Spoorhorloges f 13.50 BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS m"nf!n v°oc DE EEMLANDER PRIJS DER ABVERTENTlEH roet inbegrip van een Wachter, wat is er van den nacht GAMES EN KINDER MODEHUIS L' HIRONDELLE" Willem Groenhuizen SVBEDA3LLES FEUILLETON. Terug in het leven. 22e Jaargang No 239 ioort 2.10, idem lianco per post f 3.—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.J76, alzondcrlïjkc nummers C .05. AMERSFOORTSC! j» DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. aRNHEMSCH<E POORTWAL 2A. postaekenino M°. 4T910. TEL. INT. 613. Woensdag 9 April 1924 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-advc.tentiên voor de hcUt der prijs Voor handel cn bcdrijt bestaan zeer vooidccligc bepalingen voor het advertecicn Lcnc circmairc, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Met deze vraag kwamen de Edomieten, die woonden ten Zuiden van het Jooclsche land tot den profeet Jezaia. „AVat is er van den nacht? Hoe staat het met de wereld? Zal er spoedig een betere tijd aanbreken voor onzen handel, voor ons volksbestaan Zal de vrede eindelijk komen Zij vertrou wen dat de profeet, de wachter, hun de toe komst zuiver voorspellen kan.WIaar neen, hij moet hen teleurstellen: „Morgen komt, en ook nacht." Zoowel de morgen als de nacht gaan aan zijn oog voorbij, zonder dat hij weet, aan welke de overwinning zijn zal. Wachter, wat is er van den nacht? Zoo vroeg 75 jaar geleden Da Costa in zijn tijd zang. Wel leek hem de toekomst donker, en hij klaagde over den vooruitgang en de ver vluchtiging, over de omwentelingen die de stoommachines hadden gebracht, over de ontkerstening der volken. Ook wij, die met geheel andere oogden de werkelijkheid beschouwen, ook wij vragen: Wat is er van den nacht? Is het dan nacht om ons heen? Wij wil len de dingen niet donkerder voorstellen dan ze zijn. Zwartgalligheid, somber pessi misme kan veel bederven. Een al te groote ongerustheid over mogelijke debacles, be spoedigt den val. Maar evenzeer moeten wij ons onthouden van een oppervlakkig opti misme, van een luchthartige zorgeloosheid, waarvan het bekende voorbeeld, minister S. de Vries zich verzettende tegen het vrij- zinnig-demokratische voorstel van een hef- fing-in-eens, omdat naar zijn meening 's lands financiën zoo'n gunstig aspect ver toonden, ons nog klaar voor cogen staat. Duister is het om ons heen. Openbaarheid is licht, zegt een oude spreuk. Maar wat ge beurt er nog veel, dat het licht niet mag zien. De demokratie eischt openbaarheid, op dat er een eind kome aan al dat geknoei en gekonkel, ook in het diplomatiek verkeer tusschen de volken. Duisternis is er ook nog op sociaal ge bied. Mag het in een verlichte samenleving voorkomen, wat er nu al maanden gaande is in de Twentsche industrie? Lirkt dc toe komst niet donker voor wie iedere verscher ping van den klassenstrijd betreurt? A'l wat, reactionnair is, maakt zich sterk om den teruggang tot den goeden ouden tijd te be spoedigen. Nu kan het in sommige moeilijke gevallen noodzakelijk zijn, een offer te bren gen aan de reactie. Maar eike stap achter waarts, die niet zoo spoedig mogelijk ge compenseerd wordt door een grootere voor waarts, beteekent onherstelbare schade voor de volkskracht, voor onze geheele cultuur. Dit willen de reactionairen, die juichen over iedere verlenging van den arbeidstijd en Over iedere loonsverlaging, niet Inzien. De reactie wordt in den laats ten tijd bui tengewoon overmoedig. Het Vlootwetvoor- stel is goed en wel van de baan, of men treft maatregelen waardoor de gehuwde ambte naressen worden gedupeerd, of er worden heftige aanvallen ondernomen op het onder wijs, het geestelijk voedsel van het volks kind. Geen noemenswaardige bezuiniging op im-productieve uitgaven als voor leger en vloot, maar wel op het meest productieve, het onderwijs, dat toch een van de middelen is, waardoor de ongelijkheid der ontwikke- lingsvoorwaarden eenigermate kan worden verzacht. Het onderwijs, dat wij, zonder te willen verdedigen, de overdrijving naar den kant van eenzijdige verstandsverlichting, toch durven noemen een der belangrijkste factoren van den geestelijken vooruitgang der menschheid. En de reactionairen, die, zooals hun naam zegt, terug willen, zijn na tuurlijk diep in hun hart bevreesd voor allen vooruitgang en ontwikkeling, al zeggen zij ihet niet met zooveel woorden. Wachter, wat is er van den nacht? Ja, naoht is het nog. Maar de morgen komt. Wanneer wij geen geloof hadden in een lichtende toekomst, zou al ons werken ver geefs zijn Ais wij terugzien, wot is er al een goeds bevochten; en de pioniers, - die onvermoeid hun krachten hebben gewijd aan de voorbereiding van het nieuwe, zooals een Aletta Jacobs, de kranige strijdster voor vrouwenrechten, zooals de leiders, die het volk uit zijn verdrukking hebben trachten op te heffen, zij zijn geweest de menschen van het onverwoestbare vertrouwen, en ook nu zullen zij zich door de aanstormende reactie niet uit het veld laten slaan. Want er is in dezen neerdrukkenden tijd veel dat moed geeft. Het zal goed zijn, het 'hier openlijk te constateeren. Daar gaat een stroom van religieuse belangstelling door de wereld, welke stroom zich, zooa-ls vanzelf spreekt, lang niet altijd in kerkelijke banen leiden laat. Willen de kerken hun vat op de massa niet geheel verliezen, dan zullen zij zich moeten aanpassen aan de eischen van den nieuwen tijd. Wij zullen hier nu niet meer van zeggen, het zou vallen buiten het bestek en de bedoeling van dit artikel. Maar nu is dit het merkwaardige, dat die herle vende religie onmiskenbaar sociaal georiën teerd is. Was b.v. een tijdlang een der hoofd kenmerken van de moderne richting het op- de~spils-gedreven individualisme, het zoe ken en beleven van eigen zieleheil, in de laatste jat en is er een kentering gekomen. Men zoekt meer aanraking met en beïnvloe ding van de kuituur; de nooden van de samenleving maken dieperindruk, men voelt dat men juist als godsdienstig mensch hiertegenover niet werkeloos mag blijven slaan. Het begin van de kentering open baarde zich al in de jaren, toen de bewe ging voor staatspensionneering opkwam. Hoeveel godsdienstigen. waaronder verschil lende predikanten, hebben niet hun beste krachten aan deze goede zaak gegeven, en doen het nog? Een heel eigenaardig voorbeeld van deze verandering leverde eenige jaren geleden de Rem ons trant sohe professor Heering. Bij net vrijzinnig publiek zeer geliefd om zijn pre diking, die echter tamelijk individualistisch getint was. baeTde hij plots :!ing groot op zien door zijn brochure: „De Kerk als rnaat- KciiappeHjk geweien". Da: mammen als prof. Heering en prof. Koessingh, wier invloed in vrijzinnig-godsdienstige kringen zeer groot is, van oordeel zijn, dat de Kerk ook een sociaie rocoing heeft, is een belangrijk tee- •ken de:. Ook de Vrijzinnig-Christelijke Studente.v- er. Jongerenbonden stellen zich steeds meer open voer maatschappelijke vraagstukken, wrat blijkt uit hun goedge slaagde Sociale-, Politieke- en Pacifistische Conferenties. Hetzelfde is het geval, hoewel in minden sterke mate, bij de links-ortho doxen. Natuurlijk komt er telkens verzet ven conservatieve zijde, maar het is de. vraag of deze frissche stroom ooit te keeren zal zijn En zoo is het niet alleen in ons land. maar bijna overal. Deze réliigieuse bewustwording, die zich ook sociaal wil uiten, is een moed gevend verschijnsel in het duistere lieden. Niet dat wij overdreven verwachtingen koes teren: goede dingen komen langzaam. Te recht maakte mr. Merchant onlangs aan het slot van oen zijner parlementaire redevoe ringen het oude woord tot het zijne: Die gelooven, haasten niet. Maar wel is het een gunstig teeken, dat het geloof in de moge lijkheid, die noodzakelijkheid van socialen opbouw steeds sterker wordt. Laten wij denken aan de groote lijden Waaraan wij bouwen met ons klein be staan f BEDUIDEND LAGER ZIJN DE PRLJ ZEN ONZER CONFECTIE EN MODE ARTIKELEN DAN ELDERS, EEN BLIK IN ONZE ETALAGES OVERTUIGT U DAARVAN EN MAAKT U TOT EEN GE REGELDE BEZOEKSTER ONZER ZAAK. WAAROM ZOUDT OOK GIJ VAN DEZE LAGE PRIJZEN NIET PROFI TEEREN? HET BETEEKENT GROOTE BESPARING OP UWE UITGAVEN. VERKOOP h CONTANT. 5J 16-18 Lanaestraat - Amersfoort JUWELIER. Lanaestraat 43. Telcf. 852. Poslr. 7582. VOLKENBOND. DE COMMISSARIS-GENERAAL VOOR HONGARIJE. De Raad van den Volkenbond heelt tot com missaris-generaal van Hongarije benoemd den bankier Smith uit Boston, lid van de Amerikaan- sche delegatie ter vredesconferentie van Parijs. Hij nam deel oan dc orgonisatic van hel Chi- necscha consortium en de regeling der Mexi- caansche schuld; hij zal de volgende weck naar Boèdapest vertrekken. DUITSCHLAND. 1>E SCHADELOOSSTELLING. Hedenochtend indiening van dc rapporten der commissies van deskundigen. P a r ij s8 A p ri i. (Ha vos). De commissie- Dawes heeft vanochtend om half T kennis ge nomen van dc drukproeven der rapporten. De meeste cijfers, die erin moeten voorkomen en waarvan de vaststelling tot het lontstc oogen- blik werd aangehouden, zullen vandaag v/orden vastgesteld. Bevestigd wordt, dot dc officieele overhandi ging morgenochtend om TÖ uur zal plaats vin den. UIT HET BEZETTE GEBIED. Terugkeer van spoorwegmonnen. Keulen, 8 April. (W. B.) Gedurende het Rocrconflict waren, in ronde cijfers uitgedrukt, uit het spoorwegdistrict-Kculen 3500 spoor- wegmannen verbannen Tot dusver zijn daarvan 522 beambten en 208 arbeiders in hun woon plaats teruggekeerd. De overigen vertoeven nog steeds in onbezet Duitschland. Uitvoer van brandstoffen. Keulen, 8 April. (W. B.) Volgens ecne verordening der Rijnlandcommissie is de uit voer van brandstoffen (cokes, kolen en bruin kolen) naor het buitenland, ook naor het Saar- gebied, alleen toegestaan na verleening van een bizonder consent door dc Micum le Düssel- dorp. Aanvragen voor uitvoer moeten op bizon- dere formulieren zijn gesteld. Bladert verboden. Dc te Berlijn verschijnende Deutsche Tages- zcitung is blijkens een Wolff-telegram door de bezcttingsoutoritciten tot 4 Mei a.s. in het be zette gebied verboden, terwijl de te München veischijnen<^e Grossdeutsche Zeitung, alsmede het Berlijr.sche weekblad „Elsaslothringische Bilder" permanent verboden zijn. DE ONDERHANDELINGEN MET DE MICUM Het standpunt der industricelen. Dusseldorp, 8 April (W. B.). In de heden geopende onderhandelingen tusschen dc Micum en dc Duitschc industrieelcn verklaarde de commissie van Zes namens laatstgenoemden, dut dc verplichtingen, die de industricelen bij de overeenkomsten met do Micum op zich heb ben genomen, niet langer kunnen worden ge dragen. Dc mijnbouwindustrie in het Roerge bied ontkende niet dc groote betcekcnis vqn den factor, dat het werk in het Roergebied na 15 April zooveel mogelijk ongestoord kon wor den voortgezet. De commissie verklaarde zich deswege bereid ook nu 15 April dc leveringen in noturo der mijnen voort te zetten, indien dc financicclc mogelijkheden donrtoc zouden worden geschapen. Dc onderhandelingen' leid den tot geen resultaat en worden Vrijdag her vat. ONDERHANDELINGEN OVER EEN VERDRAG MET OOSTENRIJK. Wiesbaden, 8 'April. (W. B.) Heden zijn hier de onderhandelingen begonnen over het Duitsch-Oostenri;ksche handelsverdrag. DE VERKIEZINGEN VOOR DEN BEIERSCHEN LANDDAG. Dc uitgebrachte stemmen. München, 8 April. (W. B.) De telling der stemmen, uitgebracht bij de verkiezingen voor den Beicrschen Landdag, is thans geëin digd. Dc soc.-dcm. verkregen 453.821 stem men, het Völkische blok 401.862, de vcrcenigde nationale rechterzijde 197.500, de communisten 203.017, de Beierschc Volkspartij 919.587, de Bcicrschc Boeren- en Middenstandsbond 207.022 stemmen. Het aantal inzake de volksbeslissing uitge brachte stemmen bedraagt, voor zoover geteld, 1.224.017 met „ja" cn 1.263.892 met „neen". Dc vcrdecling der zetels. München, 8 A p r i 1. (W. B.) Indien wordt aangenomen, dot op elke 26.000 stemmen oen mandaat valt, zullen de zetels in den Beiërsclten landdag aldus worden verdeeld: Beiersche volkspartij 36 Völkische blók 18 Soc.-dcm. 16 Nationale rechterzijde 7 Communisten 7 Boerenbond 7 Duitsch blok (democraten) 3 Nat. lib. partij in Beieren 2 DE WURTEMBERGSCHE REGEERING Een nieuwe staatspresident. Stuttgart, 8 April. (W. B.) Dc landdag heeft staatsraad Rau tot staatspresident geko zen. Deze neemt tevens dc ministeries vffri ar beid, voedselvoorziening cn eerediensi op zich. Hij heeft tot minister van financiën benoemd Bolz, en tot minister van justitie Beycrlc, die bei den reeds minister waren. DE SAKSISCHE LANDDAG. Dresden, 8 April. (W. B.) Het vülkisch- sociole blok van Saksen heeft om een volks referendum verzocht nopens de ontbinding van den Saksischen Landdag. DE STAKINGSACTIE. Stopzetting cencr fabriek. Berlijn, 8 April. (W. B.) Dc firma Knorr- Bremsc te Lichtenberg- bij Berlijn heeft heden voormiddag het hcele werk stopgezet, aange zien een deel van het personeel niet aan het werk was gegaan. Typografcnstaking tc Muinz. Mainz, 8 April. (W. B.) De drukkers heb ben hedenochtend wegens loongeschillen het werk neergelegd. De burgerlijke kranten komen niet uit. Nog een kronlenstoking. Görlitz, 8 April. (W. B.) Wegens een loongcschil is hedenochtend het personeel van de drie burgerlijke dagbladen alhier in staking gegaan. Dc Duitschc spoorwegstaking voorkomen. B e r I ij n, 8 April. (W. B.) Op grond van een hedenmiddag genomen definitief beftuit van het kabinet om con loonsverhooging van zes pfennig per uur toe tc staan, is in een duarnu plants gehad hebbende bespreking tusschen ver tegenwoordigers van het rijksministerie van verkeerswezen cn van het rijksspoorwegperso- nccl overeenstemming bereikt. EEN WEDSTRIJD-ONGELUK. Maagdenburg, 8 April. (\XB.) Bij den betrouwbaarheidsrit voor motorfietsen on\ den grootcn Grude-prijs voor 1924 op het tra ject MaagdenburgHannoverMaagdenburg is dc persauto verongelukt. De vijf inzittenden werden meer of minder ernstig gewond. ERNSTIG ONGEVAL TE BERLIJN. Berlijn, 8 April. (N. T. 'A. Draadloos). In het Westen van Berlijn is hedenmiddag een auto-omnibus omgekunteld, toen deze voor een andere auto wilde uitwijken De omnibus recdl hierdoor tegen een reclamezuil. De wagen werd totaal verbrijzeld. Vijf personen werden zwaar gewond. BELCJE. DE TOESTAND VAN DEN KONING. Brussel, 8 April. (B. T. A.) De koning, die Zondag eenige graden koorts had, maakt het beter. De griep heeft hour normaal verloop. De vorst houdt nog zijn kamer, maar heeft zijn werkzaamheden hervat. FRANKRIJK. DE SAMENSTELLING VAN HET PARLEMENT. Parijs, 8 April. (Hovas). Dc ministerraad heeft besloten, dat de regcering vóór het wets ontwerp zal zijn, waarbij de duur van het lid maatschap van het parlement op 6 jaar wordt gesteld en om de 2 jaar een derde van dc leden aftreedt. DE FRANSCHE MARINE. Parijs, 3 April. (Hovas). De Kamer heeft met 415 tegen 70 stemmen het wetsontwerp, door haar aangenomen cn door den Senaat ge wijzigd, nopens den bouw van 10 vlootcenhc- den, hetgeen het tweede deel van het vlootpro- grnmmo vormt cn een uitgave van 40 milliocn betreft, aangenomen. Eveneens heeft zij hol door den Senaat teruggezonden ontwerp no pens de werken tot uitbreiding van de Rijnho ven tc Straatsburg oongenomen. Par ijs, 8 April. (B. T. 'A.) De Senaat heeft met 285 tegen 5 stemmen het wetsont werp nopens het vlootprogrnmma, dat door de Kamer aanvaard was, aangenomen. GOUDZENDINGEN VAN PARIJS NAAR LONDEN. Betlijn, 8 April. (N. 1; 'A. Draadloos). Volgen: do Populaire werden derliqn tonnen goud van Porijs naar Londen gctrensportccrd. Dc bladen vermoeden, dot dit goud als betaling der kosten voor cie jongste steunactie van den frank gebruikt zal worden. NIEUWE BOTSINGEN AAN DE S'/RISCHE GRENS. Berlijn, 3 April. (N. T. A. Draadloos). Volgens can bericht uit Adano kwam het tot nieuwe botsingen tusschen Turken cn Franschen aan dc Syrische grens, waarbij twee Franschen gedood werden. ENGELAND. DE HUURWETTEN. Een nieuw initiatief-voorstel. Londen, 8 April. (N. T. A. Draadloos). Toen het Lagerhuis hedenmiddug bijeenkwam, deelde Macdonald mede, welke houding de re geering denkt aan tc nemen in verband met de nederlaag van gisteravond ten aanzien der huur- opzeggingswet. Hij zeide, dat, aangezien het huishoudelijke reglement verbiedt, een verwor pen voorstel opnieuw in tc dienen, dc regcering een initiatiefvoorstel van het lid Simon tot het hare wcnscht te maken, waarbij eveneens de uitzetting van huurders wordt voorkomen cn welk voorstel reeds in tweede lezing is-geweest. Hij voegde cr aan toe, dot dc regeering dit wets voorstel ducht te wijzigen en te verbeteren, waardoor het bruikbaarder zóu worden, terwijl zij er tevens een bepaling in denkt op te nemen Naai het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Vooi Nederland bewerkt door W. J. A. RÓLDANUS Jr. 66 „Hij is vandaag ongeveer twee uur lang bij je geweest Ik had mijn goede redenen om jullio te verdenken. Ik ben naar uw huis gegaan, Mr. Baltazar, en heb naar uw zoon gevraagd. Ik heb uw Chineeschen secretaris gesproken „Hij zag Baltazar's onwillekcurigen woedenden blos. „Heusch," ging hij voort, „ik moet hem van alle indiscretie vrij pleiten. Hij kent mijn positie in de Regeering en toen ik hem zeide, dat ik je zoon noodzakelijk over dringende politieke za ken moest spreken, heeft hij mij gezegd, dat ik hem aan Waterloo Station zou kunnen vinaen." „Je bent er leelijk ingeloopen," zeide Bnltu- zar met een spottenden grijns. „Mijn zoon weet evenveel van de politiek als de zool van mijn laars. Quong Ho heeft natuurlijk gedacht, dat je mij bedoelde En je bent hierheen gekomen en nou zie je, dat ik je vrouw naar den trein breng. Zij heeft mij getelephoncerd, dat ze je huis verliet dat ze bij vrienden ging logec- ren dat zij den raad van een man van de wereld wilde over den ernstigen stap, dien zij deed als een echte vrouw heeft zij natuurlijk eerst den stap gedaan en toen om raad gevraagd en ik heb mij natuurlijk tot haar beschikking gesteld. Vindt je zelf niet, dat het beter is Lady Edna te laten vertrekken? Hier is haar kruier. Ga mee, dan zullen we haar "naar haar coupé brengen 1" Hij genoot kostelijk. Donnithorpe, overdon derd, plukte aan zijn snor. De kruier kwam en tikte aan zijn pet. „Het begint tijd te worden, madam. Ik heb de twee plaatsen gereserveerd." „Eén plaats," zeide Lady Edna vlug. „Pardon, madam. Ik docht, dat u gezegd hadt, dot de mijnheer met u mee ging." „Eén plaats. Ik heb gezegd, dat ik nog een mijnheer moest spreken." De kruier reed de bagage weg. Lady Edno wilde hem volgen, doch haar man greep haar rirw bij haar po!s. „Nog niet." „Laat haar los," beet Baltazar hem toe. Donnithorpe liet hoor los, stak zijn hond in zijn borstzak en haalde cr een paar blaadjes pa pier uit. „Je hebt gezegd: twee plaatsen. Je was van plan met hem weg te gaan. Er zit de een of andere truc achter. Maar ik heb jc in mijn macht, mylody. Kijk hier eens even naar vóór je weggaat." Lady Edna werd doodsbleek en greep Bal tazar's arm om niet te vallen. In haar haast na Godfrey's vertrek, het pionnen maken, telepho- neeren, inpakken, -het jagen door Londen om do vriendin te vinden, wier hulp onmisbaar was, had zij het stukje papier in de geheime lade met het verouderde plan vergeten. Thans drong alles tot hoor door. Haar man was al eerder in die geheime lade geweest Vandaar het artikel in The Morning Gazette. Haar eerste instinct was het ware geweest. Hij was weer naar de lade gegaan. Zij kon niet begrijpen hoe hij het mechaniek van de veer ontdekt had. Doch hij had het stuk papier gevonden, det zij in haar dwaasheid niet had vernietigd en wat nog meer? Als in een droom hoorde zij haar man zeggen: „Als hij je amant niet is, wat zeg je dan hier van? Hier is het bewijs. Dit is een zaak voor krijgsraad en gevangenis." Nog steeds Baltazar's arm vasthoudend, wist zij met inspaning van alle krachten haar zelf- beheersching terug te krijgen. „Jij hond!" fluisterde zij. Baitazar, die besefte, dat de comedie. waarin hij zoo meesterlijk een rol gespeeld had, uit en een tragedie daaivoor in de plaats gekomen was, strekte zijn hand naar de papieren uit. „Laat ik eens zien." Maar Donnithorpe glimlachte zijn gemeen, spottend glimlachje. „Neen. Zij zijn tc kostbaar. Ik zal ze vasthouden." „Een eindje achteruit!" En daar op het benauwde, met glas bedekte perron, te midden van duizenden menschen misschien, stonden die drie kalrn pratende men schen te strijden met het noodlot. „Dot is cp jouw papier gescheven. Het is een geheim van het Ministerie van Oorlog. Het verraadt de geheele strategie van het opper bevel." Baltazar klemde zijn lippen op elkaar cn zijn op den kleinen man gerichte oogen brandden als vuur. In Donnithorpe's handen' was het do cument Godfrey's doodsvonnis. Dan herinnerde Baltazar zich den schok ,dien hij in Sheepshanks' kamer gekregen had, toen hij voor het eerst een brief van Godfrey ge zien had, en Godfrey's latere verklaring om trent de overeenkomst van het handschrift. „Heb je het gezien? Dat verraadt alles," ging Donnithorpe voort ,Jk heb het gezien," zeide Baltazar. „Ik heb het voor je vrouw geteekend." „Jij?" riep Donnithorpe ongeloovig uit, ter wijl Lady Edna diep adem haalde en Baltazar's arm nog harder vastpakte. „Waar heb je die inlichtingen vandaan?" „Over een paar dogen word ik minister van het nieuwe departement," zeido Baltazar, „en ik weet alles, wet er in het Oorlogskabiriet be handeld wordt." „Moor het is het handschrift van jc zoon!" „Het is mijn hondschrift," zeide Baltozar kalm. Hij* haalde uit zijn zak een pakje nantccke- ningen voor een redevoering en gaf die aan Donnithorpe. „Vergelijk maar, als je wilt." Donnithorpe gaf ze hem weer terug met een vreemden grijns en hield hem het andere stuk papier voor. „Dus dan heb je dat ook geschreven?" Baltozar keek ernaer. Het was het eerste blad van een brief, waarvan de andere bladen afge scheurd waren. Lady Edna zag het en weer wan kelde zij. De eenige von Godfrey's brieven cn dan nog slechts een gedeelte ervan dien zij bewaard had: twee bladzijden, die een harts tochtelijke liefde ademden, die zij niet ge droomd had dat in het werkelijke leven een man voor een vrouw hebben kon. Zij had ver geten, dat. zij dien ook in de geheime lade had loten liggen Angstig staarde zij naar Balta zar's gezicht. Zijn lippen vertrokken zich tot een glimlach. „Ja, dat heb ik ook geschreven," zeide hij. „Dan ben je een verdomde ploert!" riep Don nithorpe uit. „Best mogelijk," zeide Baltazar. Donnithorpe wendde zich nu op zijn ratach- tige manier tot zijn vrouw. „Wat heb jij daarover te zeggen?" Eensklaps herstelde zij zich ven haar aanval van schrik en schaamte; zij liet Baltazar's arm los en keek haar man minachtend aan. „Niels," antwoordde zij. „Jc kan je nu vleien, dat je alles weet." Hij lette niet meer op haar woorden, doch keek nogmaals met oen grijnslachje van den ccn naor de ander. „Een mooi paar! Jij, mylady. En jij, mijnheer de minister van Propagnndo. Maar nu volt mij in, dat je dat wegloopen zult moeten uitstellen." „Je hersens zijn op den loop, beste kerel," zeide Baltozar. „Een minister loopt niet met een vrouw weg. Waar is mijn bagage?" „Dnor," antwoordde Donnithorpe, naar het perron wijzend. „Heeft de kruier niet# gezegd, dat zij twee plaatsen besteld had één voo/ een heer?" „Het begint nu heusch vervelend te worden," zeide Lady Edna. „Ik heb je toch al gezegd hoe het misverstand ontstaan is." Dc bezorgde kruier, die reeds een fooi van vijf shillings gehad had cn tot ccn ros behoor de, dat even rijkelijk gezegend was met men- schelijke gebreken als weik ander ook ter we reld, kwam aangesneld. „Ik heb een hoekplcots gevonden, madam, cn alles in den coupé gezet. U hebt niet veel tijd meer!" Plotseling kwam zij tot het besef van de vreeselijkc eenzaamheid, die haar wachtte in het verafgelegen landhuisje in het bosch met slechts één oude vrouw als gezelschap. Neen, neen! Haar geheele wezen kwam in verzet tegen de groteske dwaasheid van zulk een levend be graven worden. „Zij zou krankzinnig worden, als zij afgesneden was van iedere gelegenheid om de ontwikkeling van deze zenuwbrekende ge schiedenis onmiddellijk te hooren. Dat zou zij niet kunnen uithouden. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1