MOTH-BAGS B. NIEWEG „DE EEMLANDER" BINNENLAND. ABONNEMENTSPRDS fcr3 mT?r T An,crv PRIJS OER ADVE8TEHTIEH EERSTE BLAD. BUITENLAND. A. v. d. WEG P.angesiraat 23 Ons nieuwe Verkoopsysteem waarborgt DAMES- EN KINDER-MODEHUIS „L'HIRONDELLE" 16-18 Lanaestraat Amersfoort Geprepareerde zakken waarin 22e Jaargang No 232 loort 2.10, idem tianco per post f 3.rcr week (met eratis verzekering legen ongelukken) 0,17s, alzondcrlijkc nummers 1 C .05. AMERSFOGBTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. SI3. Dinsdag I April 1924 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer t 0.25,«dienstaanbie dingen cn I.icldadiglteids-iidvcktcntii'n foor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor liet advertceren. Kene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. BELASTINGKWESTIES. G e n v e, 51 Maart. (B. T. A.) De com missie van rcgceringsdeskundigen, waaraan, door den Volkenbond is opgedragen, uit een practisch en administratief oogpunt de kwestie van de dubbele belasting en die van de belas- tingvlucht te bcstudecren, is vandaag bijeenge komen. DUITSCHLAND. EEN WET OP DE DRUKPERS. Volgens een medcdeeling van den Duitschen minister van binnenlandschc zaken heeft de re geering een algemeene perswet in voorberei ding*. DE SCHADELOOSSTELLING. De commissies van deskundigen. P a v ij s, 5 1 Maar t (Havas). De Temps schrijftWij achten het zeker, dnt de rop- porten dei twee commissies van deskundigen tegen het einde von deze week aan de Com missie van. Herstel zullen worden overhandigd. UIT HET BEZETTE GEBIED. De onderhandelingen met de Mi cum. Du ss cl dorp, 51 Maart. (W. B.) De onderhandelingen met de Micum, die deze week zouden beginnen, zijn weer voor geruimen tijd uitgesteld. Vandaag hadden de vertegenwoor digers van het mijnwerkersverbond een onder houd met de Micum over de overeenkomsten. Dusscldorp, 5 1 Maart. (B. f. A.) Af gevaardigden van de mijnwerkersvereenigingen on van het kantoorpersoneel bij de mijnen in de Roer zijn vandaag bij de Micum geweest om te verzoeken deel te mogen nemen aan de onderhandelingen met de commissie van zes. De loonactic der mijnwerkers. Essen, 5 1 Ma<ii t. (\V. B.) D werkgevers- bond in de mijnindustrie heeft aan de mijnwer kersorganisaties medegedeeld, dat onderhande lingen omtrent do door hen geeischte 50 pet. loonsverhooging doelloos zijn cn heeft zelf de bestaande loonregeling tegen I Mei opgezegd. STINNES KOOPT GEEN VREEMDE BLADEN. Naar aanleiding* van de bewering, dat Stinnes van plan was een weekblad in Zurich uit te ge ven cn dat hij eerst beproefd had Zwitserschc bladen aan te koopen, neemt de Times een ver klaring op van Stinnes, waarin wordt meege deeld, dot Stinnes geen Zwitsersch blad bezit cn niet gepoogd heeft ei een te krijgen; dnt Stin nes alleen de D. Allg. Ztg*. bezit cn de Frankf. Nachrichtéh; dat hij niet van plan is andere bladen te koopen en zich slechts toelegt op de ontwikkeling van de D. Allg. Ztg.; hoewel hij steeds aanbiedingen krijgt om Duitschc of bui- tenlandschc bladen te koopen; dat hij nooit een blad zou koopen, zonder dit uitdrukkelijk méde te Ie deelcn, daar hij van oordeel is, dat ieder lezer het recht heeft te weten wie achter zijn courant zit; dat hij nooit een blad in het buiten land zou willen hebben, omdat hij het ontoe laatbaar acht, dat een vreemdeling zou pogen invloed te oefenen op de openbare meening* van eenjand door middel van een blad; dat Stinnes indertijd alleen betrokken is geweest in de uit gave van een modeblad in Zwitserland cn Duitschland, van een blad dus, dat geen publiek orgaan is. HET PROCES-HITLER. M ünchen, 51 Maart. (W. B.) De hoold- commissaris van politic heeft vandaag de vol gende proclamatie uitgevaardigdDe politie weet, dat er tegen I April grooto betoogingen op touw zijn gezet naar aanleiding van de uitspraak van het vonnis in het proccs-Hitler. Optochten cn samenscholingen zijn verboden en zullen met alle machtsmiddelen worden on derdrukt. De ordonnantie nopens het stand recht is van kracht. HET PROCES-ZEIGNER. Rcvsic gevraagd. Dresden, 51 Maart. (W. B.) De verde diger ven Zeigncr heeft tegen het vonnis revisie r.angetcekcnd. COMMUNISTEN IN BEIEREN GEARRESTEERD. M n e h en, 5 I Tvl a a r t. (W. B.) Te Traun- stein zijn 10 leden van de communistische par tij, o.a. do leiders Eischer cn Praxcnthaler. we gens politiek gestook gearresteerd. EEN SAKSISCH SAT7RICUS GEARRES TEERD. Blijkens een Wolft-telegram uit Dresden is op verzoek van den ox-koning van Saksen Hans Rcimann, de Saksische satyricus, die een boek met anecdoten er. spotschriften op den ex-kor.mg heeft geschreven, te R.eslau aange houden, terwijl hij een lezing hield. HET GESCHIL OP DE SCHEEPSWERVEN. Hamburg, 51 Maart. (W. B.) De onder handelingen van den rijksminister van arbeid met de directies en de werklieden van de scheepsverven zijn afgebroken, daar de werven meenden de aanbevelingen van den minister niet te kunnen opvolgen. OVERSTROOMINGEN. Wo'-tf meldt uit Frankfurt, dat de zijrivieren van de Main sterk zijn gezwollen. Groote uit gestrektheden van het Kinzig'-dal staan blank. ONGELUK BIJ EEN WIELERWEDSTRIJD. B e r 1 ij n, 5 I Maart. (N. T. A. Draadloos). Bij een motorwie)rennen bij Keulen is met een vaart van 120 K.M. een motorrijwiel op de me nigte ingereden. Er vallen twee dooden en vele ernstig' gewonden te betreuren. FRANKRIJK. HET NIEUWE KABINET-POINCARÉ. Dc rcgeeringsverklaring. D.d. gisteren wordt uit Parijs aan dc N. R. C. gemeld: Op de algemeenheden waren we- ten opzichte .van de vandaag in het parlement voorgelezen regeeringsverklaring voorbereid. Niettemin pre ciseert ze dc voornaamste punten der «Igcmeene politiek, te weten de vergoeding, dc veiligheid, dc koers van den frank, het aanstaande rapport van de deskundigen, dc Roei bezetting en, in het algemeen, dc positie lusschcn Engeland cn Duitschland. Hier was men met name er op gebrand te vernemen hoe Poincaré dc huidige samenstelling' van het kabinet, met andere woorden het uitstooten van zijn meeste vroe gere ambtgenooten zou verdedigen. Op dit punt bakende hij de wcderkecrigc verantwoordelijk heden scherp af. Zij, die tegen de besluitwetten cn de 20 opcenten waren, evenals degenen, die slechts voorwaardelijk met de Roerpoütiek in stemden, geven niets dier mecningcn prijs, maar maken die verschillen ondergeschikt aan de piincipale oplossingen, waarvan Frankrijk's iot afhangt. Het woord besluit-wet komt in de ver klaring niet voor. Wel werd het hoonend van de socialistische banken geroepen, toen Poincaré de middelen aanstipte, waarmee dc frank weer op waarde is gebracht. Marsnl, de minister van financiën, heeft in ccn interview gezegd, dat inflatie uitgesloten is cn zich borg gesteld voor dc genezing van het schatkistbchcor, waarbij hij zich erop beriep, dat het pond sterling- in 1920, toen hij het zelfde ambt vervulde, 15 francs waard was, thans over de 18. Natuurlijk weet Poincaré dc daling van de algeloopcn weken aan buitenlffnd- schc speculanten. Duitschlond's in gebreke blij ven kwam niet zoo scherp als anders naar voren. Inzake de genoemde punten blijft hij zijn oude standpunt trou w. Dit zou moeten bcteckenen, dat de wensch, in dc verklaring uitgesproken, tot nauwer toenadering tot de geallieerden cn Ame rika, ijdel moet blijven. Mncdonald toch meent, dal, als de vergoeding* geregeld is, dc veilig- heidskwcstic van zelf haar beslag zal krijgen, terwijl naar Fransche zienswijze de laatste kwestie den voorrang toekomt. Ook herhaalde Poincaré, dat het Roergebied slechts naar gelang* van dc Duitschc betalingen kan worden ont- luimd, maar ook sprak hij het vorlongcn uit het rapport van dc deskundigen als uitgangspunt voor de aanstaande gedragslijn te nemen. Dit wettigt de onderstelling, dat deze zelf hetzelfde j blijft, maar dat vorm en methode wijziging kun nen ondergaan. De linker inslag*, in het kabinet gebracht, kan Mncdonald het aanstaand overleg' met Frenkrijk vergemakkelijken. Daarbij moet zich een dergelijke moeilijkheid als dc gcnocfn- dc voordoen, daar hij Europa's ojeconomisch herstel oun dat van Frankrijk vooraf wil laten gaan, in tegenstelling met den hier gekocstcr- den wensch. Dienovereenkomstig* bepleitte Poin caré ook het nut cn de noodzaak van interna tionale soliduiiteit, mits nntionar.i gekleurd. Teen hij over den Volkenbond begon, werd hij be paald lyrisch. Dit couplet moet dc Jouvcnel hebben gestreeld. Dc passages over dc intcrnatiónulc samenwer king werden warm toegejuicht. Overigens hield de Kamer zich op de vlakte. Van uiterst links er. echts werd de verklaring herhaaldelijk door gemor en kreten onderbroken, vooral ten op zichte v an Sarraut's heengaan. Enkcic oud-minis ters, die dc zitting bijwoonden, werden opzich tig door hun pnrtijgenooten begroet. Vincent, de nieuwe minister van arbeid, is uit dc radicale partij getreden. DE VOORLOOPJGE TWAALFDEN. Aanvaarding* door Kamer cn Senaat. P a r ij s, 5 1 Maart. (Havas). Bij het begin van de bespreking* van dc voorloopige twaalf den wees de algemeene rapporteur erop, dat de uitgaven vooi dc Roerbezetting in 1925 805,200,000 frank bedroegen en dc ontvang sten 1,569.400,000 frank, hetgeen een over schot van ongeveer 500 milliocn oplevert, vrat do aanvankelijke remingen overtreft. Hij voeg de eraan toe, dot dc cijfers over Januari cn Februari erop wijzen, dat de ramingen voor 1924 aanzienlijk zullen worden overschreden. Hij verwees er naar, dat de Belgische staat huishoudkundige Bornichc dc opbrengst van de kolenbelasting schot op 500 milliocn goud mark, hetgeen hooger is dan Poincaié heelt gezegd. Hij merkte op, dat het dagclijksch aantal wagens met kolen, dc gemiddelde da- gelijksche tonnenmuat cn het gemiddelde aan tal dagkilometcrs voortdurend stijgt. De dagc- lijksche ontvangsten van de regie-spoorwegen bedragen G milliocn, hetgeen ruimschoots het gemiddelde van 90 milliocn per jaar overtreft, dot door Briond was voorzien. Hij eindigde met te zeggen, dat het onderpand van de Roer lot dusver dc Fransche schatkist geen enkele op offering heeft gekost en steeds productiever wordt. Par ij s, 21 Ma a r t. (Havas). Dc Kamer heeft bij handopsteken zonder bespreking het ontwerp van de drie voorloopige twaalfden op rekening van de begrooting van de verhaal bare uitgaven, toepasselijk op de maanden April, Mei en Juni, ten bedrage van 5.029,609,682 frank aangenomen. Zij nam met 490 tegen 65 stemmen ccn ontwerp aan ter regeling van de credieten over het dienstjaar 1925, hetgeen overeen komt met een vermin dering der uitgaven van 58 milliocn. Het ont werp machtigt o.a. den minister van marine om in 1824 2 kruisers, 6 torpedojagers en 2 duikbooten op stapel te zetten, ter vervanging van maritieme eenheden, volgens dc normale bepalingen. P a ij s, 5 1 Maart. (Havas). De Senaat heeft met 265 tegen 5 stemmen zonder wij ziging het ontwerp nopens de voorloopige twaalfden, hem door dc Kamer toegezonden, aangenomen. ENGELAND. DE BR1TSCHE FINANCIËN'. Londen, 51 Maart. (R.) Het foegroo- lingsjanr 1925/24 is vanavond geëindigd met SCHQBNMAAKAIITIKELEN PRIMA KWALITEITEN TEGEN BEDUIDEND LAGER PRIJZEN' DAN ELDERS. WAAROM ZOUDT OOK GIJ DAARVAN NIET PROFITEEREN? BIJ ONS KOO PEN BETEEKENT EEN ENORME BE SPARING. ZIE SLECHTS DE PRIJZEN IN ONZE ETALAGES, WAARUIT ELK ARTIKEL OP VERLANGEN ONMIDDEL LIJK WORDT VERSTREKT. BONTJASSEN en BONTMANTELS absoluut Mot-, Stof- on Vocht vrij worden bewaard. Prijzen 2.75, 3.25, 3.75. LANGESTRAAT 39. Telefoon 462. van de Rocmecnsche bezettingstroepen en -autoriteiten dienen te geschieden. In de jongste zitting van dc Russisch-Rocmccnsche confe rentie te Ween en heeft de Russische vertegen woordiger cr op gewezen, dat de rcgcering van du unie van sovjct-republickcn zich nooit ac toord heeft verklaard met de toevoeging van Bessnrabië nan Roemenië cn de bezetting als ccn gewclddige toeeigening beschouwt. W cc non, 5 1 Maart. (\V. B.) In de ver gadering van heden van c'e Russisch-Rocmeen- sche conlercntie heelt dc Roemcensche verte genwoordiger in een uitvoerig beloog het stand punt van de Roemcensche delegatie uiteengezet. De Russische behield zich haar .antwoord voor tegen de bijeenkomst van Woensdag. een surplus van 48,529,075 pond, dat auto matisch wordt aangewend tot delging van de nationale schuld. Dc cijfers zijn inkomsten 857.169,284, uitgaven 788.840,211 pond. DE KW ESTIE VAN HET AMERIKAAXSCHE CONSULAAT IN NEWCASTLE Overeenstemming bereikt. Naar blijkens ecji Britsch radiogram wordt verweent, zal binnen enkele degen overeenstem ming worden bereikt in o kwestie tusschcn Groot-Brilannië on dc Ver. St. inzake de her opening van het 'Amerikaanschc consulaat in Newcastle. Kellog, dc Amerikaansohe gezant te Londen, is gisteren door Mncdonald m hel ministerie van buitcnl.mdschc zaken ontvangen. De Britschc regeer in.; sloot einde 1922 het consulaat, omdat h. i. dc consul op ongeoor loofde wijze de Amerikaanschc scheepvaart be voordeelde. DE SCHOONZOON VAN CURZON. Londen, 51 Maart. (R.) Oswald Mosley, het onafhankelijke parlementslid, die dc schoon zoon van Curzon is cn vroeger in do unionis tische coalitie heeft gezeten, heelt aan Mncdo nald een brief geschreven, waarin hij het lid maatschap van cle iabour-portij vraagt, van wier onmiddellijke polilick cn cindelijkc idea len hij ccn groot voorstander is. DE 1 ONDENSCHE VERKUERSSTAKING. Dc regeling thans door heide partijen aanvaard. Het Lcndcnsche trampersoneel heelt gisteren blijkens een Rcuter-telegrom met 9428 tegen 45/7 stemmen de voorwaarden der directies tot bijlegging der steking aangenomen. Het werk zal vanochtend worden hervat. Draadloos wordt nog gemeld, det het Lon- denschc veikcer vermoedelijk hedenochtend cm I 12 uur wee; normaal zal zijn. Daar het bus- person c\- 1 vit sympathie meest aak te, nam het geen ceel aan de stemming. STAKING OP DE RIJKSTENTOON STELLING. 7000 man bij het conflict betrokken Londen, 5 1 Maart (R.) Een groote ver gadering van bouwvakarbeiders bij de Engel- sene rijkstentoonsteüing, die op 22 April tc Wembley bij Londen moet worden geopend, heelt met algemeene stemmen besloten te ste ken om loonsverhooging te krijgen en om 5 1 uur 's middags het vcrk neergelegd. Ongeveer 7000 man zijn bij d staking betrokken. STAKING VAN VLIEGERS. I Londen, 51 Maart. (R.) Dc vliegtuigen voor lange nlstanden rijn vandaag in verbond I mol een loongcschil riet uit Croydon vertrek- I ken OOSTENRIJK. UIT DU' OOSTENRIJKSCHE POL'TIEK. Wecncn, 5 1 Maart. (W. B.) Gisteren, heeft cle partijdag* van de Grooi-Duitsche volks partij voor Wcenen ca Nc der-Oosten rijk plaats gehad. In eón motie verklaarde dc partij zich voor verder deelnemen aan de rcgcering. OPZIENBARENDE ARRESTATIE TE WEEN EN. Londen, 51 Maart. (N. T. A. Draad loos.) Blijkens berichten uit Wecncn is daar groot opzien gewekt door de arrestatie van ba rones Von Puttkammer, lid van een adellijke Duitschc familie, die beschuldigd wordt in, dc koffie van haar echtgenoot, Albert Gcssmonn, den zoon van den vroegeren Oostenrijkschen minister en leider der Chrislelijk-socialen, arse nicum te hebben gedsan. ROEMENIE. DE MOEILIJKHEDEN MET RUSLAND. Moskou, 51 Maart. W. B.) Naar dc Izwestia meldt, staat dc sovjet-regeering erop, dat cr een volksstemming' in Bessarabië zal plaats vinden. Deze zou na dc terugtrekking ZUID-SLAV1E. UIT DE SKOEPTSJINA. Obstructies cn heilige tconcelcn. Belgrado, 5 1 Maart, (W. B.) In de Skocptsjinn werd een voorstel der oppositie om ook aan dc Kroatische afgevaardigden, wier mandalen nog niet zijn erkend, de bevoegdheid tc geven over de agenda tc stemmen, verwor pen. Daarop verlieten alle Kroatische alge- vaardigden di' zaal. De oppositie zal thans tot obstructie overgaan. Dc. zittinv werd gesloten zonder dat er eenig resultaat was bereikt. Eer. ladiogram uit Berlijn meldt nog, dat ten gevolge van hef niot-erkennen van de manda ten <lci oppositie Zondagnacht in de Skocptsji- na heftige tooncelcn zijn voorgevallen. Na j afloop der zitting, waarin de Kroatcn de zaal j verlieten, v.crd hun leider door den koning j ontvangen. Dc begrooting goedgekeurd. Belgrado, 51 Maart. (B. T A.) Na oen zitting, die tengevolge von de obstructie der oppositie zonder onderbreking 56 uren duurde, heeft de Skocptsjinn te middernacht met 128 stemmen de be groot ing voor 1924/25, ten be drage van 10.400 milliocn aangenomen. De oppositie verliet ten toeken van protest de zaal. POLEN. DE VERHOUDING TO'l LHHAUEN. \Y a i s c h a u, 50 M c a i. (Orient.) Mor. meldt uit Gerieve, dat, ingevolge liet aanvaarden van, de cïitwcrp-o\ercenkomsi inzake Memel door den Raad van den Volkenbond, Skirmunt, de Poo'sche afgevaardigde in antwoord op den Litauschcn cisch heelt meegedeeld, dat de zaak j van Wi'r.a voetgoed is geregeld en geen on- j der werp van i'nVoi nationale bespreking meer kan I uitmaken. Vervolgens heeft hij uiteengezet waarom cic ontv< rp-ovcrccnkomst inzake Mc- Polen geen voldoening schenkt, waardoor i huur na t kan o:ide:teckcnen cn zich moe. I bepalen tol toezending can zijn regeering, DE OVERSTROOMINGEN Uit Warschau wordt blijkens ccn Britsch draadloos bericht, dat dc Weichse! voortdurend vmv. Veertig dorpen zijn weggeslagen. Twintig personen in de golven verdronken. W o rscha u, 3 1 M aart. (W. B.) De ijsgang op dc rivieren heeft opgehouden, zoodat cr geen gevaar meet te duchten is van verder wassen der rivieren. J)e oeverbewoners zjjn, nu het water gedaald is, naar hun huizen teruggc- j koerd. RUS1 VN D. CIEPLAK. Rome, 31 M a a rt(B. T. A.) De Heilige Stoei heeft bericht gekregen, dnt mgr. Cieplak uit Moskou naar Rome is vertrokken. GEBOUW INGESTORT, i Draadloos d.d. 51 Maart uit Berlijn: Naar uit Odessa wordt gemeld, is aldaar ccr. groot gebouw van vier verdiepingen ingestort. Tot dusver zijn reeds twee dooden en vele zwaargewonden uit dc puinhoopen te voor schijn gehaald GRIEKENLAND. DE A.S. VOLKSSTEMMING. Athene, I A p r i 1. (B. T. A.) De oppositie partijen besloten aan dc olksslemming op 16 dezer deel te nemen onder voorbehoud, dot de regeering nllo nóodige vrijheden cn waarborgen toestaat. Morgen zal dc regeering de eischcn der oppositie onderzoeken. TURKIJE. DL TURKSCHE ZEEMACHT. C o n s t a n l i n o p c J, 3 1 Maart (N. T. A.) Uit Constantinope! wordt gemeld, dat de Natio nale Vergadering tc Angora het bedrag \*un do marine-begroolinQ, dat door de rcgcering op drie milliocn pond sterling gesteld was, verdub beld heeft. Deze rxtrn-gcldcn zullen dienen voor herstel van een slagschip cn aanschaffing van een duikboot. VEREEN IGDE STATEN. BLOEDIGE BOTSING OP DE PHIL1PPIJNEN. Tengevolge van een oproerige beweging onder de leden van een fanatieke godsdienstige sekte op de Phiiippijnen, heeft blijkens ccn.Duitsch radiogram oen bloedige botsing plaats gehad met een strafexpeditie dooi de politie afgezon den, waarbij meer dan 200 inboorlingen werden vedood DE OVRRSTROOMINGEN. Pittsburg, 1 A p r i 1. (N. T. A. ♦Draad loos). Warme regens cn het smelten der sneeuw op dc hoofdbergen hebben in Pensylvanië, West-Virginia en Maryland groote overstroo mingen veroorzaakt, waarbij 16 mcnschen om het leven kwamen en voor millioenen dollars schade werd aangelicht. ZUID-AMERIKA. EEN OUD-PRESIDENT VAN BRAZILIË OVERLEDEN. R i o de Janeiro, 51 Maart. (B. IA.) Oud-president Pcconbn is overleden. HERPLAATSING VAN WACHTGELDERS. In lossen dienst. De ..Ambtenaar" meldt, dat óc minister van financiën aan zijn ambtgenooten heelt mede gedeeld, dat bij vervulling van vacatures, die slechts voor ccn bepaalden tijd moet worden vervuld, of waarin de te benoemen persoon voor de uitvoering von een bepaald work wordt aan genomen, niet buiten het bemiddelingsbureau om kan worden gehandeld. Het belang* van 's rijks schatkist cischt, dat ook in deze vaca tures getracht zal worden dc op wachtgeld ge stelde ambtenaren Ie plaatsen. Eerst wanneer geen wachtgelders beschikbaar mochten zijn, za! tot aanneming van losse krachten kunnen worden overgegaan. DE POSTCHEQUE EN GIRODIENST. Dc uitbetaling dor saldi. Op de wogen van oen heer Boo i inzake de uitbetaling non rekeninghouders van het door hen voor accooid gcteckcnd saldo hunner giro rekening heeft du heer van Swnay, Minister van Write.-staat het volgende geantwoord In antwoord op dc gestelde vragen kan on- dergctcckende riibdedcèlcn, .'dut.zoolang het Centrale Girokantoor nog gesloten is, de be middeling van dc commissie voor de uitbeta ling van saldi uiteraard nog niet knn worden gemist. Dit wil echte.* geenszins zeggen, dolt de in October gestelde en in drt vragen ver melde voorwaarden ook thans nog zouden blij ven gehandhaafd. Wat dit punt betreft, moge ondergeteekende herhalen hetgeen hij in ant woord op de vragen van den liee; van Dijk mededeelde, n.l., dat overeenkomstig het ad vies van den Landsadvocaat de wijze van ui.' betaling voor hen, wier suldo door dc directie van den Girodienst is becijferd, en in overeen stemming met de plaats gehad hebbende han delingen door den rekeninghouder accoord is bevonden, thans Vol haar eenvoudigste vormen is teruggebracht. Slechts noodig zijn een aanvraagformulier, wnnrop enkel in te vullen nanm cn rekening nummer en hed.agcn van saldo en aanvraag voorts een girobiijet van den aanvrager ten gunste van het uitbetalende Staatsbedrijf van de Posterijen, da Telegrafie, cn Telefonie, ten bed.ago van dc aangevraagde som, cn ccn rjuitoatie, wuiv.bjj de ontvangst van het aan gevraagde wordt erkend. Aan dc kantoren zijn dienovereenkomstige instructies gegeven. ONTSLAG VAN PERSONEEL. Met ingang van heden worden bij dc arbeids inspectie 28 ambtenaren ontslagen, onder wie 14 von den tcchnischcn en 14 van den ndmi- nistroticven dienst. Hieronder bevinden zich '17 vaste ambt naren en II tijdelijke. BURGEMEESTER VAN BERGEN OP ZOOM. Ontslagaanvrage met I Mei. j Bij den aanvang van do Zaterdag' gehouden I gemeenteraadszitting heeft dc burgemeester van I Bergen op Zoom, de lieer B J. Hulshof, mede- J gedeeld dat hij tegen I Mei oon de Koningin eer vol .ontslag aangevraagd heeft uit zijn ambt. P. J. HELSDINGEN. y Een bekende figuur in de soc.-dcni. beweging. In erin ouderdom van 72 joor is gister te Rotterdamoverleden de heer P J Hclsdingen. oud-lid van de I weede Kamer cn oud-lid van den Rand van Rotterdam, een bekende figuur in de S D A P. Zijn levensloop. Omtrent den htui P. J. Hêisdin'gcn, die t< RoUerdum overleden is, meldt „Het Volk" nog: Op 2 April 1852 was Pictcr Jan Hclsdingen tc Rotterdam geboren. lTij moest «1 vroeg mee helpen den kost te verdienen en op TO-jarigcn leeftijd was hij jongmaatje bij een schoen maker. Later werkte hij met zijn broer, Willen het in 1921 overleden soc.-dem. Kamerlid W. P. C. Hclsdingen op een mattenfabriek. Op 6 Augustus 1881 deed Piet Hclsdingen mee aan de oprichting van de eerste soc.-dem. verèeniging in Rotterdam Zateidagsavonds werd in dien tijd druk ge colporteerd met „Recht voor Allen" en bot singen met de politic cn ccn deel van de burgerij varen niet van de lucht. Zoo werd hier door de eerste sociaol-d'emocratën ondei dc moeilijkste omstandigheden gewerkt. En altijd stonde de gebroeders Helsdingen :.v de voorste rijen. Zoo gaven zij o.m. een blad uit onder den titel „Vrijheid" Het werd gedrukt voor 20 per nummer onder conditie, dat de uitgevers z-elf de pers kwamen draaien. On zoo trok dan ieder op zijn beurt op Vrijdag avond naar de drukkerij om daar dc krant te draaien. Toen dc Coöperatie „Voorwaarts" werd opgericht, trad P. J. Hclsdingen bij doz« instelling in dienst <*n gedurende moer dan zestien jaren heeft hij gewerkt aan do groot- making en uitbreiding dei Coöperatie. Lange jaren was Helsdingen voorzitter cn later bestuurder van de federatie Rotterdam der partij. In 1921 was Hclsdingen nog korten tijd lid van den gemeenteraad. Zijn gezondheidstoe stand was echter van dien oard, dat hij dit werk niet lang kon waarnemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1