DE EEMLANDER ABONNEMENTSPRIJS f"3 a"D^a 7°r *ntT* BUITENLAND. ZBEKENVERPLEGINGSARTI KELEN Babyweegschalen in huur. A. v. d. WEG Langestraat 23 Hotel „DE ZWAAN Bij abonnement a f 1.25 en PYAMA'S voor Dames OCJilENOJAPONNEN met zijsluiting DIREC10IRS voor Dames en Kinderen OKDERJAPONHEH en ONDERROKKEN Dames Mode-Huis L'Hirondelle' BERG-HOTEL Middag- Avondconcert. KOLONIËN. FEUILLETON. De verborgen vallei. 22e Jaargang No 294 loort 1 2 10, idem iranco pec post f 3.~, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) C.I75, afzonderlijke nummers C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD 99 99 DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 613. Dinsdag 17 Juni 1924 PRUS DER ADVERTENTlEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstaanbie dingen en Lieidadigheids-adveitentiSn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zcei voordeeiige bepalingen voor het adverteeicn- Eenc circulaire, bevattende de vooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ZITTING VAN DEN RAAD. Genève, 16 Juni. (B. T. A.) De Volken bondsraad hield zich in zijn openbare zitting bezig met de quaestie van het Saarg^bied, welke spoedig was geregeld die van het her stel van Oostenrijk, waaromtrent de Rand be paalde, dat de financiccle commissie een on derzoek zal instellen naar aanleiding van het verzoek van Oostenrijk, strekkende om het eindcijfer der begrooting te bepalen op 520 millioen goudkronen en de quaestie der ont® wapening, welke in Sept. a.s. opnieuw aan dc Assemblee zal worden voorgelegd. DUITSCHLAND. DUITSCHE KOLONISATIE-PLANNEN. Dr. SCHACHTS OORDEEL. B c r 1 ij n, 16 Juni. (V. D.) De „New York* Herald" publiceert een onderhoud met den president van de Rijksbank over de nieuwe Duitsche kolonisatieplannen op een zuiver eco nomische basis. H£t is misschien mogelijk door een internationale kolonisatiemaatschappij te zamen met de geallieerden de vroegere Duit sche koloniën te beheeren. UIT DE MIJNINDUSTRIE. Miinchen, 16 Juni. (W. B.) De werk geversbonden in den Beierschen kolenmijnbouw hebben het heelc personeel tegen 26 Juni opge zegd, daar de bedrijven den 4 bijslag, welke ingevolge de scheidsrechterlijke uitspraak moet worden betaald, niet kunnen opbrengen. Ca. 5000 arbeiders worden door dit besluit ge troffen. Dresden, 16 Juni. (W. B.) Gisteren is hier de 24e algemeene vergadering van den bond van Duitsche mijnwerkers geopend. Zij werd o.a. bijgewoond door vertegenwoordigers van buitenlondsche mijnwerkersorganisaties en een gevolmachtigde van het Intern. Arbeidsbu reau te Genève. EEN VOORMALIG AFGEVAARDIGDE VEROORDEELD. München, 16 Juni. (W. B.) De recht bank te Weilheim veroordeelde den voorma- ligen völkischen landdagafgevaardigde Assner, die onlangs zijn mandaat heeft neergelegd, we gens beschimping cn bedreiging der geestelijk heid, alsmede van Kahr, Lossow en Seisser, overeenkomstig den eisch van het O. M. tot vier maanden gevangenisstraf. DR. FERRIER. y B e r 1 ij n, 16 Juni. (W. B.) De vice- presi dent der internationale Roodc-Kruiscommissie, dr. Ferrier, is heden overleden. DE MOORD OP LUITENANT GRAFF. Stettin, 16 Juni. (W. B.) Vanochtend is voor de jury van de arr rechtbank te Stettin het proces begonnen tegen de drie Duisburg'er scheepsagenten, die te Stettin in hechtenis zijn genomen cn verdacht worden van den moord op den Belgischen luitenant Graff, in 1922 te Hamborn gepleegd. FRANKRIJK. DE VERWACHTE REGEERINGS- VERKLARING. P a r ij s, 16 Juni. (Havas). Dc regeerings- verklaring zal morgen aan Doumergue worden voorgelegd. Zij bevat in hoofdzaak de volgende punten: op het terrein der binnenlandsche poli tiek; algemeene amnestie met uitzondering voor de dienstweigeraars en verraders; wederindienst- stelling van dc ontslagen spoorwegarbeiders; op heffing van het gezantschap bij het Vaticaan; strenge toepassing van de wet op de congrega ties; vermindering van de militaire lasten tot een hoogte, vereenigbaar met de veiligheid des lands; opheffing van dc d c r e t s-1 o i s; weder instelling von het lucifersmonopolie; streng on derzoek van den financieelen tocstamkteneinde evenwicht in de begrooting te brengen; vervol ging van de belastingfraudes; een nieuwe rege ling van de directe belastingen; verlaging van de belastingen op de verbruiksortikelen, met name van de omzetbelasting; eerbiediging van de wet op den achturendag en de rechten der vakvereenigingen; toepassing van de sociale verzekeringswetten; erkenning van het vakver- eenigingsrecht voor ambtenaren; administratieve hervorming; op het terrein der buitenlandsche poli tiek: consolidatie van den vrede door een entente onder de volken; uitbreiding von de taak von den Volkenbond, het internationaal Ar beidsbureau, het hof van internationale justitie te Den Hoog; herstel van de normale betrekkin gen met Rusland; aanvaarding zonder nevenge dachten van het rapport der deskundigen; handhaving van de bezetting von het Roerge bied tot na de vaststelling cn overdracht van de panden, beschreven in het rapport-Dawes, aan de internationale organisaties geschikt zijn om 7.e te beheeren; hervatting van de contróle op de ontwapening van Duitschlnnd; oplossing van het vraagstuk der veiligheid door verwezen lijking van waarborgverdragen, geplaatst onder het gezag van den Volkenbond. Parijs, I 6 J u n i. (B. T. A.) Morgen zal in de beide Kamers de regeeringsverklaring wor den voorgelezen. DE NIEUWE FRANSCHE REGEERING EN DE COMMISSIE VAN HERSTEL. P a r ij s, 16 Juni. (Havas.) Barthou ver klaarde, dat er nooit sprake van is geweest, hem te vervangen als voorz.itter van den Com missie van Herstel. Hij voegde hieraan toe. dat de Commissie van Herstel een rechtbank is cn de president een rechter, wiens positie niets heeft uit te staan met politiek. Hij eindigde met te zeggen, dat wanneer hij moes: vertrek ken, hij niet naar Marokko zou gaan. doch te Parijs zou blijven. (De vorige weck werd gemeld dat Barthou als president van de C. v. H. waarschijnlijk zou worden vervangen door Loucheur.) DE REIS VAN HERR10T NAAR LONDEN EN BRUSSEL. P a r ij s, 16 Juni. (B. T. A.) Herriot rekent er op, naar Londen te vertrekken om een be spreking te houden met Ramsay MacDonald. Herriot zal eveneens naar Brussel gaan, ten einde het Belgische kabinet de getuigenis van de hartelijke trouw der Fransche regeering over te brengen. P a r ij s, 16 J q n i. (Havas.) Herriot beves tigde, dat hij Zoterdag naar Londen gaat en Zondag en Maandag met de Engelsche mi nisters zal confereeren. Hij gaat naar Brussel, hetzij voor hetzij na zijn reis naar Londen. ENGELAND. UIT HET LAGERHUIS. Londen, 16 Juni. (R.) Het Lagerhuis kwam heden na het Pinl}sterrecès bijeen. Het Lagerhuis verwierp een door het Hoo- gerhuis voorgesteld amendement op het wets ontwerp inzake de intrekkingen der „Evictions Bill", voorstellend aan Britsche onderdanen in bepaalde gevallen een gunstiger behandeling te verleenen dan aan vreemde onderdanen. Vele leden betoogden, dat het een fundamenteel be ginsel van het Britsche recht was, buitenlan ders op dezelfde wijze te behandelen als Brit ten. Het wetsontwerp gaat thans noor het Hoo- gerhuis terug. De onderhandelingen over Mosocl. Londen, 16 Juni. (N. T. A. Draadloos). Ramsay Macdonald deed in het Lagerhuis een mededeeling betreffende de Engelsch-Turksche conferentie over de quaestie vnn de grens tus- schon Mesopotqmië en Turkije. Hij zeide, dot aangezien de Turksche vertegenwoordiger ter conferentie, die te Konstantinopel zitting hield. Sir Percy Cox, den Britschen vertegenwoordi ger op de laatste vergadering mededeelde, dat hij niet in staat was de voorstellen der Brit sche regeering maar in beginsel in overweging te nemen, het duidelijk werd, dat voortzetting van de conferentie zonder gemeenschappelijken grondslag voor discussie geen reden van be staan had. Sir Percy Cox was daarom opge dragen de Turksche delegatie mede te deelen, dat hij order had ontvangen naar Londen terug te keeren, door de der regeering geen andere weg openstond dan de zaak aan den Volken bond voor te leggen, gelijk bepaald bij het ver drag van Lausanne. Cox verliet Konstantinopel op 9 Juni en zoodra de vereischte negen maan- j) Het bekende FLAT DU JOUR In bestaande uit: SOEP, VLEESCH, AARD. cn GROENTEN (Gebak, kaas of fruit naar verkiezing). Is ook verkri]gbaar tot 's avonds 8 uur. 6.50 4.50 3.75 8.90 6.50 22 25 0 85 6.50 5 25 3 90 eji den zouden zijn verloopen, zou dc Britsche re geering zich lot den Volkenbond wenden en dit lichaam uitnoodigen zijn beslissing te geven inzake dc grens tusschen Turkije cn Mesopo tomië. Intusschen is de regeering voornemens, zich ter zake met de Turksche regeering in ver binding te stellen. HET OVERLIJDEN VAN LORD ACTON. Londen, 16 Juni,. (V. D.) Zooals gemeld is Lord Acton overleden. Hij was een der wei nige aanhangers van cfe Xnbour-regecring in het Hooger Huis. DE SUEZ-KANAAL-AANDEELEN. Londen, 16 Juni. (V. D.) Op een vraag heeft MacDonald geantwoord dat het de poli tiek van do regeering is om haar bezit aan Suez Kanaal-aondeelcn te behouden. LOTSVERBETERING VAN SCHEPE LINGEN. Londen, 17 Juni. (R.) Het Lagerhuis heeft in tweede lezing de wet op de koopvaar dij aangenomen, waarbij bepaalde internationale arbéidsovereenkomsten betreffende lotsverbete ring der schpelingen worden geratificeerd. HET LOONGESCHIL IN DE BOUW VAKKEN OPGELOST. Londen, 1 0 J u n i. (R.) Een gemeenschap pelijke vergadering-ven patroons- en arbeiders- vertegenwoordigers in ^de bouwvakken is tot overeenstemming gekomen ten aanzien van de nationale loonquaestie. Dc loonen zullen voor alle categorieën onverwijld met een halve pen ny per uur worden verhoogd. SPANJE. DE VERVOLGING VAN GENERAAL BERENGUER C.S. Madrid, 16 Juni. (B. T. A.) Hedenmor gen begon voor den Senaat de instructie tegen de generaals Berenguer en Nobarro in verband met hun verantwoordelijkheid voor de gebeur tenissen in Marokko in Juli 1921. Het proces zal vele dogen duren. ITALIË. UIT DE FASCISTISCHE PARTIJ. Rome, 1 6 J u n i. (B. T. A.) Mussolini heeft een voorloopig directoire benoemd voor de fas cistische partij, dat elf leden telt. Dit directoire zal in functie blijven, totdat de nationale raad der partij in zijn a.s, zitting reglementair tot de definitieve benoeming vnn het directoire is overgegaan. De instelling van het directoire bedoelt de centralisatie te vergrootcn, en dc uitvoering van de taak der verschillende organisaties krachtiger te maken. DE ONTVOERING VAN MATEOTTI. Rome, 16 Juni. (B.T.A.). De hoofdcommis saris von politie te Rome is van zijn ambt ont- hven. Rome, 16 Juni. (B.T.A.). De ministerraad is vannvong tegen 7 uur bijeengeroepen. Rome, 16 Juni. (B.T.A.). Dc Mcssogero meldt, dot de rechter van instructie heeft ge weigerd, een bevel tot in hechtenisneming uit te vaardigen tegen commandunt di Cesoro Ros si. den afgetreden chef van het persbureau aan het ministerie vun binnenlandsche znken. Uit Rome wcrdt aan de Tel. geseind d.d. 16 dezer De affaire-Motteotti ^ptwikke't zich meer en meer tot een politieke crisis van beteekenis. Op aansporing von een der ministers heeft het geheele kabinet zijn ontslag a'angeboden. Mussolini heeft daarover nog geen besluit ge nomen. Tegen hedenavond zeven uur is een minister raad bijeengeroepen. De vlucht van Fillipelli, de hoofdredacteur van de „Corriere Italiano", wordt bobestigd. Ook de chef van den persdienst van hef depar tement von Binnenlandsche Zaken, Rossi, heeft zich door dc vlucht acn zijn arrestatie, waar toe bevel was gegeven onttrokken. Over dc vlucht van Fillipblli wordt gemetd, dat hij het lootst gezien werd op het station vnn Piacenza. Twee fascistische afgevaardigden, die hem daar zagen, riepen eenige politiebeambten om hem te orrestceren. De politie v/eigerde dit evenwel te doen. Toen eindelijk een hooger po litiebeambte ter plaatse kwam, wus Fillipelli reeds verdwenen. De quaestor van Rome is uit zijn ambt ont- s'agtm, cvenuls dc directeuc^genernol vnn po litie. De houding der politie wordt zelfs in fas cistische kringen afgekeurd. Er dreigen stakin gen in verschillende bedrijven. Te Rome zijn troepen geconcentreerd. Ook verzamelen zich daar groepen fascisten. Een communiqué van den premier verbiedt de bladen het 'n omloop brengen von ongecontro leerde berichten. Gebeurt dit niet, don wordt met preventieve censuur gedreigd. De bevelen tot aanhouding von de hoofdschuldigen zijn ge grond cp wederrechtelijke vrijheidsberooving, daar het lijk van Motteotti nog steeds niet is gevonden Rome, 16 Juni. (B. T. A.) Nadat Mus solini in den ministerraad een uiteenzetting had gegeven omtrent den politieken toestand, ver klaarde hij, dot de hoofdschuldigen inzake de verdwijning van Matteoti thans in handen der justitie zijn en dat ijverig naar hun medeplich tigen wordt gezocht. Voorts verklaarde hij, dat het aftreden van Finzi in geenerlei verbond met de zuak Matteoti stoot. ALBANIË. DE REVOLUTIE IN ALBANIË. B e r 1 ij n, 16 Juni. (V. D.) Volgens dc Londensche „Times" is de voorloopige Albo- nccsche regeering voornemens de Nationale Vergadering bijeen te roepen teneinde een offi ciële regeering te vormen. Volgens ecti bericht uit andere bronnen zou men voornemens zijn een militaire dictatuur in te stellen ZUID-SLAVIE. OEN JOUGO-SLAVISCHE LEENINIG. Berlijn, 16 Juni. (V. D.) Tusschen de> Jougo-Slovische regeering en een Londef!?che bankiersgroep is een leening van 300.000 Pond gesloten, die door de inkomsten van het Jougo-Slavische tobaksmonopolie gegarandeerd is. Binnen negen maanden moet dc leening te rug betaald worden. RUSLAND. DF. ERKENNING DOOR DENEMARKEN. Moskou, 16 Juni. (W. B.) De onderhan delingen tusschen Litwinof en den vertegen- wooidiger der Dcenschc regeering te Moskou loopen binnenkort ten einde. Na afloop zal de Sovjet-unie onmiddellijk door Denemarken de jure worden erkend MEXICO. DE MOEILIJKHEDEN MET DEN BRITSCHEN VERTEGENWOORDIGER. Londen, 16 Juni. (R.) Reuter verneem*, dot de quaestie von den Britschen vertegen woordiger in Mexico zich ni$t verder heeft ont wikkeld. Het Britsche ministerie von buitenlond sche zaken wacht verdere bijzonderheden van zijn vertegenwoordiger in Mexico. Ofschoon de Mexicaonsche regeering Vaak geklogd heeft, is nimmer een formeele nêtu te Londen ontvan gen. De nnnlegenheid is een der eerste, welke de premier zal behandelen. Londen, 16 Juni. (N. T. A. Draadloos). De premier heeft heden in het Lagerhuis een verklaring afgelegd betreflende positie van den heer Cummins, den Britschen diplcrmatieken agent in Mexico City, dien de Mexicaonsche re geering voornemens is uit het land te zetten c-n die zich op het oogenbÜk in de Britsche legatie bevindt. Hij zeide, dat er sedert eenigen tijd wrijving was tusschen de Mexicaonsche regee ring en den heer Cummins. De Britsche rogeo- ring-kon niet toegeven, dot dc klachten, tegen den heer Cummins ingebracht, gerechtvaardigd waren. Ctp 13 Mei kreeg de premier bericht, dat wanneer dc heer Cummins niet werd terugge roepen, hij 10 Juni uit het land zou worden ge zet. De premier had gaarne de betrekkingen tus schen Engeland en Mexico geregeld en beslo ten, dat Sir Thomas Hohler, die vroeger in dat land goed werk hod gedaan, met een speciale opdracht naar Mexico zou vertrekken cn rap port uitbrengen. Bij aonkohist van Sir Thomas Hbhler zou Cummins uit Mexico vertrekken. Op 15 April Werd dit officieel ann de Mexicaan- sdie regeering medegedeeld en dc premier hod er op vertrouwd, dat de zaak zoo zou worden opgelost. De Mcxicoansche regeering had ech ter niet alleen geweigerd hoar aanzegging tot uitzetting in te trekken, doch wns er klaarblijke lijk toe overgegaan, ze uit te voeren. Macdonald wees op persberichten, volgens welke de Mexicaonsche regeering maatregelen trof om te verhinderen, dot de legatie van voed sel werd voorzien, en Cummins in werkelijkheid deed belegeren. De Britsche regeering, aldus Macdonald, beschouwde het optreden der Mexi caonsche regeering als een ernstige inbreuk op de internationale hoffelijkheid. Hij wachtte nog steeds op nadere berichten. Vernomen wordt, dat de Britsche regeering terzake krachtige vertoogen tot de Mexicaan- sche regeering richt. Oost-Indlë. MOORDAANSLAGEN. Semarnng, 14 Juni. Een onbekende schoot den Stem ara ngschcn Chinees Oei Tjing Bing dood. (Onder de Chineezen te Semarnng, die nu oF vroeger een vooraonstaande plaats innemen of -nomen, is slechts een bekend onder een naam, die op den genoemden lijkt, n.l. de' heer Oei Tjong Bhing, die majoor der Chineezen aldaar is geweest.) am- Wie te veel bedenkt, zal weinig uitrichten. door HULBERT FOOTJS'ER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRINO - 43 ïn de verte kwamen de vier pony's stampend het ped van de uftgravingen af, elk beladen met een houten emmer erts aan weerszijden. Bill, de jongste van Kitty's broers, liep er achteraan, schel fluitend, terwijl hij het achterste dier met een dennetak op den rug tikte. Bill was een slanke, sterke boy van tv/cc-cn-twintig, een donkere Schot met een strolende glimlach. Hij stortte den inhoud van dc cmnicrs uit op den kleinen ertshoop voor het ocidere blokhuis met een tik van zijn tak deed hij dc pony's weer achter elkaar terugdravcn om een nieuwe vracht te gaan halen. Bill stond een oogenblik stil om zijn pijp te stoppen en grijnsde zijn zuster welwillend toe. Kitty's broers hielden dolveel van haar, maar plaagden haar meedoogenlocs. „Hallo zusriep hij. „Wat scheelt je „Niets I" zeide zij snel. „Je kijkt alsof de poes verdronken, en de melk omgevallen was," merkte hij op, in dien humoristischen stijl waarop in het bijzonder broers zich toeleggen, wanneer zij tot hun zus ters het woord richten. ,We hebben hier geen poes, en melk heb ik al irr geen anderhalf jaar geproefd," zeide Kit ty vinnig. „Neem een voorbeeld aan mij," riep Bill, „ik ben het zonnetje van hel Milburn-ravijn „Ja, jazei Kitty bitter. „Als ik in jouw plaats was I Jij gaat morgen op veis f Je ziet andere mcnschcn je kijkt eens naar wat an ders dan naar die eeuwige boomen jc hebt pleizierMaor ik Heb ik soms ook iets om me blij mee te maken „Niet zoo somber, zusje I" troostte Bill goed moedig. „Kunnen wij er iets aan doen De voorraad wordt te groot, 200 kan het niet blij ven liggen. En wat het volgend jaar wordt op gegraven, moet ook geborgen daar is don geen plaats meer voor." „Zeker, ik weet het Wol, hot is noodzakelijk," zei Kitty. „Als jij in mijn plaats zou kunnen gaan, dan met alle genoegen, hoor." verzekerde Bil!. „Maar het is een te bezwaarlijke reis, h:er, cn weer terug. Jij en Dick zouden het niet alleen kunnen." „Dat wéét ik wel," zei Kitty ongeduldig. „Je hoeft geen verontschuldigingen te maken." „En we kunnen je niet meenemen, omdat de oude heer hier niet alleen gelaten kan worden je mag toch niet verlangen dat hij zelf zijn eten kookt." „Ik zou er niet aan denken hem alleen hier achter lo laten," sprak Kilcy verontwaardigd. Bill grijnsde opnieuw. „Houd inaar moed, zusje, het ergste komt nog I" riep hij. „Binnen zes weken zijn we alweei terug met een scheeps lading heerlijkhedenEn wat zullen we ons zusje voor een cadeautje uit dc stad meebren gen Een zijden japon „Een zijden japon herhaalde Kitty smabnd. „J8, daar zou ik hier veel aan hebben Hoe veel maanden gaan er voorbij, dat ik geen mensch te zien krijg?" „Aha daar zit 'm de kneep I" riep Bill uit. En op vermakelijke wijze begon hij blatend te zingen ..Kitty is dwaas en ik ben blij. Want ik weet hoe haar te verrukken Een goed glas wijn, Dat moet het zijn. En een boy om haar aon 't hart te drukken." „Je bent onuitstaanbaar I" riep Kitty blozend van kwaodheid. „Vertel me nu eens precies hoe je smaak is," ging Bill ernstig voort. „Wat moet het zijn: een blonde, een donkere of misschien een al bino Zwaar, middel of licht gewicht Hoe moet hij er verder uitzien, en wat is het bedrag in contanten voor jc den strijd aanbindt Zeg eens op, dan zal ik eens kijken, of ik je niet een pretendent kan meebrengen." Kittv draaide zich om, en sloeg de deur ach ter zich dicht. Bill holde de paarden met een luid „hu achterna, naar de uitgravingen. Toen de keuken opgeruimd was, had Kitty niets noodzakelijks meer te doen voor het tijd was het avondeten te gaan klaarmaken. Bij zul ke gelegenheden was zij geuoon haar vader te komen helpen in de werkplaats, zooals zij het andere blokhuis aanduidden, maor de ovens stonden nu reeds een week koud, want alle han den waren thans noodig om voldoende erts te delven, dat zij Iconden leven gedurende den tijd, dat de twee jongens naar de stad waren. Wcl- is waai was er nog een massa wat Kitty had kunnen doen, als zij er zin toe had gehad, maar zij was in een stemming om te droomen, en haar verdriet min of meer te koesteren. Zij had naar het graafwerk kunnen gaan onv daar behulp zaam te zijn, maar zij zag op tegen dc prage- rijen der mannen. Zij verliet het huis in de an dere richting en volgde het pad dnt noor dc rivier leidde. Het eindigde bij een open plek, die reeds sinds onheuglijke tijden als kampeerplaats had gediend. In het midden wos een gat om het vuur in ann te leggen, misschien dateerend van eeuwen geleden. Aon weerszijden waren stevigo stammen in den grond geslagen, cn een dwars balk die daarop rustte, was voorzien vnn hou ten haken in verschillende grootte. Daaraan konden de reizigers hun vleesch ophangen om het te ïoosteren. Vóór zich had Kitty, staande naast de oude stookplaats, de effen, blauw groene rivier, die zich in haar breedte uitstrekte tot den voet van den berg tegenover hoor, en aan haar linkerhand huwde zich het heldere beekje aan dc nkerder wateren van den bree- den, statig voortvloeiendcn stroom. Dichter naar de rivier toe strekte zich een smalle strook vnn fijn gekorreld geel zand uit, daar in den loop der tijden bij hoogen water stand door de golven achtei gelaten. Gedeelte lijk nog op het zand getrokken, lag daar een kano. De Sholto's sleepten hun twee booten steeds het beekje in, waar zij ze onder struik gewas verborgendeze echter moest in prdo gemaakt worden voor de reis van den volgenden dag. Natuurlijk wos het de zorgelooze Bill, die haar zoo rr.aar had laten liggen zonder haar vast te binden, niet er aon denkend dat de ri vier bij warm weer vaak plotseling wies. Kitty stopt? in de kano,,ging achterin zitten, cn Het het water door haar vingers glijden, ter wijl zij ham gedachten spon en haar droomen weefde. Ofschoon onbewust, hu tl Bill haar dc werkelijke oorzaak van haai ontevredenheid ge openbaard en zij voelde zich in verwarring ge bracht cn beschaamd. Ja, het was waar, dal zij naar het gezelschap van een jongen man verlangde Ze was nu twintig jaar oudhaar broeders moesten plogend toegeven, dat zij er niet uitzag als een vogelverschrikster, en nog' ncoit had zij eens prettig omgegaan met een jongen man van haar leeftijdEn wat nog erger wasbinnen een kring van cenigo honderden mijlen was er geen te vinden ook althans geen blanke, cn tot de feitelijke gevangenschap, waarin zij zich thans bevond, was zij zeker minstens nog wel een jaar gedoemd. Als ze twee-en-twintig was, zou zij oud zijn. Maar langzamerhand begon de liefelijke na- middog zijn invloed op haar te doen gelden, en alle onrustige gedachten vervlooiden onrnerk- boar tot lokkende, bekorende dng-droomen. Zij lag op den bodem van de boot voor zich te staren, het hoofd rustend op den eenen arm,' de andere in het wotcr afhangend over het dol- boord. Stroomopwaarts richtten 2ich haar blik ken. „Hij zal de rivier afkomen," droomde zij;-', „Misschien is hij op dit oogenblik juist do groo-v te bocht om. Ik zou niet eens zoo erg verrast zijn. Maar els hij nu eens komt en ik ben er niet, en hij vaart voorbij Neen, dal is niet mo gelijk! Als hij de rechte is, zal een geheimzin nige kracht hem recht naar mij heen leiden. Hoe zou hij er uil zien? Lang cn slunk, met stevige, sterke armen en een wonderlijk licht in zenn oogen. Hij zal zeggen „Ik heb je gevon den." En ik zal eenvoudig antwoord „Ik heb je gewacht," en dnn zal alles goed zijn." ffco.d; vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1