„DE EEMLANDER" fSH LKlllHSI BUITENLAND. FEUILLETON. De verborgen vaüei. EERSTE BLAD. Hog eens. Vestigt U te Amersfoort! REGENKLEEDIftlG KIPPENHOUDERS, P. HIEROP, Langestraat 90 22e Jaargang No 29! per post f X.per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17& afzonderlijke nummers C.05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. EIS. Vrijdag 13 Juni 1924 PRI1S DER ADVERTEMTIÈN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb'c- dingen en Licldadighelds-adveitenti2n voor de Helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccLigc bepalingen voor het adverteeren. bene circulaire, bevattende de vooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden. ii. Zoos'fs uit het slot van ons vorig schrij ven bleek, zouden we de vraag onderzoe ken of er middelen aanwezig zijn 0111 voor onze gemeente lot verlaging van belas tingdruk te komen. De in de schoot der gemeentehuishou- ding verborgen elementen welke de posi tie der gemeente beheerschen, zijn te on derscheiden in: de leeningspolitiek, ook die voor de bedrijven, de bedrijfsvoering der productieve en z.g. improductieve be drijven en dc belastingheffing in geheel z'n omvang. Leenen doet men op langer of korter termijn, al naar gelang de objecten dit eischen en onze voogden (Ged. Staten) dit verlangen, er zijn annuïteitsleeningen waarbij rente en aflossingen over zekeren tijd zijn gekapitaliseerd, en ten slotte zijn er kasgejdlceningcn welke zich verschui len in de vlottende schuld. Niet elke leening drukt met haar vollen aflossings- en rentelast op de gewone middelen der gemeente. Integendeel er zijn bedrijven, die hierbij zeer belangrijk helpen, niet alleen omdat zij zich zelve bedruipen, maar zelfs een belangrijk sur plus laten. De totale uitgenomen annuïteitslee ningen leeningsschuld bedroeg op 1 Jan. 1924 f 7.288.500,waarvan recht streeks voor openbare werken van de ge meente, dus scholenbouw, aanleg van we gen enz. f 1.324.206,tegenover de rest staat het kapitaalbezit vastgelegd in dc bedrijven. Niet elk deel in de bedrijven vastgelegd gaat buiten den last der ge wone middelen om, integendeel, sommige openbare diensten, zooals de Reiniging en Ontsmetting zijn als bedrijf georganiseerd, maar komen steeds zeer belangrijke be dragen tekort, evenals het woningbedrijf krotwoningen en volkshuisvesting met annuïteitsleeningen gesticht. Direct tot last van de gewone middelen komen aan rente f 59,113.en aan aflos sing f 131.456.totaal f 190.500. Onder genoemde lèéhingschuld zijn zeer belangrijke op zeer korte t c r m ij n o. a. van 10 Juli 1918 van f 690.061. (groot deel crisisschuld) waarop nu nog een restant rust van f 162.026.en waardoor ook in 1924 de gewone midde len met f 60.000.als aflossing worden gedrukt. Dat dit zoo is, is een gevolg van de destijds gevolgde politiek om hetgeen uit de oorlogswinstbelasting was verkre gen, en feitelijk tot dekking der crisis schuld was bestemd, in de gewone mid delen op te nemen. Een fout die zich nu nog wreekt. Evenwel dit is zeker, indien deze schuld op korten tijd. eenmaal is af gelost dan is er reden om belastingverla ging te verwachten, temeer daar op dit deel ook nu nog ruim acht duizend gulden rente rust. Voor wat de leeningen rechts- s t r e e k s voor de gemeente aangegaan betreft, is van conversie niets te verwach ten, het rentetype gaat niet boven 53j uit, met de leeningen voor 't grondbedrijf staat het anders, en zou er bij een gunsti ge kapitaalmarkt iets te doen zijn, waarbij dan vooral rekening is te houden met koersverlies op de open markt. Met een ander deel van de op denzelf den datum aangegane leening is het heel bijzonder geloopen. Aanvankelijk voor een geheel ander doel opgenomen is deze (f 480.000.aan dc Gasfabriek over gedaan. De exploitatie is daarna met een extra aflossing belast, d.w.z. de verliezeh die hiervan 't gevolg waren, en voorzoo ver reeds geleden, werden uit dit kapitaal bestreden, totdat hieraan een einde is ge maakt en het restant (f 264.000.als bedrijfskapitaal is beschouwd geworden. Een nauwkeurige beschouwing der balan sen van dit bedrijf leert, dat verdere aflos sing gewoon als kapitaalvorming is te be schouwen. Met het vormen van reserves lieett dit bedrijfskapitaal niets te maken, deze worden uit de winst gevormd, voor zoover er door de gemeente voor haar ge wone middelen geen beslag op wordt ge legd. Uit een dezer dagen behandeld voor stel bleek, dat het gas- en clectriciteits- bedrijf een netto winst van f 95.000, over 1923 had gemaakt, alle verplichtin gen, dus inbegrepen de aflossing waar van sprake is, inbegrepen. Indien en voorzoover de gasfabriek op zekere tijdstippen, einde Juni en Decem ber, vrij belangrijke kasmiddelen noodig heeft zou even als dit vroeger voor 't Wo ningbedrijf noodig werd geacht een reke ning-courant kunnen worden geopend. Al dadelijk zou door overschrijving het genoemde restant tot een ander hier niet nader te omschrijven doel kunnen worden aangewend. Voorzoover deze transactie tot cenig nadeeljg rente verschil voor de fabriek zou voeren, ïn.i. een zoo gering verschil dat het niet den mins ten invloed op de exploitatie zou hebben, zou hiermede rekening kunnen worden gehouden. Inmiddels zouden de f 50000. welke nu de exploitatie drukken, en naar ik meen de eerste vijt jaar in de gewone middelen niet kunnen worden gemist, kunnen worden aangewend tot belasting verlaging. Het befaamde Art. 6a uit de verordening op het technisch beheer is reeds op zoo verschillende wijze bevrucht dat hierop wei een wég zal zijn te vinden. Ik ben me zeer wel bewust dat een en ander in strengen zin genomen ingaat te gen het beginsel „belasting naar draag kracht" maar zoolang d e I e r 11 g- g a 11 g van h e t belastbaar i n l< 0 mé n niet tot staan is g e- k 0 111 e n zal aan dit principe ccnige concessie moeten worden gedaan. Een andere verontschuldiging is dat geenc der hierbij betrokken partijen, gasfabriek, ge meente-huishouding, gasconsumcnt in slechter conditie behoef! te komen, en er zonder moeite althans voor eenige jaren (tot 1929) een vrij belangrijk kapitaal vrij komt. De hiergenoemde bedragen, hoe schamper men zich ook over cijfers en cijferreeksen soms moge uitlaten, zouden te zamen reeds 1/10 belasting verlaging kunnen geven, indien er niet zooals korte lings bleek ter ontlasting van de vlot tende schuld een leening van f 250.000.was aangegaan. Wei is hiermede de rentelast niet verzwaar d, gelet op de disconto-koers, die ongeveer gelijk is ge bleven, maar de aflossingsiast is daardoor weder toegenomen. Onder dit voorbehoud moge een en ander woiden aanvaard. Een volgend artikel over bedrijfsvoe ring en wat er bij behoort. J. HOFLAND Sr. d ames-m a xtels in prima Gabardine. 32.50 27.50 22.50 dames-mantels in Covoroont-Gabar- Hine 12.50 7.50 SVieisjesmantels en Cêpes PRIMA LODES DAMESMANTELS 25.- ZIJDE POPELINE Dames-Reismantel Damss-Mode Huis 16 18 Langostraat. „l'Hirondaile Amersfoort. imiiiiimiiii PIANO'S te huur voor korten of langen termijn, ook met reclit van koop. Vraagt eeno inlichtingen. voor GAAS en ander IJZERWERK is maar één adres VOLKENBOND. DE RAAD VAN DEN VOLKENBOND. Londen, 12 Juni. (V. D.) De gisteren in de zitting van den Raad van den Volkenbond geuite voldoening over het afvoeren van de agenda van de kwesties betreffende Danzig vindt weerklank in de bladen. De Spaunschc vertegenwoordigers deelden mede, dat het dreigende geschil tusschen Polen cn dc Vrijstad door gezamenlijk overleg is op gelost. Voor den eersten keer sinds de Volken bond werd opgericht, behoefde de Raad zich niet bezig te houden met het vraagstuk-Danzig. De Raad besloot tot de volgende zitting uit te stellen de bespreking van den brief der Duit- sche regcering, waorin den Volkenbond wordt verzocht den datum vast te stellen, waarop de Fransche troepen het Sanrgebied zullen ontrui men en zullen worden vervangen door dc plaat selijke gendarmerie. Voldoening werd te kennen gegeven over dc regeeringscommissie voor het Saargebied, welke sinds de vorige zitting van den Raad de plaat selijke gendarmerie heeft versterkt met 200 man boven het oorspronkelijk vastgestelde aantal. Op voorstel vnn lord Parmoor, den Britschen vertegenwoordiger, werd het rapport betreffen de den handel in blanke slavinnen, aang'enomcn met een aantal resoluties, ontworpen ter verge makkelijking van de taak van de commissie, welke zich met deze kwestie bezig houdt. Parmoor bracht eveneens rapport uit over dc resultaten van het optreden van den Volken bond inzake de steunvcrleening aan de honger lijdende bevolking in Albanië. Neg driehonderd duizend pond is noodig voor de voorziening in de onmiddellijke behoeften. Een resolutie werd aangenomen, waarin wordt aangedrongen op voortgezetten steun. G e n v e, 12 Juni. (B. 'f. A.) De laad van den Volkenbond heeft het rapport van dc economische commissie aanvaard betreffende de besluiten, waartoe de deskundigen gekomen zijn, die belast waren met het onderzoek van de oneerlijke concurrentie. Guani heeft een uiteenzetting gegeven van den financicelen toestand van den Volkenbond, die op het punt is bijzonder bevredigend te worden. De raad hield zich vervolgens bezig met het vraagstuk van de uitgewekenen. HET INTERNATIONAAL ARBEIDSBUREAU. De kwestie van do verlenging van den arbeidstijd. Genève, 12 Juni. (B. T. A.) In den rand van beheer van het internationaal arbeidsbu reau heeft Thomas met leedwezen gewaagd an dc gevolgen, die dc verlenging van den werktijd in Duitschland heeft uitgeoefend op de internationale sociale politiek in Europa. De vertegenwoordiger van de Duitsche arbeiders verklaarde, dat de maatregel slechts van tijde- lijken aard was. Aon dc Duitsche afvaardiging zal Maandag verzocht worden zich duidelijk uit te spreken. DUITSCHLAND. DE UITVOERING VAN 'T VERDRAG VAN VERSAILLES. B e r I ij n, 12 Juni. (N. T. A. Draadloos) Ter uitvoering van 't verdrag van Versailles heeft Duitschland sinds 31 Dec. 1923 ongeveer 4ÓO milliocn goudmnrk betaald. DE OVEREENKOMSTEN MET DE MICUM. Dusscldorp, 12 Juni. (W. B.) De be sprekingen met dc Micum hebben vandaag geen resultaat opgeleverd. Zij worden Zondagoch tend voortgezet. Dusseldor p, 1 2 J u n i. (B. T. A.) Bij de bespreking van de overeenkomsten niet do Mi cum hebben de Duitsche industrieelcn dc moei lijkheden uiteengezet, waarin zij door de lasten dezer overeenkomsten en de mijnwerkersstoking gebracht zijn. Zij hebben gevraagd, of de Fran sche en Belgische regeeringen bereid zouden zijn de vcrcischte bedrogen voor dc betaling der vergoedingslevcrnnties voor te schieten, of wel daartoe de gelden aan te wijzen trit de wnarborgkos. Voorts hebben zij verklaard, dat zij alleen door konden goon met gratis leveren, als de bezettingsoverheid zou erkennen, dat de leveringen met terugwerkende kracht tot 15 April, geschieden volgens het plan der deskun digen. Daarmee stelden zij de overeenkomst van 15 April weer op losse schroeven. Dc Micum heeft dc Duitscho voorstellen van de hond ge wezen, waarop dc industrieelcn besloten hebben zich te Berlijn met de regeering in verbinding te stellen. Zondag komt men weer te Dusscl dorp bijeen. DE WEGGEVOERDE GEVANGENEN UIT HET BEZETTE GEBIED. B c r 1 ij n, 12 Juni. (W. B.) De al sinds longen tijd loopende onderhandelingen over het lot van dc gevangenen uit het Rijnland cn het Roerbekken, die naar Frankrijk weggevoerd zijn, hebben voorloopig tot het resultaat geleid, dat de gevangenen naar het bezette gebied zul len worden teruggebracht, waar zij echter nog opgesloten blijven. Tegelijkertijd zuilen zes Franschen, die wegens politieke delicten ver oordeeld zijn, uit de Duitsche gevangenissen ontslagen worden. DE SOC.-DEM. PARTIJDAG. Op den soc.-dem. partijdag te Berlijn is Donderdag een brief der Fianschc soc.- dem. partij voorgelezen, waarin zij zich ver ontschuldigt voor het niet zenden vart verte genwoordigers met het oog op den politieleen toestond in Frankrijk. IN FINANCIEELE MOEILIJKHEDEN. Frankfort a. d. Main, 1 2 Juni. (W. B.) Volgens dc Fr. Ztg. is de Stuttgorter bank- firma Fritz Becker cn Co. dezer dagen in be talingsmoeilijkheden geraakt. B e r 1 ij n 12 Juni. (N. T. A. Draadloos). De Deutsch-Niederlandische Bank te Dusscl dorp is op eigen verzoek onder hondelstoezicht gesteld. HET CONFLICT BIJ DE SPOORWEGEN. De verschillende spoorwegorganisaties had den hoor vertegenwoordigers bij dc gistermid dag gehouden besprekingen met het rijksver- keers-ministerie, naor Wolff meldt, opdracht gegeven, van den cisch tot verhooging der loonen met 30 slechts onder zekere voor waarden of te wijken. EEN MIJNONGELUK. Breslou, 12 Juni. (W. B.) In de schacht Egmont van de SchlAischc Kohlen-und Koks- werke tc Gottcnsberg zijn gisteren zeven mijn werkers door een uitstrooming van koolzuur gedood. Dertig anderen konden tijdig worden gered FRANKRIJK. DE POLITIEKE CRISIS. Dc kwestie van Millcrand's opvolgcr- P ar ijs, 12 Juni. (Hovas). Een delegatie van het kartel der linkerzijde onder leiding van Hcrriot en Briand heeft aan Painlcvó gevraagd zijn candidatuur in te trekken, opdat men een onderen enndidaot zou kunnen vinden buiten de voorzitter van Kamer cn Senaat om, die alle republikeinschc Stemmen op zich zou kunnen verecnigcn. De sociolistische groep heeft no- mclijk geweigerd op Doumcrgue te stemmen. De groepen von*'t kartel der linkerzijde heb ben eveneens een delegatie gezonden naar Dou mcrgue om hem tc vragen of hij zijn condida- tuur wilde intrekken ten gunste van Poinlevé. Doumergue antwoordde, dat hij geen condidaat was geweest op de voorvergadering, zoodot hij ook geen candidatuur kon intrekken. Hij voegde er aan toe, dot in geval van een reactionnoiro candidatuur hij, indien hij in de minderheid zou zijn, zich zou terugtrekken ten gunste van den republikein- schen condidaat, die de mccsto stemmen zou krijgen. P a r ij s, 12 Juni. (B. T. A.) Poinlevé ver klaarde zich bcicid op het congres zijn candi datuur terug te nemen, als Doumcrgue wilde bukken voor de aanwijzing van een derden re- publikcinschen condidaat. Doumergue hond- haofde zijn stondpunt. Dientengevolge besloot het kartel der linkerzijde dc cond:datuur-Pain- levé te handhaven. P a r ij s, 12 Juni. (B. T. A) Op dc vóór vergadering der linkerzijde voor het congres zijn 300 stemmen op Painlcvó uitgebracht cn 149 op Doumcrgue, terwijl er 19 blanco-bil jetten woren. Vóór "dc zitting had Doumergue zijn vrienden verzocht Item geen condidaat te stellen. P a r ij s, 12 Juni. (Havos). De leiders von de groepen der linkerzijde van Senaat cn Ka mer hebben alle aangeslotenen bijeengeroepen tot een nlgemccne bijeenkomst te Versailles morgenmiddag om half twee. DE VERZEKERING VAN PASSAGIERS. P a r ij s, 12 Juni. (B. T. A.) De sub-com missie van de internationolo zcevaorrcomnussië, waoroan het onderzoek was opgedragen van het vraagstuk der verplichte verzekering van passagiers, heeft het verslag gocdgcTccurd tot voorbereiding van een voorloopig ontwerp voor ccn internationale overeenkomst. ENGELAND. HET AANSTAANDE ONDERHOUD TUSSCHEN MACDONALD EN HERRIOT. Dc Evening Standard verneemt, volgens den Britschen drnndloozcn dienst, dat in diploma tieke kringen wordt verwacht, dat Hcrriot op 20 Juni te Londen zal aankomen, om een on derhoud te hebben met Mocdonald. Londen, 13 Juni. (V. D.) Gemeld wordt, dat do o.s. Fransche premier Herriot Donder dag naar Londen zal komen tot het houden van besprekingen met Ramsay Macdonald. DO ONDERHANDELINGEN MET DE RUSSEN. Dc Russische schuld van vóór den oorlog. In het departement van buitcnnndsche zaken heeft gisteren een bijeenkomst plaats gehad van vertegenwoordigers van Britsche houders van Russische staatsstukken en vertegenwoordigers der sovjetdelegatic. Besproken werd het vraag stuk van de Russische schuld van vóór den oor log. DE SPOORWEGSTAKING TE LONDEN. Draadloos wordt d.d. 12 Juni uit Londen ge meld: Het ultimatum van de maatschappijen der ondergrondsche spoorwegen, waarin zij de sta kers waarschuwen, dat, als zij morgen het werk -.V door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRINO - 45 „Dat ben ik juist door die kennis geworden," verklaarde Stack haastig. ,.lk ken dc niijn- bouwwereld van onder tot boven. Ik heb voor advocaat gestudeerd. Ik kan u zeker van dienst zijn." „Dank je wel!" zeide Ralph ijzig. „Ik zoek mijn gezelschap liever zelf uit." „Als mij iets overkomt, draagt u daarvoor de verantwoording," jankte Stack. „U vvilt me dus niet met u meenemen?" „Neen!" zeide Ralph op een toon, die den ander duidelijk bewees, dot er aan dat besluit niets te veranderen viel. „Maar wat moet ik dan doen, en hoe zal dat met mc afloopen!" kreet Stuck. „Als u don niet tarnen met mij wilt reizen, zegt u mij dan ten minste waar u heen gaat; als het mij dan gelukt hun te ontsnappen, kan ik trachten u te be reiken. Dat kunt u mij niet weigeren het zou onmenschelijk zijn!" Ralph's glimlach bleef in het donker voor Stack onzichtbaar. „Het is mogelijk, dat hij zich nóg verbeeldt, dat ik dwaas genoeg zal zijn om mijn geheim prijs te geven," docht hij. „Als dat zoo is nu, dan des te beter/' Op onverschilligen toon antwoordde hij: „Daarte gen heb ik geen bezwaar. Maar ik kan er niet -oor instaan, dat je ons daar welkom zult zijn." „In ieder geval ben ik dan niet in het gezel schap van moordenaars," klaagde Stack. ,Je moet ongeveer vijf en twintig mijlen de Stanley op, gerekend van de groote vertak king „Dus u heeft zooeven in ons kamp de waar heid gesproken?" vroeg Stack met naïve ver bazing. „Ik had geen redenen, om dat niet te doen," zeide Ralph kalm. „Ze weten toch wel, dat ik niet bang voor hen ben." Het scheen hem wenschelijk eenige bijzondere aanduidingen te geven teneinde zijn verhaal waarschijnlijker to maken. „Je gaat don een zijriviertje in, dat uit mondt aan den rechterkant van de Stanley, en volgt het zoover je kunt stroomafwaarts, bijna tot waar het van de heuvels neer komt. Daar vind je ons kamp." „Maar hoe kan ik weten of ik de goede zij rivier voor mij heb?" vroeg Stack nog. „De mond is te herkennen aan twee denne- boomen die er overheen liggen, een aan iedcren kant hun toppen raken elkaar bijna in het midden in het water," lichtte Ralph bereidwil lig in. „Mijn vriend en ik noemen het de A- rivier." „Neem me nu met u mee," begon Stack weer van voren af aan. „Ik zal u van dienst kunnen zijn." ,4>chei uit! Ik denk er niet aan!" zei Ralph on geduldig. „U zou goed doen, mij met u mee te nemen," hield Stack vol. Een onbeschrijflijke klank van sluwe dreiging klonk er door zijn gejammer. „Nu ik weet waar u heen gaat, kon ik het, in weerwil van mijzelf, misschien loslaten, als zij het met geweld uit mij trachten te krijgen." Dat was Ralph te veel. Hij sprong overeind. „Jij valsche gluiperd!" schreeuwde hij. „Maak dat je hier vandaan komt voor ik je een onge luk aandoe." Stack wachtte de uitvoering van dit dreige ment niet af, maar ve:dwecn ijlings in de duis ternis. In den loop van dc drie dagen die nu volgden, waren de twee booten om beurten voor. Ralph voer verscheidene uren langer per dag, doch de anderen kwamen veel sneller vooruit. Tel kens wanneer zij elkaar voorbij voeren, weiden er eenige hall-gemeende hatelijkheden gewis seld, en dat het niet tot een gevecht kwam, was alleen te danken aan Ralph's onverander- lijken, stalen glimlach. Ralph wilde tot eiken prijs den indruk geven, dat hij de heele ge schiedenis als een grap beschouwde. Joe brand de van verlangen naar een flinke kloppartij, maar Ralph's glimlach bracht hem telkens van zijn stuk. Stock nam aan deze spiegelgevechten nooit deel. Hij zat met wezenlooze blikken af getrokken voor zich heen tc staren, zijn knoke- lige handen om de dolbooTden geklauwd. Wan neer hij zich verbeeldde, dat Ralph's blikken op hem rustten, deed hij zijn best om lijdend cn smcekend te kijken, waarbij hij er echter slechts zeer ten decle in slaagde, zijn haatge voelens te verbergen. Joe Mixer's bagage be vatte onder andere waardevolle utensiliën ook een aantal flesschen, hetgeen bleek uit het veel vuldig dubbelslaan van de tongen van het ge zelschap, dot van hun inhoud profiteerde. Tegen het eind van den derden dog waren zij al een flink stuk de Rijst-rivier af. Door voort te pagaaien tot het bijna donker geworden was, slaagde Ralph or in, een afstand van drie mijlen tusschen zijn kamp cn dat der anderen te brengen. Hij was van plan slechts vier uur rust te nemen, en dan weer verder te gaan. Naar zijn berekening bevond hij zich nog maar enkele uren van dc groote splitsing der Stanley, en het welslagen zijner plannen hing er voor een groot deel van af, of hij daar het eerste kon zijn. Hij was voornemens zich daar in de buurt op den oever verdekt op te stellen, om zich te vergewissen of de anderen de Stanley opgingen, dan wel hun reis stroomopwaarts voortzetten zouden. In geval zij zich door zijn verhaal niet van de wijs hadden laten brengen, cn den hoofdstroom bleven volgen, zou hij nog een wanhoopspoging moeten doen. De maan was nu bijna weer vol, en hij kon er' zeker van zijn, den weg door haar verlicht te vinden tot het daagde. Ralph koos voor het opslaan van zijn tent een open plek tusschen de wilgen, die hier in dichte rijen den oever omzoomden. Hij sleepte zijn boot hoog tegen de steenen, en bond hoar vast aan een der stronken. Haastig bereidde hij zijn avondeten cn legde zich ter ruste. En toen hij lag te wachten, dat de slaap hem de oogen zou sluiten, kwam weer dot voorgevoel over hem, dat waarschuwde voor dreigend ge vaar. Later herinnerde hij het zich pas; toen was hij te uitgeput van vermoeienis, dan dot de vage onrust den strijd kon volhouden tegen den nevel van slaap, die over zijn geest steeds dichter zich spreidde en die ook het geluid van de stem in z'n binnenste dempte. Weldra was hij zich van niets meer bewust. Door een plotseling aangeheven dronkemans- gebrul werd hij onmiddellijk wakker het scheen hem althans toe, dat het dadelijk was. Op hetzelfde oogenblik stortte zijn tent boven zijn hoofd in elkaar. Toen hij er in geslaagd was, zich te bevrijden uit de verwarde wassa dekens, touw en zeildoek, zag hij bij het matte licht op de plek, waar zijn vuur had gebrand vier gestalten rond waggelen, die zijn eigen dommen links cn rechts wegschopten, en ver- nielden, wot zij in redelooze dronkenschap maar konden. Een vreesclijkc woede maakte zich van hem meester „Vervloekte lafaards die jullie bent!" bul derde hij. Op het geluid van zijn stem, trachten zij zich allen tegelijkertijd uit de voeten te maken, maar Ralph zette hen niet na: stil trok hij zich onder de wilgen terug, en wachtte zijn beurt af, terwijl hkij door de taken gluurde. Zij zochten hem blijkbaar, struikelend over de boomwortels, ra- De volgende twee of drie minuten veranderde het tafereel zoo snel en zoo verwarrend, dot het wel een nachtmerrie scheen. Ralph zag een paf ferig' figuur zich zwaaiend Jungs den oeverrond bewegen, zich scherp aïteekenenó in het maan licht. Hij stormde er op toe, hief den arm op, en liet hem neerkomen op een. kaak, met een wilde voldoening bij het geluid von den slag. Hij wou hem nog een tweeden toedienen, maar Joe stond er niet meer. Hij log ols ccn zak aan den voet van den oever. Op hetzelfde oogenblik hoorde Ralph een gedruisch achter zich; met een ruk wendde hij zich om, cn deed daarmee een slag, die op zijn hoofd gemunt was, terecht komen op zijn schouder. Hij greep dengene die dezen toebracht, om het middel, lichtte hem van den grond, en slingerde hem Joe achterna. Het was Crusoë Campbell. Een derde gestalte zocht sluipend weg te komen naar den water kant zonder op hulp te wachten. Ralph stond, in de asch van zijn vuur, snel edemenc^ en rond zich blikkend als een leeuw, of nog een tegenstander zou dttrven opdagen. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1