„DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. FEUILLETON. De verborgen vallei. ABOKHEMENTSPrlIjS f"5 m",n'co Tr Amct5" PBliS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een Wollen Vosten Gol-Mottchoirs in Zijde en Tricot 15 - 12 50 7.50 3.75 22e Jaargang No 262 loort J 2.10, idem lianco per post f 3.per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.175. alzondcrlljkc nummers f CJD5. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARMHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING <7910. TEL. INT. 513. Donderdag 8 Me! 1924 bewijsnummer, elke regel meer Ü.25, dienstaanbie dingen en Lictdadighcids-advci tenticn voor de helft der prys Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeclige bepalingen voor het advcrlcercn. Hcne circulaire, bevattende dc voo» waarden. wordt op aanvraag toegezonden. DUiTSCHLAND. HET DUITSCH-RUSSISCHE INCIDENT. Het vertrek ven Krcslinski. B e r 1 ij n, 7 Mei. (N. T. A. Draadloos.) De Russische ambassadeur cn -de leider der Rus sische hondclsafdeeling zijn voornemens hc- denavond naar Moskou te vertrekken. In de plenaire zitting rfer Moskousche sovjet be toogde het lid van het presidium Arlow, dat de sovjet-regcering* genoegdoening moet eischen voor het gebeurde tc Berlijn, moor hij gaf toe, dat een spoedige bijlegging van het incident in het belang was van beide partijen. B e r 1 ij n, 7 M e j. (W. B.) Krcslinski, de Rus sische gezant, heeft vanavond Berlijn verlaten. Hij komt morgenavond per vliegtuig tc Moskou aan. De gisteravond uit Londen hier terugge keerde leider van de Russische handelsdelega tie te Berlijn vertrekt morgen naar Moskou. Instelling van een scheidsgerecht? Uit Berlijn wordt d d. 7 Mei aan dc Tel. ge meld: Daar er verschil van mecning bestaat over de wijze, waarop dc politiebeambten, die den ont vluchten communist Rosenhordt wilden arrestee ren, zich in het kantoor van den Russischcn handelsdienst hebben gedragen, is voorgesteld, hun optreden aan het oordeel van een scheids gerecht te onderwerpen. Naar het schijnt heb ben de regeeringen te Berlijn en te Moskou dit voorstel aanvaard. Inmiddels wordt medegedeeld, dat twee hoogc sovjet-ambtenuren uit Moskou tc Berlijn zijn aangekomen om de zaak te onderzoeken. Uit Dantzig wordt nog gemeld, dat de politie te Hamburg compromitteerend materiaal zou hebben gevonden bij den sovjet-consul tc Hamburg, Sjlofski, die lid zou zijn van de bui» tenlandschc Tsjeku. Volgens de laatste berichten zouden do sovjet-gezant tc Berlijn, Krcstinski, en de chef der Russisohe handelsdelegatie vanavond don toch werkelijk naar Moskou zijn vertrokken. Verzekerd wordt echter, dat het plan tot deze reis reeds bestond, voordot van een incident sprake was. De communisten hebben het incident aange grepen om er propaganda mede tc maken. Zij hebben reeds aangekondigd, dat zij in de eerste zitting van den nieuwen Rijksdag* een interpel latie zullen houden, waarvan zij de onmiddellijke behandeling eischen zullen. Voorts zullen zij interpelleeren in den Piuisischen Landdag. Een van de door hen te stellen vragen is, of de huis zoeking in het Russische handelsbureau soms niet ten doel had in het bezit te komen van staatsgeheimen der sovjet-regecring. Een tweede vraag is, welke kapitalistische kringen tot dit optreden der politie hebben aangespoord. UIT MECKLENBURG. Schwcrin, 7 Mei. (W. B.) Bij de heden gehouden verkiezing van een minister-president is baron von Brandenstein, Duitsch-nationaol, met een kleine meerderheid herkozen. UIT HET BEZETTE GEBIED. Een vonnis van den Frnnschcn krijgsraad. Berlijn, 7 Mei. (N. T. A. Draadloos.) De Fransche krijgsraad tc Wiesbaden veroor deelde den postdirecteur Petzfe uit Höchst tot drie maanden gevangenisstraf, omdat hij bij het begin van het lijdelijk verzet verordenin gen der rijksregeering in het postkantoor heeft loten aanplakken. DE STAKING OP DE WERVEN. Bremen, 7 Mei. (W. B.) De Bremensche werfarbeiders besloten met overgroote meer derheid de Hamburgsche scheidsrechterlijke uitspraak of te wijzen HET DUITSCHE MIJNCONFLICT Keulen, 7 Mei. (W. B.) Naar de bladen melden, zijn de gevolgen van dc staking reeds op enkele gebieden te merken, o.a. door ge brek aan gas in enkele steden, w.o. Munster. B c r 1 ij n, 7 M c i. (W. B.) Volgens de be richten, bij den rijkskolencommissoris ingeko men, beschouwt men den toestand in het Roer gebied wel als zeer ernstig, moor acht men het gevaar van stremming in de kolenvoorziening voorloopig nog niet oonwezig. Keulen, 7 Mei. (W. B.) Naar de bladen uit het Roergebied melden, staat niet uitzonde ring van slechts enkele mijnen dc geheele mijnbouw in het Roergebied stil. Minstens 90 procent der arbeiders zijn heden niet aan den arbeid. In verschillende opzichten doen zich de gevolgen van dc stoking reeds gevoelen. Vooral de gastocvocr naar Münster lijdt daar onder. Dresden, 7 Mei. W. B.) Dc toestand in het Saksische kolendistrict is ernstig. Heden word' dc uitsluiting in het geheele Saksische steenkolenbcdrijf van krocht. B c u t h en, 7 Mei. (W. B.) De toestand van de staking in het Duitsch Opper-Silczischc ge bied is onveranderd. De conferentie van bc- drijfsraden in de metaalnijverheid besloot even eens in staking tc gaan. Ber 1 ij n, 8 Mei. (V. D.) Volgens een schot- ting van gisteravond zijn 150.000 mijnwerkers uitgesloten of in staking. Uit Opper-Silezië wordt gemeld, dat op cön no alle mijnen zijn gesloten. In deze cone mijn wordt 8J4 uur per dag gewerkt. Uit Dresden wordt gemeld, dat in Saksen ook olie mijnen zijn gesloten, behou dens drie regeeringsmijnen, waarin 8 uur per dag wordt gewerkt. In West-Silezië is 85 der mijnen gesioten. Uit Bochum wordt gemeld, dnt in 12 der mijnen wordt gewerkt. Dc bevel voerende Fransche generaal heeft den mijneige naren meegedeeld, dot hij de slaking onwettig acht. De mijneigenaren zijn van mecning, dat de staking zal mislukken wegens het ontbreken van stakingsfondsen. Hoewel de staking gaat om de verlenging van den arbeidstijd, gelooft men toch dat het voor namelijk is te doen om loonsverhooging. HEVIGE STORM. Een dorp verwoest Het dorp Kleinberndtcn in den Harz is giste ren door een hevigen storm in een tijdsbestek van nauwelijks een minuut volkomen verwoest. Twintig huizen zijn geheel vernield, terwijl de overige onbewoonbaar zijn geworden. ENGELAND. ENGELAND EN DE BEPERKING DER BEWAPENING. Londen, 7 Mei. (R.) In het Lagerhuis werd de vraag gesteld, of de andere onóertcekenaors van het vioolverdrag von Washington iets had den gedaan, naar aanleiding van het opgeven door Engeland van het plan voor een vloot- basis te Singapore. Macdonald zeicteNeen, maar de algemcenc politieke atmosfeer richt zich geleidelijk naai aanmoediging van de denk beelden, die strekken tot nadere overeenstem ming in de richting van beperking der bewa pening. HET ENGELSCH-AMERIKAANSCHE DRANK-VERDRAG. Draadloos wordt d.d. 7 Mei uit Londen be richt: Het Engelsch-Amerikaansche verdrag nopens het drenkvervoer op schepen is door koning George onderteekend, hetgeen neerkomt op dc ratificatie ervan. Heden wordt het naar Washing ton opgezonden, alwaar de ratificatie-formali teiten zich zullen afspelen. Daarop wordt het verdrag officieel van kracht. Krachtens wederkeerige afspraak waren de bepalingen uit het verdrag reeds sinds eenigen tijd in acht genomen, n.l. sinds de onderteeke- ning er van door den gezant te Washington, Sir Auckland Geddes, op 23 Januari j.l. Voigens de bewoordingen van het verdrag mogen thans Britsche stoomschepen verzegelde hoeveelheden sterken drank binnen de Ameri- kaansche territoriale wateren brengen en hebben dc Amerikaansche belasting-autoriteiten het recht van smokkelarij verdachte schepen op iedere plek binnen een uur stoomens afstands van dc kust aun te houden en te doorzoeken. Deze bepalingen beteekenen een compromis tusschen den Amcrikaanschen cisch van een 12- mijls-zone cn de Britsche opvatting*, dat er niet kon worden afgeweken van dc thans volgens internationaal recht geldende 3-mijls-zone. Het verdrag zal gelden gedurende één jaar na uitwisseling* der ratificatie-oorkonden cn moet van jaar tot jaar hernieuwd worden. DAMES MODEMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT n'euwsta met ol zonder 1150,1.50, 4,30 Iteyea- kleeding MAKTfLS RgBdsn. Capes 32.5017.50 7.50 Wollen kousen m lie niouws'.B RUITEN EN STREEPEN 2.75 1.75 1.50 DE BRITSCHE POLITIEK TEN OPZICHTE VAN TRANS JORDANIË. Londen, 7 Mei. (R.) Bij een verklaring over Trunsjordinië, die hij in het Lagerhuis af legde, verklaarde Arnold, de onderstaatssecre taris van koloniën, dat cr geen Zionistische ty rannic in Palestina bestond. Hij verklaarde, dat dc Labour-regeering dc politiek van de vorige conservatieve rcgcering had overgenomen ten aanzien van de uitoefening van absolute on partijdigheid tusschen Arabieren en Joden en zeide, dat de toestand in Transjordanië niet vrij van zorgwekkendheid is. De regcering over weegt een richting, waarin verbetering zou kun nen worden bereikt en de hoop bestaat, dat men spoedig een vriendschappelijke bespreking met emir Abdocllah zou kunnen beginnen. EEN OPZIENBARENDE JUWEELEN DIEFSTAL. Ncwbondstrcet, een van de deftigste hoofd straten van Londen, was volgens een draadloos bciichi gistermorgen het tconecl van een bruta len juweelendicfstol. Twee mannen reden in een zespersoonsaulo langzaam voort, tot zij bij de bewuste juwelierszook waren aangeland. Een der twee mannen sprong uit den nog steeds in beweging zijnden wagen, sloeg do winkelruit met een hamer stuk en greep een diamanten huls- snoer ter waarde van achtduizend pond sterling. Dit was het werk van slechts twee of drie seconden. Dc man sprong weder in de auto, dio in beweging was gebleven en daarna met een geweldige vaart wegreed. Een politieagent, die op ccnigen afstond stond, nam een taxi en achtervolgde de dieven, intusschen met zijn fluii om hulp roepend. Andere politic-agenten cn burgers namen deel aan de jacht. De politie agent in de taxi won terrein op de dieven, toen hun auto stil moest houden tengevolge van een verkeersstremming. De twee mannen sprongen uit de. auto en verdwenen in de winkelende menigte, die niet besefte wnt er gebeurde. IERLAND. DE GRENSKWESTIE. Een verklaring van Cosgrave. Londen, 7 Mei. (N. T. A. Draadloos President Cosgrave heeft na raadpleging zijner rechtsgeleerde adviseurs cr op gewezen, dat door de weigering van sir James Craig om deel te nemen aan de grcnscommissie feitelijk het geheele verdrag van Londen op losse schroeven wordt gesteld Hij wees er op, dat het verdrag van Londen gemaakt is niet tus schen Groot-Brittannië cn Zuid-Ierlnnd plus Noord-Ierland, maar tusschen Engeland en Ier land als geheel, waarbij toen ton voordele en ter tegemoetkoming aan Ulster verschillende bepolingen zijn gemaakt. Hiertoe behoort art. 12, op grond waarvan de 6 graafschappen bui ten de Unie konden blijven, behoudens de be perking, ten aanzien der grensregeling ge maakt. Als Ulster thuns alleen dit deel van het art. 12 van kracht wil laten, terwijl het overige wordt beschouwd als niet geschreven, is daar door het geheele verdrag van Londen in een hoek geduwd. In elk geve! zal Ulster dan auto matisch tcrugkeeren tot den oorspronlcelijken toestand en een deel van Ierland worden. De vrijstaat v/cnscht dit echter niet, doch ver langt alleen een regeling in overeenstemming met het verdrag cn met den wensch der bevol king van eenige districten. IERLAND OVERWEEGT DE INSTELLING VAN EEN GEZANTSCHAP TE WASHINGTON. Londen, 7 Mei. (N. T. A. Draadloos.) Men verneemt, dat de regcering van den Ier- schcn Vrijstaat overweegt een eigen gezant te Washington aan te stellen, waartoe dan dc Iersche handelsagent Smiddy, die thans in Amerika is, zou worden benoemd. Een derge lijke directe vertegenwoordiging von een der dominions tc Washington zou niets nieuws zijn, aangezien Canada reeds op dergelijke wijze te Washington is vertegenwoordigd. De Britsche regiering zou dan ook geen enkel bezwaar te gen het scheppen van een dergelijke post op werpen. HONGARIJE. DE HONGAARSCHE BU1TENI.ANDSCHE LEENING Gemakkelijke plaatsing verwacht. Boedapest, 7 Mei. (W. B.) De onder handelingen over de plaatsing der Hongaorschc buiten'andsche lecning zullen binnen zeer kor ten tijd beginnen. De Hongaorschc rcgecring zal doorvoor een gevolmachtigde zer.den, moor concrete beslissingen dicnoungoande zijn nog niet genomen. Men verwacht, dut de geheele leening gemakkelijk zal kunnen worden ge plaatst cn dat de opneming van voorschotten, niet noodzakelijk zijn. DE HONGAARSCHE NATIONALE BANK. Boedapest, 7 Mei. W. B.) Dc inschrij ving on de anndeelcn der Hongaorschc Natio nale Bank werd hedenavond acht uur gesloten. Het resultaat is volgens dc voorloopige gege vens dusdanig bevredigend, dat dc noodzake lijkheid voor verlenging van den termijn van inschrijving niet bestaat. ZUID-SLA V:E. BEN ITALIAANSCH-ZUID-SLAVÏSCH INCIDENT. Krotten vei hinderen een plechtigheid. Rome, 7 Mei. (B. T. A.) Dc bladen melden, dat de aankomst op 5 Mei te Sebenico van Itnliuansche persooniijkheden tot hei bijwonen van een, met mccbwerking der Zuid-Slavische autoriteiten, georganiseerde plechtigheid ter herdenking van Nicolas Tomosco, tot zulke heftige manifestaties tegen de Italianen aanlei ding gaf van den kant der Kroaten, dat dc plechtigheid moest worden uitgesteld. De Zuid- Slavische autoriteiten boden ao.t den Itnliean- schcn consul, die hnd gcoischt dut de schuldi gen zouden worden gearresteerd en gestraft, verontschuldigingen aan. POLEN. DE SANEERING DER STAATSFINANCIËN. Warschau, 7 Mei. W. B.) Het Poolsch Tel. Ag. deelt mede, dat de Fransche inspec teur van financiën Chalend'er, die in opdracht zijner regcering het resultaat van de in Polen doorgevoerde saneering der staatsfinunciën moet nagoan, lieden door den minister-presi dent in audiëntie werd ontvangen. EEN POOLSCH-TSJECHISCHE GRENSREGELING. Warschau, 7 Mei. (W B.) Dc Poolsch- Tsjechische onderhondelingen over de defini tieve vaststelling dvr grenslijn in het gebied vun de Ziscs, welke 10 dogen geleden te ICrakou begonnen, werden gisteren beëindigd. Op alle punten werd overstemming bereikt. De tekst van het ontwerp der overeenkomst zal door bemiddeling van de grcnsregelings- commissie aan den raad van gezanten worden voorgelegd ter goedkeuring. FINLAND. AANSTAAND AFTREDEN VAN DEN RÏJKSPRESIDF.NT. Hclsingfors, 7 Mei. (W. B.) De rijks president deelde aan de rijksdagfrnctios mede, dat hij na afloop van zijn zesjarig mandaat op I Maart 1925 in geen geval zijn ambt verder zol blijven waarnemen. De verkiezing van een nieuwen rijkspresident zal op 15 Febr. a.s. plaats hebben. CHINA. AMERIKA EN DO SCHADELOOSSTELLING VOOR DEN BOKSER-OPSTAND. Washington, 7 Mei. (R.) Hot Huis van Afgevaardigden heeft met 211 tegen 114 stem men een wetsontwerp aangenomen, waarbij China wordt vrijgesteld van alle verdere beta lingen voor schadevergoeding voor don Bokser opstand. VEREENIGDE STATEN. DE IMMIGRATIEWET. Het weren der Japanners. Washington, 7 Mei. (R.) Coolidgc heeft aan de leiders van het congres meegedeeld, dot hij T Juli een veel tc spocdigcn datum acht voor dc vnn-krncht-verklaring van de nieuwe inimigroticwet om het mogelijk te maken, dnt cr een diplomatieke schikking met Jupnn wordt getroffen. CUBA. DE OPSTAND OP CUBA. B c r 1 ij n, 7 Mei. (V. D.) Volgens binnen komende telegrammen uit Cuba heeft dc Cu- baunsche regcering den opstandelingen een ultimatum gesteld, volgens hetwelk zij zich binnen 10 dogen moeten overgeven. ZUID-AMERIKA. DF. STAKING IN ARGENTINIË. Botsingen in Bucnos-Aires. Volgons de New-York Herald hebben Dins dag tc Bucnos-Aires heftige botsingen plaots gehad tusschen dc politie cn stokers, die het rijden der trams door het opwerpen van bor- ricades trachtten te verhinderen. Een honderd tal personen zijn gearresteerd. Eerste Kanier. On dor w i j s b cgroo t in g De heer V e r k o tt t c r c n zegt den Mi nister steun toe, indien hij eenvoudige wegen wil bewandelen. Volgens sprekor heeft gord ondevwijs niets niet volkskracht te maken. In dc oorlogsjaren was lijdelijk verzet zoo nuttig gebleken, dnt mfcn het tot een verplicht leervak m -naken. D c Vries pleitte voor behoud van d< holen, zoo mogelijk naast kweck- schc Do Dc Jong wcnscht mee.* vrijheid van Ie. nen voor schoolbesturen cn terug keer tol de solarisrcgeling von 1920 niet toe passing van de korihigcn. De heer S 1 o t c m a k e d c Bruine be pleit o.a. de gelijkheid cn vastheid bij salaris- vermindering voor leeraren en vraagt of h#*t juist is, dat te Utrecht met particulieren steun oeg nieuwe Indische faculteit in de rechten wordt ingesteid. welke een absolute tegenstel ling onn den leerstoel te Leiden zou zijn. Minister Dc Visser antwoordt, dat ruinv- te beschikbaar komt voo. medische studenten aan do universiteit te Utrecht. Het stelsel van subsidiocring brengt van tzcüf Vrijheidsbeper king mee. Dc leeraren worden op gelijken voet in hun snlocis gekort uls dc andere rijksambte naren. De minister verdedigt zich tegen de be schuldigingen van onvastheid cn zegt. dat men het recht mist zich tc verzetten tegen zijn be zuinigingsmnatrege'.ën, als men hiervoor geen andere uitvoerbare plannen in de pluots kan stellen. De ondcrwijsbegrooting wordt daarna zonder •hoofdelijke stemming aangenomen. Aangevangen werd hierna met de bocTooting voo* Justitie. De heer Heerkcns Thysscn (R. K.) be pleit verbetering van ons strafstelsel. Minister Heemskerk geeft de voorkeur aan meer opweckendc arbeid in Vecnhuizcn boven celstraf, hoewel dit laatste dikwijls niet te vermijden is. Een goede samenstelling m de colleges en regenten is van groot belang. De begrooting wordt aangenomen z. h. st. De Kamer wordt verdaogd tot mo.-gen II uur. door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRINO - IC Halfheid bestond bij Nahnyo niet. Wanneer zij op haar hoede was, was zij ondoordringbaar a Is een steenen muur, wanneer zij haai ver trouwen schonk, deed zij dat ten volle. Van daag waren haar oogen groot cn zacht als van een kind, in hun ernstige diepten log dank baarheid en innige goedheid. En nog den vc- rigen dog Ralph begreep den omkeer in haar niet ge heel, maar haar blikken ontroerden hem, en deden iets in hem trillen. Daar gingen zijn goede voornemens! Den vorigen nocht viel het hem gemakkelijk haar onder den indruk har er tranen, te zweren, dot hij haar nooit meer zou aanraken, haar nooit meer zou kwetsen door zijn hartstocht. Het begon vaag tot hem door te dringen, dat het hear vertrouwen op zijn belofto was, wat haar vandaag zoo vrij met hem maakte, en toch toch verlangden zijn armen meer liaor dan ooit te voren, en toen hij haar, bij het opslaan van het kamp toevallig aanraakte, laaide het oude, nooit geheel ge doofde vuur weer op. Geslingerd tusschen twee gedachten, was hij gelukkig en wanhopig. „Ik ben haar niet onver- schilligl Anders zou ze me niet zoo kunnen aankijken! Neen! ze doet alleen maar zoo, om dat ze zich nu veilig voor mij voelt!" Zoo was het in z'n binnenste; naar het uiter lijk was hij volkomen onbewogen. De koelte van den krachtigcn wind, temperde heerlijk den gloed van den zonneschijn. Nahnya werkte aan hetzelfde paar mocassins als den vorigen dag, en Ralph, thans verstandiger, schaafde het ein de van zijn pagaai met zijn mes. Nahnya was het ditmaal die vragen wilde. „Hoe lang u woont op Fort Edward, Ralph?" De letter „R" gaf haar moeilijkheden; zij aspireerde zijn naam even: „Hoor-alph." Hij vond het een bekoorlijkheid van haar, zooals ze het uitsprak. „Zes weken." „U het daar prettig vinden?" „Hopeloos vervelend." „Zij mij verteld hebben, veel pleizier op Fort Edward." „Niet het soort pleizier waar ik van houd." „Veel meisjes?" „Meisjes? Goeie hemel! Vogelverschrikkers!" „U meer houden van pleizier buitenshuis, walsdansen en deftige meisjes cn zoo." „O, uitgaan in gezelschappen? Daar heb ifc nooit van gehouden." „Waar u woonde vooi u op Fort Edward kwam?" ,,'t Laatst in New York, in een hospitaal." „Ik ken hospitalen. Daar is het goed. De dokters gaan uit met de zusters." „Deze dokter niet. Zusters zijn te ze rui ken zoo naar jodoform." „Wat is dat, Ralph?" „Het zijn te veel beroepsmenschen." „Sommige zusters zijn lief." „Ik heb het nooit kunnen merken." „Waarheen goat u uit in New York?" „Och, zoo'n beetje rondbocmelen met de vrinden en naai den schouwburg. Ik had nooit geld." Nahnya, aandachtig naeiend. „U een van de actrices kennenV' „De hemel beware me! Heelemaal mijn smaak nietl" „Kende u wel meisjes in New York?" „Geert enkele!" „Wat jammer! Maar vroeger, op college?" „Mc. Gill ja, daar waren cr eer. massa." „Aardige meisjes?" „En of! Schotjes! Allemaal!" Een oogenblik pauze, waarin Nahnya den draad met haar scherpe tanden afbeet, en de andere mocassin opnam. „Wat is nu; allemaal?" zeide zij, met iets van verwijt. „Er is toch altijd maar één?" „Niet voor mij," antwoordde Ralph. „Ik liep ze allemaal na." „Waar hebt u gewoond, Ralph; waar bent u geboren?" „In Millersville, Ontario. Een van die kleine, slapende nesten, met een baksteonen oude mannenhuis, een hotel op den hoek, cn ge borsten cementen trottoirs. Ze lijken allemaal op elkaar, die plaatsjes." Nahnyo vroeg veel over zijn thuis en zijn familie. Ralph, de oogen zachter van herinne ring, werd uitbundiger in zijn vertellen Nahnya wierp nu cn dan een blik op hem. Zij begreep. Eindelijk zeide zij, een draad met buitengewone achteloosheid door het oog von de naald ste kend: ,;De meisjes in Millersville u nog het best bevielen, geloof ik." „Kleurige, eenvoudige katoenen japonnetjes en roode wangen," zeide Ralph droomcrig. „Ze gaven niets om mooie klceren. alleen maar om vroolijkheid en gezonde pret. Dan hadden we catechisatie cn schoolpicnics en muziekles! Dat was leuk! Er was één meisje." „Zoo?" „Patty Lake heette ze. We noemden hoar Patt Coke. Die was lief. Ze was altijd in het rose, met twee lange, zware vlechten op hoor rug." „En?" een bccljc in spanning. „Ze is met een slagersjongen getrouwd, dot is alles." Er waren veel onderbrekingen cn zijsprongen in dit gesprek. En zoo onverschillig-belangstel lend was Nahnya, en zoozeer werd zij door het reparatiewerk in beslag genomen, dot Rolph niet het flauwste vermoeden had, dat de jn- loersch-liefhebbende nieuwsgierigheid van een vrouw de innigste diepten van zijn ziel trachtte te peilen. Het kleine zwarte boekje ging verder: Toen we ons vooruitstekend punt hadden ver laten en de groote bocht in het Mc Ilwraith- mcer om waren, kwam plotseling een half dozijn witgekalkte huisjes op den oever in 't zicht. Een vloggestok inet een vlug, afstekend tegen de blauwe lucht! Het gaf me werkelijk emotie. De Hudson-Stroomgebicd-Compagnic voert dc Union Jack met de initialen H. S. C. in wit. De men schcn zeggen dat dit betcekcnt: „Hier Sinds Christus." Toen we voorbijvoeren, kwam een blanke het strand op, en riep ons aan, maar Nahnya wilde niet aanleggen.,. Vra gen te veel," zeide zij. Dot was fort Mc. Hwraith, waarvan ik vroeger gehoord had. „Dadelijk daarna kregen wij de rivier weer. Na ieder meer wordt zij dieper, cn de stroom sneller. Op de ze hoogte heet zij Hit-rivier zegt Nahnya. Er waren een paar lcelijkc boom stammen, die met het eene eind aan den bo dem der rivier waren vastgeraakt. Nahnya manoeuvreert meesterlijk niet haar pagaai. Wij kampeeren op een open, brandend zonnige plek. Het leek wel een veld om een farm. On- willekeurig zocht je nuar vee en een huis »n de nabijheid. „Den volgenden morgen werd de loop der rivier kalmer: zij vloeide langs en tusschen een massa vlakke eilandjes, waarop reusachtige kotoenboomen groeiden. Je kon zien, dat het landschap van karakter veranderen ging. Toen wij om het eind van zoo'n eiland heen pa gaaiden, werden wij op 't onverwachts als 't waro gegrepen door een sterken, groenen stroom, die ons een halve mijl voorwaarts joeg, en ons in een stroomversnelling doornat had gespat, nog voor ik tot bezinning was gekomen. „Nahnya noemt dit Rijst-rivier. Zij is on geveer zesmaal zoo groot als de Hit-rivier. Van de oppervlakte schijnt een eigenaardig schuifelend geluid tc komen. Nahnya zegt, dat hel veroorzaakt wordt door kleine steentjes, die langs den rolsachtigen bodem schuren. Het is een wilde, nijdige stroom, die aldoor het oeverzand tusschen dc boomwortels wegvreel, zoodat de boomen soms neerstorten, dwars over den stroom, de kruin steunend op de kiczehiffen in het midden. „Wij kompeerden weer op een open plek, waarvan het gras geheel was weggcschroeid. D car, op misschien de meest eenzame plek ter wereld, hebben menschenhanden haar lcelijke sporen achlergelulcn. De rnan, blank of rood, door wiens schuld de boschbrand heeft ge woed, moest ervoor gestraft worden. Het is afschuwelijk. Nahnya heeft Charley een heilige vrees voor brand bijgebracht. Het laatst voor wij opbraken, liet zij hem water scheppen, tot elke vonk van on9 kampvuur was gedoofd- Muskieten vannacht gemeen. (Wordt vervolgd)-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1