AMEBSFOOBTSGH DAGBLAD HOTEL „lONOPOLE" 2e Paaschdag CONCERT STROOHOEDEN VERNIS Regenkleeding F.H.Lomans ABOÜHEMEKTSPRIISp" 1 v;or Amcr* PRIIS DER ADVEHTENÏIEK met inbegrip van een BUITENLAND. „L5 HIRONDELLE" Elects*. Technisch Bureau NI MIDDENSTANDS GIEOIETBANK MOS HEUST K0STEL00ZE OVERSOWING MEDAILLES Spoorhorlooes f 13.50 a. s. 2e ORCHESTRE TZIGANE in Lnncliroom Princesse. SPORTNIEUWS DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. UTRECHTSCH SOLISTEN ENSEMBLE. in alle kleuren per flacon 25 ct. A. v. dl« WEB Lasigesiraat 23 16-18 Lamestraat /imarsfoort Otrechtscbestraat 15 Telef. 483 Willem Groenhuizen s. DUIJKER - Havik 29 - Tel. 773. 22a Jaargang No 247 loort 2.10, idem uanco per post 3.—, per week (met cratis verzeker ng tegen onge ukken) 0.J7& airondeilljke nummers C.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 513. Zaterdag 19 April 1924 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adve tentien roor de helft der prijs Voor handel cn bcdrijl bestaan zeer vooidccligc bepalingen voor het advcriccien Kcnc citcuiaire, bevattende de vooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden- DUITSCHLAND. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Een verklaring von Marx. Berlijn, 17 April. (N. T. A. Draadloos). Rijkskanselier Marx verklaarde oan een verte genwoordiger van de Matin, dot no de aanvaar ding van de plannen der deskundigen gratie voor dc om politieke redenen veroordeelden en do terugkeer der ballingen wel automatisch moesten voortvloeien uit den nieuwen staat van zaken. Hij legde er verder den nadruk op, dat, zoodro waarborgen van algemeenen aard waren geschapen ter vervanging van de locale panden, de bezetting van het Roergebied niet langer ge billijkt kon worden. Een conferentie der geallieerden tc Londen Brussel, 18 April (B. T. A.) De Nation Beige schrijft: Ondanks de tegenspraak in offi- cieele kringen te Parijs en Londen meenen wij te weten, dat de conferentie der geallieerden na Paschen te Londen zal bijeenkomen. De Engel- sche, Fransche en Belgische ministers zullen zich beig houden met het rapport der deskun digen als basis voor de schadevergoedings- eischen. België zal vertegenwoordigd worden door Theunis en Hijmans, Frankrijk ongetwijfeld door Louchcur cn de Jouvcnel. Mccdonald zal stel lig de conferentie voorzitten. Verklaringen var. generaal Dawes. Rome, 18 A p r i 1. (Havas.) Generaal Dav.es, die te Rome vertoeft, heeft opnieuw verklaard, dat de Duitschers ve.goeding moeten geven voor de ramp, waarvoor zij alleen verantwoor delijk zijn. Frankrijk heeft verstendig gedaan de Roer te bezetten. Dit heeft den o.beid der des kundigen mogelijk gemaakt en waarborgt op de meest o'doende wijze dc uitvoering van de lasten, die de deskundigen eenstemmig op Diötschlond's schouders gelegd hebben. Een onderhoud tusschcn Poin- caré en Theunis verwacht. Uit Parijs wordt d d. 18 April aan het HblcL gemeld Het besluit van de Commissie van Herstel opent thans een periode, die kort zal moeten zijn wat aangaat dc besprokingen tusschen de rcgecringen. Eenerzijds eischt men hier een voorafgaande overeenstemming tusschch dc geallieerden wat betreft de eventucelo politieke sancties, tegen Duitschland to nemen in geval het wederom in gebreke mocht blijven; ander zijds wenscht men af te wachten, hoe Duitsch land de aan dit land gestelde voorwaarde zal vervullen om aan de Commissie van Herstel zijn wetsontwerpen en besluiten mede tedeelen, die ten doel hebben, de voorstellen der des kundigen te verwezenlijken. Men voorziet moei lijkheden met Londen, daar de Engelsche pers van oordeel is, dat economische sancties vol doende zouden zijn en dat politieke sancties ge weigerd zouden moeten worden. De volgende week zal waarschijnlijk een on derhoud plaats hebben tusschen Poincaré cn Theunis om het Fransch-Belgische standpunt te dezer zake vast te stellen. Wat betreft het doen van meaedeelingen door de Duitsche regeering van haar wetsont werpen, is de Commissie van Herstel er in geslaagd de verschillen tusschen hoor leden uit den weg te ruimen. De verschillen hadden zich geopenbaard in een officieuze bespreking, doch werden later in de officieelo zitting weggeno men. Ofschoon dit besluit om het doen van mededeeling van deze wetsontwerpen teeischen wordt beschouwd als «en persoonlijk succes van den FTanschen gedelegeerde, den heer Barthou, uit men vandaag toch twijfel aan de bedoelingen van de Engelsche en Italiaanschc gedelegeerden, die deze plannen zouden willen loten veranderen. De Echo de Paris voorziet reeds bezwaren, zelfs van de zijde van Ame rika, dat zou zeggen wanneer gij het debat weer opent, maakt gij een verzoening onmo gelijk. In het algemeen echter is de pers van ochtend tevreden. De Matin waardeert vooral, dot dc Commissie Duitschland aldus dwingt, het eerst het woord te nemen en voorstellen te doen. Het Journal schrijftHet verleden ver biedt ons ook maar eenig optimisme te koes teren. Niettemin is de hemel opgeklaard. EBERT OP REIS. Berlijn, 18 April. (W. B.) De rijkspre sident is te Bad Mergentheim aangekomen, waar hij een kuur zal doen. DE A^. RIJKSDAGVERKIEZINGEN. Max Hölz eerste candidaot der communistische portij. De bekende rooverhoofdman Max Hölz is door het bestuur der communistische partij bo venaan op de lijst dezer portij voor de rijksdag- verkiezingen geplaatst UIT HET BEZETTE GEBIED. De douane-ontvangsten m dc bezette gebieden. Cob 1 enz, 17 April. (B. T. A.) De op brengst van de douanerechten van het Roerge bied in het Rijnland, alsmede van de belastin gen en uitvoervergunningen van het Rijnland alleen, bedroegen in de eerste decade van April 15.800.539 goudmevk, terwijl voor de gemid delde decade van Maart 10.907.462 goudmark werd bereikt. De Ideme geconstateerde ven mindering van de ontvangsten van belastingen en uitvoervergunningen is toe te schrijven aan do toepassing van de regelingen, waarin is voorzien in belangrijke verlagingen van de uitvoerrechten voor handelswaren. Voor de douanerechten gaat de stijging in ontvangsten voort De tarieven daarvan zijn ongewijzigd gebleven. Er blijkt daaruit, dat de handel met het buitenland actief is gebleven. Vcroordeelingcn. M a i n z, T8 A p r i 1. (B. T. A.) Dc krijgsraad heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van de sabotage in de Roe.- in Mei en Juni 1925. Er waren 30 beklaagden, waarvan 8 op de vlucht waren. De 21 beklaagden, die ter te rechtzitting tegenwoordig waren, zijn veroor deeld tot straffen, variërende van 1 jaar ge vangenis tot 20 jaor dwangarbeid. Dc 22ste is vrijgesproken. Van de niet verschcnenen zijn 2 ter dood veroordeeld, zes anderen tot 20 jaar dwangarbeid. UIT DANZIG. Danzig, 18 April. (W. B.) Do Dnnziger Senaat heeft geweigerd ccn besluit van den Volkslag inzake de afkondiging van een amnes tiewet goed te keuren, maar voor enkele op zich zelf staande gevallen van politieke mis drijven gritie verleend. Dit is de eerste maal, dat de Senaat weigert een door den Volkstag aangenomen wet goed te keuren. EEN SCHIP TE WATER GELATEN. Een rede van den directeur- generaal van de Norddeutschc Lloyd. Noar Wolff uit Bremerhoven meldt, had naar aanleiding van het feit. dat op 22 dezer het nieuwe stoomschip Columbus, dot zoowel zal dienen voor personen- als voor postvervoer, zijn eerste reis neer de Ver. Stoten zal aan voerden, de Norddeutsche Lloyd verscheidene journalisten uit Duitschland, Oostenrijk, Zwit serland en de Ver Staten uitgenoodigd het schip te komen bezichtigen. Aan het feestdiner zeide de directeur-generaal van den Norddeut- schen Lloyd, geheimraad Stimming, o.a. „Ik zou do in-de-voart-brenging van dit schip wil len opvatten als een uiting van den wil van ren volk, dat tot de dragers der beschaving be hoort, om te leven, een volk dat niettegen staande. alle hinderpalen ernaar streeft zich ook verder te handhaven. Onze daad bewijst, dot wij hopen en vertrouwen, dat in de wereld eens het verstond zal overwinnen. Wij zijn er ons van bewust, dot wij onder den druk leven van harde cisclien, maar voor zoover die eischen binnen redelijke grenzen blijveo, zul len wij er aan voldoen. Daarbij hopen wij erop, dot onze vrijheid zal worden gewaarborgd. Dat zol algemeen moeten worden begrepen. Wij be schouwen het herstel van de wereld als ccn gemeenschappelijke tank, waarbij wij de ons toegedachte extra-taak op den koop toe nemen. Maar die moet binnen redelijke grenzen blij ven. En die grens moet worden aangeduid. Im mers, slechts door vrije mcnschen kon iets worden gepresteerd. IN BETALINGSMOEILIJKHEDEN. Naar Wolff uit Essen seint, fs het groote ban kiershuis Schwab, Noellc en Co. tengevolge van francs-engogen.enten van het Hamburgschc filiaal in zekere moeilijkheden geraakt Beta lingsmoeilijkheden bij het hoofdkontoor to Es sen schijnen niet te bestaan. Het betreft hier verplichtingen, die einde Mei cxpircercn. Welke feitelijke verliezen daaruit zullen voortvloeien is nog niet tc overzien. GEEN STAKING BIJ DE BERLIJNSCHE HOCHBAHN. B e r 1 ij n, 18 A p r il. (W. B. Op grond van een besluit der functionarissen van het perso neel der Hochbahn is de voct de deur staande staking afgelast. STAKING BIJ DE DAGBLADEN TE STUTTGART. Stuttgart, 18 April. W. B.) De arbei ders bij de burgerlijke dagbladen hebben be sloten morgen in staking te gaan, omdat hun looneischcn niet zijn ingewilligd. FRANKRIJK. DE BELASTING VOOR VREEMDELINGEN. Het besluit van den Porijschen gemeenteraad tot het heffen van belasting van tc Parijs ver blijvende vreemdelingen zol niet onmiddelliik in werking treden. Het parlement zal dit besluit moe-ten goedkeuren en verwacht wordt, dat het nog wel een maand of twee zal duren voor dit geschiedt. UITWISSELING VAN GEVANGENEN. Straatsburg, 18 April. (B. T. 'Ad 'He denmiddag heeft aan het station Kehl dc uit wisseling plaats gehad van Fransche cn Duit sche gevangenen, die om politieke redenen wer den gevangen gehouden. ZWITSERLAND. AARDSCHOK. Londen, 18 ApriL (R.) Uit Territet wordt gemeld, dat daar gisteren de hevigste aard schok is gevoeld, in dertig jaar waargenomen. De schok is overal in Zwitscrlond gevoeld. ENGELAND. OLIVER BALDWIN SOCIALISTISCH CANDIDAAT.* Londen, 19 April. (N T. A. D'aad- loos). Oliver Baldwin, zoon van den vroege: en premier, heeft zich socialistisch condidaat ge steld in het district Carnavon. AUCKLAND GEDDES. Londen, 19 April. (N. T. A. Droa'Boos). Si- Auckland Geddes, die tot voor kort Britsch gezant in Amerika was, is gekozen tot directeur van de Liverpool-London Globe Insurance Com pany. DE UITSLUITING IN DEN SCHEEPSBOUW. Gedeeltelijke opheffing. Londen, 18 April. (N. T. A. Draadloos.) De werkgevers in de scheepsbouwnijverheid maakten bekend, dat zij, aangezien de leden van den Bond van Transportarbeiders het werk algemeen hodden he/vat, do uitsluiting in de onder© deelen van Engeland voor de leden van dezen bond hadden opgeheven. Dames Mantels Dames Mantels Comcoat Gabardine Wol Gabardine 9S.50-I7.50 37.50- 32.50 Biinassende Meisjes en Dames' oeden Kinder Canes en Manteltjes Al deze artikelen het voor- deeligst contant in het Dames- Modehuis Voor Amersfoort en Omstreken. Langegracht 4 Telefoon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders naar een ieder en naar tlle plaatsen in Nederland. Vraagt inlichtingen en vraagt girohoekje. JUWELIER. LanflCSIraat 43. TcleL 852. Postr. 7582. Een goede aanslag der piano bevordert het studecrcn. Is U niet tevreden over Uw instrument, dan kan mijn jarenlange ervaring U mis schien ten di9jistg zijn. Vraagt GRATIS advies zonder ecnige ver plichting. Diploma Toonkunst. MONNEE 4G uur) (3—11 uur) OP VRIJE VOETEN GESTELD. De Amerikaansche schrijver John Wesley dc Koy, die te Londen in voorloopige hechtenis zat in verband met een door de Amerikaansche justitie gedaan verzoek tot uitlevering wegens oplichting, in de Ver. Stoten gepleegd, is door den rechter in Bowstreet onder borgtocht cp vrije voeten gelaten. ITALIË. DE OPENINGSZITTTNG VAN HET PARLEMENT. Bij de openingszitting van het Italiaanschc parlement zullen de fascistische afgevaardigden in rok verschijnen. Ook zullen zij hun ridderor den dragen. Dc communisten, maximalisten en republikeinen zullen de zitting, waarin de ko ning de troonrede zal houden, niet bijwonen. Daarentegen zullen de socialisten vermoedelijk wel aanwezig zijn. Dc regeering heeft bepaald, dot het feest van den arbeid niet op 1 Mei, maar op 21 April, den dog von do stichting van Rome, zal wor den gevierd. De communisten cn socialisten zullen desondanks op 1 Mei bctoogingen hou den. TSJECHO-SLOWAKIJE. DE WET OP DE DRUKPERS. Praag, 16 h p r i 1. (T.-S. P. B.) Na een debat van ruim negen uur heeft het parlement de wet op de druipers oongenomen. TEGEN HET COMMUNISME. P r a s g, 19 A p r il. (V. D.) De Tsjechische regeering zal krachtige maatregelen nemen om dc communistische propaganda tc onderdruk ken. OOSTENRIJK. SLACHTOFFERS DER SPECULATIES IN* FRANCS. Weoncn, I 8 A pr i 1. (V. D.) Baron Rudolf Fiedler, de zoon von don vroegeren Oostcnrijk- schcn veldmaarschalk Fiedler, schoot hedenmid dag zijn 20-jnrigc echtgeftoote dood cn wondde zich daarop zelf levensgevaarlijk wegens zijn groote verliezen bij de jongste franc-speculo- tics. Hij is 27 jaar oud. Hedenavond is hij in een ziekenhuis tc Weencn overleden. Fiedler en zijn vrouw kleedden zich in hun trouwtoilet om te sterven DE BEZUINIGINGSCOMMISSARIS ONTSLAGEN. Ween en, 19 April. (V. D.) Groot op zien is verwekt door het ontslag van den be zuinigingscommissaris Hornik, die belast woS met den „Bearnbtcnnbbna". DE PAASCHVACANTTE VAN Mr. ZIMMERMAN. W e c n c n, 19 April. (V. D.) Mr. Zim merman zal zijn Poaschvacantie doorbrengen te Abbazia. DE ACTIE VAN HET TELEGRAAFPER SONEEL. W e e n e n, 18 April. (W. B.) De telegroof- beambtcn hier ter stede hebben besloten een spoedige beëindiging der onderhandelingen no pens de hervorming der salorieering te eischen. Is tegen het eind deze.- maand geen resultant berikt, don zouden olie middelen worden aan gewend om den strijd tot ccn goed einde te voeren. HONGARIJE. HET HERSTEL VAN HONGARIJE. Boedapest, 19 April. (V. D.) Zooals bekend is, heeft het Hongaarsche porlemcnt de sanccringsvoorstellcn in derde lezing aangeno men. Het parlement is nu voor drie weken ver daagd. Aan het slot van zijn rede werd de mi nister-president niet alleen door de regeerings- .nrtij doch ook door een gedeelte van d*2 op positie luide toegejuicht, nadat hij in zijn redo o.m. uiteengezet had, dat in het voorjaar bij het begin van dc besprekingen over een lee ning Hongarije voor het gevaar gestaan heeft het striidtooneel te worden van een soort Roeractie. Door de besprekingen is het niet alleen gelukt het herstelvroagstuk te eliminee- ren, doch 'ook een goede verstandhouding met de nabuurstoten tc bereiken. Hongarije goot een rustige ontwikkeling tegemoet. Een poli tiek moet gevoerd worden, waarbij rekening gehouden moet worden met de rccele om standigheden.* Hongarije zol echter geen af stond doen van zijn politieke rechten. De posi tie van graaf Bethlen als minister-president is thons zeer versterkt. POLEN. EEN POOLSCHE STAATSCREDIETBANK. Warscha u, yi April. (W. B.) De Poo!- sch ministerraad heelt een ontwei p-vcrord'e- ning goedgekeurd betreffende dc samenvoeging van dc verschillende staatscrdictinstellingen tot een Volkscrdietbank. Het aan den staat tocbe- hoorende kapitaal der betrokken credieti"stel lingen zal het aandeelenkapitaol der nieuwe bank vormen. De taak der bank zal zijn cre- dieten te verstrekken en de credictvcrlcening te organiseeren. De bonk zal het recht krijgen om in goud luidende pandbrieven uit te geven evenals gemeentelijke en spoo.-wpgobligotiën. ZUID-SLA VIE. DE KABINETSCRISIS. Verkiezingen aanstaande. Belgrado, 1 8 A p r i 1. (V. D.) In politieke kringen verwacht men spoedig elgemeene ver kiezingen. Dit zol noodig zijn wanneer alle Kro atische en republikeinsche afgevaardigden zit ting nemen, waardoor het kobinet-Pasitsj slechts over een minderheid beschikt Positsj zol dan liever het parlement ontbinden, dan af treden. Verwacht wordt, dat Pasitsj een beroep op het land zal doerv. RU* \NP. MOSKOU EN FRANKRIJK. P a r ij s, 18 April. (N. T. A. Draadloos). Uit Moskou wordt gemoldDe ïswestia cn de Prowdo doen een heftigen aanval op Poincaré cn dc Fransche houders van Russische obliga ties, die, naar zij schrijven. Rusland willen uit plunderen. Het zijn do Fransche cn Roemcen- schc houders van Russische staatspapieren, schrijven dc bloden, die zelf geld non do sovjet- regeering schuldig zijn. Litwinof heeft verklaard, dat hot goedkeuren van dc bezetting van Bessarabië door Roomenië non Frankrijk cn Engeland duur zal komen tc staan. Alle morcele steun, die aan Roemenie zal worden verleend, zol door Rusland als een daad van vijandschap worden beschouwd. VEREENIGDE STATEN. DE IMMIGRATIE Het weren der Japanners. Tokio, 18 April. (V. D.) Burggraaf Kiyouro, dc premier, gaf in een interview zijn leedwezen to kennen over het drastisch optre den in Ó2 Ver. St. tegen do immigratie van Jn- panscho onderdanen Hij wees crop, dot do besluiten van den Senaat in strijd zijn met do vriendschap, <iic Japan de laatste jaren tegen over Amerika heeft betoond. De premier voeg de eraan toe, dat Japon, do Ver. St. niet het recht betwist hun eigen immigratie to regelen. Londen, 17 April. (R.) Uit Washington wordt gemeld, dat do Senaat met 55 tegen 25 stemmen een motie heeft aangenomen, die de strekking heeft dc quotu der toelating van im migranten voor dc verschillende nationoliteiten vost te stellen op één procent per jaar van het aantal der in dc Ver. Staten aanwezige bevol king van elke nationaliteit. Washington, 18 April. (R.) De Se naat heeft goedgekeurd, dat de volkstelling von 1890 zal worden gekozen als grondslag waarop de quota zullen betrekking hebben, die voor de vaststelling van het aantal immigranten, hetwelk por joor von iedere nationaliteit in de Vereen. Staten zol kunnen worden toegelaten, zijn aan genomen. Washington, 18 April. (R.) Dc Senaat heeft een amendement op het immigroticwets- ontwerp aangenomen, waarbij aan de londbou* wers onder de immigranten een voorkeurbehan deling wordt verzekerd, indien ccn of andere stoot bericht, dat er in dien staat een tekort is aan landarbeiders. Washington, 18 April. (R.) Dc Senaat heeft icnslottc besloten do immigratiequota vtet tc stellen op twee pet; AMERIKA EN HET INTERNATIONALE HOF VAN JUSTITIE. Londen, 18 April. (R.) Uit Waslvingtoil wordt gemeld, dat dc commissie voor de bui- tcnlandsche aangelegenheden uit den Senaat heeft besloten, dat een sub-commissie zich on verwijld zal bezighouden met het overwegen von dc vraag, of dc Ver. Staten zich mootcn aansluiten bij het Internationale Hof van Justitie. Deze actie von de Senaatscommissie voor do buitenlondsche aangelegenheden vindt hoor verklaring in het groote aantal verzoeken van die strekking van kamers van koophandel, vrou- wenverecnigingen cn godsdienstige lichamen. DE VLUCHT OM DE WERELD. Londen, 18 April. (R.) Uit Washington wordt gemeld, dat als gevolg van het feit, dat Martin, dc leider van het Amerikaansche eska der 'legervliegtuigen, dat bezig is een vlucht om de wereld uit te voeren, een noodlanding had moeten doen, het eskader thans bevel heeft gekregen bij elkaar tc blijven. De drie andere vliegers moeten wachten op dc aankomst von Martin Clugnik. H o 11 a n dD u i t s c li 1 a n d. Op 10 Mei 1923 speelde het Ned. XI-tal voor het eerst na den oorlog tegen een officieel Duitsch XI-tal te Hamburg Dc uitslag was 00, wat over het algemeen voor Holland niel ongunstig werd genoemd. Maandagmiddag <£de Paaschdag) ontvangen wij onze Oostelijke buren in het bekende stadion te Amsterdam. Wij vertrouwen dat waar het ow nationaal team ditmaal niet aan vooroefening ontbroken heeft, dat wij dc traditie, dat Hol» land nog nimmer van Duitschland verloor, za(- len handhaven. Voorloopig blijft het bij dezen wensefc. daar wij over de capaciteiten der Duitsche spelers geen oordeel kunnen vellen. Uit den aard der zaak zal het onze gasten een groote eer zijn om ons op eigen grond te klopper, vooral nu zich duizenden Iandgenooten in Holland be vinden, waarvan een groot aantal den wedstrijd zal gaan bijwonen. Voor ons eigen elftal zijn vrij eenigszins be vreesd, wat de keuze van doelverdediger be treft. De Boer heeft ons nimmer kunnen be koren. De voorhoede lijkt or.s beter als tegen de Belgen. Van Sigmond verwachten wij meer als vleugelspeler. Met de leiding is belast de Zwitser Herreu- De opstelling luidt: Holland: Dc Boer. Denis, Tetzner. Lefèvrc, van Linge, Krom. Groosjohan, Koonings, Pijl, Sigmond, de Natns. oo AscherI, Traeg, Seiderer, Franz, Auer. Schmidt, Kalb, Hagen, Kugler, Muller, Stuhlfauth. Duitschland. Evenals bij vorige internationale wedstrijden zullen wij in het sporthuis Bokking tijdens de ontmoeting het draadloos-telefonisch verslag bulletineeren. Voor nadere bijzonderheden leze men de an nonce voorkomende in dit nummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1