AMERSFOORTSCH DAGBLAD Waarom Smilat EERSTE BLAD. BUITENLAND. KIPPENHOUDERS, P. NI EROP, tafipstrMl 90. I Dc gewezen cfdeelingrcomivtondont van dc gewapende politie tc Mnnokwuri (Noord-Nieuw- Guineo), de gepensionneerae onder-luitenant j He^r, heeit fraude gep. o-.d niet leveranties tot! een bedrag van 'H mille. BINNENLAND. 22e Jaargang No 235 HBOtiüEMfHISPSUS \oor Amer" loort 2 10, idem ltanco j per post f 3.per week (mei gratis verzekering legen ongelukken) 0.176 afzonderlijke nummers 1 0.05. ut EtMLANüER" DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARHHEMSCH^POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT Vrlldag 4 April 1924 PRII3 DER A0VE8TEHT1ÊH mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-advc tentiën voor de helft der prijs Voor handel en oedrijt bestaan zeei vooidccSigc bepalingen voor het advcrtccicn bene ciicuiairc, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE A.S. RIJKSDAGVERKIEZINGEN. Om te voorkomen, dot gedurende den ver kiezingsstrijd rijksweertroepen voor partij-doel einden v/orden gebruikt, hec-ft rijksweerministcr Gessier blijkens een Duitsch radiogram het spelen van militaire kapellen bij alle open bare betoogingen en bijeenkomsten tot 5 Mei verboden. DE VERKIEZINGEN IN BEIEREN. Miinchcn, 3 April. (\V. B.) Aan de Land- dagverkiezingen nemen IS partijen deel met 359 Candida ten. BELASTING OP BUITENLANDSCHE REIZEN. De Bcrlijnsche correspondent der N. R. C. meldt Het rijksdepartement van financiën heeft draconische maatregelen ontworpen tegen rei zen naar het buitenland. De rijksminister van financiën zou gisteren nameiijk het kabinet \oorstellcn slechts vergunning te verkenen tot het verlaten van Duilschland tegen betaling van een zeer hoog bedrog, genoemd wordt in dit verbond een som van 50Ö mark. Neemt het rijkskabinet inderdaad een derge lijk besluit, dan zal natuurlijk het reizen naar het buitenland tot een minimum worden be perkt. Een verordening van de rijksregeering om de nieuwe regeling ter kennis van de bevolking to brengen is reeds ontworpen Geen in Duitschland wonend burger, man of vrouw, mag Duilschland verlaten zonder toe stemming van de belastingambtenaren. Deze hebben gisteren reeds de instructie ontvangen een dergelijke toestemming niet meer ie ver kenen. Vermoedelijk zal deze instructie "éh- tcr weer worden herroepen en door de nieuwe verordening van de rijksrcgcering wor den vervangen. Dc verordening zai een zeker aantal cate gorieën lieden ontslaan van de betaling von het genoemde bedrag. Dit geldt in de eerste plaats voor zieken, die op advies van hun arts naar het buitenland moeten, voorts voor kinderen die den leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt en voor heistel van gezondheid uit het land moeten en ten slotte voor landverhuizers Knntoorbedierdcn of handelsbedienden zullen eveneens vrijstelling van betaling van deze bij zondere belasting kunnen bekomen, maar te gen b paalde voorwaarden. Een uitzondering zal eindelijk nog worden gemaakt voor amb tenaren, die dienstreizen naor het buitenland moeten ondernemen en voor journalisten, Het rijksdepertement van financiën-is van mcening, dat deze maatregelen onvermijdelijk zijn geworden, gezien het steeds groótër wor dend aantal personen, dat naar het buitenland trekt Door deze besluiten hoopt men dan aan deze nieuwe weelde paal en perk te kunnen steilcn. Door de toeneming der reizen is ook voortdurend meer toestemming verleend tot het uitvoeren van buitenlandsche deviezen. Ook is men op het departement van financiën van meaning, dot het schadelijk is voor den goeden naam van Duilschland, indien thans duizenden en duizenden Duitfchers naar het buitenland trekken'. De autoriteiten zien zeer wel in, dat deze reizen vaak worden onderno men omdot het thuis duurder is, maar deson danks kan het grootste aantal dezer buiten landsche uitstapjes als overbodige woelde wor den beschouwd. Het Acht Uhr Abendblatt, dat gisteravond alleen in staat was nadere bijzonderheden over de plannen der regeering te publiceuren, ziet in de aangekondigde verordening slechts een sterk stukje van bureaucratie. Het blad herinnert eraan, dat de spoorwegen nog onge veer het eenigc instituut zijn, dat mei winst werkt en meent dat thans ook dezre winst wordt bedreigd. Alleen welvarende personen zullen de hooge belasting kunnen betalen, maar dan meestal zelfs niet eens meer voor de leden van hun gezin. Kan de spoorwegdirectie zich de weelde permittéeren leege treinen te laten loo- pen Ten slotte zal men door deze maatrege len het heele Duitschc vreemdelingenverkeer stopzetten, daar geen buitenlander meer voor zijn genoegen naar Duitschland zal komen. DE MILITAIRE CONTROLE DER GEALLIEERDEN. Een beschouwing van de Manches ster Guardian. De Manchester Guardian zegt m een bespre king van het Duitschc antwoord op de nota der geallieerden inzake de militaire controle in Duitschland, dat het te betreuren is, dat Macdonald's voorstel tot hervatting van het onderzoek, dot sedert den inval in het Roer gebied nu meer dan.een jaar geleden gestaakt was, weer zou worden hervat, wtcvgI in Duitsch land schijnt te hebben opgewekt. Het blud wijst er op, dat Macdonald zijn opvatting om trent het optreden der Franschen in het Rijn land nooit onder stoelen of banken heeft ge stoken c*a dat het zijn politiek is vast te houden aan een eerlijke en onpartijdige uitlegging van het verdrag van Versailles. De voltooiing der ontwapening is ongelukkigerwijze en dwaselijk vertraagd. Deze vertraging "en het staken van het verder toezicht heeft oen zekeren grond verschaft voor hun gestadig roepen om „vei ligheid Het blad zegt, dat Macdonald er on getwijfeld naor heeft gestreefd deze moeilijk heid uit den weg te ruimen cw zoodoende Frankrijk clken billijken grond voor ongerust heid en tevens elke verontschuldiging voor on wettig optreden der Fianschcr uit den weg te ruimen. Dit streven was duidelijk in het be lang van Duitschland zelf, evenals in het be lang von den vrede, maar het is blijkbaar ver keerd opgevat, roodat de voorstellen, op grond van Macdonald's overtuiging gedaan, minder gunstig in Duitschland zijn opgevat. Wat het Duitsche tegenvoorstel aangaat om de geheele kwestie nu aan den Volkenbond te onderwerpen zoodat de raad van dit lichaam in de plaats zou treden van de ontwapeningscommissie, ols orgaan tot onderzoek en controle der Duitsche bewapening, wijst de Guardian er op, dat het verdrag van Versailles stellig zegt, dot, zoodra de ontwapening voltooid is, iéder verder on derzoek door den raad van den Volkenbond moet plaats hebben, maar, vervolgt het bloei, ongelukkigerwijs is cr geen zekerheid, dot dc ontwapening werkelijk voltooid is en zoodoende komt het Duitschc voorstel te vroeg en wij hopen dat Duitschland er ook niet op zal staan. Het zou goed zijn, als men in Duitschland be greep, dat het voorstel van Macdonald ertoe strekte om dc moeilijkheden te verminderen. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Een interview met Schacht. Bruns wij k. 3 Ap r i 1. (W. B.) Dr. Schacht heeft in ccn interview met den hoofdredacteur vande Braunschwcigischc Staatszeitung ver klaard, dat dc vooruitzichten voor het handha ven van de morkstabilisatie zoo gunstig moge lijk zijn. De Duitsche regeering z-ol ten aanzien van hel rapport van.de deskundigen volkomen vrij staan. Er is maar één oplossing denkbaar, n.l. die, welke Duitschland gelijke economische rechten toekent, economische soevereiniteit ver zekert binnen het heele gebied des rijks en het Roerbekken bevrijdt. UIT HET BEZETTE GEBIED. De inspectietocht van Le Trocquer. P a r ij s5 April. (B. T. A.). Teruggekeerd van zijn inspectiereis door het Roergebied, heeft Le Trocquer aan den ministerraad inlichtingen verstrekt over het resultaat en de opbrengsten van de verschillende productieve bronnen, welke nog aanzienlijk in omvang zullen toenorn.cn. Moeilijkheden in 't mijnbedrijf. Essen, 3 April. (V. B.) Wegens het niet toestaan van de 30 percent loonsvernooging door het verbond der mijnen is het personeel van dc ntijn Helena Amalia vandaag niet aan het werk gegaan. HET RIJKSBUREAU VOOR DE STATISTIEK. De geheime regceringsnand dr. Wagenmann is benoemd tot president van het rijksbureau voor de statistiek. DE STAKINGSACTIE ONDER HET SPOORWEGPERSONEEL. b 1 b e r f e 1 d, 3 A p r i i. (W. B.) In de direc tie Elberfeld staken in het geheel ongeveer 700 werklieden. Het bedrijf wordt ovor het algemeen in stand gehouden. De onderhandelingen te Ber lijn duren voort en schijnen kans op slegen te bieden DE ZEELIEDENSÏAKING TT; HAMBURG. Hamburg, 3 April. {W. B.) De in den scheepvaartbond vereenigda links-rachcolë zee lieden bobben. vanochtend vroeg* het wérk neer gelegd, nadat een groot doel van hen reeds gis teren het werk had verlaten, aangezien hun ze kere gunstige voorwaarden waren onthouden en de reeders het stelsel van drie ploegen bestre den. DE ZAAK-DRE7ER. In verband met de teraardebestelling, le^er- lijn van Dreyer, den door de Franschen in het bezette gebied wegens sabotage vëroordee'den Duitscher, wiens doodstraf in T923 in levenslan gen dwangarbeid werd gewijzigd, maar die in zijn verbanningsoord is overleden, meldt Havas, dat zóówel dc Duitsche gezant te Parijs als staatssecretaris Stresemann indertijd dc Fran- sche regeering hun dank hebben betuigd voor den gratie-maatregel ten opzichte van Dreyer. FRICK EN POEKNER. München, 5 April. (W. B.) Tegen Poeh- ner en Frick, die staatsambtenaar zijn, is een disciplinair onderzoek ingesteld. FRANKRIJK. UIT DE KAMER. Discussies over dc Roerpolitiek. P a r ij s, 5 April. (Havas). Poincaré heeft vandaag in de Kamer nog eens heihaald, dat Frankrijk het Roerbekken niet zal verloten, voor dat het volledige betaling zal hebben ontvan gen. Als de Commissie van Herstel meer ulge- meene panden zal voorstellen, zal Frankrijk zulks overwegen, maar het zal de Roer niet verloten en de exploitatie van het Roerbekken bij het minste in gebreke blijven van Duitsch land hervatten. Poincarc voegde hieraan toe, dat de deskundigen aan het totaal bedrag von de Duitsche schuld niet mogen raken, maar alleen een herziening van den staat van betalingen niogon voorstellen. Poincaré en Le Trocquer herinnerden er aan, dat de regeering getracht Kod van Duitschland dc uitvoering te verkrijgen van een plan van openbare werken ten bedrage van 4 milliard mark goud en van leveringen in' notura, maar dat Duitschland stelselmatig de uitvoering van beide plannen geweigerd heeft. Men moet de Roer wel bezetten om zelf het hout, de steen kool enz. tc haien, die Duitschland voorgaf niet te kunnen afstaan zonder zijn inwoners aan dood en verderf prijs te geven. In antwoord oen Herriot legde Poincaré er den nedruk op, dat dc C. v. H. einde 1922 het in gebreke blijven van Duitschland ten deze heeft moeten vaststellen. De bezetting van het Roerbckken heeft aangetoond, dat Duitschland wel tot deze leveringen in staat was, zijn kwade trouw is zonneklaar gebleken. Op dc beschuldiging van Herriot, dat de Fran- sche industrie!- i andere leveringen dan van j kolen en cokes geweigerd hebben uit concur- j rentievrees, ontvoc-Me Le Trocquer, dot hij den industrieelen had late* weten, dat de regee- ring 2ich door dergelijke bezwaren niet zou laten weerhouden. Hij voegde er aan toe, dat i hij zonder eerige vrees een progrornnja van uit- j gebreide openbare werken had opgesteld, omdat hij zag, dat Duitschland de grootste kanalen en sluizen ter wereld bouwde en alle takken van nijverheid ontwikkelde op een wijze, waarvan niemand zich een denkbeeld kon vormen en om dat hij overeenkomstig het verdrag wenschte Konra «l| onze hoeden, coiltdle eiz. tegen un- merkelijk lagere rrljzen verkoopen dan elders? Wij een geiittl nieuw in koopsysteem in toepassing Oren en warman de roor- deelen nitsliMend de hoo pers ter goede komt. IQMT. lift ti BVIRTÜiST IS HET (H-HUlS „L'HIRONDELLE" 16-18 Lao-restraat Amersfoort voor GAAS en ander IJZERWERK is maar één adjees dat Duitschland tot. hel herstel van Fronkrijk zou meewerken. Le Trocquer besloot met to isoggen, <Lt alleen de bezetting aan de Roer Duitschland's kwade trouw heeft kunnen over winnen. Le Trocquer wees de boweringen van Herriot van de hand. vroarbij hij er aan herinnerde, dat 14 dagen na de exploitatie door de geqiljeerden de mijnen meer opbrachten don tijdens de Duit sche exploitatie. Alle noqdigc maatregelen zijn genomen om de -layering van kolen en co):; s na 15 April te vereek: r Poincttré wees op, dat het verslag van de v. H. van April 1925 aantoont, dat .Frankvijl: in 1923 de meeste leve ringen ir. nutura heeft ontvangen. Poincaré stelde de kwostie van w:;rouv.\-n en oischte, dat het gebat ovt <le '.iter. Untie? in dive ver gadering ten einde, gebr^- ht sou v/óvden. De Kamer besloot daarop vnflr.acht te -blijven door vergaderen Motie Van vertrouwen in <!c regeeripg. P a r ij s. 3 A p r i (Havas). De Kamwv -towit met 498 tegen 131 stemmen een met* ren vertrouwen in de regiering aangenomen. ENC,: ND TURKSCHE MISSIES TE LONDEN*. Reuter verneemt, da? zjch op het ooge;>bil|c twee - Turk-sche missies te Londen hevindoa: één om een studie to maken van den Britschen lucht- dienst, een andere or.i dc scheepsbouwindust; ie te bestudeeren rn kqopy.ii:dU^chepf-n aan te koojvn. Dc STAKING Tli \\F.mib: Gr.r.INDIGD Londen, 3 April. (Ri) P.o gtoote meer derheid van de bouwvak arbeiders op' het ten toonstellingsterrein van Wembley heeft het werk hervat overeenkomstig hc-t advies van cte vakvercenigir.e',' waurvaft de stakers -lid zijn. Draadloos wordt d.d gisteren nader gemeld De niet offictecie staking op de Br.Vche Rijks-- tentoonstelling te Wembley, die Dinsdag begon, is héden, na gisteren on: merkelijk verslapt tc zijn, definitief geëindigd. De stakers hunnen hun organisatie Verzócht de staking oificieel. te verklaren, maar zipóntvLwon heden een afwijzend antwoord. Een 'la von het bestuur der vekveréeniging, die oen vergadering der stakers toesprak, gaf hun de road onver wijld den arbeid te hervatten, daar tie staking geen officiéelen steun zou verkrijgen. De sta kers namen daarop een resolutie, ten gunste eener hervattingvan het verlt aan DE MOEILIJKHEDEN IN HET MIJNBEDRIJF. Landen, 3 April. (R.) Het béstuur der mijn- werkersorgaïusatië in /or'tshire heeft het aan bod der mijneigenaren verworpen en een beroep gedaan op het rogeeringsinstituut om een onder zoek naar de loon'en in te stellen. PEST IN VOOR-IN DIE. Lahore, 3 April. (R.) For. ernstige vorm van pest heerscht hier, te Muitan en in de na burige dorpen. He; gemiddeld aantal dooden te Lahore bedraagt 30 per dag. De scholen zijn gesloten. ZUID-SLAVIE. DE SKOÉPTSJINA SINE DIE VERDAAGD B e r 1 ij n, 5 April. (N. T. A. Draadloos) Met het oog op den onzekeren parlementairen toestand is de Zuid-SIaviscne Skoeptsiina voor onbepnalden tijd verdaagd. POLEN. MIJNWERKERSSTAKING. W a r s c h n u 3 A p r i 1. (B. T. A.'i. Tvéntig procent van de mijnondernemingen in Poolsch- Silezië ziin in steking gegaan cm te ppotc-stoe ren tegen <h verlenging van den arbeidsdag met een half uur. RUSLAND HET CONFLICT MET ROEMENIE. Een Moskousch bericht van 5 April houdt iri: Uit Warschau uordt bericht, dat aldaar op uitnoodiging der Poolsche regeèring is aan gekomen co Roemeensche generaal Florrscc-, chef van den generalen s'sf; om zich op de hoogte te stellen rr.et de organise.iie van en het peil, waarop hef Poolsche, leger staat. Men beschouwt in verschillende kringen deze uit- noodiging, juis? nu de onderhandelingen tus- scltën Rusland en Roemenië ;n een kritiek sta dium zijn gekomen, ais een uitdaging asn hot udres van Rusland. De Pöólsche minister van oorlog, Sikorski, vergèzehi vest zijn staf, waarbij ach de verschil lende in Po i gedetacheerde Fransche hoofd- officiëren' hadden aangesloten, heeft de troepen en verdedigir.gswirW aan de Zuid-Poolsche grens, voörr.ameüjl: in het deel waar Polen aan Rustend en aan Roemenie grenst, geïnspec teerd, waai na er uitgebreide manoeuvres zijn gehouden, waaraan de verschillende wapens en ook de luchtstrijdkrachten deelnomen. ALWEER ONTHULLINGEN VAN HET BERL TAGEBLATÏ. Het Bei*!.' Tageblott publiceert ccn aantal ge heime documenten van Iswolski, volgens welke Europa reeds in 1912 tengevolge von dc Rus sische kuiperijen aan den rand von den wereld oorlog zou hebben gestaan, daar het Iswolski gelukt v;ns Poincaré voor zijn plannen tc win nen. TURKIJE. DE KWESTIE VAN HET KALIFAAT. Jcddah, 5 April. (R.) Koning Hoessein heeft als kalief dc leidende priesters on wets- gelccrden tc Mekka en dc aldaar vertoevende leiders uit onderc Islamitische landen verzocht een raadgevend lichaam voor het kalifaat te vormen. CHINA. DF. MOEILIJKHEDEN MET RUSLAND. P o k i n g, 3 April. (R.) In haar antwoord op hot memorandum van Karachqn, den Rus- sischcn zaakgelastigde, verklaart de Chinee- schc rcgcering" dat zij bereid is de voorge stelde Russisch-Chincesche overeenkomsten te telkenen, mits er zekere wijzigingen in worden aangebracht, waarvan de voornaamste is. dat dc Russische troepen uit Mongolië onvoor waardelijk worden teruggetrokken. Naar ver nomen wordt, is Karachon teruggekomen op zijn besluit om dc diplomatieke betrekkingen of te breken en zal hij dr? onderhandelingen m.~t het Chinocsche departement von buitenland sche zaken hervatten. Ontevreden parlementsleden. Blijkens een Moskousch telegram wordt ver nomen, dot een aantal leden der Chirtëescho volksvertegenwoordiging hun regeering don efscli hebben gesteld binnen dj ie dagen een ver klaring uf te leggen aangaande de redenen, waarom China d. overeenkomst met Sovjet-Rus- land niet heeft geratificeerd. Deze loden be schouwen de bedoelde overeenkomst als zeer gunstig voor China cn zouden hei betreuren, nis de regïering dc kans liet voorbijgaan op den grondslag daarvan goede betrekkingen met Rus land aan te knaopen. "lÖOLONIËN. Oost-Indlë. GOUVERNEUR EN' PRESIDENT VAN HET HOOG GERECHTSHOF. Volgens her Bat. Nicuv.--.blnd komt voor gou- I vcrAeur van Celebes ernstig in aanmerking de hr-v W. A. C. W'hitlau, vsident von West-Su- niatFuvoor gouverneur van dOostkust von Sumatra de heer C. ven Kempon, resident von Z.O.-Borneo, enoor president von het. boog gererh.tshof, mr. C. do Rooit Sw.ian, lid van i dot hof. WEER FRAUDE. Tweede Kamer. Aan de o de is dc voortzetting van de Wutcr- stnatsbegroothig, afdeéjing mijnwezen. De minister antwoordt, d. de controle :n de staatsmijnen en het verkoopbureau niet te duur zijn. Het Staatsmijnbearij. .hoeft in 1923 zes miilioen zuivere winst opgeleverd, d. i. öf'ó. Dc Staat neoft von dc mijncrr geen cor.t mee. !e vordernn. Bij de al'dceling scheepvaart bopleii de heer B o u i i p e m weigering van de Aziatische schepelingen, die het loonpeil der Hollanders drukken. Hij v iagt grondige herziening vm de schepenwei. De hee[ W ij n o o p wenscht die Aziaten te handhaven, maa. hun lonen moeten op peil werden gebracht. Dc heer W ij n k o o p dient een niotie in, waarin hij cénc gelijke loonregeling voor het Aziotisch en het xXresïersch scheepvoortperso- heel vraagt. De minister zou In dc dooi den heer B outigam, geviaagde richting willen werken, maar met de loonregeling ken hii zich niet be moeien. De hee. Duys dient een motie in. waarbij pensicen of eenige andere steunregeling gc- vraugd wordt voor redders van schipbreuke- üngen. De Minister deelt mede, dot steun aan honde'd personen, die hiervoor in aanmerking zouden komen, 30 tot 50.000 zou kosten, een bedrag, dot nu niet gemist kon worden. De waterstoet-begroeting wordt danrno aan genomen met 58 tegen 10 stemmen. Na aanneming zonder hoofdelijke stemming van de begroeting van het Zuiderzeefonds wordt een aanvang gemaakt de Postërije"- begrooting. De heer Beurtier (o--r) herinnert aen de verv/erping van oen onteigcriingontwerp voor bet postkantoor te Utrecht. Thans dient echter iets te gebeuren. De toestand van het verkee: nldaar eischt dringend voorziening. Indien de nvnister eens een pao uur verkeersagent in de Potterstraat kon zijn, dan zou hij aanstonds in grijpen. Sp.\ vrangt voc-rts waarom het nieuwe postkantoor nog niet in gebruik is genomen. ^*:e of wot heelt donteon schuld Kunnen dc huiztn aan zuidzijde van de Potterstraat blij ven, staan? Ten spoedigste zal nodei overleg nipc.en vorden gepleegd roet het gemeentebe stuur van Utrecht. Er wordt geEuiste.d. dat het gemeentebestuur zeer ontstemd is over de ver werping van het wetsontwerp en dat beide par tijen nu mét de handen in den schoot zitten. Spr. meent echter c- iets moet gebeuren en wijst er op, dat de schuld van den loop dor zaken lig; bij het centraal gcaog, dot in 1918 nnders hccit gehandeld don de Kanier had besloten. De heer Von S a s s c van IJ s s c 11 (r.-k.) dringt, ols beschermheer von den R. K. Bond van Post- cn Telegroofl^ombten St. Petrus, cr bij den minister op aan het volgend jaar bij de ölgeniecno tractemen'tsherzienin-.: rekening to houden niet de gerechtvaardigde grieven von deze beambten, die een woord van woordcering verdienen voor hun belangrijke diensten. Dc heer Von Voorst tot Voorst (r.-k.) bespreekt de centralisatie von den telefoon dienst ten plnttelande. Met genoegen heeft spr. gezien, dat reeds 70 zgn. „streeknetten" zijn ge vormd, terwijl cr nog 15 in uitzicht zijn gesteld. Sp.\ dringt er bij den minister op aan om de drondlooze telefonie nog meer ten dienste van den land- cn tuinbouw tc doen strekken door een einde ie moken oan het verbod voor parti culieren om drnadlooze berichten uit te zenden De minister zou bcpooldc regelen kinnen stol len voor de uitzending vop drnriclloozo berichten door vcrcenigigingcn en particulieren. Hierdoor zouden ook berichten kimncn worden verspreid die von belong zijn voor lond- en tuinbouwers, b.v. marktberichten. Doordoor zou nicde aan de clandestiene vorzendtoéïstcllcn een einde worden gemankt. Mevr. D c Vries s.-d.) vraagt hoe het staat niet dc kwestie von dr. Stiirkop te Amsterdam. De heer De Boer (plott.) dringt oan op lage telefoontarieven ten plattclandé. die zullen lei den tol menigvuldige aansluitingen wuordoo; het nut van do telefoon wordt vergroot. Voorts klaagt spr. over dc bestelling van dc post op hól platteland, die zocr heeft geleden onder de inkrimping von den dienst. De heer K r ij gc r(c.-h.) zol een nadere ge- duchtcnwteseling met den minister over den Postchëque- cn Girodienst uitstellen tot do he- smeking oen do orde is van het verslag der doorvoor ingestelde commissie. Er dient op den postdienst nog intensieve: te worden bezuinigd, Mrvzijl samenstel ling von do commissic-Nol- ting tc wenschen overlaat. Spr. klaagt verder ovor de l.iooge posttoricven. Zou het niet mo gelijk u'j.i eens een proef tc nemen met ver laging, b.v. voor een bepaalde categorie von poststuk!'-en? Bij dc voorziening in de vacature van directeur-generaal beperke de minister zich bij 7ijn keuze niet tot dezen tok von dienst of din - Rijksdienst. Ook zie de minister bij deze benoeming niet op een pnnr duizend gulden tr acte ment. Dc heer Stanlmnn zol een zaak van prin- cipieeic beteekenis bespreken, n.l. de levering van rijwielen op afbetaling door den Staat .aan leden van het P. T. T.-personeel voor particulier gebruik. Hiermede gaat men den verkeerden weg op. Men schept moor weer nieuwe admini stratie Nu beroept de minister zich cr op, dot dc Stout niet andca heeft gedaan dan hetgeen elk welmenend we-kgevcr zou doen. doch hij Vergat, 'int di Staat oen zoor bijzondere positie inneemt. Spr. hoopt dan ook, dot de minister dezo zaak ens ernstig onder de oogen izal zien. De heer. Duys hoopt, dat geen nieuw o direc teur-generaal von het P. T. T.-bcdrijf zal vrordcr, benoemd voor cn aleer het belangrijke ropport der commissie-Tok door de Kanier zal zijn be handeld. Voorts merkt spr. op, dot bij deze be noeming de politiek geen woordje zal mogen meespreken. Het wil hém verder voorkomen, dól niet iemand uit het bedrijf voo. deze functie in aanmerking zal worden gebracht. Daarvoor is de rivaliteit te groot. Ook zal min bij ccn be noeming voor ccn zoo verantwoordelijke func tie ols deze niet angstvallig niogcr. vasthouden aan de normen von het Bezoldigingsbesluit. Men nioet hierbij niet zien op een kleinigheid cn ook niet op een groptigheid. De heer Oud (v.-d.) is van oordeel, dat de dienst topzv/our is. Spr. heeft den indruk, dot de werkzaamheden, die het hoogere personeel ver richt, voor een groot deel niet in overeenstem ming ijn met hun kostbare opleiding. Daaruit vloeien voornamelijk de moeilijkheden der te genwoordige organisatie voort. Men belast te veel ambtenaren van hoogeren rong met werk, dat door ambtenaren van logeren rong zou kun nen worden verricht. Doordoor wordt de zaak ovtnooig kostbaar. Er is b.v. een groot aantal hoofdcommiezen én commiezen, die zijn aange wezen om bij vocutures dienst tc doen. Is een zoodanige arbeid niet voer hén beschikbaar, don gaat men weck voor hen zoeken, dot evengoed door personeel van logeren rong zou kunnen worden gedaan. Voorts acht spr. het gewenscht bij de benoeming vun een nieuwén directeur- generaal iemand te nemen, die buiten het be drijf stoot en een onbevangen kijk heeft op deze dingen. De heer Von Roves te'y n (comm.) ocht een groot deel van het hoogere personeel bij het P. 11 .-bedrijf louter weelde. Bij dit bedrijf heeft zich in de loutstc jaren een absolute over- woekering ontwikkeld in dc hoogere bureaucra tische rongen. Terwijl omstreeks 1900 dc ver houding von hot lagere personeel tot het mid delbare en hoogere personeel nog I tot 100 bedroeg, bedraagt dit vcrhoudingscijfer thans I tot 20. Een groot deel van dit hoogere per soneel verricht werk, dat even goed zou kunnen worden gedaan door lager personeel. Het P.T. T.-bedrijf is een Augiusstal. Als leider is een man noocug om de Herculesrol te vervullen van het opruimen van dezen stol. Spr. vreest echter, dot deze niet zal zijn te vinden. Dc heer Vun Vuuren (r.-k.) zegt, dat het P.1/I .-bc-drijf op het oogenblik op hem den indruk maakt van een patiënt, met wien zich te veel dokters bemoeien en d'e daardoor ge vaar loopt. Dc heer Duys: Daarom zal cr nu nog eens ccn kwekzalvei bijkomen. (Vroolijkheid). De Voorzitter verzoekt den heer Duys zulke dingen niet te zeggen. De héér V a n V tfu ren verklaart, dot wat de benoeming van een dirccteur-generanl betreft reods zooveel adviezen zijn gegeven, dot het hem inderdaad lijkt df ook kwakzalvers om het ziekbed zijn verschenen. De heer Duys: Meneer de president I De heer Van Vuuren dringt er bij den minster op aan, niet te lang te talmen met een voorziening in hel directeur-generaalschap.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1