WHÏTH-SASS DE EEMLANDER" BUITENLAND. A. v. d. WEG N.V. KIBBENSTHNDS OBEDIETBANK IDDENSTmTHST K3STEL00ZE OVERSCÜRDÏIÜE 8. MIEWEG ABONNEMENTSPRIJS f" j a™d'D .\oor PRIJS DER ADVERTENTIE EERSTE BLAD. Geneeskandig onderzoek voor net huwelijk. Langesiraat 23 GeDiv.psrferde zakken waarin Willem Groenhuizen MEDAILLES Spoorfeorlones f 13.50 BELCIE. 22e Jaargang No 236 ioort 210, idem iiaoco per post 1 5.—, per week (met cratis verzekerng tegen ongelukken) f 0.176, alxondctlijke nummers C «05. AMEBSFOOBTSCH DAGBLAD Zaterdag 5 April 1924 Bu REAU* DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. aRNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT 513. van 1 4 rcgc s 1.05 I inet inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, d'cnstaanb c- I dingen eo Lictdadigheids-advc tcntlHn voor de helft f der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer j vooidccligc bcpalintcn voor het advcrlccrcn licnc ciicu aire, bevattende dc voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. In dit artikel zal de wenschelijkheid wor den bepleit van deze „nieuwheid". Wat houdt de menschcn tegen om haar onder de oogen te durven zien? Wat vervult hen. zoo niet met angst, dan toch met bezorgd heid? Een complex van gevoelens en ge dachten: de wet late mijn persoon met rust, zoolang ik niet zondig tegen de wet; de wet en de Staat bemoeie zich in geen geval met de zeer intieme ziels-aangelegenheid, die door een huwelijk wordt omsloten. Daarbij komen dan nog oude, nauwelijks meer be wuste, overtuigingen: het liefdeleven in den mensch blijve in het geheimzinnig halfdon ker, waar liet door den één wordt geduld, als iets niet geheel hoogwaardigs; door den ander wordt verheerlijkt als een mystisch geschenk van bijna bovenmenschclijko waarde, maar waar het zelden in dc gewoon- menschelijke aardsche levenssfeer als een normale levensuiting en een hoè gewich tige! wordt toegelaten en gerangschikt. Wij zouden zeggen: het huwelijk verdient noch deze „exces d'honnour', noch deze „in- dignité". In de laatste tijden wendt zich de alge- meene overtuiging wel langzaam, maar toch zeker, naar die rustiger normaler beschou wing van het huwelijk heen. Ook weer door verschillende, sterk werkende factoren gedre ven: de Staat heeft ohs in dc laatste jaren wel geleerd, dat hij niet schuwt in te grijpen in de levensverhoudingen van zijn ingezetenen! Dc gemeenschap is gaan be grijpen, dat zij behoefte heeft aan gezonde mensch-exemplaren, wil zij zelf gezond kun nen zijn; en omgekeerd eischcn ouders, die gezonde jonge menschen als lid der gemeen schap aanbieden, dat die gemeenschap zóó gezond zij, dat hun waardevolst hezit de kinderen daarin naar lichaam en geest gezond kan blijven. Is men in zijn denken en willen dóór aan geland, dan ligt van zelf dc weg open. die leidt naar de vraag: hoe kan ik die dubbele gezondmaking bereiken en instandhouden? De hygiënisten leeren ons, wat toch ook de volkswijsheid al zoo lang weet: dat ge zonde menschen de meeste kans hebben ge zonde kinderen te krijgen; dat, daarentegen, aan bepaalde, erfelijke, ziekten lijdende per sonen, een zeer geringe kans bezitten ge zonde kinderen ter wereld te brengen en in 't leven te houden. De Staat, zooals we weten, heeft belang bij gezonde burgers; de gemeenschap lijdt in elk opzicht, niet te vergeten ook finanti- eel, aan de zieke exemplaren van lichaam en geest, die zij heeft te onderhouden, en die zeer sterk haar voortgang remmen. Moge een voorbeeld hier spreken, meegedeeld door Prof. Pellmann in het tijdschrift „Promer theus": „Een vrouw, in 1740 geboren, cn nog in 't begin van de 19de eeuw als vage bond, dievegge en drinkster levend, liet een nakomelingschap na (in 1893) van S34 personen. Van 709 kon men precies den levensloop nagaan. Hiervan waren 203 bedelaars, 181 prostituées, 76 we gens ernstige misdrijven veroordeeld, 7 wegens moord. In 75 jaar heeft die na komelingschap Staat en gemeenschap aan ondersteuningsgelden, gevangenis kosten enz. ongeveer 5 millioen (goud) mark gekost. En dat zijn slechts de di recte. kosten, hoeveel indirecte moeten •hier worden bijgeteld." Wat wil nu het nieuwe denken in deze richting? In Holland zeer zeker niet gaan tot de uiterste mogelijkheden van verhinde ring van huwelijken en nakomelingschap, zooals die in enkele Amerikaansche Staten worden toegepast. Ook niet het verbod van huwelijk bij bepaalde ziekten, zooals niet alleen verscheidene Amerikaansche Staten dat kennen, maar ook reeds Noorwegen en Zweden. Zelfs niet op dit oogenblik het ver plichte, door de wet geëischte, geneeskundig onderzoek voor het huwelijk. Het Comité dat in deze de leiding geeft wenscht al die sterk-werkende maatregelen niet fe propa- georen, zelfs voorloopig nog niet het laatst genoemde, toch al tot een categorie van veel zwakkere werking behoorende, dan do beicle eerste sterk-ingrijpende verordeningen. En waarom niet? Omdat het Comité be grijpt, dat alle wettelijke maatregelen moe ten mislukken, zoolang de zeden niet rijp zijn om die maatregelen te dragen, te wen- schen, te eischen zelfs. Eerst als dat is be reikt, kan een wet van deze kracht gelukken cn zegen brengen. Anders leidt zij zeer zeker tot ontduiking, tot moreele schade, tot verlei ding, tot omkooping, tot alles wat de goed bedoelde wet niet wil, cn maar al te weinig, tot wat zij wél wil. Dus is de grootc eisch van deze tijden de zeden te brengen tot dat punt waar zij in zien: dat een geneeskundig onderzoek vóór het huwelijk noodig is. Minstens even nood zakelijk, neen duizendmaal noodzakelijker, dan een onderzoek naar rang en stand, woon plaats, familie, zelfs finantieele draagkracht van den (de) pretendent. En toch, hoevele inaien wordt naar al dat andere een zorgvul dig onderzoek ingesteld... en wordt hot ge- ?ondheidsattest verwaarloosd, uit onnaden kendheid, uit z.g. „kieschheid", die hier eer der misdadigheid genoemd worden mag, en uit nog iets: uit on weten dheid om trent den nauwe n samenhang van hu w el ij k en gezondheid. Hier dus ligt de taak van de opvoeders in huis, dat is van de ouders, van de paedago- gen, van de sociale vcreenigingen, van de ge meenschap en van den Staat, die door zijn verschillende organen propaganda voor dit gezondheidsinzicht kan bevorderen en leiden En als al die willende krachten samenwer ken, zal het blijken dat de propaganda voor deze nieuwheid niet moeilijk zal zijn. Ieder mensch is liever gezond dan ziek; als hij weet, dat hij door een huwelijk met een „aan getaste" zijn eigen gezondheid in gevaar brengt, zal hij zich wel tienmaal bedenken, en zeker eerst medisch ingrijpen en herstel wenschen, vóór dc beslissende stap wordt ge daan. Alle jonge mannen en vrouwen weten wat een hard lijden het meebrengt voor do ouders in dc allereerste plaats wanneer hun kinderen ziekelijk zijn, niet volwaardig kun nen opgroeien. Hoe dat een droefheid is die nooit zal wijken; en als ze dan weten, dat zij zelf hiervan de schuld kunnen zijn... zullen de normaal-voelenden en denkenden die schuld niet wiflen en niet kunnen dragen. Zc zullen alleen willen huwen, wanneer ze gezond zijn, cn ze zullen wachten tot zc ge zond zijn. Wanneer die eenvoudige waarheid is het niet een wonder dat ze nog verkon digd en gepropageerd worden moet? in de zeden is doorgedrongen, dan kan voor den wetgever misschien ook nog een taak zijn weggelegd, n.l.: het verplicht overleggen van het gezondheidsattest bij huwelijk. Verder zal in ons land de wetgever wel niet gaan, en zoover mag hij gaan, omdat Staat cn ge meenschap eigenlijk leven of sterven bij ge zondheid of ziekte van hun ingezetenen, die voortkomen... uit huwelijk! Maar zoover zal hij alleen kunnen gaan, wanneer de zeden inzien, meewerken, bewust willen. Hier valt een levensbelang van burgers en Staat, van individuen cn gemeenschap, van ouders en kinderen, van man en vrouw, van mensch tot mensch absoluut samen. Dan is het ook plicht en geluk om samen te werken ter verwezenlijking. Voorzitter Prof. Sleeswijk; secretaris de heer Rolandus, Den Haag. VOLKENBOND. DE HANDEL IN BEDWELMENDE MID DELEN. De Britsche regeering heelt het secretariaat van den Volkenbond medegedeeld, dat zij be reid is inlichtingen te verschaffen aangaande de beslaglegging op narcotische middelen bin nen het Britsche Rijk. E; zullen den Bond rap porten worden voorgelegd betreffende den opi- umhandel in Gambia en Jamaica. In dit verband wordt vernomen, dat de Brit sche autoriteiten tc Hongkong den 29en Fe bruari in het Duitsche s.s. „Oldenburg" een hoeveelheid moe'ine in beslag genomen, die als gramophoons was geconsigneerd. DU ITSCHL AN D. DE MILITAIRE CONTROLE DER GEALLIEERDEN'. Engelsche persstemmen. De Times, <)e Duitsche nota inzake de hervat ting der geallieerde militaire controle bespre kende, zegt, dat, ofschoon Duitschland tech nisch niet het minste recht heeft het eindigen der inspectie door de intergeollieerdc commis sie te eischen, toch algemeen wordt toegegeven, dat het, alhoewel het nog goed gewapend is voor den binnenlandschen strijd, nochtans niet in staat is om een moderen oorlog te voeren te gen het buitenland. Het heeft niet het zware materiaal, dat heden ten dage voor den oorlog te land zoo noodzakelijk is. Hoé dit echter ook zij, in Frankrijk 's de meening algemeen ver spreid, dat Duitschland zijn 'pogingen inzake zijn militaire reorganisatie heeft verdubbeld tijdens de opschorting van de bezoeken der commissie van toezicht, veroorzaakt door de bezetting van de Roer. De geallieerden dienen op dit punt ge rustgesteld te worden, alvorens zij genoegen kunnen nemen met eenige wijziging van het te en woo rdi ge stelsel. Zij hebben aan Duitsch land een redelijk aanbod gedaan voor het ge- vol hun achterdocht ongegrond zou blijken. Het tegenaanbod van Duitschland is er niet op be rekend hun bereidwilligheid te verhoogen en doet het van belang zijn- er op aan te dringen, dat het oogenblik, waarop de bezoeken van de militai-e commissie van de geallieerden zullen ophouden, door de geallieerden zelf moet wor den vastgesteld en niet door Duitschland. De Manchester Guardian wijst er op, dat Ramsay Macdonold na het bekend worden van de rapporten der commissie van deskundigen, zijn politiek standpunt tegenover Europa zal-be kend moken en betoogt, dat Duitschland in erband daarmede geen ongelukkiger d'ng zou kunnen doen dan den steven in reoctioaire rich ting te wenden, waardoor Duitschland onver mijdelijk de sympathie van de volken ven zich zou vervreemden. DE SCHADELOOSSTELLING. De rapporten der deskundigen. Berlijn, 4 April. (N. T. A. Draadloos.) Gemeld wordt uit Parijs, dat de commissie van herstel het verslag der deskundigen officieel ter kennis der Duitsche regeering zal brengen met verzoek schriftelijk Duitschlands stand punt dienaangaande te mogen vernemen. Men meent algemeen, dat de offi- cieele overhandiging van de rapporten aan de C. v. H. Maandag zal plaats vinden. UIT HET BEZETTE GEBIED. Het bezette gebied eeningszins uitgebreid. Essen, 4 April. (W. B.) Volgens een be richt uit Elberfeld aan de Rhein.-Westf. Ztg. zijn de Fransche troepen in het N. der stad op het gebied Van Elberfeld doorgedrongen en hebben zij een aantal in dit gebied staande hui zen bij het bezette gebied gevoegd. Maatregelen tegen geheimo nationalistische organisaties, Coblenz, 4 April. (B. T. A.) Tirard heeft, in overleg met generaal Degoutte, de Rijnlandcommissie in kennis gesteld van de maatregelen tot onderdrukking in het bezette gebied van de nationalistische en militaristische geheime vereenigingen, die buiten dit gebied J. J. van Hamersveld Jr. LUNCHROOM „PRINCESSE" NOENZAAL A. N. W. B. UTR. STRAAT, AMERSFOORT. TELEFOON No. 310. Omlergcteokeiide, heelt bij de-zo de eor U mede tc deelen, dat hij do sedert cenlrjo jaren door hem geëxploiteerde LuJ^fcroom „Prlncesso" aan do Utrechtscliostraat to Amersfoort door verbouwing heelt' uitgebreid en geheel naar de eischen des tijds heelt ingericht. Voornemens zijnde, die inrichting op Dinsdag S April a.s. des namiddags ton 4 ure te herepenen, neemt hij hij doze de vrijheid U tot een bezoek uit tc uoodigen. Onder beleefde aanbeveling, Uw dw., J. J. VAN HAMERSVELD Jr. SCROIIIIMiljlKilllTIKELEII Voor Amersfoort en Omstreken. Langegracht 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders naar een ieder en naar alle plaatsen in lycdcrlnnd. Vraagt inlichtingen cn vraagt «rirohock je. BONTJASEEN cn BONTMANTELS absoluut Mol-, Stof- cn Vochtviif worden bewaard. Prijzen f 2.75, f 3.25, f 3.75. LANGESTRAAY 39. Telefoon 4G2. JUWELIER. Langesiraat 12. TcIeL 832. Postr. 7382. gevestigd zijn, maar in Rijnland en Roerge bied zelf propaganda voeren. Coblenz, 4 April. (Havas.) De Belgi sche, Engelsche en Fransche vertegenwoordi gers hebben elk in hun zóne een herleving op gemerkt van de propaganda van de ultro-na- tionolistische geheime vereenigingen. Tevens hebben zij waargenomen, dat er een stelsel be staat van fictieve opneming in de rijksweer, teneinde de goheeie Duitsche jongelingschap in den wapenhandel te oefenendientenge volge zijn er onverwijld maatregelen ter on derdrukking en waakzaamheid genomen. Er zijn tal van huiszoekingen gelast. EEN HANDELSVERDRAG MET OOSTENRIJK B e r 1 ij n, 4 April. (W B.) Begin der vol gende week beginnen te Weenen besprekingen over een handelsverdrag tusschen Duitschland en Oostenrijk. De Duitsche delegatie, die on der leiding staat van een „ministerinl-direk- tor" van het departement van buitenlondsche zaken, zal>7 April te Weenen aankomen. DE BELASTING OP HET REIZEN. D.d. 4 April wordt uit Berlijn aan de N. R. Ct. gemeld: De verordening van den rijkspresident betref fende het beperken van buitenlandsche reizen is hedenavond in het Reichsgesetzblatt versche nen. Het kabinet heeft het ontwerp niet meer ge wijzigd. Elke Duitscher, die naar het buitenland wil gaan, zal dus een bijzondere belasting van 500 mark moeten betalen. Een uitzondering wordt gemaakt voor bepaalde categorieën van personen. De rijksminister van financiën heeft overigens het recht te allen tijde vergun ning te kunnen verleenen om het land te ver laten, zonder dat vooraf 500 mark zijn betaald. Hij zal dit doen voor personen, die ernstig-zieke familieleden in het buitenland willen gaan op zoeken of een begrafenis willen gaan bijwonen, enz. Het rijksdepartement van financiën verklaar de heden te betreuren, dat de intellectueelen, die naar het buitenland willen gaan, in de eerste plaats het slachtoffer van deze maatregelen zul len wezen. Tien jaai lang zijn de intellectueelen materieel niet in staat geweest naar het buiten land te gaan en nu worden de Duitsche grenzen voor hen gesloten. Daartegenover staat echter, dot vertegenwoordigers in het buitenland her haaldelijk hebben te kennen gegeven, dat aan de.bestaande toestanden een einde diende te ko men. Duitschers, die in het buitenland een on gelooflijk weelderig leven leiden, kunnen daar worden gemist. Maar er waren andere motieven, die dc re geering hebben doen besluiten deze maatrege len tc verordenen. In Italië betalen sommige kleine banken 3 lire voor dc rcntcmork, terwijl de officieele koers ongeveer 5'A bedroeg. De Duitschers, die naar het buitenland gaan, nemen ten einde aan dc controle der belastingautoritei ten te ontsnappen, rentcmarken in plaats van papiermarken mede en werpen die op dc bui tenlandsche marlet. Hierdoor wordt de Duitsche muntstnndaard opnieuw ernstig bedreigd. Op dit oogenblik vertoeven er ongeveer 700.000 Duitschers in het buitenland voor her stel van gezondheid of eenvoudig voor hun ge noegen. Men schot dot deze Duitschers 30 u 40 millioen rentcmork in het buitenland uitgeven vaak ver beneden den werkcliikcn koers. Men begrijpt hoe hoogst bedenkelijk dit alles voor het bestaan van de rentcmork is. Op het depar tement van buitenlandsche zaken is men het met de opvattingen van den rijksminister van finan ciën eens. Men verzekert door, dut men tal van klachten heeft ontvangen van diplomatieke ver tegenwoordigers in het buitenland, die wijzen op dc ongewenschte resultaten van deze bui tenlandsche reizen. De Duitschers, die naar het buitenland trek ken, kunnen in drie groepen worden verdeeld: 1. zij die door de overdreven weelde de erger nis van hun omgeving verwekken; 2. de intel- lectuecle middenstand, die steeds in het buiten land welkom zul zijn en 5. gelukzoekers cn un- dere personen, die met onvoldoende middelen naar den vreemde trekken cn daor vaak een beroep moeten doen op dc weldadigheid. Dat dit het Duitsche prestige al evenmin ten goede komt is te begrijpen; Vermelden wij ten slotte nog in dit verband, dat het rijksdepartement van verkeerswezen de maatregelen der regeering van een algemeen standpunt weliswaar goedkeurt, moor tevens be treurt, dat de spoorwegen nu een vermindering van inkomsten zullen hebben. Het reizigersver keer zal van 10 April uf waarschijnlijk zeer sterk verminderen. Zelfs de vreemdelingen, die naar Duitschland gaan, zullen in het vervolg lie ver een omweg maken, dan zich bloot tc stellen aan de verscherpte Duitsche grenscontrole. Het gevolg hiervan is, dat de bestaande dienstrege ling der spoorwegen weldra geheel zal moeten worden gewijzigd. KAHR, LOSSOW EN SEISSER. M n c h e n, 4 April. (W. B.) Kahr, Lossow er. Seisser vertoeven op het oogenblik te Meran. WEER EEN PROCES TEGEN ZEIGNER. Vervolging wegens landverraad. Zeigner wordt thans beschuldigd van land verraad cn zal vervolgd worden. Op bevel van rijksadvocaat dr. Ebermayer is tegen hem een klacht ingediend wegens redevoeringen, die hij gehouden heeft op 17 Augustus in het Volks huis te Leipzig en op 8 October in den Saksi- schen Landdag cn waarin hij wees op de nauwe betrekkingen tusschen de rijksweer en zekero rechtsradicale organisaties. VEROORDEELING WEGENS SPIONNAGE. Leipzig, 4 April. (W. B.) Het rijksge rechtshof heeft den rijksweersoldaot Merkel uit Gera wegens spionnage ten gunste der Fran- schen veroordeeld tot "elf jaar tuchthuis en 500 mark boete. DE STAKINGSACTIE VAN HET DUITSCHE SPOORWEGPERSONEEL. Neurenberg, 4 April. (W. B.) Van middag heeft het grootste deel van de arbei ders bij de werkplaatsen van het hoofdstation en het rangeerstation alhier het werk neer gelegd. GEZANTEN DOOR H7MANS ONTVANGEN. Brussel, 4 April. (B. T. A.) Volgens de Dcrnière Heure heeft Paul Hymans Herbette, den Franschen ambassadeur, sir George Gra ham, Engelsch ambassadeur en Von Keiler, den nieuwen Duitschen gezant, ontvangen. DE BUITENLANDSCHE CREDIETEN AAN BELGIË. Het B. T. A. seint uit Brussel De bladen bespreken nog steeds het bericht, volgens hetwelk belangrijke financieele trans acties op het punt zouden staan afgesloten te worden in verbond met de steupverleening aan d'en franc. De Soir zegt te kunnen verzekeren, dat het bericht voorbarig is. Er worden wel onderhandelingen gevoerd, maar deze zijn nog ver van een definitieve overeenkomst af. De bizonderheden kunnen trouwens nog niet wor den geregeld, daar de eerste minister op het oogenblik ongesteld is. VERLAGING VAN DEN BROODPRIJS. Brussel, 4 April. (B. T. A.) Met ingang van 7 April kost het brood fr. 1.30 per kilo. Dit is een vermindering met 15 centimes. EEN ROOVERBENDE VEROORDEELD. Het assizenhef van Gent heeft uitspraok ge daan in het monsterproces tegen do rooverben- dc-Van Hóc-Verstuyft, die zich m de jo.cn 1918, 1919 en 1920 hnd schuldig gemaakt orxn een oontol diefstallen en moo.'dcn. hoofdzakelijk in Vlaanderen bedreven. Enkelo misdrijven wer den in Zeeland, tc Hoofdplaat en Philippine, ge pleegd. Do behandeling dezer znok, waarin niet minder dan 36 beklaagden terechtstonden, nam weken in beslag, terwijl de jury op niet minder dan 343 v.agcn antwoord moest geven. De hoofddader, René Vcrstuy't, werd wegens elf moorden cn ccn dertigtal diefstallen ter dood veroordeeld, evenals Edmond Vcrstuyft, die bij slechts een drietal dezer diefstallen niet be trokken was geweest cn Raymond van Hoe, wiens zondenregisto; niet meer dan ccn twin tigtal dezer diefstallen bevatte. Nog zeven an dere beklaagden werden eveneens ter dood ver oordeeld en verder zeven beklaagden tot levens langen dwangarbeid, vijf tot 20 jaar, vier tot 15 jaar cn één tot 12 jaag dwangarbeid. Negen beklaagden werden vrijgesproken. FRANKRIJK. DE DUITSCHE GEZANT BIJ POINCARÉ. P o r ij s4 April. (B. T. A.) Poincaré heeft den Duitschen gezant ontvangen. DE FRANSCHE PENSIOENWETTEN. Par ij s, 4 April. (Hovos). Do Kamer heeft het ontwerp op dc burgerlijke en militaire pen sioenen besproken. Francois Moraal, de minister van financiën, stelt dc kwestio van vertrouwen tegen het amendement Bouissou, strekkende tot uitbreiding van de wet tot dc rijksarbeiders. De minister verklaart, dat de toestand der laatst genoemden zal worden verbeterd bij een bijzon der ontwerp. De Kamer heeft het amendement met 327 tegen 201 stemmen verworpen. EEN FR'ANSCH-AMERIKAANSCHE «CONVENTIE. P a r ij s, 4 April. (B. T. A.) Poincaré en dc Amerikaansche gezant hebben een conventie getcekcnd nopens dc erkenning van het man daat van Frankrijk over Syrië cn "den Libanon en waarbij aan de Ver. Staten volkomen gelijk heid van behandeling wordt toegestaan als do landen, die deel uitmaken van den Volkenbond. ENGELAND. MACDONALD NIET NAAR PARIJS. L o n d e n, 4 April. (N. T. A.) Draadloos.ï In verbond met het bericht, dot Romsay Mac- donald van plan is eerlang naar Parijs te ver trekken voor het voeren van officieus© bespre kingen met Poincaré, wordt in goed ingelichte kringen te Londen vcrklunrd, dut tc dezer zake waarschijnlijk niets definitiefs zal worden vast gesteld, voordat dc rapporten der deskundigen commissie nouwgezet zullen zijn bestudeerd cn de a'gemeene invloed van de adviezen op de mecning der geollieerdcn zal zijn vastgesteld. DE RATIFICATIE VAN HOT VERDRAG VAN LAUSANNE. Draadloos wordt d.d. 4 April gemeld uit Londen: Het Lagerhuis heeft achtereenvolgens twee buitengewoon late zittingen gehouden. Gister- mongen ging het Huis pas om 20 minuten over 5 uiteen en hedennacht na dc londbouwdebottcn was het bijna holfdrie. De debatten over do ratificatie van het verdrag van Lousanno zullen Woensdag hervat worden; men verwacht, dot de tweede lezing dan kon worden afgehandeld. Vrijwel alle dominions hebben thans hun for- mcele goedkeuring aan de ratificatie gehecht. DE BRITSCHE HUURWET. Een rcgccringsamcndcment. In het Lagerhuis heeft Clyncs gisteren mede gedeeld, dat de regcer^ng voornemen is de huur wet, waartegen zoowel liberalen als conserva tieven oppositie voeren, zoo tc wijzigen, dat do lasten der tegemoetkoming aan werklooze huur ders zullen vallen op de openbare kas, inplaots van op den huiseigenaar. De regeering wenscht, dat de autoriteiten, die met den steun der hulp- behoeftigen belast zijn, een t|gcmoetkoming zul len geven, voldoende om den huurder te vrij waren tegen uitzetting, terwijl dc rechter geen uitzetting mag bevelen, tenzij hij zich heeft over tuigd, dat de huurder gelegenheid heeft gehad dezen steun can te vragen. De debatten over het ontwerp, die Woensdag niet konden worden voltooid, zullen Maandag worden voortgezet. Dan zal dc regeering verzoeken tot tweede le zing over te gaan met de belofte, dat zij bij do commissoriale behandeling een wijzigingsvoor stel als boven geschetst zal indienen. Londen. 4 April. (R.) In het Lagerhuis heeft Clynes een verklaring afgelegd over het wetsontwerp, hetwelk bepaalt, dot de huurder van een huis er niet uitgezet kan worden we gens het niet-betalen van de huur, indien het in gebreke blijven te wijten is aan werkloosheid. Hij deelde mede, dot de rcgcering heeft beslo ten een amendement toe te voegen aan de clau sule, waartegen bezwaar wordt gemaakt, in dier voege dot de plaatselijke autoriteiten dc kos ten in eerste instantie zullen dragen, terwijl do kwestie, of de plaatselijke autoriteiten uit do schatkist zullen worden terugbetaald, later zal worden besproken. De conservatieven cn liberalen ontvingen deze verklaring met reserve, terwijl van de Labour- banken werd geprotesteerd met de bewering,, dat de plaatselijke autoriteiten zulk een last niet zouden kunnen dragen. VERHOOGING VAN PENSIOENEN. Londen, 4 April. (N. T. A. Draadloos). De Daily Herald verneemt, dat de minister van pensioenen binnenkort een belangrijke verhoo ging bekend zal maken van de pensioenen, <lie worden uitbetaald aan dc nagelaten betrekkin gen van soldaten. De verhooging zal percents gewijze plaats hebben,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1