Nestlé Kindermeel -- per bus f 1.- MI-HOEDEN DE EEMLANDER" ABONNEMENTSPRIJS f"5 mil"'en .v;or Amcrv PAUS OER ADÏ[«ï[«ïl[ir,U^tn'f Een 4t-jarige. BUITENLAND. DUITSCHLAND. Kinderweegschalen te huur A. v. d. WEG Langesiraat 23 Hotel „DE ZWAAN" Bij abonnement a f 1.25 GROOTE SORTEERING in van groote verscheidenheid kleuren en modellen ZIET DE ÉTAIAGES OamesconfeGtie en üoedeninayazlin ,,L' HïRONDELLE" 16-18 Langstraat Amersfoort FRANKRIJK. FEUILLETON. De verborgen vallei. 22e Jaargang Ne 254 looit 2.10, idem üanco per post 3.—, per weck (met gratis Yerzckermg tegen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers CJ05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER- J VALKHOFF BUREAU: uiiatvts. J, »»LKHOI-r. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. postrekening w°. 47910. TEL. int. SIS, Dinsdag 29 April 1924 bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstaanbie dingen en Lieidadigheids-adveitentiSn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeeligc bepalingen voor het advertecren- Hene circulaire, bevattende dc vooiwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Woensdag 30 April zal het 40 jaar ge leden zijn, dat de reinigings- en ontsmet- tingsdienst door de Gemeente in eigen be- heeT werd-genomen, een feit, dat door het personeel van dien dienst op gepaste wijze feestelijk zal worden herdacht. Het prozaïsch deel der burgerij zal mee warig het hoofd schudden en niet begrij pen, dat hiervoor feest moet worden gevierd, maar gelukkig zijn er toch ook nog velen, die zich dat wel heel goed kunnen indenken en die de waarde van de viering van een derge lijk jubileum in geen geval willen miskennen. En te minder is daarvoor hier reden, omdat deze herdenking niet van bovenaf is georga niseerd, maar geheel is opgekomen uit het personeel zelve, dat a. h. w. hiermede den goeden geest manifesteert, welke in dezen gemeentelijken dienst heerscht. Maar het is geen jubileum, dat alleen het personeel raakt. Integendeel, geheel de Amersfoortsche bevolking gaat het aan, want er is wellicht geen tak van dienst, welke zoo de belangen van het geheel behar tigt als juist deze. De werkzaamheden van den reinigingsdienst vinden wel is waar niet altijd die waardeering, welke ze verdienen. Het beeld van den putjesschepper wordt niet steeds in verheffenden zin gebezigd en ton- nenman en straatveger staan niet in hoog aanzien, althans niet bij hen, die nun eigen plaats in het maatschappelijk leven nog moe ten bewijzen. Maar zij, die beseffen, dat elke arbeid ten slofte 'verricht moet worden, zullen den verrichters van het minder aan gename werk ten dienste ven de gemeen schap juist de waardeering niet onthouden, waarop zij recht hebben. Dat mag wel eens openlijk gezegd worden en daarom vooral mag de burgerij niet af zijdig blijven bij dit feest. De Gemeenteraad heeft dit reeds getoond door een subsidie voor de herdenking toe te staan. Op den feestavond zal wethouder Veis Hei in onge twijfeld de waardeering vertolken van het Gemeentebestuur. En ivij, als orgaan van de publieke opinie, wenschen evenmin achteb te blijven, maar te getuigen van het nuttige werk van den reinigings- en ontsmettings- dienst voor de gemeenschap. Dankbaar wil len wij bij dit feest herdenken al hetgeen door directeur, opzichter en verder personeel is verricht en de hoop daarbij uitspreken, dar de goede verstandhouding en de uitstekende samenwerking, welke thans bij onzen reini gingsdienst bestaan, ook in de toekomst zul len blijven heerschen. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Dc Fronsch-Bdgischc besprekingen. Parijs, 28 April. (Havas). Officieel com muniqué van het onderhoud lusschen Thcunis cn Poincaré. De Belgische cn Fransche minis ters hebben met gevoelens van vriendschappe lijk vertrouwen voorloopig van gedachten ge wisseld over verschillende vraagstukken, die gerezen zijn naar aanleiding van de rapporten des deskundigen en die lot de bevoegdheid der Tegccrmgen behooren. Zij zijn van plan hun besprekingen voort tc zetten om zoo spoedig mogelijk, in overeenstemming met de andere geallieerden, te komen tot een algcmcenc rege ling. P a r ij s, 28 April. (B. T. A.) Thcunis en Hymens hebben vanochtend en vanmiddag met Poincaré geconfereerd, 's Middags was het een algerncenc conferentie, waaraan verschillende Fransche personaliteiten, o.w. maarschalk Foch, deelnomen. Toen de Belgische ministers hef ministerie van buitenlandsche zaken veriietcn, verklaarden zij, dat de besprekingen van heden waren ge voerd in een geest van groote hartelijkheid en dc volkomen eensgezindheid van opvatting tus- schen beide cegecringtn hadden doen blijken. Zij voegden er aan toe, dat dc besprekingen zuilen worden voortgezet door middel van do gezantschappen. Theunis cn Hymans zijn des avonds weer naar Brussel vertrokken. Benoeming van Duitsche leden van organisatie-commissies. B e r 1 ij n2 8 April. (W. B.) De Duit sche oorlogslastencommissie tc Parijs heett van daag aan de Commissie van Herstel de namen meegedeeld vnn de leden, die de Duitsche. regee ring in dc organisatie-commissies voor dc spooT - weg- cn industrieobligooties zullen vertegen woordigen, t. w. staatssecretarissen Vogt en Bcrgmann voor dc .spoorwegobligaties en staats secretaris Trendelenburg en geheimraad Bucher voor de industricobligatics. Vcrklaringen van Macdonold. Londen, 28 April. (N. T. A. Draadloos). Macdonold heeft vandaag te Aberavon, zijn kies district in Wales, een belangrijke mededeoling gedaan aangaande het rapport der deskundigen over de schadevergoeding. Hij zeide, dat er ten gevolge van het feit, dot zijn redevoering te York niet volledig was overgebracht, ccnig mis verstand in Frankrijk was veroorzaakt. Het mag aan geen twijfel onderhevig zijn, dut hij het ver slag der deskundigen beschouwt nis een kans op vrede, regeling én overeenstemming, die, als de Europeeschc staatslieden er geen gebruik van zouden maken, een van de schoonste gelegen heden zou zijn, welke ooit veronachtzaamd en verzuimd is. Wat hem aangaat, is hij niet voor nemens ook mnor dc kleinste kans te laten ont snappen om het verslag der deskundigen in da den om te zetten cn hij hoopt, dat Frankrijk in dit opzicht met hem zal meegaan. Sommige bla den hebben gesproken over een isoleering van Frankrijk. Dit was het allerlaatste wat hij wensdrt». Hij wil zij aan zij met Frankrijk gaan en vooral wil hij, dat Poincaré wete, dat Frank rijk, wat zijn veiligheid betreft, geen beter vriend in Engeland hoeft dan hom. Macdonald zelf cn dat, als Poincaré en hijzelf het niet eens zijn omtrent het standpunt van waaruit zij deze din gen beschouwen, dit niet komt, omdat zij beiden niet evenzeer zouden wenschen Frankrijk veilig heid cn geluk tc verzekeren. Mij was overtuigd, dat het verslag der deskundigen samen met do ondervinding der laatste vier jaren, er Frankrijk toe zal brengen in te zien, dat door de kame raadschap met Engdand en in samenwerking met België, alsmede andere kleine landen en door Duitschland eeiT werkelijke kans te geven zijn verplichtingen tc vervullen en beloften dien aangaande af te leggen on tc houden, en door deze samenwerking alleen de nieuwe vrede, het geluk en de voorspoed van Europa knn worden verzekerd. Hij zou zijn best doen deze politiek te volgen zonder humbug of chicanes, door een rondborstige, recht door zee ganndc diploma- tie. (Blijkens Reuter zei Macdonald ten aanzien van de ontwapening nog, dat deze geen krachti ger, actiever steun zou krijgen dan van Enge land). Een rede van Marx. Keulen, 28 Apr i 1. (W. B.) Rijkskanse lier Marx heeft vanavond in een door het cen trum bijeengeroepen, buitengewoon goed be zochte, verkiezingsvergadering zijn standpunt bepanld tegenover de kwesties ven buiten- en binneniondsch? politiek. Hij begon met het optreden van de rijksregeering te verdedigen, waar deze zich roet de principes van de rap porten der deskundigen heeft eens verklaard cn bereid is deel te nemen aan onderhandelingen over de prestaties voor het herstel aan do hand dier rapporten. Hij wees daarbij de Duitsch-notionaicn erop, dal de regeering, die bij haar beslissing in het belang van het Duit sche volk geen oogenblik getalmd he-eft, geenszins maar een zakenkabinet is, doch in het volledig be2it van dc rechten van een rijks- kabinet is. Het spreekt vanzelf, dat de verkla ring van de rijksregeering volstrekt niet een erkenning in alle détails van het omvangrijke rapport is. De regcering wil eindelijk in het belang* van het Duitsche volk zelf elsook in dat van de entenle-iandcn en de gcheclc we reld economisch cn financieel orde in het rijk Het bekende PLAT DU JOUR in bestaande nit: SOEP, VLEESCH, AARD. en GROENTEN (Gebak, kaas of fruit naar vorkiczinjj). Is ook verkrijgbaar tot 's avonds 8 uur. Heden ontvingen wij een scheppen. De deskundigen verklaren uitdruk kelijk. dat het bezette gebied ,in economisch, financieel cn, zooals vanzelf spreekt, dus ook in administratief opzicht weer onder het gezag van dc- Duitsche regeering moet worden ge bracht. Het nakomen van deze voorwaarden der deskundigen zal, zooals vanrrif spreekt, ook de Duitsche regeering met den grootcn na druk eischcn. Absoluut noodzakelijk is het ver der. dat zoo spoedig mogelijk cok do uitge zetter. weer naar hun woonsteden moeten tc- rugkecrcn en d*e gevangenen moeten worden bevrijd. Immers, eindelijk moet er toch wat vrede komen tvsschen dr buurstaten, om den wiilc waarvan Duitschland tot de grootste of fers borcia is. Onder verwijzing naar dc betcekcnis van dc rijksdogvci kir zingen zei de rijkskanselier; Wie de economische overeenstemming op grond va'n de voorstellen der deskundigen niet wil, moet op de Duitsch-naticnolen, dc communis ten of dc DeuÉêcli-völkiSchcn stemmen Nadat hij cc vcrvuilir.gspolitick van den iaatsten tijd verdedigd had, keerde ,dc rijkskanselier zich 1* tochtig togen de. miflfcdlge krankzinnigheid vun hen, dit- een Wapenloos, overwonnen volk willen voorspiegelen, dat het door het beïoo- nen van moed en dopperheid ccn uitredding kan bevechten. Mm mort zich met het feit vo'zoenen, der Frankrijk 01? het oogenbük de sterkste gewapende macht ter wereld is en zelfs Engeland in uitrusting met vliegtuigen cn de modernste strijdmiddelen reeds verre over treft, terwiji Duitschland alles ontbeert wat voot ccn modernen oorlog noodig' is. De rijks kanselier motived de vervolgens het werk tot herstel, dat de rijksregeering op grond van de machtigingswet heeft verricht, als welks bij zondere verdienste hij aanhaalde, dat het Duit sche geldmiddel nog dcr.zelfdon koers heeft als op 5 November. Do v raag, waarover thans beslist rnoet worden, is Moet de regiering op den ingeslagen weg voortgaan cn zoodoende ccn rustiger voortschrijden naar betere om standigheden gewaarborgd worden of moet men een anderen onbekenden weg* gaan, die volgens de bittere ervaringen van het afgeioo- pen jaar vast en zeker zeer spoedig ongelukkig eindigen zal en het Duitsche volk nog eens in den vnanzinnigen stroom der inflatie zal stor tten De rijkskanselier wees ten slotte op de noodzakelijkheid, dat dr nieuwe rijksdag een krachtige middengroep bevat, waarop de re giering steunen kan om consequent en zonder aarzelen een politiek te volgen, die de eenige is, welke tot de herleving van het Duitsche volk leiden kon. Met een Deuisch-völkisch- Duitschnationalc meerderheid in den nieuwen rijksdag zou naar mcnschelijke berekening de ondergang van het Duitschu rijk bezegeld zijn. Alle burgers, die zich hun verantwoordelijkheid bewust zijn. moeten er voor zorgen, dat da middenpartijen in den rijksdag een meer dan voldoende meerderheid berbiken. UIT HET BEZETTE GEBIED. Dc evcntuecle ontruiming van de Keltische zóne. Londen, 2 8 April. (N. T. A. Draadloos). Verschillende Fransche binden hebben onlangs dc vraag aan de orde gesteld, of Engeland voor nemens is dc Keulschc zóne einde Juni te ont ruimen. Men wijst cr op, dat ccn dergelijke vraag alleen gestold kan worden op grond van een misverstand. Men schijnt n.l. uit te gaan van de veronderstelling, dat de periode voor het be zetten van dc verschillende streken van het Rijn land ingegaan is op den datum der ondortcekc- ning van het verdrag van Versailles, n.l. 28 Juni 7010. Dit is echter niet het geval, aangezien het verdrag in de slotzinnen uitdrukkelijk zegt, dat de daarin vermelde periodes beginnen to loopen van den datum, waarop de eerste acte van ratilicatie zou zijn neergelegd en deze datum was 10 Januari 1020. De Rijnvaart. Keulen, 28 April. (W. B.) Tengevolge von onderhandelingen tusschen vertegenwoordi gers van de Rijnvaart cn de Rijnlandcommissie zijn de ergste hinderpalen voor de Rijnvaart weggenomen. De opvarende schepen hunnen voorlaan door dc Frnnsch-Belgischc douane tc Emmerik. Duisburg en Rhurort gevisiteerd wor den, zoodat het groote oponthoud te Dusscl- dorp vermeden wordt. Dc Franschen in de Palts. In een nota uan du regeering van dc Palts eischt de Fransche generaal de Mctz dc on middellijke invrijheidstelling van den wegens hoogverraad in hechtenis genomen zoon van burgemeester Helfrïch. Als de jongeman niet in vrijheid wordt gelaten, dreigt hij met sanc ties en zal hij de vrijlating van dc inwoners van de Palts, die zich in Fransche hechtenis bevinden, zoomede het terugkeeren van per sonen die uit de Palts verbannen zijn, tegen houden Dc stakingsactie onder de mijnwerkers^ B 0 c h u m, 2 8 April, (W. B.) De. mijn werkersorganisaties hebben in een gemeen schappelijke zitting besloten G.*> arbitrole uit spraak van den scheidsrechter, die een loons- verhooging van 15 in den mijnbouw mee brengt. aan te nemen. Essen. 28 April. (W. B.) De stakings- propaganda van radicale zijde duurt voort. Ge- eischt worden de instelling van den 7-urigcn arbeidsdag en de uilbetaling van een loon, dat 50 hooger is dan dat in vredestijd. Een groo te uitbreiding heeft de stakingsbeweging tot dusver nog niet ondergaan. Heden brak sta king uit op de mijn Bismarck. Aken. 28 April. (W. B.) Ook in het Afcensehe stecnkolcnbekken valt een stakings actie onder de mijnwerkers vost té stellen. Het aantal stakers wordt op duizend geschat. EEN -A M ER IK A A N SC H C LEENING. B e r 1 ij n, 2 8 April. (N. T. 'A. Draadloos). 1 Naar uit New-York wordt bericht, keert Mor gan binnen twee weken weer naar AmefSka te rug om met de banken aldaar over het toe staan eencr leening van 100 mi'lioen dollar aan Duitschland te onderhandelen. DREIGENDE ALGEMEENE MIJNWERKERS STAKING IN MIDDEN-DUITSCHLAND. Leipzig, 28 April. (W. B.) Het door de communistische partij bijeengeroepen Middcn- Duitsche mijnwerkerscongres heeft besloten op I Mei de algemecne staking af te kondigen. Er is een stakingslcidtng bestaande uit zes com munisten gevormd. HET PROCES TEGEN DE AANHANGERS VAN HITLER De uitspraak. MüncKen, 28 April. (W.-B.) In hot hoogvcrraadproccs tegen dc 38 leden van Hit- I Icr's Stosstrupp is heden door het Volksgericht uitspraak gedaan. De beklaagden werden ver oordeeld tot vestingstraffen tot ccn jaar en vier maanden cn boeten tot TOO goudmark, met na trek dor voorloopigc hechtenis. Aan bijna ellen werd een proeftijd voor den gcheclcn straftijd of een gedeelte daarvan tocgcstaon. DUITSCHLAND ALS GEWEZEN KOLONIALE MOGENDHEID. B e r ij n, 2 8 April. (N. T. A. Draadloos). Tc Hamburg heeft de gezant dr. Solf op een feest ter herdenking vnn de Duitsche koloni- sotie erop gewezen, <3at Duitschland gedurende zijn koloniale activiteit steeds opkwam voor de open deur op olie culturccle gebieden, voor vreodzamo samenwerking ten aanzien van alle gemeenschappelijke kwesties, zoools de be strijding van den slavenhandel, epidemieën von mcnschcn en dieren, enz. Tc groot is Duitsch- land's aondccl non het ontsluiten vnn het don kere werelddeel, te duidelijk treden zijn belang rijke successen aan den dag, dan dnt de be weringen van de tegenpartij op den duur staan de kunnen worden gehouden. Solf drong er bij het Duitsche volk op aan de koloniale gedachte niet tc doen insluimeren. DE METAAUCLEAR1NG. Wolff seint d.d. gisteien uit Berlijn De metoalclcnring vond hedenmiddag, vol gens een mcdedcelmg van de Vereeniging van belonghebbenden bij de mctaolbeurs te Ber lijn, per einde April plaats. Met behulp van de cloaringdcclncming zijn de moeilijkheden van enkele leden en kleine firma's uit den weg ge ruimd. EEN HAMBURGSCH PROFESSOR HOUDT LEZINGEN TE LONDEN. B e r I ij n, 2 8 April. (N. T. A. Draadloos). De hooglecraor in dc Duitsche letterkunde aan de universiteit te Hamburg, Robert Pctsch, werd door d; Londenschc universiteit uitgc- noodigd ccn drietal lezingen in het Duitsch te houden DE DUITSCHE TSJEKA. Beraamde moordaanslagen. Berlijn, 2 8 April. (W. B) Uit het ver hoor van de gevangen genomen leden der Duit sche communistische Tsjeko is gebleken, dat het werk dezer organisatie in nauw contact stond met de leiding der communistische partij. Dé eerste opdracht der Tsjekn wós de vermoording van generaal Von Sccckt. Hel plan om den generaal in den Tiergarten dood te schieten mislukte evenwel, daar dc generaal dien bewus- ten morgen thuis bleef. Daarentegen gelukte de moord op een dooi de communistische partij als spion beschouwden kapper uit Berlijn, Rousch gehectcn. Tot dusverre zijn veertien personen gearres teerd. Dc procureur-generaal heeft zich reed* rnct dc kwestie ingeloten. HET ROODE KRUIS. P a r ij s, 3 8 April. (B. T. A.) De derde zitting van den nlgemecncn raad vnn den bond van Roode Kruisvcrccnigingcn is geo pend. Afgevaardigden van 46 naties, w.o. Ne derland, waren aanwezig. Ador, dc voorzitter van de internationale Roode Kruis-commissie te Gcnèvc, sprak den wensch uit, dol de bond weldra zou samensmelten met dc internationale commissie, tot grootcr licil van de volkeren. EEN CONGRES INZAKE TELEFONIE TE PARIJS. P a r ij s, 2 8 April. (B. T. A.) Alhier zijn afgevaardigden van dc Europeeschc mogend heden bijeengekomen met het doel een inter nationale commissie van advies voor telefonie over grootcn afstand te stichten. Men heeft drie sub-commissies benoemd. Het congres Een aJlemons vriend is niet dc mijne. MOLIèRE. door HULBERT POOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRINO 8 Plotseling was hij weer klaar wakker, zonder zich rekenschap te geven, wat hem had doen ontwaken. Hel kampvuur was thans volkomen uitgedoofd, en in de richting van den oever was slechts een donkere schaduw zichtbaar. In adcmloozc spanning wachtte hij op iets dat zijn vermoeden van onraad zekerheid zou ge ven. Eindelijk kraakte dc loopplank onder een zwaar gewicht, en een breede gestalte doemde uit de duisternis op. Ralph ging overeind zitten. De gestalte bleef aan den rand van het dek staan. „Wie is daar?" liet Joe Mixer's slaperige stem zich ongerust hooren. „Cowdray," antwoordde kalm .„Wat duivel voert u hier uit?" Ralph sprong overeind, en maakte door schoppen zijn beenen vrij uit de deken die hem in zijn beweging belemmerde. „Wat dui vel kom jij hier doen?" antwoordde hij. „Daar hoef ik u geen rekenschap van te ge ven," snauwde Joe. Er heerscho eenige oogenblikken een diepe stilte. Zij stonden met gebalde vuisten tegen over eRaar, trachtend in het duister elkaar met de oogen te metena Blijkbaar achtte Joe het maor beter, niet tot openlijke vijandelijkheden over te gaan, althans toen hij weer sprak, klonken zijn woorden ver zoeningsgezind. „Allemachtig, dokter, je hebt me de stuipen op het lijf gejaagd! Wist ik wat me overkwamf Je moet iemand niet zoo laten schrikken, dokter!" Joo's onderworpenheid beleedigdc RaJph nog meer dan zijn woede. Hij zweeg. „Teen het vuut uitgegaan was, werd ik koud wakker," vervolgde Joe logisch. „Ik kom hier om een trui uit mijn reiszak te holen." Ralph liet zich niet misleiden. Hij dacht er- oan, hoe Joe met z'n gemeene waterige oog jes het beeld von het slapende meisje in dc dekhut alleen reeds door ernaar te kijken zou ontheiligen. Die gedachte deed hem zieden van woede, en niets zou hem in den weg kunnen staan, dot tc voorkomen. Terzelfdertijd oven- woog hij echter ook, dat het voor haar beter was, wanneer hij zoo mogelijk een gevecht vermeed, en hij spande dus al zijn krachten in, om een oplossing te vinden. „Neem een van mijn dekens," bood hij aan. Ik heb er meer dsn ik noodig heb." Joe bedankte. Zij putten zich uit in sarcas- tische beleefdheden. Elk van beiden wist, dat de ander hem doorzag. Ralph kreeg er weldra meer dan genoeg van. „Best maar als je naar binnen wilt, ga je door de voordeur, begrijp je?" zeide hij kortaf. Joe wist even goed als Ralph dat het kraken van de deur haar zou doen ontwaken, nog voor hij binnen was. „Wat mankeert je?" snauwde Joe. „Waarom er omheen draaien?" antwoordde Ralph. „Ik zeg je nu ronduit, dat ik niet verkies, dat je het dat meisje lastig maakt" „H ij verkiest nietl" smaalde Joe. „Alle machtig, hoor hem ecnsl Heeft ze jou als haar bewaker neergezet?" „Neen," zei Ralph. „Dat hoef je mij niet to vertellen," zeide Joe. „En ze zal je cr ook niet dankbaar voor zijn Zc heeft vannacht met mij afgesproken." „Dat lieg jcl" brulde Ralph. Joe kwam zoo dichtbij, dot hun lichamen elkaar haast aanraakten. Ralph hield zich pa raat. Hij was van plan Joe den eersten slag te gunnen. Maar er kwam niets. „Loop naar de hel," fluisterde Joe met dikke tong. „Dat zal je den een of anderen dog moeten bezuren. Ik vergeet nooit iets. Ik zet het je betaald, vricndjel" „En waarom niet dadelijk?" vroeg Ralph, thans weer volkomen kalm. Joe's stem werd nog zachter. „Nou ik wil geen spektakel maken," bromde hij. „Natuurlijk wil jo geen spektakel makenl" riep Ralph, in een nieuw© vlaag van woede. „Spektakel zou je weinig van pas komen hè. Jij houdt van donker en stilte, niet?" Plotse ling drong het kluchtige der situatie zich aan hem op, en hij begon te lachen. „Je hoeft je vannacht geen moeite tc geven, Joe," zeide hij. „Ik ben er ook nog. Je zou beter doen met terug te gaan, en verder te slapen." Dat was ontegenzeggelijk waar. Joe draaide zich op zijn hakken om, en ging onder het mompelen van een g-root aantal verwenschingen, over de loopplank terug. HOOFDSTUK IH. Op de kleine rivieT. De volgende dag ging voorbij, als was er 's nachts niets bijzonders voorgevallen. Het meisje kwam niet meer ter sprake; de mannen hadden het veel te druk om cenigc aandacht aan haar te wijden. Toen zij opstonden om te ontbijten, verschilde Joe Mixer's houding te genover Ralph zoo weinig als de eerste er maar aan doen kon, met die vön den vorigen dag. Een minder open natuur zou daarin iets gevoeld hebben dot gevaarlijker was dan royale vijandschap, maar van Ralph was het juist karakteristiek, dot hij Joe gaarne wilde tege moet komen. Van zonsopgang tot donker waren zij bijna aan één stuk bezig om dc kleine „Tewksbury" de stroomversnellingen van Gisborne op te sleepen; bemanning cn passagiers trokken met vereende krachten. Na zijn weken van werk loosheid op Fort Edward begroette Ralph krachtigcn arbeid met vreugde, cn voelde hij zich weer een man worden. De geheele opera tie was nieuw voor hem en interessant. Eén ging in een boot met een stevig kabeltouw naar den oever, waar hij het einde van het touw aan een boom stroomopwaarts vast maakte; het andere eind werd op de boot om den kaapstander geslagen; acht man zetten zich mot alle macht aan het trekken, en zoo heesch het vaartuig zich den stroom op.- Wan neer het touw was ingepalmd, voer een ander naar den oever en begon men opnieuw*. On- dertusschen werkte het scheprad aan den boeg trit alle macht Meer dan eens kTak het touw en was olies wat zij gewonnen hadden, weer verloren.. Het was negen uur 's avonds vóór zij eindelijk weer in kalm water kwamen, en de nacht viel reeds in, toen zij eindelijk in Gis borne aanlegden, stroomofwaarte van het nieuwe magazijn van Mixer Staley. Ralph had in den loop van den dag geen po ging gedaan om Nahnya te naderen. Hij ver genoegde zich ermee haar nu en dan onopge merkt gade te slaan, en zich de genoegens van dc komende reis of te schilderen, wanneer Wj haar voor zich alleen zou hebben. De koorts in Ralph's aderen, die hij vroeger nooit ge kend had, begon op gevaarlijke wijze hem thans ook het hoofd ean te tosten. Reeds do ge dachte alleen aan dien tocht was genoeg, om zijn hart snel tc doen kloppen. Toen zij in de schemering aan wal wilden gaan en iedereen op dat oogenbMk het druk had met zijn eigen belangen, voelde Ralph zich tegen den elleboog stootcn, terwijl zij snel fluisterde: „U slapen met de mannen in het slaaphuis; ik zeg ik hier slopen." „Ik wil je niet alleen laten," begon Relph. „Vannacht Zij onderbrak hem. „Ik blijf hier niet werke lijk," legde zij uit. Zoodra iedereen weg is, ga ik loopen naar mijn kamp aan het Hoeden-meei*. Het is zes mijL U komt daar morgen vroeg*, zoodra het dag is. De korreweg leidt erheen." Iemand naderde hen, en zij verdween. Ra lp was, als sprak hot vanzelf, uitgenoodigd om met Mixer cn Staley het avondeten te ge bruiken, en den nacht in hun huis door te brengen. Met Joe en de anderen ging hij dus binnen. Midden in den nacht werd hij wakker; dc dikke kerel kwam thuis cn liet zich mot ccn vloek neervallen op een bank. Ralph kon slechts met moeite een spotlach smoren en sliep ge rust in. (Wordt vorrolfd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1