ICE CREAM SODA ZOMER F.H.Lomans ABUnNEMEHTSPRIJS r5 T PRIJS DER ADVERïEHÏIfR f BUITENLAND. MANTELS J 1 JAPONNEN m i BLOUSES 2 De verborgen vallei. DE EEMLANDER" Lunchroom Princesse. „L'H IRON DELLE" FEUILLETON. 22© Jaargang No 271 loort f 2.10, idem tranco per post f 3.per weck (met gratis verrekering tegen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Maandag 19 Mei 1924 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N 47910. TEL. INT. 513. 4 regels 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lieidadigheids-adveitentiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeeligc bepalingen voor het advcrtcercn bene ciicujaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE POLITIEKE CRISIS. Marx opnieuw kabinetsformateur? In parlementaire kringen heerscht blijkens een Berlijnsch bericht de opvatting, dat de rijks- regeering no het bijeenkomen van den rijksdag formeel haar ontslag zal indienen, maar dat rijkskanselier Marx opnieuw met de vorming van het kabinet zal worden belast, daar de Duitsch- natdonalen tot dusver hebben nagelaten een dui delijke houding aan te nemen tegenover de ver- vullingspolitielc. DE RIJKSDAGVERKIEZINGEN. Ongeldigvcrklaring in Oppcr-Silezië? B e r 1 ij n, 17 Mc i. (\V. B.) Die Zeit ver neemt, dat rekening wordt gehouden met do ongcldigverkiaring der rijksdagverkiezingen in Opper-Silezië. De daardoor de „Wirtschaftspar- toi" ingediende lijst was geweigerd cn de partij is hiertegen in verzet gekomen. Wanneer aan dit protest gehoor wordt gegeven, moeten in geheel Silczië de verkiezingen nogmaals wor den gehouden. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Dc Fransch-Engclsche gedachten- wisseling. Londen, 17 Mei. (R.) Men verzekert, dat Macdonald niet voornemens is het pion voor een ontmoeting tusschen de geallieerden te laten mislukken. Het is mogelijk, dot hij zelf naar Parijs zal gaan om den Franschen premier te ontmoeten, omdat de moeilijkheden voor dezen prenfier grootcr zijn dan die voor hem. P a r ij s17 Me i. (B. T. A.) De gedachten- wisseling tusschen Frankrijk en Engeland wordt voortgezet om dc uilvoering van het plan der deskundigen niet te vertragen, ondanks de wij ziging in. den politieken toestand van Frank rijk. Havas is in staat mee te deelen, dol Poin caré een tweeden brief aan Macdonald heeft geschreven, die gisteren door den Franschen gezant, de Saint Aulairc, te Londen is overhan digd. Londen, 17 Mei. (N. T A. Drradloos). Dc Fronsche gezant tc Londen, graaf de Saint Aulaire, heeft gisteren een onderhoud gehad met den eersten minister, waarbij hij twee nota's van Poincaié overhandigde, handelende over de voorgestelde conferentie tusschen de Franschc cn Engelsche premiers, die voor de Fransche verkiezingen was bepaald op aanstaanden Maandag. Volgens de Daily Telegraph had Macdonald persoonlijk een nota uan Poincaré geschreven, waarin hij zijn oprecht leedwezen betuigde over het feit, dat hij vertrouwelijk had vernomen, dat het niet waarschijnlijk was, dat hij de gelegen heid zou hebben den Franschen premier als zijn gasl op Chequers te ontmoeten. Het schijnt, dat, voor dit bericht te Parijs werd ontvangen, Poin caré in gelijken geest aan Macdonald had ge schreven en in dien brief heeft hij uitvoerig dc vraagstukken van het herstel en de veiligheid behandeld. De tweede mcdedeeling vnn Poincaré was een antwoord op de nota van den Britschen premier. Poincaré bctuig-t dat zijn leedwezen, dat van dc bijeenkomst moest worden afgezien, niet minder groot cn hartelijk is don die van Macdonald Dc organisatie der Duitschc spoor wegen. P a r ij s, 1 7 M c i. (Havos). Dc commissie van herstel heeft in overleg met de Kriegslastcn- commission besloten, dal de eerste bijeenkomst van de commissie tot organisatie van de spoor wegen 22 Mei 's ochtends te Parijs zal plaats hebben. De geallieerde vegeeringen zullen wor den vertegenwoordigd door Leverve en Acworth, Duilschland door Vogt cn Bcrgmann. Een vcrkloring van Snowdcn. Londen, 17 Mei. (N. T. A. Draadloos). Gisteravond heeft Snowdcn in een redevoering terloops stilgestaan bij de Fronsche verkiezin gen Hij zei, dat hij hoopt en gelooft, dat, welke regecring in de eerstvolgende weken in Frankrijk aan het roer moge komen, het een zal zijn, die van harte met Groot-Brittannic en de overige vroegere bondgenooten wil samen werken, teneinde het plan van de deskundigen ten uitvoer te brengen. Hij'gelooft dat alle be trokken regccringen, Duitschland inbegrepen, dan van harte zullen samenwerken, om dnt plan te doen slagen. Het onderhoud tusschen dc Belgi sche ministers en Mussolini. B r ussce 117 Mei. (B. T. A.) Thcunis en Hijmans zullen naar Milaan vertrekken, waar zij Mussolini zullen ontmoeten. Milaan, 18 Mei. (B. T. A.) Thcunis en Hijmans, die hier in den namiddag aankwa men, hadden een onderhoud met Mussolini, dot 2 uur en een kwartier duurde. Zij deelden mede, wat zij te Londen cn Parijs hadden besproken inzake het vraagstuk der schadevergoeding. Verder werden door dc drie ministers in vriend- schappelijken geest de verschillende mogelijk heden besproken, die kunnen .voortvloeien uit het rapport der deskundigen. Morgen zullen de besprekingen worden voortgezet. GRAAF BERNSTORFF OVER FRANKRIJKS „MILITAIRE POLITIEK." Frankfort a. d. M., 17 Mei. (W.-B.). In de Frankfurter Zeitimg schrijft graaf Bernstorff, de voorzitter van de Duitschc Liga voor den Volkenbond en gewezen Duilsch gezant te Washington Duitschland kan moeilijk gelooven, dat vrees voor een Duitsche bedreiging de feitelijke" aan leiding voor de Fransche militaire politiek is. Men is er veeleer bezorgd over, dot het verlnh- gen naar „veiligheid" maar een voorwendsel is voor het verlangen naar hegemonie en vernieti ging van Duitschland. Aan den anderen kant kan het roepen om waarborgen voor Duitschland tegen de Franschc militaire politiek een onbevooroordeeld waarne mer nauwelijks ongerechtvaardigd voorkomen. Geen verstandig mensch keurt het militaire ge doe van onze geheime vereenigingen goed, maar met een aantal verborgen geweren en munitie wordt bij den tegenwoordigen stand van de militaire techniek noch dc veiligheid van Frank rijk, noch de vrede in Europa bedreigd. Het is dc allerhoogste tijd, dat men andere wegen gaat inslaan inzake de Europeesche en bovenal de Fransche politiek van toebereidselen voor de veiligheid, wil de vrede in Europa niet moed willig worden verstoord. HET DUITSCH-RUSSISCHE INCIDENT. Geen bijeenkomst der commis sie van buitenlandsché znken. Daar de overige partijen zich met de v/en- schcn van dc communisten tot bijeenroeping van de commissie voor buitenlandschc zaken uit den rijksdag ter bespreking van het Duitsch-Russi- sche incident niet kunnen vcrcenigen, zal deze bespreking, nldus een draadloos Duitsch bericht, niet plaats hebben. Verdere arrestaties. Berlijn, 17 Mei. (W. B.) Wegens begun stiging der vlucht van den communist Bozen- hardt zijn opnieuw negen personen gearresteerd. Bozenhardt zal na afloop van het verhoor naar Stargard worden overgebracht. EEN FRANSCH-DUITSCH INCIDENT. Een Fronsch soldaat gewond. Uit Berlijn wordt d.d 17 Mei aan h et Hbld. bericht Donderdag is, volgens de „Zeit", nabij Schmitten, dat op enkele hondeidcn meters af stand van de grens van het bezette gebied ligt, een Fransch-Duitsch incident voorgevallen. Een boschwachter, die in het onbezette ge bied woont, zag uit zijn venster, dat twee Fran sche soldaten in verboden vischwatcr aan het visschcn waren. Hij ging er heen, cn wees er op, dat dit niet geoorloofd was. De Franschen stoorden zich niet aan zijn waarschuwing cn toen de boschwatcr hen daarop met klem ge lastte, op te houden, trok een der soldaten zijn mes cn viel den ouden man aan. Op zijn nood kreten snelde de zoon ter hulp cn loste twee ge weerschoten op de aanvallers. Een der Fran schen werd gewond. Beiden namen zoo snel mogelijk dc» .lucht naar het bezette gebied. Utrcchtschcstraat 49, Tel. 310. 45 ct. per glas. ril RUIME KEUZE EN TEGEN DE LAAGSTE PRIIZEN BII HET DAMES MODE-MAGAZIJN 16/18 LANGESTRA AT, AMERSFOORT Electrische Kookapparaten Kookplaten Strijkijzers. ütrechtscliestraat 15 Tel. 483 DE SEPARATISTISCHE BEWEGING IN HANNOVER. Hannover, 18 Mei. (W. B.) Heden had den de voor-verkiezingen plaats betreffende dc volksstemming inzake de vorming van Hanno ver als afzonderlijken staat. Deze voorloopige stemming wees er op, dat dc meerderheid wel znl zijn voor een blijven vnn Hnnnover bij Prui sen, dnor slechts 438061 stemmen werden uit gebracht voor afscheiding, terwijl berekend is, dat minstens 590.000 stemmen zich voor af scheiding moesten verklorcn. KAHR, LOSSOW EN SEISSER. Het voorloopig onderzoek, dat tegen von Kahr, Lossow en Seisser ingesteld was, is volgens een Wolff-telegram gestaakt. ECONOMISCHE CRISIS IN HET SAARQ:BIED. Berlijn, 17 Mei. (W. B.) Het bedrijfs leven in het Saargebied maakt een ernstige cri sis door. De Dillinger Huttcnwerkc, welker aandeden voor het mecrcndeel in Fronsch bezit zijn, heb ben het gchcele personeel, ongeveer 8000 man, tegen T Juni den dienst opgezegd wegens moei lijkheden in den afzet. DE STAKING EN UITSLUITING IN DUITSCHLAND. Arbitragepogingen in den mijn bouw. B e r I ij n, 17 Mei (W. B.). Naar de bladen uit Essen melden, is aan de beide partijen in het Rocrconflict voor het nemen cener beslis sing inzake dc al- of nict-aanvaarding der scheidsrcchtclijke uitspraak een termijn toege staan, die Dinsdag afloopt. Dc arbitrage verworpen. Essen, 17 Me i. (B. T. A.) De federatie van Duitschc bonden van spoorwegmannen eu het centrale syndicaat van mijnwerkers verwierpen dp arbitrale uitspraak, gisteren door het arbi trage-comité tc Berlijn uitgesproken. Dc toestand in Saksen. B c r I ij n, 17 Mc i. (W. B.) De gisteren voor het Roergebied gevelde scheidsrechterlijke uit spraak geldt niet voor de Saksische mijn-in dustrie. Dc onderhandelingen hierover hebben haai beslag nog niet gekregen. De Russische vakvcrcenigingcn steunen de stakers geldelijk. De Russische vakvcrcenigingen hebben, blij- kens een Duitsch draadloos bericht, 100,000 goudroebel ter beschikking gesteld ter onder steuning der stakende mijnwerkers in het Roer gebied. FRANKRIJK. DE LAATSTE WOORDEN VAN DE BEMANNING DER „DIXMUDE". Een Cetem-bericht d.d. 18 Mei uit Marseille meldt Door zeelieden is op het strand von Propri- nno (eiland Corsica) een flesch gevonden, waar in een laatste bericht van het eind December ^925 verongelukte Fronsche luchtschip „Dix- nuidc". Het briefje, met potlood geschreven, had den volgenden inhoud „Wij zijn afgedre ven, hevige stoim, benzinevoorraad uitgeput, bemanning «Dixmudc, adieu en leve Frankrijk." ENGELAND. EEN REDE VAN SNOWDEN. In een rede. die hij Vrijdagavond hield, ver klaarde Snowdcn in verbond inet het vraagstuk der huisvesting, dot de meest dwaze cn fantas tische verklaringen waren afgelegd over dc !i- nancieele kosten von de voorstellen vnn den mi nister voor volksgezondheid. Zoolang hij de koorden van de beurs in handen hnd, zou hij nooit verantwoordelijk zijn voor cenig fantos- tisch of roekeloos plan, waarbij de financiën vnn de notie betrokken zijn. Hij was volkomen over tuigd dot het plan vnn Wheatley niet alleen een plan is, dot het land moet aanvaarden, maar ook één, dat het Innd kan aanvaarden. Afge scheiden von het feit, dot het den menschcn vnn huizen zou voorzien, was het de grootste mnot- regcl, die genomen was ten opzichte van de werkverschaffing non alle klossen van arbei ders. Stilstaondc bij de bcgrooting zei hij, dot hij had 'laten doorschemeren, dat hij bij de volgen de begrooting iets hoopt tc doen ter belasting von grondbezit door tc trachten voor de ge meenschap een deel vnn de toevallige waarde vermeerdering van het land, die tegenwoordig in de zakken van de particuliere bezitters ver dwijnt, te bestemmen. Over de ontvangst, non zijn begrooting ten deel gevallen, zei spreker, dat, hoewel hij erkentelijk is voor den edel- mocdigen en hartclijkcn steun, dien hij vnn dc zijde der liberalen heeft ontvangen, er toch niet zoo iets als een coalitie-compromis of schikking tusschen de liberalen en dc arbeiderspartij mo gelijk is. EEN TUSSCNENTIJDSCHE VERKIEZING. Bekend crickcttcr condidout voor het Lagerhuis. Londen, 18 Mei. (N. T. A. Draadloos). Voor de tusschentiidsche verkiezing tc Oxford is candidaat gesteld voor dc liberale partij dc bekende cricketter C. B. Fry. Men verwacht, dat Kenneth Lindsay voor de Labourpnrtij candi daat zal zijn en captain R. C Bourne voor dc conservatieve partij. COMMUNISTEN EN LABOUR. Londen, 18 Mei (R.) Het politieke rapport van hol uitvperend comité van het jaarlijksch congres der communistische partij in Groot- Brittannië herhaalt den cisch der communisti sche partij tot ounsluiting bij dc Lnbour-portij, hoewel erkend wordt, dat er moeilijkheden bc- slson in politiek opzicht om een eenheidsfront te vormen met andere organisaties der arbei dersbeweging. EDO FIMMEN SPREEKT TEN GUNSTE VAN EEN COMMUNISTISCHE LAGERHUIS- CANDIDATUUR. Londen, 18 Mei. (R.) Edo Fimmen hield tc Glasgow een verkiezingsrede ten gunste van den communistischen nrbeiders-candidoot Fer guson. GENERAAL TOWN SEND Een Cetembcricht uit Londen d.d. 18 Mei houdt in Zoo even bereikt ons het bericht, dat dc be kende overwinnaar van Koet-el-Amara, gene raal Townsend, overleden is EEN VROUWELIJKE PREDIKANT. Londen, 18 Mei (N. T. A. Draadloos). Miss Emily Bishop, de 20-jarige dochter vnn een timmerman uit Chottham, is bevestigd nis predikante bij de methodisten. DREIGENDE STAKING TE WEMBLE Londen, 18 Mei. (R.) Een vergadering von personeel der Britsche rijkstcntoonstclling nom een motie aan, waarbij aan dc rcgcering wordt gevrnogd een deputatie te ontvangen voor den eisch van een 48-uren weck cn een minimum-loon, waarmede een werkman tegen woordig rond kon komen. De voorzitter der vergadering verklaarde, dot, tenzij iets gedoan wordt om dc arbeidsvoorwaarden tc verbeteren, het tamelijk waarschijnlijk is dot het geheelc wexk tc Wembley wordt stopgezet. BOTSINGEN EN RELLETJES IN BRITSCIT-IND1Ë. Simla, 17 Mei. (R.) Een troep verkenners heeft een bende Mahsoeds te Tormondi omsin geld. Twee hunner werden gedood en één ge wond, maar dezen lontste ontsnapte. Een der gevangen Mahsoeds had een geweer bij zich, dot toebehoorde oon de grenspolitie. Een der verkenners werd gewond. Londen, 18 Mei. (N. T. A. Draadloos). Uit Calcutto wordt gemeld, dat aldaar een op roer pluuts hnd ols gevolg van een demonstratie tegen het heffen van een belasting op de pel grims, die den Hindoetempel van Tarakcswnr willen bezoeken. Een betoogcr is gedood cn een aantal zijn gewond DE ZAAK-HARNETT. Onrechtmatige opsluiting in een krankzinnigengesticht. Men herinnert zich nog wel het geval van den landbouwer Harnett, die gedurende een achttal jaren in verschillende krankzinnigenge stichten was opgesloten, tot hij eindelijk in October 1921 ontsnapte cn door specialiteiten gezond van geest werd verklaard. Hij begon een proces tegen twee gencesheeren, dr. Adam, den directeur van het particuliere gesticht, waarin hij het eerst werd opgenomen, en dr. Bond, ambtenaar van den raad von toezicht op het k'ronkzinnigenwczcn von het ministerie van ge zondheid, op wiens last hij, na voor een proef tijd van 28 dagen te zijn ontslagen, reeds enkele dagen later weer nanr het gesticht van dr. Adam werd gebracht. In eerste instantie kende de jury hem een schadeloosstelling van 25.000 toe, waarvan 5000 moest worden betaald door dr. Bond en 20.000 door de beide gencesheeren gezamen lijk. Dr. Adam en dr. Bond toekenden hiertegen appèl aan en Vrijdag heeft het Hof van Beroep in deze zaak uitspraak gedaan. Dr. Adam word in hooger beroep in het gelijk gesteld cn ten aanzien van dr. Bond werd een nieuwe behan deling der zaak gelast, terwijl Harnett dc 5000 moet terugbetalen, hem in eerste instantie toe gekend Bij dc uitspraak in hooger beroep werd over wogen, dat dr. Adam niet, zoonis de jury had aangenomen, meer had moeten doen dan hij gedaon hod. Ten aanzien van dr. Bond werd overwogen, dat de schadeloosstelling zich moest bepalen tot het opgesloten houden en niet meer don dat, in het gesticht van dr. Adam. (Harnett werd later in andere gestichten opgenomen). Bij dc uitspraak in appèl word tevens over wogen, dol uit dit proces gebleken was, dnt de bestaande wetten ten oonzien van het krnnk- zinnigenwezen nauwkeurig dienden te worden nagegaan met het oog op een cvcntucelc her ziening. ITALIË. DE VERHOUDING TUSSCHEN TSJECHO- SLOVCAKUE EN ITALIË. Het onderhoud tusschen Benes cn Mussolini. Rome, 17 Mei. (B. T. A.) Volgens een mcdedeeling van Stefoni zouden bij de bespre kingen, die Benes en Mussolini heden hebben gevoerd, dezen tot het inzicht zijn gekomen, dat het nuttig was om in het douanetarief aan de Adriatischc grens stabiliteit te brengen en de wijze van toepassing daarvan in dc haven vnn Fiume tc onderzoeken. Benes en Mussolini spraken vervolgens nog over verschillende an dere. voor beide landen belangrijke, kwesties. De waarheid houdt haar glans, wat nevels haar verduisteren. V o n d e 1. door HULBERT F0OTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRIN© - 23 „Dit Myengeen, mijn zoon." Dc oude man liet eenigc woorden in het Crcc volgen, cn beide jongens staken Ralph schroomvallig een hand toe. Ralph kon hun vreemde namen niet onthou den: den lange, slanke noemde hij later in ge dachte Caesar, den andere Shing. St. Jean broqjü hun Nahnya's bevel over, cn beiden vertrokken in de richting van het hol. -Ondanks het feit dat Nohnya's verdwijnen hem benauwde, wekte het leven van de kleine vreemde maatschappij aan het hoofd waarvan zij bleek te staan, zijn grootste belangstelling. Nu zij geweigerd had eenige nadere ophel dering te geven, waarom zij zich zoo onge lukkig voelde, luisterde hij gretig naar St. Jean s gepraat, en stelde hij dezen vragen, in dc hoop bij hem een oplossing van het raadsel te vinden. Ofschoon ook hij blijk had gegeven van groote onsteltenis bij het verschijnen van den blanke, evengoed als Nahnya, streelde het toch zijn trots en gaf het hem genoegen. Ralph alles te verklaren. Bovendien had Nahnya hem opgedragen de honneurs waar te nemen Hoffe lijkheid was bij den ouden heer een der meest op den voorgrond tredende eigenschappen, die al zijn doen en laten beheerschte „Hen goede jongens," zeidc St. Jean, terwijl hij hen Irotsch nakeek. „Ik hen alles leeren. wat mijn vader mij leeren, lungen tijd geleden. Ik hen leeren moede, en honger, cn koud heb ben en niets te zeggen. Ik hen leeren te maken kano's. Ik hen leeren te schieten niet den boog." „Zijn hier don geen geweren?" vroeg Ralph verwonderd. „Onze vaders langen tijd ook niet hadden geweren," antwoordde de oude man. Zij niet bang voor pijlen. Wij dooden schapen cn geiten in de bergen met pijlen. Wij dooden rendier met pijlen. Mijn jongens goede jagers." „Zijn er dan rendieren in deze kleine vallei?" vroeg Ralph venast. „N'moya," zcide St. Jean, hel hoofd schud dend. „Over den pas daarboven" hij wees naar het noorden „is nog een dol. Wanneer dc eerste sneeuw vallen, wij daarheen trekken om te jagen voor winter. Nahnya zeggen wij moeten alleen dc mannetjes jagen don her ten worden nooit schaarsch." De eenvoudige man had maar twee idolen. „Onze voorvaderen deden dit of dot" zweefde voortdurend op zijn lippen, evenals „Nahnya zegt." Indien Rulph een langverwachte gast was ge weest, in plaats van wat hij feitelijk was, een indringer, had St. Jean moeili|k meer voor hem hebben kunnen doen. Hij noodigde Ralph uit op een deken plaats te nemen, cn bracht hem een nieuw paar mocassins. De jonge vrouw be val hij, voedsel te brengen. Dat was Charley's vrouw, verklaarde hij, zij heette Ahahweh. Het kindje was de eerstgeborene in het dal, de eerste van het sterke ras. dat zij wilden grondvesten. „Willen de jongens nooit eens uit de vallei weg?" vroeg Ralph nieuwsgierig. St. Jean schudde het hoofd. ,,N' moya. Zij geen blanken. Zij geen behoefte te zien, wat zij niet zien. Zij gelukkig genoeg met jagen cn overvloed vlcesch. Heel gauw zij nemen een vrouw cn bouwen woning." „Een vrouw?" zcide Ralph. „Waar willen jullie die vandaan halen?" „Die hier," antwoordde St. Jean. „Marya's zoon nemen niijn dochter. Mijn zoon nemen Marya's dochter. Marva leeren den meisjes alle vrouwenwerk, zooals ons volk langen tijd ge leden. Zij werken goed." Ralph herinnerde zich dc twee verschrikte ge zichten, die hij in dc huiopening had gezien. „En onderstel nu eens, dat dc meisjes die je voor hen hebt uitgezocht, den jongens niet aanstaan?" vroeg hij. St. Jean keek hem aan, als venast door een dwaze vraag. „Er zijn geen andere meisjes," zeidc hij. „Hoe lang ben je hier nu al?" informeerde Ralph verder. „Twee zomers." „En jij zelf dan? Zou je niet graag de wereld weer eens zien?" Jean Batcese schudde ernstig het hoofd. „Ik ben oud," sprak hij. „Ik heb alles gezien. Ik ben tot het groote water geweest. Ik heb te veel blanken gezien." Voelend dat hij onbe leefd was geweest, liet hij cr haastig op vol gen: Blanken goed voor blanken. Blanke man nen erg slecht voor roode mannen. Nahnya zegt het. Zij is niet als andere vrouwen. Zij is ver standiger dan een man." Ralph had het gevoel of hij aan de bron van alle wijsheid stond. Jean Bateese wuifde met de hand in dc rich ting van het lieflijke tafereel voor hen; een zeldzame zachtheid lag' er in zijn oude oogen. „Dit ons goed jachtterrein," zeidc hij. Mijn zoons goede jagers. Zij krijgen goede vrouw. Zij veel gezonde, dikke kindjes krijgen. Zii leven als de roode mannen leefden langen tijd ge leden. Zij blanke mannen vergeten. Dot is goed." Terwijl Ralph toeluisterde, scheen dc wereld van den blanke, dc wereld von onnatuurlijk heid en verdrukking, van benauwde, door ziek ten bezochte steden, van voortploetercnde, gcldschrapende menschcn, hem een nachtmer rie. Hij had een gevoel, ols werd hem een glimpje onthuld van de groote waarheden van oivs wezen. Zooals St. Jean het op zijn manier gezegd had: de Natuur was in alles het beste. Charley's vrouw, dc bloeiende, jonge Ahah weh, bracht hem zijn maal, doodclijk bedeesd. Het bestond uit een stamppot van gciten- vlecsch en rijst. Het smaakte Ralph uitstekend. „Rijst?' zeidc hij vragend. „Wilde rijst," legde Jcon Bateese uit. „Die groeien om het water, meer dan wij eten kun nen. Wij niets eten von den blanke alleen thee. Dc thee is bijna op. Ik zal het missen," zcide hij met een zucht „Maar onze vaders ook niet thee drinken" liet hij er moedig op volgen. Voor Ralph nog met eten klaar was, kwamen de twee jongens het kamp binnen, met zijn patiënt op dc draagbaar. Bij onderzoek bleek hem, dat zij van den tocht door de bergen niet het minste nadeel had ondervonden. Charley was, zooals St. Jean Bateese mededeelde, door het hol teruggegaan, om hun andere bezittingen van het kamp in dc bosschen te holen. Een uur verstreek, en van Nahnya was er nog geen spoor. Ralph voelde zich steeds min der op zijn gemak. St. Jean verzekerde hem, dat het vaak voorkwam, dat Nahnya geheel alleen in dc kano wegvoer, en dat niemand haar ooit vroeg waarheen zij geweest was, noch haar had trachten te volgen. Ondertusschcn was den ouden man geen moeite te veel om I Ralph bezig te houden. Hij liet zijn leerlingen zich in vaardigheid meten. Zij hielden een wed loop in het gras, die, tot algemeene verras sing door Shing gewonnen werd,, zoodat Caesar tot zijn merkbare spijt gedwongen werd afstand te doen van een rood koperen wieltje, dat hij om zijn hals droeg. Toen volgde een wedkamp tusschen de twee kano's, over het meer cn terug. Ditmaal nam Caesar revanche. Het wos een mooi gezicht, wünncer zij zoo in krachtige beweging waren. Daarop werden zij 'beiden het bosch in gezonden met hun pijl en boog. No ccnigén tijd keerde Caesar terug wf koppel konijnen cn Shing bracht een W"ste kelvarken mee. Shing, zoo besliste S'^ltan was de winnaar. „Konijn niet goed vleesch" zeidc St afchn. „Mcnsch eten konijnen tot zij niet meer kunnen slikken, en nog leeg voelen." St. Jean was als een bron van eenvoudige philosophic. Gelijk olie wijsgccren, deed het ook hem genoegen, wanneer iemand nondach- tig naar-hem luisterde. Ralph, van zijn kont, \oeldc zich sterk aangetrokken tot den vricn- delijken, praatgrogen ouden man. St. Jean was een realistische persoonlijkheid. Hij had oen leven van realiteit geleefd, en dnnruit een schat van recelc wijsheid vergaard. Dit natuurleven, zooals St. Jean het toelichtte, en Ralph het vóór zich zag, vormde voor hem dc verwe zenlijking van een nooit beleden groot ver langen. En toch vergrootte het toeluisteren zijn zwaarmoedigheid. Dit was wat hij steeds ge zocht had. Maar hij kon zich tot zijn verdriet niet ontveinzen, dat het niet voor hem be stemd v/as. Hij was gelijk een oud man, die de jeugd benijdt. Hij paste niet in die omge ving. Nu begon hij te begrijpen waarom zijn komst Nahnya had bedroefd. Verlangend wachtte hij op haar terugkomst, maar zonde» veel hoop

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1