Wollen-kleeding „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Spoorhorloges f 13.50 FEUILLETON. De verborgen vallei. ABONNEMENTSPRIJS f5 y°or *"m is mit deze koode ten zeerste aan te bevelen en de prUzen behoeven D niet te weerhoeden. ZUIVER WOLLEN VESTEN 11.50 - 8.75 - 4.90 UIEN i CONTANT IH HET DAMES MODE-HUIS „L' HIRONDELLE" 16-18 Lanqestraat Amersfoort. Willem Groenhuizen MEDAILLES 22e Jaargang No 249 foort 2.10, idem franco per pest f 3.—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17&. afzonderlijke nummers C.05. o AMEBSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: X VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAU 2A. POSTAEKCNIMG H*. 4TB10. Tm.lirr.ai». Woensdag 23 April 1924 PRUS DER ADVE8TENTIEK met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adveitentün voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordcelige bepalingen voor het adverieeten. Eenc circulaire, bevattende de vooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. De te volgen procedure. P a r ij s, 2 2 April. (Havas). Poincaró heeft een onderhoud gehad met Barthou, waarin rij hun volkomen eensgezindheid constateerden over de handelwijze, door de Commissie van Herstel te volgen, om de rapporten der deskun digen in practijk te brengen. Een brief van Poïnearé over de rapporten. Verschillende buitcnlandsche bloden hebben een brief van Poincaré aan Barthou over het verslag der deskundigen volgens Havas niet juist weergegeven. Van welingelichte zijde verzekert men, dst de bowuste brief uit drie deelen be stond. Het eerste is niets dan het bericht van ontvangst, in het tweede zegt Poincaré., dot het aan de commissie staat binnen de grens van haar bevoegdheid de besluiten te nemen, die het verslag aangeeft, na aan de betrokken regee ringen d'e besluiten te hebben meegedeeld, waar toe deze alleen bevoegd zijn en in het derde zet Poincaré uiteen, dat hij, na het besluit der com missie, zich met de betrokken regeeringen zal verstaan in tegemoetkomenden geest, teneinde de uitvoering van het plan der deskundigen te verzekeren. Een verklaring van Macdonald, Gedurende de Paaschdagen heeft de Britsche premier Ramsey Macdónald nog gesproken over de rapporten der experts Hij zei o.a. „Hier heeft men dus een rapport, dat een parig is onderteekend en waaronder ook bur gers van dc Ver. Staten hun naam hebben ge zet. Hier heeft men Europas kans. Brengt het rrieteen in toepassing, monkt het werk af en ge brengt ons werelddeel den vrede cn de vei ligheid. Mogelijk zal er ccnigtï vertraging ko men door de aanstaande verkiezingsperiode in Frankrijk en Duitschlond, maar niettemin kan men reeds zeggen, dat de algemeene houding, die de voornaamste regeeringen tegenover de rapporten aannemen, gunstig Is". DE UITLEVERING DER RUNVLOOT. Berlijn, 22 April. (W. B.) De bespre kingen tusschen de Duilschc, de Fransche en de Belgische regeering omtrent de voot beide laetste staten bestelde nieuw te bouwen vaar tuigen voor de binnenscheepvaart in verband met het vrijgeven der door Frankrijk in groo- leri getale in beslag genomen Riinschepen, zijn thans, na maanden te hebben geduurd, ofgeloo- pcn. De Rijnschoepvanrt moet, om zich de vrijheid van bcrijf te .'.verzekeren, weer vier rederbooten van het nieuwste model én elf kleinere vaartui gen aan de geallieerden uitleveren. De in het onbezette gebied gebouwde nieuwe schepen zul len zoo spoedig, mogelijk aan Frankrijk worden afgeleverd, terwijl de op de werven oen den Riin in aanbouw .zijnde schepen slechts ten deele rullen worden voltooid. Tegelijkertijd heeft ook een groep groote kolentransportmafltschappijen met de Fransche transportcommissie een regeling getroffen over het transport der herstelkolen, dio van kracht zal blijven tot de definitieve regeling dezer kwes tie tusschen de betrokken regeeringen en die den deelnemenden reederijon bij gedeeltelijke over neming der transpotkostcr. de vrije beschikking over haar scheepsruimta geeft. UIT HET BEZETTE GEBTED. De gratievcrlcening aan de Schupo's. Dusseldorp, 2 2 April. (V. B.) Aan zes der op 27 Dec. 1.1. veroordeelde leden dor voor malige Dusseldorpsche veiligheidspolitie, die be trokken waren bij de gebeurtenissen op den Dusseldorpschen separatistendag, is met Paschen gratie verleend, waama zij werden ver bannen. Vier Schupo's bevinden zich thans nog in- hechtenis. DE A.5. VERKIEZINGEN. B e r 1 ij n 2 2 April (W. B.) Dc rijkscom missie voor de verkiezingen heeft heden 25 can- didatenlijsten goedgekeurd. Zij keurde er vier af, omdat daarbij niet aan de gestelde eischen was voldaan. DE GEZANT IN MEXICO OVERLEDEN. Blijkens een Wolffbcricht is de Duitsche ge- zont in Mexico, graaf v. Montgelas, die in Maart LI. ernstig ziek naar Duitschland terugkeerdo, gisteren in een sanatorium te Schlachtcnsee overleden. VON KAHR, LOSSOW EN SEISSER. Münchcn, 22 April. (W. B.) Von Kahr is Zaterdag van zijn vacantie, die drie weken duurde, uit het Zuiden naar München terugge keerd. Von Lossow en Scisser moeten nog een uitstapje naar Zwitserland hebben gemaakt UITSLUITING VAN 23.000 MIJNWERKERS. Mansfeld, 22 April. (W. B.) Naar aan leiding van een wilde staking der jeugdige ar beiders heeft de Mansfelder A. G. 4000 mijn werkers uitgesloten, terwijl heden dc uitsluiting van het geheele personeel, 23.000 man, is af- geekondigd. DE STAKINGSACTIE OP DE WERVEN. Hamburg, 22 April. (W. B.) Na een sta king van TO weken werd het werk op de rivier- scheopswervcn heden hervat Daarentegen werd hedenmorgen in een vergadering van arbeiders der zeescheepsweryen met algemeenc stemmen, overeenkomstig het advies der vertrouwensman nen, besloten tot hervatting der staking. Kiel, 22 April. (W. B.) De werfarbeidera besloten in de heden gehouden vergadering de stoking voort te zetten. HEVIGE BRAND. Door een hevigen brand in do opslagplaatsen der Peitzcr Plachsvcrwertungsanstolt bij Cott- bus zijn 600 centenaar vlas vernietigd, alsmede 120 centenaar graan cn een groot aantal land bouwmachines. FRANKRIJK. DE FRANSCHEN IN STRIK. D.d. 22 April wordt uit Berlijn gemeld, dat blijkens een telegram uit Londen, de Fran- schen aan de Syrische grens in den strijd met de rebellen, die door de bevolking werden ge steund, oen-aantal dooden en gewonden heb ben verloren. Volgens de bladen weigert de bevolking de door dc Franschen opgelegde be lastingen te betalen ZUN EIGEN GRAF GEVONDEN. Een Fransch oud-strijder, Soglietti genaamd cn van Roanne afkomstig, die wegens invalidi teit in T9T4 met pensioen naar huis was gezon den, kwam Zor.deg bij een bezoek aan de sol daten-graven te Rembervillers tot de ontdek king, dot op een der kruisen zijn eigen naam met regimentsnummer cn andere details worun aangebracht. Hij heeft de vergissing aon de autoriteiten meegedeeld. Uit piëteit voor den onbekenden soldaat heeft Soglietti bloemen ge bracht op wat verondersteld was zijn graf te 2ijn. ENGELAND. DE ONDERHANDELINGEN HET RUSLAND. Russisch verzet tegen de eischen der Britsche ban kiers. Moskou, 2 2 April. (W. B.) Naar hét Russisch Telegraafogentschap meldt, ontmoe ten de eischen van de Engclsche bankiers in de sovjetunie een beslisten tegenstand bij d© arbeiders, boeren en fabrikanten, zonder onder scheid van partij Het congres van spoorweg arbeiders cn mijnwekers. dat te Moskou ver gadert, heeft besloten in een beroep op het Engelschc proletariaat dit te bewegen zich in te spannen om een breuk in de onderhande lingen te beletten. Arbcidcrsveroenigingen cn andere organisaties eischen in een beroep op de sovjetregCering met kracht, dat zij geen revo lutionaire veroveringen zal prijsgeven cn zich categorisch tegen de eischen der bankiers zal verzetten In een bekendmaking aon dc afvaardiging van de sovjetunie te Londen heeft hot vierde congres van mijnwerkers verklaard, dat het het algemeen verzet* tegen de inmenging van de bankiers Inzake de sociale inrichting van de sovjetunie steunt DIVERSE KLEUREN. JUWELIER. Langeslrnat 43. Telcf. 352. Postr. 7532. DE VERHOUDING TUSSCHEN I ABOUR EN LIBERALEN. Een rede van Lloyd George. L.I a n f a i r f e c h a n, 2 2 April. (R.) In een bijeenkomst van liberalen zeide Lloyd George, dat het praatje von een verzet o'er li berale parlementsleden tegen Asquith volko men onjuist was. Er bestond niets don harte lijke verkleefdheid jegens het leiderschap von Asquith Er was echter verzet legen de verne derende voorwaarden, waarondrr men van de liberaie partij verwachtte, dat zij een regce- ring aon het bewind zou houden, die nunme. hoor vijandige gezindheid tegen die partij on der stoelen of banken stak. Lloyd George ver- zocht de Labour-party hoor houding *c herzien voor het te laat was Londen, 2 2 April. (N. T. A Draadloos.) Lloyd Georgu heeft heden te Ll/mfeirfcchan geprotesteerd tegen dc houding, die de La- bourregcering ten opzichte van dc liberalen aanneemt cn gevraagd, waarom de brldo par tijen niet op beteren voet konden samer wer ken. Hij zeide, dat de liberalen in Januari j L een zeer ernstigen stnj; hadden gedaan, zij eert socialistische r-cceorhvg voor het eerst aan het bewind brachten De liber iler beloof den toen aan de Labourparty eerlijk spel to geven en zij meenden dit, aangezien zij alleen het welzijn des lands beoogden. Llr-yd George klaagde erover dat, terwijl de liberale parle mentsleden stemden voor de regecring cn haar steunden bij het doen oannemen van goede maotregclen, deze regeering dien steun beant woordde door vijandelijkheid tegenover de li berale partij zoowel in als buiten het pare ment. Hij vroeg do Labour-regecring oprecht haar houding to herzien. Labour- en liberale partij tezamen vertegenwoordigen 9 milüoen kiezers Beide wcnschcn ernstig een aantal maatregelen te verwezenlijken, die der. toe stand ven het volk zulien verbeteren Samen gaand zijn deze twee partijen onweerstaanbaar Gescheiden zijn zij machteloos. Waarom kon den zij dan niet samenwerken op voo* waarden, in overeenstemming met de eer. de waardig heid en het geweten van beide DE RIJKSTENTOONSTELLING. Londen, 2 2 April. (fï^T. A Draadloos.) Uit een bezoek, vandaag gebracht aan du Engelsche rijkstentoonstcllmg, is gebleken dat, hoewel er nog veel détail-werk moet worden gedaan, de tentoonstelling vrijwel voltooid mag worden genoemd, donk zij de groote in spanning van hen, die erbij betrokken waren Vandaag was men er bezig met opknappen, schoonmaken en poetsen, als voorbereiding voor de opening. Sir Travers Clarke, de voornaamste organi sator van dc tentoonstelling, zegt in een com muniqué aan dc pers „Morgen, op Sint Georgc-deg, ols do koning dc groote rijkstentoonstelling opent, zal het moeten blijken of wij goed gevolg hebben gv- geven aan den oproep van onzen president*den prins van Wales en diens oproep tot ccn suc ces, ons ras waardig, hebben gemaakt. Het hccle rijk zal vertegenwoordigd xijn door de journalisten der verschillende bladen cn de vertoogen, die over cnkch? uren den hcelen aardbol rond zullen goan, zullen vonnis wijzen. Ik heb het volste vertrouwen erin, dot dit gun stig zal zijn". Clarke voegt eraan toe, dat er een schitte rende ijver cn trouw zijn besteed aan de taak der voorbereiding, zoodot ct een volhedig beeld zal worden vertoond von do macht cn dc hulp bronnen von het Britsche rijk cn het publiek heeft het nu grootendeels in honden het suc ces volkomen tc maken door hoor zijn onbe krompen steun te vcrleenen. DE BRITSCHE VLUCHT OM DE WERELD. B u s h i r o, 2 2 A p r i 1. (R.) Madaitm, dc Engelschc wereldvlieger, is uit Bagdad alhier aangekomen cn noor Bunderabbos vertrokken. Bombay, 22 April (R.) Macloren is tc Bunderabbos aangekomen VEE UIT Z.W.-AFRIKA. Voor het eerst sinds meer dan dertig jaar is blijkens een Reuter-telegram een zending vee uit Z.W. Afrika to Liverpool aongekomen. He* waren 330 ossen (gekruist ros), die in goede conditie aankwamen na een reis von 5000 mij len, in 24 dogen afgelegd. PADVINDERS EN HET OPSPOREN VAN MISDADEN. Dezer dagen bevatte een geïllustreerde pagina van een der Engelsche bladen een foto, welke padvinders voorstelde, die dc politie behulpzaam woren bij het opsporen van het lijk eener ver moorde vrouw in dc buurt van Wimbledon. Naar aanleiding van het feit, dat tal van stemmen zijn opgegaan tegen dit zonderlinge „padvinders- werk", heeft Sir Robert Baden-Powell, dc '.cider der Britsche Boy Scouts, verklaard dat de klei nere jongens nooit bij zulk werk betrokken zijn Wanneer dc jongens den leeftijd von 17 tot 18 jaar hebben bereikt, worden zij „Rovers" (te vergelijking met „voortrekkers" hier te lande) en verbinden zij zich eiken orbcid te verrichten, waarvoor men bvm hulp inroept. Wanneer de politie of brandweer om dc hulp der padvin ders verzoekt, worden steeds leiders of ossistent- leiders gezonden. Verlccnen de „Rovers" hulp, dan geschied dot steeds vrijwillig en slechts op spcciool verzoek van de politie. Den jongeren is nimmer veroorloofd dit werk te doen en alle maatregelen zijn getroffen om hen moreel te beschermen. Er zijn nooit klachten von ouders Ingekomen. De op de gewraakte foto voorko mende kleinere jongens moeten dus zonder toe stemming aan het werk te Wimbledon hebben deelgenomen. ARRESTATIES VAN SHIKS. Lahore, 23 April. (N. T. A. Draad loos.) In verbond met de agiletie onder dc Akali's zijn in verschillende plootsen tnl von Shiks gearresteerd. SCHIPBREUKELINGEN GERED. Biijkens een draadloos bericht heeft het Brit sche s.s. „Sunharem", op weg van Calcutta naar de Golf van Siam, in den Indischen Oceuan 13 schipbreukelingen opgepikt die zich sedert 18 dagen aan boord van een wrak bevonden, zonder ecnig voedsel SPANJE. EEN TOREADOR DOOR OEN STIER ERNSTIG GEWOND. Madrid, 2 3 April. (N. T. A( Draodloos) Bij de opening van het stierengevechtseizoen is dc bekende toreador Valencia door een stier met de horens gestoken. Zijn toestand is ern stig. PORTUGAL. EEN PORTUGEESCHE WERELDVLUCHT. B e r 1 ij n. 2 2 April. (N. T. A. Draodloos). Twee Portugeesche vliegers, die van zins zijn een wereldreis te maken cn die reeds gcruimen tijd geleden uit Lissabon vertrokken, zijn van Tripolis te Cairo aangekomen. ITALIË. DE KWESTIE VAN JUBALAND, Draadloos wordt gemeld, dat volgens het Giomalc d'Itolia de onderhandelingen met En geland-betreffende dc flrcrvsafbokcning von gebieden van Jubalond, die bij Itnliaansch So- mnliland moeten worden ingelijfd, op bevredi gende wijze voor dc „Rcal-politik" der Italiaan- schc regcering zijn geëindigd. CONGRES VOOR LUCHTVAARTRECHT. B e r 1 ij n, 2 2 April. (N. T. A. Draodloos). Te Rome werd Dinsdag een internationaal con gres voor luchtvoartrccht geopend. TSJECHO-SLOW AKI JE. MASARyK OP REIS. Praag, 22 April. (W. B.) President Mesa- ryk is heden voor ccn kort verblijf naar Zwitser land vertrokken, van waar hij rich via Genua naar Sicilië zal begeven. HONGARIJE. HONGAARSCHE SOCIALISTEN. Boedapest, 22 April. (W. B.) Het Hongnarsch Correspondenticbureau meldtZa terdag is het driedaagschc congres van de Hongaorsche sociaal-dcmocrntrécho partij be gonnen. Naar oonleiding van hot jaarverslag van het partijbestuur, werd heftige kritiek uit geoefend, waarbij de eensgeind optredende op positie het WTookte, dat dc parlementaire groep niet steunde op de democratie in de partij. Men verweet het partijbestuur ook, dat hot de revolutie en haar leiders verloochende. Tegen do stemmen van de oppositie in werd ten slot- to het partijbestuur herkozen, nadat het her haaldelijk tot heftige tooncelen was gekomen. POLEN. DE MILITAIRE UITGAVEN VAN POLEN. In hun bespreking van dc bewapeningsdebat ten in don Poolschen Sonant wijzen do Duit sche bladen erop, dat 50 pet. van alle staats uitgaven van Polen voor militaire doeleinden wordt besteed. RUSLANO TROTZKI AAN HET WOORD. Een verklaring over het Bcs- snrobische vraagstuk en de be sprekingen niet Engeland. Moskou, 22 April. (W. B.) Trotzki heeft in een interview met dc United Press dc geruchten over een mobilisatie von het roodc leger weersproken. De versterking van de mi- litictrocpcn ten koste von het veldleger zijn het beste bewijs voor de vredelievende politiek van de sovjetrepublieken. Dc sovjetunie blijft steeds bereid non elke internationale overeen komst tot Wezenlijke ontwapening en verhin dering von oorlogsgcvaor doel to nemen. Op een vraog over dc mogelijkheid van een oor log niet Roemenië zei Trotzki o.a.: „Natuurlijk denken wij er niet ann van de Bessarnbische kwestie een casus belli te ma ken. Wij zullen ons best doen langs vreedza- men weg de zelfbeschikking van het Bessara- bischo volk te verkrijgen. Het afbreken van de onderhandelingen bctcckcnt slechts, dat de sovjetrcgccring den roof van Bcssarabië nim mer zal aanvaarden". Trotzki gaf toe, dat dc sovjetregeering hoopt op crcdicten van Engeland, die gebruikt zullen worden voor een stelselmotige versterking van allo takken van het bedrijfsleven der sovjets. Trotzki zeide ten slotte niet tc kunnen inzien, waarom de mceningsvcrschillcn tusschen de 2e en do 5e internationale over het sovjetstelscl. de revolutionaire dictatuur, do Engelsche monarchie, kerkelijko vraagstukken enz., dc sovjetunie en Engeland zouden beletten weder zijds vruchtdragende handelsbetrekkingen aan te knoopen. VEREENIGDE STATEN. EEN REDE VAN COOLIDGE. N o w-y o r k, 22 April. (R.) Cooüdge heeft gesproken aan het jaarlijkschc déjeuner van de Associated Press. Hij deelde mee, dat. ols de definitieve regeling van de Duitsche schade loosstelling eenmaal stevig zou zijn bevestigd, wij geneigd zou zijn een nieuwe weieldconfe- Wic niet streeft naar vooruitgang heeft geen ernstige levensopvatting. door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT - - DOOR L. ALETRINO - 3 Haai- hand tastte in de blouse, en greep iets, dat daar verborgen scheen te zijn. „Als ik u iets Iaat zien, belooft u dan, niet te vertellen?" zeide rij met plotselingen ernst. „U geeft a hand en belooft niet tc vertellen?" Nog nicer geheimzinnigheid! Nieuwsgierig heid kreeg in Ralph dc overhand op zijn ge prikkeldheid. „Dat volk toch! Je weet nooit, wat ze in hun schild voeren!" Onvriendelijk zei hij: „Als het een eerlijke zaak is, beloof ik Je tc zvnen zwijgen." „Het is een eerlijke zaak," antwoordde zij trotsch. Hij beloofde het nogmaals op handslag. Zij trok een klein hertenlecren zakje uit haar blou se, en maakte het koord los, dat de opening samenhield. Scherp de oogen op Ralph's ge laat gevestigd houdend, om de qilwerking van Wat zij deed, te kunnen nagaan, keerde zij plot seling het zakje om boven zijn schrijftafel, en een kleine stroom van grof geel zand stortte er op neer, met een zacht-schuifelend geruisch. De glans ervan was onmiskenbaar. Raiph sprong op. „Goudl" riep hij verbaasd uit „Dat is voor u," zeide zij met een lachje. Ik geef u meer, als u mijn moeders arm weer recht maakt." „Hoe kom je er aan?" vroeg Ralph scherp. „Ik heb zelf gegraven," zeide zij. „Denkt u, ik het stelen?" Ralph staarde op het gele stofgoud, als hyp notiseerde het hem. „Ddct u het liever weg," ried het meisje. „Misschien iemand komen. Goud maakt blanke mannen doL' Bij handjesvo! stortte hij het weer in het zakje terug. Er was iets in het voelen van de groote, scherpkantige korrels, en van het buitengewoon zware gewicht, dat hem het vuur naar dc wan gen joeg, en zijn oogon deed schitteren. Te oordeelen naar dc zwaarte van het zakje, had h;j thans reeds het dubbele van het door hem genoemde honorarium in zijn hand. „Eindelijk zeide zij: „Gaat u nu meer* Raiph fronste de wenkbrauwen. „Waarom doe je zoo geheimzinnig met dien tocht?" „Ik zou u kunnen voorliegen, ols ik dot wilde, zonder dat u het wist," luidde het antwooord. Ralph's oogen gaven de waarheid dezer be waring toe. Zij zweeg een oogenbÜk peinzend, als had zij iets te zeggen, dat zij moeilijk onder woor den kon brengen. - „Ik n niet zoo maar alles van mij vertellen," ging zij langzaam voort, „want ik u toch niet goed kennen. Later ik zal vertellen, wat ik kan." Hij keek haar met toenemende verbazing aan Wat ze ook mocht zijn, goed of slecht, een ge woon Indiaansch meisje was het niet De on tevredenheid die zijn lachen bij haar had op gewekt, was alweer vergeten, en haar oogen blikten hem thans open aan. Zij spraken van trotsch en droc-f verlangen; het waren oogen ven een vrouw met een zie!. Wat hij in hen las, deed hem het hart sneller kloppen. Hij merkte nu ook op, hoe fijn en zacht haar pro fiel was, hoe de tecrc huid der wangen zich telkens weer klourde, hoe haar lippen frisch en vol waren als rozen. „Je bent van blanken afkomst," zeido hij plot seling. Zij haalde de schouders op. „Je kunt me tenminste toch wel zeggen, hoe je heet," meende hij. „Annie Crossfox," zeide zij 2onder aarzelen. „Blanken zeggen Annic, mijn volk zegt Nehnya." „Nahnya is een mooie naam," zeide hij een voudig. „Zoo zal ik je ook noemen." Er ontstond een gedwongen stilte. Beiden voelden zich verlegen. Ralph's houding ten aan zien van de voorgestelde reis wijzigde zich snel. Tot zijn eer zij gezegd, dot meer haar oogen, dan we! het goud die verandering teweegbrach ten. Hoe was het mogelijk, dat haar schoon heid hem niet onmiddellijk getroffen had, dacht hij. „De stoomboot morgenavond vortrekt naar Gisborne," zeide zij. „Vandaar loopen wij zes mijl naar Hocdcn-mcer. Door ligt miin boot." „Wat moet ik den menschen hier vertellen? Ik kan niet zoo maar plotseling verdwijnen." „Vertel, u van de gelegenheid dat de boot gaat, gebruik wilien maken,, oni de streek wat te leeren kennen. Dat doet iedereen nu en dan." „Dc streek wet te leeren kennen," was een van Ralph's vurigste wenschen: de rivieren öf te zakken, de bergen te beklimmen, onder den sterrenhemel te kampeeren! En dan zeven dagen mer haar reizen in een kano! De Geest der Jeugd verhief zich in zijn volle kracht en diende zijn ouden vijand Voorzichtig Overleg den genade slag toe. „Prachtigl" riep Ralph. Jk ga meel" „Dank u," zeide zij rustig. Eenigszins tot zijn teleurstelling gaf zij geen blijk van bijzondere \Tougde; integendeel, niet zoodra had zc hem er toe gekregen, met haar mee te gaan, of zij keek hem aan met een nieuwe smeekbede in de oogen, aarzelend en beschroomd „Wat is er nu nog?" vroeg Ralph. „U mij beloven nooit to vertellen waar u ge weest zijn?" zeide zij smeek end. „U mij beloven, als u terugkomt, nooit aan iemand te vertellen wat u gezien hebt bij mij?" Al zijn vroegere twijfel kwam in Ralph weer op. „Neenl" zeide hij met gefronst voorhoofd. „Dot kan ik niet doen. Ik wil vrij blijven om, als ik dat noodig vind, uit te brengen wat ik gezien heb." Er heerschle eenige oogenblikken een diepe stilte, waarin hun persoonlijkheden een feilen strijd tegen elkaar voerden. Ralph duwde het hertenlecren zakje ongeduldig naar haar toe. Nu was hij de sterkste. Zij sloeg do oogen neer. „Denkt u nog, dat er iets niet in den haak is?" fluisterde zij. „Wot weet ik ervan?" zeide Ralph grof. „Ik ker- je ternauwen«.odr' Zij draaide met een ruk hem den rug toe. Haar handen hief zij op om ze daarna weer te laten vollen een gebeer van een niet meer weten wat te doen. „Wat nu?" fluisterde zij, meer tot zichzelf dan tot hem. Diepe smart klonk in haar stem. Jk zóó ver gekomen om een dokter te halen voor mijn moeder... maar ik kan niet ver tellen Ralph sprong op haar toe cn dwong haar, heni aan te zien. 'Zacht en groot waren haar oogen, vochtig van ingehouden tranen. Schoon heid en droefenis kunnen wonderen verrichten. Bovendien stonden Jeugd, Romantiek en Avon tuur alle aan haar zijde. Ralph smolt als sneeuw in do lentezon. „Nou, vooruit dan!" zeide hij ruw. „Ik ga mee Als het een eerlijke zaak is, zal ik niets vertellen, dat beloof'ik je." Hij bezegelde zijn belofte met een handdruk cn Nahnya veegde haar oogen af. Toen begonnen zij met het bespreken der bij zonderheden. „U morgen na het diner mot da stoomboot meegaat," zeide zij. „Wanneer u mij ziet, net doen of u mij in 't geheel niet kennen. In Gis borne ik zal u vertellen wat u doen moet. Neem alleen dekens mee. Ik een muskietontent voor tr hebben. Ik genoeg voedsel cn van alles heb." Ralph schoof haar het hertonleeren zakjo toe. Zij bracht snel haar honden op den rug. „U het nemen moet," oordeelde zij. „Ik niet wil, u werken voor niets." JLk heb het toch ook aangenomen?" lachte Ral pit. „Nu betaal ik het jc terug, omdat je mij op een reisje meeneemt. Ik had al lang op ec-n gelegenheid gehoopt, eens een tocht to kunnen rnoken." Weer ontmoetten hun blikken elkoar, weer streden zij zwijgend, en weer was Ralph sterkste. Zij nam het zakje stofgoud terug, en borg het weer op onder haar blouse. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1