Essences voor Limonades per iu 30 et. Oü PRINCES! DE EEMLANDER" BUITENLAND. K NDER De verborgen vallei. ABONNEMENTSPRIJS f"3 rr *metv PRUS DER ADVERTERTlEü Z - CITROENZUUR ft. v. d. WE© Langesiraat 23 Hotel „DE ZWAAN" Bij abonnement a f 1.25 KOOT - MANTELTJES S0K1ES - JURKJES HSPEK „L'IHHKUE" l K. VAN RQSSUM AMERSFOORT. BERG-HOTEL Tea to be obtained Solo or combined FEUILLETON. 22e Jaargang No 288 toort f 2.10, idem Iranco fct port f 3.—, per week (met cratis verzekering legen ongelukken) f 0.J75. afzonderlijke nummers 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD tf DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING M®. 47910. TEUINT.BII. Dinsdag 10 Juni E924 bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstaanbie dingen en Lieidadigheids-advcitentiên voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeclige bepalingen voor het advcrlecren. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DU1TSCHLAND. HET DU1TSCHE KABINET. Berlijn, 8 Juni. (N.. T. A. Draadloos). Het grootste deel der rijksministers, Stresemann o. a. ook, verlieten gedurende de Pinksterdagen voor een korte vacantie Berlijn. Alleen de rijks kanselier bleef. Voor Woensdag heeft geen rit ting van het kabinet plaats. DE OVEREENKOMSTEN MET DE M1CUM. Essen, 7 Juni. (W. B.) De Micum heeft de vertegenwoordigers van de mijnindustrie in het Roergebied tegen den T2en Juni voor een bespreking omtrent dc verlenging der contracten met de Micum naar Dusseldorp ontboden. IN FINANCIEELE MOEILIJKHEDEN. Essen, 7 Juni. (W. B.) Volgens een mede- dsaling van de Kamer voor Koophandel in het district Essen, Mülheim en Oberhausen, zijn in dit district TG firma's onder handelstoezicht ge steld en hebben er 7 zich failliet laten ver klaren. DE STAKING IN OPPER-SILEZIE. Beu then, 7 Juni. (W. B.) In de Opper- Silezischc mijnen is ongeveer <Je helft van het personeel thans weer aan het werk. BOTSING TUSSCHEN POLITIE EN COMMUNISTEN. Hamburg, 7 Juni. W. B.) Na afloop eerter communistische vergadering ontstond een botsing tusschcn deelnemers daaraan en de po litie. Vele personen werden gewond en tal van arrestaties verricht. DRIEVOUDIGE MOORD. In het dorp Lüsse bij Belzig- (Brandenburg) is de landbouwer Reinhold Kohne door onbekenden neergeschoten. Zijn echtgenoote werd, naar Wolff meldt d.d. 7 Juni, door een schot in de slaap gedood, terwijl zijn schoonmoeder door een bijlslag op het hoofd zwaar werd gewond. Er schijnt wraak in het spel te zijn. NOODWEER TE DUSSELDORP. Dusseldorp, 9 Juni. (W. B.) Gisteren middag tegen 2 uur is de stad geteisterd door een hevig onweer, vergezeld door een gewel digen storm en oen wolkbreuk, waardoor zeer aanzienlijke schade werd aangericht. De toren der Martinskerk te Bilk stortte in, waarbij de spits op een huis terecht kwam, dot ernstig werd beschadigd, terwijl een man gedood, een vrouw cn een kind gewond werden. De grootste schade richtte het noodweer aan Sn het zuidelijk deel der stad. De botanische tuin werd door storm en hagelslag verwoest. De Fahrstrasse was onbegaanbaar tengevolge van de afgewaaide dakpannen, enz. Planken van een houtstapel werden tegen de huizen geslingerd, waardoor tallooze ruiten werden vernield. Vele gevels en balkons stortten in, telefoon- en hoog spanningsleidingen werden vernield, honderden oude huizehooge boomen werden om vei gewor pen. FRANKRIJK. DE POLITIEKE CRISIS. Een onderhoud tusschcn Poincaré.en Millerand. Parijs, 7 Juni. (Havas). Poincarc had van avond om half acht een onderhoud van een kwartier met Millerand. Hij verklaarde, dat het de loopende zaken betroffen had. Dc communisten tergen Millerand. P a r ij s7 Juni. (B. T. A.) Painlevé, de Kamervoorzitter, stelt de Kamer in kennis met den tekst der door de communisten ingediende motie, waarin gezegd wordt dat de Kamer be sluit moigen bijeen te komen om een voorstel aan tc nemen, strekkend tot het onttrekken van alle credic-ten aan den president van de repu bliek. Pairtlevé verklaart, dat dc motie niet ont vankelijk is. De communist Berthou houdt don een zeer heftige rede, die incidenten uitlokt. Hij vraagt, dat de Kamer permanent bijeen rol blijven, totdat Millerand afgetreden zal zijn als president van den republiek. Er wordt don een voorstel gedaan om de vergadering te verdagen tot Dinsdag. Dit wordt met 3j/ tegen 14 stemmen verworpen. Met hond opsteken wordt eveneens verworpen de verdaging tot Maandag. Zonder verdere tegen spraak wordt de volgende bijeenkomst dan be paald op morgen 5 uur 's middags. Steeg wenscht geen kabinet samen te stellen. Parijs, 7 Juni. (B. T. A.) Millerond heeft heden het raadplegen van verschillende personen beëindigd met een beroep op Steeg, den gou verneur van Algcrië, die de opdracht echter weigerde. Morsal aanvaardt dc opdracht. P a r ij s, 7 Juni. (Havas). Francois Morsal (minister van financiën in het jongste ministerie- Poincaré) heeft de opdracht tot het vormen van con kabinet aanvaard. Het nieuwe kabinet-Marsul. P a r ij s, 8 Juni. (Havas.) Francois Marsal had hedenochtend een onderhoud met Reibel, Louis Dubois, Louis Marin, Missoffe, Dcsiié Ferry, Landry, Jourdain cn Lefebvre Duprey. De vijf laatsten verklaarden zich in beginsel bereid aan den constitutioncelen arbeid van Francois Marsal mede te werken. Hij had eveneens een onderhoud met Maginot, Fabry en Antony Raticr, Krachtens het buitengewoon begrensde karakter van dc opdracht, die Mar sal heeft ontvangen, zal hij zich niet laten leiden door overwegingen van polilieken aard, wat dc keuze zijner medewerkers betreft. Hij zal een beroep doen op de medewerking van verschei dene jninisiers uit het demissionaire kabinet en op bepaalde leden van de regeering van Millerand van 1920. Hij zal vanmiddag zijn raudplegingcn voortzetten, die hij vanavond denkt te beëindigen. Marsal deelde vanmorgen aan Painlevé cn Doumergue mede, dat hij zijn kabinet Dinsdagmiddag om 3 uur aan Kamer en Senaat zal voorstellen ter bekendmaking van een boodschap van Millerand. P a r ij s, 8 Juni. (Havas.) De waarschijn lijke samenstelling van het kabinet is als volgt: Premier on financiën Marsal Justitie Ratier Buitenlandschc zaken: Lefebvie Duprey; Oorlog Maginot MarineFerry Koloniën Fabry Openbare werken: Le Tiocquer Arbeid Jourdain Bevrijde gebieden Marin Landbouw Capus Onderwijs Landry Handel Flandin Binnenlandsche zaken Dessclves. Parijs. 7 Juni. (Havas.) Millerand presi deerde om halfvier op het Elysée een confe rentie in tegenwoordigheid van Francois Mar sal, Raticr, Lefebvre Duprey, Maginot, Landrv, Fabry, Reibel,Capus, Jourdain, Le Trocquer, Flandin en Ferry. Het onderhoud duurde twee uur. Het ministerie is thans feitelijk geconsti tueerd. Millerand las een boodschap voor, die dc aanwezigen algemeen goedkeurden en die in de Kamers zal worden voorgelezen. Millerand's aftreden zeker geacht. Uit Parijs wordt d.d. 8 Juni aan het HdI. ge meld Dc crisis ontwikkelt zich in de voorziene lo gische richting. Niemand van links bereid ge vonden hebbend om een kabinet te vormen, heeft Millerond opdracht gegeven aan Marsol. die nu de boodschap zal doen. Hel is onnoo- dig op het door hem gevormde kabinet nader in te gaan, aangezien ieder weet, dat het slechts leven zal cc que vivent les roses, l'espace d'un matin. Voor het mcerendcel zijn Poincaró's oude ministers gehandhaafd. Reibel werd er buiten gelaten, omdat zijn rol is, morgen de nieuwe regeering tc interpelleeren en zoodoen de uiting te geven aan de opvattingen van de vroegere meerderheid. Behalve een zitting van de Kamer, die lou ter formeel was, zijn verder heden vergaderin gen gehouden van radicaal-socialisten en'socia listen, wear echter omtrent de morgen aan te nemen houding nog geen besluit genomen is. Links zou men willen, dat geen debat plaats had, maar het is moeilijk Reibel te verhinderen Het bekende PLAT DU JOUR In bestaande uit: SOEP, VLEESCH, AARD. en GROENTEN (Gebak, kaas ol fruit naar verkiezing). Is ook verkrijgbaar tot 's avonds 8 uur. Wij maken attent op de zeer aitgebreide Sortecring welke w(j voorradig houden en welke 38 nernens elders tegen onze PrUzep kunt kooji8n. ZIE DE ETALAGES VAN HET 16/18 LANGESTRAAT IEDEREN MIDDAG THE-DANSANT tc huur voor horten oï langen termijn, ook met recht van hoop. Vraagiecns inlichtingen. UlHECHTSCHtSIR. zijn prerogatieven van Kamerlid uit te oefenen. Zelfs als men terstond begint met de linksche motie, waarin geweigerd wordt met de nieu we regeering in contact te komen, kan Reibel zich in de discussie daarover doen inschrij ven. Het lijkt daarom onmogelijk de kwestie geheel zonder debat af te doen. Moara in elk geval zal van links al het mogelijke worden gedaan, om dit zooveel mogelijk te beperken. Men verwacht, dat na du stemming, waar van de uitslag niet twijfelachtig is, Millerand een ontslagboodschnp zal indienen, die don Woensdag in de Kamers zal worden voorge lezen. De regeering treedt dan nog niet dade lijk af, omdat er nog maatregelen tc nemen zijn voor de verkiezingen van den nieuwen pre sident der republiek. Men voorziet voor Don derdag een bijeenkomst van de linkerpartijen uit beide Kamers om hun candidaat aan tc wijzen en Vrijdag dc verkiezing te Versailles. Marsal brengt dan volgens het gebruik den nieuwen president nnur Parijs cn dient wtraix schijnlijk onmiddellijk daarna in zijn handen hei ontslag van het kabinet in. Morgenochtend heeft reeds dc voórloopige bijeenkomst plaats van de deputes en senato ren uit de linkerpartijen om te trachten tot overeenstemming te komen over een linksche candidatuur voor het Elysée. Dc Kamer zal zich uitspreken over dc kwestie van het presi dentschap. P a r ij s, 8 Juni. (Havas.) Millerand stelde Poincaré van zijn voornemens op dc hoogte, alvorens Marsal tc ontbieden. Marsol verklaar de in een interview, dat hij dacht morgen zijn raadplegingen te beëindigen. Het kabinet zal zien Dinsdag aan het parlement voorstellen en een boodschap van den president voorlezen, die zich met de Kumers olleen langs constitu- tioneelen weg in verbinding wenscht te stellen. Dat is het eenig doel van het nieuwe ministe rie. Marsol zal vervolgens eer* korte verklaring voorlezen, waarin hij de taak van het ministe rie zal uiteenzetten, die bestaat uit het over brengen van de boodschap van Millerand, met het doel een uitspraak van de Kamer te vcr- krijgefi inzake de kwestie van het president schap. Dc uitspraak van de Kamer zal dc ont knooping brengen. DE VLUCHT VAN PELLET1ER DOIS7. Osaka, 8 Juni. (R.) Kapitein Pclletier d'Oisy kwam hier heden aan. ENGELAND. de britsche minister van Koloniën gewond. Dc minister van koloniën Thomas is uit Lon den naar de Zuidkust vertrokken,-om-van zijn pleuris geheel te herstellen. Bij het nazien van zijn auto vóór zijn vertrek kneusde hij gisteren twee vingertoppen in de machine. LORD ARMAGH DALE, y Londen, 9 Juni. (N. T. A. Draadloos). Zondag is te Londen overleden lord Armagh Dele, HET VERDRAG MET IRAK. Bagdad, 9 Juni. (N. T. A. Draadloos). Dc constitucerende vergadering heeft geweigerd het verdrag tusschcn Engeland cn Irak te ratifi- ceeren. DE STAKING BIJ DE SPOORWEGEN. Instelling van een kobinctscom- missie. Londen, 7 Juni. (N. T. A. Draadloos). De regeering besloot in verband met de slaking bij de spoorwegen een kabinetsccmmissie tc be noemen, die de volledige bevoegdheid heeft om dc stappen te doen, die zij npoaig oordeelt. De commissie bestaat uit Wolsh, minister van oor log, Henderson, minister van binnenlandsche zaken, lord Chelmsford, eertse lórd der admi raliteit, Hartshorn, postmeester-generaal, Shaw, minister van arbeid c*n kolonel Wedgwood. Aansporing tot werkhervatting. Londen, 8 Juni. (R.) Het bestuur van den nationalen bor.d van spoorwegpersoneel (de N. U. R.) spoort eensgezind de stakers aan het werk te hervatten vóór het te laat is, door het ervan overtuigd is, dut degenen, die verantwoor delijk zijn voor de staking, een kolossolen blun der hebben gemankt door te meenen, dot con onverantwoordelijk klein deel van den bond in staat is aan den bond de te volgen politiek voor te schrijven. Dc directie van den Unterground mankt van daag melding van een klcino verbetering in den 1 stokingstoestand. Er hebben weer enkele arbei ders het werk hervat, hetgeen wordt beschouwd als oen aanwijzing dat bovenstaande aanspo ring eenig resultaat heeft. NOORWEGEN. veroordeeling van arbeiders- leiders. Christiana, 7 Juni. (W. B.) De voorzit ter der Noorsche arbeiderspartij, dc voorzitter der communistische jeugdorganisatie en de hoofd redacteur vun het urbeidersblad zijn wegens op ruiing tot een militaire staking ieder tot vijf mhanden gevangenisstraf veroordeeld. De minis ter van justitie verklaarde in het Storting, dat de regeering met alle tc harcr beschikking stuan- de machtmiddclen tegen elke verstoring der orde zal optreden. SPANJE. het bezoek van het italiaansche koninklijk paar. Madrid, 7 Juni. (B. T. A.) Dc Italiaon- sche souvereinen zijn hier aangekomen cn harte lijk toegejuicht. B e r 1 ij n, 7 Juni. (N. T. A. Draadloos). Het Itoliaansche koningspaar werd bij zijn aankomst in de heven van Valencia plechtig ontvangen. Dc koning werd tot eerelid van de Spaan$chc academie voor geschiedenis benoemd. De prins van Asturië, die het koningspaar tegemoet was gereisd, werd tot ridder vun Santiago geslagen. Mussolini verontschuldigde zich in een brief acn het Spaanschc directorium, dat hij niet aanwezig kon zijn. Madrid, 7 Juni. (B. T. A.) Gisteravond werd ter eere van den koning en dc koningin von Italië in het koninklijk paleis een diner aangericht. Koning Alfons bracht een toost uit, waarin hij met name wees op de gevoelens van eensgezindheid en verwantschap tusschcn de rossen, die thans opnieuw uitdrukking vonden Cn een belofte vormden voor de hartelijke be trekkingen tusschcn de beide landen. Dc koning van Italië zcide in zijn antwoord, dat het hem een vreugde was te constatceren, dat de tra- ditipnecle banden, die de beide landen reeds verbondyi, eiken dag nog steviger worden. PORTUGAL. DE VLIEGTOCHT DDR PORTUGEEZEN. Naar Reuter uil Bangkok meldt, zijn de Por- tugeesche vliegers aldaar gearriveerd DE MUITERIJ IN II0T VLIEGKAMP. Parijs, 8 Juni. (B. T. A.) Uit Lissabon wordt ao.n de bloden gemeld, dat 29 muitende officieren-vliegers in het kamp van Amadora zich overgaven. ITALIË. de kwestie-jubaland geregeld. Londen, 8 Juli. (R.) De Britsche en Itn- liaansche deskundigen, die zich hebben bezig gehouden met de grenskwestie van Juboland, beëindigden hun arbeid en parafeerden een conventie, waarin de grens volgens het denk- boeld-Milner-Scialoja in bizonderheden wordt omschreven. De conventie zal binnenkort door dc onderscheidene regeéringen worden getee- kend. TRAGISCH ONGEVAL. Rome, 9 Juni. (B. T. A.). Op een lande lijke uitsponning zijn een aantal kinderen in een open beerput gevallen. Bij de pogingen om hen te redden zijn zes personen om het leven geko men tengevolge van verstikking, terwijl twee anderen werden gewond. HEVIG ONWEER. Het B. T. A. meldt uk Rome, dat hevige on weren in de streek van Mantua, Novarn en Tre- ■viso groote schade aan den oogst hebben aan gericht. Drie personen werden gedood. door HULBERT FOOT NER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRINO 42 Stack werd nog groener, wierp een steelschen blik op Ralph, om te zien welke uitwerking deze woorden op hem hadden, en deed pogingen om zwak-tocgeeflijk te glimlachen. „Luister niet naar hem," begon hij tot Ralph. „Hij is niet wijzer. Hij bedoelt het niet zoo hij weet niet wat hij zegt. Nog geen half uur geleden zei hij tegen me: „Zou het niet aardig zijn, als we den dokter ontmoetten?" De heeren hebben niet de minste reden om ruzie te ma- kenl Wij willen ons heelemaal niet in uw par ticuliere aangelegenheden mengen. Kom straks bij ons het avondeten gebruiken, en spreekt eens kalm met elkaar; dan geven de heeren el kaar de hand, en de kwestie is uit dc wereld." Ralph had nog liever Joe's oprechte gemeen- 3*ej& ^en deze laffe huicheltaal. Hij gaf geen antwoord. „Schei uit!" schreeuwe Joe. „Ik word mis selijk van je geteem." Hij duwde den kleine terug naar dc kano. Stack ging aan boord, cn krikte glimlachend over zijn schouder in een potsierlijke en treurige po ging om Ralph gunstig voor zich te stemmen. Zij zetten af. Toen de boot op het punt was om de eerste bocht te verdwijnen, had Stack nog de onbeschaamdheid Raloh met de hand ten afscheid toe te wuiven. Toen Ralph weer op den oeverrand was gaan zitten, cn rijn woede een weinig was bekoeld in weerwil van zijn glimlach was hij niet minder kwaad geweest dan Joe kwam hij tot dc slotsom, dat de toestand toch verre van uan- ger.aam was. Vier tegen één leek hem al een zeer ongelijke strijd. Als hij olleen maar een hond had gehad, die de wacht kon houden, terwijl hij sliep! Hoe zou hij ooit den moed kunnen hebben te gaan slapen, om daarmee den vijand een gelegenheid te geven hem 's nachts te overrompelen? Met kracht verjoeg hij deze enerveerende gedachten. „Ik zal nu verder reizen, als had ik hen niet ontmoet," besloot hij. Hoe langer hij echter dacht, hoe grooter hem thans de gerezen moeilijkheden schenen. Bij wijze van spreken zat hij op de rivier gevangen als hadder. ze hem ingesloten op een weg, die tusschen twee hooge en onbestijgbare muren liep. Hij kon niet terug tegen den stroom op, en hij kon niet uit de rivier. Met zijn onhan dige boot en zijn ééne pagaai, had hij niet de geringste kans hen stroomafwaarts te kunnen ontsnappen. Het stond hen vrij hem te volgen wanneer ze er maar lust toe hadden, en met hem te spelen als de kat met de muis. Gelijk elk man van openhartig karakter het zou ziin, zoo was ook Ralph verbaasd door de onverwachte ontdekking dat hij felle en kwaadaardige vijanden bezat. Dot Joe Mixer hem haatte, kon hij zich begrijpen, cn Ralph zelf koesterde weinig vriendelijker gevoelens je gens hem. Zij beiden waren als het ware ge schapen om elkaar te haten dat lag in de natuur. Ralph begon thans te begrijpen, dai de lage hartstocht dien Nahnya in hem had opgewekt, feller was, dan dat hij met één dag al weer zou ziin uitgebluscht Het was duidelijk, dat Joe de hoop koesterde Nahnya door hem te bereiken. „Dan zal hij zich toch leelijk vergissen," dacht Ralph grimmig. Hij bedacht zich, dal Joe hem misschien wel wilde verhinderen, naor Nahnya terug te keeren. Ralph klemde de tan den opeen, cn kon plotseling de moordneiging, die in eiken man sluimert, verstaan. In Stack voelde Ralph een gevaarlijker vij and dan Joe hem wilde voorkomen. Tevergeefs pijnigde hij zijn hersenen om ecnige reden te vinden, waarom Stock zich met Joe legen hem verbonden had. Hij had het kleine mannetje nooit gezien voor zij in den wagen nhast el kaar kwamen te zitten. Weliswaar had hij 't nooit op den „Hooiberg" begrepen gehad, maar hun gesprekken waren steeds van vriehd- schappelijken aard geweest. Zijn houding had iets geheimzinnigs en het scheen Ralph on mogelijk het raadsel op te lossen. De s'otsom zijner overpeinzingen was, dat hij den vijand op zijn eigen terrein moest verras sen: hij begoot Stack's uilnooöiging om dien avond bij hen in het kamp te komen, te aan vaarden, niet die om met hen den avondmaal tijd te gebruiken een brok schoot hem in dc keel alleen reeds bij de gedachte hij zou gaan tegen den tijd, dat hij aannemen kon dat zij met eten klaar waren. „Daar zullen ze van opkijken," dacht hij. „Dan zien ze dat il< niet bang ben mij in het hol van den leeuw te begeven. Waarschijnlijk word ik dan wat wijzer omtrent hun plannen. Eén man tegen vier is geen partij. Ik moet al miin verstand tegenover hun kracht stellen. Als ik hen buiten mijn zaken wil houden, dan in 's hemelsnaam rr.acr liegen net als zij doenl" Den heelen dag bleven zij hem op de rivier voor. Omstreeks negen uur het was nog vol- od licht kreeg. hir hun kamo in het ooe. dat. zij hadden opgeslagen, daar waar Nahnya den tweeden nacht in de vorige reis had laten halt houden: daar waar Ralph en Nahnya zich 's nachts weer verzoend hadden. Daar zag hij het dichtbegroeide plekje op het oeverzand waar zij gelegen had. De ruwe stemmen van de man nen boven op den rivier ontheiligden het tafe reel. Ralph's gelaat stond vriendelijk toen hij den oever beklom. Zijn groet was ongedwongen en minzaum als die van een schooljongen. De vier mannen zaten op den grond pot te spelen. Ge lijk Ralph met inwendig plcizier ook had ver wacht, gingen hun monden open van verbazing. Alleen Stock beantwoordde zijn groet. Met de kaarten nog in de hond sprong de kleine man beleefd op, maar Joe Mixer wierp hein een snauw toe, en hij ging gehoorzaam weer zitten. Joe vloekte als een ketter op de slechte kaart die hij gekregen had. Het spel werd voortge zet als bestond Ralph niet voor hen. Ralph's wongen gloeiden; hij verbeet echter zijn woede over deze beleediging en deed als bemerkte hij haar niet. Het was hem duidelijk, dat Joe slechts op een gunstige gelegenheid wachtte om opnieuw met ruziemaken te kur.nen beginnen. Ralph trad nader en overzag het spel. Zij hadden een opgevouwen deken tus schen zich in gelegd om als speeltafeltje te dienen, en bij gebrek aan fiches gebruikten zij in de plaats daarvan, lucifers. De halfbloed was aan de winnende hond. Hij was krachtig en mooi gebouwd, een jaar of twee jonger dan Ralph, en hed een brutaal, trotsch gezicht. Hij'; gaf zich ternauwemocd moeite om zijn verach- ting voor de drie blanken in zijn gezelschap te verhelen, en Ralph merkte op, dat Joe zelis eenige neiging toonde om hem te ontzien, gelijk.i een oudere student die als een .bullebak bekend^ staat, een groen,Stegen wien fijj\zich niet gewassen voelt, wijselijk spaart. Stock was te* genover allen de vriendelijkheid en onderdanig heid in persoon. In den derden blanke herkende Ralph Crusoë Campbell, wiens twijfelachtige reputatie langs de geheele rivier en nog veel verder alom bekend was. Hij had den naom niet recht wijs te zijn, en duorvan maakte hij bij herhaling, niet tot zijn nadeel, gebruik. Onder- tusschen waren zijn verstandige vermogens niet zoo gestoord, of hij Icon nog wel deelnemen can een grof spelletje poker. „Een mooi stel!" dacht Ralph. Toen de knarten opnieuw werden gewasschen cn zouden worden rond gegeven, vroeg Ralph kalm: „Wat is de inzet?" „Stuiver het punt," antwoordde Crusoë Camp bell. „Wissel me dan even," zeide hij, een (biljet van vijf dollar op de deken werpend, en terwijl hij zich tot den halfbloed wendde: „Hoe heet jij?" „Philippe Boisvert," klonk het antwoord, niet vrij ven zelfvoldoening. Crusoë Campbell en Philippe schikten een eindje op, en Ralph nam tusschcn hen ploats; zij wierpen tersluiksche blikken op Joe om le zien hoe hij het zou opnemen. Maar deze, nog steeds mopperend, wendde zijn oogen van den pot af, en zei niets. Het spel werd voortgezet. Ralph's uitdaging bleef lot dusverre onbeant woord (Wo.dt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1