SB 1. KLEIN UfHECHISCiltSTR ABONNEMENTSPRIJS P"5 ""nten T'Am"" „DE EEMLANDER" Bedrijfsvoering en wat daarbij behoort. BUITENLAND. Willem Groenhuizen UURWERKEN FEUILLETON. De verborgen vallei. 22a Jaargang No 295 loort 210, idem lianco per post f 3.—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFf. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47010. TEL. INT. 513. Woensdag 18 Juni 1924 PRIJS DER ADVERTENTIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-advc.tcntiên voor de helft der prijs- Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrtccren. Ecnc circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Over bovenstaand onderwerp zouden we schrijven met als uitgangspunt: belastingver laging. Wie een dezer dagen schrijft over be drijfsvoering, en daarmede belastingverla ging op het oog heeft, moet schrijven over intensiever arbeid tot opvoering der produc tie, over gelijke bedrijfsuitkomsten met uit winning van kosten, over aanwending van minder arbeidsvermogen en meerder winst, over bezuiniging. Het is niet zonder schroom dat ik me tot schrijven over dit onderwerp zet, immers andere nog wel semi-officieelen bestudeeren jaar en dag dit onderwerp, ter wijl het college van B. en W. elke gelegen heid heeft aangegrepen om te verklaren, dat het diligent is op dit stuk. Mijn ervaring heeft me geleerd dat B. en W. hiertoe, zonder hiermede eenig kwaad aan het adres van het college te willen zeg gen, allerminst geschikt zijn noch als col lege, noch dat de wethouders individueel op dit gebied tot eenig resultaat van beteekenis kunnen komen. Als college niet, omdat de machine te bureaucratisch werkt, individueel niet, omdat iedere wethouder afzonderlijk in rijn arbeid en beweging veel te veel afhan kelijk is, bij het vormen van rijn oordeel, van zijn eerst-aanwezende ambtenaren. De hiërarchie is hier nog volkomen. Uit de ont wikkeling der omstandigheden is dit voort gekomen en zoo er iemand zou zijn, die zich zelfstandig een oordeel over een of ander wilde vormen, hij wordt scheel aangezien en verliest het ambtelijk vertrouwen, wat bij de uitoefening van zijn ambt niet gemist kan worden. „Intusschen de gemeente is groot-onder nemer, niet alleen op nijverheidsgebied, maar ook haar meer bestuurlijke diensten rijn als bedrijven ingericht (Art. 114bis der Gemeentewet) en de dienst der interne huis houding staat niet het minst aan sleurgang bloot. Ik zeg niets geen nieuws als ik beweer, dat in nijverheidsondernemingen gas, electriciteit, water de kostprijs van het product de uitkomst is van materiaalkosten, arbeid en kapitaal hiervoor benoodigd, maar hoe de beide laatste, geënt op het eerste, tot het begeerde bedrijfsresultaat voeren; daarvan is te weinig bekend. Toch wel, de C. B. heeft de cijfers, maar cijfers zijn dood materiaal, indien ze niet in haar onderlinge verhouding worden getoetst aan de uitkomst. Wat geeft het of men precies weet hoeveel kosten, waaronder arbeidsloon, ten koste rijn gelegd b.v. aan openbare werken, do plantsoenen, de reiniging aan den meer in ternen dienst op het stadhuis, als men al leen het resultaat uitgedrukt in cijfers kent, en geen kennis draagt hoe dit tot stand komt. Het materiaal hiertoe is wel aanwezig, maar er wordt naar mijn overtuiging te wei nig profijt van getrokken. De centrale boek houding, een op zichzelve verdienstelijk in- stitirut, is er toch niet alleen om als centrale kas te fungeeren en tot het verzamelen van statistisch materiaal. Nog een andere taak heeft ze te vervullen, n.l. om het verzamelde materiaal tot effect te brengen. Toen indertijd de Centrale werd opgerioht, was men van meening dat centralisatie der boekhouding tot uitwinning van kosten zou voeren. Met deze centralisatie zijn de tech nische diensten van hun administratieven dienst, maar ook van de finantieele uitkomst vervreemd. Dit heeft soms tot noodlottige gevolgen geleid, en m. i. wel verschuiving, geen uitwinning van kosten gegeven. Een andere vraag van belang is of de al- deelingen ten stadhuize niet vol belast zijn. Een andere meer rationeele werkindeeling zou het werk bespoedigen en belangrijke be sparing kunnen geven. Openbare werken en bouwtoezicht behooren bij elkaar, terwijl veel arbeid van sommige afdeelingen even goed tot „algemeene zaken" kunnen worden gerekend. Voor wat de technische diensten betreft, deze zouden hun bijboeken zelve moeten houden, naar voorschriften van den chef- boekhouder en verificateur, terwijl de hoofd boekhouding ter centTale zou moeten wor den gevoerd. Aan de technische diensten zou een limiet moeetn worden gesteld, welke in geen geval mocht worden overschreden. Deze limiet zou niet alleen op advies van den betrokken dienst vastgesteld mogen worden. Een geheel onafhankelijk persoon zou hierover moeten kunnen adviseeren. Wie eenige ervaring op dit gebied heeft, weet maar al te goed, dat er aan de noodige sa menwerking tusschen de diensten nog al eens iets hapert, wat niet bevorderlijk is aan een objectief oordeel, daarom is een onaf hankelijk persoon het eerst noodige. Ik hoor menigeen al mompelen, dnt dit artikel te weinig positieve gegevens bevat. Dat is ook zoo, maar aanduidingen in welke richting de gemeente-huishouding, die m. i. op hoog-conjimctuur ingericht, kan worden vereenvoudigd, komen er voldoende in voor. Het is niet aan mij ze tot cijfers te realisee- ren. Rest nu nog als slotartikel een en ander over de in onze gerpeente toegepaste en niet toegepaste belastingvormen. J. HOFLAND Sr. DUITSCHLAiND. SCHEIDEMANN ALS BURGEMEESTER VAN KASSEL. Een rcchtsche motie von wontrouwen. Kassei, 17 Juni.. (W. B.) In de gisteren gehouden gemeenteraadszitting werd met 24 te gen 19 stemmen een motie van wantrouwen van vcreenigd rechts tegen burgemeester Scheide- mann aangenomen, waarin gezegd wordt, dat diens verder aanblijven als burgemeester niet in het belang van dc stad Kossel is, en waarin hem verzocht wordt, zijn conclusies daaruit te trekken. Zooals bekend was Scheidemann in 1919 vier maanden rijkskanselier. GEEN SPOORWEGSTAKING. B e r 1 ij n, 17 Juni. (V. D.) Inzake het drei gende conflict op de spoorwegen is volledige overeenstemming tot stand gekomen. De Ioonen der spoorwegarbeiders zullen met 10 worden verhoogd. DE BEGROOTING VAN BERLIJN. B e r 1 i j n, 17 Juni. (W. B.) Volgens de sup- pletoire begrooting der stad Berlijn beloopen de totnaluilgaven over 1924 co. 585 millioen goud mark. Het geraamde tekort van negen millioen goudmark hoopt men te kynnen dekken door bezuiniging o.a. door nog meer personeel te ont slaan en uit de inkomsten der stedelijke bedrij ven, met name van de tram. ARRESTATIE VAN VALSCHE MUNTERS. De arrestaties door de Fransche politie in dc Palts van circa 100 personen, wegens het in omloop brengen van valsche regiefrancs, heeft, naar de Frankf. Ztg. meldt, groote ontsteltenis veroorzaakt, omdat menigeen gearresteerd is, die door een toeval in het bezit van zulk een biljet was gekomen. Hoe streng de Fransche overheid optreedt, blijkt wel hieruit, dat een koopman uit Mann- JUWELIER—'HORLOG IER. Langcstraat (3, Tclal. 852. Poslr. 7582. PIANO'S ORGELS te huur voor korten of langen termijn, ook met recht van koop. Vraagt eens inlichtinqen. Hodon ontvingen wij een grooto sorteoring lichte Zomer-japonnctjes en zeer mooie PANAMA HOEDEN Zie de étalages. Dames Mode-Huls 16/18 Lanrestraat. L'HIRONDELLE' Amersfoort. Reeds ontvingen wij enigo aardige korto BONTMANTELTJES, welko wij tegon z o m o r p r ij z o n aanbieden. 110- 95.— 70.- 65. heim, een grijsaard van 78 jaren, die regie- francs, welke hij bij zijn zaken doen had ge kregen, te Ludwigshahoi wilde wisselen, gevan gen werd genomen, omdat zij volsch waren, het geen hij niet wist. Deze man is reeds meer dan vier weken in hechtenis, hoewel direct een cautie voor zijn invrijheidstelling werd aange boden. FRANKRIJK. DE REGERINGSVERKLARING. Hervormingen op het terrein der binncnlundschc staatkunde. P a r ij s, 17 Juni. (Havas). De gisteren in groote trekken gegeven regecringsverkloring bevestigt het aan de ?gecring toegeschreven voornemen, om het gezantschap bij het Va- ticaon op te heffen en dc wet op de congre gaties toe te passen, doch zonder gedachte aan vervolging of onverdraagzaamheid. De regee ring zal aan de ambtenaren het vakverecni- gingsrecht verleencn, doch doet van geen en kele hnrcr rechten afstand ingeval de ambtena ren een gemeenschappelijke actie ondernemen tegen de belangen van het land. Zij stelt te rugkeer tot het stelsel van een verbeterd ar rondissementskiesrecht in het vooruitzicht, op neming van Elzns-Lotharingcn in de republi- keinsche wetgeving in haar geheel, waarbij re kening wórdt gehouden met de stoffelijke en zedelijke belangen der bevolking. Zij zal er voor waken, dat de finoncieele middelen, be stemd voor het herstel van de verwoeste ge bieden, doeltreffend worden gebruikt. Zij zal niet toestaon, dat geraakt wordt aan de voor- deelen, door de arbeidersklasse verkregen dc wet op den achturendng handhaven en spoedig de internationale arbeidsconventies van Wash ington en Genève ratificeeren. Zij zal de natio nale productie, de industricele kracht, den cx- porthandel en de rijkdommen der koloniën tot ontwikkeling brengen, de industricele staatsbe drijven módemiSeeren de sociale verzekeringen verwezenlijken. Zij zal nauwlettend waken over het crcdiet van Frankrijk. Zij zol dadelijk over gaan tot een gestreng onderzoek van den finan- cieelen toestond en krachtig streven ©aar even wicht in de begrooting en teneinde^e onont beerlijke finoncieele stabiliteit te verkrijgen, po gingen in het werk stellen om de vlottende schuld te verminderen. Zij zal het publiek in de gelegenheid stellen om, wanneer het oogen- blik daartoe gekomen is, vrijelijk in te schrijven op een groote consolidutielcening. Reorganisatie van het leger. Dc regeering zal overgaan tot reorganisatie van het leger in overeenstemming met de on dervinding, in den oorlog opgedaan en dc be hoeften des lands. Zij zal den actievcn mili tairen dienst verkorten, doch op zulk een wijze, dat Frankrijk geen oogenblik ongedekt is, of verzwakt wordt. Frankrijk wijst elke gedochte aan annexatie of verovering of. Het wenscht slechts veiligheid en onafhankelijkheid, het wil slechts vrede, zoowel voor zichzelf, als voor de andere volken. De hcrslelkwestic. De democratische rcgccring zal krachtig Frankrijk's rechten verdedigen, zooals zij in jle verdragen zijn neergelegd. Wij hebben recht op schadevergoedingen, die wij in naam van het recht verlangen. De nieuwe international orde, die wij wcnschcn, zou niet kunnen steu nen op onrust. Het zal slechts van Duitschland afhangen, of het tot den Volkenbond toetreedt, zoodra het zich in overeenstemming met het vredesverdiag zol hebben gedragen wat be treft de schadevergoedingen enn de veiligheid. Ofschoon wij vijandig staan tegenover een po litiek van bezettingen cn het nemen van ter ritoriale ponden, zoo achten w ijhet met het oog op den tegenwoordigen toestond in Duitsch land, wegens dc noodzakelijkheid niet alleen Frankrijk, maar alle volken te beveiligen te gen een nieuwen aanval von het nationalistisch Pangermnnismc, niet mogelijk het Roergebied te ontruimen, alvorens de ponden, voorgesteld door des deskundigen, onder billijke en doel treffende waarborgen voor dc uitvoering, zijn vastgesteld en overgedragen aan de internatio nale organen, geschikt om ze te bchecrcn. Frankrijk en de Duitschc democratie. Wij meencn ook, aldus dc regeeringsverkln- ring,, dot in het belong von den vrede door de geallieerden gemeenschappelijk toezicht op de ontwapening van Duitschland moet geoefend en zoo spoedig mogelijk door den Volkenbond. Wij zullen de problemen der veiligheid oplossen door onder de controle van den Volkenbond geplaotste waarborgverdrngen. Frankrijk zal aan olie noties het voorbeeld geven, dat het geleid wordt door den oprechten wensch naar een duurznmen vrede. Wij zullen in olie volken den democrotischcn geest aanmoedigen en steunen. Wij zullen al het mogelijke doen, om den Vol kenbond cn alle internationale instellingen, die onderzoek, toenadering cn urbitrogc ten doel hebben, versterken. Wij zullen een politiek toe passen van billijke handelsovereenkomsten. Wij zullen de banden versterken, die ons met onzi geallieerde vrienden verbinden en hun blijk ge ven van. den wil naar vrede cn loyauteit van Frankrijk. Frankrijk, dot geen haat kent cn steunt op het recht, zal niet van zwakheid we ten ten aanzien van degenen, die in Duitsch land er niet van afzien de verdragen tc ver minken en een rcvanchcgecst en gedachten tot herstel van dc monarchie voeden. Wij zouden gaarne zien, dat de Duitsche democratie sterker werd. Wij zullen voortaan bij onze maatregelen welwillendheid betrachten. Wij zijn voornemens over te gaan tot het definitief verleenen van gratie, het opschorten van straffen en het in trekken van uitzettingen, waarvan wij de modali teiten zullen bestudeeren. Dergelijke besluiten toonen aan, dat indien de Duitsche regeering de werkzaamheden, noodig voor de loyale toe passing van het rapport der deskundigen, be spoedigt, de Fransche rcgecring zal weten te antwoorden op de pogingen van Duitschland, dat zich zou moeten begeven op de wegen van de democratie en den vrede. Dc verhouding tot Rusland. Tragische gebeurtenissen cn doctrinaire meo- ningsverschillen, die ons hebben gescheiden van de regeering van Moskou, zoo vervolgt de ver klaring, doen ons niet vergeten, dot het Russi sche volk langdurig zijn bloed heeft geplengd op het gemeenschappelijk slagveld. Wij zullen de hervatting van de normale betrekkingen met Rusland voorbereiden onder voorwoorden, die ons dc eerbied voor verdragen voorschrijft, en olvorens een formule aan te nemen, die met het belong van Frankrijk rekening moet houden, moeten wij zekere voorzorgsmaatregelen nemen en inlichtingen verzamelen, waarmede wij reeds begonnen zijn. De ccnigc politiek, die Frankrijk waardig is, is die, welke gegrondvest is op eer lijkheid. Het debat, P a r ij s, 17 Jun i. (B. T. A.) No dc voor lezing der prosidcntieele boodschap cn der mi- nisterieele verklaring kondigde Cachin verschil lende communistische cischcn aan. Dc oppositic-ofgevoordigde Rollin vroeg na dere verklaringen omtrent de amnestie, do we- derindienstneming van het spoorwegpersoneel en het verleencn aan de ambtenaren van het recht om zich te organisecrcn. Hij critiscerdc de opheffing der ambassade bij het Vaticoon cn sprak dc overtuiging uit, dat Harriot dc rechten en de veiligheid von Frankrijk zou weten tc verdedigen. EEN BOODSCHAP VAN DOUMERGUE. P a r ij s17 Juni. (Huvas). Een boodschap van Doumcrgue aan de Kamers verklaart, dnt hij zal pogen de onpartijdige cn onbesproken scheidsrechter te blijven boven de partijen. Hij herinnert cr oon dat Frankrijk onlangs het schitterend cn besliste bewijs heeft geleverd van zijn groote gehechtheid aan zijn democratische instellingen, die het hebben geholpen, zegevie rend een nieuwen aanval te weerstaan, zijn dier bare provincies, die waren verloren gegaan, te heroveren en zich te herstellen van dc gevolgen van den rampzaligen oorlog. De verwoestingen, die de oorlog in Frankrijk heeft nagelaten, zul len slechts kunnen worden hersteld in kulmte, orde en vrede. Op dezelfde wijze zol zich dc werkzoumheid van industrie, hnndel cn land bouw kunnen ontkikkelen cn zal de finoncieele toestand weer gezond cn voorspoedig worden. Dc oplossing van tolloozc vraagstukken, die zich voordoen, zou bevorderd worden, wanneer het mogelijk was te ademen in een zuivere wereld en een atmosfeer van vrede. Het gemis daarvan komt niet ten loste van Frankrijk, dot geen en kele gevaarlijke ambitie voedt cn alleen streeft naar de betaling van de schadevergoedingen, die het plechtig beloqfd zijn en naar niet-denk- becldige waarborgen voor zijn veiligheid. Het vraagstuk der schadevergoedingen schijnt zich sedert het rapport der deskundigen, waarmco het verzoeningsgezinde Frnnkrijk zich beijver de zijn instemming te betuigen, in de richting van een spoedige oplossing te bewegen, doch het zal toch noodig zijn, dnt de schuldenaar, cvcnols de schuldeischcr, het bewijs levert van zijn goede trouw, en dnt het bewijs voortvloeit uil nauw omschreven feiten cn niet uit sim pele overeenkomsten zonder een waarborg voor dc toekomst. De verzoeningsgezinde geest von Tinnkrijk, oprecht en onbetwistbaar, kan even wel niet zoover gaan, dat het zijn waakzaam heid laat inslapen en dnt hét do lessen van het verleden vergeet. Het zou Frnnkrijk niet tot voordeel strekken, wanneer het afzag van de macht cn de controle, die dc verdragen het recht geven uit te oefenen bij den overwonnene, die, naar het blijkt, een revanche voorbereidt in plaats von zich te houden aan de beloften, welke het toekende. Het parlement cn het land willen zoowel vrede naar buiten nis naar binnen cn zullen pogingen in het werk stellen, hem op soliede grondslagen te vestigen, waarvan het recht een van de stevigste is. In den Senaat. Parijs, 17 Juni. (B. T. A.) De voorlezing der beide verklaringen in den Senaat werd her haaldelijk onderbroken door de toejuichingen van twee-derde der vergadering. Dc vice-president Bicnvcnu Martin las vervol gens den ontslagbrief van senator Doumcrgue voor en stelde voor den president der repu bliek dc gelukwenschen der vergadering te zen den cn haar goede wenschen voor de vervulling zijner hooge taak in het belang van Frankrijk cn de republiek. Het voorstel werd met olgemeenen bijvaf ontvangen. De zitting werd daarop tot Donderdag ver daagd. UIT DEN MINISTERRAAD. P o r ij s17 Juni. (B. T. A.) In den minis- torraud heeft Doumergue zijn boodschap aan het parlement voorgelezen en Herriot den de- Woorden, waar het hart in is, wekken weder klank. J. Perk. door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRINO - A'J En zooals het meestal in dag-dioomen gaat, begon Kitty langzamerhand den draad van het mooie verhaal te verliezen het eene beeld ver drong als vanzelf het andere, zonder dut haar fantasie zich moeite gaf, ze cp te roepen. Zij beklom de hooge steile hellingen van den Mil- burn, hand aan hand met den man hnrer ver beelding. omhoog in de prikkelende, ijle lucht! Dan op eens weer, wandelden zij samen in de drukke straten van de groote stad, zij stonden stil voor een der prachtige winkel-étalages, als was zij dit zoo eiken dag gewend. Zij liepen tusschen eindelooze rijen zijden japonnen, die alle haar toebehoorden, maar zij kon maar niet uitmaken, welke haar het best beviel, en ze was erg verdrietig. Toen zei hij Kijk maar niet boos, ik heb een bootje, waarmee wij weer naar den Milbum kunnen varen." Zij antwoord de „Wij kunnen nooit tegen den stroom op," maar het kon naar eigenlijk niets schelen. En dan dansten zij weer op de tonen cener heer lijke muziek, die uit een rij boomen scheen te komen als uit de pijpen van een orgel. Met een diepen zucht rekte Kitty zich behaag lijk uit, cn staakte het droomen. A's toen een jonge man daar langs gekomen was, en haar zoo gezien had, haar hoofd op haar gebogen arm, dc oogen half geloken, en een droomerigen glimlach spelend om de hoeken van haar mond, was hij daarna zeker niet meer dezelfde geweest. Zij ontwaakte even kalm, als zij eerst in s'aup gevallen was, en lag eenigen tijd stil omhoog te staren in de heldere lucht, waarvan het teere blauw niet veranderd was terwijl zij sliep. Lang zamerhand drong het tot haar door, dnt ze iets mistehet was de klaterende stem van het Milbumbeekje. die nooit zweeg. Op hetzelfde oogenblik voelde zij, dat de kano zachtjes heen en weer wiegelde. Een onbestemde vrees be klemde haar. Snel ging zij overeind zitten. Een vreeselijke schrik snoerde haar de keel toe. Zij dreef voort, midden in den stroom. De Milburn was verdwenen en ook de nog ver trouwder kalksteen vorm van den Stanhope, le- genover hun kamp. Bergen, waarvan zij de omtrekken niet kende, oevers die haar vreemd waren, schoven langzaam voorbij. Haar oogen doorzochten snel de kano cr bevond zich geen pagaai in nietsl De opkrullende, groenachti ge golfjes schenen haar valsch toe te lachen, als met zekerheid wachtend hun prooi. Doods angst verlamde haar leden. Maar erger nog zou komen. Met een vaart ging zijn een bocht om; daar zag zij plotseling in de verte, stroomafwaarts de golven der ri vier steigeren als witte paarden in den zon neschijn. Langs de geheele rivier keek men on willekeurig ernstig, wanneer men den naam noemde der Grumblerstroomversnellingen. Als gebiologeerd, staarde zij in de verte. Zoo lachend en lokkend, zoo 'zonnig en schoon scheen de rivier. Zij kon niet gelooven dat daar het einde van alles kon zijn; ja de golven daar be neden, leken slechts een uitbundig spel te spe- lenl En zij zelf, twintig jaar, en vol levensver langen het kon niet mogelijk zijnl Doch de steeds krachtiger wordende stem die zij nader de, waarschuwde haar, dnt daar de Dood beid de, wachtend mej vreeselijke zekerheid. En niets zou haar steeds snelleren voortgang tus schen de groene oevers kunnen stuiten. Zij moest met de handen in den schoot zitten, en hei nader zien komen, schrede voor schrede. Kitty's eigen teerheid cn gevoelige natuur kwamen haar te hulp. Een dergelijk schrikbeeld kon zij niet verdragen. Haar oogen werden on natuurlijk groot zij snakte naar adem cn zeeg neer op den bodem v/jn de kiyio. Toen zij haar bewustzijn herkreeg, cn de oogen weer opsloeg,^zug zij een haar onbekend, donker gelaat over zich heengebogen. Zij lag op den grond, op den rivieroever. Het gebrul der watervallen scheen de lucht tc vervullen. Een zachte, innig-blijde glimlach kwam op dat gelaat toen Kitty de oogen weer opende. Of schoon zij geen duidelijke voorstelling nog had van hetgeen gebeurd was, voelde zij zich gerust. Het was een meisje, dat bij haar was, niet veel ouder dan zij zelf „Zoo, nu wordt je weer beter," zei het meis je. „Wat is er gebeurd vroeg Kitty zwakjes. „Je was bijnai in de stroomversnellingen ge- raukt." De herïnnering aan den doorgestanen angst, deed Kitty weer het bewustzijn verliezen. „Nu is alles voorbij," zeide het meisje op een opgewekten, zakelijken toon, dien Kitty juist noodig had. „Ik was op het strand oon het werk," ging het meisje voort, ,,en ik zie een kano aankomen drijven. Ik vind het dwaasheid een goede boot te laten verpletteren op dc rot sen, daarom neem ik mijn boot en pagaai er heen maar ik moet vlug zijn. Ik kom er bij, en kijk er in, ooh I en daar lig jij „O, het was zoo vreeselijk I" mompelde Kitty rillend. „Denk er nu maar niet verder over," troostte het andere meisje. „Alles is nu toch voorbij I" „Hoe heb je me op den oever gekregen vroeg Kitty. „Och dut was zoo moeilijk niet," verklaarde haar redster met een schouderophalen. „Ik was tc dicht bij de stroomversnellingen om beide booten tc kunnen redden, dus spring ik in jouw kano, cn laat mijne goan. Ik moest hord pa gaaien,' ging zij met een glimlach voort, „we waren juist aan den verkeerden kant om in het diepe water te komen. Een heelen tijd bleven we op dezelfde plaats, en gingen niet voor- of achteruit. Eindelijk gaan wij langzaam, lang zaam vooruit. Er ligt een omgevallen boomstom over het water, en dien pak ik juist bijtijds." „Je hebt mij het leven gered," mompelde Kitty. „Och schei uit I" zeide het donkere meisje kortaf. „De boot all oen al was het waard." „Maar je bent je eigen boot kwijt." Het andere meisje schudde het hoofd. „Ze is blijven liggen tegen de rotsen, dó6r," zeide zij. „Ik zul haar later wel gaan halen." Langzaam kreeg Kitty haar krachten weer te rug, en trachtte rich op te heffen. De twee meisjes namen elkaar op rhet blikken van schu we, maar levendige nieuwsgierigheid. Beiden waren zij elkaar een verrassende ontdekking. „Jij bent Kitty Sholto," zei het donkere meisje. „Hoe weet je dot riep Kitty uit, met oogen groot von verbaring. „Er is geen ander blonk meisje in deze streek." „Ik ken jou niet," zei Kitty, Do andere haalde de schouders even op, en glimlachte flauwtjes. „Er zijn ook zooveel roo- de meisjes," zeide zij. „ik heet Annie Cross fox." „Waar woon je Nahnya maakte een vage handbeweging in de richting van het voortvloeiende water. „Mijn volk zijn de Snpi-Indianbn," verklaarde zij. „Maar dut is heelemoal voorbij de bergkloof," zeide Kitty. „Kun je alleen zoo'n eind tegen den stroom op „Ik houd van alleen zijn. Ik jaag cn ik visch' alleen. De menschcn denken, dat ik niet wijs ben ze zeggen ik doe net als een man I" Beiden bewonderden zij elkaar in stilte. Nahnya deed de kleur van Kitty's oogen, grijs-groen, den ken aan de Groote Geest-rivier zelf, cn haar wangen herinnerden non sneeuw in den matten glans der ondergaande zon. Haar fijnheid scheen hoar iets te geven van een hoogcr wezen. Kitty van haar kont verwonderde zich over Nahnya's kracht en moed. Gelijk de meeste meisjes had Kitty in haar zachtheid, vaak gewenscht, dot zij was geboren in de plaats van een horer broers. Heerlijk- om als een man te kunnen trekken waarheen je maar wilde I Het prikkelde haar verbeelding. Elk dezer beide eenzame, on begrepen meisjes hongerde naar vriendschap von een vrouwdaarin lag de verklaring van dc ernstig-vriendelijke blikken, die zij óp elkaar sloegen (Woedt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1