F.H.Lomans BUITENLAND. FEUILLETON. „DE EEMLANDER" BSSLM UIRECHTSCHESTR L'IIIQNOELLE 18-18 LANOESÏRAAT voor Meisjes en Dames Lunchroom Princesse. De verborgen vallei. 22e Jaargang No 293 AB0NHÉMENTSPRI1S f"3 ,7' loort 2.10, idem lianco per post f3.—. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.176, afzondctlijke nummers CD5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. ARNHEMSOJE POORTWAL2A. POSTREKENING H'. 47910. TEL.INT.5I3. Maandag 16 Juni 1924 P1I1I5 DER AOVERTEHT!EH r. tab^ffv» c- bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adveitentiên voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen Toor het adverteeren. Ecne circulaire, bevattende de vooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE SOC.-DEM. PARTIJDAG. Berlijn, 14 Juni. (W. B.) De soc.-dem. partijdag heeff een resolutie aangenomen, waar in het lidmaatschap der Intern. Arbeitcrhilfe on- vereenLgbaar wordt genoemd me^ dat der soc.- dem. partij. B e r 1 ij n, 14 Juni. (N. T. A. Draadloos.) Op den socialistischen partijdag te Berlijn is met groote meerderheid dc door de rijksdagfraclie gevolgde politiek goedgekeurd en daarmee is ook de mogelijkheid voor een coalitievorming geopend. UIT HET BEZETTE GEBIED. Terugkeer van verbonnencn. Koblenz, 14 Juni. (B. T. A.) De Rijn landcommissie onderzoekt stelselmtaig elk spe ciaal geval van de ballingen, die verlof vragen om naar het bezette gebied in de Belgische zóne terug te keeren. Aan 1575 hunner is dit reeds toegestaan. Koblenz, 14 Juni. (\V. B.) Ter gelegen heid van dc opening der Mittelrheinische In- dustrie-Ausstellung is het besluit tot verban ning van een aantal industrieelen, alsmede van den Oberprasident der Rijnprovincie en den regeeringspresident te Koblenz, ingetrokken. DE MICUMVERDRAGEN. Dusseldorf, 15 Juni. (B. T A.). Dc overeenkomsten met de Micum zijn voor twee weken verlengd. HET „REPUBLIKEINSCHE" DUITSCHLAND. Een défilé voor don Kroonprins. Te Potsdam is Zaterdag, naar aan dc N R. Cl. wordt geseind in den Lustgartcn het monument onthuld ter nagedachtenis van dc 8000 in den oorlog gesneuvelde officieren cn manschappen van het eerste garderegiment. Voor de plechtigheid hield majoor graaf Eulenburg, de laatste bevelhebber, een rede op de binnenplaats van de kazerne van het regi ment. Vervolgens trok men in optocht door de zkart wit roode vlaggen versierde straten naar den Lustgartcn. Hej muziekcorps en een com pagnie van de rijksweer openden den stoet. Nu de onthulling van het monument, dat °on de stad Potsdam wordt aangeboden, defileerden de gewezen officieren cn manschappen van hrt gnr- dccegimcnt mef de aanwezige compagnie van de rijksweer voorbij den kroonprins, die in uni form de onthulling had bijg'ewoond. prins Eiteï Friewrich cn een aantal generaals. Hoewel zulks verboden was, namen tal van officieren in uni form aan de plechtigheid deel. Ook een aantal leden van de volksche organisaties, die de uni form van Hitier droegen, waren tegenwoordig, 's Middags is m den Lustgaiten een parade ge houden, waaraan weer dc kroonprins cn zijn broeder hebben deelgenomen. De rust werd nergens gestoord. De politie arresteerde een paar verdachte personen. DE COMMUNISTISCHE BEWEGING. Een oproeping om le demon- strecren. B e r 1 ij n, 14 Juni. (W. B.) De communisti sche bladen noodigen de Berlijnsche arbeiders uit om Zondag te demon,streeren voor de slacht offers der revolutie. De politie heeft order, samenscholingen onder alle omstandigheden cn met alle middelen te be letten. DE ARBEIDSCONFLICTEN. H a 11 e, 14 Juni. (W. B.) Het „Kali werk Aschersleben" heeft het bed 'jf stopgezet. Het personeel is ontslagen. ARRESTATIE VAN VALSCHE MUNTERS. Ludwigshafcn, 14 Juni. (W. B.) We gens het in omloop brengen van valschc regie- francs heeft de Fransche cvimineeje politie in de Palts c.a. 100 personen gearresteerd. TREINBOTSING OP HET POTSDAMMER STATION. Zaterdagmorgen heeft, naar een telegram reeds meldde op het Potsdammer station te Berlijn een botsing plaats gehad tus- schen een vertrek kenden trein en een trein, die buiten het station stond tc wachten. Enkele wa gons werden gedeeltelijk in ekaar geschoven en vielen om. De reddingsbrigade cn de brandweer snelden terstond te hup om de gewonden, die vrij talrijk waren, de eerste hulp te verleenen en naar de ziekenhuizen over te brengen. Gebleken is, dat door een verkeerde volgorde bij het stellen van de signalen der personen trein uif Maagdenburg op een stilstaanden voorstadtroin inliep, zoodot enkele wagens in elkander schoven. Er zijn 2 dooden, 16 zwoor- cn 20 of meer licht gewonden. Ofschoon het ongeval ongeveer 500 Meter van een der gTootste stations poats hod, duurde het 20 minuten eer de eerste technische en medische hulp kon worden verleend. De beambte aan wiens nalatigheid waarschijn lijk het ongeluk te wijten is, werd in hechtenis genomen. FRANKRIJK. DE KABINETSCRISIS. Herriot kabinetsformateur. P o r ij s, 14 Juni. (Havas.) Herriot heeft de opdracht om een nieuw kabinet te vormen aanvnurd. Besprekingen van Doumergue. P a r ij s, 14 Juni. (Havas.) President Dou mergue heeft vanochtend met Bienvenu Martin en PainJevé besprekingen gehouden over de samenstelling van het kabinet. Om kwart voor twaalf heeft hij Herriot ontvangen. Hun onder houd duurde een half uur. Bij het verlaten van het Elysec heeft Herriot gezegd, dot hij de opdracht om een kabinet te vormen, aan vaardde. Hij hoopte vanavond daarmee ge reed te komen en zou dan Dinsdag de ministc- rieele verklaring voorlezen na de boodschap van Doumergue. Herriot heeft voorts gezegd, dat hij den 21sten dezer naar Londen hoopte te vertrekken om er Zondag met MacDonald tc praten. De nieuwe ministers. P a r ij s, 14 Juni. (Havas). Nader wordt ge meld, dot het nieuwe Fransche ministerie offi cieel is samengesteld Herriot, premier cn buitonlondsche zaken. Rcnc Renoult, justitie. Generaal Noliet, oorlog. Chautemps, binnenlandsche zaken. Clementel, financiën. Dumcsnil, marine. Raynaldy, handel. Pcytral, openbare werken. Dalbiez, bevrijde gebieden. Bovier Lapierrc, pensioenen. Justin Godart arbeid cn openbare gezondheid. Francois Albert, openbaar onderwijs. Dalodier, koloniën. Qucuille, landbouw. Het program van het kabinet- Herriot. P a r ij s, 15 Juni. (Havas). De keus van generaa' NoHct tot minister van oorlog wordt als een der allerbeste beschouwd in verband met dc houding tegenover Duitschland en be wijst dat Herriot zich vooral bezig houdt met de veiligheid van Frankrijk. De linkerzijde besloot om toenadering te zoe ken tot de Duitsche democratische elementen, zonder echter over te gaan tot concessies, die de rechten of de veiligheid van Frankrijk zou den kunnen aantasten. Herriot verklaarde aan de Matin, dat hij te genover Duitschland een verzoeningsgezinde politiek zal voeren en alles zal doen om de jonge democratie te helpen, maar dat hij on verbiddelijk gestreng zal optreden tegen Duit sche reactie en het Duitsche nationalisme. Her riot wil strijden voor de rechten der democratie der gcheele wereld en niet alleen voor Frankrijk. In het algemeen betoont zich de pers zeer ingenomen met het ministerie-Hei riot, vooral met' de benoeming van generaal Noliet tot mi nister van oorlog. Alle bladen geven het wachtwoord En nu aan den arbeid ENGELAND. DE HERVATTING DER PARLEMENTS- ZITT1NG. Londen, 14 Juni (N. T. A. draadloos). De premier heeft heden zijn vacantie te Lossie mouth beëindigd en zal, naar verwacht wordt, hedenmiddag uit Schotland naar Londen vertrok ken. Waarschijnlijk houdt hij morgen een bij- PIANO'S ORGELS te huur voor korten of langen termijn, ook met recht van koop. Vraagt eens inlichtingen. Groote Sorteering staande Schemerlampen Utreclitscliestraat !5 Telef. 483 DAMES-RtiOD£-HUgS Amersfoort Groole Prijsvermindaiing HQEQEN Ei! MMilElS lie Ragen Kleeding Utrechtschestrnat 49, Tel. 310. SOEP, VLEESCH, (naar kouze.) AARDAPPELEN EN GROENTEN EN DESSERT. PER ABONNEMENT f 1.25, eenkomst met verschillende zijner collega's voor een bespreking van de parlementaire aangele genheden van de volgende week cn een be langrijker zaak komt misschien ook aan de or de indien, zooals verwacht wordt, een regeling wordt getroffen voor een ontmoeting njet den nieuwen Franschen premier in de eoistvolgende dagen. Het parlement, dat .Maandag weder bijeen komt, zal zich Dinsdag cn Woensdag bezig houden met zaken van groot rijksbelang, daar op deze dagen het ini^lft'loofde debat over de voorkeursvoor'Stellen, die aangenomen zijn op de economische rijksconferentic in den herfst van verleden jaar wordt gehouden. Tien moties, waarbij het Huis wordt uiige- noodigd de voorstellen te bekrachtigen, zijn door Baldwin ingediend en dc stemming hier over heeft Woensdagavond na het eindigen van het debat plaats. Zij handelen over het voor keurtarief op gedroogde vruchten, tabak, wijn, suiker, geconserveerde vruchten, honig, vruch tensappen, visch in blik en versche appelen. In sommige gevallen wordt voorgesteld deze pro ducten uit de dominions en ox'erzeesche kolo niën geheel vrij van rechten te stellen, in an dere om de bestaande voorkeur uit te breiden en in weer andere om dc voorkeur te verwe zenlijken door een nieuwe recht te heffen van goederen van vreemden oorsprong met vrijer, invoer van voortbrengselen uit het rijk. De regeering heeft doen weten, dot zij dc be slissing inzake deze moties overlaat aan oen vrije stemming- van hel Lagerhuis, maar dc le den van de arbeiderspartij zullen vermoedelijk de gedragslijn volgen aangegeven- door de mi nisters, die, naar men verneemt, tot de con clusie zijn geïcomcn, dat zij de voorstellen vun hun voorgangers tot steun van de moties niet kunnen onderschrijven. DE IERSCHE GRENS COMMISSIE. Londen, 15 Juni (N. T. A.-draadloos). Wij vernemen uil Kaapstad, dot dc rechter bij het hooggerechtshof van Zuid-Afrika, mr. Soe- thom, die benoemd is tot voorzitter van <le Ierschc grcnscommissie. Zaterdag naar Engeland is vertrokken. ITALIË. DB MOORD OP MATTEOTI. Rome, 14 Juni. (B. T. A.) Funsy, onder staatssecretaris van binnenlandsche zaken en ondcr-commissoris der luchtvaart en Ccsnr Rossy, chef van het persbureau van den minis ter-president en lid van het quadcumviroat der fascistische partij, hebben hun ontslag geno men, daar zij zich willen verdedigen omdaf hun naom zijdelings werd genoemd' in een bijeen komst door de oppositie gehouden naar aan leiding van den moord op Matteoli. Het lijk van Matteotti is Vrijdagavond doo> twee jongens in een bosch gevonden. Het lichaam droeg de sporen van niet minder don 22 revolver-scholen cn 6 messteken. Matteotti schijnt overigens nog voor zijn vermoording zwoor mishandeld te zijn. Een oog wos hem uitgeslag'cn. In verband met den aanslag zijn tc Rome ver schillende personen in hechtenis genomen o.a. Filiccelli, directeur van het nieuwe dagblad Corricre Itnliano, dat als officieel orgaan von de organisaties der. fascistische partij bekend staat. De vergadering von Vrijdag van de Ito- liaansche Kamer werd door de oppositie niet bijgewoond. Wel aanwezig waren echter de onn- hangers van Giolitti. De voorzitter verklaarde 'bij de opening, dot de moerd op den afgevaar digde Matteotti een misdaad was, die de hcele kamer diende tc vcroordeelen. Staande hoorden alle aanwezigen deze woorden aan. De fascist Gdandi verklaarde, dat zijn partij niet verant woordelijk voor deze misdaad wcnschte te wor den gesteld. De partij zal haar plicht doen cn de moordenaars helpen ontmaskeren. Tevens zal hij echter beletten, dot de oppositie uit deze misdaad munt slaat. De blinde afgevaardigde Delcroix sprak de hoop uit, dat Matteotti het laatste slachtoffer van den broedertwist zal zijn, Mussolini, die vervolgens het woord nam, veroordeelde de misdaad in scherpe woorden. De regeering, zeide hij, heeft hoor plicht ge- doan. Binnen 24 uur zijn de 5 personen, die het complot tegen Matteotti hadden gesmeed ontdekt. Drie hunner zijn reeds gearresteerd. De misdadige!s zullen hun gerechte straf niet ontloopcn HONGARIJE. ENORME ORKAAN BOVEN BOEDAPEST. Talrijke dooden. Boedapest, 14 Juni. (V. D.) In den nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft boven Boedapest een storm gewoed gepaard gaande met een hevig onweder. Groote schade werd aangericht. Twaalf uur later volgde een orkaan von ongekende hevigheid. Het onweder woedde als nimmer tevoren, hagel en regen stroomden onafgebroken neder. Talrijke personen werden gedood, velen gewónd. Hun aantal is nog niet vast te stellen. Een geheele reeks dorpen werd verwoest. De daken vielen van de huizen, hoo rnen werden ontworteld, telegroafpnlen vielen om. Aan den oogst is enorme schade aange licht. RUSLAND TER DOOD VEROORDEELD. Londen, 15 Juni. (N. T. A. Draadloos). Men verneemt uit Moskou, dat het beroep van vijf ambtenaren voor het hooggerechtshof te Leningrad, die kort geleden ter dood veroor deeld zijn wegens omkoepbarrheid, is verwor pen. De executie is reeds uitgevoerd. Terzelf- d er tijd is het over 12 anderen uitgesproken von nis teruggebracht tot tien jaar gevangenisstraf. EEN GEWELDIGE ORKAAN. Acht dorpen verwoest. Londen, 15 Juni. (N. T. A. Draadloos). Uit Moskou wordt bericht over een geweldige orkaan, die Woensdagnacht boven centraal Rus land heeft gewoed en acht dorpen uit het Wla- dimir-district totaal heeft verwoest. Uit Tibus in de Kauknsus, Witebsk," Wit-Rus- land, komen berichten over aunzienlijke sch ïdc. GRIEKENLAND. EEN MOTIE VAN VERTROUWEN IN DE REGEERING. Athene, 14 Juni. (B. T. A.) Na een leven** dig debat, dat den geheelen nacht heeft ge duurd, heeft de nationale vergadering met 190 tegen 121 stemmen een motie van vertrouwen in de regeering aangenomen. PERZIE. TERUGKOMST VAN DEN SJAH VEÏtZOCHT, Londen. 15 Juni. (N. T. A. üraodloos)* Uit Teheran vvordt gemeld, dat 40 godsdien stige leiders cn anderen don Sjah telegrafisch verzochten zoo spoedig mogelijk naar Perzie terug te keeren. JAPAN. HET DANSEN TE TOKIO VERBODEN. Londen, 15 Juni. (N. T. A. Draadloos). Men seint uit Tokio, dat de Japonsche politie het dansen op publieke plaatsen verbiedt c p grond van de zedenwetten, inaar dat dit verbod in werkelijkheid tot oorzaak heeft het incident in hel Imperial Hotel, toen Japanners de balzaal binnendrongen en de Amerikanen noopten heen te gaan. VEREENIGDE STATEN. DP. NIEUWE IMMIGRATIE-WET. L o nd e n, 14 Juli i. (V. D.) Dc Amerikaan- schc consulaten in Europa hebben alle instructie ontvangen tot 15 Juli geen visa meer aan immi granten tc verstrekken. Te Southampton zullen geen immigratie-certificaten voor de Vcreenigde Staten worden verstrekt voor T Juli GENERAAL PERSHING NAAR FRANKRIJK. N e w-Y ork, 1 0 J u n i. (N. T. A. Draadloos), Generaal Pershing is naar Frankrijk vertrok ken met de commissie voor het ontwerpen van plannen tot het oprichten van gcdenkteckens voor dc Amerikanen. die in den oorlog zijn ge vallen. MEXICO. MOEILIJKHEDEN MET DEN ENGELSCHEN ZAAKGELASTIGDE. Londen, 1 4 J u n i. (R.) Commings, de ver tegenwoordiger van Engeland te Mexico, heeft het misnoegen opgewekt van de regeering- Obregon bij dc uitoefening van zijn werkzaam heden ter bescherming van de Britsche belan gen en werd met uitzetting bedreigd. Commings verblijft in het gezantschapsgebouw. Londen, 15 Juni. (R.) Volgens berichten uit Mexico City heeft het Mcxicannschc depar tement van buitenlandschc zaken een verkla ring afgelegd, waarin dc Britsche vertegenwoor diger Cummings cr van wordt beschuldigd op zettelijk onware verslagen nun zijn regeering tc hebben opgezonden in verband met plaat selijke gebeurtenissen. De verklaring voegt or nun toe, dat Mexico goorne de vriendschappe lijke betrekkingen met Engeland wil hervatten, maar een vertegenwoordiger wenscht, die dc diplomatieke gebruiken in acht wil nemen. VERSPREIBZ BERICHTEN. ERNSTIG MIJNONGELUK IN SILEZIË. In de vierde nfdeeling- van de schacht Egmont in Gottesberg hod gisteren een groote ontplof fing plaats, waardoor 37 mijnwerkers ingesloten werden. Mon slaagde er in 30 personen levend boven te brengen, benevens 4 dooden. Om streeks middernacht bevonden zich nog ver scheidene mijnwerkers op de plnats van het ongeluk,die ook als verloren beschouwd moe ten worden. Volgens de laatste berichten zijn ook deze dood. Men hoepte cr in tc slagen ook deze drie lijken boven tc brengen. NOODLOT11GE WOLKBREUK. Twee steden verwoest. Johnson City, 14 Juni. (R) Groote ver woestingen zijn aangericht in deze omgeving door een wolkbreuk, die volgens telefonische berichten, de steden Cartersbluff en Hunter heet vernield, waarbij tol van menschcnlevens zijn verloren gegaan. Johnson City, 14 Juni. (R.) Volgens de jongste opgaaf wordt het aantal dooden op 16 geschat. Vele dorpen zijn overstroomd en talrijke boerderijen verwoest, lTTT' door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRINO - 47 Hij ging op geringen afstand van de stroom versnellingen aan land, en versterkte den in- wendigen rnensch met een uitstekend ontbijt. Daarna liep hij langs het strand voort, tot waar hel water begon te koken, om het gunstigste punt te zoeken waar hij door kon. De machtige aanblik maakte hem klein. Dc onmetelijke waterstroom gleed zacht over den onzichtberen rotskam met een oppervlak, zóó effen, als was er olie over gespreid; dan be gon hij zich al sneller en sneller voort te be wegen om plotseling in razende drift beneden op te bruischen. Van den eenen oever tot den an deren over een breedte van bijna een halve mijl, was de rivier één long-gerekte, wild-koken- de, fel-witte golf. Ralph kreeg een verbijsterend? indruk van de alles meesleepgnde, alles ver scheurende en vernietigende, onweerstaanbare macht der wateren. Oorverdoovend was de don der. Bij de gedachte dat hij met zijn nietig bootje die macht zou verzoeken, voelde hij een verstikkende beklemming op zijn borst. Maar het moest. Zoo ver hij oordeelen kon, was het eene punt al even ongunstig voor den val als het andere. Eindelijk kwam hij toch tot het inzicht, dat hij door een gelukkig toeval den goeden kant der rivier gekozen had. Aan de ar.dere zijde ver hieven zich nu en dan verraderlijke zwarte, puntige rotsblokken uit de golvenmnssa. Hij zag dat het grootste deel van den vloed neerstortte dicht naast den oever, waarop hij stond. Wan neer hij kans zag zijn boot in het midden dier geul te houden, bestond er geen gevaar op een rots te stooten. Dan bleef alleen nog de vr?es voor die vreemd?, groote golven, die op- kronkelden en rolden en loeiden zonder ooit een handbreed op haar weg vooruit te komen. Hij ging terug naar zijn boot, en trachtte zich te vermannen. Hij wilde niet verder den ken en alleen maar met den moed der wanhoop strijden. Hij ging weer aan boord, zich stevig vasthoudend aan een boomtak, die over het water hing, om niet door den stroom te worden weggezogen. Overluid bidden was hij verleerd; misschien bad hij in stilte er voor zich. T:en liet hij dan tak los, cn liet zich voortdrijven. Hij bevochtigde onwillekeurig zijn lippen, adem de diep cn duwde zijn pagaai het water in. Nu was er geen terug meer. Toen dook hij, en een heerlijk, ongekend blij gevoel van verlichting kwam over hem. De strijd was slechts kort. Zijn boot dook recht onder de eerste opkronkelende witte golf, en een stortzee kwam over het vaartuigje. Als dronken tolde het in het rond, en ondanks Ralph's wanhopige pogingen om het in de stroomrichting te houden door middel van de pagaai, kwam het er dwars voor te liggen. De volgende golf trof het bootje over de ge heele breedte, kronkelde zich er tegen op, en spoelde hem er uit weg. De kolken van den ziedenden stroom grepen hem en trachtten hem mee te sleuren. Hij ging een oogenblik onder, maar kwam hijgend weer boven, machteloos, om met ziin schoudei tegen een rotsblok te wqrden geslingerd. Verdoofd door den stoot en hot donderend geweld, liet hij zich voortdrij ven als een stuk drijfhout, nu onder, dan weer boven, een speelbal van elke wilde waterhoos. Instinctmatig trachtte hij zich te verweren, en eindelijk vond hij zichzelf terug dn stiller wateren. Hij krabbelde op den kunt en iict zich neervallen, uitgeput, onmachtig, snakkend naar adem. Keel langzaam werd hij zich eten toe- slarid, waarin hij verkeerde, bewust. Met be zorgdheid vervulde die hem niet. Ook een an der had kunnen overkomen, wat hem gebeurd was. Een arme drommel was op het oever- strand geworpen ::i de wildernis, honderden mijlen scheidden hem van eenig medemensch. Vat hij had bezeten, boot, leeftocht, lucifers, bijl, dekens,, geweer cn ammunitie, lag op den bodem der rivier. Dat was alles. Slechts twee dingen had Ralph behouden Nahnya's halssnoer dat _ari zijn -hemd .vas vast genaaid en zijn portefeuille met geld; geen van beide'kon hem van eenig nut zijn om zijn leven te rekken. Hij ging overeind zitten, plotseling zich be wust wordend van een felle piin. Toen hij langs zich heen en naar beneden keek, werd hij ge troffen door den vreemden stand van zijn rech terschouder. Hij was ontwricht: zijn rechterarm kon hij niet opheffen. Het was een geluk, zij het dan ook een zeer klein, dat zijn bewustzijn zoo langzaam begon terug te keeren. En zijn eerste samenhangende gedachte was„De hemel zij dank, dat ik tenminste behoorlijk ontbeten heb, voor alles naar den kelder gihg. HOOFDSTUK XVI De twee me is j c s. Gemakkelijk had een reiziger den tocht door den pas in de Groote Geest-rivier tientallen ma len kunnen maken, zonder op het vermoeden te komen, dat hij zich in de buurt bevond van men- scheiijke wezens. Toch was cr een kamp van blanken aan den voet van den Milburn. De Mil- burn is de monarch met het grijze hoofd, die de wacht houdt ter rechterzijde van de toegangs poort naar het Rotsgebergte. Steil rijst hij uit de rivier op, meer don zesduizend voet hoog. In de streek waarin hij ligt, wordt hij ook wel dc Goudberg genoemd, omdat een van de kam men aan zijn voet geliec! beslaat uit een me taalhoudend kwarts. De weinige bewoners van dit gebied wisten natuurlijk, dat Jim Sholto zich met zijn drie kinderen hier had gevestigd met het doel, het erts uit te smelten op een primitieve manier, maar Jim had zijn blokhuizen op een kwart mijl afstond van de rivier neergezet, teneinde niet gehinderd te worden door de onbescheiden blikken van eventuecle reizigers die de rivier afvoeren. Jim en zijn beide zoons dolven het erts cn verhitten het in een zestal kleine ovens van porselein en baksteen, welke grondstoffen zij met ontzaglijke moeite herwaarts hadden ge bracht. Men wist algemeen dot hun winst niet zeer groet was. Daarvoor moest te veel worden uitgegeven p.an materiaal. Om niet meer dan een v/erkmansloon te verdienen, moesten zij wer ken als paarden. Een dergelijk, weinig rendee- rend handwerk is typeerend voor de zorgelooze leefwijze in het noorden. Op een glnnzenden middag in Juli was Kitty Sholto de keuken aan het redderen in het grootste der twee blokhuizen. Haar gezichtje vertoonde oen droevigen trek. Zij zette de bor den van aardewerk op de plank met een boos aardige voldoening over het gerinkel, en wierp de vaatdoeken over het rekje op een wijze, als hadden zij haar persoonlijk hel grootste on-* techt aangedaan. Kilty was twintig jaar oud. Op haar gcloat kwam zoowel het vriendelijke als het coquette jn hoar tot uiting, die voor leden der andere sekse iels aantrekkelijks, marir tegelijk iets uit dagends moest hebben. Iets pikants lag in haar amondelvormige oogen, groen-grijs van kleur, en eenigszins schuin in het hoofd geplaatst. Groene oogen doen onwillekeurig denken aan katachtige eigenschappen. Deze waren Kitty echter volkomen vreemd. Al het andere in haar gelaat was vriendelijke zachtheid. Zij had een kleinen, rechten neus, en een aanbiddelijk mondje, dat aan de hoeken iets naar boven liep. Haar haar, van een diep, donkerbruin, was van dut krullende soort, dat ranken schijnt uit to strekken. Zij bezat een zachte stem, waarover een eigenaardige, voortdurend beweeglijke sluier scheen te liggen, en een willige, prettige lach. Zij was het tegenbeeld van dat soort meisjes, hetwelk gaarne toegeeft aan haar booze lui men. Zij veegde den keukenvloer wat aon, wipte de kruimels over den drempel naar buiten, cn leunde, den bezem in de hand, tegen den deur post. Met een enkelen blik nam het neele land schap in al zijn schoonheid op. Ge fijne, lim- pide hemel, het glanzend malachiet van het gebladerte, het rijke donkergroen der pijnboo- men, het beekje, dat zich tegen de stcenen tot schuim sloeg. Zij dronk het alles in, cn het groefje tusschen haar donkere wenkbrauwen ver diepte zich, als was de lieflijkheid van het na tuurtafereel'voor haar een opzettelijke belcedi- ging. (Wo.dt vervolgd,)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1