrikaanschc schip American Merchant, dnt zijn eerste reis van Londen naar New-York maakte. IERLAND. DE SCHIETPARTIJ TE QUEENSTOWN. Londen, 24 Maart. (N. T A. Draad loos.) Thomas, de minister van koloniën, heeft in het Lagerhuis bijzonderheden meegedeeld omtrent den moordaanslag op de Britsche sol- düten bij hun landing op de kade te Queen- stown in der Ierschen vrijstaat. Hij verklaarde, dal deze soldaten met verlof kwamen van Spike-eiland cn voegde er aan toe, dar het garnizoen aldaar werd bestendigd overeenkom stig art, 7 van het verdrag van Londen. Hij zeidc nog, dat de regeering volkomen ver trouwen had in de regeering van den vrijstaat, dat zij alles zou doen om de daders van dit misdrijf op tc sporen en te berechten. De daad was door alle politieke partijen in Ierland met afschuw verloochend. ITALIË. NIEUWE KARDINALEN. Een toespraak van den paus. j Rome, 24 Maar t. (B. T. A.) De paus heeft j vanochtend een geheim consistorie gehouden ter benoeming van twee nieuwe kardinalen Mundelein, aartsbisschop van Chicago en Hayer, aartsbisschop von New-York. De paus heeft daarbij een toespraak gehoirden, waarin hij de gedachten richtte naar de geheimenissen van den tijd vun het Quatertemper. De paus sprak zijn voldoening uit over de kinderlijke vrome ontvangst; in Frankrijk, van de encycliek maximum gravissimamque, die hij aan het epis copaat, den clerus cn de geloovigen in Frank rijk heeft gezonden, juist op den dog' gewijd aan Sint Pieter cn waarin werd meegedeeld, dat ein delijk de zoo moeilijke en zoo ernstige onder handelingen over de diocesane verecnigingcn zijn beëindigd in een zoodanigen zin, dat dc paus verklaart ze te kunnen toestaan en aan spoort er een proef mee te nemen. Het schouw spel van de volkomen lucht en kinderlijk-edel moedige devotie jegens den Heiligen Stoel en den persoon van den vicaris van Jezus Christus is boven alle lof verheven cn het is ons een onzegbare vertroosting, die ter bewondering en stichting van de geheele wereld door het epis- copoat cn den clerus in Frankrijk wordt gege ven. De paus herinnert eraan, dot een tiental orde geestelijken cn priesters; w. o. nog steeds de eerwaardige aartsbisschop Cieplak, lijden on der vrijheidsberooving cn kerkerellende. Daar na bedankt hij allen, die hem de middelen heb ben verschaft om de ellende in deze wereld to lenigen cn wijst op het aandeel, dnt de Ver. Stalen van Amerika hebben weten te nemen en tc behouden bij deze olgemeenc oondrift van liefderijkheid en hulp, met name ten bate van do hongerende kinderen in Rusland. Om zijn vol doening daarover te betuigen, verheft hij de bovengenoemde aartsbisschoppen tot de eer van het heilige purper. Overgaande tot de italiaansche zaken zegt de paus, dat hij zich erover verhcitgt, dat het kruis beeld en het godsdienstonderwijs weer in dc scholen zijn teruggekeerd. Hij raa<^t aan het episcopaat cn de geestelijkheid samenwerking en waakzaamheid aan, opdat men de gehoopte vruchten moge oogsten en betreurt hot, dat de vrede cn de eendracht cVr geesten nog dikwijls wor^t verstoord door daden van geweld. In af wachting van een algeheele herziening van do wet bevestigt de paus, dat hij met vreugde heeft gezien, dat de wettelijke bepalingen, die de vrome en wettelijke godsdienstige vercenigin- gen bedreigden, zijn geschorst, alsook de eco nomische verbeteringen en dc vrijstelling' van dienstplicht ten bate van de geestelijkheid. De kerk mag echter niet afzien van haar recht om in deze aangelegenheid uitsluitend te beslis sen gn beschouwt dc hie-rhoyen genoemde con cessies als-een, gedeeltelijke teruggave. In Europa, zegt de paus, begint de toestand beter tc worden, hetgeen een voordeel is voor de godsdienstige belangen, die door de alge- mcene onrust in het gedrang komen. Na eraan te hebben herinnerd, dat het eerste oecumeni sche concilie in China zal worden gehouden, wegens de schitterende uitbreiding, die verkre gen is dank zij het missiewerk in China, her innert de paus eraan, dat, aangezien cr in het heilige jaar godsdienstige feesten zullen plaats vinden, hij betreurt, dat de omstandigheden, aan den Heiligen Stoel opgelegd, hem verhinderen het godvruchtige, luisterrijke cn stichtelijke deelnemen van zijn voorgangers to evenaren. Hij houdt een warme lofrede op de zendelingen, die een tentoonstelling te Rome zullen houden en eindigt met te wenschen, dat hot heilige jaar zal leiden tot een grooter uitbreiding van het godsrijk en een broederlijke toenadering tus schen menschen en volkeren. TSJECHO-SLOWAKIJE. TUSAR v. Zaterdagavond is plotseling te Berlijn, naar het Hbl. meldt, de Tsjecho-Slowakischo gezunl Blastimi Tusor overleden Dit plotseling overlijden (Tusar was leidend aan een ha.'tkwoal, maar was niet bepaald ziek; nog den vorigen avond had hij deelgenomen aan een officieelc receptie) f.eft temeer, nu hij juist dezer dagen zoo bijzonder naar veren is getreden in de kwestie van de onthulling door het Berk Ta greb 1. vnn het z.g. geheime verdrag tusschen zijn vaderland cn Frankrijk. Nadruk kelijk heeft hij in dc Voss. Ztg. dc echtheid van 't gepubliceerde verdrag bestreden, in de over tuiging dat een dergelijke publicatie voor de zoo door hem gcwenschtc toenadering tusschen Duitschland en Tsjech o-Slowoki je nndwlig moest zijn. Daarom ook stelde hij in zijn arti kel dc vraag, wie er belang bij heeft de ver houding tusschen beide landen te vertroebelen op een oogenblik, dat samenwerking vun beide een levensvraag is. De Frankf. Ztg. doet uitko men, hoezeer Tusoi* een diplomaat was, die, inziende dot een openlijk pleidooi van toenade ring tusschen de vroegere vijanden in de ge geven chauvinistische ntmotsfeer, die nog in vorschillonde landen heerscht, minder gc- wenscht is cn minder knns op slagen biedt, in stilte hard aan dal ideaal werkte, hetgeen hem in tusschen toch niet kon doen ontkomen aan de critiek van zijn nationalistische, Tsjechische landgenooten. Tusar was soc.-democraat. In den nieuwen Tsjecho-Slowakischen stoat werd hij in 1919 premier, het volgend jaar werd hij gezant te Berlijn. Hij was 47 jaar oud. B e r 1 ij n 2 4 Maart. (N. T. A. Draadloos). Het stoffelijk overschot van den te Berlijn over leden Tsjechischen gezant Tusar wordt naar Praag overgebracht, waar Vrijdag de begrafenis van staatswege plaats vindt. ZUID-SLAVIE. HET KABINET PASITSJ AFGETREDEN. Belgrado, 24 Maart. (B. T. A.) Het knbinet-Pasitsj is afgetreden. Belgrado, 24 Maart. (\V. B.) Dc reden tot het indienen van zijn ontslag vond Pasitsj in het feit, dat verscheidene afgevaardigden van de partij van Radilsj in de Skocptsjinn waren verschenen. Berlijn, 24 Maart. (W. B.) De koning heeft het ontslag van Pasitsj aangenomen. RUSLAND. RUSLAND EN DE VOLKENBOND. Londen, 24 Maart. (N. 1". A. Draad loos.) Macdonald verklaarde heden in het La gerhuis, dat lot dusver niet Rusland geenerlei afspraak was gemaakt omtrent toetreding tot den Volkenbond RUSSISCHE BELANGENSFEREN IN CHINA. B e r 1 i j n2 4 Maart. (N. T. A. Draad loos). Volgens uitingen in leidende kringen van de Sovjet-delegatie te Londen, wil Rusland met Japon lot overeenstemming komen over de af bakening der belongensfcren in China. TURKIJE. DE KALIEF NAAR FRANKRIJK? B e r 1 ij n, 2 4 Moor t. (V. D.) Naar de bla den melden heelt de vroegere kalief een pas aangevraagd om naar Frankrijk te kunnen ver trekken. GRIEKENLAND. OM DEN REGEERINGSVORM. Heden afkondiging der republiek. A thenen, 2 4 Maart. (B. T. A.) De regee ring heeft zich heden aan de Nationale Ver gadering voorgesteld. Nu het voorlezen van de regeeringsverklaring zal de minister-president een ontwerp-besluit indienen, dat de dynastie vervallen verklaart cn de parlementaire repu bliek uitroept. De stemming hierover geschiedt morgen, op den nationalen feestdag, de inwij ding van de republiek zal plaats vinden na de volksstemming. Het mecrendeel van de gema tigde liberalen, dip de eenige oppositie vormen, wcnscht niet aan de bijeenkomst van morgen deel te nemen, die gehouden zol worden na een te Dcum in de hoofdkerk ter cere van het na tionale feest. Admiraal Kondoerits, de regent, znl de bijeenkomst bijwonen, vervolgens zijn mondabt neerleggen en daarop gekozen worden tot voorloopig bestuurder. De bladen dor oppo sitie publiceercn artikelen tegen het uitroepen vnn de republiek. Waar liefde in een gezin heerscht is ook eendracht en vertrouwen. CHAMISSO. :rrffr Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 55 De intransigente politiek van The New Uni verse bracht hem in aanraking met de hoogen en machtigen aan het hoofd der ministeries. Van alle kanten stroomden verzoeken om als spreker op tc treden. Als spreker vond zijn domineeren- de persoonlijkheid haar hoogste uitdrukking. Hij ging geheel op in ziin nieuw gevonden kracht. De werkelijke man van de daad was een halve eeuw lang geboeid door de toga van den geleerde. De Zeppelin-bom hod hem die afgerukt. Toen Pillivant hem eens in de bureaux van The New Universe ontmoette, zeide hij: „Een jaar geleden wist je niet, dat er oorlog was. Ik 'hield je voor het grootste natuur wonder, dat ik ooit gezien had. En nou ben je feitelijk overal de baas. Ik kan geen courant openslaan, of ik zie je naam. Hoe heb je dat klaar gespeeld?" „O.W. gemaakt." „O.W. gemaakt?" vroeg Pillivant, zijn dik gezicht in een verbaasde plooi trekkend. Waarmee?" „Met hersens!" En lachend liep hij weg. Nou ja, het was zoo. Het 'was volstrekt niet arrogant om hel te zeggen. Hij gaf alles wat in zijn vermogen was, aan zijn land. Op een goeden dag was hij onder den invloed van het besef van zijn lichamelijke kracht en aangespoord door de dringende vraag om manschappen, een werfbureau binnenge- loopen en had hoog opgegeven van zijn groote spierkracht. „Ik ben vijftig," zeidc hij, „maar ik tart iedereen te zeggen, dat ik lichamelijk niet gelijk sta met iederen jongen van vijf-en- twintig." Maar zij hadden beleefd om hem ge lachen en hem woedend weggestuurd. Toen had hij den indertijd afgewezen raad van den nuchteren Burtingshaw opgevolgd en zich aan gesloten bij de National Volunteers. En wat is nou het volgende, dat je beginnen wilt?" vroeg Marcelle. „In de eerste plaats, lieve kind," zeidc hij, „dc geheele leiding van den oorlog. En dan de administratie van het Koninkrijk Gods op Aarde." „Wat een jongen ben je toch," lachte zij. „Ja. En een biilcsems knappe jongen!" Op een mooicn Zondagochtend in Mei kwam zij naar de stad om met hem alleen te lunchen, daar Godfrey ergens anders het week-end door bracht. „Liefste," riep hij opgewonden uit, zoodra zij binnen was, „ik heb er zoo naar verlangd je te zien. Het zal er nu toch van komen." ,;Wat?" Glimlachend keek zij op naar zijn enthousiast gericht. Er was niets zóó buiten sporig, dat het Baltazar niet kon overkomen. „Er is spTake van een nieuw ministerie een Ministerie van Propaganda." „En?" Haar oogen begonnen plotseling te schitteren. „Jij minister?" Hij knikte. „Het hangt op het oogenblik nog in dc lucht. Tenminste dnt denken die weifelaars van Wolkenkoekoekstad. Maar ik niet. Zij zien niet, dat de gelukster van John Baltazar op gaat. Ik wel. Liefste, er is geen enkele tegen werkende invloed in den heelen zak van pla- netentrucs." Als hij had kunnen zien wat er een veertig mijl verder gebeurde had hij misschien in een zekeie conjunctie van planeten, te weten Venus en Mars iets kunnen opmerken, dat zijn opti mistische voorspelling gewijzigd zou hebben HOOFDSTUK XVIII. Daar waren zij in een platboomde boot in een der stille gedeelten van de Theems boven Moulsford; Venus in wit serge met ccn blauwen sluier om haar hoofd en haar hals elegant achteroverliggend op de kussens, en Mars in een wit flanellen pak, met een vaarboom in zijn hand. Het was een van die dagen, waarop dc Lente in een overmoedige stemming haar schuchterheid afwerpt en praalt met de schitte ring van den zomer. Dc middag'dampen huiver den over de in de zon glooiende weiden aan geene zijde van het jaagpad en de schaduwen onder de wilgen aan den anderen oever doem den donker en koel op. De boot ging een ge deelte der blakerende rivier op cn dc droppels aan den vaarboom schitterden als diamanten. Vlak voor hem was een bocht, gewikkeld in de diepe schaduw van overhangende wolken. „Dit plekje is het dichtst bij den Hemel," zei- de Lady Edna. „Wacht maar tot wc de boot onder de boomen vastgemaakt hebben, dan zal het de hemel zelf zijn." zei de Godfrey. En hij duwde de boot verder. „Zoo," zeide hij, den boom innemend en de boot thans met behult» der takken naar een ankerplaats stuwend, „sta me nu toe je aan den Hemel voor te stellen." Zij wierp kushandjes naar de groene planten en het donkere water en lachte luchtigjes. „Hoe gaat het, Hemel?" Godfrey keerde zich om van het touw, dat hij vastgebonden had, en struikelde op den bo dem der boot. Zij schrikte. „Je voet, lievel" Hij lachte „Neen, het is niets hoor! Soms vergeet ik, dat het een kunstvoet is." Hij ging naast haar op de kussens zitten en uallnZ" 'PUOÏS UI3H JOOA aÏP 'puBui uoa clo SODAV we met den nectar cn de ambrosia beginnen, of is het nog le vroeg?" „Laten we nog even wachten en eerst den 'Hemel goed opnemen. Wat ter wereld voer jij uit?" vroeg zij een oogenblik later, toen hij met zijn kin in zijn hand op zijn ellebogen en knieën ging liggen en haar in haar blauwe oogen keek. „Ik neem den eenigen Hemel op, die !?ts voor mij betcekent," zeide Godfrey. „Beteeken ik zooveel?" „Ja." „Steek een sigaret voor mij aan," zeide Lady Edna. Hij deed het en gaf haar de brandende si garet, die zij tusschen haar lippen stak. „Dat doe ik zoo graag," zeide hij. „Ik heb het nog nooit voor een andere vrouw gedaan." Zij fronste haar wenkbrauwen. „Denkt Zijne Majesteit de Sultan dat hij een arme vrouw een eer zonder voorbeeld bewijst?" „Oh, Edna!" Zijn jongensgezicht kreeg een diepen blos. Je weet wat ik bedoel. Ik heb nooit gedacht dat een mooie vrouw iets van mijn b'ppen tusschen de hare nemen zou. Kijk." Hij stak een twéede sigaret aan en hield die haar voor. „Geef mij de jouwe." Baby!" zeide zij. terwijl zij ruilde. Dal alles lijkt zoo dwaas, maar voor die jonge menschen in de boot was het een ver rukking. „Wat een verschil met het vorige week-end," zeide zij na een poosje met een zucht van voldoening. „Wat is er toen gebeurd?" „Toen had ik al die werkezels bij me, Edgar incluis." „En mijn eerbiedwaardigen vader. Ik her inner het me nu. Ik was den heelen Zondag op het Ministerie van Oorlog. En het stortregende. Wat heb je met hen uitgevoerd?" „Ik heb ze gestreeld en gevoed en hen hun kleine kunstjes loten doen," lachte zij. En dan voegde zij er ernstig aan toe: „Het was toe vallig een heel belangrijkedag voor je vader. Dc Regeering is er dol op geworden, om nieuwe krachtige mannen te vinden en de onnutte paarden op stal tc zetten. Edgar heeft ook groote kans. Welnu, ze hebben je morkwaav- digen vader ontdekt en zijn hel feitelijk eens geworden Een nieuw Ministerie van Propa ganda. O!" lachte zij weer.,. Zoo erg was het per slot van rekening niet. Maar" zij zuchtte „dit is beter. En laten we nu niet verder denken aan oorlogen en politiek en Edgars en dergelijke afschuwelijke dingen." Zij gooide haar sigaret in het water en boog zich naar da mand toe. „Laten we gaan lunchen." (Wordt Vervolgd)-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1