AMERSFOORTSCH DAGBLAD SCHOONMAAKARTIKELEN MOTH-BAGS B. NIEWEG „UE EEMLAIMDER" BUITENLAND. Spoorhorloyes f 13.50 N.V. MIDDENSTANDS CREOIETBANK MIDDENSTANDS GIRODIENST KOSTMZEIMIHG Éigen gemaakte Kinderkleeding. SPORTNIEUWS ABONNEMENTSPRIJSra";"cn V°°T PRUS DER ADVERTENTIE» met inbegrip van een EERSTE BLAD. A. v. d. WEG Langeatraat 23 Willem Groenhuizen MEDAILLES Magaz. „De Dom" UIT DEN OMTREK. 22e Jaargang No 230 loort 2.10, idem ïianco per post y.per week (met cratis verzekering tegen ongelukken) f 0.I7& alzondcrlijkc nummers 1 C.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VAUKHOFF. ARNHEMSCHERPOOÏtTWAL 2 A POSTBEKENINO 47810. TEL INT 513. Zaterdag 29 Maart 1924 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaaub'c- dingen en Licldadigheids-adve.tentièti voon dc hellt der prijs Voor handel en bcdrijt be>taan zeet vooideelige bepalingen voor het adveriecren hene circuiaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden- DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. Het standpunt der Britschc Kamers van Koophandel. Londen, 28 Maart. (R.). Dc kanselier van de schatkist heeft een deputatie ontvonken van de vereeniging van Engeische Kamers van Koophandel met sir Arthur Balfour, den voor zitter, aan het hoofd, die verklaarde, dat de ver eeniging overtuigd is, dat de eenige manier om de werkloosheid bevredigend op te lossen, ge legen is in een versterking van den handel. Als handelaren en leden van dc gemeenschap zien de leden verlangend een zoo snel mogelijke ver mindering van de militaire bezetting in Duitsch- Jand tegemoet, daar zij van meening zijn, dat dit niet de weg is om vergoeding binnen te krij gen. Aangezien Frankrijk aan Engeland 000 millioen pond sterling schuldig is en Italië 232 millioen, is het niet billijk, dat Engeland het hoofd moet bieden aan Fransdie en Italiaan- sdie concurrentie in zijn handel met het buiten land. UIT HET BEZETTE GEBIED. Dc overeenkomsten met de Minim. B e r 1 ij n, 2 8 M a a r t. (W. B.) Bij de gisteren gehouden besprekingen der mijndirecties uit het Roergebied en de rijksregeering werd ook door de vertegenwoordigers der werkgevers ver klaard, dat van éen verlenging der overeenkom sten met de Micum na 15 April geen sprake kan zijn en wel met het oog op den financieelen toe stond der bedrijven. HET PROCES-HITLER. Von Kahr, von Lossow en Seisscr met vacontie. M n c h c n 2 8 M a a r t. (\V. B.) Von Kahr, von Lossow en Seisser gaan gemeenschappelijk met hun familie met vacantic op reis naar Kor- foe, nu cr volgens de opvatting van de rechters geen aanleiding bestaat te eischen dat zij in het land blijven. Münchcn, 2 3 Maart. (W. B.) Naar ons van particuliere zijde ter oore komt, zijn von Kahr, von Lossow en Seisser niet een verlof van 14 degen naar Italië vertrokken, dus niet naar Korfoe, zooals aanvankelijk was gemeld. Uitgebreide veiligheidsmaatregelen voor den eersten April. Mönchen, 2 8 Maart. (\V. B.) Met het oog op het uitspreken van het vonnis in het proces-Hitier op 1 April zijn uitgebreide veilig heidsmaatregelen getroffen. Het heole oolitie- corps en de rijksweer zullen met hot oog op mogelijke gebeurtenissen gereed worden gehou den. Völkische organen verboden. München, 28 Maart. (W B.) De Gross- deutsche Ztg. en de Deutsche Presse, twee völkische organen, zijn wegens aansporing tot gewelddaden in verband met de eischen in het proces-Hitier voor een week verboden. H^T PROCES-ZEIGNER. Leipzig, 28 Maart. (W. B.) Na een slot rede van dr. Zeigner, waarin deze nog eens een overzicht gaf van de heele zaak, werd de uit spraak op Zaterdagmiddag 12 uur vastgesteld. STAKINGSACT1IE ONDER HET DUITSCHE SPOORWEGPERSONEEL. Elberield, 28 Maart (W B.) Dc spoorwegbonden in het directie-district Elber- feld hebben aan het bestuur van de rijksspoor- wegen een ultimatum gesteld, waarin zij met ingang van T April loonsverhooging en rege ling van den werktijd eischen. Bij niet-inwilli- gmg zullen zij het werk neer leggen. Stuttgart, 28 Maart (W. I>.) In de spoorwegdirectie Stuttgart is de technische noodhulp opgeroepen wegens de staking onder het spoorwegpersoneel DE STAKINGSACTIE IN BREMEN. Bremen, 28 Maart. (W B.) Er !<an ge rekend worden 'op het spoedig einde der me taalbewerkersstaking alhier. Ooi: met betrek king tot de staking der werfarbeid^is hoopt men op een spoedige bijlegging van geschil. EEN MOORD. Hirschberg, 2 3 Maart. (\V B.) In don afgeloopcn nacht werd de leeraar Muecke ver moord. Men vond het zwaar verminkte iijk in een met gras bedekte kuil. Men gelooi t met roofmoord te doen te hebben Van de daders is tot nog toe geen spoor gevonden WAS DER RIVIEREN. Dresden, 28 Maart. (W. B) Door het smelten van de sneeuw zijn de Elbe en baar zijrivieren geducht gaan wassen, zoodot de aan het water gelegen opslagplaatsen moesten worden ontruimd. VIJF KINDEREN VERBRAND. Bij een brand in een plaatsje nabij Wilhelms- hafen heeft een vreeselijk ongeluk plaats ge had. Terwijl de ouders var. huis waren, brak plotseling een hevige brand uit, waarbij hun vijf kinderen, van wie het jongste VA en het FRANKRIJK. DE KABINETSCRISIS. De definitieve samenstelling van het nieuwe gabinet. P a r ij s, 2 8 M q a r t. (B. T. A.) Het ministe rie is definitief nis volgt samengesteld Poincaréminister-president c« buitenland- sche zaken Lefebvre Dupreyjustitie en vice-president van den ministerraad De Selves binnenlandsche zaken Maginotoorlog Le Trocquer publieke werken/ Francois Marsalfinanciën Loucheur handel Bokanowskimarine; Daniel Vincentorbeid Henri de Jouvcnel openbaar onderwijs Capus landbouw Louis Marin bevrijde gebieden Kolonel Fabrykoloniën Bizonderhedcn over de samen stelling vun het kabinet. P a r ij s2 8 Maart. (Havos). Het nieuwe ministerie bestaat uit vier senatoren, waarvan drie Poincaré, de Selves en Francois Mar sal behooren tot do republikeinsche groep en één de Jouvcnel tot de radicale demo cratische linkerzijde en negen Kamerleden, waar van twee Lefebro d\i Prcy en Lorris Marin tot dc democratische republikeinsche entente, drie Bokanowski, Fabry en Capus tot de sociale republikeinsche actie cn één Le Troc- quer tot de democratische republikeinsche linkerzijde en één Daniel Vincent tot de- sodalis tische radicalen behooren In de besprekingen, die voorafgingen aan den afloop van de crisis, is er overeenstemming be reikt tusschcn Poincaré cn zijn nieuwe mede werkers over de toewijzing van dc portefeuilles en de groote lijnen van het regeoringspro- gramma. Het kabinet zal morgenochtend ver- goderen en vervolgens zal Poincaré op het Ely- sée zijn medewerkers aan Millerand voorstellen. De ministerieele verklaring, waarvan de tekst Zaterdag en Zondag zal worden besproken en vastgesteld, zal Maandag in de Kamer worden voorgelezen door Poincaré en in den Senaat door Lefebro du Prcy. ENGELAND. DE ZOMERTIJD. Londen, 28 Maar t. (V. D.) De zomer tijd zal dit jaar in Engeland beginnen om twee uur 's morgens op Zondag 13 April. DE VERKEERSSTAKING TE LONDEN. Overeenstemming bereikt. Londen, 28 Maart. (R.) Er is vanavond een overeenkomst bereikt inzake dc staking bij dc tram cn omnibus. De voorwaarden der regeling. Londen, 28 Maart. (R.) Dc overeen komst tot regeling van het geschil bij de tram en de omnibus moet nog- dooi heide partijen geratificeerd worden. De voorwaarden rijn een onmiddellijke opslag van 6 shilling per week, teiwijl de 2 shilling meer, iip de stakers ge- eiscn: hadden, zullen worden toegekend in ver houding tot de kosten van het levensonderhoud Londen, -28 Ma a r r (R.) De vöörgwtcfité voorwaarden voor de regeling viin hét geschil zullen morgen ter bekrachtiging worden onder worpen aan de confcreritie van afgevaardigden van den bond van transportarbeiders. Men verwacht, dot het tram- en omnibusver- keer niet voor Zondag of Maandag zal worden hervat. Aan de bestuurders van de Londen- sche sporen is lost gegeven aan het werk te blijven HET CONFLICT IN DEN MIJNBOUW. London, 23 Maart. (N. T A. Draad loos.) De conferentie van gedelegeerden der mijnarbeiders heeft heden besloten in de ver schillende districten een stemming te laten houden over het voorstel vun de conferentie tot verwerping van de voorstellen der mijnei genaars cn om een beroep te doen op de re- ge.ering tot instelling van een enquête naar het loon der arbeiders. Men wijst er op, dat dit besluit geenszins een stakingsbesluit is. Alleen wanneer deze enquête zou worden afgewezen, zou een nieuwe stemming over al dan niet sta ken kunnen plaats hebben, waartoe oen meer derheid van tweede derde vereisrht zou zijn; DENEMARKEN. DE BRUG OVER DE KLEINE BELT. Kopenhagen, 28 Maart. (W.-B.). De rijksdag heeft vandaag het wetstoniwerp nopens den bouw van een brug over de Kleine Belt aan genomen. De kosten worden op TO millioen kronen geschat OOSTENRIJK. DE OOSTENRIJKSCHE FINANCIËN. Men schrijft ons van Oostenrijksche zijde Volgens de laatst openbaar gemaakte cijfers, d. w z die over den aanvang var. Februari 1924, nomen de deposito's, in Oostenrijk ge plaatst. steeds toe. In December 1923 beliep het bedrag, gepu- pliceerd dooi de 9 voornaamste banken in Woenen en voornaamste spaarbanken in de provincie 550 milliard papieren kronen oi 38 milliard goudkronen In Januari j.l. beliepen deze bedragen 596 milliard popieren kronen of 41 millioen goud- kronen. Sedert begin Februan toonen deze cijfers op nieuw een toeneming zoodat het totaal de: de posito's op dat oogenblik bedroeg 673 milliard panieren kronen of 47 millioen goudkronen Sedert eenigen tijd word* ook hei bedrag ge publiceerd, dat bij twee eoöpe-atieve vereeni- gingen in Wecnen wordt gedeponeerd Wan neer men dat bedrag voegt bij het bovenver melde. dan krijgt men voor Januari een totaal van 624 milliard papieren kronen of 45 mil lioen goudkronen en voor Februari 706 mil liard papieren kronen of 49 millioen goudkro- r.vwwNT AND. DE GRIEKSCHE REPUBLIEK. Twee benoemingen. Athene, 28 Maart. (B. T. A.) De Staatscourant bevat een besluit tot stichting van een ministerie van openbare orde, aan het hoofd waarvan generaal Pangalos zei komen te staan. De benoeming van Roessos tot mi nister van buitenlandsche zaken is zeker. JUWELIER L.moeslraat (3. Telel. 852. Postr. 7582. Geprepareerde zakken waarin BONTJASSEN en BONTMANTELS absoluut Mot-, Stof- en Vochtvrij worden bewaard. Prijzen 2.75, 3.25, 3.75. LANGESTRAAT 39. Telefoon 462. Voor Amersfoort cn Omstreken. Langegraeht 4 Telefoon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders oatir een ieder en uuai >lle planteen in Nederland. I ranst inlichtingen en t magt siroboelije. Varkensmarkt - Amersfoort. speciale atdeellng Koning George naar Engeland? Uit Boekarest wordt gemeld, dat koning George van Griekenland voornemens zou zijn, indien de Britschc regeering toestemming ver leent, zich in Engeland te vestigen. VEREENIGDE STATEN. HET PETROLEUM-SCHANDAAL. Dougherty treedt af. Washington, 28 Maart. (R.) Attorney- general Daugherty heeft zijn ontslag ingediend, dot dc president terstond heeft aanvaard. Ant woordende op Coolidge's verzoek, dar hij zou aftreden hetwelk gebaseerd was op Daugherty's weigering om te voldoen aan het bevel van de commissie van onderzoek uit den Senaat om zekere stukken ove; tc leggen met betrekking tot wapensmokkelarij aa n de Mexicaonsche grens, verklaarde Daugherty, dat hij alleen af trad uit deferent;-• voor hei verzoek van den president. MIJNRAMP. Chfiriestown in Virginia, 29 Moan. (V D.) Heden had een herige ont-* ploffing plaats in do Yak on-kolenmijn; 25 mijn werkers werden bedolven. Reeds zijn 13 lijken naar boven gebracht Er bestaat geen hoop op redding MEXICO. DE OPSTANDIGE BEWEGING. De lo Huerte omgekomen 7 Ook een Reuter-bericht uit New-Orleans rept ervan, dat dc Ia Huerta, de Mexicaansche re bellenleider, naar men gelooft, op 19 Maart in de Golf van Mexico is verdronken, nadat hij zich te Frontera op een -zeilboot had inge scheept. GEMEENTERAAD VAN UTRECHT. In de avondzitting van Donderdag werd de behandeling van de voordracht tot veihooging van het crediet voor den arbeiderswoningbouw dei Woningbouw Vereeniging „Utrecht" voort gezet. De heer Struycken (R.-K.) wees er op. dat de voordracht van B. en W. aangenomen moet worden, ook het amendement-Van Dijk, en dat voorts het crediet uitgebreid moet wor den tot alle leveringen. Dal is de gemeente verplicht, vooral ten aanzien van de door den Woningdienst goedgekeurde leveranties. Waarom,' vroeg spr.- wordt ook thans niet eens openhartig gezegd, wie de schuldigen zfjn? Is het 't vorig college van B. en W. of dit college? De heer S w ane ('N. K. P. instemming be tuigende met het door den vorige spreker ge sprokene, diende het voorstel in een commissie van vijf leden door cn uit den Raad te benoe men, met opdracht te onderzoeken op welke wijze, op wiens last cn op wiens verantwoorde lijkheid geiden der gemeente- zijn betaald in zake <le aanbesteding van woningen van den Woningbouw Utyjcht cn van haar bevinden verslag aan den Rand tc doen. De heer Struycken (R.-K.) diende een voorstel in, B. cn \V uitnoodigend het crediet zoodanig te verhoogen. dot alle loonen en alle door den Woningdienst goedgekeurde leverin gen kunnen worden betaald. De bedoeling van den voorsteller was het voorstel niet te doen behandelen als het voor- stel-Swanc werd aangenomen. Wethouder Smul d e r s (R.-K.) verklaar de, dat B. en W. geen enkel bezwaar tegen aannoming van het voorstcl-Swane hebben. In ieder geval zal de voordracht tot verhooging van het bouwcrcdict thans aangenomen moe ten worden. De heer Van'Dijk (S.D.A.P.) verklaarde zijn voorstel thans niet iu stemming to willen brengen, doch h\j verzoekt het ter kennis van dc commissie van onderzoek tc willen brengen. Nadat nog eenige besprekingen hadden plaats gehad, werd het door B. en W. gevraagd crediet van f 32.500 zonder hoofdelijke stem ming toegestaan. Het voorstcl-Swane werd vervolgens even een; zonder hoofdelijke stemming goedge keurd. Hetzelfde was het geval met een voordracht van R. en W. inzake de eigendomsoverdracht van de bijzondere lagere scholen aan de Laan van Nieuw-Guinea cn de Thorbeckelaan aan het College van Regenten der Ned. Hen'. Go- mcente-scholcn. Dc Raad veroonigde zich ook niet een voor dracht inzake vérhooging van het kleedinggeld voor het politiepersoneel over 1923. Verworpen, werd niet 24 tegen negen stem-» men, na eenige discussie, een voordracht van B. cr. W. om goed te keuren, dat indien de ge meenten Amsterdam cn 's-Graveuhage hun toe zegging blijven gestand doen, ook de gemeente Utrecht het aan de Emigratie-Centrale toege zegde renteloos voorschot van t <>000 zal hand haven. Aan rqty. dv. R. Ruolin werd. op verzoek, eervol ontslag vcrlèènü aV.-f ti.idëlq): Teevares in de scheikunde aan het Sted. Gymnasium. Goedgekeurd werd een voordracht om voor den bouw van het derde complex middenstands woningen van het Dep. Utrecht der Mij. tot Nut van 't Algemeen in de Kanaalstraat 3700 M2. grond in voortdurende erfpacht te verlee- nen, tegen een canon, berekend naar een grondprijs van f 8 pe> M2. en naar een rent?- cijfer van 0 Voetbal. Wedstrijdprogminma Zondag 30 Maart 1924. Afdceling I le klasse. Den HaagH V V D. F. C. Schiedam: S. V. V.Feijenoord Haarlem: H. F C.V C. Haarlem: R C. H.Z. F C 2e klasse A. Amsterdam: D. E C.\V. F. C. PurmerstcijnPurmersteijnHollandia. Wormerveër: Q. S. C.F. D. O Alkmaar; Alcinaria VictrixSparlaan 3e klasse D Baarn: BaarnVoorwaarts Utrecht: D. O. O.Vriendenschaar. Utrecht UtrqchtQuick. Reserve 2e klasse C Utrecht; D.O.S. 2— H. V. C. 2 Utrecht: Hercules 2U. V. V. 3. Afdceling II le klasse. AmsterdamBlauw-WitStormvogels Dordrecht: O. D. S.H. B. S. Rotterdam: SpartaA. S. C 2c ftlasse A. den Haag: A. D. O.A F. C. Rotterdam; Neptunus--Concordia Amsterdam: V. V. AXerxes. 2e klasse B. Gorktim: UnitasTransvalia Rotterdam: C. V. V.—D. H. C den Haag: V. U C.—R. F. C Rotterdam: U. S. C.—S. V W R'dam- St. HoogerHermes-D V S. Afdceling III te klasse. Enschede; EnschedéHengelo. Deventer: Go AheadQuick Almelo: HeraclesTheole. Arnhem: Vitesse-Ensch. Boys. 2e klasse A. Zwolle: Zwolsche Boysk H. C. Hengelo: GoltoW. V. C Goor: G. F. C.Tubantia. 2e klasse B. Apeldoorn: Robet et Vel.Eendracht Arnhem: H H.Wageningen Wageningen: Wag BoysN. E. C Afdceling IV. le klasse. Tilburg: Willem IIBrcdania. Maastricht: M. V V.P. S. V. Eindhoven: EindhovenN.O.A.D Breda: N. A. C.—B V. V. den Bosch: WilhelminaDOSKO. Afdeeling V. le kJasse. MeppelAlq'dcsUpright. Winschoten: W. V. VFrata l.eeuwarden: FrieslandAchilles. VeendamVeendamLeeuwarden Voorbeschouwing. De komende Zondag zal ons een heel eind verder brengen wie of het Westen en Zuiden zal vertegenwoordigen voor het kampioenschap van Nederland. De beide kampioenscandidaten in afdeeling I spelen beide uit. Feijenoord die momenteel dc leiding heeft gaat naar Schiedam. De over- Maassers hebben geen gemakkelijke taak, maar er kan gewonnen worden. Hetzelfde kunnen wij zeggen van D. F. C. dat op bezoek gaat naar den Haag. Indien D. F. C. echter niet van de groote Haagschc wint en Feijenoord haar punten- aantal met 2 vermeerdert, dan-is laatstgenoem de kampioen. 9 In Haarlem spelen H. F. C. en R. C. H. beide thuis resp. tegen V. O. C. en Z. F. C. Voor beide ontmoetingen voorspellen wij een ver deeling der punten. In afdeeling II is alle aandacht gevestigd op de ontmoeting Blauw WitStormvogels. De eerste wedstrijd te IJniuiden werd met I0 ge wonnen door de Stormvogels. Blauw-Wit wordt morgen de kans geboden om tc winnen en wan neer zij deze accepteert dan lachen de Spar tanen, want hun kansen stijgen dan aanmer kelijk. Zelf spelen zij thuis tegen A. S. C. Op papier geven wij dc Rotterdammers de meeste kans om te winnen. 0. D. S.H. B. S kan een verrassende uit slag geven. Het zou ons niets verwonderen als O. S. van H B. S. won. Nu Enschede de vorige week kampioen is geworden, is de spanning ook verdwenen, ter meer daar Theole ook al aangewezen is om tc degradeeren. Men zal dus nu voor verrassende uitslagen komen te staan. De nieuwe kampioen speelt thuis tegen Hengelo cn wint. Go Ahead speelt zijn laatstcn wedstrijd thuis tegen Quick en wanneer zij dezen wedstrijd wint, eindigen dc rood-gclcn op de tweede plaats. HeraclesTheole wordt een overwinning voor Heracles; dc wedstrijd VitesseEnsch. Boys eindigt zeer waarschijnlijk met een puntenver- deeling. In t Zuiden (afdeeling IV) wachten wij met spanning den uitslag af. wie of cr kampioen zal wordén N. A. C. of Willem II. Op het oogenblik heeft N. A. C. uit 16 wed strijden 24 punten gehaald en gaat aan het hoofd van hét ranglijstje. Willem II heeft uit 12 wedstrijden 17 punten en kan dus het aantal punten van N. A. C. over schrijden. Zoowel Willem II als N. A. C. kunnen morgen winnen daar zij resp. bezoek kriigeir van Bre- dania cn B. V. V. Voor de overige wedstrijden, zie programma, houden wij het op dc thuisclubs. Nu in afdeeling V Be Quick wederom het af- deelingskampioenschap heeft behaald, is nu dc vraag nog, wie er degradeeren zal. De beide pretendenten hiervoor zijn Upright en W. V V. beide uit Winschoten. W. V. V. kan morgen winnen daar zij de gastheeren zijn van Frisia. Upright heeft het lastiger. Zij gaan naar Meppel waar zij de gas ten zijn van Alcides. Voor de andere wedstrijden verwijzen wij naar hef wedstrijd-programma. A t h t c t i c k. De ijverige officials van den U. P. A. B. heb ben hun athletiekprogramma voor 1924 reeds vastgesteld. Dit programma bevalt; A. Voor heeren (le, 2e en 3e klasse). 1. 100 meter; 400 meter; 1500 meter liard- loopcn; 11. discuswerpen, speerwerpen en kogel- stooten; 11! verspringen met aanloop; hoogspringen met aanloop en hinl^- en stapsprong; IV. 4 maal 100 meter estafette. Iedere ploeg komt uit met 0 deelnemers. Iedere deelnemer verwerkt 3 nos., zoodanig, dat cr 1 loop-, 1 spring- en 1 werpnummer. onder vallen cn met dien verstande, dat cr op ieder loop-, spring- of werpnummer slechts 2 deel nemers mogen uitkomen. Het is geoorloofd, inplaats van dc onder no. 1 genoemde nos., dc 5000 meter tc verwerken. Bij de estafette komen 4 deelnemers van dc ploeg, naar keuze uit. B. Voor dames (één klasse). I. 80 meter hardloopen; II. verspringen met aanloop of hoogspringen (geen Schotschc of Amcrikaansche sprong). III speerwerpen of discuswerpen. Iedere ploeg komt uit met 6 deelneemsters. Deelname aan deze competitie is dus voor iedere vereeniging wel mogelijk en vormt een aardige afwisseling voor den zomer. Biljarten. Om het kampioenschap van Amersfoort. De prljsuitdeeling. Onder groote belangstelling vond gisteren avond in cafc „Neuf de prijsuitdceling plaats van de wedstrijden om het kampioen schap van Amersfoort, uitgeschreven door de biljartclub „Het Groene Laken". Bij verhin dering van deri voorzitter, sprak de heer T. W. Servaas den aanwezigen toe. Spr. wees op het aangename verloop dat deze wedstrij den gehad hadden. De verrichtingen waren echter van dien aard dat zij voor belangrijke verbetering vat baar waren. Wanneer weer. eens een dergelijke compe titie gehouden zal worden, hoopt spr. dat de belangstelling weer even groot mag zijn. Spr. dankt allen, die hebben medegewerkt orn dit concours te doen slagen, in het bij zonder, de eigenaar van café Neuf, directie Phoenix Brouwerij en redactie van ons blad. Daarna werden de prijzen aan de winnaars uitgedeeld, waarna men noe zenoegelijk bij een bleef.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1