MANTELS z IBONNEMENTSPRIJS 3 m'^'a v;or An,r* „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. BLOUSES 2 „L'HIRONDELLE" BINNENLAND. KIPPENHOUDERS, P. NSEROP, FEUILLETON. De verborgen vallei. 22e Jaargang No 275 ioort 2.10, idem lianco per post 1 3.—. per weck (roet gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17&, aizondcrlijke nummers 0j05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 513. Vrijdag 23 Mei 1924 PRIIS DER ADVERTEKTIÊN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen cn Licldadigheids-adveitentiên voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidcclige bcpalinccn voor het advcrlccrcn bene circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE POLITIEKE CRISIS. Dc rijkskanselier voert besprekin gen met de middenpartijen. B e r 1 ij n, 2 2 Mei. (\V. B.) Naar in parle mentaire kringen verluidt, houdt rijkskanselier Marx besprekingen met de leiders der midden partijen. Men neemt aan, dat er thans geen nieuwe regeering zal worden gevormd, maar dat het kabinet-Marx voor den nieuwen rijksdog zal verschijnen, zijn program zal ontwikkelen en dan den rijksdog zal laten beslissen. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. De comité's van organisatie. P a r ij s2 2 M g i. (B. T. A.) Dc commissie voor de organisatie van de Duitsche spoorwe gen heeft vanmiddag haar eerste bijeenkomst gehouden. De commissie voor dc industrieele obligaties zal op 2 Juni te Parijs voor het eerst bijeenkomen HET DUITSCH-RUSSISCH INCIDENT. Een spoedige bijlcgging van het conflict Uit Moskou wordt aan de Duitsche bladen be richt, dat de onderhandelingen tusschen het Russische volkscommissariaat van builenland- sche zaken en den Duitschen gezant inzake dc hijlegging van het Duitsch-Russischc incident een gunstig verloop hebben, zoodat een spoe dige bijlegging kan worden verwacht. Een tegenspraak. B e r 1 ij n2 2 M c i. (\V. B.) De persafdeeling van het Russisch gezantschap te Berlijn spreekt het bericht tegen, dat Krestinski zou willen af treden wegens de propaganda, door de han delsvertegenwoordiging gevoerd, aangezien deze vertegenwoordiging niets piet welke propagan da ook uitstaande heeft. HET CONFLICT IN HET MIJNBEDRIJF. Een bespreking met dc mijnwer kers-internationale. B o c h u m2 2 Mei. (W. B.) De voorzitter van den soc.-dem. mijnwerkersbond Huscmann heeft zich naar Brussel begeven, om met het bestuur der miinwcrkersintemationalc een be spreking te houden over den toestand in het Roergebied. Stopzetting der fabrieken tenge volge van het conflict. M 1 h e i m, 2 2 M c i. (W. B.) De directie der fabrieken van Thyssen mankt per aanplakbiljet bekend, dat zij tengevolge van het kolen-, cokes- en gasgebrek met ingang van 26 Mei enkele be drijven geheel moet stopzetten cn in andere het werk slechts in beperkten omvang kon voort zetten. Het personeel der „Thyssenwerke" be draagt ca. 8000 man. Es en, 22 Mei. (W. B.) De hedenmorgen gehouden vergadering van de directeuren der Kruppfabrieken voor het nemen van oen be sluit nopens de eventueele sluiting van het be drijf werd tot hedenavond verdaagd. De ondersteuning der wcrkloozcn. Dortmund, 22 Mei. (W. B.) Per aan plakbiljet wordt ondersteuning gevraagd voor dc werklooze mijnwerkers. De oproeping is gotce- kend door het bestuur der Intern. Arbeitcrhilfe en den bedrijfsraad voor den mijnbouw. In enkele openbare vermakelijkheden worden weldadighcidsvoorstcllingen gegeven, waarvan de opbrengst aan de noodlijdende gezinnen ten goede zal komen. Een bloedige botsing. Dusseldorp, 2 2 Mei. (B. T. A.) De in vloed van hot voortduren der staking begint zich sterk te doen gevoelen, vooral in de metaal industrie. Negentig procent van de mijnwerkers blijven de hervatting van den arbeid op de voorwaarden, vervat in de scheidsrechtelijke uitspraak van 15 Juni j.k, weigeren. In de mijn Biassert nabij Marl hebben ver scheidene duizenden stakers dc poorten gefor ceerd. Er ontstond een gevecht met dc politie, waarbij vele manifestanten werden gedood. FRANKRIJK. DE POLITIEKE CRISIS. Een onderhoud tusschen Poincaré cn Painlcvé. Parijs2 2 Mei. (Hnvas). Poincaré, die den overgang van het tegenwoordige ministerie naar het toekomstige kabinet wenscht te ver gemakkelijken en met al zijn krachten wenscht mede te werken aan de continuïteit in de Fran- sche politiek, heeft besloten, zonder verwijl nan de twee leiders van de meerderheid den builen- landschcn toestand in bizonderheden uiteen te zetten. Hij heeft vanmiddag geruimen tijd met Painlevé daarover gesproken. De houding van Frankrijk ten aanzien von de bondgenooten, met betrekking tot het herstel, is onomwonden gun stig. De aanvaarding zonder voorbehoud van het plan der deskundigen door de regcering-Poin- caré kan in den vervolge een algemeene over eenstemming slechts vergemakkelijken, op voor waarde evenwel, dat Duitschland daartoe mee werkt. Morgenochtend zal Poincorc met Herriot over de buitcnlandsche politiek spreken. Herriot heeft met Doumérgue en Briand over den politieken toestand gesproken. Gevolg gevende aan tal van stappen, door de rcpublikeinsche groepen in de Kamer gedaan, heeft Painlevé een candidatuur als president van de Kamer aanvaard. ENGELAND. DE BRITSCHE REGEERING EN DE WERKLOOSHEID. De plannen van 't kabineh. Macdonald. Londen, 22 M e i. (N. T. A. Draadloos.) In het Lagerhuis heeft de minister van arbeid uit voerig de regccringspolitick verdedigd inzake do werkloosheid. Hij zeide, dat de nieuwe rcgec- •ring alle plannen, door haar voorgangster aan hangig gemaakt, had nagegaan en, waar moge lijk had uitgebreid. Zoo had dc nieuwe regee ring de wet toi steun der industrie verbeterd door hel hiervoor aangewezen bedrag van 50 millioen tot 65 millioen te verhoogden, terwijl dc- 2 millioen, die tot 51 Maait waren uitge trokken voor werkloosheidsondersteuning voo het Ioópend jaar met 20 millioen waren ver hoogd. Wat den aanleg van wegen aangaat, had de regeering het progvommn met nieuwe plan nen, die 35 millioen zullen kosten, uitgebreid Zij hoopte verder een groot plan vooi wegen in Lancashire en een plan voor een weg doo. Noord-Londen te kunnen verwezenlijken. Ook steunde zij een wegenplnn vooi de verbinding van-Edinburgh. met—Glasgow, waarmede 2 mil lioen is gemoeid. Het belang van dit luatste plan wordt nog vergroot door het feit. dat deze weg loopt door ePn district, waar de werkloos- luid bijzonder ernstig is. De regeering had ve der alles gedaan wat in haar vermogen is ora de spoorwegen er toe te breng zooveel mogelijk werk te laten verrichten en bovendien overwoog zij welke spoorwegen er me^ staatshulp in de verschillende koloniën zouden kunnen worden aangelegd, vooral in streken waar men begon nen is met het pvoduceeren van katoen. Dit was van groote belcekenir. voor de toekomst der textielnijverheid in Lancashire. Voorts was het dc regeering gelukt gedaan te krijgen, dat het plan tot verbetering der havens van Londen ter stond ter hand zal worden genomen. De minis ter voegde er aan toe, dat de regecring ook het vraagstuk de electrificatie van het land in zijn gchcelen omvang overwoog. Bovendien was men bèzig, bij wijze van proefneming, met indijking van een klein stuk land cn als de resultaten dier proefnemingen gunstig zijn, zullen wellicht ook andere gedeelten vcor indijking in aanmerking komen, hetgeen veel werkgelegenheid zal ve - sch effen. Wat den landbouw betreft, overweegt de re~ geeiing dc mogelijkheid eener uitbreiding van 't systeem vein kleide hoeven volgens een niéuw plan. Minister Shaw wees cr verder op, dat de verlaging der belasting met een bedrag van 50 millioen, bii de nieuwe beorooling voor gesteld, het publiek in staat zou stellen voor dit bedrog A'erschiilende goederen te koopen, waar- O RUIME KED/.E EN TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN Bl| HET DAMES MODE-MAOAZIJN 16/18 LANGESTRAAT, AME RSFOORT Dc regecrinp had werkgelegenheid gevonden voor 240.000 personen, de Britsche handel werd beter, de werkloosheid verminderde. voor GAAS cn ander IJZERWERK is maar één adres door eveneens werk onder de menschen komt.. De tegenwoordige belasting was, naar de mi nister zeide, een ernstige hindernis voor den handel. Deze bclasling was bijna geheel noodig tot het betalen van rente cn aflossing op de notionale schuld en de regeering had derhalve een commissie benoemd tot bestudeering dezer kwestie en tot het doen van voorstellen ter ver mindering van deze zware lasten op de schatkist De minister zeide tenslotte, dat dc rcgcering binnenkort zal komen met een wet tot voorzie ning- in den woningnood, wan. door zeer veci werk wordt geschapen. Sinds regeering was optreden was de werkloosheid reeds met 10 pet. verminderd, het aantal pe.sonen werkzaam bij dc verschillende plannen tot nrbeidsvcrschnffing was in weerwil van allerlei moeilijkheden van 02.000 tot T08.000 gestegen. Zoowel in dc binr nen_ als buitcnlandsche politiek had de regec ring vertrouwen en veiligheid weten tc schep pen, hetgeen do grondslag is van handel cn b<~ drijf. Een motie om het salaris van den minister van arbeid tc ver minderen. Si. William Joynson Hicks stelde namens de conservatieven voor het salaris van den minis ter met 100 pond te verminderen bi? wijze van motie van afkeuring. Hij zeide. dat hcj kabinet de regeeriin|$ had aanvt-.r .d met de besliste toe zegging het probleem dei werkloosheid tc zul len oplossen. Dc arbeiderspartij had in hun - manifest voor de verki sagen verklaard dc po sitieve oplossing voor dit euvel te bezitten, doch hiervan bleek niets, wont, zeide hij, dc n:bei- dersregeerino zet ecriVoudig do pionnen voort, waarmede dc conservatieven ai long bezig wa- enf voordat de tegenwoordige regecring op trad. Het kabinet was dan ook in gebreke ge bleven zijn beloften tc vc vullen. De liberau! Mastermon was teleurgesteld over de verkioring van den minister. De discussie duurt voort. Londen, 22 Mei. (R.) Om technische 'o- denen had er geen stemming plaats over de motie van de oppositie om het salaris van den ininiste.r van arbeid tc- verminderen. Het debat werd voor onbepaalden tijd ve daagd. Londen, 2 2 Mei. (R.) Het debat over dc begrooting van het ministerie van arbeid, met inbegrip van het salaris van minister Shaw, werd door dc oppositie aangegrepen oin een algemeenen aanval te doen op de politiek der rcgcering inzake de werkloosheid. Minister Shaw legde den nadruk op den belangrijken invloed van dc buitcnlandsche politiek op den toestand van handel en nijverheid in Brittannic en ver klaarde, dat, toen de rcgcering het bewind aan vaardde, het Britsche prestige loger was ge zonken dan in eeuwen het geval was geweest. De buitenlnndsche markten waren met lamheid geslagen door „blundering incompetence". Shaw verklaarde, -dut de regecring door een han dige, vriendschappelijke politiek het vertrouwen had hersteld, het Britsche prestige had doen stijgen cn d:-n vrede aanzienlijk nadei had ge bracht. (Gelach). Eerste Kamer. Aan dc orde is de begrooting van binncn- londsche zoken cn landbouw. Do heer Vos van S t e o n w ij k klaagt over het weglaten €van adellijke titels uit dc proccs- verholen van de stembureaux. De heer Rink merkt op, dot de stembureaux condidaten aangeven niet hun namen. De heer v. E m b d e n wenscht schriftelijke stemming in de Provinciole Stoten over de con- didaten voor de Eerste Kamer. Dc heer Slotemakei de Bruine bc~ treurt de vloekverbodcn, deze zijn in strijd met j de mecningsuiting. De heer I d e n b u r g acht de vloekverboden niet in strijd met de wet op het openbaor be lang, zoodat ze niet vernietigd kunnen worden. De heer de Jonge wenscht werkverrui ming en werkverschaffing voor normaal gelden de loonen. De heer R u g g e is nic-t tevreden met ons pachtstelsel en bepleit socialisatie van den grond. j De heer Westcrdijk klaagt over tc groote kosten van verschillende proef- cn controlcsta- lions. Minister R u ij s zal rekening houden met wat is gezegd door de hoeren De Vos v. Steenwijk en Rink over het centraal stembureau. Hij steunt het beioog van den heer de Jonge inzake het stellen van werkverruiming boven stetmver- leening. De Minister heeft geen bezwaar togen het inwinnen »van advies der pachtersorganisa- I ties over het rapport van de Staatscommissie. Den heer Slotemakcr de Bruine antwoordt I spreker dut opheffing van het vloekvcrbod niet binnen zijn competentie ligt. De Begrooling wordt aangenomen zonder stemming. f Bij begrooling Stautsboschbedrijl maken de hoeren Smeengo en Rugge eenige opmerkingen. Na tanneming der begrootingen Stnntsbosch- behcer en Landsdrukkerij wordt dc vergadering verdaagd tot Dinsdag 3 Juni. Tweede Kamer. Bij den aanvang der zitting worden verschil lende conclusies gehoord, o.a. over het adres van Wensink te Alkmaar inzake schndcvergoc- I ding voor inbeslaggcnomen zeep. f De heer Duv s verdedig! het standpunt der j minderheid van de commissie, die wel schndc- vergoedini.' wil verleonen. Do heer D e Wild wil geen schadevergoe ding verlcenen. De heer O u <1 steunt den heer Duys. De heer Schaper stelt voor de zaak aan tc houden totdat de civiele procedure is nfgcloo- pen, Aldus wordt besloten. Z. h. st. wordt aangenomen het voorstel- Schaper om verdere behandeling aan te houden totdat in de civiele procedure is beslist. Op voorstel van den heer v. d. Voort v o n Zij p wordt dc conclusie om 104.000— scha devergoeding te verlcenen iuu\ de coöperatieve veevoederfabriek te Goes uitgesteld, dour mi nister Colijn haar niet steunt cn de commissie inzage van enkele regeeringsbescheiden vraagt. Bij de behandeling vnn de motie-Snoeck Hen-, kemans, uitsprekende dot korling op Rijkssub sidie aan bijzondere scholen in strijd met de wet is. wanneer die korting plaats vindt op grond vnn een nader onderzoek door den mi nister van lesroosters die door den inspecteur zijn geteekend. Na toelichting bestrijdt de heer v. d. Molen de motie. De heer van Wijnbergen acht de motie overbodig. Minister Dc Vis scr wijst de motie of; de verantwoordelijkheid zou bij aanneming- van de motie te zwaar worden. De handtceke- ning van den Inspecteur heeft geen definitieve rechtskracht. Dc heer.N o 1 c n s adviseert intrekking van de motie en gebruikmaking van dc bevoegdheid om in déconfiture geraakte scholen te helpen. Do heer Snoeclc Hcnkcmans trekt de motie in. Dc molic-Duys, bcvottcpdc uitnoodiging om een wettelijke regeling te treffen tot steun van oude redders, wordt z. h. st. aongenomen, nn verklaring van den minister van Swnoij dat hij volgende week met redding-maatschappijen zal conferccren over het aantal bchoeftigo redders en dc te verlcencp steun. Dc vergadering wordt tc 5.25 uur gesloten. Berichten. HOT MILITAIR ONDERWIJS. Dc officiersopleiding. Voorgesteld de maatregelen. De Staatscommissie, ingesteld bij K. B. van 12 Dc. 1910, de z.g. Lcgercommissie, heeft ver slag over de regeling van het Militair Onder wijs uitgebracht. Ze komt duarin tot de vol gende conclusies 1. Het is noodig een wettelijke regeling te ontwerpen voor het militair anderwijs, waarbij de opleiding der a. s. beroeps- en verlofsoffi cieren op dezelfde grondslagen berust, cn dc o. s. beroepsofficier wordt gcrecrutcerd uif de leerlingen dor scholen voer verlofsofficiercn. 2. De scholen voor verlofsofficiercn behooren te blijven gehandhaafd. Voor wat den geneeskundigen dienst aan gaat is de commissie van ooi deel, dat voor do opleiding der vcservcrofficicrcn eveneens partij zou kunnen worden getrokken van een deel van het onderwijs hij bovenbedoelde scholen. 3. Hot bezit van het diploma eindexamen cener H. B. S. 5-j. c. of van een gymnasium dun wel van een daurmedo gelijk gesteld getuig schrift, moet vereischt worden om vcor n.s. beroepsofficier in aanmerking te kunnen ko men; 4. Voor den verdienstelijken onderofficier uit den troep moet hij alle wapens den weg open slaan om den officiersrang te verwerven, door hem, indten hij daarvoor in aanmerking komt, de gelegenheid te geven de algemeene kennis op tc doen, die vereischt wordt voor dc toela ting tot de officiersopleiding. 5. De leiding van het militair onderwijs be hoort te worden opgedragen aan den gouver neur der K. M- A., die rechtstreeks stoot onder den Minister van Oorlog'. 6. Aon den commandant der school vcor vcr- lofsolficieren behoort de meest mogelijke vrij heid to worden gelaten bij dc uitvoering hunne.' taak. 7. De inspectie-van het militair onderwijs kan in verband met 'het vorenstaande worden opge heven. fn afwachting van de totstandkoming von een wettelijke regeling als bovenbedoeld, zou den de navolgende maatregelen reeds dadelijk tor hand kunnen genomen werden u. opheffing van de Cadettenschoolde over blijvende leerlingen worden overgebracht naar de K. M. A. en volgen het onderricht oan de II. B. S. te Breda b. opheffing van den voorboreidenden en ccn- trnlcn cursus de overblijvende leerlingen, zoo zij daartoe in aonmerking komen, waren over te brengen naar de K. M. A., als onder a. c. het vervangen van dc jaarwedde der leer lingen-sergeant der school voor verlofsofficie rcn door cfcn zakgeld d. vereenvoudiging van de verzorging der cadetten door zoowel de voeding als de verstrek king van klreding cn intrusting tc regelen op de wijze als thans geschiedt op dc school voor verlofsofficiercn e. het overbrengen van dc 2e school voor ver lof sofficicren I van dc Kloosterkazerne naar de Chasséknzerne te Breda het brengen van ge lijkheid in dc voeding voor dc leerlingen dier school f. vereenvoudiging der school voor verlofs officiercn voor de cavulcrie, door deze admini stratief in te declcn b.v. bij dc Rijschool g. samenvoeging van een schoolcompognie do vestingartillerie met dc school voor vcr- lofsofficieren der onbereden artillerie onder de bevelen von den commandant dier school. Een schoone menschenziel te vinden is winst. Herder. door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRINO - 20 „Hij spreekt. En zoo mooi. Ik versta niet al les, maar ik ben gelukkig omdat mijn vader een goed, braaf man is, die wil dat het arme volk 't goed heeft. Altijd werkt hij voor het volk, zegt hij. Zijn stem was zoo vriendelijk en zoo machtig als een orgel in dc kerk. Wanneer ik hem hoor, weet ik zeker, hij is mijn vader, omdat ik hetzelfde van binnen voel als hij; moor ik kan het niet zoo zeggen. „Daarna denk ik veel: ik ga hem opzoeken, ben bang en toch ook weer niet. Ik denk: waarom zou ik bang zijn? Hij is vriendelijk, hij voelt voor arm volk. Ik denk: ik kan gaan als arm meisje, en hem niet vertellen ik ber lijn dochter. Eindelijk ga ik dan. „Wanneer ik zijn huis zie, ben ik weer bang. Het is groot als een berg. Het heeft wel hon derd romen. Een heelcn tijd loop ik er om»- heen. „Je bent dwaas," zeg ik tot mijzelf. „Je hebt niets slechts gedaan; hij zal niet boos zijn." Eindelijk ga ik naar de deur. Er komt een man. Hij zegt, mijn vader is uit, en doet de deur weer voor mij dicht. Wanneer ik de stoep afga, komt mijn vader thuis in zijn motormo- bicl. Hij vraagt mij, wat ik verlang. Ik zeg, ik wil hem spreken. Hij lachen cn neemt mij mee naar binnen, in een kamer. Het is als een droom. Mijn knieën knikken. „Het is een mooie, groote kamer, met hooge ramen. Overal langs de wanden zijn boeken met banden in allerlei kleuren. Er is een groote tafel, cn daar zit hij achter: hij leunt achter over, en trekt zijn handschoenen uit. Hij glim lacht. Hij heeft mooie witte tanden, zooals mijn moeder mij verteld had, en hij vraagt me weer, wat ik verlang. Ik ben zoo bang, dat ik het eerste zog wat ik denk. Ik vraag hem om werk. „Hij is heel vriendelijk. Hij zegt: „Wc zullen zeker wat voor je vinden." Wat kan je?" „Ik zeg, ik kan goed wasschen of koken. We proten nog wat. Hij blijft vriendelijk. Hij vraagt mij, hoe lang ik in Winnipeg geweest ben, waar ik gewerkt heb, cn alles. En aldoor ben ik bang om in die mooie kamer te zeggen: „Ik ben uw dochter." „Eindelijk zegt hij: „Nu kom dan morgen terug; ik zal zien wat ik voor je doen kan.' Dan wil ik weggaan, cn hij zegt: „Wacht even." Hij slaat op en komt naar mij toe, zijn oogen worden zoo slecht, en toen Zij stokte. Ralph's hart klopte benauwend, bang van een vreeselijk voorgevoel. ,Jk ben weggeloopen," snikte Nahnya. „Ik vertel hem nooit. Ik zie hem nooit meer!" HOOFDSTUK X. Maanlicht. Ralph lag stil in het vuur te staren. Aan slapen dacht hij niet; met verrassende snel heid en volledigheid van details verrezen de beelden voor zijn geestesoog. Zoo snel wis selden zij. dat hij de gewaarwording kreeg, als doemden zij op. volkomen onafhankelijk van zijn bestaan. En alle beelden vertoonden Nahnya; Nahnya zooals hij haar het eerst had gezien, een ge woon Indioansch meisje gek, die hij wasï Nahnya slopend op het dek der Tcwskbury, met een glimlach over het gelaat; Nahnya, schrei end in het gras, 's nachts; Nahnya, verwijtend en wanhopig toen zij* een blanke in haar heilig dom vond en eindelijk Nahnya, zooals ze zich onbewust had getoond in alle phasen van haar eigen verhaal: braaf, trouw en moedig als Ruth, en ondraaglijk gekweld. „O, wot een schnndel" riep hij, cn zijn hnrt kromp ineen van woede van medelijden, „cn ik kan niets doen, om het weer goed tc maken! O wat eert prachtig karakter heeft zei En wat is ze mooi." Het laatste scheen hem nu van minder be lang, maar zijn ziel boog zich voor den gulden glans van het karakter dat zij gebleken had te bezitten. Eenvoudig en sterk, zichzelf ver loochenend als ccn heilige der Middeleeuwen, zoo zag hij haar. „Als zoo het Indiaansche ka rakter is," dacht hij, „dan ben ik beschaamd dat ik ccn blanke ben!" De behoefte zijn hart bij Nahnya uit te stor ten, martelde hem. Aon het slot van haar ge schiedenis, was hij sprakeloos.gebleven, cn voor hij weer woorden had kunnen vinden, was zij reeds verdwenen Nu kwelde hem do gedochte, dat zij mis schien in het onzekere zou zijn omtrent zijn gevoelens. Nahnya hij wist het uit erva ring was maar al te geneigd tot zelfbe schuldiging. Haar droevig zeggen: „Ik geloof dat er een vloek op mij rust," sneed hem tel kenmale door het hart. Zoo vreeselijk graag wilde hij haar toespreken, haar kalmeercn. Hei was ondraoglijk, genoodzaakt te zijn tot den volgenden morgen te wachten. Langzamerhand verflauwde het kleine vuur. cn aan dc andere zijde van het meer, ver weg boven* den hoogen bergtop in het midden van den rotsmuur, werd hij een zwakke glanzing in de lucht gewaar. Zijn hart juichte hij dacht dat dc dageraad reeds kwam. Maar de schijn was teerder, subtieler dan die van het daglicht. De groote bergpiek tcekende cr zich scherp tegen at, de omtrek werd zwak verlicht. Ralph werd er door getroffen, zoo sterk leek hij op de reuzenduim, dc duiro van den Aartsmaker, zooals de roode mannen zeg gen. Het was dezelfde plek, die hij ook van de andere zijde had gezien. Eindelijk begon de kling van een zilveren kromsabcl er boven op tc klimmen. Langzaam rees dc maan langs den hemeltrans, als een bleeke vrouw, die gebukt gaat onder een dapper gedragen leed nis Nahnyo. Haar licht straalde zacht neer in de vallei. Do boomen op den dichtstbijzijnden oever werden als met stofzilver overtogen, cn een droomlicht goot zich uit over het gras. Het meer was niet langer een meer van water, moor van wazige elfcnsluiers, die langzaam voortschoven naar den anderen oever, naar mate de schaduw van den bergtop lengde. Het geheele dai was als een kom, die zich langzaam met maanlicht vulde, dat hoog boven uit een zilveren kelk werd neergestort. Slechts voor hen wier hart door leed is ge louterd, onthult de maan zich volkomen. Ralph zag haar thans voor het eerst in haar volle schoonheid., Zijn smart werd door haar verzocht en verdiept, gelijk een kokende waterval die be neden in den boezem van een kalmen stroom wordt opgenomen. De leelijke, knagende ge dachten, die hem in zijn slapeloosheid hadden besprongen, waren weggevaagd, en alleen het groote. machtige bleef. „Ik heb haar lief!" betuigde Ralph zwijgend. ..En als de hemel wil, zal ik mij haar waardig mokenl Als ik iets van wot zij geleden heeft, kan goed maken, znl ik het doenl' Hij was opgestaan en liep naar den oever rand, daarheen waar Nahnya dien dag gegeten had. Een golf van emotie scheen over hem te komen die alle zelfzucht in hem smoorde cn zijn betere zelf ophief. Alles in hem voelde hij ver anderd. Zijn geheele leven tot nu toe was een zaam en troosteloos geweest; nu zou het anders v/orden. Voor dc eerste maal had Ralph zich lnten opvoeren naar de hoogten der ontroering. En daar zou hij altijd kunnen blijven dacht hij. En uit den grond van zijn hart zuchtte hij: „Een goddelijke gunst om iets edels tc mogen liefhebben." Aan dc overzijde von het meer lag de berg nog met den voet in den schaduw, maar ter hoogte van den top baadden enkele sneeuw vlakken in de maneschijn. De bergen daar achter, meer westwaarts, glansden zacht; zij maakten niet den indruk van tastbare massa's rotsen, ijs en sneeuw, moor van lieflijke, in beeld gebrachte fantasieën. De oeverstrook waarop do kano's stonden, lag non Ralph's voeten. En langzaam begon hij zich door den nevel zijner droomen bewust worden, dat door beneden slechts twee kano's lagen in plaats van drie, zooais eerst. Toen hi] zich daar ten volle rekenschap van had ge geven, ovefitiel hem een gevoel van razenden angst. Was het mogelijk dat Nahnya 1 Hij wist dat zij, wanneer zij geen slaap kon vinden, op haar legerstede ook geen rust had. Als hi] haor nu maar ergens treffen kon, en zijn over- kropt gemoed lucht Hij vloog omlaag naar het oeverstrand, duwce «cn der overge bleven kano's te water, sprong sc in en zette af. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1