STROOHOEDEN VERNIS ZOMEN-HOEOEN ABONNEMENTSPRIJSp" m"nf!n \oor 'Wti „ut: EEMLANDER" PRIJS DER ADVERTENTIÊN met inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. in alle kleuren A. v. d. WEG per flacon 25 et. Langesiraat 23 N.V. MIDDENSTANDS CREOIETBAHK IDDENSTANDS MDIENSï KOSTELOGZE QVERSCHMS Willem Groenhuizen SVSEDASLLES Sporhorloges f 13.50 GROOTE SORTEERING in groote verscheidenheid van kleuren er modellen ZIEI DE ÉTALAGES Oamescoofectie en hoedeumagazün „L' HIROWDELLE" KOLONIËN. 22e Jaargang No 252 foort 2.10, idem uanco per post l 3.— per weck (met cralis verrekennp legen ongelukken) O.J7&. afzonderlijke nummers 1 C.05. AMERSF9ÖRTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 513. Zaterdag 26 April 1924 bewijsnummer, elke icgcl meer Ü.25, dienstaanbie dingen co LieJdadigheids-advcitenticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcvlccrcn bene circulaire, bevattende de vooiwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. De antwoorden der rcgceringcn op de nolo der C. v. II. P a r ij s2 5 April. (Havas). De Commissie van Herstel heeft vanochtend officieus verga derd en kennis genomen van de antwoorden van de Fransche, Belgische en Engelschc regeerin gen, waarbij deze de besluiten der commissies van deskundigen aanvaarden. Het Belgische antwoord zegt, dat dit land zich over de uitvoe ring van het nieuwe plan, voorzoover het er bij betrokken is, in vei binding zal stellen met de overige geallieerden. Men verwacht het Italiaan- sche antwoord morgen. Zoodra alle antwoorden ontvangen zijn, zullen zij bekend gemaakt wor den. De C. v. H. heeft Barthou en Bradbury verzocht advies jn te winnen van voorname fi nanciers over de besluiten der deskundigen en de mogelijkheid van de uitvoering hunner plan nen. Waarschijnlijk zullen zij besprekingen hou den met Morgan, wiens konist aangekondigd is. Deze besprekingen sluiten niet het onmiddellijk ten uitvoer leggen van de financicelc modalitei ten in. De commissie zal Dinsdag- officieel bij eenkomen. Het Engelschc standpunt. Londen, 25 A p i i 1. (N. T. A. Draadloos). Het antwoord van de Engelschc regeering op de nota van de C. v. H. aan de geallieerde rc- gccringen betreffende het plan der deskundigen zal waarschijnlijk vandaag worden ingeleverd. Naar letter dn geest zal het, naar wordt ver nomen, geheel «overeenstemmen met Macdo- nald's verklaring in het Lagerhuis, waarbij de premier mededeelde, dat de regeering bereid was het plan in zijn geheel te ondersteunen, mits alle andere betrokken partijen bereid zijn hetzelfde te doen. Londen, 25 April. (N. T. A. Draadloos). Het blijkt, dat de redevoering, die Ramsay Macdonald te York heeft gehouden, in het bui tenland naar cenigszins onvolledige verslagen is beoordeeld, vooral met betrekking lot zijn houding ten aanzien van de sancties en het stellen van vertrouwen in Duitschland's goede trouw. De premier zeidc in één belangrijke pas sage „Laat ons tot Duitschland zeggenwan neer gij zégt dat ge deze rapporten aanvaardt, zullen wij u op uw woord gclooven. Wij hebben geen maatregelen wanneer gij in gebreke mocht blijven, maar wanneer dit het geval blijkt te zijn, zullen wij en onze geallieerden nauwer dan ooit verbonden zijn. Wij stellen, echter ver trouwen in u." De bedoeling van den premier is volkomen duidelijk. Do Britsche vegoering is bereid Duitschland op zijn woord te gclooven, maar is eveneens; bereid in verbond met haar ge allieerden krachtig- op te treden, wonneer het in Duitschland gestelde vertrouwen misplaatst mocht blijken De houding van België. Brussel, 2 5 April. (B. T. A.) Theunis en Hymnns hebben aan den voorzitter der C. v. H. een brier doen'toekomen, waarin de Belgi sche regeering, na het hooge zedelijke gezag te hebben erkend van de eenparige conclusies der deskundigen, zich geneigd verklaart deze conclusies in haar geheel te aanvaarden met het oog op een practischc en billijke iegcling der schadevergoedingen. De Belgische regeering rekent er op, dat de C. v. H. de wetsontwerpen en de besluiten zal onderzoeken, die aan de Duitschc rcgcering is verzocht-haar voor te leggen en die noodig zijn oni een volledige uitvoering van het plan der deskundigen te verzekeren. Zij spreekt de hoop uit, dat de C. v. H. spoedig de maatregelen za! ontwerpen, waarvan het rapport de uitwer king aan haar overlaat, opdat het aanbevolen plan vervolgens in gemeenschappelijk overleg tusschen de geallieerde rcgceringcn snel kan worden uitgevoerd. Raadpleging van financiers. Parijs, 25 April. (Havas). Barthou, de leiders van de geallieerde afvaardigingen in de C. v. H. en Lo£an, de eerste Amcrikaanschc waarnemer, zullen Pierpont Morgan ontmoeten aan een maaltijd, dien zij den Amcrikaanschen bankier aanbieden en bij welke gelegenheid zij zijn advies zullen inwinnen over de mogelijkheid van het uitvoeren der besluiten van de commis sies V3n deskundigen. De Duitschc landbouw en de verslagen der experts. Bremen, 25 April. (W. B.) De rijksmi nister van vocdsclvcorziening heeft in de bij eenkomst van den Duitschen landbouwraad, na te hebben gewezen op de landbouwcrisis in Duitschland, die tezamen met de !andbouwc:i- sis ovor do gchccle aarde efcn punt van groot gevaar voor Duitschland's toekomst oplevert, verklaard, dat de rapporten der deskundigen een basis biedt voor 't werk ter oplossing van het ver goedingsvroagstuk. Geen verstandig Duitscher kan de medewerking- van Duitschland op den grondslag der ruppcutcn van de hand wijzen Een met algemeene stemmen aangenomen motie cischt, dat de jaarlijksche schatting in evenredigheid met de draagkracht, die het Duit schc vc-lk behouden heeft en die de deskundigen verre overschat hebben, zal worden verlaagd. Het standpunt van Duitschc economische kringen. B e r 1 ij n, 25 April. (W. B.) Het bestuur ven den Duitschen Industrie- en Handelsdag- zegt in een met algemeene stemmen aangeno men motie, dat Duitschland in beginsel aan de plannen der deskundigen meet meewerken en daarbij de volgende eischen moet doorzetten „Militaire bezetting van Duitsch gebied slechts binnen de grenzen van het verdrag van Versailles, bcrstel van de volledige economische soevereiniteit der rijks in het hcele gebied des rijks, invrijheidstelling van de gevangen geno men en terugkeer van de uitgewezen Duitschers in het bezette gebied, gebruik van de aanbevo len lichamen van toezicht uitsluitend voor de economische verrichtingen, die voorvloeien uit de verdragen, een grondige verandering van de voor de waarborging van de oorlogslasten vol strekt niet vercischte hervorming van her spoorwegverkeer, een pvincipieclc onthoudin; van buitenlandsche bemoeiing niet de voorge nomen nieuwe goudbank en beperking van het werk van den commissaris lot het toezicht op de uitgifte van bankbiljetten." Eischcn van de vakvcrceniging voor spoorwegpersoneel. B e r l ij n, 25 April. (W.B.) Ook he hoofd besuur van de vakvcrceniging van Duitsch spoorwegpersoneel heeft de rapporten der des kundigen behandeld en ziet zich genoopt na drukkelijk de aandacht te vestigen op de vol gende punten Vrijlating* van de gevangenen en verlof tot terugkeer van de ballingen, verzeke ring van de veiligheid van de ambtenaren en van de sociale rechten van het personeel, be houd van de bcrocpsvcrtcgenwoordiging en waarborging van een behoorlijk salaris en loon. UIT HET BEZETTE GEBIED. Oberhausen, 2 5 April. (W. B.) Van de stakers op de mijnen Concordia en Allsta- den zijn heden weer 450 man aan het werk ge gaan. Daarentegen hebben op de mijn Diergart 520 nian het werk neergelegd. HET RIJKSINDEXCIJFER. B er 1 ij n, 2 5 April. (\V. B.) Het door het rijksbureau voor de statislick berekende rijks- indexcijfer voor de kosten van het levenson derhoud bedroeg op 25 'April het T.13-bilIiocn- voud van dat van vóór den oorlog-, hetgeen in vergelijking niet de vorige week een stijging van 0.09 betcekcnt. EEN rSJEKA-GROEP DER DUITSCHE COMMUNISTISCHE PARTIJ. Stuttgart, 25 A pril. W. B.) Het onder zoek tegen de communisten, die 28 Februari in hechtenis waren genomen, heeft aangetoond, dat 7 der aangehoudenen onder leiding van een Rus, die zich Goref nocnit, een afdeeling van de Tsjeka voor de communistische partij in Duitschland hadden gevormd, die opdracht had verraders in den boezem der partij en vooral ook gevaarlijke tegenstanders uit den weg te ruimen. Goref werd te Berlijn gearresteerd DE VERWEKKER VAN HET MOND- EN KLAUWZEER. Naar Wolff aan de Germania ontleent, zou prof. Dahmen van de veeartsenijkundigc hoogc- scliool te Berlijn er in geslaagd zijn cultures te maken van den verwekker van liet mond- en klauwzeer. Dit opent het vooruitzicht, dat nicn de plaag meester zal kunnen worden. Prof. Dahmen zet zijn arbeid ter bestlijding van de ziekte loort. STAKING VAN BETALING K ui en, 2 5 April. (W. B.) De firma Stahl- berg 'A. G. in metaalnrtikclcn heeft zich onder handelstoezicht moeten stellen wegens valschc wissclpolitick. STAKING VAN BETALING. B c r 1 ij n2 5 April. (W. B.) De Bcrlijnsche bankiersfirma Hcinrich Streubel heelt haar beta lingen gestaakt en heeft de benoeming van een gcrcchtclijken bewindvoerder verzocht, evenals de Akt. Ges. Obermeyer Co. te Hanau, fa briek van pharmnccutischc preparaten. DE UITSLUITING IN HET BERLIJNSCHE BOUWBEDRIJF. Berlijn, 2 5 April. (W. B.) In het Bcr lijnsche bouwbedrijf zullen de arbeiders ten decle morgen en gedeeltelijk Dinsdag worden uitgesloten. DE GEHEIME DUITSCHE ORGANISATIES. Een waarschuwing- der geallieerden. P a r ij s2 5 April. (Havas). De geallieerde gezanten hebben opnieuw de aandacht van het rijk gevestigd op de rocrighcid van de geheime vereenigingen, die een gevaar vormt voor de veiligheid van de bezettingstroepen. Zij hebben het rijk verzocht de noodigc maatregelen te ne men. EEN ROOVERAANVAL. B r u n s w ij k, 2 5 A p r i 1. (W. B.) Heden middag roofden acht zwaargewapende :icdcn uit een bij Aversdorf gelegen kantoorgebouw cencr mijn de even te voren ontvangen loongelden ten bedrage van 15,000 goudniark, waarbij zij met revolvers en handgranaten dreigden. De ver volging der loovcrs, die daarbij een persoon doodden, cén zwaar en één licht kwetsten, leid de tot de arrestatie van allen. Het geroofde be drag werd nagenoeg geheel teruggevonden. TOENEMING DER ZELFMOORDEN. B e r 1 ij n, 2 5 A p r i 1. (W. B.) Tengevolge van den heerschcndcn nood nenicn de zclfniooj- den en pogingen daartoe op schrikbarende wij ze toe. Alleen hedenvoormiddag werden tien gevallen ven vergiftiging door gas aangegeven. HEVIGE BRANDEN. Bad T-ülz, 25 April. (W. B.) De groote houtzaagfabriek van 'August Moralt is heden na genoeg geheel door brand vernield. Alleen de gascentrale en de reparatie werkplaatsen werden gered. Saarlouis, 2 5 -April. (\V. B.) Heden morgen werd de clcctrische centrale door zelf ontbranding in een olieresei voir in de asch ge legd. Het district moot thans \an Trier uit van stroom worden voorzien. BELG1E. DE EVENTUEELE ERKENNING VAN RUSLAND. De Standaard van Brussel schrijft Naar we uit betrouwbare bron vernemen, zou de Belgische regeering voornemens zijn binnen kort de kwestie der erkenning de jure van sov jet-Rusland te onderzoeken. Dit besluit zou ge nomen zijn na de besprekingen- der sovjet gedelegeerden met Engelsche staatslieden te Londen en na de onderhandelingen, welke sinds Voor Amersfoort en Omstreken. Langegrscht 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders uaar een ieder en naar alle plaatsen fn Nederland* Vraagt inlichtingen en vraagt girobock je. JUWELIER. Langesiraat 13. TelcJ. S52. Pobtr. 7582. Heden ontvingen wij een 16-18 Lamestraat Amnrsfoo-'t ecu week te Berlijn worden gevoerd tusschen de Nedcrlandsche en Russische uigevaardigden. Vooral deze laatste besprekingen schijnen Hink op te schieten en tot een praktisch resul taat te zullen leiden. Natuurlijk kan een overeenkomst in dit laat ste geval slechts de Hollandsche handelslieden en in 't bijzonder de huven van Rotterdam len goede komen. Als er bij ons maar opnieuw niet gewacht wordt, totdat Poincarc het ordewoord geeft. FRANKRiJK. EEN DUITSCH SCHIP IN CHERBOURG. Gisteren is het eerste Duitschc schip, sedert 28 Juli 1914, de 'liiivcn van Cherbourg binnen- geloopcn ZWITSERLAND. HET SPOORWEGONGELUK BIJ BELLINZONA. B e i 1 ij n, 2 5 Apr; (\V. B.) De rijksminis ter van verkeer, Ócser, 'heeft aan de directie der Zwïtsersche bondsspoorwegen te Bern een telegram van leedwezen gezonden naar aanlei ding van 't spoorwegongeluk. Bellinzona, 2 5 April. (\V. B-) Bij den rouwdienst voor de slachtoffers van liet spoor wegongeluk hebben o.a. de burgemeester en de Duitschc consul-generaal te Lugano het woord gevoerd. De buigcmeestci herdacht in het bij zonder Helfferich als een groot vaderlander en de Duitschc consul-generaal gaf uitdiukking aan de diepe ontroering en het algemeen mede lijden, dat geen grenspalen kent De kisten met het stoffelijk overschot van Helfferich en zijn moeder zijn vanmiddag naar Zurich o vei gebracht en zullen vandaar naar Mannheim gezonden worden, waar de volgende week waarschijnlijk de begrafenis plaats zal vinden. Bondsraad ITaob en de diiccteur-genc- raal van de Zwilscrschc bondsspoorwegen heb ben een bezoek van rouwbeklag bij de familie Helfferich afgelegd. Naur Wolff nader uit Bellinzona meldt, is me vrouw Helfferich gisteren aldaar aangekomen en heeft zij het lijk van haar man herkend. Gis terochtend is te Bellinzona een rouwdienst ge houden voor de slachtoffers. Behalve het lijk van Helfferich zullen ook de andere nog niet geïdentificeerde lijken voorloopig naar Zürich overgebracht worden. ENGELAND. DE BRITSCHE BEGROOTING. Verlaging van bepaalde belastingen. Londen, 25 April. (N. T. A. Draadloos). In de eerste bijeenkomst van het parlement na het reces, waarin Macdonald, die een bezoek gaat brengen aan Aberavon, zijn kiesdistrict in Wales, niet aanwezig zal zijn, zal Snowden/ de kanselier der schatkist, zijn begrooting in dienen. De bladen zijn het er over e<ens, dat deze eerste begrooting van de arbeidersregee- ringin hoofdzaken niet zal afwijken van die van andere rcgceringcn. Men is het er over eens, dat de belasting op thee en suiker zal worden verlaagd en dat er eveneens een wijziging zal worden gebracht in de belasting op publieke vermakelijkheden, waarover vooral door de schouwburgdirecties reeds lang is geklaagd. Bovendien wordt het waarschijnlijk geacht, dat de in 1915 door MeKenna ingevoerde extra heffing van 551 percent op den invoer van sommige weeldeartikelen, zooals automobielen, filnis en uurwerken, niet zal worden bestendigd in den tegenwoordigen vorm, hetgeen tegemoet zou komen aan de wenschcn van de arbeiders partij en de liberalen, die indertijd als oppo sitie deze belasting alleen als oorlogsmaatregel J goedkeurden. Aan den anderen kant zullen de v conservatieven zich vermoedelijk tegen opheffing dezer rechten verzetten, omdat daardoor de concurrentie van het buitenland vooral op het gebied van den automobielhandel, die door het gebruik van goedkooper arbeidskrachten bene den de Britsche prijzen kan blijven, nog grootcr zal worden. Teneinde een zekere geschikte speelruimte te verkrijgen, ter dekking van de inkomsten, die worden gederfd tengevolge der bovengenoemde verlaging, verwacht nicn, dut 'Snowden de algemeene extrabclosting- op hooge inkomens en op successierechten ietwat zal vcr- hoogen, terwijl hij bovendien uit accijnzen en rechten bij verbetering van den handel hoogcre ontvangsten kon verwachten. Men koestert voor de betalers van de inkom stenbelasting niet veel hoop inzake verlichting van lasten. DF. ONDERHANDELINGEN MET DE RUSSEN. Gunstige vooruitzichten. Londen, 25 A pril. (R.) Rakofski heeft aan Reutel' meegedeeld, dot de Engelsch-Rus- sischc conferentie toldusver een gunstigen loop neemt. Men toont goeden wil nan beide zijden en er beslaan geen ernstige mccningsvorschil- lcn. Het voornemen bestaat om geleidelijk het werk af (e doen en de overeenkomsten over afzonderlijke punten niet uit te stellen, zoolong r.og geen algemeene ove.ecnsteniming bereikt is. Londen, 24 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos.) De eerste commissie van de Russisch-Engei- schc conferentie, die tct laak heeft het bcstu- deeren der schuldkwestie en aanverwante vraag stukken, heel t vanochtend vergaderd en zich in iwtje ondc-commissics gesplitst. Vanmiddag is de tweede commissie bijeengekomen, die de kwstie van handel en scheepvaart overweegt. HEF CONFLICT IN HET SCHEEPS BOUWBEDRIJF. Londen, 25 April. (R.) Na een confe rentie te Londen, die den gehcelcn dag duurde, hebben de oiganisatics von scheepswerfarbei ders besloten het aanbod der werkgevers in het scheepsbouwbedrijf te aanvaarden en den natio- nalcn cisch voor een wckelijksche loonsvcrhoo- ging van tien shilling voor alle arbeiders, zoo wel als de plaatselijke eischen der arbeiders te Southampton, aan arbitrage te ondcrwcipcn. IERLAND. BESCHERMENDE MAATREGELEN. Dublin, 25 April. (R.) De minister van financiën van den Vrijstaat heeft bij de indie ning van zijn begroeting de invoering van be schermende rechten op den invoer van flosschen, schoenwerk, suikergoed en motoren aangekon digd. (De minister noemde de nieuwe rechten een proefneming met bescherming en sprak de hoop uit, dot het bericht van beschermende rechten op schoenen, flesschcn enz. de betrok ken nijverheid voor verdwijning zou behoeden. Oneerlijke buitenlandsche mededinging heelt de flësschenfnbrickcn feitelijk om hals gebracht). OOSTENRIJK. TINANCIEQLE MOEILIJKHEDEN TE WEENEN. Nedcrlandsche onderdanen er bij betrokken W e e n e ii, 2 5 April. (V. D.) Gemeld wordt, dat de Algemeene Industrie-Bank in moeilijkheden is geraakt. De oorzaak van deze moeilijkheden berust in de eerste plaats daarop, dat de grootste aandeelhouder van de Alge meene Industrie-Bank, de NedciJo.idschc koop man Einhorn, groote f.ankcnspcculatics aange gaan was en dnvbsj groote ve* liezen geleden had. Einhorn was de Bank 7 J5 millioen schul- d'g, welke schi'M, die einde Maart vervallen was, niet door hem werd betaald. Eveneens ging hij een even groote verplichting bij de bank aan voor den Jimi-termijn, zoodat hij on geveer 15 millioen aan de bank schuldig is. Deze T5 millioen kan de Industrie-Bank uit eigen middelen niet aldoen en toen zij zich tot de Giro wendde, verklaarde deze, dat zij wel geld wilde verstrekken, indien echter de an dere hoofd-aandcclhoudcr Kola de waarbor gen voor deze vordering op zich wilde nemen. De aandeelhouder Kola verklaarde dit niet te kunnen doen en zoo bestond dus het gevaar, dat de bank zich failliet zou moeten laten ver klaren. Om dit te vermijden hebben de vier bankdi recteuren den staat van de bank aan een nauw keurig onderzoek onderworpen. Tegelijkertijd is de rechtskundige van de bank, dr. Pressbur- ger, naar Amsterdam vertrokken en heeft zich lot den heer Einhorn gewend. Deze heeft er in toegestemd een waarborg in den vorm van een hypotheek le verleenen. Onder deze om standigheden besloot het Verbond van Ban ken de noodige gulden te verstrekken aan do bank. De Industrie-Bank zal geliquideerd wor den. POLEN. DE ITALIAANSCHE LEENING VOOR POLEN. B e r 1 ij n, 2 5 'A p r i 1. (N. T. A. Draadloos). Naar uit Ronic wordt gemeld, werd de Italiaan- schc lccning voor Polen binnen de eerste 24 uur elfmaal ovcrteckcnd. RUSLAND. DE VERHOUDING TOT ROEMENIE Militaire bedrijvigheid nan de Rocmccnschc grenzen. Moskou, 26 A p i 1, (V. D.) De Moskou- sche bladen publicecrcn een bericht uit de Hongaarschc pers, volgens hetwelk in de Roc mccnschc grensgebieden groote militaire be drijvigheid zou hecrschcn. Alle soldaten en of ficieren van 42 jaar en ouder, die op non- activiteit gesteld zijn, hebben last gekregen zich gereed te houden oni op het eerste bevel bin nen 24 uur met spoed naar hun mobilisatie centra te vertrekken. De bladen wijzen tegelij kertijd op de uiterst gespannen atmosfeer in Bcssarabië. TURKIJE. DE TURKSCHE OPENBARE SCHULD. Constnntinopcl, 2 5 April. (B. T. A.) Sinds de nationalistische beweging in Anatolië begonnen is, zijn alle openborc inningen uit Ana tolië te Angora gecentraliseerd. Gisteren heb- bij de directeur en liet personeel in Anatolië von den dienst der openbare schuld te Con- stantinopel lost gekregen olie betrekkingen niet hét centraal beheer der openbare schuld te An gora te verbreken en alle inningen te storten bij de OttomonnscHe bank te Constnntinopcl op re kening von de rcgcering. De Turksche bladen zien in dezen maatregel den eersten stap naar de afschaffing van de openbare schuld. C o,n s t a n t i n o p e 12 5 April. (R.) De regeering heeft aan de afdeeling, die de vechten op zout, visch, zegels, alcohol en zijde beheert en die tot dusver onder het beheer van de open bare schuld stond, gelast olie correspondentie aan Angora le richten, vanwaar alleen zij voortaan haar orders zal hebben te ontvangen. CHINA. DE CHINEESCHE 2EEROOVERS. Uit Hongkong wordt aan de Tel. gemeld Chincsche voovers guan nog steeds voort met het plunderen van rivierbooten. Britsche booten worden echter over het algemeen niet rust gelaten. De regecring heeft een vloot bijeen gebracht van gewapende motorsloepen, welke aangewezen zijn voor de uiloclening van toe zicht. De Engelschc schepen worden nog gc- convoyecrd door Britsche kononnccrbootcn. VEREEN IGDF. STATEN. DE AMERIKA ANSCHE WERELDVLUCHT. B e r 1 ij n, 2 5 April. (N. T. A. Draadloos). Uit New-York wordt gemeld, dat de Amcrikaan schc wereldvlicgers op de Aleiiten-eilanden door een hevige koude twintig graden beneden nul worden opgehouden. CHARLES F. MURPHY, t New-York, 25 April. (R.) Het overlij den wordt gemeld von Charles I*. Murphy, clie „boss" Crokcr als leider van Tammany Toll was opgevolgd, VERSPRE9DE 5ERBCHTEN. GENERAAL WRANGEL. Blijkens een druadloos bericht uit Berlijn wordt uil Wccnen gemeld, dat generaal Wran ge! Grnz is «gepasseerd niet vijftig zijner vroe gere officieren op hun reis van Belgrado naar Frankrijk. MACDONALD BIJ DEN KONING TE GAST. Zoouls reeds gemeld zullen Macdonald en zijn dochter Ishbel heden de week-end ais gas ten van den koning en koningin in Windsor Castle doorbrengen Het pikante feit dat een arbcidcrsleider door zijn koning te logceren wordt gevraagd, houdt uit den aard dei zaok de gemoederen druk bezig en volgens den Britschcn draadloozcn dienstgeven de binden er commentaar op. De Evening News merkt op dat zelfs koningin Victoria, die den dage raad van de politieke macht der arbeiders zag gloren, verbluft zou zijn geweest bij hel denkbeeld, dat een nian, die uit een nederig milieu in een Schotsch dorpje is voortgekomen, als cerste-ministcr Windsor Castle zou be zoeken. De voorgangers van koningin Victoria zouden het als een fnntustisch droombeeld hebben beschouwd DE POST IN DE PENDSJAB. Bijlkens een draadloos bericht zijn in de Pendsjab gedurende de laatste veertien dagen 22.COO nieuwe pcstgevallen voorgekomen, waarvan I/.000 met doodelijken afloop. DE CORRUPTIE IN NEW-FOUNDLAND. Draadloos wordt uit Halifax d.d. 26 April gemeld, dat V/arren tengevolge van de onver wachte nederlaag van de rcgcering in New foundland bij den gouverneur zijn onmiddel lijk ontslag heeft aangevraagd. Oost-Indië. DE PLANNEN MET NIEUW-GUINEA. De heer Helfferich geïnterviewd. Ei hebben, zoowel in de Nedcrlandsche als in de Indische pers verschillende berichten en beschouwingen gecirculeerd omtrent de plannen van het Duitsch-Hollandschc concern, dat zich interesseert voor de ontwikkeling van Ncder- landsch Nieuw Guinea meer speciaal Tido- Tecsch Noord en West Guinea in verband waarmede Hertog Adolf Friedrich van Mecklen burg een studiereis naar dat gebied heeft ge maakt, om vervolgens in overleg te treden met de Indische regcering. De Java-Bodc heeft zich' terzake tot den heer

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1