Essences voor Limonades per fiesch 30 ct. PIANO'S-VLEUGELS MIDM GIRODIENST DE EEMLANDER BUITENLAND. H.V. MIDDENSTANDS CREDIETBANK K0STE100ZE SIMMI» BINNENLAND. «■kbwbjl'tstze: EERSTE BLAD. CITROENZUUR A. v. d. WEG Langestraat 23 „L'HIRONDELLE" LOUIS KLEIN Willem Groenhuizen POLSHORLOGES 22e Jaargang No 281 per post f 5.-, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17®. afzonderlijke nummers i 0 J05. AMERSFOGRTSCH DAGBLAD fr 0UREAU DIRECTEUR-UITGEVER: Ji VALKHOFF. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°.47910. TEL.IMT.SI3. Zaterdag 31 Mei 1924 PRUS DER ADVERTENÏIEH met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licfdadigheids-advcitenti?n voor de helft der pdkjs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het adverteercn. Ecne circulaire, bevattende de voonraardcn wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE REGEERINGSCRISIS. Do pogingen van Marx mislukt. Uit Berlijn wordt d.d. 30 Mei aan het Hbld. gemeld De pogingen van dr. Marx, om een kabinet op den grondslag van het z.g. burgerlijk blok tot stand tc brengen, zijn mislukt. Nadat dc Duitsch-nationalen bij^ïfc bespre kingen van Woensdag zooveel toeschietelijk heid aan den dag hadden gelegd, dat men er reeds vrij stellig op rekende vandaag met hen tot overeenstemming te zullen komen, topten zij hoden weer uit een heel ander vaatje. In de eerste plaats brachten zij, wat men voort durend gevreesd heeft, de kwestie van de groo ve coalitie in Pruisen ter sprake, voorts konden zij zich nu weer op eens niet vcreenigen met den persoon van dr. Marx als rijkskanselier en ze lieten doorschemeren, dat ze zelf van plan waren beslag op den konselierszetel te leggen. Natuurlijk was er onder deze omstandigheden geen sprake van, dat men het eens zou kunnen worden, nog geheel afgezien van het feit, dat de Duitsche Volkspartij niet bereid is dr. Stre- semann aan de Duitsch-nationalen ten offer te brengen en de democraten toch al heel weinig voelden voor samenwerking met de conserva tieven. Het democratische partijbestuur heeft juist vandaag over deze kwestie beraadslaagd, waar bij men eenstemmig van meening bleek te zijn, dat deelneming aan een regeering, waarin ook de Duitsch-nationalen zitting hebben, voor de democraten slechts onder zeer bijzondere ga ranties ten aanzien van den binnen- en builcn- landschen politieken koers mogelijk zou zijn. Het partijbestuur nam echter te dezer zake geen definitief besluit, maar gaf er de voor keur aan de beslissing over deze kwestie aan een gemeenschappelijke vergadering van par tijbestuur en rijlüsdagfractie over te laten. Ook zonder te weten hoe deze beslissing zal uitval len, kan men toch thans reeds zeggen, dat er van het groote burgerlijke blok voorloopig niets komt. Do Duitsch-nationalen zelf hebben in een Fractievergadering vanavond het tafellaken tus- schen de middenpartijen cn henzelf radicaal doorgesneden. Met algemeene stemmen werd een motie aangenomen, waarin gezegd wordt, dat de Duitsch-nationalen er op blijven staan, dat er zoowel in de binnenlandschc als in de buitenlandsche politiek van het Rijk een koers verandering moet plaats hebben en dat hetnoo- dig is, dat hiervoor bij dc regeeringsvorming zichtbare garanties worden geschapen. Daar de door dr. Marx gevoerde onderhan delingen voor deze noodzakelijke koersveran dering, met name ook wat de koersverandering in Pruisen betreft, niet voldoende garanties bie den, venvacht de Duitsch-nationalc fractie van de voortzetting dezer besprekingen geen heil. Daarmede is aan de missie van dr. Marx een einde gekomen. Nieuwe pogingen van Marx Volgens een Wolffberioht verlqidt in parle mentaire kringen, dat dr. Marx in weerwil van de afwijzende houding der Duitsch-not. .fractie de opdracht tot het vormen eener nieuwe re geering nog niet zal Jeruggeven. DE MILITAIRE CONTROLE DER GEALLIEERDEN. De nota van den gezantenraod. Aan een draadloos bericht uit Londen van 30 Mei ontleenen wij Het antwoord van den raad van gezanten op <3e Duitsche nota van 31 Maart over de mili taire fontrölc is gisteravond aan den Duit- sehen ambassadeur te Parijs overhandigd. In het antwoord wordt verklaard, dat de geallieer den vastbesloten zijn het standpunt ten aan zien der militaire controle in Duitschland te handhaven, dot zij meedeelden in hun nota van 5 Maart. Naar aanleiding van den Duitschen cisch, 'dat de raad van den Volkenbond in dc kwestie der ontwapening zou worden betrokken, wordt in het antwoord gezegd, dat, zoolang de com missie van controle nog functioneert, het aan haar alleen staat toezicht tc houden op de uit voering der militaire bepalingen van hot ver drag in overeenstemming met dit beginsel is de controle sedert Januari 1920 uitgeoefend. Voorts staat het alleen aan de geallieerden te beslissen of en wonneer de bepalingen, waarin een termijn is gesteld, beschouwd kunnen wor den als volledig uitgevoerd. Zoodra de geal lieerden voldoening op dit punt zullen hebben verkregen, zullen zij dit rapportceren aan den raad van den Volkenbond, aan wien het dan staat om, in overeenstemming met art. 213, de maatregelen te nemen, die noodig worden geacht. Er wordt aan toegevoegd, dat er geen sprake kan zijn, zooals de Duitsche regeerirv schijnt te veronderstellen, van een onmiddellijk toepassing van dat artikel. In het antwoord wordt er op gewezen, dat de geallieerde regec- ringen nimmer dc meening hebben geuit, dot afgescheiden "van de vijf punten, de ontwape ning van Duitschland een voldongen feit is Naar aanleiding van de algemeen inspectie, beoogd in de geallieerde nota van 5 Maart, wordt in het antwoord gezegd, dot het vanzelf spreekt, dat het geenszins de bedoeling der geallieerden is middelen te vinden, die hen in staat zouden stellen voor onbepaalden tijd een volledige controle voort te zetten. Zij zijn integendeel voornemens deze controle zoo spoedig mogelijk tc eindigen. De inspectie, die zij op het oog hebben, zou bestaan uit een reeks bezoeken, die naar de meening der geal lieerde regeeringen ongetwijfeld binnen het korte tijdsverloop van drie of vier'maanden zouden kunnen worden beëindigd, op voorwaar de, dat zij geen obstructie ontmoeten en dat geen ernstige inbreuk op de bepalingen van het verdrag wordt ontdekt Nopens de vijf punten, die het doel vorm den van de nota van 19 September 1922, wordt in het antwoord opgemerkt, dat dc geallieerde regceringen reeds tot op zekere hoogte van haar bereidwilligheid hadden doen blijken om aan de wenschen der Duitsche regeering tege moet te komen. Er wordt aan toegevoegd, dat zij zelf spontaan hun voornemen kenbaar heb ben gemaakt om het effectief der commissie van controle aanzienlijk te verminderen, zoo- dra de algemeene inspecties voltooid zijn en daarna als de overblijvende operatics met be trekking tot de vijf punten in bevredigende mate gevorderd zijn. Zij zijn evenwel niet in staat, zooals de Duitsche regeering oppert, om dit orgaan op te heffen, dat ingesteld werd bij het verdrag en welks samenstelling aangepast is aan het technische karakter van zijn tank. Aan het slot omschrijft het antwoord den aard van het probleem en wordt opgemerkt, dat dc kwestie van de voltooiing der controle één van de twee oplossingen toelaatin de eerste plaats aanvaarding door Duitschland van dc algemeene inspectie, door de geallieer den gewcnscht en de beperking der controle tot deze vijf punten, als aan het eind dezer in spectie de resultaten bevredigend zijnten tweede een weigering van het geallieerde aan bod door Duitschland. In het eerste geval zijn de geallieerde regeé- ringon, zonder te staan op de vorming van een waarborgcomité, zooals zij officieel van plan waren, voornemens om zoo spoedig mogelijk na de algemeene inspectie over tc gaan tot ren geleidelijke en zeer aanzienlijke vermindering van het effectief der controle-commissie. Niet den wensch koesterend om het bestaan dezer commissie voor onbepaalden tijd tc verlengen, zijn dc geallieerden von mcening, dot de com missie haar werk zou kunnen voltooien binnen een tijd, die de Duitsche regccring in haar hand heeft zeer kort te maken door haar loyale en volledige samenwerking. In het tweede geval kunnen de geallieerden slechts de strikte toepassing van het verdrag eischen De geallieerde regeeringen spreken de hoop uit, dat de Duitsche regeering zal begrij pen, dat het in hei algemeen belang is zonder verwijl tot een definitieve oplossing te komen. Zij verwachten vol vertrouwen, dat de Duit sche regeering haar zoo spoedig mogelijk cn in elk geval vóór 30 Juli zal meededen, dat zij de voorstellen betreffende de algemeene in spectie en de daaruit voortvloeiende beperking der controle tot de vijf punten znl aanvaarden. DE VOORGENOMEN AANSLAG OP VON SEECKT. Uit Berlijn wordt d.d. gisteren aan de N. R. Ct. bericht: Uit de behandeling van het proces tegen Thormanr^en Grandcl, welke vandaag is voort gezet, blijkt dat men er niet in zal slagen dc zaak geheel tc ontwarren. Iedere beklaagde cn iedere getuige beschuldigt een onder en pleit zie' -If vrij. Wie echter de leiders zijn, die achter de coulissen dc touwtjes in handen heb ben, zal ook ditmaal wel niet blijken. De recht bank is er nog niet in geslaagd te weten te komen, wie de gelden verstrekten waaro. dc b^ti c .enen beschikten. De beklaagden Thormonn cn Grondel, die reeds maanden gevangen zitten en wie gevan genisstraf boven het hoofd hangt, doen wat zij kunnen om zichzelf schoon te wosschen en be schuldigen daarom iedereen, en vooral Tetlen- born, die vandaag als getuige is gehoord, een zenuwachtig man, die een intclligenten indruk maakt en met grapjes antwoordt als de vragen van den voorzitter hem te onaangenaam zijn. Thormonn zou, aldus Tettenborn, hebben be weerd naar München te zijn gegaan om met Ludendorff over den aanslag tc spreken. Nadat Thormonn en Grondel gearresteerd waren, heeft men Tettenborn tol driemaal toe verzocht de zaak in der minne tc schikken, teneinde een proces te vermijden! Ook had men hem ge vraagd Justizrat Class buiten spel te laten. Class zou bereid zijn geweest de volkischë vrijheids partij niet langer te bestrijden, indien zijn naam niet in de zaak Thormnnn-Grondel zou worden genoemd. Class hoeft ook een onderhoud met von Graefe gehad, dot echter geen resultaat opleverde. Het O. M. vraagt wie als bemidde laar tusschen Class cn von Graefe is opge treden. Volgens Tettenborn was dit graaf Reventlow. Morgen wordt generaal von Seeckt gehoord. HET CONFLICT IN DE HAMBURGSCHE HAVEN. Hamburg, 50 Mc i. (\V. B.) De Hamburg- sche bootwerkers en de arbeiders, die lid van de havcn-bedrijfsverceniging zijn, hebben zich bij do scheidsrechterlijke uitspraak neergelegd. Dientengevolge zullen de bootwerkers niet gaan staken. DE AANGEHOUDEN RIJKSDAGLEDEN. B c r 1 ij n, 5 0 Mc i. (W. B.) Dc Rijksdagcom- missie, die dc voorstellen van de nationaal-socia- listische vrijheidspartij en de communistische partij over de invrijheicisstelling van de aange houden afgevaardigden behandelt, heeft beslo ten voor verscheidene communisten en den na- tionaal-socialist Kriebel de straf of de voor- loopige hechtenis in lo trekken. DE COMMUNISTISCHE HONGERSTAKING GEËINDIGD. München, 5 0 Mei. (W. B.) De wegens deelneming aan de vergadering van Zondag op gesloten communisten, aie voedsel waren begon nen. te weigeren, hebben die houding weer laten varen. ONWEER. Goerlitz, 30 Mei. W.-B.). Door het onweer is hier in de buurt groote schade aan gericht. De Niederschlesiseher Kalkwerkc wer den geheel onder' water gezet, zoodat het werk in de steengroeven onmogelijk werd. FRANKRIJK. DE POLITIEKE CRISIS. Het ontslag van Millerand geëischt. B er 1 ijn, 5 0 Mei. (V. D.) Het uitvoerend comité van het republikeinsch-socialistisch blok in het departement van de Loire heeft te St door onze groote voorraden kunnen wu thans nog tegen zeer coulante prijzen aanbie den, doch binnen enkele weken zullen zoowel confectie als modeartikelen veel duurder worden tengevolge de alge meene prijsstijging. doet dus uw voordeel en gaat nog heden naar het dames-mode-huis 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT ORGEL-HARMONIUMS Ook in huur verkrijg baar voor korter of langeren tijd, met recht van koon B Utrcchtschestr, 44 - tel. 297 Voor Amersfoort en Omstreken. Langegracht 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders naar een ietier en naar ^llo plaatnen in IVcderlnnd. Vraagt inlichtingen cn vraag! girobock je. JUWELIER—HORLOGI ER. Lanocslroat 43, Telef. 852. Postr. 7582. Etienne een motie aangenomen, waarin het ont slag van Millerand geëischt wordt, voordat het nieuwe ministerie zich zal constitutionnecren. GEEN AANSLAG OP HERRIOT. Uit Parijs worden de berichten van een bui- tenlandsch persbureau over een nanslagpoging op Herriot tegengesproken. PAUL CAMBON. Engclschc deelneming. De dood van Paul Cambon, die van 1898 1920 Fronsch gezant te Londen is geweest en die veel heeft gedaan om een Engelsch-Fran- schc entente cordiale in 't leven te roepen, heeft in uitgebreide Engclschc kringen deelne ming gewekt. Hij had vele vrienden in Enge land, .zegt dc Britsche draadlooze dienst, dfe eraan toevoegt, dat de Britsche eei ste-minister aan Henri Cambon, den zoon van Paul Cam bon, namens dc Britsche regeering een tele gram heeft gezonden om zijn deelneming tc betuigen met het overlijden van diens vader. DE „DÉCRETS-LOIS". P a i ij s, 5 0 McL (B. T. A.) De minister raad besloot de door den Conseil d'Etat goed gekeurde decreten te publiceerën, waarbij de bezuinigingen op de verschillende diensten, ten bedrage van 440 milliocn francs, worden uitgevoerd. ENGELAND. BRITSCHE MINISTERS OP REIS, Een draadloos bericht uit Londen meldt, dat de Engelsche staatssecretaris (minister) van oor log Stephan Walsh van het vliegveld te Croydon gisterochtend om half zeven naar Keulen is ver trokken. De afstand werd afgelegd in 2 uur 40 minuten. Hij heeft volgens een Wolff-telegram uit Keulen een wapenschouw gehouden over 6000 man. Des ochtends hadden allerlei fees telijkheden plaats, waaraan ook generaal God- ley, een vertegenwoordiger van generaal De- goutte, een Belgisch generaal en Tirard deel namen. Twee andere Britsche ministers vertrokken eveneens per vliegmachine naar het buitenland, n.L lord Thomson, minister van luchtvaart, die, vergezeld van generaal Sir William Brancker, directeur van de burgerlijke luchtvaart, een be zoek brengst aan de aeronautische tentoonstel ling te Praag cn Hodges, civiele lord van de admiraliteit, die het Internationaal Vakverceni- gingscongrcs te Wecnen bezoekt. DE BRITSCH-INDISCHO NATIONALISTEN. Durban, 50 Mei. (R.) Boydcll, de lnbour- leider, heeft bij de uiteenzetting von de politiek van do nationalistische lnbour-conlitie verklan.d dot zij geen vijftigtallen of honderden, maar duizenden Indiërs zal gaan repntrieeren. Die re- patriecringen zullen echter plaats vinden op een billijken cn rechtvaardigen grondslag. Pcshnwor, 30 M e i. (R.) Tengevolge van de waarschuwing, gericht tot zekere vijandige Mahsoed-stommen, die verantwoordelijk zijn voo; de invallen in den Inntstcn tijd, is er thans bericht ontvangen van de in-vrijhoid-stelling van acht gevangenen. De weerspannige inboor lingen zijn met succes gebombardeerd cn cr zijn schikkingen getroffen voor het oprukken van troepen, als dit noodig mocht zijn. In de buurf van Khont is weer gevochten. Door heeft een groote troep Mongal-rebellen, die Mntun belegerden, twee mislukte aanvallen gednnn. Afghoonsche troepen rukken nnnr Mntun op om dat te bevrijden cn de rebellen tc straffen. Bombay, 30 M e i. (R.) „Gondhi verloo chent de swa.njisten" in het kopje, wuoronder de bloden de verkluring von Ghondhi publicee- ren, waarin dc nationalistische leider, spreken de over de werkwijze von het congres von de organisatie, erop aandringt, dat zij, die niet gc- loovcn in den boycot van raden, rechtbanken, regeeringsscholen enz. uit de organen van het congres zullen treden. EEN STANDBEELD VOOR LORD ROBERTS. Londen, 3 0 Mei. (N. T. A. Draadloos). De hertog van Connaught heeft vanmiddag een standbeeld onthuld, ter nagedachtenis van lord Roberts, door de regeering opgericht. De Icrschc gnrdetroepen, waarvan de vroegercj veldmaar schalk de eerste kolonel was, vormden de cere- waoht. Bij de plechtigheid waren ook de afdec- lingen van andere regimenten tegenwoordig, waarover lord Roberts het bevel heeft gevoerd. Verder waren aanwezig gravin Roberts, lord Plumer, generaal Methuen, de graaf van Cavon cn Sir Ion Hamilton. Het gedenkteeken is een copic op kleiner schaal von het ruiterstandbeeld, dat opgericht werd te Calcutta uit gelden, op gebracht door het Indische volk. GEEN MIJNWERKERSSTAKING. Volgens de Evening- Standard zijn er vóór aanvaarding van dc voorstellen der patroons 473,000 stemmen uitgebracht en 311,000 te gen. IERLAND. DE IERSCHE GRENSKWESTIE. Londen, 30 Mei. (R.) Croig, dc premier van Ulster en Cosgrave, de president van den Icrschen vrijstaat, hebben de uitnoodiging aan genomen om Zutcrdag te komen déjeuneeren en den middag door te brengen bij den eersten minister op Chequers, om de Iersche grenskwes tie te bespreken. De bijeenkomst zal niet offi cieel zijn en het is niet waarschijnlijk, dat er een officieel communiqué zal worden uitgege ven. ROEMENIE. DE ONTPLOFFING BIJ BOEKAREST. De omvang van de ramp. De berichten omtrent den omvang van - de ramp loopen nog al uiteen. Zoo ontleent het B. T. A. aan dc Temps een bericht uit Boeka rest, volgens hetwelk de eerste berichten sterk overdreven zouden zijn en dc stad niet zou heb ben geleden. Een- Wolffbcricht uit Boekarest daarentegen deelt mede, dot dc bevolking heele stadswijken in een omtrek van drie K.M. in paniek heeft ontruimd, dot dc brand tot in den nacht voortduurde en dat dc stad in rook is gehuld. Het koninklijk poleis moest worden ont ruimd, het parlement zou geen zittingen hou den. De schade wordt op twee milliard lei ge schat. Een verklaring van den minister von oorlog. Boekarest, 50 Mei. (W. B.) In een ver klaring van den minister van oorlog wordt ge zegd, dat de in het munitiedepót uitgebroken brand zich in geen enkel opzicht onderscheidt van de ongelukken, die ook in munitiedepóts van andere legers voorkomen. De schade is onge twijfeld groot, maar niet noodlottig. Dc brand sloeg over naar de naburige mu nitiedepot^ kaiernes en woningen. Tot dusver zijn vier personen gedood cn ca. 20 gewond. Naar de minister verklaart, is het nog niet gelukt de oorzaak der ontploffing vast te stellen. Het werk van communisten? B er 1 ij n, 3 0 M e i. (V. D.) Het aantal dooden en gewonden bij de ontploffing te Boekarest is nog altijd niet vastgesteld. Berichten uit Boe karest melden, dat men vermoedt te doen te hebben met een bolsjewistischen aanslag, welke ten doel had de weerkracht van Roemenië te verzwakken. Boekarest, 30 Mei. (W.-B.). Vannacht hebben wederom eenige ontploffingen plaats ge had in de verwoeste munitiedepots, welke ech ter spoedig ophielden. ALBANIË. UITBREIDING VAN DEN OPSTAND. Rome, 30 Mei. (B. T. A.) Volgens een tele gram aan de Tribuna uit Brindisi nemen dc be^ wegingen van de opstandelingen in Albanië een steeds grooter omvag aan en trekken zij zelfs troepen samen tegen Tirana. Te Brindisi zou een Italiaansch oorlogsschip gereed liggen om zoo noodig naar Albanië te vertrekken. Het blad kon hiervan bevestiging nog tegenspraak ver krijgen. r ZUID-SLAVIE. -■ DE KABINETSCRISIS. Belgrado, 50 Mei. (W. B.) Het parle ment is tot 29 October op reces gegaan. In de laatste vergadering hebben stormachtige too- neelcn plaats gehad, waarna de vertegenwoor digers van de regeeringspartijen dc zaal verlie ten. Belgrado, 30 Mei. (W. B.) In een ver gadering van de radicale club heeft Pasitsj ver kleurd, dat do parlementaire crisis alleen door nicuwo verkiezingen kon worden opgelost* POLEN. DE WRIJVING MET RUSLAND.' Warschau, 2 8 Mei. (P. T. A.) In ant woord op de Poolsche nota van 15 Mei heeft de sovjctregcering 25 Mei den Poolschen gezant te Moskou een nota overhandigd, die uitdrukke lijk dc beschuldiging van inmenging in de bin- ncnlondsche aangelegenheden van Polen af wijst. De sovjctregcering beweert, dat hoor eer ste nota gegrond was op het feit, dnt Polen niet behoorlijk art. 7 van het verdrag van Riga zou zijn nagekomen. Dc sovjctregecring wijst de verklaring van de hond als een inmenging van Polen in de binnenlandschc aangelegenheden van den bond van sovjet-republieken. In ant woord op deze nota heeft de Poolsche regcc ring 27 Mei een nota overhandigd, waarin zij uitdrukkelijk verzet oonteckent tegen de onbe hoorlijke wijze, waarop de sovjet-regeering de verklaring uitlegt, vervat in dc nota von de Poolsche rcgcerig van 16 Mei, olsmcdo tegen dc onjuiste interpretatie van nrt. 7 von het ver drag van Riga, dal vaststelt, dnt de wederzijds aan de nationale minderheden toegekende vrij heden slechts gewaarborgd zullen worden door de binnenlandschc wetgeving van eiken staal voor zich. De Poolsche regeering verklaart nog maals met nadruk, dol alle bepalingen van het verdrag van Riga door beide eerlijk cn nauwge zet moet worden nageleefd. Zoo niet, don znl de Poolsche regccring steeds zonder meer alle ongegronde grieven en klachten van de hond wijzen, d. w. z. die klachten, welke niet ge grond zijn op de preciese strekking von de be palingen von het verdrag, welke andere doel einden op het oog hebben cn die niet overeen stemmen met den geest en dc bedoelingen van het vredesverdrog van Riga. GRIEKENLAND. DE ONLUSTEN TE SALONIKJ. Bor 1 ijn, 3 0 Mei. (V. D.) Nader wordt ge meld, dat bij de onlusten tc Saloniki, die plaats hadden tengevolge van de uitsluiting in de ta- bakfabrickcn, 37 arbeiders gedood werden en 3 soldaten gewond. VEREENIGDE STATEN. DE FONDSEN DER IÈRSCHE REPUBLIKEINEN. N e W-Y o r k, 3 0 Mei. (R.) Het opperste stnatsgerechtshof besliste, dot De Volcra* cn O'Maro recht hadden op een redelijk deel van de twee cn een half millioen dollar hier gedepo neerde fondsen der Iersche republikeinen, ten gebruike van dc verdediging in het proces, door den Icrschen Vrijstaat om het bezit van het geld ingesteld. Er is een commissaris benoemd om uit te maken, wat als redelijk deel kan worden beschouwd. EEN NIEUWE PARTIJ. De Chrr9tcn-«olid(4ristiscWe Staatspartij. Men meldt oon de N. R. Ct. Binnenkort zol de oprichtingsvergadering plaats hebben van een nieuwe Christelijke par tij, welke zich op het standpunt plaats van het Christcn-soLidarisme en zol hcctcnChlristen- soJidaristische Staatspartij. Dc voorstanders van hc^ Christen-solidarisme achten het tijdperk van een star individualisme voorbij en erkennen te teven midden in een felle reactie daartegen. Zij achten nu het gevaar groot, dat men in een onder uiterste, een star socialisme of communisme vervalt, en oordeelen dat slechts één uitredding mogelijk is, n.l. een maatschappelijke ordening, die gebaseerd is op de Christelijke solidariteitsgedachtc, waarbij eenerzijds het recht von de persoonlijkheid ten volle geërbiedjgd wordt, ook het eigendoms recht, en anderzijds do mcnschelijke soamhoo- righeid, de solidariteit, weer in nieuwe maat schappelijke vormen tot uitdrukking kan komen. Het Christen-solidarisme is niet afkecrig van staatsinmenging, wanneer het betreft de solida riteit te bevorderen. Het stoat o.a. voor het medezeggenschap in bedrijven. Het verafschuwt concurrentie en wil de prouctie regelen naar behoefte en niet meer naar winst. Het wil, dot niet meer het welzijn von Wet eigen ik dc drijf veer zal zijn van den arbeid, maar het welzijn der gemeenschap, gedrongen door de liefde tot don naaste. Den arbeid wcnscht het gereorga niseerd in bedrijfsraden en bedrijfsparlemcnt. Het streeft naar internationale ontwapening en afschoffing ven de gehccle dplomatie. Het wil wettelijke regeling van de werk 1 oosheidvecze- kering en uitbreiding von de andere sociale verzekeringen. Het wil invoering von het recht de- burgers om wetten voor te stellen (volks initiatief) en het recht om maatregelen von het wetgevende lichaam goed of af te keuren (re ferendum), benevens de 'bevordering van de autonomie van provincie en gemeente door de centralisatie. Verder wcnscht het te stieven naar een algemeen erfrecht, dut de solidariteï* der staatsburgers onderling verste/kt, daar hot niet in het kupitaalbezit een fout ziet, maar in de tegenstelling, dat de eene groep reeds van de geboorte of wegens het huidige c/frecht kapi taal bezit en dientengevolge een grooten voor sprong heeft op de groep van hen, die een kn- pitaelerfenis bij de geboorte misten. Alhoewel staande op Christelijk standpunt, zol het Christen-solIdecsme in de prnctische politie* noch links, noch iecMs staan en In zijn

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1