Essences voor Limonades per m 30 ct ZOMER x „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. CITROENZUUR A. w» si. WEG Langesiraat 23 MANTELS KOSTElOOZt OVEOSCHRIJVIHG Willem Groenhuizen HANGKLOKKEN PENDULES KOLONIËN. BINNENLAND. 22e Jaargang No 276 ABONNEMENTSPRIJSm"af'a \oor *mcB" foort 2.10, idem lianco per post f 3.per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17& aizondcilijke nummers C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT. 813. Zaterdag 24 Mei (924 Pillis OER ADVERMIÈH^^t:1^ bewijsnummer, elke regel meer I 0 25, dienstaanbie dingen en Licidadighcids-advcitentiên roor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bcstaap zeer -oordccligc bepalingen voor het advcrtecrcn. bene circulaire; bevattende de vooiwxudca wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE POLITIEKE CRISIS. De onderhandelingen tusschen de middenpartijen en de Duilsch-nationolen. 8 e r 1 ij n, 2 3 Mei. (\V. B.) De onderhande lingen van de leiders der partijen werden van middag te twee uur beëindigd. Volgens een dienaangaande uitgegeven communiqué heeft een diepgaande bespreking plaats gehad over de zakelijke grondslagen qener gemeenschappe lijke regceringsvorming. De personenkwestie werd opengelaten. Aan de besprekingen lag een van de Duitsche Volkspartij afkomstig en met de andere partijen besproken program ten grondslag De middenpartijen gaven als haar meening te kennen, dat de rapporten der deskundigen een grondslag betcekencn voor de oplossing der herstelkwestic en dat op deze basis moet wor den voortgewerkt. Zaterdagochtend worden de besprekingen voortgezet. Het program der middenpartijen. B e r 1 ij n, 2 5 M q i. (\V. B Omtrent het door de middenpartijen bij de besprekingen met de Duitsch-nationolcn voorgelegde program, weet bet Bcil. Tagebl. hedenavond te berichten, dat volgens het program de aanvaarding van de deskundigenrapporten in hun geheel noodig is. Omtrent de bizonderheden zal slechts worden onderhandeld in geval van tegenstrijdigheden en onduidelijkheden en wanneer voor -de uit voering der rapporten wetgevende maatregelen noodzakelijk zijn. Overigens worden in het program zekere voorwaarden gesteld, zonder welker vervulling aan de uitvoering van rapporten van Duitsche zijde niet kan worden gedacht. Daartoe bchoo- ren het herstel van het Duitsche bestuur in de bezette gebieden, herstel der douancgrens in het Westen, onbeperkte souvereiniteit van het Rijk ten opzichte van de spoorwegen in het bezette gebied, terugkeer dér bellingen, vrijla ting der gevangenen en ten slotte militaire ont ruiming van liet Roer- en sanctiegebicd. Naar het blad opmerkt, overheerscht over het algemeen onder de deelnemers aan de be raadslagingen de opvatting, dat de besprekingen ditmaal niet geheel zonder succes schijnen .te zullen verloopen. De Zeit beschouwt de voortzetting der be sprekingen op Zaterdag als een bewijs, dat de partijen aan de mogelijkheid van overeenstem ming geloovcn en er naar streven deze tot stand te brengen. Fürst Bitlow rijkskanselier B e r 1 ij n, 2 5 M e i. (W, B.) Verschillende avondbladen maken melding van het gerucht, dat opnieuw in de wandelgangen van den rijks dag .als ccndidaat voor het kansclicrschap Fürst Bülow wordt genoemd. HIT HET BEZETTE GEBIED. De Franschcn laten weer par ticuliere woningen ontruimen. Dasseldorp, 23 Mei. W. B.) De Fran schcn hebben bepaald, dat de woningen van de beambten van de directie .der financiën vóór morgenavond moeten worden ontruimd. Het gemeentebestuur wou.de gezinnen voorloopig in scholen, waar geen kookgelegenheid is, on derbrengen. Het onderwijs wordt daardoor r.og meer benadeeld, aangezien er resds 14 scholen met 262 lokalen in beslag zijn genomen, zoo dat 7410 kinderen geen behoorlijk onderwijs ontvangen. Gelden door de Franschcn in bcslcg genomen. Het bijkantoor te Ludv.igshafen van de Duit sche rijksbank deelt mede, dat enkele dagen geleden een Fransch luitenant-kolonel in ge zelschap van een officier dei gendarmerie en twee gewapende gendarmen op het kantoor van de bank verscheen om in opdracht van de com missie voor het Rijnland 2 millicen Fransche francs op te cischen, aangezien het onmogelijk was gebleken in het bezit te komen van de bedragen, die door de spoorwegregie in ce Palts moeten worden afgeleverd. De directie van de bank vestigde er de aandacht van den Franschcn officier op, dat de bij da bank gedeponeerde bedragen niet aan den staat, maar aan parti culieren toebehooidcn. Desondanks namen de Franschcn 53,000 francs en ongeveer Y- mil- Jioen goudmark in bankbiljetten in beslag. Zij dreigden zelfs v*en de wapens gebruik te zullen maken. De directie van de Duitsche bank heeft thans een brief aan de rijksregccring gericht, waarin zij zegt. dat door dit incident opnieuw bewezen wordt, hoe noodzakelijk het is spoedig maat regelen te treffen, waardoor het in beslag ne men van particulier bezit en van aan de rijks bank' teebehoorende waarden onmogelijk wordt gemaakt. (Volgens een draadloos bericht uit Berlijn ge schiedde de inbeslagneming, omdat de gemeen' (en in de Folïs de haar opgelegde boete wegens zg. sabotage pogingen r.iet konden betalen.) HET DUITSCK-RIISSISCHE GESCHIL. De handelsrelaties stopgezet. Naar draadloos uit Moskou woidt gemeld, zal, zoolang het geschil met Duitschland niet geheel geregeld is, dc Russische centrale commissie voor den handel geen enkele transactie met Duitsche firma's toestaan. De behandeling van het ontworpen douaneverdrag met Duitschland is gestaakt. Het binnenkomen van Duitsche goederen is verboden, alle met Duitschers ge sloten contracten zijn geannuleerd en met Engel- sche, 'Oostenrijksche, Deensche cn zelfs Fran sche firma's gesloten. EEN REGIMENTSFEEST VERBODEN. Berlijn, 25 Mei. (W.-B.). Het tegen 29 Mei te Berlijn georganiseerde herdenkingsfeest van het vroegere vierde garderegimnt te voet 'is verboden. SALARISVERHOOGING VOOR STAATSAMBTENAREN. B c r 1 ij n. 2 5 Mei. (N. T. A. Draadloos). De besprekingen in het rijksministerie van fi nanciën inzake verbetering van de onvoldoende bcambtcnsalarissen, hebben tot een compromis geleid, waarbij is overeengekomen, dat voor.de laagstbczoldigde klassen, met inbegrip van dc toeslagen, ongeveer het peil van voor den oor log en bij dc midden- cn hoógerc klassen 30 °,o van het salaris van dien tijd zal worden bereikt. HET RIJKSINDEXCIJFER. Het rijksindexcijfer voor de kosten van het levensonderhoud (voeding, woning, verwarming, verlichting, kleeding), bedroeg volgens het rijks bureau voor de statistiek op 21 Mei het T.T5 billioenvoudige van dat van voor den oorlog, tegen het 1.16 billioen-voudige in de vorige week, hetgeen dus een vermindering van 0.9 pet. beteekent. HET CONFLICT IN HET MIJNBEDRIJF. De scheidsrechterlijke uitspraak. Essen, 23 M ei. (W. B.) Heden werd alhier voor den scheidsrechter van het district West- falen dc kwestie behandeld van de bindcndvcr- klaring der op 16 Mei j.l tc Berlijn voor den mijnbouw in het Roergebied gevelde arbitrale uitspraak. Men kwam niet tot overeenstem ming. Stopzetten van fabrieken we gens kolengebrek. Essen, 25 Me i."(W. B.) Een gedeelte van de gielstaalfabrick van Krupp moet wegens gebrek aan kolen morgenochtend, dc rest Zon dagochtend worden stopgezet. COMMUNISTISCHE AGITATIE. Naar uit Bochum wordt gemeld, heeft oen al daar gehouden communistische vergadering een zeer flauw verloop gehad. De redevoeringen der sprekers werden sterk gccriliseerd en aan de uitnocdiging om stiaatbetoogingen tc houden werd niet voldaan. Ook de tot de metaalbewer kers in het district Bochum gerichte aansporing om dc bedrijven na acht werkuren te verlaten, had niet het geringste succes, zelfs niet onder dc communistische arbeiders. FRANKRIJK. DE POLITIEKE CRISIS. Een onderhoud tusschèn Doumer- guc en Hcrriot. P a r ij s2 5 Me i. (Havas). Doumerguc cn Herriot hebben langdurig met elkaar gespro ken. Hcrriot stelde den president van den Senaat op de hoogte van zijn laatste stappen. Beiden schonen het erover eens te zijn, dot dc tegen woordige buitenlandsehc toestand gunstig is. Zij achten het mogelijk zonder nieuwe lccningen den financieel en toestand te regelen. Besprekingen tusschen Hcrriot cn Poincarc. P a r ij s, 2 3 M c i. (N. T. A. Draadloos). Foincaré' en Herriot hebben mrt elkaar gespro ken over de onderhandelingen tusschen dc ge allieerde regeeringen over het rapport der des- kqngien, DE FRANSCHEN IN MAROKKO EN ALGIERS. Marseille, 2 5 Mei. (Havas). De missie van buitenlandsehc militaire attachés, bestaan de uit vijftien officieren, is hier van haar stu diereis c'oor Marokko en Algiers teruggekeerd. De Belgische generaal Joostcn verklaarde uit naam der attache's non den vertegenwoordiger van Havas, dat de attache's vol bewondering waren cn diep onder cbn indruk van hun reis door Marokko. De methode van pacificatie cn kolonisatie van maarschalk Lyautey, zeide hij, geeft verrassende resultaten. De eerbied voor de gewoonten en don godsdienst der inboorlin gen cn de zachte har.cJ van het opgelegde ge zag hebben dra een tegenstand der inboorlin gen doen verdwijnen. De generaal geV/aegd* van een bezoek, dat de attachés hadden ge bracht aan onlangs onderworpen stammen. De hoofürn dezer stammen toonden grooten eer bied voor ce Franscljc autoriteiten cn de atta che's. Dc tocht ccor Algiers wekte veel belangstel ling bij de officieren. Wij zegen, aldus generaal Joosïen, dat Frankrijk van het Noord- Alrikaansch gebied in werkelijkheid een ver lengstuk van Frankrijk maakt. ENGELAND. DE BESPREKINGEN HET DE PUSSEN. De Britsen-Russische conferentie zal .indag haar eerstvolgende plenaire zitting houden. Ondertusschen zetten dc verschillende commis sies haar werkzaamheden voort. HET BRÏTSCH-AMERIKAANSCHE DRANKVERDRAG GERATIFICEERD. Het drank-verdrag tusschen Engeland en Amerika is thans geratificeerd. De Britsche ge zant te Washington cn staatssecretaris Hughes hebben Donderdag de ratificatie-oorkonden uit gewisseld DE KWESTIE-JOEBALAND GEREGELD. Een officieel communiqué van het Foreign Office. Londen, 23 Mei. (N. T. A. Draadloos). Volgens een medcdeeling aan dc bladen is ten gevolge van rcchtstrccksche onderhandelingen tusschen Macdonald on Mussolini besloten, dat een overeenkomst inzake Jubaland zal worden getroffen volg'ens de beginselen, door lord Mil- ner cn senator Scialoja vastgesteld. Italiaansche deskundigen zullen zich' onverwijld naar Londen begeven om de voorwaarden nwt de Engelsche deskundigen vast te stellen. Het gebied, dat Engelend zal afstaan, is ongeveer 54,000 vierk. mijl groot. Jubaland is een deel van de kolonie Kenuya, het vroegere Duitsch-Ocst-Afrika. Bij het tractaat van Londen van 1915 was overeen gekomen, dat, als Engeland zijn gebied in Afrika ten koste van Duitschland zou uitbreiden, Italië recht zou hebben op een zekere billijke compen satie, vooral met betrekking tot de regeling van O m m RUIME KEUZE EN TEGEN DE L AAGSTE PRIJZEN BIJ HET DAMES MODE-MAGAZIJN „L'HIROWDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT 1.1. WENST» CIEIIETU» Voor Amersfoort cn Omstreken. Lartgegracht 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders c:aar een ieder en naarmJSoplaatsen in Nederland. Vraagt inlichtingen en vraagt eirOtioekje. JUWELIER—H0RL0G1ER. Lcagostraat 13. Telel. 853. Poslr. 7583. verschillende grensvraagstukken zijner koloniën. Het vraagstuk is herhaaldelijk sedert 1919 be handeld, eerst tusschen lord Milnor cn Tittoni cn later tusschen hem en Scialoja. Laatstge noemde wenschte een greoter gebied dan Mil- ncr oorspronkelijk wilde toestaan. Deze nieuwe grenslijn is thans toegestaan, behoudens nader onderzoek door deskundigen ter vaststelling der wetenschappelijke grenslijn, aangezien deze gcat der het cller-ontocgankelijkstc deel van de woestijn van Juba. Deze grens zal zorgvuldig worden vastgesteld, teneinde het mogelijk te maken, dat dc stammen in het ItaÜaansch? ge bied toegang zullen blijven behouden tot dc ver schillende bronnen, zonder dat zij zich op Britsch gebied behoeven te -begeven. Een olge- mcene overeenkomst kon in 1920 niet worden bereikt, omdat lord Milncr voorbehoud maakte. Hij was n.l. van oordcel, dat dc afstand van een dergelijk groot doel Britsch gebied alleen kon geschieden als onderdeel eener algemcene rege ling van alle hieraan verwante vraagstukken, die in dc vredesconferentie ten opzichte van hot Oostelijk deel ce Micdellandsche Zee waren op geworpen. PARLEMENTAIRE CONTRóLE OP BUITEN- LANDSCHE ZAKEN. Londen, 25 Mei. (N. T. A. Draadloos). Een grcot aantal leden van het Lagerhuis, waar onder vele liberalen en arbeiders en enkele con servatieven, heeft den wensch te kennen ge geven, dat gelegenheid zal worden gegeven tot het houden van een debat over de parlementaire controle op buitenlandsehc zaken. Dienovereen komstig hebben 'zij een motie ingediend, behel zende dat met vreemde staten geen diploma tieke regelingen of overeenkomsten worden ge sloten, waaruit rechtstreks of indirect verplich tingen voor Engeland voortyioeien, zonder toe stemming van het parlement en dat geen voor bereidingen tot samenwerking in een oorlog met de militaire staten van een vreemden staat wet tig zullen zijn, wanneer zij niet steunen op zulk een regeling of overeenkomst. Wanneer dc mo tie wordt aangenomen, zal er mededccling van worden gedaan aan alle staten, waarmede Enge land diplomatieke betrekkingen onderhoudt en ook aan den Volkenbond. IERLAND. COSGRAVE EN DE VALERA. De president van den Icrschcn Vrijstaat, Cosgravc, heeft verklaard, dat de Valera on middellijk in vrijheid zal worden gesteld, iudicn hij zijn aanhangers gelast dc wapenen neer te leggen. TSJECHO-SLOWAKIJE. VLIEGONGELUK TE PRAAG. B e r 1 ij n, 2 3 M i. (N. T. A. Draadloos). Op het militaire vliegveld te Praag is een mili tair vliegtuig, na in brand te zijn gevlogen, naar beneden gestort. De bestuurder werd half ver koold or.ócr het vernielde toestel te voorschijn gehaald. ROEMENIE. DE BESSARABISCHE KWESTIE. Concentratie van 't Rocmconschc leger? B e r 1 ij n, 2 5 M e i. (N. T. A. Draadloos). Volgens de Corrierc dello Sera heeft dc Roe- meenschc regccring omvangrijke maatregelen getroffen voor de bescherming van dc Oost grens. Bijna het gehcele Rocmcensche leger is in Bessarabië samengetrokken. FINLAND. DE KABINETSCRISIS. Hclsingfors, 23 Mei. (W. B.) De pogin- g envan prof. Ingman om urt de vier burgcrlijko partijen een nieuw kabinet tc vormen, moeten als mislukt worden beschouwd, aangezien de voor uitstrevende partij haar medewerking weigerde. POLEN. DE POOLSCH-LITAUSCHE INCIDENTEN. Bc r 1 ij n, 2 5 Mei. (N. T. A. Draadloos). Dc gezantenraad heeft gisteren besloten lot de re geeringen van Polen cn Litauen een vertoog te richten, zoodra het officieelc rapport over de incidenten aan dc Poolsch-Litausche grens zal zijn binnengekomen. TURKIJE. AFTREDEN VAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN. Berlijn, 23 Mei. (N. T. A. Draadloos). Dc bladen melden het aftreden van Ferid bey. EEN LUCIFERSMONOPOLIE. B e r 1 ij n, 2 3 M e i. (N. T. A. Draadloos). Volgens'een bericht uit Constantinopel heeft de ïurksche regeering besloten tot invoering van het lucifersmonopolie. GRIEKENLAND. DE VERHOUDING TOT ALEANIË. Athene, 23 Mei. (B. T. A.) In de Nat. Verg. heeft zich een uitgebreid debat ontspon nen naar aanleiding van een interpellatie over dc toewijzing door den gezantenraad van 14 dorpen in de streek van Koritzo, die sinds 1913 door dc Grieken bezet waren, aan Albanië. Dc minister van builenlondsche zaken verkiaarde, dot de regcering een herziening van het besluit verzocht had. De minister gaf do verzekering, dat Griekenland vriendschappelijke betrekkin gen met Albanië wenscht te onderhouden. De minister van oorlog zeide, dat dè regeering geen oorlog in dit gebied wil voeren. De minis ter-president zeide, dot Griekenland, aangezien het vraagstuk een internationaal karakter draagt, verplicht is dc beslissing van de groote mogendheden af te wachten cn in ieder geval bij het onderzoek van de zaak blijk moet geven van zijn vreedzame bedoelingen. PALESTINA. HET ZEVENDE PAN-ARABISCHE CONGRES. B e r 1 ij n, 2 3 Mei. (N. T. A. Draadloos). Volgens een bericht uit Londen zal het zevende pan-Arabische congres op 15 Juni a.s. te Jeru zalem worden geopend. Oost-In die. DE. BEGROOTING VOOR 1925. Batavia, 20 Mei. Op dc begrooting voor 1925 is het overschot op den gewonen dienst 796,000, de uitgaven bedragen 635.450.000, de inkomsten ƒ654.246.000; buitengewoon vordert f 55.077.000 boven de begrooting plus f 5.590.000 voor vlooluitbrciding. De eindcijfers van dc begrooting zijn: uitga ven in Nederland 155.277.695, uitgaven in Indiü /55I.532.265, te zamen ƒ636.609.960; middelen in Nederland f 8.752.900; middelen in Indië 640.137.117 te zamen f 648.940. 017, tekort dus f 57.669.945. Dc ontvangsten voor gewoon zijn 9.043.000 hooger geraamd don voor 1924; die voor buitengewoon zijn 8.967.000, dc uitgaven voor gewoon f 13.523.000 en die voor buitengewoon 15.727.000 lager geraamd. Hooger alleen zijn vlootuitga\Tn met f 771.000. KOELIE-ORDONNANTIE. De commissie nopens de bescheiden door den minister van Koloniën aa,n de Tweede Kamer overgelegd terzake van 't ontwerp-Koelieor^on- nantic van mr. A. F. van Blömmestein heeft een naschrift aan haar verslag toegevoegd naar aanleiding van de behandeling in den Volks raad van de op 7 November 1925*hangenomcn ordonnantie tot wijziging en aanvulling van dc koelie-ordonnantie Sumatra's Oostkust. De commissie stelt voor de Regeering uit te r.oodigen 1. bij de eerste voorkomende gelegen heid een uiteenzetting van hare kolonisatie politiek aan dc -Kamer te geven, 2. een rmdere herziening van de koelie-ordonnantie. ;rich uit strekkende tot haar overige artikelen, aan hangig te maken, waardoor, zonder prejudice van verdere wijzigingen n. de „terugbrenging met den sterken arm'' voortaan uitsluitend zal geschieden door poli tie oi hulppolitiedienaren, b. vervolging van den koelie wegens inbreuk op zijn werkcontract niet meer zal geschieden op klachten van den werkgever, c. 'het werkcontract zal kunnen worden ont bonden door den rechter op grond van „ge wichtige redenen" als bekend in het B. \V. en ook di zonder „gewichtige redenen", mits voor afgaande betaling der door den rechter be paalde schadevergoeding, welke uitsluitend ver band mag houden met dc voor den betrok ken werkman gemaakte kosten en met inacht neming van den eventueel door den rechter bepaalden termijn, -welke nimmer langer mag zijn dan 3 maanden, e. de rechter in koeliczokcn, zoowel de straf rechter als do burgerlijke rechter, in de ge westen, waar het prnclisch mogelijk zal wezen, verplicht zal zijn mondeling of schriftelijk ad vies van dc Arbeidsinspectie in te winnen, f. de koelie-ordonnantie voortaan om dc 5 jaren, tc boginncn met 1930, zal worden her zien. Ten slotte stelt dc commissie voor dnt de Kamer haar instemming zal betuigen met de beide ortikclcn der ordonnantie tot wijziging der koelie-ordonnantie Sumatra's Oostkust. Dc minderheid der commissie meent dat van stonde af aan met het beginsel van de poenale sanctie moet worden gebroken en dat binnen een overgangstermijn daartoe de noodige maat regelen moeten worden getroffen. Zij heeft daartoe strekkende conclusies voorgesteld. Tweede Kamer. Bij de voortzetting vnn dc herziening van het Zeerecht licht de heer Brautigam een amen dement toe, strekkende om de kapiteins bij mis dragingen voor den Raad voor de Scheepvaart te kunnen dogen cn disciplinair te straffen. De heer Vun Schaick acht dit amende ment overbodig. De heer Brautigam zou niet kunnen bereiken wat hij wenscht, omdat de Rood voor de .Scheepvaart niet elke misdraging disciplinair behoeft tc straffen cn bovendien is het een onjuiste fictie, dat elk misbruik van macht misdraging zou zijn. Miifister Heemskerk sluit zich bij dit betoog aan. Het amendement is ongewenscht, omdat non den Schcepvaortraud een onjuist criterium wordt gegeven. Ook thans zijn disci plinaire straffen mogelijk. De hoer -Brautigam trekt zijn amendement in. De heer Drcssclhuys betreurt het niet aanvaarden der Hague Rules. Hij znl echter geen amendementen indienen, omdat de zeker heid groot is, dat deze zouden worden ver worpen. Dc regeeringscommissoris prof. Molen- g r a a f f betoogt, dat dc regccring niet de ver plichting heeft, zich bij de Hague Rules aan te fluiten. In. het wetsontwerp zijn echter in prin cipe de Hague Rules neergelegd. Zonder stemming wordt aangenomen het nmcndcment-Brcutigam om hulploon ook to doen uitbetalen, wanneer tusschen de reeders der betrokken scbepcn bclongengemcenschop bestaat. Het wetsontwerp wordt z. h. st. aangenomen. Sluiting der vergadering om 4.30 uur. Berichten. DE VAARTUIGEN-COMMISSIE. Onderzoek noor een meer economisch gebruik der rijksvnortuigen. De commissie, ingesteld bij beschikking van den minister van Binncnlandsche Zaken, voor zitter van den Raad van Ministers, van 7 De cember 1922, met de opdracht te onderzoeken in hoeverre een meer economisch gebruik der onder verschillende instellingen cn administra ties behoorende rijksvoartuigen mogelijk is (voartuigcncommissie) heeft thans verslag uit gebracht over haar erbeid. Na verschillende medcdeclingcn te hebben ge daan betreffende lymr voorgeschiedenis, haar instelling en haar werkwijze, wijdt dc commissie een hoofdstuk aan de bereikte resultaten, die in drie groepen uiteenvallenu, algemcene rege lingen; b. bezuinigingen ten opzichte van be paalde vaartuigen; en c. de commissie als ad vies- en bemiddelingsbureau. o. Algemcene regelingen. De commissie heeft een algemcene regeling ontworpen, waarin op meer uitgebreide schaal de mogelijkheid van medegebruik van rijksvaar tuigen door andere diensten wordt neergelegd. Na overleg met dc hoofden der betrokken departementen kwam als resultaat van een cn ander het K. B. van 14 April 1924 tot stand ter vaststelling \an het algemeen voorschrift, betreffende het gemeenschappelijk cn algemeen gebruik van rijksvoartuigen. De commissie is tot de overtuiging gekomen dat, teneinde den door haar verrichten arbeid van blijvende waarde te doen zijn, het noodza kelijk is te komen tot het instellen van een cen traal orgaan, dat belast wordt met hot beheer over olie rijksvaarluigen. In een schrijven van den minister deed de commissie daarom het voorstel tot het aanstellen van een afzonderlij ken inspecteur der rijksvaartuigen die, evenajs de afdeeiing rijksgebouwen, zou moeten ressor teeren onder het departement vnn Financiën. De kosten van dezen centralen dienst kunnen geen bezwaar zijn. Wanneer men in aanmer king neenit, dat de jaarlijksehe exploitatiekos ten van de rijksvaartuigen der verschillende diensten te zamen ongeveer 500.000 bedra gen, en dat bljjkcns dc door de vaartuigen- commissie opgedane ervaring dc veronderstel ling niet gevaagd is, dat door een behoorlijk toezicht op die uitgaven ten minste 10 pet. kan worden bespaard, dan zou een jaarlijksehe lif- zuiniging van 50.000 worden verkregen. commissie zet verder uitvoerig uiteen, hoe zij zich de taak van den inspecteur denkt. Het is der commissie' gebleken, dat het denk beeld over het algemeen met instemming is begroet, zoodat zij meent te mogen verwachten dat dc instelling van den centralen dienst spoe dig haar beslag zal hebben gekregen. Bij schrijven van II Februari 1924 wendde de commissie zich tot den minister van Finan ciën met het voorstel om eenvormigheid t® brengen in de verblijfstoelogen, verleend aan de bemanningen van vaartuigen. De commissie heeft getracht centralisatie te bewerken in zake den transportdienst met rijks vaartuigen, ressorteerende onder de depa'rtc-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1