PIANO'S-VLEUGELS ABOKKEMENTSPRIIS f 5 T^a Tr Amcrv „DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. De verborgen vallei. REGENK LEEDING Kinder Capes Zwart of Bruin 4.50 3.75 Loden Mantels „L'Hirondelle", LOUIS KLEIN Groenhuizen UURWERKEN 22e Jaargang No 284 ioort 2.10, idem itanco per post 3.—, per week (met gratis Terrekcr ng legen ongelukken) f 0.176, alsondeilijke nummers C'jOS. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENINQ N*. 47910. TEL. INT. 513. Woensdag 4 Juni 1924 PRUS DER ADVERTENTIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-advc.tcntiSn roor de hellt der prijs. Voor handel cn bcdrijt bestaan zeer voordcelige bepalingen voor het advcrtccrcn. licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. HET MEDISCH CONGRES VAN DEN VOLKENBOND. De Deensche draadloozc dienst bericht He< medisch congres te Kopenhagen, inge richt door de hygiënische commissie van den Volkenbond, is gisteren geopend en zal waar schijnlijk zes weken duren. Er waren bij de opening ongeveer dertig afgevaardigden aan wezig uit alle <3ee-!en der wereld; ook uit landen, die geen deel uitmaken van den Volkenbond! Op het congres zal men van meening wisselen over de behandeling van tuberculose, kanker en syphilis en zal men ook trachten internationale normen sast te stellen voor verschillende sera. "DU1TSCHLAND. DE POLITIEKE CRISIS. De onderhandelingen met de Duilsch-nationalcn afgebroken. De Berlijnsche correspondent van de Tel. meldt d.d. 3 JuniDe onderhandelingen met de Duitsch-nationalen over hun toetreden tot de regeering zijn heden voor de derde maal mislukt Hedenavond om 7 uur zijn de fracties van de midden-partijen bijeengekomen om een de finitief besluit tc neincn over de vorming van een midden-kabinet met dr. Marx als rijkskan selier. Terwijl de Duitsch-nationale fractie nog ver gaderde, werd aan de pers een mededeeling ge daan, waarin gesproken wordt van vijf Duitsch- nationalo eischen cn wel in zake de afwijzing van de continuïteit van de buitenlandsche poli tiek, de opheffing van de coalitie in Pruisen, de kwestie van de \alorisatie, de schuldvraag en het geheelc politiek program. Deze mededeeling is echter later door het fractiebestuur tegengesproken en herroepen, wat echter niet wegneemt dat de Duitsch- nalionale bladen haar toch publiceeren. Blijk baar bestaet cr een ernstig meeningsverschil tusschen de radicale en gematigde Duitsch-na tionalen en het schijnt, dat deze verklaring in zake de vijf eischen slechts is gelanceerd, om besluiten achter de coulissen te verhinderen. Bij de besprekingen met de midden-partijen kwamen de Duitsch-notionalcn op hun oude eischen terug zelfs kwam de candidatuur Von Tirpitz voor het rijkskanselierschap weer op het tapijt. De democraten verklaarden daarop voor hunne fractie de onderhandelingen voor geëindigd cn het centrum sloot zich hierbij aan. Hoewel de Duitschc Volkspartij nog geen de finitief besluit genomen heeft, is tcch reeds aan dr. Marx medegedeeld, dat de Duitsche Volkspartij zich vóór de coalitie van dc mid den-partijen zal verklaren aangezien nu dui delijk is gebleken, dat het mislukken der on derhandelingen aan de Duitsch-nationalen te wijten is. Het zou in de bedoeling liggen morgenmid dag om 5 uur in den Rijksdag de regeerings- verklaring af te leggen. In het bezette gebied hunkert men naar een oplossing 'der crisis. B e r 1 ij n, 3 Juni. (\V. B.) De opperpresident van de Rijnprovincie heeft een telegram aan den rijkspresident gezonden, waarin hij in het belang van de bezette gebieden de verwachting- uitspreekt, dat er spoedig een rijksregecring tot stand zal komen. De regeering-Marx blijft ongewijzigd een. B e r 1 ij n, 5 J u n i. (W. B.) Officieel. De rijks- president heeft rijkskanselier Marx in zijn ambt gehandhaafd en op diens voorstel ook de rijks ministers in dc tot dusver door hen beklcede functies. UIT DEN RIJKSDAG. Incidenten en onthullingen. Uit Berlijn wordt d.d. gisteren aan de N. R. Ct. gemeld Nadat Loebe rapport had uitgebracht over de onderhandelingen in de commissie, die belast is met de kwestie van dc gevangen afgevaar digden, neemt de communist Koenen het woord. Hij heeft nog maar weinig gezegd als dc pre sident zijn partijgenooten, die hem door hun uitroepen ten minste evenzeer hinderen als steu nen en dicht bij de spreektribune staan, ver zoekt, zich naar hun plaatsen te begeven. Bij het tooneel dat nu volgt, had er waarschijnlijk in den aanvang een misverstand plaats, doordat de president waarschijnlijk bedoelde, dot de le den zouden gaan zitten en dezen zich onnoodig geplaagd voelden, omdat zij zich ongeveer bij hun plaatsen bevonden. In alle geval sloeg de heer Remmele driftig met de vuist op de bank der communisten cn bulderde „Zijn dit don onze plaatsen of niet?" Door het lawaai, dat hierdoor ontstaat, heen dreigt de president al bellende en schreeuwende met uitsluiting als het niet stil wordt. Het wordt inderdaad even stil en nu •hoort men Remmele met zware stem zeggen „onbeschaamd". De president roept hem tot de orde. Remmele, zeer driftig, roept zoo mogelijk nog luider we derom „onbeschaamd". De president sluit Rem mele van de vergadering uit. Hierdoor barst het geraas pos goed los. De heer Remmele gaat niet weg, maar schijnt een redevoering te wil len houden. De piesident verklaart nu, dat de uitsluiting langer dan 8 dagen zal duren en heft de zitting voor vijf (minuten op. Dit helpt echter heelemaal niet. Dc president wordt voor een klepperman en een versuft nachtwaker uit gemaakt en de discussie gaat, vergadering of geen vergadering, met onverminderde heftig heid verder. Links cn rechts van de tribune vor men zich groepen, die tot een hoogst verward krakeel overgaan, gedurende hetwelk een gioot boek met stukken van rechts naar links cn van links weer naar rechts gekeild wordt. Er hecrscht een hopelooze verwarring. De com munisten brengen ergens een driewerf Hoch op uit cn zij zijn daar, inclusief Remmele, nog mee bezig als de president weer op zijn plaats blijkt te wezen. De president constateert, dat de heer Remmele zich nog in dc zaal bevindt. Hij sluit hem dus voor 20 vergaderdagen uit, sluit de vergadering en verzoekt het senioren convent terstond bijeen te komen. (Dat moet be-, ginnen met jou af tc zetten, roept men van communistische zijde, waar men nu al begon nen is den president met „du" aan te spreken). Dc leden verlaten in groote opgewondenheid luid sprekend cn gesticuleerend, de zaal. In het rapport over het geval van de drie communistische alge vaardigden Pfeiffer, Landeu en Schlecht, dat Loebe voordien heelt voorge lezen, wordt medegedeeld, dat de rijksadvocaat zijn aanklacht tegen hen in negen hoofdstukken heeft verdeeld. Hij beschuldigt de hoeren ervan het middenpunt tc hebben gevormd van ccn groot communistisch complot. Eerst moest het proletariaat in Saksen van wapenen worden voorzien. Daarna zouden de proletarische mossa's in het geheele rijk wor den gemobiliseerd, volgens een vost stelsel, dot reeds in bizonderheden was uitgewerkt en dat op den grondslag berusttte van de inrichting van het oude leger. Op tallooze plaatsen wa ren wapenen en. munitie, ten deelc gekocht en ten deele gestolen. Bizondere strijdwijzen waren in uitvoerige in structies uitgewerkt, o.a. is er een handleiding gevonden voor het aanvallen van vrochtautomo- bielen met politie-agenten door middel van handgranaten. Voorts bestond er in Duitsch- land een Tsjeka naar het Russische voorbeeld. Alle agenten van de Tsjeka waren gewapend met pistolen, dum-dum-kogels, typhus- en cho- lero-bacillen. Op de nominatie om vermoord te worden stonden o.a.(I) von Seeckt; (2) een man, die een wapenverkooper in Potsdam verraden had, waar een bomaanslag zou plaats hebben bij de onthulling van het gedenkteeken voor de keizerlijke lijfgarde; (3) een vrouwelijke communiste; (4) een communist uit Baden, die verraad zou hebben gepleegd; (5) een War tem- bersch communist; (6) een ambtenaar van de crimineele politieinWurtemberg; (7) de Wur- tembergsche minister van buitenlandsche Z3ken. Dit alles is mislukt door dc gevangenneming van den hcelen moordenaarstroep. Slechts een communist is werkelijk vermoord. Zoowel do voorbereiding van den opstand als de organi satie van het verkeerswezen tijdens den opstand benevens de Tsjeka is uitgegaan van de cen trale van de communistische partij, waar deze Prima wol Gabardine Damesmantel 27.50 22.50 Isto Qua! Covercoat Gabardine 12 50 Prima 25.- in 2 kleuren. Bijpassende Keuze uit ruim 150 mantels. Regenhoeden. Dames Mctii-Huis Langestraat 16—18 Amersfoort. Lage prijzen. Correcte beoienlng, Groot assortiment. ORGEL-HARMONIUMS Ook in huur verkrijg baar voor korter o* langeren tijd, met O recht van koop Hl Utrechtschestr. 44 Tel. 297 JUWELIER—HORLOGIER. Lacocstieat 43, Tclcf, 852. Postr. 7582. drie hoeren lid van waren. Bovendien is de heer Pfeiffer te beschouwen nis de rechterhand van Ruth Fischer, die verklaard heeft, dat de op stand geen enkelen dag van het programma mocht verdwijnen. Aldus dc beschuldigingen \*m den opperadvo- caat des rijks, die natuurlijk zoowel van com munistische zijde worden tegengesproken alsook van sociaal-democratische zijde sterk in twij fel worden getrokken en die eerst in het pro ces kunnen worden getoetst. B c r 1 ij n, 3 Jun i. (V. D.) Aan de zitting van heden kwam spoedig een einde. Aan dc orde was het voorstel om drie zich in voorloo- pigc hechtenis bevindende communisten in vrij heid tc stellen. Het kwam echter tot heftige in cidenten tusschen den president Wallraf cn den communist Remmele. Laatstgenoemde werd voor 20 zittingen van den Rijksdog uitgesloten. Hij wilde de zaal echter niet verloten. In dc rijksdag- zitting werd vastgesteld dot een wijdvertakte geheime communistische organisatie bestaat tot het verwekken van onlusten en het uit den weg ruimen van tegenstanders. HET DUITSCH-RUSSISCHE INCIDENT. Een nieuwe Russische nota. B e r 1 ij n. 3 Juni. (W. B.) De sovjet-regec- ring heeft inzake het incident op de Russische handelsvertegenwoordiging een nieuwe nota aan de Duitsche regeering gericht, die door een koerier werd overgebracht. De nota is zeer om vangrijk cn behelst dezelfde eischen als de eer ste nota. B e r 1 ij n5 Juni. (V. D.) Volgens dc bla den zal de nota er niet toebij dragen om een einde te maken aan het gecompliceerde Rus- sisch-Duitsche geschil. OEN INTERPELLATIE DER SOCIALISTEN OVER DO WERKLOOSHEID EN DEN CREDIETNOOD. De sociaal-democratische rijksdaglraclic zal een interpellatie tot de regering richten en haar vragen, wat de regeering denkt te doen met het oog op de groote werkloosheid en de crediet- crisis. DE BE1ERSCHE LANDDAG. Verkiezing van voorzitters. M n c h e n, 3 Juni. (W. B.) Tot president van den Beierschen Landdag werd de afgevaar digde Krinigsbauer met 95 van de 125 stem men herkozen. Tot vice-president werd met 48 stemmen de völkischc afgevaardigde dr. Dürflcr gekozen. De soc.-dem. Auer kreeg 44 stemmn. Tweede vice-president werd de Diritsch-no- tionoal Priegel. DE WURTEMBERGSCHE REGEERINGS- VERKLARING. Stuttgart, 3 Juni. (W. B.)^^ zijn regec- ringsvcrklnring keert de nieuwe staatspre sident zich tegen den leugen van de schuld aan den oorlog en verklaart, dat dc Wurttem- bergscho regeering al het mogelijke zal doen om het aan het Duitsche volk beloofde, maor onthouden zelfbeschikkingsrecht te verwezenlij ken en de kwestie van de schuld aan den oor- Jog voor een onafhankelijk internationaal ge rechtshof te brengen. Dc regeering richt zich niet tegen den herbouw van Europa, mnor al leen tegen het overmatige van dc doorDuitsch- land geëischte prestaties. Spr. is van meening, dat de rapporten van deskundigen een geschikt uitgangspunt vormen voor het vaststellen van de prestaties. HET CONFLICT IN HET MIJNBEDRIJF. Dc staking in hel Roergebied prac- tisch geëindigd. Essen, 3 Juni. (W. B.) In het Roergebied waren heden alleen nog de arbeiders von ccn mijn in stoking. Op alle andere mijnen zijn do arbeiders voltallig opgekomen. G1 e i w i t z3 Juni. (W. B.) Het aantal werkwilligen neemt in het geheele bekken toe. Vooral bij dc steenkoolmijnen melden zich telkens meer personen aan om weer oan het werk te gaan. STAKING IN DE BERLIJNSCHE BROUWERIJEN. B e r I ij n 3 Juni. (W. B.) Nadat de onder handelingen inzake de loonen in het brouwerij- bedrijf Zaterdag j.l. op niots waren uitgeloopen, is heden in verschillende brouwerijen opnieuw een deel der arbeiders in staking gegaan. De noodzakelijke werkzaomheden worden echter verricht. DE COMMUNISTISCHE AGITATIE. Een opzienbarende arrestatie. Breslau, 3 Juni. (W. B.) Dc uit hel bui tenland gekomen nieuwe militaire leider der communistische partij voor Silezië is hier ge arresteerd. Hij zou de militaire organisatie der partij op zich nemen cn dc gewelddadige om wenteling voorbereiden. In zijn geheim bureau werd omvangrijk materiaal in beslag genomen. Tegen den gearresteerde was door den Ober- reichsanwalt reeds een bevel tot inhechtenisne ming wegens hoogverraad uitgevaardigd. EEN COMMUNISTENPROCES VOOR DEN FRANSCHEN KRUGSRAAD. Mainz, 3 Juni. W.B.) Voor den Fran- schen krijgsraad begon heden een proces tegen 50 communisten, beschuldigd van onti-milita- ristische propaganda in de bezette gebieden. Onder hen bevinden zich eenigo Fransche staatsburgers, o.a. een Mohomedonn en drie sol daten der bezettingstroepen. Zij worden verde digd door twee Fransche cn twee Duitsche ad vocaten. De verdedigers bestreden de bevoegd heid der rechtbank. Toen deze zich zelf com petent verklaarde, verlieten de verdedigers on der protest "de zaal, waarop het proces tot 's na middags werd verdaagd. VERDUISTERING VAN 700.000 GOUD MARK TE MUNCHEN. M n c h c n 3 Juni. (W. B.) Bij den Post- chèquedienst alhier heeft een beambte een be drag van 700.000 goudmark verduisterd. Ter wijl hij zichzelf bij de politie aanmeldde, is een medeplichtige met het geld naar Italië gevlucht. FRANKRIJK. DE POLITIEKE CRISIS. Millerand's aftreden verwacht. Uij Parijs wordt d.d. 3 Juni aan het Hbl. gemeld Tijdens het geldig verklaren van de verkiezing van 467 députés, hetwelk een simpele formali teit is, aangezien cr geen enkele betwist woedt, was de aandacht veel minder in de zenl dan in de overvolle couloirs, waar de tc venvachten loop der gebeurtenissen druk besproken werd. De algemeen© verwachting 'blijft dut Millcrand zonder verdere moeilijkheden tc maken, zal toe geven aan den cisch, door Herriot te stellen als deze voor kabinetsformatie wordt aange zocht, n.l. dat de president der Republiek zul heengaan. Maar wie zal hein dun opvolgen Er zijn twee serieuse candidotcn Paiïllevé cn Doumergue. Beiden behoorden tot do radicalen, beiden heb ben het inconvenient weduwnaar of ongetrouwd tc zijn. Voor Doumergue pleit de traditie dat de president der republiek uit den Senaat geko zen wordt. Poinlcvé daarentegen heeft een mcer- deiheid von aanhangers in de Kamer, welks aan- ta! leden het dubbele von dat in den Senaat is. Men venvacht doarom con belangrijke aan wijzing door het stemmenuantol dnt Puinlevé morgen bij dc verkiezing tot president der Ka mer krijgen zal. Is dit zeer aanzienlijk, dan zal Doumergue zich waarschijnlijk niet oon de mo gelijkheid van een echec blootstellen cn in goede harmonie voor Poinlcvé het veld ruimen, wiens verkiezing dan met groote zekerheid ver zekerd is. In dnt geval schijnt er kans tc zijn dnj de socialist Paul Boncour Komcr-presidcnt wordt. Men beweert althans in de wandelgangen dat ac socialisten dit geconditioneerd hebben als tegenprestotie voer hun stemmen op Pnin- levé als president der republiek. Alsdan zal dus het viertal presidenten duf in de republiek den toon aangeeft, n.l. de president van de Re- publick, den Senaat, de Kamer en den Minister raad, tot het cartel behooien. In radicale kringen voorspelt men een snel verloop der gebeurtenissen cn verwacht men dnt het Congres reeds begin der volgende week, misschien zelfs wel Zoterdag al, te Versailles verccnigcn zal. Men beschouwt daar het aftre den van Millernnd als noodzakelijk uit ccn oog punt van immanente justitie wegens zijn „af valligheid" uan zijn oorspronkelijke politieke richting, en ook als straf voor de partijpolitiek door hem gevoerd, hetgeen niet de rol van een president der republiek is. Daarentegen wordt in meer behoudende kringen opgemerkt, dnt rftw dicalen misschien wel gelijk hebben met to zeg gen dat Millerond zijn boekje te buiten is ge gaan, moar dot het verstandiger en politieker geweest ware hem niet tot heengaan te dwin gen, omdat de president der republiek nu een maal een permanent element mc.et blijven vor men en dit precedent zich later weer tegen do radicalen zelf zou kunnen kecren. Bovendien zeggen zij, is de meerderheid van het cartel in de Kamer nu niet zóó enorm dot zij het recht geven zou alle hooge posten in te palmen. Het is echter niet te verwachten dot een dergelijke redenccring, hoe verstandig ook, dc overwinnen de linksche groepen in hun plannen stuiten zol. Verdedigers van Millcrand. Parijs, 3 Juni. (B. T. A.) Dc groepen van de republikeinsche unie cn de rcpublikeinscho linkerzijde in den Senaat hebben een motie aan genomen, waarbij zij protesteeren tegen elke rechtsinbreuk, die gedurende het mondoot, hem door de Nationale Vergadering opgedragen, zou worden gepleegd tegen den president von de republiek. Senaatsleden tegen den president der republiek. De groep van de democratische linkerzijde in den Senaat heeft dc motie aangenomen, die Zondag in het cartel der linkerzijde is aangeno men tegen den president von dc republiek. De goedkeuring der geloofs brieven. Parijs, 3 Juni. (13. T. A De Kamer heeft vandaag de geloofsbrieven von 437 leden goed gekeurd. Zij besloot morgen haar voorzitter t* kiezen. Volharding en vertrouwen beheerschen een moeilijkheid en overwinnen een schijnbare on mogelijkheid. door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRINÖ j 3-7 Stack sprak gewichtig over de grondspecu- isties in Fort Edward, waarin hij voorgat zich te willen interesseeren. „Niets gedaan," oordeelde Ralph. „Een on derneming van niets." Stack wees op de winsten, die de stad voor de bevolking zou afwerpen, wanneer zij er een maal was. Ralph hoorde hem aan met wassend onge duld. „Waarom moet er nu eigenlijk weer een stad worden gebouwd?" vroeg hij. „Zijn de rivieren al niet genoeg door steden bedorven?" Stack haalde, met een ontwijkend gebaar, de schouders op, cn mompelde iets van voor uitgang." „Och wat! vooruitgang!" riep Ralph driftig. We gaan wel vooruit, maar in de verkeerde richting. ,Ik zou zelf wel eens wat van die terreinen willen bezichtigen,7 zeide Stack, „maar ik ge loof niet dat iemand, die zoo onervaren is als ik, cr zonder hulp het rechte van begrij pen zol. Als ik maar iemand kon vinden, die mij den weg wilde wijzen." Ralph verkoos niet te bijten. „Die zijn cr genoog," antwoordde hij ontwijkend. „Wat is de beste weg voorbij Fort Edward?' vroeg Stack, blijkbaor zonder bedoeling. „Er zijn drie hoofd-routes," zeidc Ralph. „De Boardman op naar het Stukely-dal; noordwaarts over de heuvels naar het gebied van het Camp- bell-mecr of naar het oosten, de Campbell- rivier op." „Hoe is de stTeek om het meer?" vroeg Stack. „Daar ben ik nooit geweest Naar wat ik er van gehoord heb, schijnt er veel hout te zijn." ,Jn de stad wordt veel gesproken over de gouddelvingen in het Stukely-dal. Dat gebied zal nu wel geheel afgewerkt zijn." „Ik zou het u niet kunnen zeggen," ant woordde Ralph onverschillig. „Hoe kan men de Campbcll-rivior opkomen?" begeerde Stack te weten. Óndanks zichzelf, kon Ralph niet beletten, dat cr in zijn stem iets trilde toen hij ant woordde: „Er gaat nu en dan een klein stoombootje naar Gisborne, waar de waterverbinding onder broken is, en de goederen worden overgeladen om verder over land te worden vervoerd het bootje gaat ook nog verder, wanneer er passa giers zijn." Ofschoon dc verandering van Ralph's stem nauwelijks merkbaar was ontging zii Stack's opmerkzaamheid niet. „Gisborne?" herhaalde hij. „Waar gaat die weg over land dan heen?" „Die verbindt do Campbell-rivier met het Ho eden-meer," zei Ralph met glanzende oogen. „Aha!" dacht Stack. „We schijnen in de buurt te komen*" Hij wisselde onmiddellijk yan onder werp, en vermeed in den verderen loop van den dag, er nog op terug te komen. Den volgenden dag echter, bracht hij het gesprek, onmerkbaar geleidelijk, op landkaar ten. Ralph die zich van alle soorten kaarten, welke hij maar bemachtigen kon, een exemplaar had aangeschaft, kon daaromtrent alles ver tellen, wat Stack maar wenschte. „Ik heb een kaart van Noord-Cariboo, die Broeder Ambrosius, de zendeling, heeft ont worpen," zeide Stock. „Kent u die?" „Daar heb ik een afdruk van," antwoordde Ralph. „Ik heb haar gisteravond nog eens opgesla gen, om het overlaocstation Gisborne cn het Hoeden-meer te zoeken," ging Stack voort. „Dat kleine meer schijnt een van de bronnen van de Groote Geest-rivier. Zou het mogelijk zijn al die kleine meertjes en rivieren te volgen tot den hoofdstroom?" „Dat zal u aan iemand moeten vragen, die in die streek beter bekend is dan ik," zeide Ralph. Hij kon slechts huichelen. Het ontwij kende in den toon von Ralph's antwoord ont ging den kleinen man niet. Hij stapte ran het onderwerp af. Later kwamen zij tc spreken over stroom versnellingen. „Iemand in dc stad vertelde me, dat de gevaarlijkste stroomversnellingen in het noorden die in de Rijst-rivier waren," zei Stack. ,Jdii vertelde dat het water van den mond van de Pony tot dc vertakking van dc Groote Geest- rivier één schuintmassn was. „Nu, die wist er veel van!" liet Ralph zich onvoorzichtig ontvallen. „Het water is zoo effen als een spiegel." Op hetzelfde oogenblik beet hij zich op de lippen van spijt over deze onbedachtzaamheid. Maar een snel geworpen blik ter zijde, stelde hem gerust: zijn buurman keek onschuldig als W8HH8WWI I I III een pas geboren kind. Stack, volgde weer de zelfde tactiek als den vorigen dog: hij wendde het gesprek over een anderen boeg en stelde zich voor heden geen verdere doelpunten. Zoo hoorde Stack in den loop van de vier dagen, die zij over land, en den anderholven dag, dien zij met de stoomboot reisden, telkens kleinigheden die hem van dienst konden zijn: zonder Ralph's achterdocht op te wekken, com bineerde hij ze cn borg 2e zorgvuldig op in zijn herinnering. Daar zij gedurende de ge heele reis op elkaar woren aangewezen, trachtte Stack een verhouding tusschen hen in het leven te roepen, die hij zich kon verbeelden vertrouwe lijk te zijn. Maar toen zij Fort Edward naderden en hij de balans opmaakte, stelden de eindre sultaten hem bitter teleur: van een werkelijke intimiteit was geen sprake. Voor ieder, die hem nauwkeurig gadesloeg, moest het duidelijk zijn, dat Ralph een geheim met zich ronddroeg. Wanneer hij een oogenblik aan zichzelf overgelaten, cn niet op zijn hoede was, richtten 7,ich zijn oogen nis vanzelf naar het noorden, cn de gloed van het vuur in zijn binnenste brok zich er in baan. De kleine meen de dit alles aan goudkoorts te mogen toeschrij ven. Dc kleine man was op zijn manier listig, maar niet slim genoeg om liefdesverlangen van goudkoorts te kunnen onderscheiden in de oogen van een jongen man. Hij deed al het mogelijke om Ralph's ver trouwen te winnen, en trachtte door het doen van confidenties die min of meer onwaar schijnlijk klonken, ook vertrouwelijke mede- deelingen van zijn kant uil te lokken. Maar Ralph voelde niet de minste neiging om zijn hert te openen. Een kwaadaardige uitdrukking kwam in de muiskleurige oogen, wanneer Ralph's hoofd weer was afgewend. Ralph was eetpgsjpns^verrast, toer\ hij Fort Edward onveranderd terugvond. De ruwhouten pakkist stak nog steeds boven de kleine zeep doosjes uit en dc modder was nog niet opge droogd, en de kleine Tcwskbury log weer met haar neus in het oeverzand gedoken. Inderdaad was hij slechts een mnund weg geweest, maar in dien tijd hadden zich zulke veranderingen aan zijn innerlijk voltrokken, dot het vreemd aandeed, alles terug te zien, zoools het was toen hij vertrok. De „boys" stonden natuurlijk allen weer op den oever uit te kijken. Ralph zog eenigszins op tegen de luidruchtige ontvangst, die hem tc wachten stond. Het is moeilijk een geheim te bewaren in het ruime cn leege noorden, waar men weinig stof heeft om over te praten. Toen hij van den oever opgemerkt werd, klon ken er kreten van verrassing en verwelkoming. Dot hij uit het zuiden terugkeerde, terwijl hij in noordelijke richting was vertrokken, bewees, döt hij een zeer verre reis moest hebben ge maakt. Stack's gezicht klaarde weer wat op, toen hij het welkomsgerocp hoorde: het zou niet moeilijk vallen een en ander gewaar te worden over iemand die zoo bekend was, meen de hij. •Ralph werd in triumf naar Maroney geleid, terwijl de kleine Slack als een klit aan hem hing. Daar begon het gevraag, toen zij allen met gevuld glos tegen het ruwhouten buffet stonden aangeleund. (Woedt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1