M0TH-BA6S B. NIEWEG „DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. ABONNEMENTSPRIJS p5 m"n'en 7r Amcn' PRIJS DER AOVERTENTIÈN roet inbegrip van ceii KIPPENHOUDERS, P. NSEROP, Langestraat 90. „L'HÏRONDELLE" Terug in het leven. 22e Jaargang No 229 ioort f 2.10, idem iianco per post f 3.—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17*, afzonderlijke nummers C.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J VALKHOFF. 8UREAU. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A POSTREKENING N°. 47910- TEL INT. 513 Vrijdag 28 Maart 1924 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen cn T.icfdadiphcids-adve.tentiën voor dc helft der prijs. Voor handel cn bcdrijt bestaan zeer vooidccligc bepalingen voor het advcrtccren tene circulaire, bevattende dc voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. HET PROCES-ZEIGNER. Leipzig, 27 Maart. (W. B.) Vandaag hield mr. Marschncr, de tweede verdediger van Zeigner, zijn pleidooi. Hij wees er o.a. op, dat de punten van aanklacht in het proces zeer waren geslonken en dat bovendien tegenover de reeks van getuigen charge, die buiten eede weren gehoord, de uiterste voorzichtigheid ge boden was. In de middogzitting sprak mr. Tschopik, de verdediger van Moebius. Hij begon met te zeg gen, dat de gcheelc pers van alle richtingen het eens was geweest in haar afkeuring van Moe bius. Tegen deze vijandige houding moest hij zich met klem verzetten. Moebius was niets an ders dan een product van den loatsten trooste- loozen tijd van knoeiers en inflatie. Daarna werd de zitting verdaagd tot Vrijdag ochtend. Zeigner zal dan het laatste woord krij gen, HET PROCES-HITLER. Het vonis wordt op I April uitgesproken. Miinchen, 27 Maart. (W. B.) Vandaag zijn voor het laatst nog de beklaagden aan het woord geweest. Hitier betoogde o.a., dat zijn werk er op gericht was geweest eer. volk met politiek besef te vormen en Duitschland de positie in de wereld te verschaffen, die het toe komt. Hetgeen hem voor oogen stond, was dui zendmaal belangrijker en grootscher dan een mi- nistersombt. Hij wilde een vernieler worden van het marxisme. Roehm, Bueckner, Wagner cn Pernet zagen van een verdere verdediging af. Het vonnis wordt Dinsdagochtend om TO uur uitgesproken. VEROORDEELING VAN COMMUNISTEN. Hamburg, 27 Maart. (W. B.) Wegens de communistische relletjes te Bergdorff in October 1923 zijn 59 personen tot gevangenis straffen van ten hoogste I jaar en 9 personen tot vestingstraf van ten hoogste 3 jaar veroor deeld. EEN VIERVOUDIGE MOORD. De Berlijnsche politie heeft, zoo lezen wij in de Tel., een verpleegster gearresteerd, ze kere Erna Marz, onder verdenking van viei- dubbelen moord. In het begin van 1919 kwam zij als ver pleegster bij een koopman, die haar mede nam naar Salzkirch, waar hij een kuur ging maken. Niet lang daarna trouwde hij met haar. Het duurde niet lang, of de moeder van den man, die bij het echtpaar inwoonde, stierf. Drie maanden loter stierf ook de man zelf, z.g. aun aderverkalking en zeven weken later ging ook de broer, die na den dood van dc moeder, bij het echtpaar was komen wonen, denzelfden weg. Er was een testament dat ochteraf valsch bleek te zijn waarbij het gehecle familiebe zit aan de verpleegster werd vermaakt Deze trouwde spoedig daarop met een ingenieur, die echter na korten tijd dood in zijn bed werd gevonden, met een schotwonde in het hoofd. Zijn weduwe erfde zijn bezittingen en hei- trouwde weldra voor de derde maal. Voordat zij echter ook dezen man tot haar slachtoffer heeft kunnen maken, is zij gelukkig in handen der politie gevallen. Uit het onderzoek is gebleken, dat zij in tieme betrekkingen onderhield met een Ber- lijnsch geneesheer, die haar telkens de over- lijdensacten voor haar slachtoffers had uit gereikt en haar tevens de recepten had ver strekt, waarop zij morfine kon krijgen, om de misdaden te volbrengen. Weigerde hij soms méér morfine te verstrekken, dan bootste zij heel eenvoudig zijn handteekening na. Een van de merkwaardigheden in deze zaak is, dot deze vrouw, die zoo gemakkelijk slachtoffers wist te maken, in het minst geen aantrekkelijke persoonlijkheid iseen klein knokig menschje, dat een vrij plat taaltje spreekt. Gebleken is, dat zij in haar jeugd reeds twee maal is veroordeeld wegens diefstal. FRANKRIJK. DE KABINETSCRISIS. Poincoré neemt de opdracht aan. P a c ij s, 27 M a a t. (Hnvas) Poincaré heeft de opdracht om een kabinet te vormen aan vaard Besprekingen met politici. P a r ij s, 27 Maart. (Havos.) Poincaré heeft vanmiddag een langdurig onderhoud gehad met Moginot cn Le Trocque. en begaf zich daarna om 6 uur onmiddellijk naar het Elysée Hij sprak drie kwartier met Millerond, aon wicn hij zijn stappen uiteen zette en eraan toevoegde dat hij de kabinetsformatie aanvaardde. Magi- not ging om 7 uur nuar hel Elysée en kwam een half uur later op het ministerie van buiten- lendschc zaken, waar hij een onderhoud met Poincaré hed De oplossing der crisis zal nog ecnigen tijd vereischcn. Parijs, 27 Maart. (Havas.) Poincaré heeft Millerand ingelicht over zijn stappen en eraan toegevoegd, dot de oplossing van de crisis nog eenigen tijd zou vergen. Poincaré's voornemens. Poe ijs, 27 Maart. (Hnvas). Blijkbaar kun nen de bedoelingen van Poincaré op het oogen- blik als volgt worden samengevat (1.) hervor ming van het ministerie, waarbij, naar verluidt, slechts 5 oud-ministers cn 3 onderstaatssecre tarissen zouden aanblijven (2.) vermindering van het aantal ministeries en onderstaatssecre tarissen Waarschijnlijk z"ol Poincrv.é aan bui- tenlandsche zaken blijven, Maginot aan oorlog en Le Trocquer aan openbare werken. De plan nen om de ministeries van oorlog en marine tot één departement van landsverdediging cn die van handel cn landbouw tot één departement van economische zaken samen te voegen, zijn opgegeven. Het gerucht gaat, dot Francois Marsal financiën en Bokonowski handel krijgt Men denkt, dut het kabinet Zaterdag of Zondag aan de Kamer zal worden voorgesteld. ENGELAND. UIT HET LAGERHUIS Discussies over de schade vergoeding. Londen, 27 Maart. (N. T. A. Draodloos). In het Lagerhuis vroeg Asquith he<3en of en wanneer de Engelsche regeering zal overgaan tot het publiceeren van de stukken, correspon- deerend met die in het jongste Fransche gcel- boek cn verder, hoe het stond mét de rapporten der twee commissies van deskundigen over de schade, door Duitschland te vergoeden Hij vestigde de aandacht op een artikel in de Times, dat een overzicht geeft van plaatselijke over eenkomsten, door de Frunschen met industri- eelen in het bezette gebied gesloten en waarin verder wordt beweerd, dot, terwijl de commis sies van deskundigen trachten een pion voor de schadevergoeding te ontwerpen, de Fransche organisaties in Rijn- en Roergebied vol ijver werken uon een afzonderlijk systeem, dat, als het verwezenlijkt wordt, van die streken een „schadevergoedingsdistrict" zou maken. In het bedoelde artikel wordt verder nog verklaard, dat de leveranties in natura krachlens deze af spraken worden gefinancierd op een wijze, die niet alleen de betrokken ondernemingen ruï neert door het hun onmogelijk maken te con- currecren met het onbezette Duitschland, maar die tevens het rijk de hulpmiddelen ontneemt, die noodig zijn voor het stabiliseeren van het geldwezen. Asquith vroeg den premier, of deze berichten een juist beeld gaven van de politiek van dc Fransche regeering cn wat hij deed om dc Britscho belangen te waarborgen. Ook wilde hij weten, wat er in de jongste bijeenkomst van den Raad van den Volkenbond cn met name door den Britschcn vertegenwoordiger lord Par- moor was gedaan ten opzichte van het bestuur van het Soargebied, Hij haalde verschillende be weringen aan, als zou lord Permoor al von te voren gebonden zijn geweest door verschil lende geheime afspraken, die tot stond waren gekomen voor het optreden dezer regeering. De premier antwoordde, dat dc stukken, die correspondeeren met die van het Fransche gcel- boek, zoo goed als gereed zijn en spoedig, Geprepareerde zakken waarin BONTJASSEN en BONTMANTELS absoluut Mot-, Stof- cn Vocht vrij worden bewaard. Prijzen 2.75, 3.25, 3.75. LANGESTRAAT 39. Telefoon £62. voor GAAS en ander IJZERWERK is maar één adres OPVALLEND LAAG ZIJN DE PIILJ- ZEN ONZER CONFECTIE; ZOO LAAG DAT MEN ELDERS NIET VOOR DIE PRIJZEN KAN VERKOOPEN, DAT IS NIET LOUTER TOEVAL OF BETREFT GEEN SPECIALE AANBIEDING, DOCH is HET GEVOLG VAN EEN GOED VOOR BEREID ZAKENSYSTEEM, HETGEEN WIJ IN ALLE AFDEELINGEN ZULLEN DOORVOEREN. THANS BIEDEN WIJ WEER AAN DE NIEUWSTE WOL GA BARDINE DAMESMA.NTELS MET STRIKSI,UITING EN VOLANTS VOOR l 29.— ALLEEN .i CONTANT IN HET MODEHUIS 16-18 Lan?estraat - iniBrsfooit na te zijn vergeleken, uan het Huis zullen wor den overgelegd. Natuurlijk zal de Fransche re geering ten aanzien van een of twee stukken vooraf dienen te worden geraadpleegd. Het was hem niet bekend, wanneer dc commissies hun verslag zullen indienen, maar hij wilde wel iets zeggen aangaande dc positie der deskundigen, waarover verschiilende onwelwillende geruch ten in omloop zijn gebracht. Toer. de commis sies werden benoemd heeft het Britsche lid der Commissie van Herstel den tocnmaligcn pre mier Baldwin geraadpleegd, evenals Asquuith zelf, als leider der liberalen cn hem, Macdonald, als leider van de arbeiderspartij over de na men, waargit de C. v. H. de Engelsche leden zou kiezen. Men wilde waarborgen, dat er man nen in kwamen, wier kennis en bekwaamheid den eerbied van alle partijen in het Lagerhuis afdwongen. Dit was aljes. De benoeming zeil" Is door de C. v. H. geschied. De aldus benoemde deskundigen hadden zich op hel juiste stand punt geplaatst, dat zij geen vertegenwoordigers van dc Britschc regeering waren, maar deskun digen, aangewezen dooi dc C. v. H om ant woord te geven op verschillende vragen, die hun zouden worden voorgelegd. „Ik wcnsch zonder eenige reserve en cate gorisch te verklaren", aldus Macdonold, „dat de Britsche regeering niet heeft getracht op eenigerlei wijze invloed uit te oefenen. Zij heeft geen vingerwijzingen gegeven cn heeft de des kundigen ook niet willen beïnvloeden. Het eeni ge gevolg van het onderhoud, dot ik Zaterdag met hen heb gehad, is, dat zij mij op de hoogte hebben gesteld van een of twee dingen, die zij meenden, dat ik moest weten. Zij hebben in het minst niet getracht raad bij mij in te win nen, hoe zij him verslag zouden inrichten of iets dergelijks. De deskundigen zullen hun ver slag uitbrengen aan de C. v. H., die feitelijk de eigenaresse is der verslogen cn deze zal de rapporten toezenden aan alle belanghebbende regeeringen. Zoodra dit is geschied, zal dc Brit sche regeering overgaan tot het onderzoek er van met het oog op de politieke en financieelc strekking en pas daarna zal de regeering in staat zijn zich met de andere regeeringen te verstaan over een gemeenschappelijke politiek." Verder antwoordend op Asquith's vroog be treffende de Fransche afspraken met Duitsche industrieelen, zcide Macdonold niets te kunnen toegeven aan het antwoord, dat hij enkele dagen geleden op een dergelijke vraag had gegeven. Tot dusver had de regeering nog niet den in druk, dot deze afspraken noch naar hun inhoud, noch naur hun werking in strijd waren met het verdrag van Versailles, wat de regeling der schadevergoeding betreft of met eenige andere bepaling van dien aurd. Macdonold vervolgde: „Er zijn bepaalde pogingen gedaan, die er op schijnen te wijzen, dut deze Fransche overeen komsten met Duitsche industrieelen een aanlei ding zouden kunnen vormen om een wijziging te brengen in de verdecling van de opbrengst der schadevergoeding. Indien dit zoo was, zou dc Engelsche regeering onmiddellijk hebben gepro testeerd." Dc opmerkingen van Asquith beantwoordend aangaande het militair karakter der commissie cn der comitc's, die door het verdrag van Ver sailles in het leven zijn geroepen, zcide de pre mier, dat er pogingen zijn gednun om deze com missies cn andere organen te bewegen verant woordelijkheden, plichten cn rechten op zich te nemen, die hun niet waren toegekend. Dc poli tiek, die dc Britsche regcering steeds met krocht en beslistheid had gevolgd, was, dut in het be lang van een finule cn snelle regeling deze com missies en andere organen beperkt moeten blij ven tot hun oorspronkelijke bevoegdheid cn dat niet kan worden tocgestnon, dat zij deze perken te buiton gaan. De kwestie von Frankrijk's veiligheid. Overgoand lot het vraagstuk der veiligheid, stelde Macdonold de vraag, waarom menschen, die veel omhanden hebben, zoowel Fronschcn als Engclschen, hun tijd zouden verbeuzelen met het bespreken van bijzonderheden en plunncn voor do veiligheid, voordut zij onder elkander de verhoudingen in Europa hebben geregeld, krachtens welke de vraagstukken van de veilig heid zullen moeten worden opgelost. Zoodra de onmiddellijk voor de hand liggende moeilijk heden uit den weg waren geruimd, zou dc tijd aanbreken om met ulle macht mee te werken aan don Volkenbond, die dan volledig zal zijn. Don zal, hetzij op den grondslug von dc motie, onlangs in den Amcrikaanschcn Senaaat aange nomen, hetzij op grond van uilnoodigingcn doof Frankrijk, Amerika, Italic cn Groot-Brittannie, een bijeenkomst plaaats hebben van alle naties der wereld, om het gehcelc vraagstuk der ont wapening in behandeling te nemen en een rege ling te treffen waardoor de bedreiging van den vrede, die steeds is gelegen in het bestoan der bewapeningen, ernstig wordt beperkt. De pre mier was overtuigd, dat Frankrijk er nooit in zou slagen zich veiligheid te verzekeren door welke reeks von speciale overeenkomsten dan ook cn eveneens, dnt het Frunkrijk nooit zal ge lukken gedaan te krijgen dat landen van ecnigo beteekenis zulke verdragen sluiten. Als Frank rijk van Engeland of Amerika gedaan zou kun nen krijgen, dat zij Frankrijk een waarborg ver schaffen op dc voorwoorden, zooals indertijd door Lloyd George was besproken, zou Fronk- rijk dwaas zijn nis het daarop niet den eisch zou laten volgen: j,Gcof ons een militair verdrag cn militaire toezeggingen". Wat was het nut van een waarborg voor Frankrijk, als men niet te vens vaststelde op welke militaire, hulp het even tueel zal kunnen rekenen. Dit was het fatale bezwaar tegen het streven nnor veiligheid door dergelijke waarboigoverecnkomsten. Frankrijk zelf v/os daarvan don ook teruggekomen Vroe ger of later moet Duitschland kunnen toetre den tot dc „negotiating nations of Europe". Overgaand tot het vraagstuk van het niet te rugtrekken der Fransche strijdkrachten uit het Soargebied en de vervanging hiervan door plaatselijke gendarmerie, zeidc Macdonold, dat de toestand der financiën van het Saarland het onmogelijk maakt meer dan 200 gendarmes aan te stellen. DE VERHOUDING TOT ITALIË. Een verklaring von Macdonold over Jubaland. Londen, 27 Ma act. (N. T. A. Draadloos.) De premier heeft in het Lagerhuis een belang rijke verklaring afgelegd aangaande het vraag stuk van Jubaland. He zeide, dat hei hem zee: ter harte ging deze oorzaak von wrijving tus- schen Engeland en Italië uit den weg te ruimen. „Niemand kan dc vriendschap van Italië op hoogor prijs stellen dun ik cn als ik aan dit reeds zoo lonjr slee pende geschilpunt een einde kan mnken, 20I ik mij zeer (relukkig rekenen Ik koop, alvorens ik hier in dit Huis weer over den buitenlandscken politickcn toestand zal hebben te spreken. in slaat le zijn mee te dee- len, dat de jyrieven en dc handende moesijkhe- den tusschen de beide landen Rchce! uit de wereld zijn cn dat dc oude historische relaties tusschen de beide landen wee.- (fehccl zjjn he - stcld. DE VERKEERSSTAKING TE LONDEN. Afkondiging von den staat van nood. London, 27 Maart. (R.) In het Lagerhuis zei Macdonold mot betrekking tot de vcrkcers- stnking, dut, hoewel de patroons en arbeiders vanmiddag hadden vergaderd cn dc onderhan delingen morgen zouden worden voortgezet, dc regcering moest worden uitgerust met bevoegd- Meden, die noodzakelijk zouden zijn, als de stu king zich uitbreidde of als het belang van het publiek een of andere bijzondere actie vcrcisch- te. Daarom zou er een proclamatie, waarbij de staat van nood wordt verklaard te zijn ingetre den, worden afgekondigd. Er zal een speciaal transport worden ingericht voor dc hospitalen. De grootc openbnro dien sten moeten worden gehandhaafd cn er moet bescherming worden gegeven aan hen, die be zigheden verrichten in dienst der overheid. De regeering zou niet optreden als organisatie om do staking to breken. Zij zou rekening houden met de belangen vnn het publick cn zou niets doen om den omvang van do staking uit te brei den of de verschillen tusschen patroons, cn ar beiders te verscherpen. De partijen streefden naur hot bereiken van overeenstemming. Bald win on Lloyd George keurden de actie der re geering goed. ITALIË. DE NIEUWE AMERIKAANSCHE KARDINALEN. Rome. 27 Maart. (B. T. A.) Dc paus hield hedenmorgen een openbaar consistorie tot het opzetten van de hoeden der twee nieuwe Amerikoonschc kardinalen. DO BERGSTORTINGEN Rome, 27 Maar t. (B. T. A.) De Tribuna meldt uit Milaan, dat een nieuwe aardverschui ving bij Positono 1^ slachtoffers gcëischt heeft. N op c 1 s, 2 7 Maart. (B. T. A.) Volgens de lpatste berichten zijn óe schepen, die naar dc kust van de golf vun Solcrno gegaan waren om hulp te vcrlccncn, teruggekeerd met tol van geredden. Er zijn nog tol van slachtoffers, mot nnmc tc Vettico. Prnjano, Mnrini en Amolfi. Rome, 27 Moert. (B. T. A.) Dc koning zal vanavond naar Amalfi vertrekken. Uit Rome wordt gemeld, blijkens een Lon- derrsch bericht, dat de bergstorting bij Amalfi zeer ernstig was. Tc Vcttica zijn 75 dooden. Te Concomnrino 10, te Prnjano 5 cn te Amalfi eveneens 5. Aangenomen wordt, dat alle buitcn- londsche touristcn in veiligheid zijn. EEN AARDSCHOK. Rome, 27 Maart. (B. T. A.) Een telègram uit Napels oan dc Tribuna meldt, dat het obser vatorium van de Vesuvius een golvenden aord- schok heeft geregistreerd, waarvan het epicen trum zich op een honderdtal K.M.'s afstand van N-apds bevindt. Er zijn geen slachtoffers- Volgens het blad Mundo zou deze aardschok weer nieuwe grondverschuivingen bij Almalfi hebben veroorzaakt. TSJECHO-SLOWAKIJE. GEEN GEHEIM VERDRAG MET POLEN. Warschau, 27 Maart (\V. B.) De Pool- sche minister vnn buitenlnndschc zaken spreekt eveneens tegen, dat op 51 Augustus 1922 oen geheim verdrag zou zijn gesloten tusschen Po len en Tsjccho-Slowakijc. HONGARIJE. HET HERSTEL VAN HONGARIJE. Boedapest, 27 Maart. (W1. B.) Bij de Nat. Verg. is een wetsontwerp ingediend, dat voorziet in een geleidelijke vermindering van het aantal ambtenaren met 150,000. Deze ver mindering moet 30 Juni 1926 haar beslag' heb ben gekregen Sü III TS Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W: J. A. BOLD ANUS Jr. 56 Deze zelfvernedering van haar hoog stand punt vormde in de oogen van den ridderlijken jongen man haar martelaarschap. Hij zwoer haar eeuwige trouw en toewijding. Zij schre ven elkaar dikwijls en ontmoetten elkaar zoo dikwijls als zij konden. Drie ochtenden per week ging zij op een verwonderlijk vroeg uur heel eenvoudig gekleed uit, om te gaan helpen in een mythische kantine. Op die ochtenden wachtte Godfrey op den hoek van het plein met een auto, waarvoor hij als verminkt offi cier benzine krijgen kon. Een tocht van een uur Richmond Park, Barnes Common: het kwam er niet op oan waarheen en Lady Edna ging zedig thuis lunchen en Godfrey naar zijn dagelijksch werk op het Ministerie van Oorlog. Van de kantine wist Edgar Donnithorpe niets, want zij had er alleen met haar kamenier over gesproken, tot hij haar op een ochtend, dat hij vroeger naar beneden kwam dan gewoon lijk, op de trap zag. „Lieve hemell" riep hij uit. „Wat heb jij op dit onzalige uur uitgevoerd?" „Geprikkeld, dat zij tegen hem liegen moest, antwoordde zij: ,Jk heb een uur in een kantine geholpen. Heb je daar soms bezwaar tegen?" Hij haalde zijn schouders op. „Waarom? Als jij het prettig vindt en de Tommies die arme kerels er geen last van hebben!" „Waarom arme kerels?" Zij zijn, evenals d crest van het land. over geleverd aan de genade van amateurs." Lachend liep hij verder en liet haar sprake loos von woede staan. Zij begreep niet, dat zij hem niet altijd met een vurigen haat gehaat had. Zij vertelde het incident aan Godfrey, aan wien zij thans al haar huiselijke onaangenaam heden toevertrouwde. Hij klemde zijn tanden op elkaar en vervloekte den kerel. Hoe kon deze onvergelijkelijke engel in het zelfde huis ais hij wonen? Zij zuchtte. Als het geen oorlog was Moor gedurende den oor log was het huis het middelpunt van haar menigvuldige werkzaamheden ten bote van het vaderland. Wat den moatschappelijken kant be trof, zou zij het hoe eerder hoe liever ver laten. O, hoe moe was zij dat allesl „Bij God, ik wou, dot ik je met me mede kon nemen!" zeide de jonge man hartstochtelijk. „Ik wou het ook, dat je het kon," antwoord de zij met haar liefkoozendc stem. „Maar in- tusschen hebben we deze gelukkige uurtjes. We moeten niet te veel van het lot vragen." „Ik vraag slechts wat het lot geeft aan lede ren man aan den chauffeur, aan dien politie agent de vrouw, die hij liefheeft" „Ik ben bang," lachte zij, „dat het, wanneer je de geschiedenis van hun vie amoureuse hoorde, een heele desillusie voor je zijn zou. Hft lijkt mij toe, alsof in deze wereld iedereen met de verkeerde trouwt. We moeten er ons zoo goed mogelijk doorheen zien le slaan." Op dot tijdstip dacht zij, hoe verliefd zij ook zijn mocht, er niet aon met de conventie te breken, zelfs niet gescheiden von haar man te gaan leven. Het maatschappelijke leven was haar lief, ondanks al haar verzekeringen van het tegendeel, en nog liever was haar de in vloed, waarover zij beschikken kon. Maar na verloop van tijd begon zij teekenen von verzet te bespeuren. Een uur driemaal per week in een open auto, wonneer hij de helft van zijn aan dacht moest wijden aan het behoud van hun eigen levens cn die van anderen, was niet ge noeg voor zijn jeugdig vuur. De tijden, dot hij vrij von vieren tot zessen in haar boudoir zit ten kon, waren voorbij. Als officier op het bu reau van den Director-Generaal of Militury Operations kende hij geen uren. De ingewikkel de regelingen voor dc bewegelijkheid van het Britsche leger maakten het noodig, dat er soms tot diep in den nacht gewerkt moest worden. Nu en dan kon Godfrey wel eens een uur vrij nemen om te gaan lunchen, maar hij kon het nooit een dag vooruit zeggen. Slechts eenmaal gelukte het hem haar tijdig genoeg te kunnen waarschuwen, zoodat zij samen in het Carltion konden lunchen 's Avonds ging het beter en konden zij nu cn dan naar de comedie gaan. Maar Godfrey, die plotseling gevoelig werd op het punt van eer, weigerde beslist op Belgrave Square te komen dineeren. „Wanneer ik de vrouw van een ander lief heb, kan ik onmogelijk aan zijn tafel gaan zitten cn zijn wijn drinken en tegen hem glimlachen," verzekerde hij kortai. „Dan schijnt er," zeide zij ten slotte, „niets anders over te blijven dan dat je met mij weg loopt" „Waarom niet?" vroeg hij lachend, want zij had het luchthartig gezegd. „En hoe moet het dan met het Britsche Leger?' Hij dacht na. Als zij iets gezegd had van moraliteit of Christelijkheid of zijn onsterfe lijke ziel, dan zou hij daarom gelachen hebben. Maar hij kon niet lachen om het Britsche leger, Hij trachtte tijd te winnen. „Ik begrijp niet precies wat je bedoelt." „Als je met mij wegliep zou je een heel eind moeten wegloopen en het leger in den steek loten." „Dat zou niet gaan, "zeide Godfrey. „Don zullen we ons ter wille van het vader land moeten opofferen tot' de oorlog voorbij is." Ondanks dit philosophische en wijsgeerige be sluit begon de verhouding tusschen hen on zeker en gevaarlijk te worden. Zij merkte dat en trachtte daarom liever de rol von Egeria dan die van de ongelukkige, welke troost zoekt bij haar minnaar, te spelen. In dien tijd begonnen er in zekere kringen geruchten over politieke onecnigheid tc loopen, over meeningsverschillen tusschen de burger lijke cn militaire autoriteiten. Wilde praatjes deden in politieke kringen de rondte cn hoe wilder zij waren, des te meer werden zij aan gewakkerd door de oppositieportijen. Lady Ed na Donnithorpo vond den toestand heel duister. Wat waren dc werkelijke iciten, uit militair oogpunt bezien? Zij besprak het geval met God frey, die hoor als zijn tweede ik beschouwde en hoor alles, wat hij zelf wist, vertelde. Na tuurlijk hield zij al de dingen voor zich, maar hoor oogen waren geopend voor groolsche plannen, waarvan de kleine politici om haar heen totaal onwetend waren. En het meest on wetend van allen was wel Edgar Donnithorpe, haar echtgenoot, wiens positie, in verbond met wat zij wist, hoor ongerust begon te maken. Voor al die politieke onrust bleef Boltazar totaal onverschillig. „Het schuim der wereld is de soep der hel," zeide hij. „Schuim het af en gooi het weg en laten we doorgaan met koken." Hij kookte met alle kracht en bereidde dc ingrediënten voor het nieuwe ministerie, dat men oprichten wilde. Alles moest georganiseerd zijn vdór de laatste stop gedaan werd. Een fiasco als met het Ministerie von Nationalcn Dienst mocht niet mogelijk zijn. Hersens, voor zichtigheid en een vost omlijnd plan, tot in bijzonderheden uitgewerkt, eerst;dan hot ge bouw en dc eenvoudige machinerie van klerken en typisten. Hij werkte van 's ochtends vroeg tot 's avonds lont, zooals hij trouwens zijn ge- heele leven gedaan had. The New Universe sloeg met volle zeilen een koers van fantus- tischen voorspoed in. Baltozar spaarde zich noch lichamelijk nog geestelijk Hij vond tijd voor alles, zoodal Godfrey op een goeden dug tegen Marcello zcide: „Die beste oude dynamo heeft zich prachtig aongepnst aon den oorlogl" En dat was ook zoo. De oorlog nam hem in beslag van af het oogcnblik, dat hij wakker werd, tot het oogenblik, dot hij weer in slaap viel. Sedert Godfrey's aanstelling aan het Mi nisterie van Oorlog zagen vader en zoon, hoe wel zij in hetzelfde huis woonden, eikonder zóó weinig, dat zij beiden overdreven op elkaar ge steld geraakten. Dc jonge man, die niet alleen de kracht van zijn vader besefte, maor ook de bewondering kende, welke dc goden cn halt goden van het land voor hem voelden, gaf zijn oorspronkelijk achterdochtig antagonisme op en bekende ruiterlijk zijn ongelijk. „Ik ben trotsch op hem. Waarachtig, ik ben het!" zeide hij tegen Marcelle. „Ik neem alles, wat ik het laatste jaar gezegd heb, terug. Hij is een wonder en ik ben blij. dut ik zijn zoon benP (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1