AMERSFOGRTSCH DAGBLAD MTK-MSS B. M! IE WEG DE EEMLANDER" BUITENLAND. A. v. si. WES8 Terug in het leven. Genrapar^erde zakken waarin 22e Jaargang No 238 ABGNHEMENTSPRiJSpcr 5 m"nfnCD v;or Amcn- loort f 2.10, idem iianco per post 3.-—, per week (met cratis verreker ng tegen ongelukken) 0.176, aizondcil$Ue nummers C.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2 A POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 513. Dinsdag 3 April (924 PRIJS DER ADVERIEKTiLH r. UT- 'f bewijsnummer, elke regel meer 1 O 25, dienstaanb e- dingen en Licldadighcids-adve tcntiïn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan leer vooidccligc beoalinecn voor het adverteexen bene dicuiaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden- DUITSCHLAND. DE VERDRAGEN MET DE MICUM. Do opvatting der deskundigen. B e r 1 ij n, April (N. T. A. Draadloos). Volgens de Chicago Tribune werd aan do Pransche leden van de eerste commissie van deskundigen door hun collega's dringend ver zocht Poincaré opmerkzaam te maken op do noodlottige gevolgen van een actie in het Roer gebied, ten doel hebbende de verlenging der verdragen met de Micum of te dwingen. DE HANDELSOVEREENKOMST MET PORTUGAL De voorloopige handelsovereenkomst tusschen Duitschland en Portugal, die op 51 Mei zou afloopen, werd volgens Wolff verlengd tot 51 Dec. Q-s- DE VERKIEZINGEN VOOR DEN BEIERSCHEN LANDDAG. Een succes der Deutsch- Völkischen. R e r 1 ij n7 April. (N. T. A. Draadloos). Hoewel de officieel e uitslag van de verkiezing voor den Beierschen Landdag pas o-ver enkele dagen bekend zal zijn, nemen de bladen ann, dat dc Duitsch-völkischen yan de 132 zetels ten minste 25 zullen veroveren. München, 7 April. (W.-B.). Te München hebben de sociaal-democraten 71,000, de com munisten 47,000, dc De u t sch-v 1 k isch en 104,000, de Duitsch-nationolen 5000, de Beier sche volkspartij 59,000 stemmen gekregen. In Augsburg hebben de sociaal-democraten 17,000, de communisten 8000, de Deutsch-vülkischen 16,000, de Beiersche volkspartij 20,000 stem men behaald. De Münchcner Ztg. schrijftDe uitslag dor verkiezingen zal het uiterst moeilijk maken in den nieuwen Landag een meerderheid te vor men. Bijgevolg zal het ook moeilijk zijn een kabinet te vormen. Dc scherpe geschillen tus- schcn de Beiersche volkspartij en de vülkischcn maken een coalitie tusschcn deze twee sterkste burgerlijke partijen oiunogelijk. München, 7 April. (W. B.) Hedenmiddag 7 uur waren de stemmen in 159 districten ge teld. In deze verkregen de soc.-dem 556.000, de democraten 61.500, do communisten 179.000, het völkische blok 406.000, de vor- eenigdc nationalistische rechterzijde 167.000. dc B. V. P. 752.000, de Beiersche Boeren- en Middenstandsbond 184.C00 stemmen. Inzake het „Volkscntscheid" werden uitge bracht 987.000 stemmen met jo en 1.0.12.000 stemmen mot neen. Vun 38 districten is de uit slag nog onbekend D.d. gisteren wordt uit Berlijn aan dc N. R. Ct. gemeld Bij de gisteren gehouden verkiezingen voor den Beierschen landdag hebben de völkischen een zeer respectabel nuntnl zetels, men schat 20 a 25 veroverd. In völkische kringen is men intusschcn over deze overwinning niet uiter mate tevreden. Men had nog meer verwacht. Daarentegen hadden de tegenstanders der rechts radicalen nooit vermoed, dat cr nog zooveel völkischen naar den landdag zouden worden gestuurd. De vö'kischcn waren er -ast van overtuigd te München 50 a 60 pet. van alle stemmen op hun candidaten#te verecnigen. Zij hebben nauwelijks 50 pet. behaald. Hun kieze s zijn in dc eerste plaats aanhangers van de Beiersche volkspartij, die gisteren heel wat stemmen heeft verlo cn. Maar ook dc sociaal democraten hebben stemmen verloren, die de völkischen ten goede zijn gekomen. De demo craten zijn eveneens zeer verzwakt uit den strijd gekopnen. Men vergete echter niet, welke een propa ganda de völkischen hebben gevoerd en hoe deze propaganda door de tijdsomstandigheden, in de eerste plaats de weifelende houding van von Kahr in het proces-Hitier, begunstigd is. Heel veel jonge lieden, die voor het eerst hun stem hebben uitgebracht, zullen zich ook wel aan dc zijde van de völkischen hebben ge schaard, terwijl ten slotte dc houding van de Beiersche regecring niet van dien ou~d was om het kiezerscorps voor de Beiersche volkspa -tij te winnen. De verkiezingen hadden een rustig beloop. De völkischen hadden ccn goed georganiseer- den dienst om ook zieke kiezers naar de stem bus te brengen. Overal zag men in groote vitur- roode letters den naam van Hitier prijken. Schoolkinderen deelden nog voor de deuren van de kieslokalen völkische circulaires uit. Over al was er veel politie op de been. De völkischen hielden 's avonds een overwin ningsfeest in den kelder van de Bürgcrbröu. Ge neraal Ludcndorff, die gecstdri'tig werd toege juicht, hield een toespraak. Hij herinnerde e: aan, hoe de 8e November een dog van gecst- drih cn de 9e' November reeds een dog van touw was geweestde eerste April was de dug der schande, dc 6de April echter weer de dag de.- völkische blijdschap. Aan het bloed van dc slechtoifcrs van 9 November hebben de vö'ki- schen hun overwinning tc danken. Ludendorff bracht hulde aan de nagedachtenis van die slachtoffers en dankte de gevangen kame aden, in de eerste plaats Hitier, voor hetgeen zij vcoi de beweging hebben gedaan. Ten slotte zei hij, dat het doel van dc völkische beweging niet in het parlement, maar doorbuiten moest worden verwezenlijkt. De nieuwe Landdag zal vermoedelijk zijn sa mengesteld uit 40 leden der Beiersche volks partij, 20 a 25 völkischen, evenveel sociaal democraten, 15 communisten en een aontal ver tegenwoordigers von kleine partijen. Duitsche persstemmen. B e r 1 ij n, 7 April. (W. B.) De avondbladen van heden zijn met betrekking tot den uitslag yan de verkiezingen voor den Beierschen Land dag unaniem van oordeel, dot dc Beiersche Volkspartij bovenal in de steden door de stem menwinst der Deutsch-Völkischen heel wat veeren heeft moeten loten. Dc schuld- aan de ernstige verliezen draagt volgens de bladen de politiek der Beiersche Volkspartij, daar deze het heeft geduld, dat tc München de deutsch- völkische beweging zich ontwikkelde. Tegen oile verwachtingen in hebben dc soc.-dem. over het algemeen zich flink kunnen handhaven en slechts een klein percentage hunner stommen ann de communisten moeten afstaan. De demo craten cn dc oude rcchtsche partijen (Duitsch- nationolen cn Duitsche volkspartij) hebben in nog grootcr mate don de Beiersche Volkspartij verliezen ten gunste der deutsch-völkischen ge leden AFTREDEN VAN EEN THÜRINGSCH MINISTER. Wei mar, 7 April. (W. B.) Stolze, de Thüringschc minister van financiën, is afge treden. BUITENLANDSCHE HANDEL. B e r 1 ij n, 7 April. (W. B.) De Duitsche handelsbalans voor Februari toont een be langrijke stijging van den invoer en een be trekkelijk geringe toeneming van den uitvoer. De uitvoer beliep 718.689.000 goudmark te gen 568.162.000 in Januari en dc invoer 466.359.000 goudmark tegen 451.021.000 in Januari. De hondelsbolons is dus voor 252 milliocn passief. Dit passief-zijn moet worden opgeheven door het verkrijgen van buitenhnd- sche credieten en den terugkeer van Duilsch kapitaal uit den vreemde. DE FRANKFURTER MESSE. Een rede van Marx. Frankfort a/d. M., 7 April. (W. B.) Bij een ontbijt tc-r eere van zijn bezoek aan dc jaar beurs te Frankfort betoogde de rijkskanselier o.o.: Op de jaarbeurs alhier toont zich de beste wil van het Duitsche volk om cr economisch weer bovenop te komen, maar er ontbreekt een sterke steun door credieten. Duitschland zal weer naar boven komen, als men het dc economische vrijheid laat cn men met ons overlegt, wat er moet worden gedaan tot herstel von dc door don oorlog berokkende schade, niet alleen ten bate van Duitschland maar ook van Europa en de geheelc wereld. Dc wereld verlengt noor dc versterking van het Duitsche economische leven. EEN ERNSTIG AUTO-ONGEVAL. Dc inzittenden verbrand. Berlijn, 7 April. (N T. A. Draadloos). Nabij Freiennohl oan de Roer is een automob'el van een 12 meter 'hoog viaduct afgestort. De LssBig$©sii*aatt 23 't Idee, det men dadelijk begrijpt, is veelal het begrijpen niet waard. MULTATULÏ. FEUILLETON. Maai hei Engelseh van WILLIAM J. LOCKE. Voox Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 65 „Met alle pleizier, jongenl" zeide Baltazor. „Maar ik ga met je mee." Godfrey's oogen fonkelden. „Dat zou u niet durven!" „Beste jongen," zcide Baltozor, „ik geloof niet, dot er iets op de wereld is, dat ik niet zou durven .Heb je dat nog niet ontdekt?" Zco stonden zij dear nog een tijd lang te redeneeren onder het glazen dok van het drukke station en het hort van den jongen man was vervuld met wqede en woesten haat tegen den breedgeschouderden, glimlachenden man met zijn krachtig gezicht en zijn duivels dansende oogen Plotseling liep Baltazar met groote stappen weg en Godfrey, die zich omkeerde, zag, dat hij Lady Edna, die, voorafgegaan door een kruier met haar bagage, het perron opgeko men wes, tegamoet ging. Voor hij tijd had hem in te holen, had Baltazar reeds zijn hoed voor de verbaasde Edna afgenomen en den kruier een wenk gegeven te blijven staan. „Lady Edno," zeide hij, „ik ben hier om God frey en u te verhinderen de grootste dwaas heid van uw levens te begaan." Zichzelf volkomen meester, zeide zij: „Ik be grijp u niet, Mr. Baltazor. U schijnt u een zeer brutale vrijheid te permitteeren. Ik go te logee- ren bij een vriendin, die Godfrey ook te logee- ren gevraugd heeft." Vóór Baltazor antwoorden kon, kwam God frey, half hinkend, nog bij hen en gaf haar een verklaring van alles. Zij keek op dc klok. „Als je nu naar huis tclephoneert." zeide zij koud, „kunnen ze nog makkelijk bijtijds met je bagage hier zijn." „Ja, dat is. zoo!" zeide Godfrey, terwijl hij woest de geïllustreerde bladen op haar bagage legde. „Heb je de kaartjes?" „Ja, natuurlijk!" Hij liep het perron over. „Kruier," zeide Lady Edna Maar geen kruier was te zien, want zonder dot zij net beiden gemerkt hadden, had Balta zor den man vijf shilling in zijn hond gestopt en gezegd, dat hij later terug moest komen. „We hebben nog tijd in overvloed," zeide Baltazar. „En nu, waarde dame, waartoe dient al det comediespe'.en? Kaarten open op tafel! U wilt met Godfrey vluchten. Er is een aardig klein landhuisje in een bosch, dat u geleend is door een vriendin, die door één enkele oude vrouw vertegenwoordigd is." „Hoe weet u dat?" vroeg zij, terwijl er een harde trek in haar oogen kwam. „Godfrey is toch zeker niet zoo'n zij zocht naar een woord zoo'n stommeling geweest het u te vertellen." „Godfrey heeft mij niets verteld. Daar kunt u zeker van zijn. Trouwens zijn woede tegen mij spreekt boekdeclen." „Hoe v/eet u het dan?" „Dat is mijn zaak," glimlachte Baltazar. „Lady Edno," ging hij dan voort, „vindt u niet, dat BEDUIDEND LAGER ZIJN DE PRIJ ZEN ONZER CONFECTIE EN MODE ARTIKELEN DAN ELDERS, EEN BLIK IN ONZE ETALAGES OVERTUIGT U DAARVAN EN MAAKT U TOT EEN GE REGELDE BEZOEKSTER ONZER ZAAK. WAAROM ZOüDT OOK GIJ VAN DEZE LAGE PRIJZEN NIET PROFI TEEREN7 HET BETEEKENT GROOTE BESPARING OP UV/E UITGAVEN. VERKOOP CONTANT. GAMES Ei KiiDER mrnim !5 L' HIROTOELLE" 16-18 Laniestraat ftmersfoort BONTJASSEN en BONTMANTELS absoluut Mot-, Stof- en Vochtvrij worden bewaard. Prijzen 2.75, 3.25, 3.75. LANGESTFtAAT 39. Telefoon 462. wagen kantelde cn kwam bovenop dc inzitten den terecht, die, door het breken van het ben zine-reservoir, geheel met benzine vyerden over goten cn verbrandden. ENGELAND. EEN NEDERLAAG DER ARBEIDÈRS- REGEERING. Baklu-in cn Asquith ontevreden over dc „uitzettingswet". Londen, 7 April. (R.) Bij dc hervatting van het debat over het regeeringsontv/erp no pens dc betrekkingen tusschcn huiseigenaars cn huurders spraken Baldwin en Asquith hun he vige misnoegdheid uit over de redevoering van Macdonald Het is duidelijk, dot, als do regec ring er niet in toestemt, haar politiek geduren de het debat te wijzigen, de wet vanavond in tweede lezing zal worden verworpen. Verwerping met 221 tegen 212 stemmen. Geen politieke ge volgen. Londen, 7 April. (R.) Dc bespreking van de tweede lezing van ce „uitzet tings wet" werd hervat onder groote opwinding. Dc rcgcering had mededeeling gedaan van een amendement op art. 1, dot d?n werkloozen huurder voor uit zetting zou vrijv/oren door steun Van dc plaat selijke besturen. De conservatieven en libera len wilde weten, oi de bedragen van die plaat- selijke besturen zouden worden terugbetaald uit de rijksschu kist, maar in een gedetailleerde uit eenzetting, waarbij hij telkens door nijdige vra gen cn interrupties werd onderbroken, gaf Mac donald geen direct antwooid op de vraag. Hij sprak over d.; dringende noodzuak van een her vorming van het gehecle stelsel vnn steun volgens de armenwet en van de plaatselijke be lastingen cn zeide, dat de „uitzettingswet" moest worden behandeld als een deel van de politiek der regeering cn niet als een afzonderlijken maatregel. Baldwin bekleagde zich erover, dot de rede Von Macdonald het Huis niet voldoende had ingelicht om tot een beslissing te kunnen ko men. Hij verklaarde, dat het amendement de bepaling waardeloos mankte en dat hn moest worden ingetrokken. Asquith zeide, dat hij niet het flauwste idee ervan had, wat dc voorstellen vnn de regecring nu eigenlijk waren. Deze aangelegenheid kan niot worden overgelaten aan een vage en tot in verre toekomst uitgestelde herziening van finonciecle schikkingen cn de rcgcering behoort de bepaling in tc trekken. Bij het verdere debat deed Wheat ley, de mi nister onder wiens departement de wet ressor teert, een beroep op het Huis om dc wet in tweede lering aan tc nemen en haar te omen dceren, wanneer dc bizonderheden van den maatregel ter sprake komen. Na de verwerping van het ontwerp mot 221 tegen 212 stemmen, deelde Macdonald mede, dnt dc regeering zou overwegen of zij een nieüw wetsontwerp zou indienen. Dit is een aanduiding, dat de regecring de verwerping von het ontwerp niet beschouwt als een motie vnn wantrouwen. Londen, 7 April. (N. T. A. Draadloos). De regecring heeft hedenavond in hel Lager huis een nederlaag geleden bij de tweede lezing van het huurwetsontwerp, waarbij wordt be paald, dat een huurder niet wegens huurschuld uit zijn woning mag worden gezet, indien de niet-betaling een gevolg is vnn werkloosheid. Bij het debet van Woensdag verklaarden de leiders der conservatieven en liberalen, det het uiterst onrechtvaardig zou zijn de lust van hulpverlcening aan den huurder op don indi- viducelen huiseigenaar le leggen. Chamberlain stelde teen namens de conser vatieven voor dc v/et tc verwerpen, terwijl Asquith zcide eveneens tegen hrt artikel te zul len stemmen. Toen het ontwerp heden opnieuw werd inge diend, bevatte het een wijziging, waorbij de plaatselijke overheid verantwoordelijk werd ge steld voor de betaling vnn dc huur der v;erk- loozen. Zoowel Baldwin als Asquith verklaar den echter, dat deze wijziging niet voldoende was om het voorste! aannemelijk tc maken en drongen aan op hel intrekken van het artikel. Namens de rcgcering verklaarde Thomas, dat ij het artikel niet wilde intrekken. Chamber lain's amendement tot verwerping werd toen in stemming gebracht en met 221 tegen 212 stemmen aangenomen. Een tweede nederlaag. Londen, 7 April. JR.).Bij het einde van de vergadering leed dc jcgeeiing opnieuw een nederlaag bij hei financieel besluit tot mach tiging vnn zekere losten, tijdens den oorlog op- eleqd. Dc oppo it ie diende ccn amendement dat me t 207 tegen 170 stemmen werd aen- geromen. Deze stemming zal geen politieke gevolgen hebben. DE ONDERHANDELINGEN MET RUSLAND. Een uitgebreid programma. Londen, 7 April. (N. T. A. Draadloos). Dc Russische delegatie naar dc Engelsch-Rus- ischc conferentie wordt deze week te Londen verwacht. Kot doel der conferentie is de betrek kingen tusschen dc twee lanccn tc regelen. Mjs- Mon zal een nieuw verdrag verden opgest ld, cat 'dus dc bestaande handelsovereenkomsten, dk: in Maart 1921 zijn ge teek end, zal vervan gen. No een algemoenc vergadering zal de con ferentie in twee secties worden verdeeldccn politieke en een economische. De politieke sectic, die op het departement van buitenlandsche zaken zal vergaderen, zal een groot aantal verdragon en internationale overeenkomsten, waarbij Rusland betrokken is en die teruggaan tot dc bfapolcontischc oorlo gen, overwegen. De economische sectic, die op het departe ment van hendel bijeenkomt, zal verschillende schuldvorderingen behandelen, o. m. Ruslond's schuld vnn voor den oorlog aan Engeland, Rus lond's oorlogsschüld can Engeland (ongeveer 500 millioen pond sterling) en de Russische schulden aan Britsche onderdanen. De conferentie zol vermoedelijk vorscheidcnc weken duren. TOR BEVEILIGING TOGEN LUCHT-RAIDS. Dc Star heeft dc détails van de uitvinding von Grindell Matthews gepubliceerd. Naar beweerd wordt, zouden dank zij doze uitvinding lucht- raids op Londen kunnen worden voorkomen. De uitvinding berust hierop, dot door een onzicht- b»aren straal oen clectrische stroom wordt ge leid. Deze be^it, naor men zegt, een groote ver nietigende mncht en hij verbrandt on smelt alles wat op zijn weg komt. Een medewerker van Grindell Matthews ver klaarde unn oen redacteur vnn do Stor, over tuigd tc zijn, dat de vernietigende kracht van dezen stroom slechts zal worden beperkt dooi de hoeveelheid kracht, die kan wonden opge wekt. Hij voegde hieraan toe, dat, op basis van de tlions reeds gevonden formule, geschat wordt, dot voor ongeveer een bedrag van drk- millioen pond ccn station kan worden gebouwd, dat een „spervuur" van deze stroomen zou kun nen uitzenden van vijf mijlen hoog en met een straal van 50 mijlen rondom Londen. HET WESTMINSTER HOSPITAL TE LONDEN. Londen, 7 April. (R.) Een der oudste zie kenhuizen van Londen, het „Westminster Hospi tal", wordt gerestaureerd. De kosten daarvan beloopen 70.000 pond sterling. Meer dan dc helft van dot bedrog is reeds bijeengebracht. Een rijk Londenaor heeft aangeboden elk bedrag, dot nog voor het bouwfonds kan worden bijeenge bracht te verdubbelen tot een maximum van 16.000 pond HET CONFLICT IN HET SCHEEPS BOUWBEDRIJF. Dc uitsluiting wordt ccn feit. Londen, 7 April. (R.) Dc scheepswerf- arbeiders tc Southampton hebben dc overeen komst. welke dc nationale uitsluiting moest ver hoeden, verworpen. Londen, 8 Ap rj 1. (N. A. D.ondloos Nu ac voorstellen der werkgevers door dc ar- beidris te Southampton zijn verwoipcn, wordt door liet geheelc land bij aanplakbiljet bekend gemaakt, dot Donderdag c.k. vco: het geheelc land dc uitsluiting van kracht zal worden 120.000 nrbeidcJs worden dnnrdoo. direct ge troffen. ITALIË. DE VERKIEZINGEN. Deelneming van het Vatikuan. Berlijn, 7 April. (N. T. A. Draadloos). De Romeinschc bloden vestigen er de aandacht op, dat voor het eerst sedert 1870 v/cer Votikaon- sclu' vunrdurhcidsbckleedeis nnri dé Kamerver- ki- zingen hebben deelgenomen. Te Rome toog o. a. een groep monniken ter stembus cn uitte een „hoera" voor Mussolini. KRUPP BIJ DEN PAUS. Rome, 7 A p r i 1. (W. B.) De paus heelt Krupp von Bohlcn unó H.albach ontvangen. OOSTENRIJK. GEEN MORATORIUM VOOR OOSTENRIJK. W e e n c n, 7 April. (W. B.) De commis saris-generaal voor Oostenrijk constateert in een verklaring, dot men in Wccnscho beurs- kringen niet denkt non een moratorium cn dot dit ook niet noodig is. t HONGARIJE. STAKING VAN ZETTERS. o e d a p e s t, 7 Apr i(W. B.) De zet ters bij de dagbladen zijn wegens loongcsrhll- lon in staking gegaan. Het grootste deel der avondbladen kon niet verschijnen. ROEMENIE. DE REIS VAN HET KONINGSPAAR. Boekarest, 7 April. (W. B.) Het vorste lijk paar is zijn reis noor Parijs, Londen en Bern begonnen. mijn optreden hier als père noble u in een ecnigszins absurde positie brengt?" „!k zal het u, zoolong ik leef, nooit verge ven." antwoordde zij met witte lippen. „Ik heb natuurlijk gcrekc-nd op dc gevolgen van uw koppigheid." „Wat wilt u doen?" „Als u vol blijft houden, u mijn ongewenscht gezelschap op tc dringen, zonder bagage precies zooals Godfrey." „U begon zij verontwaardigd. En dan plotseling: „O, mijn God!" En zij greep hem bij zijn nrm. Hij volgde haar Ijlik over het perron cn daar stond dicht bij den boekenkiosk, op zijn rot achtige manier van links near rechts kijkend, Edgar Donnithorpe HOOFDSTUK XXII. ,.U schijnt dot klein zaakje al heel onhandig in elkaar gezet tc hebben," zeide Baltazar. „Wat kemt hij hier dnen?" vroeg zij woest. „Waarschijnlijk u cn Godfrey op heeterdoad betrappen?" „Hij moet Godfrey hier niet zien." „Dat kan makkelijk gebeuren," zeide Boitazar. „Ik zal dadelijk naar de telephooncel gaen. Maar wat ter wereld kan uw man op het spoor gebracht hebben? Welke onvoorzichtigheid hebt u begaan?" „Ik heb een brief voor hem achtergelaten, om hem te zeggen, dat ik niet langer in zijn huis wildé blijven. Hij is een landverrader." Baltazar sloeg zijn handen in elkaar. „O, hemel! De gewone stommiteit. En dan van zoo'n verstendige vrouw enfinl lk zal zorgen dat Godfrey niet hier komt. Wanneer uw man u vmdt, gebruik dan uw hersens. Zeg geen woord, dat u verraden kan." „Komt u terug?" vroeg zij radeloos. „Ik zal zien," zeide Hij. Hij gmg weg en mengde zich in het dichte gedrang ven soldaten en burgers cn vrouwen en bagage, tot hij bij de rij telephoonccllen kwam. Daar vond feff Godfrey, die ongeduldig op zijn bcuit stond te wachten. „Jongen," zeide hij, „thans zijn alle elemen ten voer een eerste klas klucht aanwezig. De beleetb'gdc echtgenoot, Edgar Donnithorpe, is ook gekomen. Je moet je zoo ganw mogelijk uit de voeten maken." „U hebt hem zeker een wenk gegeven," siste de jonge man door zijn op elkaar gekiemde tanden. ,Je beleedigt jc eigen bloed door zóó iets idioots te zeggen. Ga naar huis en vracht chicr tot ik kom." Godfrey zag de duivelsche oogen en wist toen, ondanks al zijn woede, dot hij een schnn- delükc beschuldiging uitgesproken had. „Ik vraag u wel excuus, sir," zeide hij op zijn hooghartig-militaire manier en liep dan weg. Baltazar aarzelde. Zou hij naor Lady Edna teruggoeii' of nic-t? Wanneer Edgcr Donnithor pe hen niet gezien had. zou het beter zijn Lidy Edno, onschu'.Jig verdacht, haar verhaal le la ten, dat zij zich alleen terugtrok in de eenzaam heid van het bosch, waar zij zoover mogelijk verwijderd zou zijn van dc gevolgen von 'zijn politieke schanddaad. Moor wonneer hij gezien was of Lady Edna bekend had, dat hij bij haar geweest was, zou het feit, dot hij haar op het kritieke oogenbÜk in den steek gelaten had, idioot uitgelegd kunnen worden. Hij beslool te rug te gaen. Hij zog ze dadelijk tusschen de bewegelijke drukte: den man, met zijn rug naor hem toe en met zijn hond aan den wagen, waarop de ba gage opgestapeld was; de vrouw tegenover hem. met een ironischen glimlach op haar lippen. Een duivels mooie vrouw, vond Boitazar. D»> jongen had smnnk. Hij ging nonr hen toe. „Hn, Dcnnithorpel" De magere man keerde zich om en toon be sefte Baltazar, dat hij het verkeerde besluit ge nomen had, want hij was de laatste, dien do ander verwachtte tc zien. „Jij? Wat doe jjj hier?" schroeuwdo hij. „Stil!zeide Lady Ed#n. hem ccn lik op zijn arm gevend. „Je bent niet thuis ot in het La gerhuis. Jc bent op ccn openbare plaats cn da- d?!i k hebben wc ren kring mcnschcn om ons heen. Laten wc deen alsof we vroolijk zijn en met vacantie uitgaan!" Edgar Donnithorpe wierp een angstigen blik om zich heen, om te zien, of zij ongewcnschte aandacht getrokken hadden. Maar de mensehen kepen ior.gs hen heecn of stonden in kleine groepjes dicht bij hen, geheel opgaande in hun eigen zaken. ,.Ik vraag je," zeide hij op fluisterenden toon, „wat je met mijn vrouw op dit station doet." „Ik breng Lady Edna naar den trein. Was het noodig j edaorvoor permissie te vragen?" Lady Edna lachte spottend. „Voor zoover ik de zaak bc.rijp, verwachtte mijn man mij hier met uw zoon Godfrey te zien." Donnithorpe keek gemeen van den een naar den onder. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1