ZOMER ICE CREAM SODA ELECTRISCliE KACHELS F.H.Lomans abonnementsprijsp"3 t priis oer aoïertentien „DE EEMLAiNiüER' BUITENLAND. MANTELS -E IAPGNHEN SltüSES o De verborgen vallei. „L'HIRO^DELLE" Lunchroom Princesse. FEUILLETON. 22e Jaargang No 277 roort 2.10, idem Iran co p«r post f 5.per week (met gratis verzekering fttjen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers f CL05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Maandag 26 Mei 1924 I" DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNH(rMSC^ POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 513. i 1 4 regels 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Liefdadigheids-adveitentien voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccllgc dingen voor het adveriecrcn h'ene circulaire, bc- lende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE POLITIEKE CRISIS. Berlijn, '2 4 Mei. (W.-B.). Naar uit parle mentaire kringen verluidt, werden in de partij- besprekingen in den rijksdag heden non de Duitsch-nationalen enkele buitenlandsch-poli- tieke vraagstukken voorgelegd, naar aanleiding waarvan de Duitsch-nationalen verklaarden, dat zij zich een fractiebcsluit moesten voorbehouden. Maandag zal de fractie der Duitsch-nationalen een bespreking houden. De eerstvolgende onder handelingen tusschen de leiders der partijen zul len pos na deze zitting plaats vinden. B e r 1 ij n 2 4 Mei. (W.-B.). Nader wordt ge meld, dat de besprekingen der partijleiders lie pen over de houding; aan te nemen door de fracties tegenover de rapporten der deskundi gen. De personenkwestie kwam ook ditmaal niet in 't geding. UIT HET BEZETTE GEBIED. De overeenkomst met de Micum. Essen. 24 Mei. (W B.) De overeenkomst der chemische industrie in het bezette gebied met de Micum was op 20 Mei afgeloopen. Her- nieuwe onderhandelingen hebben geleid tot de voorloopige verlenging op den tot dusver gel denden grondslag. HET CONFLICT IN HET MIJNBEDRIJF. De mislukte onderhandelingen. Essen, 2 4 Mei. (W. B.) De mijnwerkers- bonden wilden zich bij de gisteren gehouden onderhandelingen tot het aan vaarden van den achturendog voor het werk onder den grond slechts bereid verklaren, indien het tot dusver voor den achturendng betaalde loon voortaan tot basis werd genomen voor den zevenuren dag, dat hun voor het overwerk de vastgestelde bijslag werd uitbetaald en dat de hieruit voort vloeiende loonen met inbegrip van de op I Mei ingevoerde verhooging van 15 bo vendien nog eens met TO zou worden ver hoogd. Dc gevolgen voor de scheepvaart. Duisburg, 24 Mei. (W. B.) De gevolgen van den economischen strijd in het Roergebied worden eiken dag ernstiger voor dc Rijnscheep vaart. Dc kolenoanvoer is nagenoeg geheel op gehouden. Ook de vaart op do West-Duitschc kanalen staat vrijwel stil. Botsing tusschen politie en mijn werkers. BocHttm, 2 4 Mei. W. B.) Vijfhonderd mijnwerkers hebben gisteravond de mijn Kon- stantin belegerd. De politie werd met steenen ontvangen, waarna zij cenige molen in de lucht schoot. Dc menigte stoof toen uit elkaar. En kele personen zijn gearresteerd. IN FINANCIEELE MOEILIJKHEDEN. Naar Wolff seint uit Elberfcld, zijn tot dus ver aldaar 27 en te Barmen 14 firma's onder Kandelstoezicht gesteld. COMMUNISTEN GEARRESTEERD. Berlijn, '2 4 Mei. (W. B.) Het Berl. Tagebl. verneemt, dat de politie in den afgeloopen nacht te Potsdam acht communisten heeft gearresteerd op wie men ontplofbare stoffen, handgranaten en pistolen heeft gevonden. Uit het ingestelde onderzoek zou zijn gebleken, dat zij van het centraal bureau opdracht hadden gedurende het herdenkingsfeest een aanslag te plegen. EEN ARRESTATIE. Keulen, 24 Mei. (W. B.) Woensdagmid dag werd hier de Ministerialrat dr. Schneider van de regcering in Keulen door de Britsche militaire autoriteiten gearresteerd. De oorzaken der arrestatie zijn nog niet voldoende opgehel derd. In geen geval is juist de bewering van de Echo du Rhin, dut Schneider betrokken is bij het vervaardigen en het in verkeer brengen van valsch regiegeld Deze bewering berust lou ter en alleen op de verklaring van een persoon, die is gearresteerd, omdat men hem verdenkt valsche munten te hebben gemaakt. Schneider heeft van deze gebeurtenis pas vernomen, toen de als valsche munter beschuldigde persoonlijk- reid reeds was gearresteerd en naar de ge vangenis gebracht. DOODELIJK AUTO-ONGEVAL. Hamelu, 2 4 Mei. (W. B.) Lehmunn, dc directeur van de automobielfabriek Solve, is bij de training voor de rennen in het Teutoburger Woud verongelukt BELGIE. HET JUBILEUM VAN DEN VLAAMSCHEN JURISTENBOND. Brussel, 2 5 Mei. (B. T. A.) De vcreeni- ging van Vloamsche juristen vierde heden on der voorzitterschap van Franck, oud-minister van koloniën, op plechtige wijze 'het zilveren jubileum harer stichting. Onder de aanwezigen waren mr. Loder, president van het internatio nale Hof van Justitie en Van Slootcn, raads heer te 's Gravenhoge. Mr. Lodcr gaf een uiteenzetting van de ont wikkeling van het internationale privaatrecht en toonde de belangrijkheid aan van de resultaten van den arbeid voor de unificatie van het zee recht. ONGEWENSCHÏE PASSAGIERS GEARRESTEERD. Antwerpen, 25Mci (B. T. A.) Dc justitie arresteerde aan boord van een Grieksch zeil schip 74 Itajiancn, die verklaarden in Itoliaon- sche havens cn Marseille te zijn ingescheept door den kapitein van het schip, een Griek en andere ronselaars, die tegen betaling hem hadden beloofd hen zonder paspoort in Amerika tc brongen. Dc kapitein zou op die maniet 300.000 francs hebben geïnd. Dc kapitein zou aan de politie hebben verklaard, dat de Italianen een oproer hadden veroorzaakt aan boord met het doel zich van hem te ontdoen. FRANKRIJK. DE POLITIEKE CRISIS. Een vcrkloring van Herriot. Pa rij s, 2 5 Mei. (Havas). De dagbladen tc Lyon hebben Herriot geïnterviewd. Deze deelde mede, dot niemand dan hij meer geneigd was om de normale betrekkingen met Duitschland tc hervatten, maar als Duitschland zou terug- keeren tot het imperialisme en zou weigeren het bedrag der schadevergoedingen te voldoen, zou elke poging tot pacificatie verlamd wor den. Herriot verklaarde zich tevens bereid om de betrekkingen met de sovjetrepublieken te her vatten, maar zeidc dat hij weigerde te gehoor zamen aan de commoties der Internationale te Moskou. Herriot zal non de Kamer voorstellen om de wetsdecreten terzijde te leggen, maar hij zal niet roken aan de functionneering van de tegen woordige belastingorganisatie, omdat hij het be grotingsevenwicht niet in gevaar wil brengen-. Dc Engclscbe pers over een inter view van de Vorwürts met Herriot. Londen, 2 4 Mei. (N. T. A. Draadloos). Het bericht over het persgesprek, dat Herriot heeft gehad met de Berlijnsche Vorwarts, waar in wordt gezegd, dat dc vermoedelijke nieuwe Fransche premier zich ten opzichte van Duitsch land verzoenend heeft uitgelaten, wordt in de Londensche bloden op een in het oog vallende plaats meegedeeld. De bladen maken met name melding van de verklaring, die Herriot zou hebben afgelegd, n.l.: „Indien ik morgen de regeering aanvaard, kan een Duitsche republikeinschc regeering zich in vertrouwen tot mij wenden. Ik wensch vrede te hebben met het Duitsche volk en het zou de grootste eer van mijn leven zijn alle Europeeschc staten met elkander te verzoenen." Dc Daily News zegt in een hoofdartikel, ge titeld „Een goed begin", dat de volkeren van Europa niet minder dan het Duitsche volk weer hoop mogen koesteren, wonneer zij deze woor den van Herriot hoor en. Bij het aanvaarden \an de erfenis van Poincaré heeft Herriot wijselijk het legaat van het zwaard geweigerd. Zijn wensch naar vrede kan wel eens werkelijkheid worden, indien hij bereid is tot dc ontruiming van het Roer-grbicd over te gaan. Hij is goed 'begonnen. De Manchester Guardian zegt: „Herriot heeft reeds lot Engeland gezegd, date hij het rapport der deskundigen aanvaardt als een oplossing voor het herstelvraagstuk. Thans zegt hij het ook tot Duitschland. En hij zegt het met de ge- pi RUIME KEUZE EN TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN BI| HET DAMES Al ODE-MAG AZIJN 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT Utrechlschcslraat 49, TcL 310. 45 et. pot glas Dtrechtschestraat 15 Tel. 483 zindheid van een man, die erkent dat Duitsch land en Frankrijk gemeenschappelijke levensbe langen bij den vrede hebben. Hij spreekt open hartig tot Duitschland n eenvoudig uls tot een nabuur, waarmee Frankrijk in vrede wil leven. Het is een groote daad n het verandert op slag den geest van de Huropccsche politiek. Het blad doet verder uitkomen, dat dc mededecling van Herriot een tweeledige betcekcnis heeft. Daarin wordt niet alleen een pleidooi gehouden voor den vrede, maar ook wordt getracht de democratie in Duitschland aan te moedigen. Herriot tracht Duitschland cn Frankrijk te ver zoenen door hun gemeenschappelijke belangen tc vertolken. Op dezen grondslag is er nieuwe hoop voor Frankrijk, voor Duitschland cn voor Europa. DO UITSPRAAK IN HOT PROCOS VAN DO MATIN TEOEN DE HUMANITÉ. Dc Matin had Souvnrlne cn den directeur van de Humnnité een proces aangedaan naar aanlei ding van de artikelen, die dit blad had gepu bliceerd ver de beweerde verkoopbaarheid van de Fransche peis en, naar Havas uit Parijs seint, Sotrvarine veroordeeld tot 2C0 francs boete en 70.000 francs schadevergoeding cn den directeur van de Humnnité tot 200 francs boe te. Om verdere wrijving te voorkomen, besliste dc rechtbank, dat er geen aanleiding bestond om de vonnissen te publirrpren. ENGELAND. DF. BRIEFWISSELING TUSSCHEN MACDONALD ON POINCARÉ. P a r n s, 2 5 Mei. (Havas). Macdonald heeft aan Poincaré een nieuwen brief gezonden, waar in hij den wensch uitdrukt om de onlangs tus schen hen gewisselde correspondentie te publi- cceren. Poincarc doelde mede, dat binnenkort de stukken gelijktijdig te Parijs en Londen zullen worden gepubliceerd. EEN TUSSCHEN TIJDSCHE VERKIEZING. Dc conservatief hchnolt n Lager huiszetel. In het Glasgowsche kiesdistrict Kclvingrove is bij de tusschcntijdsche verkiezing voor het La gerhuis, naar Reuter d.d. 24 Mei meldt, de con servatief met 15,488 stemmen gekozen. De Labour-candidoat kreeg 11,107, de liberaal 1372 stemmen. Dit geeft geen verandering, maar de conservatieve meerderheid met betrekking tot Labour is verviervoudigd, terwijl de liberalen 5290 si. •_nen minder dan bij olgcmeenc ver- kiezinge' hebben behaald. IERLAND. ARBEIDSCONFLICTEN. Dublin, 2 6 Mei (R.). Politie cn militairen met auto's cn mitrailleuses bezetten het hoofd kwartier van het stakingscomité der gaswerkers. Dublin, 26 Mei (R.)., Wegens een sala- riskwcstic besloot het gchccle udministratievc personeel van olie Ierschc spoorwegen in den nacht van 5 op 6 Juni den arbeid neer te leggen. SPANJE. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO Spuansch vliegtuig omlaag gestort. Madrid, 2 5 Mei. (B. T. A.) Officieel. Een militair vliegtuig, dat boven dc stellingen der Rif f s vloog, is gevallen op het gt'bied der opstandelingen. De beide inzittende officieren zijn gedood. ITALIË. HET KONINGSPAAR NAAR LONDEN. Rome, 25 Mei. (B. T A.) Het koningspaar, dc kroonprins en prinses Mofalda- zijn naar Londen vertrokken en werden uitgeleide ge- doan door Mussolini. POLEN. DE POOLSCUI-: DUITENI.ANDSCIIE POLITIEK. Warschau, 24 Mei. (B. 1A.) In de com missie vnn buitenlandschc zaken uit den Land- dog heeft de minister van buitenlandschc zaken, na het herstel van dc financiën te hebben vast gesteld, een uitvoerig overzicht gegeven van Polen's buitenlandschc politiek, waarbij hij zijn vertrouwen uitsprak, dat de vreedzame politiek van Polen begrepen cn gesteund zal worden door de geallieerden cn alle landen, die het be houd van den vrede wenschen. Polen wcnscht mee te werken tot de verwezenlijking vnn de groote taak van den Volkenbond, maar de mi nister betreurt het te moeten vuststellen, dut de bond m oen groot aantal gevallen voor Polen ongunstige beslissingen hecfr genomen. Na ver klaard te hebben, dat geen persoonsverwisse lingen op de belangrijkste posten in Frankrijk cn Roemenië den grondslag van Polen's verbond met die stoten kan schokken, egde de minis ter er aan toe, dat het in Engelanci's belang is een slipte uilvoering van het vredesverdrag te ey?chen en dat hij cr niet non twijfelde, dat een eensgezind optreden van de groote mogendhe den Duitschland zou bewegen tot het nakomen van zijn verdragsverplichtingen. De minister hoopt, dut de betrekkingen met sovjet-Rusland normaler zullen worden en die met Danzig zullen verbeteren. Voorts wees hij op den wei nig bevredigenden stond van zaken tusschen Polen en Litouen, waarvan men echter, naar zijn mccning, rustig de verbetcrig kan afwachten, ter wijl hij eindigde met zijn voldoening uit te spre ken over de betrekkingen met de overige landen. Warschau, 24 Mei. (W. B.) ifl zijn irit- eenzetting in de LanddagcommRsie zei de minis ter nog te verwachten, dat een verbetering van het bedrijfsleven in Polen meteen zou leiden tot een verbetering van de betrekkingen met de vrije stad Danzig. Dc Poolsche regeering streeft er naar de hangende vraagstukken in recht- streeksche onderhandelingen op te lossen, aan gezien het internationale forum van den Volken bond gebleken is niet dc geschikte plaats daar toe te zijn. DE POOI.SCH-LITAUSCHE INCIDENTEN. Wilna, 24 M c i. (Orient.) De aanvallen van Litauscbc benden langs de grens duren voort. Donderdagnacht j.l heeft een bende van 30 man, gewapend met geweren eji handgra naten, een aanval geduan op het dorp Krywicz nabij Wilna en heeft het geheel geplunderd. Gedurende het gevecht werden verschillende personen gedood, w.o. een priester en verschil lende andere ernstig gewond Een andere ge wapende bende viel dr boerderij von Poniu- towski aan cn doodde den eigenaar, terwijl zij dc hoeve plunderde. Met het oog op de her haalde incidenten besloot de Poolsche minis terraad onmiddellijk voorloopige maatregelen te treffen om dc rndelooze bevolking te be schermen. Kof no, 2 5 Mei. (B. T. A.) Dc regeering van Litaucn spreekt officieel tegen, dat cr zich aan de Poolsdt-Litausche grens incidenten zou den hebben voorgedaan. SIENK1EWICZ' OVERBRENGING NAAR POLEN. Washington, 24 Mei. (Orient.) Er is een nationaal comité gevormd om dc overblijf selen van den Poolschcn schrijver Sienkicwicz van Zwitserlond naar Polen over te brengen. RUSLAND. de centrosojus en de national erry bank. Dc laatste moet betalen. Wolff seint uit Moskou d.d. 24 Mei Het distvichtsgcrcchtshof der Ver. Staten te New-York heeft beslist, dot de National City Bank aan de Russische Centrosojus, het pon- Russisch verbond van coöperatieve vcrecnigin- gen, 2,900,000 heeft te betalen. Nog vóór dc sovjet regeering de mocht in honden kreeg, had dc Centrosojus bij de Nutional City Bank te New-York $3 millioen gedeponeerd. In 1919, toen de sovjetrogeering de macht in honden had, verlangde de Centrosojus, dot genoemd bedrog zou worden uitbetaald. De bonk weigerde dit toenmaals, bewerende dat het niet vast stond, dat de nieuwe Centro sojus het recht had als opvolgster van de oude organisatie op te treden. Thans wordt de bonk echter verplicht 3 millioen met de rente ter beschikking van de Centrosojus te stellen, waar van $968,256 aan do regcering der Ver. Staten komen voor in 1919 aan de Centrosojus gele verde goederen HET COMMUNISTISCHE PARTIJCONGRES. Moskou, 24 Mei. (B. T. A.) Het dertiende congres der communistische partij in Rusland is geopend. Er waren 1100 gedelegeerden te genwoordig. SINOPJEF OVER HET SOVJETBEWIND. Moskou, 25 Mei. (B. T. A.) In een rap port von het congres van de Russisohe com munisten omtrent den politieken toestand con stateerde Sinofjel, dot de partij thans volledig gegrondvest is cn dat zoowel de binnenlandsche toestond als de buitcnlondsohe vnn de unie van sovjetrepublieken met vertrouwen kon worden tegemoet gezien. Het rapport constateert voorts de nederlaag van de oppositie tegen het sovjet regime, welke oppositie was gebaseerd op een verkeerde opvatting omtrent den econojnisehcn cn politieken toestond van Rusland. TURKIJE. aanval van bandieten op een turksch dorp. Athejie, 2 5 Mei. (R.) Een bende komi- tndji's drong in het Turksche dorp Kaintockoer op 10 K M. ten noorden von het station naar Norlikeuy in Wcst-Throcië on vermoordde 12 mannen cn 4 vrouwen. Vier onderen werden gewond. Hierna verdwenen zij. Zij worden ach tervolgd door de troepen. Vier andere bandieten hebben zich nog in »den loop van den dag in de buurt vertoond. VEREENIGDE STATEN. AMERIKA EN HET INTERNATIONALE HOF VAN JUSTITIE. Washington, 24 M c i. (R.) De commis sie van buitenlandsche zaken uit den Senaat heeft een motie aangenomen, waarin zij dc toe treding vnn de Ver. St. tot het permanente hof von internationale justitie in den Hang steunt. DE WERELDVLUCHT DER AMERIKANEN. Tokio, 2 4 Mei. (R.) De Amerikoansche vliegers, die onlangs in het marinevliegkamp tc Kusumign Urn, vijftig mijl Noord-Oostelijk vnn Tokio, zijn aangekomen, hebben heden een be zoek gebracht aan Tokio en zijn geestdriftig ontvangen. Aon de lunch bij den Japonschen mi nister vnn oorlog zijn hun herinneringsteekens overhandigd ols non de eersten, die dc Zuidzee door de lucht hebben overgestoken. Men ver wacht. dat de Amerikanen Woensdag of Don derdag van Kasumiga Uro zullen wegvliegen, nadat zij hun nieuwe motoren hebben gepro- d Geld maakt alleen rijk, als het hart tevens rijk is. Goethc. rj(WT..i.»üy dooi HULBERT F00TNER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRIN0 31 Ralph luisterde in zijn verlangen om hoor te overtuigen, ternauwernood naar wat zij zeide. „Wanneer je het dan niet goed vindt, dat ik hier blijf, laten wij don samen buiten het dal gaan wonen," zeide hij. „Jc hebt hen nu op weg geholpen; jc zou ze nu en dan nog eens kunnen opzoeken. Ik zou wegblijven." Zij schudde het hoofd. „Het is dwaasheid." mompelde zij. „Als je mij rrouwt, lachen an dere blanken je uit, en noemen je niet-wijs. En als alle blonken de schouders over je op halen, zul je nooit een groot inon onder hen kunnen zijn. En dan zullen er ook blnnka vrouwen komen. Blanke vrouwen haten mij, en jou zullen ze haten, omdat je mij genomen hebt. We zijn altijd alleen. Je krijgt genoeg van me. Oh, ik weet hctl En als ik kinderen heb, rust op hen een vloek als op mijl" Zij verhief haar stem; de smart werd haar eindelijk te hevig. „Ik kan het niet goed zeggen! Wat heeft het ook noodigl Het is verkeerd Blanken moeten blanken, en rooderi ook rooden trou wen. En ik, ik ben geen van beiden ik moet alleen blijven!" Haar laatste woorden doorvlijmden Ralph het hart. Hij boog zich naar haar over. „Non sens!" barstte hij uit. „Ik word razend, wanneer je op die manier spreekt! Ze hebben je dol gemaakt! Neen jouw schuld is het niet! De heerlijkste vrouw die de hemel ooit schjep, alleen blijven! Dat kan niet! Ik heb jc lief, met alles wat in mij is! En jij je houdt ook van mij, maar je aarzelt. Wat komen al die din gen ér op aan? Als je van me houdt, trouwen we, don is toch alles goed?" „Ja ,ik aarzel," antwoordde zij snel Zij had hoar zelfbeheersching thans geheel herkregen. „Ik ben een arm, Indiaansch meisje. Een blanke, een dokter, vraagt mij, zijn vrouw te worden. Dat is een groot ding voor mii. Ik aarzel. Maar nu weet ik hel. Ik zal het niet doen." .Antwoord me kort cn goed!" riep Ralph. ..Houd je van nie?" Er was een stilte als die tusschen her ge opend en het gesloten worden van een deur. Ralph, alle zenuwen eespannen, staarde naar het antwoord, dat van haar lippen zou komen. Hij hoorde haar diep ademhalen. „Neen!" zeide zij. De zachte duidelijkheid, waarmee zij het woord uitsprak, was onmiskenbaar Hij viel terug in zijn kano, en de twee booten dreven op eenigen afstand van elkaar voort. Mecha nisch tastten zijn handen naar de dolboorden. Zijn wereld scheen rond hem in puin te storten. Het maanlicht leek banaal en sentimenteel. Hij voelde geen smart, alleen een oneindige tegen zin in zijn bestaan. Nahnya werd ongerust over zijn lang zwij gen. „Waar denk je over?" vroeg zij dringend. Met alle macht trachtte hij zich te vermannen. „He is goed." bewogen zijn lippen Het ge luid, dat zijn stem was, klonk hem vreemd, toen hij voortging: ,Jk ben een dwaas geweest, dat is alles. Jij hebt je niet het minste te verwijten." Hij nam als een automaat zijn pa gaai. Laten wij teruggaan," zeide hij met de zelfde kalme, vaste stem. Even daarna sprak hij: „Ik zal weggaan, zoo gauw ik je moeder alleen kan laten." „Ik kan haar arm verbinden," zeide Nahnya, „of Ahnweh kan het. Ik heb het haar geleerd." „Best," antwoordde Ralph. „Dan vertrek ik morgen HOOFDSTUK XI Het ver lick uil dc v'alJei. Ralph wcnschte bij zijn vertrek uit de vallei geen gezelschap. Na wat gebeurd was, scheen liet leven dag en nacht naast Nahiv zonder ooit haar blikken even te ontmoet zonder een woord meer te wisselen dan noodzakeÜ,"!; was bij het inrichten von een kamp, hem een uiterst geraffineerde marteling toe. Ma.»*- er was niets aan te doen. Nahnya zei, dat de tocht terug stroomopwaarts tc moeilijk was; zij moes ten een anderen weg nemen dan ze gekomen waren, en d>cn weg moest zij hem wijzen. Charley zou meegaan, dat maakte diimaal veel goed Den volgenden morgen vertrokken zij. Wat zijn instinct betrof om smart te ver bergen, kon Ralph een indiaan zijn. ols dc beste vertegenwoordigers van het ras. Niemand hud op zijn effen gelaat kunnen bespeuren, wat voorgevallen was. Naturen als de zijne voeren slechts inwendigen strijd. Hij was zich ter nauwernood bewust, van wot om hem heen voorviel. Voor Charley scheen het vooruitzicht van een nieuwe reis niet weinig aanlokkelijks te hebben. Langzamerhand was de Indiaansche iongen zich tegenover Ralph op z'n gemak gaan voelen. Zijn onbehouwenheid bleek grootendeels aan stellerij. waarmee hij op blanke vreemden in druk trnchte te maken .Hij sprak vrijuit met Ralph in een zonderling mengelmoes van Engelsch en Cree over datgene, waar hij be lang in stelde: over jagen, over beesten cn over reizen. St. Jean Batcese, die met hom meeging tot de opening vnn de grot, bleef non Rulph's zijde, en gaf bij het afscheid duidelijk blijk, dat het hein speet, dat de gast al weer wegging. „Ik kan hen allen voor mij winnen, alleen haar niet!" dacht Ralph bitter Voor het hol hen in zich opnam, sloeg Ralph nog een laatsten blik op het meer, met zijn groenen glans als van een pauwenborst, op do machtige bergen, de kruinen naar het zonlicht geheven, op de glanzend groene weiden, met de witte berkenstammen. „Ik laat mijzelf hier ach ter, ducht hij, en grimmig klemde hij zijn pijp tusschen de tanden. Gedurende den longen tocht'onder den berg door, sprak Ralph slechts eonnwial. Dat v.as toen zij den vogelverschrikker voorbij kwamen, cn hij vroeg waarom die hier was neergezet. Charley verklaarde, dot hij diende om wilde dieren op een afstand tc houden De lichamns- lucht van de kleercn was daartoe voldoende. Op de plek. waar zij in het heengaan het lanist gekampeerd hadden in het woud, ge bruikten zij eer. maaltijd Daarna haalde Nahnya met een gebaar van verontschuldiging den blinddoek te voorschijn. „Dat is nu niet noodig," riep Ralph, rood wordend. Lk hoef niet gedragen te worden als een invalide!" Nahnya zag hem niet aan. moor vroeg rus- tg: „Belooft u. nooit meer dezen kant uit kenen?" een!" antwoordde Raiph oogenblikkeluk. Hij had nie; runnen zeggen, hoe het w hem op de lippen sprong. Misschien kwam het door die "hoop, die zoolang het hart nog slaat. zich niet loot dooden bij iemand dio liefheeft. Ralph wer3 geblinddoekt. Toen hij beloofde den doek niet weg te trekken, lieten zij hem de armen vrij, en zoo werd hij don voortge dragen. Een waarschuwend instinct weerhield hem to zeggen, dot hij, wanneer hij verkoos, den heenweg toch zeker kon terug vinden. Daar zij steeds berguf gingen, kwamen zij vrij vlug vooruit. Toen zij eindelijk stilstonden, cri de blinddoek werd afgenomen, zag Ralph zich nog in het dichte woud, rnoar uit een ge- druisch van stroomversnellingen, dat hij nog even hooren kon, leidde hij af, dat zij bijna aan de rivier gekomen waren. „Wc zullen vannacht verder reizen," zeide Nahnya, „dan hoeft u geen blinddoek te heb ben. Nu moest ge slopen." En Ralph sliep; den nacht te voren hod hij geen oog dicht geduan. Zij maakten hem wakker toen het avondeten klaar was. Toen zij gegeten hadden kreeg Ralph den blinddoek weer voor, en werd hij opnieuw verder gedragen, moor slechts korten tijd. Zij kwamen uit op den oever der rivier, en hij werd op het platte rotsblok neergelegd Hij hoorde hen de boot te water laten en de ba gage stuwen. Toen werd hij op de dekens ge legd, en Nahnya en Charley zetten of. Ralph had ondersteld, dat zij althans voor een deel terug zouden gaan lans den heenweg. Groot wos dus zijn verrassing toen hij het ge- druisch der stroomversnellingen hoorde nader- komen, cn cr zich rekenschap van gaf, dot zij in tegendeel verder stroomafwaarts voeren. On willekeurig greep zijn hand naar den doek \oor zijn oogen, maar zich te rechter tijd her innerend dat hij zijn woord gegeven had, liet haar weer zakken, gnommend tusrehen de tanden. (Wo.dt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1