M WATERGLAS SI ABONNEMENTSPRIJS f™3 a™d'a tT DE EEMLANDER" BUITENLAND. A. v. d. WEG L&trcgesiraat 23 FEUILLETON. De verborgen vallei. voor hei inmaken van eieren, por liter 40 cent Hotel „DE ZWAAN" Bij abonnement a f 1.25 22e Jaargang No 266 loort f 2-10, idem franco per post f 3.—, per week (met gratis verzekering legen ongelukken) (X17*. afzonderlijke nummers f 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N». 47910. TEL. INT. SI3. Dinsdag 13 Mei 1924 PRIJS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een bewijsnummer, elke icgcl meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lieidadigbeids-advcitentiên voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrlccrcn Ecnc circulaire, bevattende de vooiwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE BJIEENROEPING VAN DEN RIJKSDAG. Vermoedelijk op 27 Mei. B e r 1 ij n, 12 Mei. (W. B.). De rijksdag zal waarschijnlijk tegen 27 Mei worden bijeengeroe pen. Deze week komt de D. V. P. bijeen, a^s. week de D.-nat. aprtij. De oudste in jaren in den nieuwen rijksdag, de z.g. Altersprases, is de 79-iarige soc.-dem. Bock uit Gotha. HET DUITSCH-RUSSISCHE INCIDENT. Pogingen om het geschil bij te leggen. Draadloos wordt d.d. gisteren uit Berlijn be richt: De Duitschc gezant te Moskou heeft met Tsjitsjerin een onderhoud gehad over het inci dent met de Russische handelsdelegatie te Ber lijn. Zaterdagavond heeft de minister van bui- tenlondschr zaken, Stresemann, met vertegen woordigers van het Russische gezantschap te Berlijn de mogelijkheid besproken eener bijleg ging van het geschil. DE POLITIEKE CRISIS. B cr 1 ijn, 12 Mei. (W. B.) Onder de middel partijen heerscht een streven om een nationaal middenblok te vormen uit het centrum, de de mocraten cn de Duitsche volkspartij, waarin e!k dier partijen haar .politieke zelfstandigheid zou bewaren. Het centrum zou don met zijn 65 stemmen als sterkste groep weer met rijkskan selier Ma.x kunnen aankomen. DE POLITIEMACHT IN HET SAARBEKKEN. Een verklaring van Ponsonby. Londen, 12 Mei. (R.). In antwoord op een vraag over do gendarmerie in het Saarbck- ken in het Lagerhuis zeide Ponsonby, dat de sterkte dier politie met 400 man vermeerderd zal worden en op 755 gebracht. De Engelsche regeering begroet deze vermeerdering en het daaruit voortvloeiende vooruitzicht op een ver-, mindering van de vreemde troepen in het dis trict met vreugde. DE BEIERSCHE KABINETSCRISIS. Miinchen, 12 Mei. (W.-B.) De Münche- ner Allgemeine Zeitung meldt, dat de Duitsch- nationalen en de Beievsche volkspartij onderhan delen over de hervorming van het kabinet. De Duitsch-nationalen staan erop, dat Knilling minister-president blijft Von Kahr zou door minister Schweyer worden vervangen. HET HANNOVERAANSCHE SEPARATISME. Berlijn, 12 Mei. (W.-B.). Onder den in druk van den ongunstigen uitslag van de stem ming voor de Duitsch-Honnoverienen gaan er onder dezen stemmen op om de voorloopige volksstemming over de aansluiting bij Pruisen uit te stellen. DE VÖLKISCHE BETOOGING TE HALLE. Herhaling der botsingen. Uit Berlijn meldt men d.d. 12 Mei aan het Hbld De ernstige botsingen, die gisteren naar aan leiding van dc onthulling van het standbeeld van Moltke te Halle hebben plaats gehad, heb ben zich in den loop van den dag nog herhaald. Op talrijke plaatsen in en om Halle is het tot ernstige gevechten gekomen tusschen aftrekken de rechtsradicalcn en communisten, waarbij aan beide zijden bloedige koppen werden geslagen. Telkens moest dc Schupo ingrijpen om de vech tenden van elkander te scheiden. Het aantal gewonden, dat in de ziekenhuizen moest worden ondergebracht, schijnt vrij aanzienlijk te zijn. In een restaurant in de buurt van Halle werden een aantal leden van „Stahlhelm" door commu nisten aangevallen. Zij namen de vlucht en één hunner werd in het open veld door een commu nist doodgestoken. In verband hiermede zijn vier personen gearresteerd. In Halle loopt hardnekkig het gerucht, dat ook de zoon van den kroonprins, die te Halle studeert, incognito aan het feest heeft deelge nomen. In völkjsche kringen is men er zeer ont stemd over, dat hij zich zoo op den achtergrond heeft gehouden. Vrijlating van arrestanten. Berlijn, 12 Mei. (V. D.) Van de onge veer 450 gearresteerde personen is het grootste gedeelte weer op vrije voeten gesteld. De Pruisi sche minister von binnenlandsche zaken heeft een nauwkeurig onderzoek bevolen. De commu nisten zijn in verband met de incidenten voor nemens groote demonstraties te houden in ge heel Duitschland. Eveneens een botsing te Leipzig. Leipzig, 12 Mei. (V- B.) Ook hier kwam het tot een botsing tusschen uit Halle terugkce- rende leden der vereeniging Stahlhelm en com munisten, waarbij een lid van dien bond werd doodgeschoten. DE STAKING EN UITSLUITING IN DUITSCHLAND. De toestond in het Roergebied ongewijzigd. Dc toestand in het Roergebied is blijkens een Berlijnsch bericht nog steeds onveranderd. Een deputatie van burgemeesters uit de industrie steden begaf zich Zondag naar Keulen om den op de Messe aanwezigen rijksministers dringend te verzoeken bemiddelend op te treden in het conflict FRANKRIJK. I>E FRANSCHE VERKIEZINGEN. Nader nieuws over de uitslagen. P a r ij s 12 Mei. (Havas). 5 u u r. Bekend zijn 551 resultaten. Gekozen zijn: 11 conserva tieven, 132 republikeinen, 89 links-republikei nen, 34 onafhankelijke radicalen, 125 socialis tische radicalen, 30 socialistische republikei nen. 01 socialisten, 16 communisten. Er moeten 4 herstemmingen plaats vinden. De kleine aan was voor de gematigde partijen vloeit voorna melijk voort uit den uitslag in het departement van de Moezel, waar 8 republikeinen en dien in bet departement van de Noordzeekust, waar lc Trocquer en vijf van zijn volgelingen van de links-republikeinsche partij gekozen zijn 'lot de herkozenen behooren Léon Bérard, Ignace, Paul Laffont en Louis Dubois. Er ontbreken nu nog slechts 53 uitslagen. Parijs, 12 Mei. (Havas). Thans zijn 575 van dc 584 uitslagen bekend; alleen de 0 von de koloniën ontbreken nog. Er zijn gekozen II conservatieven, 137 republikeinen, 92 links republikeinen, 34 onafhankelijke radicalen, 127 socialistische radicalen, 39 socialistische repu blikeinen, 102 socialisten, 29 communisten. Vier herslemmingen moeten plaats hebben. De conservatieven winnen 2 en verliezen 17 zetels, totaal verlies 15, de republikeinen win nen 24 en verliezen 88, totaal verlies 64, de links-republikeinen 14 en 77, verlies 65. de on afhankelijke ordicalen 9 en 23, verlies 14, de so cialistische radicalen 66 en 16, winst 50, de on afhankelijke socialisten T5 en 16, verlies 1, de socialisten 58 en 10, winst 48, dc communis ten 24 en 7, winst 17. Van de conservatieven, die gekozen zijn, had den 7 reeds zitting in de oude Kamer; 4 zijn nieuwelingen; voor de republikeinen zijn deze cijfers 91 en 46, voor de links-republikeinen 70 en 22, voor dc onafhankelijke radicalen 23 cn II, voor de socialistische radicalen 49 en 78, voor flc socialistische republikeinen 22 en 17, voor de socialisten 43 en 59, voor de commu nisten 5 cn 24. Parijs, 12 Mei. (Havas). Herkozen zijn Fabry, Bokanowski, Capus, Lcfèbre du Prey, Henry Paté, Klotz, Painlevé, Cochin, Vaillant Couturier, Blum, Raoul Péret, Georges Leygues, Marin en admiraal Jauiès, niet herkozen Ferdi nand Buisson, prof. Aulard en Léon Daudct. Dc opschuiving naar links. P a r ij s, I 2 M e i. (Havas). De bladen erken nen de politieke beteekenis van den drang naar links, die uit de stemming van gisteren geble ken is, maar rekenen er op, dat de nieuwe Ka mer zich toch door de financieele cn buitenland- sche behoeften van het oogenblik zal laten leiden. Hun meening is het duidelijkst weerge geven in de Temps cn het Journal des Dcbats, die zeggen, dot de personen mogen veranderen, maar dot de politiek gebonden zal blijven aan dezelfde voorwaarden, met name in internatio naal opzicht. Tot de herkozenen behooren nog de oud- Het bekende PLAT DU JOUR in bestaande uit: SOEP, VLEESCH, AARD. cn GROENTEN (Gebak, kaas of fruft naar verkiezing). Is ook verkrijgbaar tot 's avonds 8 uur. ministers Dior cn Floudrin, Borel, lid van dc académie van wetenschappen, en Missoffe, on dervoorzitter van den Parijschen gemeenteraad. Tol de verslagenen behooren de oud-ministers Maunourv, Daubigny, Louis Deschamps, An- dricux, de nestor van de Kamer, prins Murnt, de Costellnne, dc Cassagnoc, Maurice de Rotschild. Poincaré keert naar Parijs terug. Volgens de Temps zal de ministerraad morgen bijeenkomen om don toestand te overwegen. Hot échec von uiterst rechts. Uit Parijs d.d. 12 Mei: De communisten heb ben betrekkelijk weinig zetels gewonnen, behalve in de buitenwijken van Parijs en drie zcte'.s in Seine et Oise. Dc uiterste rechterzijde heeft een totaal échec te boeken. In het eerste district van Parijs hoeft de lijsl-Fabry, den minister van koloniën, negen zetels behaald, het linker blok twee en dc communisten twee, in het tweede district behaalde dc ItjrA Paté 6 zetels, het lin- kerblok 5, de communisten 2, in het 3e district de lijst-Röllin 8, Painlevé 5. de communisten 2. Marc Sanguier, Bracke en Lcon Daudet zijn verslagen in het 4e district, waar de lijst-Boka- nowski 5 zetels kreeg, dc lijst-Laval eveneens 5 cn de communisten 9. De mogelijke politieke gevolgen. Uit Pat ijs wordt d.d. 12 Mei aan de lel. bericht Er is hier gisteren zeer druk gestemd. Ter wijl in het jaar 1919 50 von de kiezers zich van stemmen had onthouden, bedraagt dit per centage dit jaar slechts 15 tot 20 hetgeen in de annalen van dé Fronsche verkiezingen een minimum-record beteckcnt. Dit getuigt zeker van een groote bclangstcl- l'-.g van het kiczerskoips in dc politieke vraagstukken van het oogenblik. In weerwil wi.i dezen enormen toeloop, voor namelijk in de morgenuren, werd nergens de rust verstoord. Dit is karakteristiek voor dc kalme verdraagzaamheid en den burgerzin van het Franscbc \olk. De overwinning van gisteren komt grootcn- decls aan het cartel des gauches ten goede en, zcoals Robert dc Jouvenel in „l'Oeuvre" be kent, heeft deze overwinning alle verwachtin gen overtroffen. Het bloc der linkerzijde beschikt in dc nieu we Kamer over bijna de helft van het aantal zetels. In plaats van 150 zetels in de oude Kamer, heeft het thans 270 tot 280 in de nieuwe. De radicaal-socialisten, die Hcrriot volgen, komen van 65 op 127 de geünifieerd? socialisten van 50 op 102 de republikeinsch- socialistcn, waartoe Painlevé behoort, hebben 39 zetels. Te zamen met de 29 communistische zetels heeft het bloc der linkerzijde ongetwij feld de meerderheid. Het merkwaardige van deze verkiezingen is, dat de partijen van uiterst rechts cn 'inks, .niet die winst hadden te boeken als waarop gerekend was. Dc ultra-nationalisten (Daudct) hebben zware verliezen geleden. In ploots van 30 ze tels in de oude Kamer hebben zij in de nieuwe slechts 19 zetels. Hun leider, Léon Daudet, werd in Parijs niet herkozen. De communisten zijn van 13 op 29 zetels ge komen; 15 van dezen werden in 't departement van de Sein?, dus in Parijs, gekozen en 5, onder wie de candidaat Marty, in het Seine-et- Oise-departemcnt. Het „cartel des gauches" heeft vooral in het Zuiden en het midden van Frankrijk gewon nen. In Parijs heeft hel nationale bloc goed stand gehouden. In alle drie kiessectoren ver kregen zij het hoogste gvmiddelde, doch in de voorsteden kwam dit aun do communisten. In het departement Seine-ct-Oise had de lijst van liet nationale bloc eveneens het grootste gemiddelde en verkreeg als premie" daarvoor 2 extra zetels. Doch ondanks dit is Tardieu, die cenige hon derden stemmen minder dun zijn lijs't-genootcn had, niet herkozen. Mondei ondervond het zelfde te Bordeaux. Over dc politieke gevolgen der veikiczingcn laat men zich hier over het algemeen niet uit. Het is echter zeer onwaarschijnlijk, dot Poincaré zal kunnen aanblijven. „L'Oeuvre" betoogt zelfs, dat Poincaré thans niet als woordvoerder van het Fransche volk naar Londen zal kunnen gaan. Nog ernstiger dan de ministerieelc crisis is d? presidentscrisis, welke achter deze verkie zingen schuilt. Wat zal Millcrnnd doen Dat is de groote vraag. Hij heeft toch verklaard, dal hij, indien het land zich zou uitspreken tégen de in de laatste jaren gevolgde poJi'ick, hij voor zichzelf daaruit de consequenties zou trekken. Zal hij aftreden Men kan zich dit eigenlijk niet indenken Zul Poincaré aftreden? Por ij s, 15 M c i. (Havas). Sommige afge vaardigden zijn van meening, dal Poincaré voor cle nieuwe Kamer moet treden cn alles erop zetten om een meerderheid te krijgen, die de voortzetting zijner politiek gunstig is gezind. Anderen houden rekening met de mogelijkheid, Hat hij zoowel als zijn medewerkers altreden. Het lijkt echter niet heel waarschijnlijk, dat hij onmiddellijk zal heengaan, doch dat hij wachten zul tot de nieuwe Kumcr definitief is samenge steld, alvorens een besluit te nemen cn tot zoo lang dc loopende zaken zal ofdoen. Men vraagt zich of, of de voor 19 Mei bepualdc samenkomst met Macdonnld op Chequers niet zal worden afgelast, doch daaromtrent staat nog niets vast. Als eventueel opvolger van Poincaré worden Briand en Hcrriot genoemd, maar de politieke vrienden van laatstgenoemde zouden liever zien, dat hij Kamervoorzitter werd Waarschijnlijk geen conferentie tusschen Macdonald en Poincorc. Londen. 12 Mei. (R.) Reutor verneemt, dat tengevolge van Poir.cnré's nederlaag bij de verkiezingen de bijeenkomst met Macdonald op Chequers waarschijnlijk komt te vervallen. Het is zoo goed als zeker, dat binnenkort een ontmoeting tusschen de Engelsche cn Fransche premiers zal plaats vinden, maar nis er een nieuw Fronsch kabinet opt.ccdt, ï^oet deze vanzelf worden uitgesteld om den nieuwen Fran schen premier tijd lc geven om zich op dc hoogte te stellen. Lloyd George verheugt zich over de nederlaag van het na- tionulc blok. Londen, 12 Mei. (R.) Lloyd George heeft in een toespraak tot het bestuur von het natio- naal-libernal verbond gezegd, dat heel Europa zich verheugt in het bericht van dc groote li berale overwinning in Frankrijk. Dit is een ge beurtenis van groote beteekenis en een ernstig, oogenblik en hij hoopt cn vertrouwt ten sterkste, dnt het leiden znl lot het herstel van den vrede, dien de wereld zoo nooaig heeft. DE VLIEGTOCHT PARIJS -TOKIO. De prestaties van Pclletier d'Oisy. P a i ij s, I 2 M e i. (B. T. A.) Pclletier d'Oisy is te Snigocn aangekomen. President Millerand heeft den vlieger droudloos gelukgcwenscht met zijn resultaat. ENGELAND. HET BEZOEK VAN HET ROEMEENSCHE KONINGSPAAR. Reuter meldt uit Londen, dat de koning en koningin van Roemenië bij hun oonkomst al daar hartelijk zijn verwelkomd. Aon het sta tion werden zij door den koning, der koningin, Macdonald en Henderson begroet. De gchcele weg naar het Buckinghnm-piilcis was met vlag gen getooid. Reuter meldt, dat non den gala-maaltijd in het Buckinghnmpnleis koning George een dronk instelde op de koninklijke gasten cn er zijn vreugde over uitsprak, dat dc Rocmcniërs als een vrij cn vcrccnigd volk binnen nieuwe, ruimere grenzen uit het geweld der jongste ja ren zijn te voorschijn getreden. Hij verklaarde, dut Britannië oen consequente vredespolitiek voert. Het is een groote aanmoediging te weten, dat Engeland in een der meest bewogen gebie den van Europa vertrouwen kan op de gema tigdheid en voorzichtigheid van een volk van oude beschaving, beproefde vriendschap cn le vendige intelligentie. In zijn antwoord zeide koning Ferdinand, dat geen lund meer gehecht is aan een politiek van vrede cn internationale solidariteit dan Roeme nië. Waar zijn actie zich kon doen gelden, zul het zich uiten in het belang van oen bevesti ging van den verde. DE OPLEIDING TOT OFFICIER. De Britschc legerraad is thans bezig stappen te doen om gevolg te geven aan de wenschcn, indertijd geuit door de commissie onder voor zitterschap van Huldone betreffende de oplei ding van officieren. De wcnschen dezer com missie zijn in prirtcipo aanvaard en strekken er toe om den dienst in het staande leger aan trekkelijker le maken voor bekwame jongelui, die hoogerop willen. Binnen enkele weken 2ullen de voorschriften worden bekend gemaakt. Zij zullen langs vijf verschillende wegen den toe gang openen tot den officiersroing en tot het verkrijgen van dc vereischte technische oplei ding. De militaire Academies von Woolwich en van Sandhurst zullpn de gemakkelijkste gele genheid bieden oun jongens, die reeds op school lust toonen om officier te worden. Een andere wijze is door universitaire studie, waar bij TOO officiersplnatsen per jaar beschikbaar worden gesteld, terwijl weer een andere en zeer belongrijke manier is, dot er 65 plaatsen per jaar worden opengesteld voor officieren van het territoriale leger en een gelijk aantal voor die der hulpkorpsen. Een andere weg weer is dc opleiding uit Ben troep; bekwame onder officieren van ten hopgstc 25 jaar zullen jaar lijks tot een maximum van 30 als cadet naa^ Sandhurst kunnen gaan. SPANJE. DE SPAANSCHE KONING TE BARCELONA. Barcelona, 12 Mei. (B. T. A.). De ko ning, de koningin en de prins van Asturië, ver gezeld door Primo de Rivera, zijn hier aange komen. Als ge iets doet, doe het goed, of doe het niet door HULBERT FOOTNER .VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRINO - 20 Ofschoon Ralph Nahnya* haar gewelddadig optreden nog geenszins vergeven had, werd zijn woede toch eenigszins getemperd, en wel door een buitengewone nieuwsgierigheid. Hij was vastbesloten, uit te vinden wat achter al deze geheimzinnigheid stak. De gevraagde be lofte wilde hij geven, en hij verzocht Charley met behulp van teekens, het potlood tusschen zijn tonden te plaatsen. Charley hield hem het papier voor, en hij maakte er het voorgeschre ven teeken op. Toen stok Charley het in den zak, om het zoo te bewaren als bewijs dat hij niet verantwoordelijk was voor wat verder misschien zou gebeuren en maakte de touwen los. Ralph begon heen en weer te loopen om de stijfheid van zijn beenen te verdrijven, en om te kijken naar wat hij maar zien kon. Doch op deze plek was niets anders te zien dan het woud, in welke richting hij ook de blikken wendde. De boomen waren niet meer van zoo'n imponecrende grootte, en er was meer laag hout. Dit kwam overeen, met wat Ralph zich had voorgesteld, op grond van de stijging, die zij hadden ondernomen. Hij zeg reusachtige frambozenstruiken met bleeke bloemen, zoo groot als malven. De stilte was onnatuurlijk; geen vogel liet zich hooren, geen blad bewoog. Ralph moest zich bij zijn onderzoek ten slotte bepalen tot het impassibele gezicht van Charley. Dit loonde echter dc moeite zeer weinig. Char ley zat met zijn rug tegen een boom een pijp te rooken cn staarde vooi zich uit. Charley had het vermogen om, wanneer hij dot verkoos, geen teeken van ieven meer te geven. Ralph vroeg zich af, wat wel de reden mocht zijn, dat hij niet in slaap viel. Longzomerhand kreeg hij den indruk, dat de jongen onrustig was niet dc onrust van dreigend gevaar, maar van ongeduld. Nu en dan wendde hij de blikken in een gegeven richting en een uit drukking van verlangen scheen daarbij in zijn horde, groote oogen te komen Hij rekte het hoofd luisterend naar voren. „Nahnya heeft hem buiten iets gehouden, dat hij graag wil weten: deduceerde Ralph. Charley bereidde een maaltijd, en zij begon nen te eten. Daarna rolde Ralph zich, niet wetend wat beter te doen, in de deken waaróp hij gelegen had, en sliep in. Toen hij wakker werd, was de onverzadigbare Charley bezig met opnieuw eten te koken. Nadat zij het avond maal hadden genuttigd, zaten zij nog eenigen tijd bij het vuur te rooken, en de schemering sloop reeds nader, ofschoon de hemel ver boven hun hoofd nog helder was, toen de jongen met een ruk opsprong, zijn hoed en zijn ge weer greep en wegsnelde. Ralph staarde hem verbouwereerd na. Eindelijk zag hij uit de rich ting waarin hij was verdwenen, Nahnya komen, gevolgd door een oude vrouw in een zwart katoenen japon. Bij het zien van het meisje, vlamde de herinnering aan de onwaardige be handeling, die hij had moeten dulen, weer in hem op, en zijn oogen kregen een harde uit?. drukking. Aan Charley dacht hij niet meer. Nahnya sloeg een snellen blik op hem. om daarna de oogen weer neei te slaan. „Dit is mijn moeder," zeide zij zacht. De oude vrouw maakte voor den dokter een onhandige buiging. Hij scheen haar een gewel digen schrik in te boezemen. Zij herinnerde op gcencrlei wijze aan Nahnya, waar haar alle be koorlijkheid ontbrak. Zij was het type van een moeder van vele kinderen op middelbare leef tijd Het gitzwarte haar droeg zij netjes ge scheiden cn gevlochten; haar oogen waren stolcijnsch als die van Charley, en haar huid was als verfrommeld bruin waspapicr. Zij had het sterke en berustende van de arbeidersvrouw op jaren. Raiph keek van de moeder naar dc dochter, maar vond niet de minste gelijkenis. Het gaf hem een gevoel van bittere voldoening-. Met kennersblik monsterde hij den ongclukkigen, ki omgegroeiden arm van de oude vrouw. Dus het was dan toch waar, dat Nahnya hem gehaaid had, om haar moeder te helpen. Hij voelde zich verlicht, maar vond de heele ge schiedenis nu nog geheimzinniger. Want, als het werkelijk een eerlijke zaak was, waar verder niets achter stak, \vaorom had zij don zulke wanhopige voorzorgen genomen, om haar ge heim te 1 erzekeren? Nahnya was geen dwaas kind, om zooiets zonder reden te doen. Hij gaf het verdei op, ccn antwoord op die vraag to zoeken, cn draaide de oude vrouw den rug toe, die, zoodia hij de oogen erop had gericht, den misvormden arm pijnlijk begon te wrijven, ter wijl ze hem smeekende blikken toewierp. Ralph had reeds met een hoonenden glimlach opge merkt, dat zij zijn kleine instrumenten-troes cn zijn medicamenten-kistje op de draagbaar had den gelegd. Hij was vast besloten, dat hij zich door niets zou laten bewegen, ze te openen. Dc twee vrouwen hadden pakken meegc-^ bracht, waarin al het noodigc voor het inrichten van een comfortabel kamp, waarmee zij dan ook begonnen. Nahnya sprak verder geen woord tot Ralph, mae- haar doen was welsprekend ge noeg. Hij sloeg haar ongemerkt gnde, en een gevoel van onrust besloop hem. Zij sneed een aantal sparretakken, om hem een zocht bed te maken. Zij roosterde een sneeuwhoen, dat zij had meegebracht, en bood het hem, voor het slapen gaan, zwijgend aan, met een blik bede. waarin hij berouw las en een dringende smeek- Een storm stak op in Ralph's borst. Hij voelde zich gevoerd en toch ook weer geërgerd. Zijn hart drong hem, haar blik tc beantwoorden, maar zijn gekrenkte trots weerhield hem. „Waar om kan ze niet open tegen mij zijn?" dacht hij. „Denkt ze soms dat ze me kan behandelen als oud vuil, en mij dot met een vriendelijken blik weer voor haar kan doen knielen?" Hij aenvaardde het aanbod als zijn recht, zonder zich tc laten vermurwen, cn Nahnya ging ver drietig terug naar haar eigen legerstede, naast die van haar moeder. Met een groot vertoon van onverschilligheid schikte Ralph zich tusschen zijn dekens cn sloot de oogen. Maar de strijd in hem duurde voort. Hij wilde, en hij wilde niet. Zij had hem schan delijk behandeld hij haatte haar. Zij hod er spijt von hij moest von haar houden. Het waas van geheimzinnigheid waarin zij zich bleef hullen, maakte hem wanhopig; haur rus tige, weloverwogen tegenstand die zij zijn wil bood, bracht zijn wilde verlangens tot krank zinnigheid. Er waren oogcnblikken dat hij het gevoel had, dat hij alleen dan vredo zou kun nen vinden, wanneer hij haar moreel verplet-, terde. En dan dacht hij weer aan de uitdruk king in haar oogen, die een hemel beloofde aan hem, wien zij die wenschto te openen. Reeds daagde het, voor Ralph nog in slaap viel. Toen hij ontwaakte, was de storm geluwd. Bij hem kon een dergelijke strijd slechts tot één uitkomst leiden: zijn trots gaf zich gewon nen. Alles welbeschouwd, redeneerde hij, was hij toch medicus: het ging dus niet aon, zijn patiënt om een ernstige belecdiging den rug toe te draaien. Hij was niet van pion Nahnya tc vergeven ulthans niet zoo maar zonder meer muar hij wist, dat hij' zichzelf nooit zou kunnen vrijpleiten, als hij wegging zonder zijn plicht als urts te hebben gedaan. Misschien was hij hierin niet volkomen oprecht tegenover zichzelf, misschien was het alleen maar trots, die, nu hij het had afgelegd, nog iets trachtte te redden maar toch niet meer dan den schoonen schijn; misschien zou hij, als hij er iets aan had kunnen doen, nooit van Nahnya zijn gescheiden. Elk hart vol fantasie, dat lief heeft, smaakt graag de bitterzoete voldoening om vurige kolen op het hoofd van het voor werp zijner liefde te stapelen. Zij zou er spijt van hebben, dat ze hem' zoo behandeld had, maar hij zou onvermurwboar blijven. Als ze er nu erg veel verdriet van had nu, dan zou hij misschien Dus opende hij, no het ontbijt, nog grimmig kijkend als een Italiaonsche strurkroover, zijn troes, cn gaf Nahnya barsch bevelen. Hoar gelaat straalde; zij sprak geen woord, maar vloog op zijn wenken. Bewonderenswaardig was haar bevattelijkheid en haar handigheid. In min der dan geen tijd lag de angstige oude vrouw gemakkelijk uitgestrekt op een breed, 'hoog bed van sparretakken, en stonden spalken, verbon den cn warm water (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1