Nostlé Kindermeel -- per bus f 1.- ABOHNEMEHISPRiJS f"m",Q?ncn 7or DE EEMLANDER" Piiiis DER Aöy[m«iiEHr,U;;rvan«o BUITENLAND. KintierweegschaEen ie huur v. cl» !#E(S 23 „L'HiRONDELLE" Wollen Vesten Gol-Mauchnirs in liide en Tricol 15.— 12 50 7.50 3.75 Hotel „DE ZWAAN" Bij abonnement a f 1.25 FEUILLETON. De verborgen vallei. 22e Jaargang No 260 loort 2.10, idem lianco per post f 3.per weck (met cratis verzekering legen ongelukken) f 0.176, alzondcrl^kc nummers G.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD f* DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING M°. 47910. TEL. INT. SI3. Dinsdag 6 Mei 1524 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcldadighcids-adve.tentiSn voor de helft der prijs- Voor handel en bedrijf bestaan zeer vootdccligc bepalingen voor het advcrtccicn licne circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden- DUITSCHLAND. DE RIJKSDAGVERKIEZINGEN. Stemmencijfers, B er 1 ij n, 5 Mei. (W. B.) In het geheele rijk zijn in totaal de volgende aantallen stemmen uitgebracht: Duitsch-nationalen 4.700.000 Duitsche Volkspartij 2.400.000 Dcutschvölkische partij 2.000.000 Centrum 3.100.000 Wirtschaftgruppe der Hanno- veraansche partij 250.000 Democraten T.600.000 Soc.-dcm. 5.ÖOO.OOO Communisten 3.800.000 Beiersche Volkspartij 700.000 De voorloopige officieele uitslag. Berlijn, 6 Mei. (W. B.) 's N a c h t s T uur. De voorloopige officieele uitslag is de volgende: Soc.-democraten 99 zetels Centrum 62 D. V. P. 45 D.-nationolen 99 Democraten 24 Beiersche V. P. 15 Commimisten 61 Beiersche Boerenbond TO n D.-Hannoveranen 5 Völkische Vrijheidspartij 32 r, Landbund 9 D.-socialen 4 Totaal 465 zetels De definitieve officieele uitslag over IA weck tc verwachten. Be r 1 ij n5 Mei. (W.-B.). Men denkt, dat de definitieve officieele uitslag van de verkiezingen pas over ongeveer 12 dagen bekend zal zijn. Don zullen in de eerste plaats de afgevaardigden tot het vormen der fracties bijeenkomen. De presi dent van den rijksdag die, gezien het aantal stemmen van de sterkste porlij, weer een sociaal democraat zal zijn, zal dan den rijksdag bijeen roepen, hetgeen echter zeker niet vóór 20 Mei zal kunnen gebeuren. Buitensporigheden. Bremen, 5 Mei. (\V. B.) Het partij-bureau van de Völkischcn alhier is in den afgeloopen nacht door onbekend gebleven daders verwoest. De politic heeft verscheiden personen gearres teerd. Berlijn, 5 Mei. W. B.) De verkiezings strijd heeft nog twee dooden geëischt: een «ar beider, die bij een vechtpartij met aanplakkers een steek in de halsader opliep en een bank- werkor, die bij een botsing van zijn wapens wil de gebruik maken en door een agent van de Schupo werd doodgeschoten. In den nacht op Zondag was het bijzonder onrustig; er hadden bloedige kloppartijen plaats in het O. en Z.-W. van Berlijn. De structuur van den nieuwen rijksdag. Uit Berlijn werd gisteravond aan het Hbl. bericht: Op het eerste gezicht ziet men al, dat de partijen, die vroeger de z.g. „groote coalitie" gevormd hebben, zeer verzwakt zijn. Toch ver klaarde de vertegenwoordiger der rijksregee- ring mij heden, dat dc regeering over het alge meen gelijk had, toen zij voorspelde, dat de structuur van den nieuwen rijksdag dezelfde zou blijven. Er is, meent men in de Wilhelmstrasse, m. i. met wat al te groot optimisme nog een „veilige meerderheid voor een groote coa litie" (waarbij men dan maar vast bij voorbaat aanneemt, dat de soc.-dem. daarvoor opnieuw te vinden zullen zijn!) en men rekent aldus: de groote coalitie (Duitsche Volkspartij, sociaal democraten, democraten en Centrum) kan thans 229 stemmen bijeenbrengen, alle andere partijen te zomen slechts 219, maar meestal zullen slechts Deutsch-völkischen, communisten en D.- nationalen als normale oppositie te beschouwen zijn en die kunnen dan slechts 180 stemmen bijeenbrengen. Theoretisch klinkt dat natuurlijk heel mooi, in de praktijk zal het er nog wel eenigszins anders uitzien. Voorlooplg kan er slechts op gewezen wor den, dat de Duitsch-nationalen, ondanks hun groote winsten, hun einddoel nog niet hebben bereikt Zij hadden er stellig op gerekend do sterkste partij in den rijksdag tc zullen worden en dientengevolge, gelijk gebruikelijk is, door den rijkspresident met de vorming van een nieu we regeering te worden belast. Het is echter hoogst onwaarschijnlijk, dat zij er bij nadere telling nog in slagen zullen dit resultaat te be reiken. Zoo goed als wiskunstig zeker is, dat president Ebert, nadat het kabinet-Marx zijn collectief ontslag zal hebben aangeboden, de sociaol-democrotische partij met de vorming van een nieuwe regeering zol belasten, gelijk ook wel de afgevaardigde Löbe, die mede tot deze sterkste partij behoort, president van den nieuwen rijksdag zal worden. Hoe die regcering dan tot stond zal komen, is natuurlijk nog vol komen duister. Wij moetent zeker een 14 dagen geduld heb ben en afwachten tot de officieele samenstelling van het nieuwe parlement bekend is. Intusschen stoat, aldus deelde men mij bij buitenlondsche zaken mede, dr. Strescmann met zijn meeste col lega's op het standpunt, dat de buitenlondsche politiek der tegenwoordige regeering ook in de toekomst dezelfde zal blijven. De regecringsvorming een moeilijk probleem. Uit Berlijn wordt d.d. gisteren aan de Tel. gemeld De groote vraag is nu natuurlijk, hoe de re geering zal worden gevormd. Naar wij verne men, zal dadelijk na den terugkeer van den rijkspresident uit Mergentheim het kabinet- Marx zijn ontslag aanbieden en voorloopig d*e regeeringszaken blijven waarnemen, tot aan de bijeenkomst van den nieuwen rijksdag. Vol gens parlementair gebruik zal Ebert don de vorming van een nieuw kabinet opdragen" aan de sterkste partij, welke nog steeds door de sociaal-democraten wordt gevormd. Het is echter zeer dc vraag, of de sociaal-democra ten er veel voor zullen voelen, een kabinet sa men te stellen en nog meer dc vraag, of zij daarin zullen slagen, zoo zij het al zullen wil len. Lukt het den sociaal-democraten niet, dan zol de rijkspresident zich tot de Duitsch-natio nalen wenden, de partij, die den verkiezings strijd voor een groot deel gevoerd heeft onder dc leuzeTegen de experts-rapporten, maar die, naarmate de verkiezingen nader kwamen steeds meer bescheidenheid betrachtte in het gebruik van deze leuze. Trouwens, geen van de gerechten, die in den verkiezingsstrijd zoo heet ter tafel worden gebracht, worden even heet gegeten als de maaltijd begint. Zoo is het dus zeer wel denkbaar, dat een zuiver burgerlijk kabinet wordt gevormd van Duitsch-nationalen, centrum, Duitsche volks partij, Beiersche volkspartij en eventueel de mocraten, waarbij dc Duitsch-nationalen dan zeer waarschijnlijk beslag zullen leggen op de rijkskanselierspost, althans op den grootsten invloed. Zou een' dergelijke combinatie onmo gelijk blijken, dan blijft er nog een kans voor het bestoonde kabinet als minderheidsregee- ring aan het bewind te blijven al zal dan na tuurlijk haar positie nog zwakker zijn dan zij in den bcstsanden rijksdag reeds was. Eigenlijk is het maken van combinaties op dit oogenblik nog zeer speculatief. Alleen dit staat v/el vast, dat bij dc besprekingen tus- schen de fracties de vorming van een regee ring moeilijker zal blijken dan ooit tc voren. Er is veel gewonnen en veel verloren en iedere partij tracht uit haar winst of verlies te halen wat er uit te halen valt. In sommige kringen ziet men een oplossing van dc moeilijkheden zoo donker in, dat men reeds spreekt van een nieuwe ontbinding van den juist gekozen rijksdag en nieuwe verkiezingen nog dezen zomer. De indruk tc Parijs. Uit Parijs wordt d.d. 5 Mei aan de Maasbode gemeld De uitslag der Duitsche verkiezingen heeft te Parijs een diepfcn indruk gemaakt. Dat juist cc uitersten de overwir.nears moes ten zijn in den strijd, acht men een zeer slecht toeken voor de toekomst der herstelpolitiek, want alhier geeft men er zich geducht reken schap van, dat de communisten een nog' veel minder betrouwbaro massa vormen dan de na tionalisten. Nu is de toon van de Fransche pers DAMES MODE-MAGAZIJN 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT s'ewisle kleuren Ml o! zonder 11 50.1.50. 4.33 Regen- kleeiiing Wollen kousen MAHTtLS in de nieuwste Hoedsn. Capes RUITEN EN STREEPEH 32.50 17 507.50 ?.?5 1.15 1.50 Het bekendo PLAT DU JOUR in bestaande nit: SOEP, VLEESCH, AARD. cn GROENTEN (Gebak, kaas of fruit naar vcrkiazlng). Is ook verkrijgbaar tot 's avonds 8 uur. merkwaardig. Zij beschouwt den uitslag, naar gelang de politieke positie der Fransche ver kiezingen er door beïnvloed wordt. Zij, die den Duitschen uitslag als waarschuwing doen strek ken, leggen allen nadruk op de overwinning der uitersten, terwijl de linkerzijde den indruk tracht of te zwakken. Hoe de uitslag in ministeriecle kringen is op gevat, daartoe ontbreken dc aanwijzingen. Zijn wij wel ingelicht, dan vreest men, dat de nieuwe rijksdag niet in staat zal zijn. aan het rapport der deskundigen en aan de wetten, voor hun uit voering vercischt, dc vcrcischtc goedkeuring met twee derden der stemman te verzekeren. De Temps, zich rekenschop gevend, dat het nog niet mogelijk is een definitieven indruk te formuleeren, zegt, dat er toch reeds genoeg be kend is om aan do volgende opmerkingen al haar belangrijkheid te geven. Zoo de nationa listen, de ultra-nationalisten, de Beiersche volks partij en de communisten tegen de wetten stem men, door de conclusies geëischt, dan zal het onmogelijk zijn werkelijk op waardevolle wijze die wetten te doen aanvaarden, door welke de rijksconstitutie wordt gewijzigd. Inderdaad, de vier partijen, die wij zooeven noemden, schijnen in het geheel reeds T75 zetels in handen te heb ben, d. v/. z. meer dan een derde van den toe- komstigen rijksdag en de wetten, die de consti tutie wijzigen, zullen moeten worden aangeno men met een meerderheid van Nu is het waar, dat men misschien toch lot een schikking zal kunnen komen, waardoor het b.v. mogelijk zou zijn dat een voldoende fractie der oppositie zich op den bctreffenden dag von stemming" onthield. Maar toch moeten er dan weer niet teveel wegblijven, daar de constitutie wijziging een quotum van twee derden vordert. Een dergelijke schikking zou evenwel slechts mo gelijk zijn, als men van te voren tot overeen stemming wist te komen met de nationalisten of v/el met de communisten. De door de deskundigen gevorderde wetten risqueeren dus de censuur to ondergaan van admiraal von Tirpitz of wel de censuur van Mos kou. Dit acht de Temps een vooruitzicht, dat niets aangenaams inhoudt voor de vredelieven de naties van Europa. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. De Engclschc pers over dc Britsch-Bclgïsche bespre kingen. Met betrekking tot de besprekingen, die Vrij dag en Zaterdag jl. plaats hebben gehad tus- schen Mncdonald cn do Be'gische ministers Thcunis cn Hymans, zegt de Times te vermoe den, dot behalve de kwestie van dc olgemccnc procedure, de meest belangrijke punten van de bespreking waren de sancties, dc con/tróle over do spoorwegen en do economische ont ruiming van Duitschland, zoonis is voorgeschre ven door de commissies van deskundigen cn die alle onderdeden zijn van het hoofdpro bleem, namelijk, op welke wijze hot plan der experts in overeenstemming is to brengen met den bestaonden toestand, dien het langzamer hand moet vervangen. De kwestie van de economische ontruiming, aldus de Times, vormt niet zoozeer een kwestie van principe don wel van methode. Het herstel van de economische eenheid van Duitschlond is dc eerste cisch van het rapport der deskundigen. Indien Frankrijk het plan aanvaardt, zullen ver scheidene Fronsch-Belgische overeenkomsten met Duitsche industrieën moeten vervollen. De Belgische ministers hebben misschien beweerd, dot deze zouden kunnen worden opgenomen in do olgemecne geallieerde overeenkomst In elk geval moet dit moeilijke punt zijn besproken, wat het eerst dient te geschieden de opheffing van de Fronsch-Belgische economischo maat regelen, of de betaling van den een of onderen termijn van dc Duitsche reporoticschuld, zoo- als die in het nieuwe plan is vastgespeld. De Daily Telegraph legt er den nadruk op, dat aangezien do besprekingen waren beperkt tot twee von de geallieerden, zij nimmer bedoeld waren om besluiten te nemen, maar slechts om op preliminaire wijze de bereidwilligheid van do betrokken regccringen te polsen en met name wat betreft de verhouding tusschen hun inzich ten en die van Poincarc. Met blad spreekt als zijn meening uit dat geen reden bestaat, waar om de oplossing van het vraagstuk der garan ties niet zou worden gevonden in de instelling van een automatisch en daadwerkelijk plan van controle, binnen het raam van hel rapport d^r commissies van deskundigen. Deze oplossing zou strooken met dc waarschuwing van gene raal Dowes en diens collega's tegen ontijdige, zichtbare sancties, die het Duitsche gevoel zou den verbitteren en de z.g „geldschieters" van Duitschlnnd zouden afschrikken. De Daily Mail meent, dat tengevolge van de besprekingen een verdere stap is gedaan op den weg, die leidt tot de volledige cn vriendschap pelijke overeenkomst tusschen dc geallieerde landen, betreffende vele Europeesche problemen, die langen tijd hangende zijn geweest. HET DU1TSCH-RUSSISCHE INCIDENT. Ber 1 ij n 5 Mei. (W.-B.). Krestinski, de ge zant van den bond van sovjet-republieken, heeft een lange nota aan het departement van buiten- landsche zaken doen toekomen, waarin hij pro testeert tegen de huiszoeking in het gebouw van de Russische handelsmissie. Hij behoudt zirh voor uit do zware beleedijing de conclusie te trekken, die noodzakelijk geacht zal worden. Berlijn, 5 Mei. (W.-B.). Stresemonn, dc minister van buitenlondsche zaken, heeft dc protestnota van Krestinski beantwoord en e:op gewezen, dat diens voorstelling op voorname punten van de Duitsche waarnemingen afwijkt. De minister zal op de nota terugkomen, zoo dra het onderzoek is afgeloopen. Berlijn, 5 Mei. (W.-B.). Krestinski is, naar het Russische Telcgroof-Agentschnp meldt, van- avond naar Moskou vertrokken, nadat hij een protest-nota tegen het optTcdcn van do politie aan het departement von buitenlnndschc zaken had doen toekomen. HET BEIERSCHE KABINET AFGETREDEN. M n c h e n 5 Mei. (W.-B.). Dr. von Knii- ling, de Beiersche minister-president, heeft aan Königsbauer, den voorzitter vun den landdag, medegedeeld, dat het gcheelo ministerie is afge treden. GROOTE MINDERHEID TOGEN WIJZIGING DER BEIERSCHE CONSTITUTIE. Ludwigshafcn, 5 Mei. (W.-B.). Bij de volksstemming over verandering van dc Beier sche constitutie zijn 8353 stemmen voor cn 28,119 tegen uitgebracht. STAKING IN DE OPPER-SILEZI9CHE MIJNEN. Bouthcen, 5 Mei. (W.-B.). Het work m alle mijnen van Opper-Silozië, op óén na, is stop gozot. De noodzakelijkste werkzaamheden worden verricht. Dc ijzerfabrieken worden niet door de staking getroffen. BELGÏE. EEN STAKING IN HET MIJNBEKKEN VAN CHARLEROI. Charleroi, 5 Mei. (B. T. A.). Hedenoch tend zijn in verschillende kolenmijnen in het bek ken van Charleroi stakingen uitgebroken, die dcor communistische betocgingcn waren uitge lokt. Dc beweging heeft echter op verre na nic-t den cinvong verkregen, welke zii, die haar heb ben aangesticht, hoopten. Slechts in vijf van de 87 mijnen, die het bekken van Charleroi telt, is de staking volledig. FRANKRIJK. DE VLUCHT PARIJS—TOKIO. Dc prestaties von Pcllcticr d'Oisy. Calcutta, 5 Mei: (R.) De Fransche vlieger Pelletier d'Oisy is hie; oongekomen. Pelletier d'Oisy heeft thans het grootste deel van den enermen afstand, Porijs-Tokio, reeds achter den ;ug. No drie dogen in Karachi tc hebben vertoefd, waqr zijn vliegtuig van een nnieuwe bovenbe dekking moest worden voorzien, omdat het doek von de vleugels door dc groote hitte op vele plaatsen verbrand .was, is Pelletier d'Oisy op 3 Mei weer opgestegen om dc 813 Eng. mijlen tot Agra of te leggen in gezelschop van sergeant Bcsin, den mecanicien. De hitte was nog heviger cn afmattender dun de vorige da gen cn ~dc beide vliegers hodden het bijzonder moeilijk. Onderweg passeerden zo Pa.lu, woor kapitein Mnclaren, Ac Engclschc concurrent, een noodlanding had moeten deen. Bij aatv komst op het vliegveld te Agra bleek, dat dc bo venbedekking van d'Oisy's toestel opnieuw ge repareerd moest worden. Mie/mee hoopte hij echter reeds Zondag j.l. gereed to komen, wat hem blijkbaur gelukt is. Tusschen Agra cn Cal cutta is luitenant d'Oisy meer in de buurt van den Ganges gekomen, waar de hitte niet zoo verschrikkelijk is en misschien heeft hij Zater dag boven de groote Indische woestijn tus schen Hyderabad cn Nasirabnd wel het mooi- lijkstc deel von zijn tocht, voor zoover Britsch- Indiö betreft, volbracht. De tocht van den kranigen Fronschman is tot dusver als volgt 24 AprilParijsBoekarest 1250 Engclsche mijl; 25 April: BoekarestAleppo in Syrië 1000 Eng. mijl; 26 April: AleppoBagdad 500 Eng. mijl; 27 April: Bagdad—Bushire in Perzië 563 Eng. mijl; 28 April: BushireBandar Abbas 428 Eng. mijl; 29 April: Bandar Abbas—Ka- rochi 906 Eng. mijl; 3 MeiKarachiAgra 813 Eng. mijl; 5 Mei: Agra—Calcutta 81» Eng. mijl. Totaal 6258 Eng. mijl. EEN GLIMLACH u 20.000 FRANCS. Jane Lugon, een Parijsche actrice, reed ecni- ge maanden geleden in gezelschap van een reeder uit Marseille in een auto in de nabij heid van Lyon, toen er een ongeval plaats hud, waarbij dc actrice gewond werd aan honr oor en haar lippen. Het droevige van de overi gens onbeteekener.de wonde aan de lippen >9, door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRINO - 14 Ben benauwde, loodzware druk voelde hij zijn borst beklemmen. Langzaam, heel lang zaam kwam de herinnering weer terug. Hot leven scheen hem een moeilijk te doorworste len taak. Gehoond, versmaad en ten slotte neergeslagen te worden door de vrouw die hij begeerde een Indiaansche op den koop toe! Met bitterheid bedacht hij zich, dat ze Charley wel verteld zou hebben wat er gebeurd was. Voor Ralph's geestesoog doemde een beeld op van den jongen, minachtend z'n schouders op halend, en hem, den blanke, als een stuk goed, in de boot werpend. Een gevoel van doffe, machtelooze woede gloeide in zijn borst op als een houtskoolvuur, dot met zijn dampen zijn heele leven vergiftigde. „Als hij in z'n gezicht iets laat blijken wan neer hij zich omkeert, zal ik hem leeren," dacht Ralph. „Het zou me goed doen hem op z'n leelijke bruine tronie te slaan. Ze moeten niet denken, dat ik me bespottelijk laat maken, wat drommel!" Maar wat hem nog het meest hinderde, was een stem in zijn binnenste, die ofschoon hij haar, terwijl hij daar rustig met gesloten oogen lag, bij wijze van spreken, trachtte te over schreeuwen, zich toch steeds weer opdrong: ^Je verdiende loon, ouwe jongen! Ze is een flinke meid en ze deed juist, wat ze doen moest. Je hebt je aangesteld als een beest." „Stomme wilden! Hoe durft dat schuim zich tegen een blanke te verzetten? Ik zal ze leeren! Ik ben veel te vriendelijk tegen ze geweest. Dat is ze naar hun hoofd gestegen. Ik zal ze op hun plaats zettenl" Eindelijk vroeg Nehnya: „U beter nu voelen?" Hij deed, als was hij nog niet bij kennis Vooroverbuigend, legde zij twee koele vin gers op zijn sleap. Die aanraking gaf hem een sterke emotie hij had niet kunnen zeg gen of het een van genot dan wel van afkeer was. Zij waren het meer nu bijna over, en de snel voorbij glijdende oevers naderden elkaar op nieuw. En weer kwamen ontelbare bochten, weer schoten zij door kleine stroomversnellink- jes en dreven zij, als te voren, over stille plas sen. Maar de lyrische schoonheid von den zo mermiddag was voor hem verdwenen. Ralph haatte haar. De rivieroevers weken weer uit een, cn toen hij het hoofd ophief, zag hij, dat zij weer op een meer waren. Het oversteken daarvan scheen Ralph eeuwen te duren; einde lijk kwamen zij weer in de rivier om ten slotte te landen. Niet voor zij aan wal gingen, zag Ralph ook maar een schaduw van Nahnya's gelaat. Hij vermeed zoo lang mogelijk haar aan te zien, olschoon hij een bang verlangen koesterde om op haar gelaat te lezen, wat zij dacht. En toen hij eindelijk schuw een blik op haar wierp als ze nog maar verdrietig gekeken had! maar neen, het was de oude, harde, onverschillige uitdrukking, die hij voor zich zag. Zijn rede- Iooze woede vlamde weer op. „Ga je gang maarl" dacht hij. „Ik zal je toch wel krijgen!" Het was een van die kampplaatsen, die blijk baar geregeld bezocht werden door reizigers 1 op de rivier. Aan weerszijden van de plek waar het vuur moest aangelegd, v/es een stok in den grond gedreven, op het gaffelvormige einde waarvan een dwarslat rustte, waaraan houten haken van verschillende lengte waren beves tigd, om het vleesch op te hangen. Een cf ander altruïstisch reiziger had zelfs een rustieke tafel en een bank gemaakt ten gerieve van her., die na hem zouden komen. Als gewoonlijk sloegen zij eerst in een rij hun drie muskieten-tenten op, om daarna het vuur aan te maken en het avondmaal te gaan bereiden. Er werd slechts weinig gesproken, alles was heel anders dan den avond tc voren. De nuchtere Charley aanvaardde de stilzwij gendheid zooals eerst de prettige stemming, zonder te vragen. Ralph kon op zijn effen ge zicht niet lezen, wat hij van het gebeurde wist. De strijd, dien hij in zijn binnenste voerde, wondde Ralph's eigenliefde. Iedere aanleiding tot een twist zou hij donkhear aangrijpen. Charley klom den oever op met een vracht uit de boot op den rug; over zijn schouder riep hij Ralph, die nog naast de kano stond, toe: „Pakwishegan." Ralph stoof op. „Als er meel noodig is, draag het dan zelf!" schreeuwde hij, met een vloek. „Wat verbeeld je je wel, een blanke bevelen te geven f" De jongen keek hem verwonderd aan. Hij zette zijn last op den grond, cn liep terug om den Zak meel te halen. Ralph volgde hem met leege handen. Op den oever ontmoetten zij Nahnyo, die op het geluid van zijn kwade stem toe kwam snellen. „Wat is er?" vroeg zij. „Wat is cr?" riep Ralph uit. „Ik geloof, dat jij en dat broertje van jo denken dot jullie nu maar alles met me doen kunt, hè? Dat zal ik jullie dólt toch eens anders laten zien!" Hij had spijt, zoodra hij gesproken had. Hij vroeg zich at, hoe hij er bij kwam, zoo iets te zeggen. Haar verbaasde oogen verweten hem zwijgend. Na een oogenblik van niet begrijpen, scheen zij te verstaan de uitdrukking van haar geiaat veranderde. „U dwaas," zeide zij snel. „Ik niets aan Char ley heb verteld. Pïij maar een jongen en niet veel verstand nog. Ik hem vertellen, u ge vallen en hoofd bezeerd op scherpen steen." Hij stond verslagen. Ongelukkig, niet wetend wat te zeggen, staarde hij haar aan; toen zege vierde zijn kwade geest nog eens. „Wat kan mij het schelen, wat je hem vertelt!" schreeuw de hij. Hij strompelde naar zijn tent, sloeg het gaas van den ingang terug, rolde zich in zijn dekens', en deed alsof hij slapen ging. Maar de stem in zijn binnenste liet zich luider hooren dan ooit ie voren. „Jij dwaosl" sprok zij. „Zij is edeimoedigl Ze heeft beproefd je te sporen. Je hebt je rnooi belachelijk ge maakt Je hebt schoon ongelijk. Je stelt je aan als een bederven kind, cn iedere minuut die je voorbij laat goan, zonder tc trachten het weer goed te maken, cn je ongelijk te be kennen, wordt het erger!" Sn dan moest de andere helft in hem weer luider dan ooit te voren er over heen schecuwen: „Wat kan het mij schelen! Stomme, onbeschaafde roodhuiden! Wai een dwaas ben ik geweest, om dat met hen te beginnen! Maar het zal ze berouwen!" Hij gebruikte geen avondeten. Eindelijk viel hij in slaap. Midden in «den nacht werd hij wekker, met een onaangenaam gevoei van honger en slapte. Aan verder slapen dacht hij niet. Hij stond op en wierp nieuwe takken op het smeulende vuur. Toen de vlammen omhoog sloegen, cn de plek kei veriicktter^ ikon hij zich niet -weer houden, een blik te werpen in de richting van Nohna's kleine tent. Ze wos leeg. Een plotselinge angst besprong hem. In dc volgende tent lag Charley rustig te slopen. Waar kon zij heengegaan zijn, alleen midden in den nacht? Zij was in alles zoo geheimzinnig! Had haar iets kunnen overkomen, zonder dat hij wakker geworden was? Misschien waren leden van haar stam in de buurt gekampeerd een man misschien! Bij die gedachte gevoelde Ralph een beklemmende pijn in zijn borst. De boot kwam hem in de geduchte, cn hij klom testend den oever af, om te zien, of tij soms daar was. Aan den voet van de helling viel hij bijna over Nahnyu. Zij log in het gras, languit, het gelaat, voor hem onzichtboar, gedrukt op de benedenormen. Ralph wist niet wat hij van deze ontdekking denken moest. Een oogenblik staarde hij op haar neer. „Wat moet dat beteckenen?" vroeg hij zich af. Zij bewoog zich niet, en dat maak te hem beangst. „Nahnya!" fluisterde hij dringend. „Ga terug naar uw tene," mompelde zij. Snel cn toonloos v/aren hoor woorden. Ralph legde een hond op haar schouder en voelde dien schokken. Toen scheen iets hards en pijn lijks in zijn eigen binnenste te breken, en de warme gevoelens die hij z'n best had gedaan te versrtToren, braken zich baan. Hi: viel op zijn knieën naast haar neer. „Nahnya, wat is er?" fluisterde hij smeekend. „Het is niet om mij, wel? Ik ben het niet waordf Ik heb me gedragen als een vlegel als een dv/aasf Het spijt me zoo en het heeft me verv 't eerste oogenblik af al gespeten, maar ik oon het niet zeggen." (Wordt vervolgd). J -

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1