BUITENLAND. Spoorhorloges f 13.50 FEUILLETON. ABOHNEMEHTSPRIJS p"raiTlcn T AffiCT?' „DE EEMLANDER" PRUS OER ADVERMIEN met inbegrip van ccn „L'HIRONDELLE" Willem Groenhuizen MEDAILLES Terug in het leven. 22e «neergang No 227 foort 2.10, idem franco per post f 3.—, per week (met gratis verzekering legen ongelukken) 0.176, afzonderlijke nummers f OJ05, AMERSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2A. postrekening n°. 47910 tel int si3 Woenr 26 Ma'art 1924 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en LictdadigheicU-adveitentiën roor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeel voordeciige bepalingen voor het advertccrcn bene circulaire, bevattende dc voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE RIJKSWEER. Berlijn, 25 Maart. (\V. B.) Op het mi nisterie van landsverdediging heeft dc jaarlijk- sche bijeenkomst tusschen dc bevelhebbers der rijksweer en den minister van defensie plaats ge had. ONDERWIJSHERVORMING. Berlijn, 25 Maart. (W. B.) Op do mid delbare scholen zal na Paschcn de 36-urige on- denvijsweek vervangen worden door de 30- urige. UIT HET BEZETTE GEBIED. Een reparatie-belasting op tabak. B e r 1 ij n2 5 Maart. (N. T. A. Draad loos). Naar het Panische Journal meldt, is de commissie voor het Rijnland voornemens voor het bezette gebied een bizondere reparatie-be lasting op tabak in te voeren. De overeenkomsten met de Micum. Berlijn, 25 Maart. (N. T. A. Draadloos). Donderdag a.s. beginnen te Berlijn dc bespre kingen der rijksregeering met vertegenwoordi gers der industrie inzake de overeenkomsten met de Micum. DE SOCIAAL-DEMOCRATISCHE PARTIJDAG. B e r 1 ij n2 5 Maart. (W. B.) Dc sociaal democratische partijdag, die-13 April te Berlijn zou worden gehouden, is tot na.de rijksdagver kiezingen uitgesteld. t HET PRO CES-HITLER. Munch en, 2 5 Maart. (W. B.) De recht bank heeft besloten de beklaagden Hitier, Poehner en Kriebel voor den verderen duur van het geding verlof te vcrleenen. Vervolgens heeft de verdediger van kapitein Roehm gepleit, waarbij hij opmerkte, dat Roehm niet aan de daad heeft meegewerkt, weshalve de aanklacht dan ook reeds door het O. M. van hoogverraad tot medeplichtigheid aan hoogverraad is inge krompen. De verdediger van luitenant Pernet betwistte, dat Pernet de leerlingen van de infan- terieschool tot muiterij heeft opgehitst. Hij heeft aBeen op verzoek van Hitier de in beslag ge nomen gelden verdeeld. Van medeplichtigheid is geen sprake. Pernet heeft uit de edelste mo tieven gehandeld en moet worden vrijgesproken. München, 25 Maart. (W. B.) In de mid dagzitting heeft mr. Hemmeter, de verdediger van luitenant Wagner, uitdrukkelijk verklaard, dat Wagner ervan overtuigd was geweest, dat Beieren bij het aanbreken van November voor de vervulling van zijn nationale taak stond. Wagner heeft den 8en van luitenant Rossbach bericht gekregen, dat er dien avond een afge sproken spelletje tusschen Kahr, Lossow, Seisser, Poehner, Hitier en Ludendorff werd ge speeld, met het doel een nationalistische regee ring te München te stichten. Pleiter conclu deerde tot vrijspraak. Daarop kwamen mrs. Goetz en Roder, de verdedigers van Frick, aan het woord. Roder voerde .aan, dat Frick het ambt van hoofdcommissaris niet heeft aanvaard. Hij heeft zich alleen na overleg bereid verklaard dit tot den terugkeer van den hoofdcommissaris waar te nemen. Volgens den loop van het pro ces moet Frick worden vrijgesproken. Morgen voortzetting. HET CONFLICT IN DE HAVEN VAN HAMBURG Gedeeltelijke werkhervatting. B e r 1 ij n, 2 5 Maart. (W. B.) In de haven van Hamburg is hedenmorgen ongeveer een vierde gedeelte der arbeiders weer op het werk verschenen. Pogingen der menigte om de werk willigen te weerhouden aan den arbeid te gaan, werden door een sterke politiemacht verijdeld. BELC1E. STAKING BIJ DE ANTWERPSCHE TRAM. Gisteravond 7 uur werd aan de N. R. C. uit Antwerpen gemeld Sinds een paar uur is hier ter stede het tram verkeer geheel stop gezet door een staking van het rijdend personeel van de Antwcrpsche tram- maatschuppij. Dit voor het publiek zeer gevoe- b*g en hinderlijk geschil is ontsproten uit een mislukking' en afbreking van besprekingen tus schen de tramdirectie cn de leiders van de vok- vereeniging van het personeel betreffende een verhooging van de looncn als gevolg van de stijging van het indexcijfer. Aan het verlangen van het personeel zou alleen voldaan kunnen worde door een verhooging van de huidige pas sagiers-tarieven. Dit kan echter niet plaats vinden zonder koninklijk besluit, dat tot dusver niet verkregen is. Het eenige waartoe de direc tie genegen was, is een tegemoetkoming van een verhooging van circa 2 fr. per dog voor ieder lid van het personeel. FRANKRIJK. DE FRANSCHE FINANCIËN. P a r ij s2 5 Maart. (Hevas). De regeoring heeft bij de Kamer een wetsontwerp ingediend nopens voorloopige credieten op rekening van de begrooting van verhaalbare uitgaven over de maanden, A Dril, Mei, Jimi en Juli, ten be drage van 3,923,914,288 frank. Zij vraagt even eens een credict van 275,156,492 frank voor de bezettingstroepen in het buitenland. Deze ramingen houden rekening met de vermindering van het effectief aan de Roer, die voor de be doelde maanden 44 millioen bedraagt. DE ZAAK-DAUDET. Dc interpellatie uitgesteld. P a r ij s, 2 5 Maart (Havosj. De Kamer stelde de interpellatie van den royalist Daudet betreffende dc houding van de politie in ver band met het onderzoek naar den moord op zijn zoon met 421 tegen 51 stemmen uit. Do minister van binnenlandsche zaken had de kwestie van vertrouwen gesteld. HET SPOORWEGONGEIAIK BIJ METZ. Nadere bijzonderheden. Het HbJ. meldt Juist twee weken, nadat het ernstige onge luk met de Riviera-express in do buurt van Lyon plaats had, is thans opnieuw een internationale tredn ten deele verongelukt. De trein OstendeBasel is in alle opzichten een internationale express, daar hij, behalve de reizigers uit Engeland, in Brussel het Nc- derlnndsche rijtuig opneemt en niet alleen den Bascler wagen, maar tevens rijtuigen voor Mi laan, Boekarest cn Constantinopel bevat. Dc Fransche bladen geven nadere mededee- lingcn omtrent het gebeurde. Uit de lijst van slachtoffers, welke de „Matin" opgeeft, blijkt dat er geen Nederlanders zijn omgeko men. Edoch, er zouden volgens de Echo de Pa ris nog twee personen onder de resten van den trein zijn bedolven. Van de zes dooden zijn tot dusver twee geïdentificeerd een conducteur en de machinist van den goederentrein. Onder de nog niet geidentificeerdcn bevinden zich een vrouw, twee soldaten cn een postbeambte. On geveer vijftien peisonen ,meerendeels uit de buurt van Metz cn Straatsburg, werden gewond. De express, die om 1.05 's nachts Metz had verlaten en om 3.19 in Straatsburg moest aan komen, raakte tengevolge van een verkeerden wisselstand bij het station Benestroff (Bensdorf), halfweg MetzStraatsburg, op een zijspoor en liep op een stilstaanden goederentrein. Doordat het postrijtuig vóóraan reed, werd dit eerst ge heel ingedruktdaarop volgde een derde klas- rijtuig, vervolgens een uit drie klassen samen gestelde wagen. De D-wagens sloten den trein. De schok was ontzettend cn aanstonds stegen de hulpkreten der verongelukten op. De machi nist van de express was ongedeerd, de stoker echter, raakte bekneld en kon pas 's ochtends om vijf uur worden bevrijd. Uit Bensdorf kwam onverwijld hulp opdagen, twee treinen met dok toren en personeel arriveerden spoedig uit Metz en Saargemünd. De gewonden werden naar Metz gedirigeerd. Het ongeluk heeft groote ontstel tenis in dc streek teweeggebracht. LEVEND VERBRAND. Vier jonge lieden hadden zich ter gelegen heid van de Carnavalsviering in Amiens als Eskimo's uitgedost, in een grootendeels uit wat ten vervaardigd pak. Toen zij zich 's nachts om twee uur in een koffiehuis bevonden, raakte DE DAMES. WELKE STEEDS ONZE éTALAGES BEZICHTIGEN, IS HET REEDS OPGEVALLEN DAT WIJ THANS EEN COLLECTIE JAPONNEN ONT VINGEN WELKE WIJ AANBIEDEN TEGEN PRIJZEN WAARVOOR MEN U NIET EENS DE STOF KAN LEVEREN; TOB DAN OOK NIET LANGER MET HUISNAAISTERS DOCH KOOPT NOG HEDEN ZOO'N AARDIG GEMAAKTE JA PON VOOR 5.75, 4.90 of 2.50. ALLEEN a CONTANT IN HET DAMES-MODE-HUIS 16-18 Lanqestraat Amersfoort 0 JUWELIER. Langcstraat 43, Tclef. 852. Postr. 7582. het costuum van één der jongemannon ten ge- volge van het achteloos wegwerpen van een lucifer in brand. Onmiddellijk stond de jongen in lichte loaie het vuur sloeg op de andere drie jongens over, die in doodsangst de stront opliepen. Met groote moeite gelukte het 't vuur te dooven. Eén der ongclukkigcn was dood, twee anderen verkeecen in hopeloozen toestand, de vierde kan misschien nog gered worden. ZWITSERLAND. HET ZONE-GESCHIL'. G e n v e, 2 5 Maart. (B. T. A.) In een aan Zwitserland gerichte notu verklaart Frank rijk zich geheel eens met de Zwitscrsche ziijns- wijze nopens dc kwestie van de vrije zones. ENGEI AND. DE KWESTIE DER VLOOTBASIS VAN SINGAPORE. Londen, 25 Maart. (R.) Dc motie der conservatieven, waarbij het besluit der regeering om van het plan voor oen vlootbasis te Singa pore nf te zien, werd bestreden cn met 287 te gen 217 stemmen verwerpen. Londen, 25 Maart. (R.) Bij het debat over het afzien van het pion tot uitbreiding van de vlootbasis te Singapore zeide Thomas, de minister van koloniën,jdat.de regeering vast van. plan was een ernstige poging tot ontwapening te doen. Hij was van meening, dat de vrede kon worden bereikt, maar óe wereldvrede kon alleen worden bereikt als Japan cn Amerika meededen. Als de kans moest worden gewaagd, dan was geen lijd er beter voor don deze. De regecring hoopte te slagen, maar als haar dit niet lukte, zou zij zich houden aan dc gevolgen. DE BR1TSCHE SCHEEPSWET EN DE DRAADLOOZE TELEGRAFIE. Londen, 2 5 Maart. (R.) In antwoord op een vraag in het Lagerhuis heeft Webb, de mi nister van handel, gezegd, dat enkele bviten- landsche regeeringen namens hun reeders ge vraagd hadden om een verslapping van de En- gelschc wet inzake de droadlooze installaties aan boord van schepen en dat bij een overwe ging daarvan tevens de mogelijkheid van een toeneming van de gevaren op zee en van het ontslag van Engelsche marconisten in overwe ging moest worden genomen. DE ENGELSCHE VLUCHT OM DE WERELD. Londen, 25 Maart. (N. T. A. Draad loos.) Onder groote opgetogenheid is gister middag tien minuten over twaalven de poging om een vlucht om de wereld te maken begon nen. Maclaren, de leider verliet met zijn twee begeleiders, officier Plender Leith en sergeant Andrews het plaatsje Clashot bij Southampton in een Vickcrs-amphibie-vliegtuig, „Vulture", teneinde de eerste etappe tot Lyon te begin nen. De minister van luchtvaart Thomson cn Sir William Bronckci, directeur-generaal van de burgerlijke luchtvaart, waren bij het ver trek anntyezig Thomson nam hartelijk afscheid en sprak als zijn overtuiging uit, dot niets dun bovenmen- schelijke hinderpalen hen kon weerhouden om tc slngen. De koning deelde telegrafisch de beste wens cl ren mede en verzekerde den vlie gers, dot hij het verloop vun de vlucht met dc grootste belangstelling zou volgen. Toen de machine uit het water opsteeg, vlogen twee wa ter- en drie andere vliegtuigen, die een klein gedeelte van de reis zullen meemaken, hoog in dc lucht. De route, die govlogcn zol worden gaat via Egypte, Engclsch-Indië, China, Japan, Canada en Groenland. De moeilijkheden, die na Indié zullen moeten worden overwonnen, zijn bijzonder groot. Het toestci vol in Tokio wor den nagekuken en voorzien worden van een nieuwe machine. Ook in Montreal komt er een nieuwe machine. Er zullen drie- tot vijfhonderd mijlen per dag worden afgelegd. Men ver wacht, dot met ccn gemiddelde snelheid van 80 mijlen wordt gevlogen. (Zoonis men weut is dc Amerikaansche vlucht om dc wereld juist in tegenovergestelde richting begonnen van Seattle irit.) HET GESCHIL IN DEN MIJNBOUW. Draadloos wordt d.d. gisteren gemeld, dat de nieuwe onderhandelingen tusschen mijneige naars cn mijnarbeiders, die naar men hoopte zouden leiden tot het voorkomen van een sta king, op het doode punt zijn gekomen. Dc mijn eigenaars weigeren verdere concessies to doen ten opzichte van het minimumloon. Vandaag zal ccn nationale conferentie vun mijnarbeiders plaats hebben en zal worden beslist of zal wor den overgegaan tot een algemecnc stemming over staken of niet-staken. DE STAKING BIJ DE TRAM EN BUS TE LONDEN. Het ontwerp van wet nopens het verkeer. L o n d e n, 2 5 Maart. (N. T. A. Draadloos). Het wetsvoorstel tot het in het leven roepen van ccn centraal bestuur voor het openbaar ver keer in Londen is heden bij het Lagerhuis in gediend. Men beschouwt dit voorstel als do eenige manier om de trams cn omnibussen zoo rendabel te maken, dat dc gcëischtc hoogcre loonen kunnen worden betaald. Het voorstel kwam in eerste lezing. De regeering heeft de verzekering gegeven dc behandeling zooveel mogelijk te zullen bespoedigen. In verbond met deze toezegging hebben de vertegenwoordigers van beide portijen in de staking de onderhande lingen, ten overstaan van den minister van ar beid, heropend Dc besprekingen mislukt. Londen, 25 Maart. (R.) De onderhande lingen tot bijlegging van de staking zijn mislukt. De arbeiders hebben het aunbod van de patroons verworpen, dot strekte tot het geven van een loonsverhooging van 5 sh. per week en de ver dere verhooging van 3 sh., die door de arbei ders gevraagd werd, aan arbitrage te onderwer pen. DE STAKING OP DE RIJKSTENTOON STELLING GEËINDIGD. Londen, 25 Maart. (R.) Officieel wordt bericht, dat de clectricicns op dc tentoonstel lingsterreinen van Wembly dc staking hebben opgeheven en morgen weer non den slag gaan. DE WERKLOOSHEID. Londen, 25 Maart. (R.) Het aantal werk- loozen bedroeg op 17 Maart 1.094.106, het geen een vermindering van 19.725 betoekent vergeleken met de vorige weck en een vermin dering van 191.523 vergeleken met 31 Decern- IERLAND. DE ONRUST IN IERLAND. Een treffen tusschen Vrijstaalsche troepen en een bende ongeregcl den Londen, 25 Maart. (R.) Het graafschap Leitrim is heden in beroering gebracht door het bericht van een botsing tusschen Vrijstaatsche troepen cn een bende ongeregclden in het berg achtige oord Rossan. Men vermoedde verdach ten in een afgelegen boerderij cn bijgebouwen. Dc luitenant, die de Vrijstaatsche troepen on der zijn bevel had, is doodgeschoten; één der ongeregclden is gevangen genomen. DENEMARKEN. BEN NIEUW IJSLANDSCH KABINET. B e r 1 ij n, 2 5 Maart. (N. T. A. Draad loos). Op IJsland is heden een nieuw kabinet gevormd met Magnusscn als premier. Alle le den van het kabinet behooren tot de conser vatieve partij. ITALIË. DE BISSCHOP VAN PADBRBORN BESTOLEN. Rome, 25 Maart. (W. B.) Volgens de Corricre dltolia zijn unn den bisschop van Pa- derborn bij zijn aankomst met drie andere Duit- sche geestelijken te Venetië 70,000 lire, zijnde de opbrengst van de collecte voor dc Peters- penning in zijn bisdom, ontstolen. De secretaris van den bisschop had de portefeuille, die dit bedrag bevatte, met andere valiezen aan een bagagedrager gegeven. Nadat deze ccn en on der ter plaatse had gebracht, bleek, dat de portefeuille met geld verdwenen was. ROEMENIE. DE ONDERHANDELINGEN MET RUSLAND. Do Bessorabische kwestie. Boekarest, 25 Maart. (W. B.) De Rot- mecnsche regecring is verontrust door het be richt van een spontane protestbeweging onder dc bevolking van Bessarabië. De troepen aldaar worden versterkt, de Russische bluden zijn er verboden. Hot voornemen van de sovjetregeo- ring om op de conferentie te Weenen een volks stemming in Bessorubië te oischen, heeft bij de bevolking veel weerklank gevonden. Moskou, 25 Mn art. (W. B.) Tsjitsjcrin heeft een nota uan Poincnré gezonden, waorin hij er op wijst, dat er tal van protesten zijn tegen dc overweldiging van Bessarabië en dat Frankrijk do verantwoordelijkheid voor de ge volgen op zich laadt, als het zich op den voor avond van de conferentie tc Wecncn met Roe menië solidair verklaart. B c r 1 ij n, 2 5 Maart. (N. A. Draadloos) Naar uit Wecncn wordt bericht, eischt de Rus sische delegatie ter Wcensche conferentie, dat Roemenië de bezettingstroepen uit Bessarabië terugtrekt, opdat een onbeïnvloede volksstem ming over de definitieve toekomst des lands kan beslissen. RUSLAND. DE TSJERWONETS. Een notceringsverhod. Berlijn, 25 Maart, (N. T. A. Draadloos). De sovjet regeering verbood, met het oog op de tenuitvoerlegging der valutnhervorming, op de officiecle Russisch»* beurzen de noteering von den tsjerwonetskoers in verhouding tot de roebelvaluta. CIEPLAK UIT RUSLAND VERBANNEN. Berlijn, 2 5 Aio art. (N. T. A. Droodloos). Naar uit Moskou non Rorne gemeld wordt, is het bericht, als zou de metropoliet van de R.-K. kerk in Rusland, Cieplak, uit de gevan genis ontslagen z.ijn, volkomen juist. Cieplak is echter uit Rusland gezet. TURKIJE. DE NEDERLAAG DER TURKSCHE REGEERING. Constantinopel, 25 Maart. (R.) Toen zij zagen, dat een nederlaag onvermijdelijk was, hebben de aanhangers van de regeering bij de stemming over art 25 de vergadering verloteh, wat zij later, bij een tweeden oproep tot stem ming, herhaald hebben. Volgens een later be richt uit Angora Ls de regeering vost besloten den president het recht tot Kamerontbinding te verzekeren cn heeft zij stappen genomen om haar zin door to zetten. Dit is voor het eerst, dat Mopstafo Kemol on do nationale vergade ring openlijk mot elkaar overhoop liggen. GRIEKENLAND. DF. GRIEKSCHE REPUBLIEK GEPROCLAMEERD. Athene, 25 Maart. (V. D.). Dc Natonnlé Vergadering heeft de Glückshurg-dynastie ver vallen verklaard cn dc republiek geproclameerd. Ervaring blijft de meesteres van het leven. GOETHE. jjMiLrn i tuT# Naar het Engefsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. Het was inderdaad een belangrijke dag voor Baltozar geweest. Het buitenverblijf bij Mouls- ford. Lady Edna's persoonlijke bezitting, een groot, vierkant gebouw van rooden baksteen welks terrein tot de rivier doorliep, was ge vuld geweest met zorgvuldig gekozen Mach tigen der' Aarde, waaronder haar man, ook al was hij staatssecretaris, als een ster van de kleinste grootte schitterde. Het was de laatste zet in het spel, dat zij vele weken lang ter wille van John Baltazar gespeeld had. „Waarom vraag je dien kerel?" vroeg Edgar Donnithorpe, nadat hij de lijst der invités na gekeken had. T,Omdat hij mij amuseert." „Hij amuseert mij niet," bitste haar man. Hij was een klein mager mannetje met dun grijs haar, een dunne snor en een scherpe stem. Tot voor eenige maanden had zij hem met min achtende verdraagzaamheid behandeld. Maar nu begon zij een gevoel van antipathie tegen hem op te vatten. JUs je Mr. Baltazar niet wilt ontmoeten," antwoordde zij, ,,kan je in Londen blijven. Jk word het moe dien aanmatigenden avon turier in mijn huis te zien." „Wat bedoel je?" „Je weet het heel goed wat ik bedoel. Ik ben niet van plan je jezelf belachelijk te laten maken." „Beste kerel," antwoordde zij bijtend, „als ik een amant wil hebben, zou ik ditmaal een jongeren nemen." Zij lachte minachtend en liep weg. De lang smeulende wrok was plotseling aangewakkerd tot de vlam van openlijke vijandschap. Zij was innerlijk woest op hem. Nooit nog had hij het gewaagd zoo iets 'te insinuceren, wanneer zij uit politiek oogpunt belang stelde in een man. Zij, Lady Edna Donnithorpe, een amourette met John Baltazar het was meer dan beleedi- gend. De volgende dag bracht een korte, maar hef tige scène. Je beweert jaloersch te zijn. Maar dot ben je niet. Je bent afgunstig. Je bent jaloersch op iemand, die meer beteekent don jij. Je bent bang voor hem. Jullie kleine stekelbaarsjes haatten Tritons. Ik begrijp het heel goed." In de gramschap van een zwak en benepen man sprak hij woorden, die geen vrouw ooit vergeeft. Zij keek hem woest aan en haar kwijnende oogen verhardden tot kleine plekjes Sdh frAls ik jou was, zou ik maar oppassen, dat ik je niet breek," zeide zij. „Mij breken? Hoe? Politiek?" Hij lachte ge meen spottend. „In de eerste plaats zou je het niet kunnen. In de tweede plaats zou je het niet willen. Wat zou er van jou positie worden, als ik niet meer tot de regeering behoorde?" „Ik kan heel goed voor mezelf zorgen," ant woordde zij. Zaterdagsochtends maakte hij excuses voor zijn drift, die zij koud aanvaardde onder voor waarde, dat hij John Baltazar beleefd zou be handelen. En daardoor kwam het, dat, toen het onderwerp van al die onaangenaamheden te Moulsford kwam, hij bijna uitbundig verwel komd werd door Edgar en als het ware in den inticmen kring der Machtigen geworpen werd. Daar dezen Baltozar inderdaad zeer ernstig als een komende mocht in het land beschouwden en Lady Edna zich tegenover hem heel ge woon gedroeg, kwam Edgar Donnithorpe tot de ongelukkige conclusie, dut hij zich belachelijk had aangesteld, en tijdens de officieuse be spreking over het oprichten van het nieuwe ministerie, waarvoor men eigenlijk bijeenge komen was, had hij weinig meer durven doen dan „just hint a fault, and hesitate dislike" toen Baltozar's naam genoemd word. Toen zijn vrouw deze kleinzieligheid hoorde, werd haar wrok nog grooter, en alleen Baltozar's triomp- hantelijk weggaan op Maandagmorgen weer hield haar ervan daaraan uitdrukking te geven. In de boot trachtte zij op dien prachtigen lente-ochtend het laatste week-end uit haar ge dachten te zetten. Zij genoot van het onge wone en het vermetele. Edgar was voor een internationale conferentie naar Parijs. Alleen een oude tante, Lady Laetitia Vardon, een soort permanente, aristocratische huisbewaarster, was ei met Godfrey als cenigcn gast. En tante Laetitia had een door God gezonden koude ge vat en lag te bed. Met hun tweeën hadden zij den geheelen prachtigen dag en den heer lijken avond voor zich, zonder dat een ziel hun idylle zou storen. Zij vertelde hem dit alles, terwijl hij haar kip en ham gaf. Hij zeide, dat zij het mooiste wezen der wereld was. „Vindt je niet, dat ik één klein vacantiedaagje in het jaar verdien? Een vacantiedaagje van al dat gepraat, gepraat, gepraat, dat geglimlach, dat geflikflooi, dat plannen maken, met mijn hersens steeds op hun qui vive, terwijl zij al maar door grooter en grooter schijnen te wor den, totdat zij mijn hoofd bijna doen barsten, wanneer ik 's avonds ga slapen." „Waarom doe je hel dan?" Zij haalde haar mooie schouders op. „Ik weet het niet. Vroeger vond ik het prettig. Nu begin ik het te haten. Een puar dagen geleden was ik bij het trouwen van Charlie Haughton en Minnie Lavering je kent ze wel. Zij bezitten geen sou, maar zij zogen er zoo gelukkig uit o, zoo heel gelukkig! dot ik bijna ging hui len." Hij liet zijn bord met kip cn ham staan en boog zich over de mand heen, die tusschen hen in stond. „Ik zou alles ter wereld willen doen, om je gelukkig te maken, Ednal" „Dot weet ik wel," glimlachte zij. ,Je doet er nu ook zoo je best voor. Maar het zou nog beter zijn als je het zout even aangaf." Terwijl zij het zout nam uit het papieren zakje, dat hij hoar voorhield, lachte hij, iedere handige manier van haar om het sentimenteele uit het gesprek te houden, bewonderend. „Nou ben je toch wel een klein beetje ge lukkig?' Zij knikte van ja, wat hem den moed gaf om tc zeggen: „Ik begrijp waarachtig niet hoe je er toe 'hebt kunnen komen iets voor zoo'n invalide als ik ben te voelen." „Ik ook niet," antwoordde zij kalm. „Mis schien omdat die invalide een dapper en ge decoreerd soldaat is." „Onzin!" riep Godfrey uit. „Er loopen er honderdduizenden rond als ik, die evenmin van elkaar te onderscheiden zijn als korrels zand op het strand. „Sta je een arme vrouw niet eens een onder scheidingsvermogen toe?" „Ik sta de eenige vrouw in de wereld toe» alles te hebben wat zij wil." „Don is het goed," zeide Lady Edna. Zij aten hun lunch verder in gelukkige stem ming, dronken warme koffie uit een thermos- flesch en rookten en praatten. Evenals den eer sten dag, dat hij naast haar gezeten had, ver telde hij haar ook thans onder de betoovering vnn haar warme sympathie alles omtrent zijn doen en laten. Hij had, zooals hij gedreigd had, het ?vïinisteric belegerd, tot hij eindelijk een aanstelling kreeg; op het bureau van den Direc- tor-Gcneroal of Military Operations. Dat hij zulks tc danken had oon een anderen invloed don aan zijn verwoede en aanhoudende aan vallen, vermoedde hij in het geheel niet. Na het verbazende gesprek was hij in een taxi naar Lady Ednu gereden, die hij toevallig thuis vond, en had hij op zijn handigheid gepocht. Het bloed van zijn vader tintelde in zijn aderen. De dame, aan wie, in samenzwering met Lady Northby, hij het door duizenden begeerde baantje te danken had, luisterde naar zijn ver haal met de glimlachende verbazing von een moeder, die naur het verhaal der mooie ca- deaux van St. Nicoloas van haar ionge sprui ten luistert. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1