BUITENLAND. „L'HIRGNDELLE" FEUILLETON. ABONNEMENTSPRIJS ?er 5 maa;''n v;or Amc' „DE EEMLANDER" PRUS OER AOVERTENTIEN met inbegrip van een duitschland. frankrijk. 16-18 Lanuestraat Amersfoort 1 zwitserland. engeland. denemarken. italië. Terug in het leven. 22e Jaargang No 228 loort 2.10, idem Iran per post 3.—, per week (met gratis verzeker - tegen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke numm C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU. ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTRfcKENING N° 47910. TEL INT. 513 Donderdag 27 Maari 1924 bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lictdadigheids-advCitentlcn voor dc helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidceligc bepalingen voor het adverlccrcn. hene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. UIT HET BEZETTE GEBIED. De overeenkomsten met dc Micum. Berlijn, 2 6 Maart. (W. B.) Van bevoeg de zijde wordt meegedeeld, dat er morgen be sprekingen worden gevoerd met de mijndirecties en de mijnwerkers uit het Roerbekken over den toestand, die ontstaan zal na den afloop van de overeenkomsten met dc Micum. De regeering heeft geenerlei onderhandelingen gevoerd over een wijziging van de overeenkomsten met de Micum na 15 April en is ook niet van plan ge weest zulks te doen. Werkhervatting. Coblenz, 26 Maart. (B. T. A.) De ar beiders en geëmployeerden van de werkplaat sen der regie-spoorwegen bij Darmstadt heb ben het werk hervat op dezelfde voorwaarden als vroeger. HET PROCES-HITLER. De pleidooien. lunchen, 26 Maart. (W. B.) Vanoch tend is dc eerste verdediger van Ludendorff aan het woord gekomen. Hij irerkte op, dat vol gens zijn opvatting men ook in de kringen van von Kahr en von Lossow heeft rondgeloopen met het denkbeeld van een opmarsch naar Ber lijn. Ludendorff heeft in de verste verte niot gedacht aan het gebruik van geweld. Hij heeft bevel gegeven om met ongeladen vuurwapens de stad door te trekken. De middagzitting is begonnen met het plei dooi van den tweeden verdediger van Luden dorff, justitieraad Zeschewitz, die dadelijk stel ling nam tegen de aanvallen op Ludendorff we gens zijn uitlatingen over de ultramontaansche kwestie. De verdediger bracht hulde aan het ze genrijke werk van het episcopaat, met name ten aanzien van zijn zorg voor de krijgsgevange- neti. Maar alle deze uitingen van goeden wil, aldus de verdediger, mogen ons niet weer houden kritiek te oefenen, ols wij moeten con- stateeren, dat ernstige schade wordt toegebracht aan ons land. In dien geest heeft Ludendorff zijn uit latingeik bedoeld. Justitieraad Kohl, de verdediger van den be klaagde Brückner, eischte vrijspraak van zijn cliënt, daar de gebeurtenissen van 8 November niet het element hoogverraad bevatten. Het sein tot den Putsch heeft von Kahr op 8 Nov. in den Bürgerbröu .gegeven. Kohl zette uitvoerig uit een, dat bepaald was op 12 Nov. in geheel Duitschland erop los te gaan. Lossow had ge loofd 5T pet. succes te zullen hebben. Wat het hoogverraad betreft, wees Kohl erop, dat von Kahr en Lossow op bedoelden datum de rijks verordening reeds hadden opgeheven en er daarom geen mogelijkheid van hoogverraad heeft bestaan en de beklaagden zich deswege dus niet te verantwoorden hadden.1 De behan deling werd daarop tot morgenavond verdaagd. HET PROCES-ZEIGNER De eisch. ïeipzig, 26 Maart. (W. B.) In het pro- ces-Zeigner vroeg de Oberstaatsanwalt voor dr. Zeigner in totaal drie jaar, voor Moebuis als den verleider, die uit verwerpelijke hebzucht had gehandeld, vier jaar tuchthuisstraf. Voor den laatste werden geen verzachtende omstandighe den aangevoerd. De voorloopige hechtenis wordt in mindering gebracht. Bovendien werd voor beiden vijf jaar eerverlies geëischt. Een psychiater diende een rapport in, behel zende, dat dr. Zeigner een psychopaath was en door zelfoverschatting en groote prikkelbaar heid makkelijk slachtoffer werd van zijn fanta sie. HET CONFLICT IN DE HAVEN VAN HAMBURG. Werkhervatting te Hamburg-. H a m b u r*g2 6 Maart. (W. B.) Op een drukbezochte vergadering der havenarbeiders werd besloten weer aan het werk te gaan. (Alle stakers hebben het werk blijkens een Duitsch radiogTam inmiddels reeds hervat). DE KABINETSCRISIS. P a r ij s, 2,6 Maart. (V. D.) Dc Kamer heeft dc regeeringsvoorstcllcn inzake dc civiele cn militaire uitgaven verworpen. Poincuré heeft daurop bij den president zijn ontslag ingediend. P a r ij s, 2 6 Maar t. (R.) Dc rcgccring is op liet pcnsiocn-ontwcrp verslagen en bood don president haar ontslag aan. Par ij s, 26 Maart. (Havas). De Kamer zond met 271 tegen 264 stemmen het wetsont werp inzake de pensioenen terug naar dc com missie, hoewel Lasteyrie, de minister van finan ciën, dc kwestie van vertrouwen stelde. P a r ij s, 2 6 Maart. (R.) De president heeft het ontslag van het ministerie aanvaard. P a r ij s, 26 Maart. (V. D.) Hedenmiddag tc half een is onder voorzitterschap van presi dent Millerand een zitting van de ministerraad aangevangen ter bespreking van den toestand. Wat na do stemming ge schiedde. Parijs, 2 6 Maart. (B. T. A.) Na afloop van de stemming trokken dc Lasteyrie, Strauss en Videl zich terug. Landry, de Kamervoorzit ter, hief de zitting onmiddellijk op. Om kwart over 12 begaven Poincaré en zijn medewerkers zich naar het Elysée en om half 1 begon de ministerraad onder voorzitterschap van Millerand. De besprekingen in den mi nisterraad. Par ij s, 26 Maart. (Havas.) In den mi nisterraad zei Lasteyrie, dat. hij alléén in de minderheid was gekomen, aangezien de poli tiek van het kabinet nog onlangs door Kamer en Senaat is goedgekeurd. Poincaré verkon digde de noodzakelijkheid van een collectief af treden. Millerand drong er krachtig op aan, dat het ministerie vanmiddag weer in du Ka mer zou komen, en voegde er aan tou, dat hij bereid was bij een boodschap aan de Ka mer het motief van deze houding uiteen te zetten. Hij wees erop, dat de stemming van vanochtend door verrassing was verkregen, aangezien er tal van afgevaardigden afwezig waren, Nadat Millerand zich had teruggetrokken be raadslaagden de ministers Zij waren eensge zind van meening, dat Poincaré aan het bewind moest blijven om de huidige politiek voort te zetten, die in volle verwezenlijking is, maar Poincaré bleef bij zijn besluit en bracht den brief met het collectief ontslag aan Millerand, die niets kon deen dan het aanvaarden, Poincaré verklaarde tot journalisten, dat het ontslag onherroepelijk was. Poincaré wordt terugverlangd. P a r ij s, 2 6 Maart. (B. T. A.) Men hoopt te Parijs algemeen, dut Poincaré zal terugko men op zijn besluit om zich terug te trekken. Poincuré op het Elysée ont boden. P a r ij s, 2 6 Maart. (Havas.) Millerand heeft Poincaré om half zes op-het Elysée ont boden. Millerand doet opnieuw een beroep op Poincaré. P a r ij s, 26 Maart. (Havas.) Millerand drong er krachtig op aan, dat Poincaré zijn werk zou voortzetten, hetwelk hij met volko men instemming van het parlement en het land verricht heeft. Poincaré antwoordde, dat hij het grootste verlangen koesterde op dit be roep bevestigend te antwoorden. Een verklaring van Péret. Parijs, 2 6 Maart. (Havas.) Alvorens Poincaré te ontbieden, ontving Millerand Péret en Doumergue. Toen Péret het Elysée verliet, verklaarde hij tot journalisten, dat er een nieuw kabinet-Poincaré overwogen werd en voegde eraan toe, dat hij van meening was, dat het ministerie als geheel vanochtend in de Kamer niet in du minderheid was gekomen, vooral na de verbetering van de stemming, die in de middagvergadering heeft plaats gehad. OPVALLEND LAAG ZIJN DE PRIJ ZEN ONZER CONFECTIE; ZOO LAAG DAT MEN ELDERS NIET VOOR DIE- PRIJZEN KAN VERKOOPEN, DAT IS NIET LOUTER TOEVAL OF BETREFT GEEN SPECIALE AANBIEDING, DOCH is HET GEVOLG VAN EEN GOED VOOR BEREID ZAKENSYSTEEM, HETGEEN WIJ IN ALLE AFDEEUNGEN ZULLEN DOORVOEREN. THANS BIEDEN WIJ WEER AAN DE NIEUWSTE WOL GA BARDINE DAMESMANTELS MET STRIKSLUITTNG EN VOLANTS VOOR 29.— ALLEEN CONTANT IN HET MODEHUIS Poinco.rc vraagt bedenktijd. P a r ij s, 26 Maart. (Havas.) In olie krin gen wordt met toenemende voldoening het be richt ontvangen, dat l'oWaré na afloop van zijn onderhoud op het thysée heeft gezegd, dat hij zeer verlangend was het beroep van Mille rand bevestigend te beantwoorden. Men meent, dat dc besprekingen, die Poincaré zal houden, alleen dc ^,oornemens zullen kunnen verster ken, die hij aan Millerand heeft meegedeeld. Point-are heeft verzocht zijn antwoord tot morgen T2 uur te mogen uitstellen, om Mille rand waarschijnlijk zoo niet de definitieve sa menstelling van zijn kabinet, dan toch zeer nauwkeurige gegevens tc kunnen verschaffen over de wijze, waarop hij zijn ministerie denkt samen te stellen. Poincuré zou dan morgen middag de besluiten tot benoeming der nieu we ministers aan Millerand kunnen aanbieden. Protesten van Kamerleden. P a r ij s, 26 Maart, (Havas.) In de Kamer hebben vanmiddag verschillende leden gepro testeerd, omdat zij vanochtend zijn gerekend ols hebbende tegen dc regcering gestemd, ter wijl zij vóór hadden gestemd. Klotz wees erop, dat verscheidene afgevaardigden in commissie vergaderingen zaten en niet waren gewaar schuwd, dat er een belangrijk debat plaats had. De Kamer" is tot Vrijdag uiteengegaan. Sympathiebetuigingen voor Pomcarc. P a r ij s, 2 6 Maar t. (B. T. A.) Verschil lende groepen in het parlement hebben moties aangenomen, waarbij zij hun levendig verlan gen uitspreken om Poincaré aan het bewind te zien blijven. P a r ij s, 2 6 Maart. (Havas). De in den loop van den avond binnengekomen berichten gaven stof tot de veronderstelling, dat het ant woord van Poincuré bevestigend zal zijn. Indien het afwijzend is, zal Millerand besloten zijn slechts een kabinet aan het bewind te roepen, dat dezelfde binnen- en buitcnlandsche politiek volgt als het afgetredene, daar hij een ander onder dc tegenwoordige omstandigheden onmo gelijk acht. In politieke kringen verwacht men een be perking van het aantal portefeuilles, de ophef fing van het ministerie van hygiëne en verschei dene onderstaatssecretariaten. Poincaré zou een gedeelte van zijn medewerkers behouden met mogelijke verwisseling van titularissen van financiën, marine, handel en binnenlandsche za ken Voor financiën worden de namen genoemd van Francois, Marsal en Bokonowski, voor ma rine die van senotor Chaumet. De benoeming van den minister van binnenlandsche zaken is aan den vooravond der verkiezingen, van zeer speciaal belang en Poincaré zou dan ook over wegen die portefeuille toe te vertrouwen aan een zijner collega's als Colrat of Reibel. 'An deren noemen den naam van den afgevaardigde Brousse. Een verklaring- van Millerand. P a r ij s2 7 Maart! (V. D.). De Matin pu bliceert een verklaring van den president over de regeeringscrisis, waarin wordt verklaard De president heeft het veste vertrouwen, dat Poincaré een nieuw kabinet zal vormen, dat de polilick van krocht nuar buiten en orde en spaarzaamheid naar binnen zal voortzetten. Frankrijk kan het Roergebied niet ontruimen, voor dat het volledige betaling der schade vergoeding heeft gekregen. Het evenwicht der begrooting moet worden hersteld, een leening- moet worden opgenomen. De indruk te Brussel. Uit Brussel wordt d.d. 26 Maart Qan de N. R. C. gemeld Het ontslag van het kabinet Poincaré was hedenmiddag om 2 uur te Brussel reeds be kend en verwekte niet alleen ter beurze en in het parlement, mnur ook onder hot gewone publick heel wat sensatie. Onmiddellijk na het inkomen van het telefonisch bericht uit Parijs reageerde de beurs in vrij aanzienlijke mate, doch latere telegrammen, meldend dat Poin caré vermoedelijk het nieuwe kabinet Zal sa menstellen cn alleen de Lasteyrie en een paar zijner collega's niet meer in dc nieuwe combi natie zouden worden opgenomen, bracht alles nagenoeg weer bij het oude. In politieke krin gen alhier verwachtte men niet dat het kabinet Poincaré op een zoo ondergeschikte kwestie ols die der pensioenen zou vallen Ook hier geldt de overtuiging, dat alleen de Lasteyrie door het votum van de Fronschc Komer is getroffen cn Poincaré dan ook met dc formatie van het nieuwe kabinet zal worden belast. De weinige avondbladen, welke een korte beschou wing wijden ann de Fransche crisis, laten zich trouwens geheel in denzclfden zin vul. De Inde pendence Beige wijst op hot gevaar, dat voor Frankrijk besloten zou zijn in een wijziging van zijn buitenlondschc politiek op het oogenblik, dat de deskundigen bijnu klaar zijn met dc re ductie vnn hun rapporten. De Vingticnve Siècle schrijft van haar kant, dat Poincaré zeer waar schijnlijk vrij tevreden is over den gang van zaken, nu hij zich kon ontdoen van ministers als Lasteyrie en Manoury, die sedert geruimen tijd reeds bij de Kamer hadden uitgediend. Dc Soir lont zich uit Parijs seinen, dat de Fron schc kabinetscrisis het gevolg is van een stop, Zondag jongstleden door de gedelegeerden van de Kamers van Koophandel van het Noorden en het Oosten bij Poincaré gedaan. Deze ge delegeerden zouden den premier hebben mede gedeeld, dat een verdere daling van het pond voor hen op een ramp zou uitloopcn. Mocht het plan von d-c Lasteyrie en de Banque de Paris et des Pays tot het terugbrengen van het pond op 60 Fransche francs ten uitvoer wor den gebracht, dan zouden zij hunne werkhui zen moeten sluiten en een campagne beginnen tegen de regeering. Poincaré zou het stand punt der industrieelen hebben aanvaard en Maandag aan Lozore, die uit naam van de re geering met d"e directie vnn de transacties is belast opdracht hebben gegeven weer ponden cn dollars 'in te koopen. De Lasteyrie zou zich dus toch niet lang meer staande hebben kun nen houden.. Het votum van de Kamer heeft zijn val alleen maar wat verhaast. MONSEIGNEUR HERZOG OVERLEDEN. Het Zwitsersche Telegraafogcntschop te Bern meldt, dat monseigneur Herzog, bisschop cn stichter van de liberale katholieke kerk von Zwitserland, is overleden. DE STAKING BIJ TRAM FN BUS TE LONDEN. Uitbreiding tot de Underground? Londen, 26 Maart. (N. T. A. Draadloos). Er is nog steeds geen vooruitzicht op een regeling in het conflict bij omnibus en trom en men vreest nu, dat het conflict zich zal uit breiden tot de verschillende ondergrondsche spoorwegen. Dc bond van machinisten en sto kers heeft heden aan zijn leden, die werkzaam zijn bij die spoorwegen, bevel gegeven het werk Vrijdag te middernacht neer te leggen, tenzij in middels andere bevelen worden gegeven. Deze bond beweert, dat het grootste deel von de be stuurders der ondergrondsche spoorwegen duor- van lid is. Inmiddels is er ook de nationale bond van spoorwegen, waartoe een groot aantal, zoo niet de helft, van het personeel van den onder- grondschen spoorweg behoort en deze heeft tot dusver nog geen blijk gegeven de staking van bus- en trampersoneel te willen gaan steunen. Het bestuur von dezen bond komt morgen bij een cn zal don beslissen over het al dan niet wenschelijkc van een sympathie-staking. In het Lagerhuis heeft de premier verklaard, dnt dc onderhandelingen niet waren geslaagd en eveneens dut het Londcnsche spoorwegper soneel er over ducht ook tot staking over to gaan. Dc regcering was zicfy bewust van haar verantwoordelijkheid om rekening te houden met de behoeften vnn het publiek. In verband met de dreigende uitbreiding van het conflict zal de speciale commissie voor dergelijke aan gelegenheden onmiddellijk worden bijeengeroe pen om voorstellen te formuleeren. Hij hoopte nog steeds, dut optreden der regcering onnoo- dig zou blijken, vooral omdat de punten van •het geschil reeds belangrijk waren gereduceerd. Heden is een kabinetsraad gehouden in ver band met het Londensch transportconflict. Eerst heeft Macdonold een onderhoud gehad met de ministers vnn transportwezen en arbeid, die voornamelijk bij het geschil betrokken zijn. Noor verluidt, is dc regcering niet geneigd den toestand pessimistisch in te zien. De minister van arbeid is na afloop van den kabinetsraad opnieuw in verbinding getreden met de verte genwoordigers der beide partijen teneinde de geschilpunten verder te beslechten. DE DREIGENDE UITSLUITING IN DEN SCHEEPSBOUW. Londen, 26 Maart. (R.) De Londcnsche patroons in den scheepsbouw hebben vanmiddag besloten do uitsluiting voor olie werven van kracht te verklaren, aangezien de pogingen om de stakers te Southampton te bewegen het werk te hervatten, mislukt zijn. Ongeveer 100,000 ar beiders zijn bij dit besluit betrokken. Londen, 26 Maart. (R.) De patroons hebben erin toegestemd de afkondiging von den datum voor een nationale uitsluiting uit tc stel len tot 1 April, ten einde de vnkvorccniging in staat te stellen opnieuw tc trachten de stakers tc Southampton te overreden hel werk te her vatten. HET CONFLICT IN DEN MIJNBOUW. Londen, 26 Maart. (N. T. A. Druadloos). De nationale conferentie van vertegenwoordi gers der mijnwerkers heeft lieden nog geen definitieve stappen gedaan. Men hod verwacht, dat, aangezien de besprekingen met de mijn ingenieurs nog niet tot een resultaat hadden geleid, cr door de nutionole conferentie zou worden besloten tot het onmiddellijk houden van een stemming onder de leden over het of- kondigen van de stuking. In plaats hiervan is een besluit aangenomen, waarbij hot bestuur wordt gemachtigd opnieuw met dc eigenaars te onderhandelen, teneinde hun definitief aanbod te verkrijgen, dat dan zal worden onderworpen oun de goedkeuring van de mijnwerkers over het geheele land. DE BR1TSCHE VLUCHT OiM DE WERELD. Londen, 26 Maart, (N. T. A. Draadloos). Het vliegeskader onder Maclaren en zijn twee collega's, dat tracht een reis om de wereld te vliegen, is hedenmorgen te II uur te Havre opgestegen cn bereikte hedenmiddag kwart voor 4 Lyon. HET TESTAMENT VAN LORD ALLENDALE. Londen, 26 Maart, (V. D.) Wijlen lord Allendale laat in zijn testament bezittingen en eigendommen na, welke, ruw geschat, een waar de vertegenwoordigen van 2 millioen pond sterling. Dc staat eischt voor zich 800.000 pond sterling aan successierechten op. Een Duitsche stoomboot op de kust geloopcn. Kopenhagen, 26 Maart. (W. B.) De Duitsche stoomboot Max Bernstein is heden op dc Deensche kust ann den grond geloopcn. De equipage werd gered op een man na, dié slechts als lijk kon worden geborgen. ERNSTIGE BERGSTORTINGEN EN OVERSTROOMINGEN. Vele dooden en gewonden. A m a I i i, 2 6 Maart. (B. T. A.) Tengevolge van den storm zijn vele bergstortingen voorgo- komen. Enkele huizen zijn vernield. Doe wat iedereen loven zouin dien de heele wereld het wist RüCKERT. Naai het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE, Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 55 Het was een der karakteristieke eigenschap pen van Lady Edna Donnithorpe te genieten van de geheime belooning van geheime diensten, een heel wat hoogere vreugde dan de dank- baarheidsbetuigingen. Bovendien zou zulk een reputatie haar macht vernietigen. Vele vrouw» lijke kennissen, die gedurende den oorlog kor ten tijd zich in zulk een reputatie hadden ver heugd, hadden die onmiddellijk verloren. Zij was niet een van die vrouwen, die uit gcdach- tenloozen impuls of ijdelheid handelen. Het in- trigespel had een groote bekoring voor haar; zij wist wat zij gewonnen had en bewaarde dat; maar zij vertelde het aan niemand ter wereld. Misschien zou eenmaal de tijd komen, dat zij tegen Godfrey zeggen kon: „Alles, wat je bent, heb je aan mij te danken. Ik kan je de bewijzen laten zien. Wat wil je doen?" Een ze kere chantage, zekerl Maar een vrouw, die tegen een muur aangedreven wordt, mag alle ver dedigingswapenen gebruiken. Zij luisterde naar zijn verhalen over de oor logsorganisatie der Geallieerden met een twee» voudigen trots. In de eerste plaats op dit zij het dan niet persoonlijk binnen kunnen gaan in de jaloersch en streng bewaakte Ark des Verbonds, waardoor zij volkomen op de hoogte kwam van de komende gebeurtenissen, die zelfs voor den eigendunkelijken Edgar ver borgen bleven. In de tweede plaats op haar onfeilbare beoordeeling van menschen. Want Baltazar had haar een week te voren zijn ge sprek verteld met een van Godfrey's chefs, die den jongen onvoorwaardelijk geprezen had. Waarna zij een week lang het maatschappelijke doen en laten van den grooten man had na gegaan, tot zij hem een paar dagen geleden bij een vriendin aantrof, En op haar tactvolle vraag had hij geantwoord: „Baltazar?" Een kranig stel hersens. Een schitterende kerel met een zeldzaam detailleer vermogen. Zoon van dien wonderlijken John Baltazar, die pas weer tot het leven terugge keerd is en over wien iedereen praat. O, u behoeft niet bang te zijn. We hebben hem da delijk in de gaten gekregen." Zij was voldoende doorkneed in militaire za ken om te weten, dat een generaal-mujoor niet zonder goede redenen zelfs niet tegen Lady Edna Donnithorpe zoo den loftrompet steekt over een subaltern officier. Zij drukte het woord „schitterend" aan haar hart. En terwijl Godfrey op dien Meimiddag praat te, voelde zij, dat zij ten volle gerechtvaar digd was in alles^wat zij gedaan had, deed en nog zou doen. En toch, ofschoon wat zij ge daan had haar groote voldoening gaf, en wat zij deed duidelijk genoeg was, lag wat zij doen zou verborgen achter een rose sluier. Voor het oogenblik was deze knappe jonge msn, aan wien zij zeer tot haar eigen verbazing haar hart gegeven had tevreden met een pla tonische vereering in een boot Hoe lang, zoo vroeg zij zich af, zou hit daarmede tevreden zijn? En hoe lang zij zelf? Enfin, vogue la ga» lère. Liet zij eerst de heerlijkheid van dezen dag ten volle genieten! De zorgen van haar druk leven vielen haar af en zij werd jong opnieuw, jonger dan zij voor haar liefdeloos huwelijk geweest was. Toen zij lachend op zijn jongensachtige dwaas heden inging, voelde zij, dat zij tot dusverre nooit geweten had wat het was jong te zijn. Zij voelde een eindeloos verlangen naar alles wat zij gemist hadEn Godfrey, die daar in onverschillige gratie met den vaarboom in zijn hand stond, was de incarnatie van dat alles: van al de jeugd, van al het gelach, van ai de liefde, die zij minachtend en zonder er zich over te bekommeren, voorbijgeloopcn was. Zij kon haar blikken niet van hem af houden. Niet alleen dot hij knap was om te zien, neen, het was ook heerlijk om over hem te denken. Hij had den dood honderden malen onder de oogen gezien, ongetwijfeld even onverschillig als hij thans nuar den zachten stroom der ri vier keek. Als er één worm aan zijn hart knaag de, dan was het het verlangen om weer terug te gaan naar het front. Zij had in de rupporten nagegaan waarom hij het Militaire Kruis ge kregen had. Wat een held was hij! En al het vrouwelijke in hem vernederde zich in de heer lijke wetenschap, dot dit toonbeeld van alle Bayards haar liefhad met al zijn jeugd en man lijkheid. Dan zag zij een plotselinge verandering op zijn gelukkig gezicht. Er scheen een pijnlijke trek op te komen. Hij nam den vaarboom van den bodem en ging erop staan leunen. Even nog wachtte zij; dan stond zij op. Scheid uit, lieveling, scheid uit. Je over spant je." „Hoezoo?" TrJe voet." Onzin! Ga zitten.' Hij wilde weer doorgaan met afzetten, maar zij hield zijn arm tegen. „Ik weet zeker, dat je voet pijn doet." „Geen quaestie van," zeide hij, terwijl hij er zijn volle gewicht op bracht. Maor juist terwijl hij het zeide, vertrok zijn gezicht onwillekeurig van pijn. „Heb je me lief?" Bij deze categorische vraag haalde hij diep adem. Op ontelbare indirecte manieren had hij haar zijn liefde verklaard; maar nooit nog had hij het met zooveel woorden gezegd. Kalm en half verbaasd antwoordde hij: „Jo weet, dat ik jo liefheb." „Doe me den geen pijn, door jezelf pijn te doen!" „Geel je heusch iets om wat er met mij ge beurt?" „Ik lioud van jou meer don wat ook ter werqJcL" Zij roeiden naai huis terug-, ietwat ontnuch terd door de wederzijdschc liefdesverklaring, waarover zij niets meer zeiden. Hij bekende, dat zijn voet nog zoo erg gevoelig was en schimpte op zijn ongeluk. Het was zoo ver nederend het te moeten erkennen. Zij glim lachte. Er zou misschien wel een vergoeding voor zijn, zeide zij. Toen zij aan land gingen, stond zij erop, dat hij tijdens de wandeling naar het huis op haar zou steunen, en hoewel hij ondragelijke leed, wanneer hij zijn kunst voet op den grond zette, was die wandeling' één verrukking voor hem. Na het diner gingen zij op het door de maan beschenen terras zitten. Toen hij haar met bont gevoerden mantel om haar heen sloeg, raakte zijn hand haar wang aan. Zij hief haar hand op en hield de zijne daar, terwijl zij in de schemering naar hem opkeek. Hij boog- zich brutaal voorover en drukte zijn lippen op de hare. Don sloeg zij plotseling haar urmen om zijn hals en liet zich hartstochtelijk kussen. HOOFDSTUK XIX. Ze regelden samen alles op do troostend kortzichtige manier, waarop ontelbare andere paren het vóór hen gedaan hadden. Zij praatten vaag over een echtscheiding alsof de onge lukkige Edgar de schuldige was, cn stelden zich een tijd voor, dat zij, nu den oorlog, trouwen zouden en een volmaakt leven leiden.- Inmiddels nomen zij zich voor samen veel ge luk en troost te vinden. Hij gaf haar, zeide zij, waarnaar zij van af haar jongemeisjesjaren ver geefs gesnakt had: liefde cn sympathie en be grijpen. Zij vertelde hern alles van haar onge lukkig- huwelijksleven, hoe zij en haar man vol komen gescheiden leefden, von zijn «fgunst en zijn triviale langheid. Godfrey had gedacht, dat zij het leven doorgegaan was, gevleid cn badend in liefde en vriendschap. Maar in werkelijkheid was zij het eenzaamste wezen op de wereld geweest. Begreep hij nu wat hij voor hoor be- teekende? Zij was bijna van honger omgekomen en hij had huar voedsel gegeven. Als hij dat nu wegnam» zou zij sterven. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1