ZOMER -HOEDEN DE EEMLANDER BUITENLAND. FEUILLETON. De verborgen vallei. ABONNEMEHTSPRDSp3 ■pfP ™or pe~ Donderdag I mei 1924 PRIJS DER ADVERTENTIÉN met inbegrip van een Nabetrachting over den gemeenteraad groote verscheidenheid van kleoreo en modellen ZIET OE ÉTALAGES Damesconfectieenhoodeumagazün „L5 HIRONDELLE" 16-18 Langstraat Amersfoort 22e Jaargang Ne 258 foort f 2.10, idem Iran co per post f 5.per weck fmet gratis verzekering ttgen ongelukken) f CU7& alzondeifijkc nummers 0.05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD ti DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENINS N'. 47810. TEL. INT 513. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lieldadiphcids-advei tentiên voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan aecr voordcellge bepalingen voor het adverleeren- Een« circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- *t Is toch maar gelukkig, dat ive in Amers foort niet elke week raadsvergadering heb ben. Niet dat het minder aangenaam is in de tegenwoordigheid onzer vroede vaderen te mogen vertoeven, of dat het niet meer malen een oprecht genot mag genoemd wor den te luisteren naar de woorden van wijs heid en helder inzicht, die zoo overvloedig- lijk van hunne lippen stroomen f O, neen, verre van dat-r Maai als men niet geheel onontvankelijk van gemoed is, geeft dat al tijd maar weer verkondigen van de men- sohelijke ontberingen je toch zoo'n ellendig gevoel, dat elk genot, dat je voortaan kunt smaken, al bij voorbaat vergald wordt door de neerdrukkende gedachte aan het trooste- looze bestaan van zooveel medemenschel», in wier leven geen enkel zonnestraaltje dringt en die zooveel missen, wat anderer leven veraangenaamt. Zoo schijnt het ten minste te zijn, als je de heeren in den gemeenteraad hoort. Het leven van den „arrebeier" sjokt zich voort in een vreugdeloos bestaan van kommer en el lende en de eenige taak van de Gemeente schijnt nog slechts te zijn gelegen in het louter en alleen 'behartigen van wat sommi gen noemen de belangen der „verworpenen dezer aarde". Een raadslid, die de meening zou uiten, dat ook wel eens gedacht mocht worden aan de belangen van een groote schare inwoners, die, met hard werken, vaak nog slechts met moeite het hoofd boven wa ter kunnen houden, zou vermoedelijk voor niet recht snik worden aangezien, althans voor een vloekwaardig kapitalistenknecht worden uitgekreten. Al wat niet directelijk tot het proletariaat behoort, zorgt wel voor zich zelf en de genietingen dezer wereld zijn voor hen a. 'h. w. voor het grijpen. Als de heer Polder zich opwindt, omdat de zweminrichting voortaan geen gratis wemmen meer toestaat, tenzij men in het bezit is van een kaart van het Burg. Armbe stuur dan voelt men mee met diens heilige verontwaardiging over zoo snood een maat regel. Weliswaar zal er drie avonden per week gelegenheid worden gegeven voor 5 'heele centen te wemmen. Maar zij, die nu ook nog die 5 centen niet kunnen betalen, moeten die naar het Burg. Armbestuur ïs 't niet om van te rillen! Dat de gratis zwemmers zich in het bezit stelden van zwemgoed der inrichting en daarmede later bij Kraaikamp gingen zwem men,' waar ze wel konden betalen, moet in twijfel worden getrokken, ook al is het na drukkelijk geconstateerd. Dat een gratis zwemmer ook rooken wil is te begrijpen en dat zoo'n jongmaatje dan in de zweminrichting een doosje sigaretten koopt van 75 cent, zooals voorgekomen is, kan toch ook geen twijfel aan zijn onmacht om 5 cent te betalen doen rijzen. Dat gratis-zwemmers volle eer bewijzen een de nougat-blokken afdeeÜng is een be wijs van goeden smaak. Maar 5 cent voor een bad te betalen, dat is te veel. En daarom moet de zweminrichting meer opengesteld worden, juist voor gratis zwem men. Een paar middagen per week vooral, natuurlijk Woensdag- en Zaterdagmiddag, anders zijn de kindertjes niet vrij. Eigenlijk moesten zij, die zich de opoffering van een abonnement getroosten, want dat is werke lijk niet altijd een weeldeuiting mijnheer Polder, slechts 's avonds na achten kunnen zwemmen, de niet-hetalers hadden dan den heelen dag. Maar zoover zijn we nog niet, misschien krijgen we ook wel eens een voor stel >n dien geest. Intusschen als de heeren hun zin krijgen, zal spoedig de zweminrichting kunnen ver dwijnen. Wij althans gelooven, dat Pesie zijn zaak wel sluiten kan, als de betalende klanten nog slechts gelegenheid tot zwem men krijgen als de niet-betalenden toch niet kunnen. Eenzelfde geest kwam om het hoekje kij ken bij het voorstel om aan' den Bond voor Lich. Opvoeding 1000 te leenen om het sportterrein Birkhoven op te knappen. De heer Schrijver wilde de speelterreinen open stellen voor de jeugd, die thans op straat de politie handen vol werk geeft. Ook weer een heel goed idee, maar wij houden ons ervan overtuigd dat niemand zitting zou willen ne men in de Commissies voor de speelterrei nen, als gelegenheid wordt gegeven zonder behoorlijke leiding van die terreinen gebruik te maken. De Raadsleden moeten maar eens een kijkje gaan nemen op het terrein aan de Assenraadstraat, dan zullen ze tot de over tuiging komen dat grondiger vernieling niet wel mogelijk is. Als de heeren dan inderdaad alle parti culier initiatief willen dooden, loten ze dan tenminste zorgen, dat er door gemeentelijke exploitatie iets beters komt. Wat zij willen is best te doen, als er maar ruim in den zak wordt getast. Het voorstel inzake de sleunverleening aan Kinderzorg gaf tot een zeer zonderlinge discussie aanleiding. De heer Hofland zette in een ellenlang betoog zijn standpunt uit een. Of hij zich min of meer op gevaarlijk terrein bevond weten wij niet. Maar tot iets positiefs kwam hij feitelijk niet. Wat meer tc verwonderen, zijn volkomen van argumen tatie gespeende langdradigheid of de gela tenheid, waarmede hij weid aangehoord, wij weten het niet. Maar het standpunt der heeren Veis Heijn en v. d. Heide was ons in ieder geval sympathieker. Royaal wezen zij den steun af en ontkenden ten stelligste, dat de kinderen niet behoorlijk verzorgd kon den worden, zooals de heer Hofland had be toogd. Het leunen op de gemeenschap kan men als een noodzakelijk kwaad beschouwen, maar de gestadige propaganda, welke men er in onzen Raad voor maakt, is o. i. onver dedigbaar. Zakelijker vonden wij clen heer Hofland in zijn betoog tegen de voorgestelde wijzigin gen in het contract met de Geldersche Cre- aietvereeniging. De Gemeente moet de meest mogelijke zekerheid voor zijn finan- cieele transactie eischen en nu leek het ons, dat het standpunt van den heer Hof land toch betere waarborgen vroeg, dan dat van B. en W. Mnar het is heel moeilijk uit een raadsdiscussie in een dergelijke kwestie conclusies te trekken. Het argument van den voorzitter, dat het nieuwe contract voordee- len bood, waarbij hij een bedrag van 1100 noemde, vonden we niet erg klemmend. De hoofdzaak is de zekerheidsstelling en die mag niet voor eenige zilverlingen in de waagschaal worden gesteld. VOLKENBOND. DE 1NTELLECTUEELE SAMENWERKING. Brussel, 5 0 April (B. T. A.) De uni versitaire sub-commissie van de commissie voor de intellectuele samenwerking uit den Volkenbond heelt het onderzoek van dc ver schillende voorstellen inzake het onderwijs, door de Spaansche regeering op de vierde ver gadering der commissie ingediend, geëindigd. Zij beschouwde de stichting ecner intcinatio nale universiteit op hot oogenblik als onmo gelijk. 1|TC° DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Een verklaring vort Stresemann. Maagdenburg, 50 April. (W. B.) In een vergadering der D. V. P., die door 5000 Heden ontvingen wij een GROOTE SORTEERING 1D personen was bezocht, verklaarde Stresemann, dc rijksminister van buitenlandschc zaken, dat de houding van het kabinet ten opzichte van de deskundigen-rapporten geen gevolg was van du vrees voor hetgeen er zou zijn gebeurd, indien dc regeering „neen" had gezegd, maar van den wensch, om eenige jaren van kalme en vreedzame ontwikkeling tc verkrijgen cn de verbinding met dc 12 millioen Duitschers in het bezette gebiud te herstellen. De vraag, die ons werd gesteld was deze, of de politiek van Lode wijk XIV in de 20c eeuw zou worden voortgezet. Frankrijk en dc uilvoering van het pion der deskundigen. Parijs, 5 0 April. (Havns.) H-ivos laat op de vertaling van Stresemann's studie var. het verslag van dc deskundigen, die dc Nalional- liberalc Korrespondenz te Berlijn openbaar ge maakt heeft, het volgende commentaar volgen: „Zonder tc treden in een bespreking van Stre semann's verklaringen, die minder dc buiten landschc politiek dan de verkiezingspropagan da raken, is het toch gewenscht hiertegenover de verklaringen te plaatsen, die de Amerikaan- schc deskundigen onlangs bij hun aankomst tc New York hebben afgelegd. V rrc van het denkbeeld te omhelzen, dat het herstel van de economische en finoncicelc eenheid van Duilschland vooraf dient te gaan aan de uit voering van het pion der deskundigen door Duitschland, heeft üawes integendeel duide lijk gemaakt, dot „de uitvoering doorvan nf- hengt van het aannemen der vrreischte wellen door den rijksdag". Met verslag dei deskundi gen is overigens volkomen formculcn amd. „Ons plan is gebouwd op dc onderstelling, dat de tegenwoordige maatregelen, voo- zoover deze het Duitschc bedrijfsleven belemmeren, opgeheven of gewijzigd worden voor zoover dat noodig is, zoodra Duitschland het aanbevolen plan zni uitvoeren". Wat de militaire bezetting aan de Roer be treft, verklaarde dé deskundige Young niet tc gelooven, dat dc aanwezigheid van Franschè troepen aan de Roer, die zich zouden onthou den van ingrijpen in het bedrijfsleven, schade lijk zou kunnen zijn. Wat aangaat do separatistische bedoelingen van Frankrijk in het bezette gebied, die be staan alleen in de verbeelding van enkele Duit- schvrs. UIT HET BEZETTE GEBIED. Een overeenkomst tusschen steenfabriknnlen en de Rijn- londcommissie. C o b 1 e n z3 0 A p r i 1. (B. T. A.). De bond van steenfabrikenten heeft met de Rijnlandcom missie een nieuwe regeling getroffen voor den tijd van twee maanden, ingaande I Juli a.s. Deze overeenkomst zal verlengbaar zijn van maand tot maand. Dc I Mciviering. Dortmund, 50 April. (W. B.) De be velvoerende generaal der bezettingstroepen te Dortmund heeft olie I Meibetoogingen in de open lucht verboden. De actie der mijnwerkers- Essen, 50 April. (W. B.) De bond van Trtijnbouwondernemers heeft het voorstel, ver vat in de scheidsrechterlijke uitspraak, tot ver- hooging dc-r loonen in den mijnbouw van het Roergebied met 15 van de hand gewezen. DE A.S. VERKIEZINGEN. Mishandeling van een afgevaardigde. Münchcn, 3 0 April. ((W. B.) Dc afge vaardigde Zahnbrcchcr van dc Beiersche Volks- partij is, toen hij uit een verkiezingsvergade ring naar huis terugkeerde, door communisten overvallen-en ernstig mishandeld. Het aantal candidaten. B e r 1 ij n, 3 0 A p r i I. (W. B.) Voor de rijksdagverkiezingen zijn ingediend 480 dis- trictslijsten ('206 in 1020) met 4514 candida ten en 25 rijkslijsten (T5 in 1020) met 428 can didaten. DE GEZANT IN MEXICO. Berlijn, 5 0 April. (W. B.) Dc leider der Oost-Aziatische afdeeling van het departement van buitenlandschc zerken. Knipping, werd tot gezant benoemd in plants van zijn onlangs overleden voorganger. DE CREMATIE VAN HELFFERICH'S STOFFELIJK OVERSCHOT. Mannheim, 3 0 April. (W. B.) Heden middag heeft hier de crematie plaats gehad van het stoffelijk overschot van dr. Hclfferich cn zijn moeder. Minister Luther bracht den laatst en groet der rijksregeering over aan d?n voormnligcn secretaris van dc rijksschatkist en vice-kansclier, wiens goede eigenschappen hij huldigde. De plechtigheid werd besloten met het spelen van een oud-Nedcrlandsch Dankge bed. waarna de kisten aan de vlammen werden overgegeven. BETALINGSMOEILIJKHEDEN. Naar Wolff uit Neurenberg seint, heelt do Nordbayerische Handels- und Gowerbebank in verband met betalingsmoeilijkheden verzocht onder gerechtelijk toezicht te worden geplaatst DE WERKLOOSHEID. B c r 1 ij n 3 0 April. (W.-B.). Het aantal steungcnictende wcrkloozcn in het onbezette Duitschland is van 1 April lot 15 April gedaald van 750,000 tot 476,000. INDEXCIJFERS VAN GROOTHANDELS- PRIJZEN Wolff seint uil Berlijn Het door het rijksbureau voor de statistiek per 30 April Dcrckendc indexcijfer der groot- h&ndelsprijzcn in Duitschland is 124.3 tegen 124.2 een week'geleden. BOTSING TUSSCHEN POLITIE EN COMMUNISTEN. Drie dooden. Gels c n k i r c h e n 30 April. (W. B.) Bij een inval in een communistische vergade ring ontstond een vuurgevecht tusschen de politie cn de communisten, die na een uren-, lang beleg, daar zij zich niet wild'J overgeven, werden uitgerookt. Een der belegerden schóót zich zelf dood, een ander stikte. Een politie beambte werd gedood, een ander zwaar ge kwetst. EEN NOODLOTTIGE BOTSING. Een lid der Franschc controle commissie gedoodL B e r 1 ij n, 5 0 April. (V. D.) Gemeld wordt, dat een lid van de I'ransche controlecommissie gisteren gedood werd bij een botsing tusschen een motorfiets cn een ffcts. Dc fietser werd zwaar gewond. KLOPPARTIJEN. B c r 1 ij n, 3 0 A p r i(W. B.) Op een socia listische partijvergodering kwant het tot een botsing met talrijke communisten, waarbij 15 personen werden gewond. Verscheidene per sonen werden aangehouden Eveneens hadden roerige tooneelcn plaats in den devrtsch-völki- sche vergadering, waarbij <je politie tegenover de communisten van hoar gummistokken ge bruik ntoest maken. BELGIE. HET CONTACT ZOEKEN MET RUSLAND. Brussel, 30 April. (B. T. A.) Dc Soir meldt, dat de Belgische regecring aan den am bassadeur van België te Londen instructies gaf om zich in verbinding te stellen met Rakofski, den gedelegeerde der sovjetregeering. Dit on derhoud zou betrekking hebben op een hervat ting der handelsbetrekkingen met Rusland. Voor het geval overoenstemming mogelijk zou blijken, zoo voegt het blad er bij, zouden door het ministerie van buitenlandschc zoken offi- cicclc onderhandelaars worden aangewezen. NOORWEGEN. EEN I.EENING VAN 50 MILLIOEN KRONEN. C h r i s t i a n i a. 3 0 April. (W. B.) Een consortium van Noorsche bonk- cn levensver zekering-maatschappijen heeft oen leening over genomen van den Noorschen staat tot een be drog van Kr. 50 millioen tegen 6% met een looptijd van 20 jaar. De lecning zal binnen enkelo dagen bij open- bore inschrijving aan de markt komen. SPANJE. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Tanger, 3 0 April. (B. T. A.) De jongste vrcdèspoging van do Spanjaarden is of gastuit op dc onverzettelijke houding van Abd-ol-Kvim, den leider der Rif-Kabylen. De Franciskoncrs en kinderen, die op 13 April te Tctocon opge licht zijn, werden meegevoerd naar het Rif. PORTUGAL. STAKING TE LISSABON. Lissabon, 5 0 April. (B. T. A.) Verschil lende transportbonden tc Lissabon cn verschei den categorieën van venters hebben de staking geproclameerd orn te protestveren togen dr hooge tarieven voor vergunningen en tegen dr hen opgelegde boeten. ITALIË. EEN MINISTERIE VOOR VERKEERS WEZEN. Rome, 50 A p r i 1. (B. T. A.) Dc minister raad besloot tot dc instelling van een ministerie van verkeerswezen, samengesteld uit hel minis- tcrig voor posterijen en telegrafie, hef com missariaat voor dc koopvaardijvloot en dat voor de staatsspoorwegen. OOSTENRIJK. HET MINDERHEDENCONGRES TE WEENEN. Reditsj mog dc vergadering niet houden. W eenon, 3 0 April. (B. T. ADe Oos- tenrijksche regeering heeft volgens dc bladen don Kroatischen leider Raditsj er van in kennis gesteld, dat zij de door dezen belegde vergode- ring op Oostcnrijksch grondgebied, betreffende dc kwestie der minderheden, niet zal toestaan, dnar deze onaangename gevolgen zou kunnen hebben in de meeste succcssie-staten. POLEN. DE POOLSCHE VREDELIEVENDHEID. W a r s c h o u, 3 0 April. (W. B.). Het Poolsche Telegraofagcntschap is gemachtigd te verklaren dat de rede. door den Poolschcn president te Posen uitgesproken, een volkomen vredelievend karakter gcdr3gcn heeft. Zijn woorden megen niet worden opgevat als het aanheffen ecner oorlogsfonfarc. DE BANK-POLSKI. Warschau, 30 April. (W. B.) Dc Bank- Polski heeft den voorraad buitenlandschc devie zen ten bedrage van 20 millioen dollar, evenals ós activa cn passiva der Poolsche Landsbelcc- ningskas, overgenomen. ROLAND. EEN DUITSCH-RUSSISCHE SPOORWEG- CONFERENTIE. Moskou, ,30 April. (W. B.) De volks commissaris voor het verkeerswezen heeft het Duitschc voorste! nopens het bijeenroepen van een Duitsch-Russische spoorwegconferentie ter bespreking van direct^ verbindingen tusschen Duitschland cn Rusland aangenomen. GRIEKENLAND. DE GRIEKSCHO REPUBLIEK. Erkenning door Zuid-Slavic. Belgrado, 30 April (B. T. A.). Zuid- Slovic erkende de Grickschc republiek. ft'». TT door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRINO - 10 Ralph kreeg hierdoor weer een weinig hoop. Zij bleek ten slotte niet geheel onverschillig. „Wie is die jongen?" vroeg hij, schijnbaar zonder bijzondere bed/reling. „Dat js .Charley," antwoordde zij, met een warmen klank in haar stem, die Ralph het ergste deed vreezen. „Gaat hij met ons mee?" riep Ralph. Hij kon onmogelijk langer onverschilligheid vein zen. „Natuurlijk!" antwoordde zij groote oogen opzettend. Ralph draaide zich op zijn hakken om. Hij durfde zijn onderzoek niet verder voortzetten. Al zijn luchtkasteelen ten aanzien van den tocht stortten ineen als kaartenhuizen. Haar man of haar minnaar natuurlijkl Wat een dwaas was hij geweest. Hun kano dreef dicht aan den oeverrand, het was een enorm lang en slank vaartuig, uitgehold uit een katoenboomstam. Het eischte een heele berekening om hun uitrustingen zoo voordeclig mogelijk erin op te bergen. Ge durende deze operatie merkte Ralph, dot er drie kleine tenten waren, hetgeen hem weer eenige hoop gaf. Zoo werd hij den geheelen dag tusschen hoop en -vmees heen en weer geslingerd. Zeker hij had het in de hand aan den tijd dot zijn vonnis nog hangende was. een einde te maken door een vraag op den man of, maar hij durfde niet, bang om het ergste te hooren. Toen de bagage was gestuwd, beval Nahnya Ralph op de sporretakken te gaan zitten, die voor hem waren neergelegd op den bodem, dicht bij den achtersteven. Bij het klimmen in het niet zeer vastliggende vaartuig had het wei nig gescheeld, of hij was er aan de andere zijde weer uitgevallen, tot Nahnyas en Char leys onverholen pleizier. Nahnya nam de boeg- pagaai, Charley die aan den ochtersteven, en zij zetten af. Ralph had de gewaarwording ais werd hij met dén enkelen slag afgesneden van alles wat het leven hem tot dusverre had leeren kennen. „Daar gaan we!" dacht hij grimmig. „Be moet iets bijzonders meemaken, en ik weet niet watl Waar zal ik morgen op dezen tijd zijn? En over een maand op dezen tijd?" Het meer was als van paarlmoer onder den nevelachtigen zwakken, morgenzonneschijn, het was langs den oever afgezet door een onaf gebroken zoom van fantastisch getande dwerg- pijnboomen. Middenin dieven een half dozijn kleine eilandjes, waaraan het zijn naam Hoe- den-meer te danken had. Elk en'on had een breeden rand van geelachtig kiezel, een krans van wilgen en een pijnboompluim die in 't mid den omhoog stak: ze deden onmiddellijk den den aan de lente-étalage van een modezaak: Zij waren nog geen kwartier voortgevaren, toen zij, tot hun verrassing, achter zich hoor den roepen, waarop zij zich allen tegelijk om draaiden, en een ruiter bemerkten, die afdaalde naar den waterkant, ter hoogte van de plaats, vanwaar zij waren vertrokken. De ruiter sprong uit den zadel: aan zijn omvang was het niot moeilijk Joe Mixer te herkennen. Hij riep hen toe, terug te keeren Nahnya cn Charley zwaai den eenmaal met hun pagaaien els seinvlaggen, cn pagaaiden toen rustig verder. Ralph bleef echter kijken, en stelde zich voor hoe de dikke man in het gros zou staan trappelen van woe de, cn zijn vuisten dreigend zou opheffen. In gedochte hoorde hij reeds zijn machtelooze vloeken. Joe Mixer was op dat punt zeer pro ductief en welsprekend. „Wij niet te vroeg zijn weggevaren." merkte Nahnya kalm op. „Hij blijft op mij wachten, tot ik terugkom," zeide Ralph achteloos. „U niet dezen weg terugkomen," was Nahnya's antwoord. Dat gaf Ralph te denken Zij staken het meer niet over, maar hielden rechts aan, waar zij in ccn baei kwamen. Een zichtbaar eind hod deze niet, maar zij gingen steeds voert, door lelieplanten en riet, terwijl de oevers elkaar meer en meer begonnen te naderen, en de baai zóó nauw werd, dot zij slechts een smalle waterweg was, die zich in eindelo-ozc kronkelingen door een sltbmassa uitstrekte. Eindelijk voelden zij zich voortge- dragen door een bijna onmerkbare strooming, en Ralph zag, dat zij in een riviertje gekomen waren. „Dit water ver loopen," zeide Nahnya. „HeeJemaul naar dc IJszee twee maanden varen, denk ik." Het was de eerste maal sinds het ofgeloopen uur, dat zij het woord tot hem richtte, en Ralph's hart sprong op. Hij wendde het hoofd om, teneinde haür aan te zien, cn de kano schommelde onrustbarend. „Stil zitten," beval zij kort. Als een bestrafte schooljongen hield hij zijn oogen verder op den achtersteven gericht. „Hoe heet deze rivier?" vroeg hij bedeesd. „Geen nnnm hebben," zeide zij. „Noem hoer de Poppenrivier," stelde hij voor. „Binnen vijf dagen zij een halve mijl breed is," zeide zij. Naarmate de strooming krachtiger werd, na derden de boorden van het riviertje elkaar neg meer, cn de wilgen aan weerszijden raakten elkaar met hun takken. Met de dichte, lage wilgen, de cindelcoze scherpe bochten en c.e bruisende vinnige stroomversnellingen vertoon de hc-t riviertje hc-t beeld van de Campbeil door den verkeerden kant van een tooneelkij ker bezien, en alleen zij zelf en de kano schenen buiten aile verhouding. Ralph voelde zich ais Gulliver in Lilliput. Hij kon niet nalaten de handigheid te bewonderen, waarmee Nahnya het lange vc.-^uig door de bochten stuurde zonder dat hetjde oever ook maar even raakte. Bij een kleine weide vol bloemen legden zij voor 't eerst aan om te eten. De lunch was grootendeels een herhaling van het ontbijt. Ralph deed een poging om het leven vroolijk op tc vatten. Toen ze weer verder zouden gaar», vroeg hij om een pagaai. „Het is erg prettig als een eerste klasse passagier te zitten rondkijken," zeide hij, „maar ik voel me erbij als een leeglooper." Nahnya schudde het hoofd „LI vallen over boord," zeide zij „Wacht tot u aan de boot gewend bent" Ralph moest toegeven, dat ze gelijk had. Toen hij weer in dc boot stapte, ging hij an dersom zitten, zoodat hij tenminste de vol doening kon smaken, haar aan te zien onder het voortvaren. Nahnya scheen het niet op te merken. Hij kreeg geen blik van haar terug, want zij wendde haar oogen geen moment van het water of. Toen de stroom, langzamerhand sneller en krachtiger wordend, hen rond een bocht voer de, cn hen plotseling in een stroomversnelling dreef, was Nahnya gemctomorphoscerd. Zeker sturend, krachtig rechtop als een jonge pijn boom, met haar glanzende, vertrouwende oogen voorwaarts gericht oogen met den strijdersbiik, machtig on gebiedend de won gen hoogrood, do lippen vunecn, de stevige rondo armen die de pagaai wrikten met korte krachtige slagen, bood zij voor dc oogen van een man een heerlijken aanblik. Ralph dronk hem in. cn dat gevoel van bongen eerbied voor VTOirwcnschoonhcid door trilde hem, waarover ook de dajïpcrste men zich niet behoeft te schamen. „Welke man zou zich cr ooit op kunnen beroemen, een vrouw als deze aarv zich te binden?" was zijn gedachte. Toen zij weer in kalm water kwamen, en de spanning voorbij was, verschenen de heldinnen zijner jongensjaren achtereenvolgens voor zijn geestesoog: Diana, Boadicea, Jeanne d'Arc. Hij vergeleek hen met zijn heldin van thans, om ze alien te verwerpen. „Nahnya is alleen maar haarzelf." dacht hij. En uit den grond van zijn hart riep hij geestdriftig uit: „Nahnya, je bent een wonder!" Plotseling weer tot zichzelf komend, keek zij een ooeenblik verbaesd. bloosde, cn wendde haar blik boos naar de boomen, op den oever. „Schei uilf" bromde zij. En het trof hem, dot dit juist woorden waren die zoo uitstekend bij haar pasten. En het viel hem in, dot dit heerlijke schep sel toebehoorde aan den dommen, wilden jon gen achter hem en die gedachte vergalde al zijn genoegen. „Het kan niet!" had hijttn den loop van den morgen zeker wel honderdmaal tot zichzelf gezegd. „Zoo kan zc zich niet ver gooid hebben." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1