PHILIPS LAMPEN ZOMEREN F.H.Lomans DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. De verborgen vallei. 22» Jaargang No 289 IBONHEMEHTSPRIJS f"3'ooc Amc~ PRI1S DER ADVERTENTiEN met inbegrip van een DUITSCHLAND. in van groote verscheidenheid kleoren en modellen ZIET DE ÉTALAGES Oamesconfectie en hoedenmagazün ,.L' HIRONDELLE" 16-18 Lanoestraat Amersfoort Otrechtschestraat 15 Tel. 483 Lunchroom Princesse. r.t loort f 2.10, ïdeto tranco per post f 5.—.' per «eek «met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.37s. *iionderi$ke nummers i Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD t OIRECTEUR-UITQEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. *7910. TEL. INT 513. Maandag 5 Mei 1024 bewijsnummer. elke tegel meer 0 25, dienstaanbie dingen co Licidadigheids-advcitentiên voor de helft der prijs Voor handel cn bcdrijt bestaan zeci vootdecligc bepalingen voor het advcrtccren tcne circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. De Belgische ministers in En geland. tonden, 5 Mei. (B. T. A.) Een vertegen woordiger van het B. T. Av heeft de Belgische ministers bij hun terugkeer van Chequers ont moet Theunis cn Hymans verklaarden verrukt te-zijn over de vriendelijke ontvangst, hun door den Engeischen minister-president bereid. Lord Crewe, de onderstaatssecretaris van buitenland- sehe zaken en andere hooggeplaatste Engei schen hebben aan de gcdachtcnwisseling, die Op zeer har tel ijken toon gevoerd is deelgeno men. De ministers weigerden elke verklaring over him particuliere gesprekken met Macdo nald uit hoofde van een afspraak, dienaangaan de vooraf gemaakt. Zij verklaarden voor de tal rijke commentaren van verschillende strekking m de Engelsche bladen geen verantwoordelijk heid te kunnen aanvaarden, aangezien zij geen 'enkele verklaring afgelegd hebben. Deze com mentaren moeten dus als ongegrond beschouwd worden. Zonder zich de moeilijkheden te ontveinzen, die nog te overwinnen -blijven, nemen Theunis en Hymons van hun bezoek een gunstigen in druk mede. met de verwachting, dat weldra een overeenkomst en een nuttig resultaat voor alle betrokken landen zal kunnen worden bereikt. Londen, 5 Mei. (N.T.A. Draad). Ofschoon voor 't oogenblik het stilzwijgen wordt bewaard ove; de besprekingen tusschen Macdonald en Theunis en Hymans, leggen de bladen er den, nadruk op dat het belangrijkste aspect van de gevoerde gesprekken de poging is om de Fran sche en Engelsche gezichtpunten met elkaar te verzoenen. Do Times zegt „De Belgische ministers komen met kennis uit de eerste hand, inzake do inzichten yan Poincarc en het is duidelijk, dat het voornaam ste punt van bespreking de kwestie moet zijn hoe het plan-Dawcs in overeenstemming kan worden gebracht met liet voor het oogenblik in do Roer door Frankrijk cn België ingevoerde stelsel. Voor de Belgische regcering- is de Roer- bezetting altijd een dwangmiddel geweest >cri niet een doel op zichzelf cn hc-t oogenblik van thans wordt een uitstekende gelegenheid geacht voor een geleidelijke beperking van de regie en de hervorming van de Fronsch-Belgischc panden in gezamenlijke waarborgen van de ge allieerden. Het proces zal niet gemakkelijk zijn en houdt vele punten in, die zich kenmerken door technische moeilijkheden cn internationale kieschheid. Maar deze offcicuse voorloopige besprekingen moeten grootendeels bijdragen om ze op te helderen. Zij zullen voorts onge- tdefeld tot een besluit leiden inzake de wijze van optreden en meer in het bijzonder bepalen welke besluiten vallen onder de jurisdictie van de verbonden regeeringen en welke onder die van de Commissie van Herstel. Geen bindende besluiten van eenigen aard kunnen worden genomen bij afwezigheid van de vertegenwoordigers van de andere mogend heden, maar Theunis en Hymans zullen op 18 Mei Mussolini le Milaan ontmoeten. De diplomatieke medewerker van de Daily Telegraph zegt,*dat de Belg. ministers niet min der dan de Eng. eerste minister en de Ame- rikaansche deskundigen verlengend zijn het rap- port-Dawes zoo spoedig mogelijk in werking te zien treden. Theunis en Hymans moeten ech ter onvermijdelijk rekening houden met de «ischen cn aspiraties van hun Franschen collega on bondgenoot Poincarc cn hoewel zij eenigen wensch of poging tot bemiddeling tusschen Engeland en Frankrijk loochenen, trachten zij toch Pomcaré's standpunt met sympathieken ijver uit te leggen aan de Hngeische regeering". De correspondent voegt eraan toe„Toen de markies Crewe, de Engelsche gezant, de aanr dacht van Poincaré vestigde op het feit, dat, hoewel Macdonald in zijn rede te York een voorbarige bespreking van de sancties in ver band met het pfan-Dowes voor minder ge- wenscht had verklaard, hij niettemin had ge zegd, dat iedere moedwillig cn flagrant in ge breke blijven van Duitschlond Engeland en zijn bondgenooten mee.- .aaneengesloten, zou vinden dan ooit te voren, koesterde men te London de hoop, dat dc Fransche premier met deze open lijk gegeven belofte tevreden zou zijn. Zeker was de Fransche premie; dankbaar vcor deze verzekeringen, maar hij blijft nogf aandringen op een definitief stelsel van aut**- ir.atische waarborgen, waarvan sommige mogen worden beschreven als een zuivere aanvulling van de contrólc die in het rapport-Dnwes wordt voorzien, terwijl andere er geheel buiten vollen- De grootd mocielijkhöid ligt echter in de hardnekkigheid van Poincarc om het F^ansch- Bclgische regie-stelsel in ge wijzigden vorm te handhaven, op grond van het argument, dat het onmisbaar is vcor dc veiligheid van dc be zettingstroepen aan den Rijn. Dc Daily News heeft Tcden om je gcloovcn dat de atmosfeer gunstig is voor oen wijziging in dc Fransche Roer-politiek cn dttf dc weg ten slotte vrij is voor een definitiever vooruitgang naar een Europeesche stabiliteit. Dientenge volge heerschte er gisteravond in ministerieel* kringen optimisme aangaande dien uitslag van dc gesprekken. Theunis en Hijmans koeren vanavond of mor genochtend naar Brussel terug. Par ij s, 4 Mei. (Havash Havas heeft to Londen den indruk, gekregen, van algemeene te vredenheid oyer het onderhoud tusschen Mac donald en de Belgische ministers Theunis cn Hymans op Chequers. Ook dc Britsche regee ring is verlangend het plan' der deskundigen in tergraal toe te passen en aan Frankrijk's desi derata <c voldoen. Het onderhoud heeft do tusschen Poincaré en Macdonald te houden conferentie na II Méi a.s. vergemakkelijkt. HET CONFLICT JN DE S1LEZ1SCHE MIJNINDUSTRIE. Hindenburg, 3 Mei. (W. B.) Op alle mij nen in dit bekken hebben de ploegen, nn7% uur gewerkt te hebben, dc schachten verlaten. Hierop hebben de directies het werk een halvcn dag stop gezet. Er ncerscht onder do mijnwer kers gTOOte opwinding. Vanavond zal een con gres van dc bedrijfsraden zijn standpunt met betrekking tot den toestand bepalen. DE RIJKSDAGVERKIEZINGEN VAN GISTEREN. Winsten voor uiterst rechts én links. j Uit Berlijn wordt d.d. 4 April gemeld: Een te middernacht gepubliceerd bulletin meldt, dat de communisten in geheel Duitsch lond een enorme overwinning hebben behaald. Te Berlijn hebben zij voor.'oopig reeds 3.000 stemmen behaald. De volledige cijfers te Mann heim tooncn aan, dal de communisten 19.000 stemmen kregen. Dc soc.-democratery die vele stemmen aan de communisten verloren, kregen slechts 23.000 stemmenr Nader wordt gemeld, dat dc opkomst der kiezers tamelijk groot was. Te Berlijn stemde o5 der kiezers, in het geheele Jand ongeveer 60 De voorloopige cijfers voor Leipzig, Hannover, Neurenberg, Müncheu, Keulen, Ber lijn, W'esel Ems, Bremen, Beuthen, Gleiwitz, Dusseldorp, Offenbach en Karlsruhe luiden in dien zin, dat de uiterste partijen een groote overwinning hebben behaald. ïn verbond met de op het oogenblik bekonde verkiezingscijfers verwacht men, dot de nieuwe rijksdag er als volgt zal uittien: soc.-democra- ten 100, communisten 60, nationalisten 90, democraten 40, Katholieken 70, Völkischen 50, fascisten 30 cn Beierschc volkspartij 15 ze tels. Uit Berbjn wordt d.d. gisteien aan de Cour. gemeld: Om 8 uur beginnen de eerste berichten bin nen te komen. Het zijn echter nog slechts de uitslagen van stemdistricten, welke geen totaal overzicht geven cn wapruit nog in het minst geen eindconclusies zijn te trekken. Voorloopige indrukken zijn dan ook nog nauwelijks tc geven. De partij, die hier wint, is elders achteruitge gaan. Wel schijnt het, dot de verwachte verschui ving naar rechts zal worden verwezenlijkt, zoo-' wel ten koste van dc Duitsche Volkspartij als ten bate van de Duitsch-nationalisten cn dot de Heden ontvingen wij een GROOTE SORTEERING Utrochtschestraat 49, Tel. 310. SOEP, VLEESCH, (naar keuze.) AARDAPPELEN EN GROENTEN EN DESSERT. PER ABONNEMENT f 125. sociaal-democraten verliezen aan de communis ten. In tal van districten schijnt de oogst van dc DeutschnVölkjschen echter niet zoo groot te zijn als zij hadden verwacht. Uit München b.v. meldt een voorloopig bericht, dat de Völkischen ten bate der Duitsch-nationalcn niet onbelang rijk hebben verloren sedert de Beierschc Land- dogverkiezingen. Tegenover dit-alles staan echter berichten /-van elders..Uit Karlsruhe z.v. wordt gemeld, dat de Duitsche Volkspartij in Baden gestegen is van 6000 op 13.000 stemmen ten koste van de democraten cn dat dc Duitsch-nationalcn ver- loicn hebben a?n do Völkischen. Ook hier echter zouden de sociaal-democraten niet min der dan 40 aan de communisten hebben moeten afstaan. Het Centrum schijnt zich evenwel overal on geveer tc handhaven. Te Berlijn en omstreken hebben, voor zoover uit dc voorloopige gegevens is na te gaan, dc Völkischen op geen stukken na het gehoopte succes gehad. Zij- komen hier ver achteraan bij de Duitsch-notionqlen, die in sommige districten enveel duizenden stemmen hebben alr.de Völ kischenhonderden- In den loop van den avond was de volks menigte op de Potsdamer Platz, die daar kwam luisteren naar dc uitslagen, welke werden mede gedeeld door een onderneming voor draad» loozc telefonie, groot, dat de politie het verdere doen van mededeelingen verbood. De uitslagen van verschillende stemburcaux, welke goede resultaten gaven voor de Duitsch-nario- nalen, werden door de menigte met enthousias me ontvangen. Men zong „Die Wacht om Rhcin", het Pruisenlicd en het Duitschlandlicd, totdat politie tc paard en te voet ingreep en het plein en dc omliggende straten ontruimde. Voorts hebben hier on daar in de stad de monstraties plaats gehad, welke nu cn dan leidden tot ontmoetingen met dc politic. Geen ordeverstoringen. B e r 1 ij n, 4 Mei. (W. B.) Alle tot hedenavond tien uur ontvangen berichten wijzen erop, dat de verkiezingen overal zonder ordeverstoringen hebben plaats gehad. De eerste uilslagen. B c r 1 ij n, 5 Mei. W. B.) 's Och tends' vier uur. Tot nu toe kunnen als gekozen worden beschouwd 22 Diritsch-nationalen, waar onder Hergt, Wallraf, graaf Westarp, Geisler, dr. Eiscrling, vorst Bismarck. Dertien van de Duitsche Volks-portij. waaronder Stresemonn, oud-minister Heinzc, Kohl, Moldcnhauer, dr. Scholze vier van dc Dcutsch-völkischen. waar onder Ludendorff, Frick, von Grafc, 20 van de Centrum-partij, waaronder Morx, Wirth, Feh- renbach, Spahn12 democraten, waaronder Dcrnberg. Schilfer, Siemens; 30 soc.-dcmocio- ten, waaronder Sollmann. Hermann Muller (Franken), Bauer, Chrispien, Flcissner, Bernstein, Wels, en 16 communisten, waaronder Ruth Fi scher, Eichhorn cn Rcmmelc. B c r 1 ij n, 5 Mci. (W. B.) 6 uur 's o c h- tends. Het voorloopig resultaat van 22 dis tricten is bekend. Gekozen zijn 58 soc.-democraten. 33 communisten. 12 democraten. 39 van de centrumpartij. 25 D. V. P.'crs. 22 Duitsch-nationaicn. 15 leden van het Völkische blok. 2 leden van den Landsbund Thirringen. 13 leden der Bcicrscho Volkspartij. 2 Beierschc Boerenbondcrs. I lid van den Wirtschaftsbund. 4 Wurtcmbèrgsche Boerenbondcrs 1 lid van den Bodenschen Landbund. I lid van den Hessischen Landbund. De uitslag der verkiezingen cn het plon-Dowes. B e r 1 ij n, 5 Mei. (V. D.) Bij dc vermoede lijke samenstelling van den nieuwen rijksdag zal de regcering in staat zijn besluiten, waaronder ook goedkeuring van het plan der deskundigen, met meerderheid van stommen tc doen nemen. •Zij zal evenwel geen maatregelen kunnen voor stellen, die een meerderheid von der stem men vereischcn. Het spoorwegplan van dc commissie-Dawes, waarvoor een wijziging der grondwet noodig is, zal dus niet kunnen worden aangenomen, tenzij dc oppositiepartijen van mccning veranderen. EEN DUITSCH-RUSSISCH INCIDENT. Met gebouw der Russische hondcls- vcrtcgcnwoordiging tc Berlijn door zocht. B o r 1 ij n, 4 Mei (W. B.) Vroeg in den namiddag hield dc politieke politie te Berlijn een huiszoeking in de lokaliteiten van de Rus sische handelsvertegenwoordiging. Dc aanleiding hiertoe Was het feit, dat een zekere communist, Bozonhardt, een vroeger employé van dc Rus sische hondclsvcrtegenivoordiging, die in Wür- temberg werd gearresteerd en naar Pommercn zou worden overgebracht, het gedaan had we ten te krijgen, dat zijn beide begeleiders, politie beambten uit Württcmberg, met hern net ge bouw van de Russische handelsdelegatie binnen gingen, dot, naar hij voorgaf, een café was. Nadat zij het gebouw binnengetreden waren, maakte Bozcnhardt zich los van zijn begeleiders met behulp van verscheidene geëmployeerden, terwijl de politiebeambten werden vastgehouden cn pas na heftig protest hunnerzijds werden vrijgelaten. Bij de huiszoeking werden acht employe's van de Russische handelsdelegatie gearresteerd. Te gen hen is reeds rechtsingang verleend. Bozen- hardt werd echter niet teruggevonden. Wegens het optreden in dezen door de geëmployeerden van de handelsdelegatie is geprotesteerd bij het Russische gezaritschop. Berlijn, 4 Mei; (W. B.) Met betrekking tot de door Kreslinski ter sprake gebrachte gebeur tenis in het gebouw van de „Russische Hondels- gescllschaft" alhier heeft het ministerie van buitenlondschc zaken een schriftelijke nota inge diend, waarin, op grond van het officieclc ver hoor van de Württembergschc beambten, wórdt vastgesteld, dat de employés van de „Höndcls- gcsel!schoft" dc vlucht van een Duitschen gevan gene hadden mogelijk gemaakt cn zijn achter volging gewelddadig verhinderd; voorts, dat de beide beambten wederrechtelijk in het gebouw van de „Russische Handeisgesellschait" waren vastgehouden. Deze omstandigheden hebben de politie aanleiding gegeven het gebouw van de „Russische Handelsgesellschaft" te omsingelen cn te doorzoeken, teneinde den voort vluchtige1.! arrestant te vinden. De nota wiist voorts nog op het feit, dot het door de „Russische Handeisgesellschait" ge huurde gebouw niet dezelfde voorrechten geniet als de geaccrediteerde missie. Hel optreden van dc beambten van de „Rus sische HandelsgeselIschaft", zegt dc nota, be- teekent een ernstige inbreuk op de Duitsche wetten. Het zal de zaak van dc Duitsche autori teiten zijn de verantwoordelijkheid van de be drijvers daarvan naar den maatstaf van dc Duit sche wet vost te stellen. Aan de nota is een relaas van het voorge vallene toegevoegd. Kreslinski vertrekt naar Moskou. Berlijn, 4 Mei. (W. B.) Von Russische zijde wordt meegedeeld, dot Krestinski heelt besloten voorloopig de werkzaamheden der han- delsvertegcnwoordiging tc staken. Hij zal zich terstond nnor Moskou begeven DE BEIERSCHC ROGBORING. Volgens een Wolff-lelcgrom uit München wordt bevestigd, dat de Beierschc regcering na de verkiezingen in de Palts zal aftreden, maar met de leiding dor zaken zich zal blijven belas ten, tot een nieuwe regeering is gevormd. UIT HET BEZETTE GEBIED. Dc actie der mijnwerkers. Posen, 3 Mei (\V. B). In de mijnen van het Roergebied werd bekend gemonkt, dat de genen, die niet dc hand houden aan den tor dusver bcstaonden arbeidstijd, niet moer tot het werk worden toegelaten. DE DUITSCHE TSJEKA. Dc voorgenomen aanslag op Von Seeckt. Berlijn, 5 Mei (W. B.) Volgens het Bert. Togebl. begint het proces togen Thormann cn dr. Grondel wegens den voorgenomen aanslag op generaal v. Sccckt in de laatste weck van Mei waorschijnlijk op 28 dezer voor het Land gericht te Berlijn. Het plan om de zaak voor het Stantsgerechtshof te brengen heeft men late vaten. EEN VöLKISCH AGITATOR GEARRESTEERD Müncheu, 3 Mei. (W. B.) Wegens een door hem gehouden opruiende rede is de deutsch-völkische afgevaardigde Lttdwig Assncr te München gearresteerd. HARDHANDIGE PROFESSORALE ARGU MENTEN B e r I ij n, 3 M c i (W. B.). Gisteravond ont stond op een verkiezingsvergadering der no- tionaal-libcrale verecniging te Brcslou een. con flict tusschen den spreker von don avond, ge heimraad Ponfick uit Berlijn cn den Breslau- sclien hooglecrnar Meyer. Toen Ponfick Mcyer persoonlijk scherp aanviel, wierp de professor hem een drinkglas tegen het hoofd, waarop Ponfick zijn lessenaar naar den aanvaller slin gerde. Meyer werd aan hel hoofd gewond en naar het ziekenhuis gebracht. FINANCIEEL!: MOEILIJKHEDEN. Firma's onder handelstocrichL Neurenberg, -3 Mei (W. B.). Dé Vor- cinigtc Allgcmeine Mittelstnndsbonk A.-G. heeft aangevraagd haar bedrijf ónder hortdelsfOeziclu te stellen. Keulen, 3 Mei, (W. B.). De Kur-Trier-A.- G. wijn perse rij cn likcurfabrick te Keulen heeft .zich in verbond met financicclc moeilijkheden genoopt gezien aan te vragen haar bedrijf onder toezicht te stollen. EEN AANSLAG. B e r 1 ij n, 4 Mei (W. B.). Op den leider van do plaatselijke groep der Duitsche Volkspartij, tandarts dr. R. Faltz, werd hedenmiddag oen revolveraanslag gepleegd. Faltz bleef ongedeerd. Blijkbaar heeft men hier tc doen met een dn«,d von politieke tegenstanders. Dc doder is nóg niet gevonden. Hongerstaking van communisten. H a m 1) u r g, 3 M c i (W. B.). De communis ten, die bij dc onlusten in October 192.3 zijn gearresteerd, zijn in hongerstaking gegaan. ERNSTIGE FABRIEKSBRAND. In de Hammerwerke van de Rcmscheider Stahlindustric is volgens een Wolff-telegram door onbekende oorzaak brand uitgebroken, waardoor de fabrieksgebouwen in tien minuten lot den grond toe afbrandden. door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRINO - 13 Maar ziin tong cn zijn armen weren als ver lamd bij liet zien naar de snel bewogen naald. „Nahnya," begon hij ten slotte onvast, „kan je niet met me praten?" Zij glimlachte zonder op tc zien. „Niet veel houden van praten. Waarover?" „Over jou!" Zij haalde de schouders op. „Over rnij?" zei- de zij. „Daar niets van te zeggen." „Je hebt me beloofd, dat je me, als je me beter kende, van jezelf zou vertellen." De naald rustte. Zij keek een oogenblik ver ward cn boos. „Ik kan niet vertellen, om maar wat te praten." zeide zij langzaam. „Praten onverstandig, en brengen ongeluk. Je nooit vooruit weet, wat gezegd zol zijn, voor je uit gesproken." Was Ralph geweest als anders, dan zou hij gelachen, en haar.gezonde redeneering gewaar deerd hebben. Nu schoof hij de opmerking als iets hinderlijks terzijde. „Je hebt gezegd, dat je van jezelf zou vertellen," herhaalde Irij. Zij wees in de richting van de boot „Uw pa gaai is ruw," zeide zij. „Neem een mes,en maak het eind glad voor de hand. Werken is goed en verstandig." „Zoo laat ik mij niet afsehepenl„ riep Ralph heftig. Drift wtts tegenover Nahnya nooit een wapen. waarvan men cenig resultaat kon verwachten. Zij keek hem aan, verwijtend en niet be grijpend als een kind. „Afschepen?" herhaalde zij. „Wat is er opeens met u?" Geen hartstocht kon dien blik, open en koud als een diepe bron, weerstaan. Ralph mom pelde iels onverstaanbaars en woelde met de punt van zijn schoen steentjes op. Maar na een poosje hernieuwde hij den aan val, thans met zachtheid probcerend aijn doel te bereiken. Ik wilde wat meer van je weten dat wc vrienden kunnen zijn," begon hij. „Wat verstaan onder vrienden?" vroeg zij. hem vol aanziende. Weer had hij het gevoel of de grond onder hem wegzonk. „Och, zóó vrienden," zeide hij ontwijkend en vaag. „Vrienden zijn graag bij elkaar, cn vertellen elkaar alles, cn helpen el- knar door moeilijkheden heen." „Kan een blanke man vrienden zijn iriet een meisje- ols ik?" vroeg zij rirstig. „Dat ik heb nog nooit gezien." De waarheid die in haar woorden lag opge sloten, deed hem zijn zelfbeheersching ver liezen. „Wat hebben andere mannen of meis jes met jou cn mij te maken.?" riep hij. ..Ben ik voor jou dezelfde als Jóc Mixer cn dat soort!" „Joe Mixer is altijd hetzelfde," zeide wj. Hij gemakkelijk te begrijpen." Ralph wilde hior coquetïerie in zien. „Is dat het soort mannen, waarvan je houdt?" riep hij. „Neen, maar ik weten, wat ik van hem ta verwachten hebben." Da beteekenis harer woorden gingen aan hem verloren. Hartstocht brak zich baan „Nahnya, wil je me dol maken? Je weet wat er in mij omgaat. Geen oogenblik heb ik vannacht kun nen slapen. zachtjes hoorde ik je adem halen in je tent Ik verlang naar je hei verlangen naar jou maakt rne krankzinnig!'' Zij was opgesprongen. De rustige oogen flitsten op „Zwijgt u!" schreeuwde zij. „Dat is wartaal. Ik geloof u gek gewordenl" .Jij hebt mij gek gemaakt!" riep hij. „Je bent zoo mooi! Wat decht je dón? Nahnya, het is zomer! Jij bent geen sneeuw-vrouumet die rozen op je wangen en die lippcnl Wees van mij, Nahnya. Verzet je nu niet meer!" Haar oogen schoten vuur. „Zwijg!" riep zij, stampvoetend. Haar stem klonk hard als staal. „Wat weet u. van me, wie ik ben? Wat kun het u ook schelen! Het is een mooie zomer dag cn u hebt een vrouw noodig!" „Niet waar!" riep hij, haar naderend om het rotsblok heen, „ik wil jou hebben!" Zij ontweek hem. „Wel waar!" schreeuwde zij. „U kent me niet. Ik ben niet een jas die door verschillende mannen gebruikt wordt, tot ik oud ben! Ik ben van geen enkel man de vrouw om voor hem te werken en voor hem te kruipen als een hond! Ik ben raij-zelfl Nahnya Crossfox!" De zin van haar woorden drong niet tot hem door. Hij zag alleen, dat ze in haai veront waardiging tweemaal zoo mooi was. „Het kan me niet schelen wie je bent!bromde hij. „Jou wil ik hebben." „Raak mij niet aan!" waarschuwde zij. Hij was reeds op haar toegesprongen Zij week een stap achteruit en zwaaide haar ge bogen arm snel als een katteklauw. Een klap Ralph's wang werd wit en toen vuurrood. Een oogenblik stond bij stil. In zijn oogen werd de verrassing tot woede. Met hijgende borst en vlammende blikken zogert zij elkaar aan. „Wees voorzichtig," siste zij tusschen de tanden. ,Jij heks!" gromde hit -Ik meende hel eer lijk met je. Nu zal ik je hebben, op wat ma nier ook." Zij draaide zich snel om, en holde den heu vel op. Ralph bleef haar dicht op dc hielen, maar haar vliegende rokken raakten slechts plagend zijn vingertoppen. Hij rende haar na: hartstocht en een zinncloozc woede verleenden zijn voelen vleugels. En een vreemde ver rukking vormde een deel van zijn verwarde gewaarwordingen. Zij wil wcgloopen welnu, laat zij dan de eer hebben om gevangen te worden ais een kostbare prijs. Met de kin omhoog en dc elleboogen vast tegen de zijden gedrukt, snelde Nahnya door de berkeboomen. Ralph, wien het driemaal zoo veel moeite kostte om haar bij te houden, was geen partij voor haar. Hij kon zich met zijn grooteren omvang niet zoo gemakkelijk tus schen de stammen bewegen, of zoo snel van steen op steen springen. Hel was ondenkbaar, door een meisje verslagen te worden. Hij zette de tanden op elkaar, boog het hoofd laag vooruit, en spande elke zenuw in om haai de baas tc worden. Maar zij wist den afstand niet alleen te be waren, maar zelfs tc vergrooten. Op den top van den heuvel gekomen, verlooi hij haar uit het gezicht. Ook hoorde hij het geluid harer mocassins over de takken en bladeven niet 'meer. Hef was le veel voor hem geweest. Ralph liet zich op een rotsblok neervallen cn steunde het hoofd in dc handen. Het was om razend te worden, door een niet-blank meisje ver smaad te worden, een klap' in 't 'gezicht te krijgen wat een beleedigingl en haar don nog te moeten prijsgeven! Iets in hem scheen te sten en te schuimen van woede. hij stond weer op, en ging langzaam om- laag, het voorhoofd diep gefronst. „Ze moet I bij do boot terugkomen," docht hij grimmig. „Ik zal haar'-wel krijgen." Toen hij aan den boschrand kwam, zog hij haar. Ze wachtte hem af aan den waterkant, kolm en onheilspellend. Bij het zien van haai sprong zijn hort op inet een ongekend, dol zinnig verlangen. Geen faun uit den oertijd der aarde was wreeder cn vuriger, ol, zoo on getemd cri levensblij als deze oan dc universi teit gevormde dokter, die zijn verleden ver geten had „God was is zc mooi! En ze z a I mij toe- behooren!" riepen zijn oogen. „Raak mij niet aan!" dreigde-zij:" Hij lachte cn snelde op haar aan. Nooit heeft Ralph later precies kunner. be schrijven wot gebeurde. Hij zag haar snel buk ken, en voelde den stok dien zij had opge raapt, zonder in staat le zijn, zijn vaart in te houden. Hij hoorde den slag op zijn hoofd, dien hij niet voelde, en de nacht spreidde, plotseling zijn zwarte vleugels over den zomer- v middag. Toon Ralph weer tot bewustzijn kwam, merk te hij. dot hij in de kano lag, op een bed van inoengerolde dekens. Vóór zich onderscheidde 'hij Charley's onverschilligen rug, en Charley's armen, die rhythmisch. dc pagaai bewogen. Toen hij het hoofd wilde omdraaien om te zien of Nahnya achter hem zat. voelde hij> zoo'n stekende pijn, die von zijn kruin door zijn heele wervelkolom straalde, dat hij de poging opgaf. Hij sloot de oogen en bleef still liggen; langzaam zakte de pijn. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1