AMERSFOGRTSCH DAGBLAD MOTH-BAGS B. NIEWEG ABONNEMENTSPRIJS 5 ra"n'en \oor Amtr> „DE EEMLANDER" PRI1S DER AOyERIEHTlEM mcl inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. HfllOüSES IK MOUSSELINE 8AMES1AP0RHEH IK MOUSSELIKE DAMES- üK KiNOER-MOPEKUlS L' H1R0RDELLE" Nabetrachting over den gemeenteraad Geprepareerde- zakken waarin ZIE OHZf ETALAGES EH VUGELIII OHZf 16-18 langstraat kmnrsfoort 22e Jaargang No 234 ioort 2 10, idem iianco per post 3.per week «met eratis verzekering tegen ongelukken) 0.17* afzonderlijke nummers C.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT 513 Donderdag 3 April 1924 bewijsnummer, elke regel meer O 25, dtcn&taanb c- dingcn en Ucldadigheids-adve tentïen voor de helft der prijs Voor handel en bedrijt bestaan zeei vooidcelige bepalingen voor het advcriccien Lcnc ciicu airc, bevattende de voorwaarJcn wordt op aanvraag toegezonden- De heer Noordewier, een onzer meest sympathieke raadsleden, is langen tijd ziek geweest, zoodet hij menige raadsvergadering heelt moeten verzuimen. Maar Dinsdag avond was hij weer present en werd hij door den voorzitter van harte geluk gewenscht met zijn herstel. Nu kon ook eindelijk eens behandeld worden het voorstel van den heer Noordewier om het Christ. Nat. Schoolbe stuur rn rechten aan te spreken voor de door de gemeente geleden schade ten gevolge van den bouw van de school Miereveld- straat. De heer Noordewier nam dit voorstel echter terug, daar hem in 't oor was gefluis terd, dat rechts unaniem er tegen was, maar dat enkele leden wel wat voelden voor het inwinnen van rechtskundig advies en daar om stelde hij voor hiertoe over te gaan. De kwestie waarom het gaat is reeds meerdere malen in den Raad besproken en men kent ons standpunt: de gemeente, die zoo'n haast had een school voor het bijzonder onderwijs te bouwen, nog vóór de wet van minister de Visser dit verplichtte, moet nu ook maar de schade dragen, welke eventueel uit dezen vervroegden bouw is voortgevloeid. Maar toch kunnen we ons de houding der recht- sche fractie niet begrijpen, die botweg de meerderheid van het stemmental plaatste tegenover de argumenten ven de andere zijde. En wat er nu voor reden was voor wethouder Jorissen en mr. Stadig om zich zoo geweldig boos te maken, snappen we nog veel minder. De wethouder ging zelfs zoo ver, dat hij zich minder parlementair uitliet over het werk eener door den Raad benoemde commissie, en de lankmoedigheid van den voorzitter was dan ook wel zeer groot, dat hij zijn opgewonden rechterbuur- man niet tot de orde riep. Het rapport der oommissies lieten de he eren ongerept; het Schoolbestuur heeft eenvoudig verklaard, dat het niets schuldig is en aangezien 11 stemmen de meerderheid vormden, is die meening voor recht verklaard. Mr. Stadig had in de eerste commissie erkend, dat eventueele nadeelen door het Schoolbestuur moesten vergoed worden en hij gaf een in terpretatie dier woorden, welke zeer goed te aanvaarden was. Maar uit alles bleek wel dat de heeren van rechts liever geen verder onderzoek wilden en daarom decreteerde -hst getal wat recht is. Men begrijpe ons goed. Ook al zou een rechtskundig advies uitwijzen, dat het Schoolbestuur feitelijk wel moest betalen, dan zouden wij nog willen, dat de Gemeenteraad een royaal standpunt innam en zeide: de Gemeente neemt alles voor haar rekening. Maar dat angstvallig spulteren tegen verder onderzoek, moet toch wel twijfel doen rijzen, of de heeren nu wer kelijk inderdaad zoo heel slerk staan. Een andere kwestie, welke weer heel wat tijd kostte, was die van de steunregeling voor de werkloozen. In de vorige raadsver gadering werd een voorstel-Schrijver aan genomen om een minimum-uitkeering vast te stellen van 12 plus I voor ieder kind. B. en W. wenschen dit voorstel niet uit te voeren, daar dan spoedig minister Aalberse zijn veto zou doen hooren, die eischt, dat de gemeenten zich aan de gestelde bepalingen houden. Men mag dat betTeuren, maar onge twijfeld is daar ook veel voor te zesgen. De heer Hofland heeft voor een en ander in de vorige raadsvergadering al gewaarschuwd en nu werd het meer een debat tusschen den communist en de sociaal-democraten, wie eigenlijk de beste pleitbezorgers der werk loozen zijn. De heer Hofland, die ook bij de schoolkwestie bezadigd bemiddelend optrad, wilde vriend Schrijver overtuigen van de noodzakelijkheid van bepaalde maatregelen en gaf een soort college over modem of ■wordend staatsrecht. Een en ander was na» tuurlijk zeer interessant en de heer Schrij ver vond, dat de heer Hofland groot gelijk had, als hij hem maar zijn gang liet gaan. Tegen half elf waren we zoo ver, dat ieder nog zijn eigen standpunt handhaafde en op voorstel van den voorzitter werd toen beslo ten een volgend maal verder te gaan. Het voorstel een crediet toe te staan van 2000 voor emigratie naar Canada, werd bestreden door mej. Middelburg en den heer Schrijver. WaaT de groote gemeenten, Rot terdam dan uitgezonderd, deze emigratie steunen mag toch een zoo belangrijke ge meente als Amersfoort niet achterblijven. Geld is er immers genoeg en dus dit edel streven gesteund. Misschien wordt een Amersfoortsche emigrant daar in Canada, een pracht-land van belofte voor werldoozen blijkbaar, wel millionair en wie weet dan profiteert Amersfoort ook nog van de dank baarheid. welke niet zal uitblijven. Op de agenda stonden nog eenige belang rijke voorstellen, o. a. inzake steun aan Kin- derzorg. In de rechtsche raadsfractie scheen men het daar nog niet over eens te ziin. Herhaaldelijk verdwenen er raadsleden naar de gang, waar druk geconfereerd werd. Als resultaat werd blijkbaar een voorstel in elkaar gedraaid, dat druk circuleerde, maar later weer door een ander scheen vervangen te zijn. Maar toen het voorstel aan de orde kwam, stelde de voorzitter verdaging voor, zoodat we niets er over hoorden. Ook het genoegen der verdere discussies over den woningbouw en van de rondvraag moesten we ons ontzeggen. De heeren ma ken het tegenwoordig zoo lang, dat zij t^gen elf uur pas goed op hun praatstoel schijnen te komen. Maar aangezien wij dat nacht braken niet kunnen verduwen, is elf uur voor ons het uur van vertrek en zullen de lezers zich dus ook moeten getroosten, dat zij ge speend blijven van de hoogst belangrijke debatten, die dan nog loskomen bij onze vroede vaderen. DUITSCHLAND. DE MILITAIRE CONTROLE DER GEALLIEERDEN. Het Duitsche antwoord. P a r ij s, 2 April. (Havas). De Duitsche ge zant heeft gisteren den gezantenraod het ant woord ter hond gesteld op de nota der geal lieerden van 5 Maart inzake het militair toe zicht. Het te Berlijn meegedeelde uittreksel is in groote lijnen juist, maar zegt niet, dat do Duitsche nota te verstaan geeft, dat do uit oefening door den Volkenbond van het recht van onderzoek, neergelegd in art. 213 van het vredesverdrag, als tegenwicht algcmecne ont- wopcningsmaatregelen zou vereischen. Het Duitsche antwoord, waarvan thans de re dactie wordt bestudeerd, zal een nauwlettend onderzoek eischen. Het heeft klaarblijkelijk ten doel tc trachten een hervatting van het toe zicht voor de Duitsche verkiezingen onmogelijk to maken, zelfs binnen de grenzen van de vijf punten, die opgesomd zijn in de nota van 5 Maart. 1 o r l ij n, 2 April. (W. B.) Een aantal paci fistische vei eenigingen, aangesloten bij de Duit sche vredestrust, hebben enkele dagen geleden besloten een beroep op de openbare mecning tc doen, waarin zij eischen, dat ten aanzien van liet militaire toezicht op Duitschland art. 213 van het verdrag van Versailles wordt na gekomen en verwezenlijkt. Duitsche persstemmen. De Duitsche rechtsche bladen noemen dc antwoordnota inzake de militaire controle onbevredigend en teleurstellend. Door een slap toegeven benadeelt zij het Duitsche prestige en doet de Duitsche eer le kort, zoodot zij tot scherpe critiek aanleiding geeft Het Bcrl Togebl., dat zich niet geheel bij de kritiek der rechtsche pers aansluit, wijst op het eerlijke streven der rijksregeering om de noodige stoppen te doen, teneinde te komen lot overeenstemming Wanneer het lukte op de voorgestelde wijze een occoord te vinden, den zou dit slechts een gunstigen invloed heb ben op dc internationale betrekkingen en den binnenlondschcn politieken toestond Maar wijst Frankrijk de jongste Duitsche voorstellen van de hand, don geeft het daarmee aan den Volkenbondsraad een votum van wantrouwen. Het Duitsche voorstel daarentegen beteekent een votum van vertrouwen door Duitschland in den Volkcnbondsrand. hetgeen Duitschland nvet het oog op de beslissing nopens Opper-Silerië stellig niet gemakkelijk valt, maar een getui genis aflegt van zijn goeden wil. DE SCHADELOOSSTELLING. De rapporten der deskundigen. P a r ij s, 2 April. (B. T A.) Alle nog han gende kwesties zijn vandaag geregeld door de commissie-Dowes. De commissie McKenne heeft de laatste hand aan haar rapport gelegd. DE VERKIEZINGEN. De candidaatstelling in Beiern. Berlijn, 2 April. (W. B.) Na weigering eener overeenkomst met de centrumpartij om trent de verkiezingen in Beieren door de Bcier- sche Volkspartij heeft dc Duitsche centrum partij in Beieren besloten in alle kiesdistricten eigen condidaten te stellen. UIT HET BEZETTE GEBIED. De inspectietocht van Le Trocqucr. Dusseldorp, 2 April. (B. T. A.). Le Trocquer, de minister van openbare werken, is vanochtend te Dusseldorp aangekomen om een inspectietocht te ondernemen. Dusseldorp. 2 April. (B. T. A.). No een langdurig onderhoud met Degoutte en het hoofd van de Micum heeft Le Trocquer zich naar de Roer begeven om ter plaatse met de bezettingsautoriteiten de maatregelen van tech nischer» aard te bespreken, die tegen 16 April moeten worden genomen, indien geen overeen stemming met dé industrieelen tot stand mocht komen. De overeenkomsten met de Micum. Keulen, 2 April. W.). Dc besprekingen tusschen de Micum cn de commissie van zes uit het Rocrbekken zijn opnieuw uitgesteld, ver moedelijk tot 8 of 9 April. DUITSCHLAND EN DE FRANSCHE STEENKOLENPRODUCTIE. B e r 1 ij n2 April. (W -B.). Op grond van uitgebreide Fronsche gegevens over de Fran sche steenkoolproductie in 1925 wijst de Deut sche Allgemeine Zeitimg er op, dat Frankrijk, vergeleken bij de opbrengst van 40' millioen ton van voor den oorlog, in 1924 nog slechts een tekort van 5.6 millioen te verwachten heeft, waarvan 2.2 millioen moet worden toegeschre ven aan het mindere werk van de Fransche mijnwerkers. Het tekort wordt door de op brengst van 9.2 millioen ton van het Ssarge- bied ruimschoots vergoed. Daar het vredesver drag de ophrengst van het Saarbekken uitdruk kelijk bestemt ter dekking van het tekort aan opbrengst in het verwoeste gebied, heeft Frank rijk van Duitschland geen vergoedmgsTcolen- leveranties meer te eischen. Eerder moet het overschot van 5.6 millioen ton van het Saar bekken extra op de vergo;dingsrekening wor den afgeschreven BONTJASSEN on BONTMANTELS absoluut Mot-, Stof- cu Vochtvrij worden bewaard. Prijzen 2.75, 3.25, 3.75. LANGESTRAAT 39. Telefoon 462. f 5 25 f 3-9° - f 3 25 f7 25 4 90 - f2.50 Ongekend lage prijzen Prima Kwaliteiten Onberispelijke pasvorm STRESEMANN AAN HET WOORD. Chemnitz, 2 April. (W.-B.j. Op een feest van de Duitsche volkspartij ter ecre van Bismarck heeft Stresemann, dc minister van btri- tenlandscho zaken, een toespraak gehouden, waarin hij o a. BismaCck als „Realpolitiker" schotste, wiens grootheid daarin bestaan heeft, dat hij de binnen!andsche en buitenlandscne politieke aangelegenheden van het standpunt ven de-realiteit wist tc waordeerem Als ons, zoo ging Stresemann voort, .de wapens ontbr- ken, moet een sterke nationale eenheid ons die moreele kracht geven, welke noodig is om de stem van een volk van zestig millioen zielen tegen elke verdrukking in tc laten weerklinken. Dr Stresemann legde nadruk op de wensche- lijkheid van een buitcnlandschc politiek, welke op den grondslag der feiten berust. Hij eischto binnen de grenzen der redelijkheid het aanvaar den van ei-plicntingen, waardoor dc landgcnoo- ten aan Rijn en Roer uit hun tegenwoordige toestand bevrijd kunnen worden DE GOUD-DISCONTOBANK. Berlijn, 2 April. (N. T. A. Draadloos). Volgens mededeeling van den viiksbankpresi- dent, dr. Schacht, zal tb :ucuwe Duitsch goud- discontobank haar bedrijf de volgende weck be ginnen HET DUITSCHE INDEXCIJFER. Berlijn, 2 •April. (W B-) Het rijksindex cijfer was Maandag het 1.06 biljoenvoudige van voor den oorlog, d.w.z. hetzelfde als de vorige week PACELLIS ZILVEREN PRIESTERFEEST. München. 2 April. (W. B«) Naar aan leiding van het zilveren priesterfeest van Pacel- Ii. den pausolijken nuntius, heeft gezant von Haniel Pacelli dc gelukwenschen van de rijks regeering overgebracht. Marx en Stresemann zonden bovendien telegrammen. DE VERVOLGING VAN KAHR LOSSOW EN SEISSEN. Von Lossow in dienst van het Turksche leger München, 2 April. (W B.) Het onder zoek tegen Kahr, Lossow en Seisser zal bin nenkort worden geëindigd. Er loopt een ge rucht, dat Lossow niet naar Beieren zal terug- kecren, maar dienst heeft genomen in het Tttrk- sche leger Een ander gerucht, dat Kahr en Seisser niet meer op hun post zouden terug- keeren, wordt officieel tegengesproken DE STAKINGSACTIE VAN T SPOORWEG PERSONEEL. Berlijn, 2 April. (W B.) Ue stokingen der spoorwegmannen verloopen. Te Berlijn werkt het personeel volledig, in het district El- berfeld heeft ongeveer 500, te £rfurt 130 man den arbeid neergelegd. EEN PLECHTIGE ROUWDIENST VOOR DREYER. De lijkrede van dr. Juitcs. B e r 1 ij n, 2 April. (W. B.) Bii den touw- dienst voor den in Fransche gevangenschap overleden Duitschen staatsburger Willy Dreyer, die door den Franschen krijgsraad in het Roer gebied wegens beweerde sabotogc-planncn ter dood \eroordeeld was, welk vonnis later is ver zacht in levenslangen dwangarbeid op het Fransche eiland St. Martin de Ré, wees vice- kanselier Jarrcs op de buitengewoon harde be handeling van Eheycr door de Fransche ge vangenisautoriteiten en hij voegde er bij: Zijn lot moet de opmerkzaamheid der wereld vesti gen op de 1500 Duitsche gevangenen in het Roergebied en nog meer op de 42 buiten Duitschland gekerkerde Duitschers uit dat ge bied. Aan de baar van Dreyer, aldus spr., eischt het Duitsche volk het ontslag der geplaagde slachtoffers en den terugkeer der 140.000 ballingen. Een kloppartij. B e r 1 ij 1»,' 2 April. (W. B.) Na afloop van de rouwplechtigheid voor Dreyer kwam het bij den aftocht der aan don dienst deelnemende vaderlandschc verbonden tot kloppartijen, waar aan dc politie echter spoedig een eind maakte. BELGIE. DE ACHTURENDAG. Berlijn, 2 April (N. T. A. Draadloos) De Belgische regeering heeft een commissie, bestaande uit industrieelen, arbeiders en poli tieke persoonlijkheden, opgedragen een onder zoek in te stellen naar de toepassing van den achturendag FRANKRIJK. DE INTERPELLATIES IN DE KAMER. Antwoord van Poincaré. P a r ij s, 2 April (Havos). In antwoord op dr interpellaties over de olgemeenc politiek heeft Poincorê in de Kamer verklaard, dat de regec- ring een democrotisch programma van orde cn vooruitgong zal volgen en alle revolutionaire pogingen zal onderdrukken. Hij herinnerde er oan, dut hij op zijn besluit om of tc treden is teruggekomen op aandringen van Millerund en van verscheidene Kamerleden. Hij ontkent, dnt hij zich met graagte van zijn collega's had losgemaakt. Dc Losteyrie wilde geen minister blijven, Sarrnut had voor den vol van het kabi net ol meegedeeld, dat hij zich uit de politiek zou terugtrekken, omdat hij ernstig ziek is; zoo- dra hij hersteld zal zijn, zal de rcgcering hem in staat stellen zijn land nieuwe diensten tc bewijzen. Lc Trocqucr en Maginot zijn aange bleven wegens de noodzakelijkheid om het werk tinn de Roer voort te zetten. Niets, herhaalde Poincaré, zal cr in dc binnen- of buitenlondschc politiek der rcgcering veranderen. De nieuwe ministers hebben eigener beweging de verzeke ring gegeven, dot zij de wetten stipt zullen uit voeren. Dc bcsluit-wetten zullen worden uitge voerd in den geest, waorin zij zijn aangenomen. Hun resultaat is verzekerd, dank zij dc tegen woordigheid in het kabinet van Louis Marin, den oud-voorzitter van de bezuinigingscom missie. Bij de hervatting von dc zitting, no een schor sing wegens wanordelijke tooneclcn, wees Poin caré er op, dot Berthon Maginot had uitge maakt voor lafaard. Het is, zei hij, een vreemde puiudox iemand, die zich zoo dapper heeft ge dragen in den oorlog, voor lafuurd uit te maken. Daar de communist Laffont voortging met spre ken tegen herhaalde waarschuwing von den voorzitter in, sprak deze dc censuur over hem uil. Poincaré herhaalde, dat de buitenlondschc politiek in geen enkel opzicht gewijzigd is. De regeering blijft zich houden oun dc verklaring van Brussel, dat het Roerbekken niet ontruimd kan worden, dan naar gelang von de betalingen en nadat volledige kwijting gevolgd is. Het pond aan de Roer kon in een aantal uitgebreider waarborgen worden opgenomen, zonderdüt zulks Frankrijk eenige reden geeft er zich uit terug te trekken, zoolong geen afdoende rege ling getroffen is. Poincorê voegde eraan toe: Frankrijk is bereid de mogelijkheid van pro ductiever panden te onderzoeken cn zol dit in alle loyautcit doen, maar als Duitschlond, na nieuwe beloften aan de geallieerden te hebben gedaan, zich zou willen onttrekken, zou het in het belang van alle geallieerden zijn, dat de Franschen, die ter plaotse aanwezig zijn, hun druk kunnen versterken. Wij zullen von onze tegenwoordige handelswijze alleen voor een betere afzien. De crisis in den koers is veroor zaakt met door Je fcoor-bezetfing, maar door dc buitenlandsche speculatie cn door dc voor schotten, die wij moesten doen voor don her bouw van onze verwoeste gebieden, doordat Duitschland in gebreke bleef. De Rocr-bezet- ting is geheel vreemd aon dc daling van den frank. Poincaré bevestigt, dat de Fransch-Bclgische romingen inzake de opbrengst van dc exploi tatie der panden tegenwoordig ruimschoots worden overschreden. De douane-ontvangsten bedroegen in 1925: T80 millioen frank. Wan neer men dc ontvangsten cn uitgaven met elkaar vergelijkt, blijkt het, dat dc eersten in 1925 een overschot van 657,200,000 frank hebben opgeleverd. Eveneens wees Poincaré op den vooruitgang von de exploitatie von dc regie-spoorwegen. Samenvattende, zeide hij, kon men thans reke nen op een totale ontvangst van 4 milliard per joor cn uitgaven van 1 milliard, hetgeen een overschot vun 5 milliard oplevert op rekening van het herstel. Het doet spi. genoegen, dat de geallieer den zich hebben aangesloten bij dc Fransche stelling Dc rapporten der deskundigen ontne men non de Commissie van Herstel niet alleen niet haar bevoegdheid, maar zullen haar voor lichten en haur taak verlichten. Poincaré ver duidelijkt de voorwoorden, waarop Frankrijk loyaa! met de geallieerden zai samenwerken aan dc exploitatie van plootselijkc, over het ge- hecle Duitsche grondgebied meer verspreide, panden, die door de deskundigen worden aan bevolen in elk gevul zal Frankrijk in de Roer blijven. Spr. brengt hulde oan de loyauteit en de vriendschappelijke bedoelingen ,van Mocdonald. Wij moeten, zegt Poincaré, een goede con trole hebben en waarborgen, overeenkomende met die, welke de C. v. H. eischte. Bovenal is het noodig, dat, mocht Duitschland zich ont trekken aan zijné verplichtingen, alle geallieer den het met elkaar eens worden over de toe passing d<r noodige sancties. Anders zou alles vergankelijk cn denkbeeldig zijn cn Frankrijk worden verplicht alleen dwangmaatregelen te nemen. Spr. herinnert daorna uan de verzoenings gezinde en loyale houding van Frankrijk tegen over de achtereenvolgende Duitsche rcgcerin- gcn. Hij noemt alle nationalistische manifesta ties op, die in den Iflotsten tijd in Duitschlond hebben plaats gegrepen, o.a. het zich bij voor baat verzetten tegen de beslissingen der des kundigen en het verkondigen van de onschuld von de rijksregeering. Onze bondgenooten, voegde hij eraan toe, hebben niet steeds onze inzichten geduld, omdat zij niet, zooals wij, on- micftellijk buren van Duitschlond waren. Het is een feit, dat wij een door en door vredelievende notie zijn, dat wij geen ander doel nastreven dan uitvoering van de verdragen. Het is een feit, dat Duitschland zich met alle macht tracht te ont trekken aan zijn verplichtingen. Poincaré ein digde: Om te maken, dat de besluiten van de C v. H., genomen 11a het indienen van de rapporten der deskundigen, worden geëerbiedigd, is het noodig, dat de eensgezinde wil van alle geal lieerden zich met volharding openbaart In elk geval zai de wil van Frankrijk niet verzwaklten. j De Kamer juichte Poincaré staande toe. DO SCHULDEN AAN ENGELAND. Berlijn, 2 April. (N. 1. A. Draadloos) Volgens de Westminster Gazette wordt op het oogenblik tusschen Macdonald en Poincorê on derhandeld over vermindering der Fransche schuld of uitstel von betaling daarvan. ENGE! AND. UIT HET BEZETTE GEBIED. Engeland cn de bezetting" nan dc Roer. Londen, 2 April. (N. T. A. Draadloos) In het Lagerhuis is heden opnieuw den premier een aantal vragen gesteld betreffende de Ongel- schc politiek ten opzichte van de overeenkom sten, door dc Fiansche cn Belgische autoritei ten in het Roer- cn Rijngebied gesloten met Duitsche ondernemers. Mocdonald antwoordde, dat de regeering dc wettigheid der bedoelde overeenkomsten beschouwde nis een vraag, waarover eventueel de Commissie van Horstel zou moeten beslissen, omdat deze volgens het verdrag van Versailles dienaangaande compe tent is. In afwachting van eenige stoppon der genoemde commissie oordeelde de Engelscho regecring het niet juist een oordeel te vellen in deze aangelegenheid, omdat zij hoopt, dat hot rapport der commissies van deskundigen, dnt binnenkort te verwachten is, zal leiden tot een oplossing, waardoor stappen der Engelscho regcering overbodig worden. Inmiddels heeft de Engclschc regeering oan de Fransche en Belgische kennis gegeven zich olie rechten voor te behouden. HET AMERIKAANSCHE CONSULAAT TE NEW-CASTLE. Heden vroeg zal het departement van buiten landsche zaken de correspondentie publiceoTen, die heeft plaats gehad tusschen Macdonald en <io0 Amerikaanschen gezant Kellogg, die ten- govolge heeft gehnd, dat het Amerikannschc consulaat in New-Castle wordt heropend. De Britschc premier verkluort, dat de regecring niet voornemens is vast te houden aan d beschul digingen van I Vj juar geleden, dat het toen malig consulaat te Now-Castcle zijn bevoegd heden te buiten was gegaan. Deze beschul diging wordt derhalve teruggenomen. DE BRITSCHE HUURWETTEN. Londen, 2 April. (N. T. A. Draadloos) Het Lagerhuis is begonnen met do behande ling van het nieuwe wetsontwerp tot wijziging der bcstoande huurwetten. Dc hoofdbcpoling hiervan is, dat een huurder niet wegens huur schuld uit zijn woning kan worden gezet, in dien de wanbetaling het gevolg is von werk loosheid, tenzij dc huiseigenaar kan aontoonen, dnt er voor hem oan het bestendigen der huur grootcr bezworen zijn verbonden dan voor den huurder aon diens uitzetting. In den loop von het debat heeft Chamberlain namens do con servatieve partij een amendement ingediend, waarbij de twecdcr Teling vdh he» ontwerp wordt geweigerd op grond van het feit, dat het een groote onrechtvaardigheid is de losten, voortvloeiend uit dc werkloosheid, af te wen telen op een bepaalde groep der gemeenschap, n.l. de huiseigenaars. Asquith verklaarde dof, tenzij de regecring bereid was deze bepaling uit het ontwerp te schrappen, hij tegen zou stemmen. Londen, 2 April. (R.) Bij de verdere be handeling van de huurwetten bood Clyncs aan do kosten vun het voorstel inzake de werkloo zen af te wentelen op de openbare kas,in plaats van op de huiseigenaars. Het debat is verdaagd Londen, 2 April (R.) Het Lagerhuis beraadslaagde heden in tweede lezing over het wetsontwerp der regeering tot beperking von het oontal gevallen, waarin huiseigenaars de huurders tot ontruiming van woningen kunnen dwingen. Onder de bestaande wet zijn vele ge- vollen von hardvochtig optreden voorgekomen en alle partijen waren het in beginsel eens over de noodzakelijkheid van herziening. Heftige op positie ontmoette evenwel een door de regce ring voorgestelde bepaling, inhoudende, dot wonneer du huurder werkloos is cn hij geen huur kan betalen, de eigenaar niet de macht zol hebben hem tc duingen de woning tc ont ruimen De conservatieven verzetten zich krachtig tegen de bepaling. Asquith verklaarde, dat deze bepaling „klasscwetgcving" was De liberalen konden het wetsontwerp niet steunen, indien zij niet werd teruggenomen. DE ACHTURIGE WERKDAG. Shaw, dc minister van arbeid, heeft in het Lagerhuis medegedeeld, dat het wetsontwerp voor den 8-urigcn arbeidsdag binnenkort zal worden ingediend. Hij wees erop, dat de des betreffende internationale conventie reeds in 1919 is onderteekend en dat 'hij niet bereid was tot verder uitstellen, totdat ook andere landen de regeling hadden aanvaard DE STAKING DER VLIEGERS. Londen, 2 April. (R.). Er zijn vandaag weer geen Engelsche vliegtuigen uit Croydon vertrokken tengevolge van hel geschil tusschen de luchtvaartmaatschappij en dc vliegers. Deze maatschappij houdt vol, dat de diensten ovc-r het Kanaul voor enkele dagen geschorst zijn voor het nazien van de toestellen. De maat schappij biedt den vliegers een salaris aan van 755 per jaar, met jaarlijksohe verhoogingen van 25. Het ministerie van luchtvaart heeft vandaag de vertegenwoordigers van dc vliegers en van de maatschappij gehoord. Men verwacht, dat het geschil weldra geregeld zal zijn. DE DOODSTRAF VOOR MILITAIREN. Londen, 3 April. (R.) Het Lagerhuis ver wierp met 207 tegen 156 stemmen het voorstel, door enkele Labour-afgevaandigden ingediend, om dc doodstraf voor militaire misdrijven af tc schaffen. Verder werd met 193 tegen 120 stemmen het voorstel verworpen om een veroordeeld!- mili tair het recht toe te kannen bij den burgerlij ken rechter in appèl te gaan. Alle mil.'taira doodvonnissen zullen worden overwogen door zes militaire autoriteiten. Eindelijk wetd met 236 tegen 67 stemmen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1