Berg-Hotel DE EEMLANDER" BUITENLAND. CONCERT EN DANCING BINNENLAND. PEUILLETQN. De verborgen vallei. ABONHEMENTSPRIJS 5 Tïta T lederen middag en avond 22e Jaargang No 296 loort 2 10, idem lianco per post 5.per weck (met gratis verzekering lef en ongelukken) f 0.17*. afzonderlijke nummers 1 0.05. AMEBSFOORTSGH DAGBLAD ft DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENIHO M». 47910. TEL.INT.su. Donderdag 19 Juni 1924 PRIJS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licfdadighcids-adve.tcntien voor de helft der prijs. Voor hindel en bedrijf bestaan zeer vooidccllgc bepalingen voor het advcrtecrcn- Eenc circulaire, bevattende dc vooiwaasden. wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE BUITENLANDSCHE REIZEN BELASTINGVRIJ. B r 1 ij n, 18 Juni. (V. D.) Het vrijstellen van belasting voor reizen naar het buitenland gaat in op 18 Juni. DE DUITSCHE HOUDING MET BETREK KING TOT HERRIOT'S REGEE- RINGSVERKLAR1NG. B r 1 ij n, 18 Juni. (V. D.) In Duitsche po litieke kringen bewaart men een zekere terug houdendheid inzake de regeeringsverklaring van Herriot. De bladen leggen vooral den nadruk op het feit, dat Frankrijk bereid is, indien de besprekingen over de rapporten een gunstig verloop hebben, het Ruhrgebied te ontruimen. FRANKRIJK EN DE GEVANGEN DUITSCHERS. Koblenz, I 8 J u n i. (B. T. A.) De door dn Fransche rechtspraak in het^ bezette gebied veroordeelde Duitschers, die in Frankrijk wor den gevangen gehouden, zijn naar gevangenis sen in Rijnlandsch gebied overgebracht. Zij nerzijds heeft Duitschland de in vrijheidstelling gelast van de in Duitschland gevangen gehou den Franschcn. FRANKRIJK. BREITSCHEID BIJ HERRIOT. P a r ij s, 18 Juni. (Havas). De socialisti sche rijksdagafgevaardigde Brcitscheid, welke momenteel te Parijs vertoeft, zal vanmiddag waarschijnlijk een onderhoud met Herriot heb ben. ENGELAND. UIT HET LAGERHUIS. Londen, 18 Juni. (N. T. A. Draadloos.) Het debot in liet L'agerhiris over dc resoluties ten gunste van rijkspreferenticele rechten, door de jongste rijksconferentie aangenomen, werd heden voortgezet. Baldwin, de conservatieve \-oormalige premier, die op aanneming van dc resoluties aandrong, zeide dat er, aangenomen dat de resoluties werden verworpen, na<»r ziin meening geen sprake kon zijn van woordbreuk. Hef zou» fiaar hij meende, dwaas zijn, doch geen woordbreuk, omdat de parlementen in deze aan gelegenheden hef laatste woerd hadden. Hij meende, dat al deze resoluties gerust konden worden aanvaard, daar zij vielen binnen het kader van de bestaande fiscale regelingen des lands. Hij verklaarde, dot altijd zijn idena! is geweest een rijk of gemeenebcst, dat vrijhandel had binnen zijn grenzen en oen tarief van in voerrechten cn protectie dharbuiten. Asquith, de leider der liberalen, noemde de resoluties een verzachte en bloedarme lezing van. het echte evangelie van de rijkspreferentie. Hij zeide, dat hij tegen de resolutie zou stem men. De premier verklaarde, daf de uiterlijke ver schijning van de resoluties niet hun werkelijke waarde weergaf. Zij waren in werkelijkheid een preliminaire verklaring ten gunste van een vol ledig program van rijkspreferentie. De prefe rentie, die Australië en Canada Engeland geven, beteckende, dol de Australische en. Conridee- sche verbruiker zonder verandering van zijn stelsel, zonder prijsgeving van zijn protectie- gedachten en zonder ook maar eenigszins af te wijken van zijn voorstelling van nationale eco nomie, de tariefmuren tegen Engeland heeft ge handhaafd doch ze eenigszins lager gemaakt te onzen gunste als waren wij vreemdelingen Rijkspreferentie echter van het standpunt van Engeland was iets geheel landers. Teneinde to voldoen aan de eischen van hen, die aanvaar ding van de resoluties bepleitten, zouden wij onze beginselen moeten prijsgeven cn niet slechts onze betrekkingen met de zelfbesturendc Dominions opnieuw moeten regelen, doch ook een fiscaal stelsel moeten ontwerpen, dat onze betrekkingen met andere landen, die goederen naar Engeland zenden, of ons op buiteniandsche en nëutible markten concurrentie aandoen, op nieuw regelt. Hier schuilde de moeilijkheid. De piemier zeide, dat de gedachte van Baldwin van en rijk met vrijh'andel binnen zijn grenzen en protectie daarbuiten hierop neerkwam, dat het Britsche rijk in economisch opzicht zou gaan gelijken op een federatie von Amerikaansche staten. Dif was onmogelijk. „Indien deze reso luties een bepaalde sffïp in die richting waren," aldus de premier, „zou ik er vonavond vóór stemmen. De reden waarom ik geloof, dat zij geen stap in deze richting zijn en waarom ik meen, dat rijkspreferentie geen stap in die richting is, noopt mij ertegen te stemmen." De premier deelde mede, dat de regeering er niet in geslaagd is, de medewerking te verkrij gen van alle partijen voor de instelling van een commissie van onderzoek inzhke het vraagstuk von home rule vcor Schotland, Wales cn Enge land en dat de regeering het, met het °°g" °P andere werkzaamheden, betreurd, dot zij niet in staat was, dc kwestie in deze zittingsperiodo verder te behandelen. DE DUITSCHE SCHADEVERGOEDINGS HEFFING. Londen, 18 Juni. (V. D.) Snowden, dc kanselier van de schatkist, heeft in het Lager huis verklaard, dot dc regeering met de Duit- sche regeering tot overeenstemming is geko men inzake een verlenging van de bestaande regeling, waarbij de heffing, vallende onder de Duitsche schade vergoedings-herstelovereen- komst betaald wordt tegen een rente van 5 tot den datum waarop de rapporten der des kundigen van kracht worden. EEN AMERIKAANSCH ESKADER IN ENGELAND. Londen, 18 Juni. (R.) Het Amerikaan sche oefeningseskodcr voor adelborsten, bestaan de uit de slagschepen Wyoming, Texas, Ar kansas en New-York, is heden uit Charlestown (Z.-Carolina) te Torquay aangekomen, waar het een week zal blijven. Ruim duizend officieren, adelborsten en manschappen zullen morgen de tentoonstelling te Wembley bezoeken. DE NIEUWE OVEREENKOMST IN HET MIJNBEDRIJF GETEEKEND. Londen, 18 Juni. (R.). In een conferentie van mijneigenaars en het bestuur van de Mijn werkersfederatie is een nationale overeenkomst geteekend, die dc (vroger reeds gemelde), nieuwe voorwaarden behelst, welke voor alle mijndistrictcn tot 30 Juni 1925 zullen gelden. ITALIË. DE ZAAK-MATTEOTI. Berlijn, 18 Juni. (V. D.) Nog altijd is het lijk van den vermoorden socialistischen lei der Matteoti niet gevonden. Er bestoat echter geen twijfel meer aon of hij is het slachtoffer geworden van ccn moord. Uit het onderzoek van de auto, waarin Matteoti ontvoerd is, bleek, dat hij waarschijnlijk reeds in de auto zelf ver moord is. Londen, 18 Juni. (R.) De nlgemcene raad van het Biitsche Vakvereenigingscongres en het dagelijksch bestuur van de Britsche Ar beiderspartij hebben aan Mussolini, aan de we duwe van Matteoti en aan het bestuur van de Italiaanschc vercenigde socialistische partij een telegram gezonden, waarin wordt verklaard, dat zij uiting geven aan hun felle verontwaar diging over het feit, dot hun kameraad Mat teoti, die zelf tegenstander was van geweld, het slachtoffer moest worden van het geweld van het fascisme. Wie ook de feitelijke schuldigen mogen zijn, de Britsche arbeiders stellen de leiders van het fascisme moreel verantwoor delijk voor den dood van Matteoti. RUSLAND. INTERN. CONFERENTIE VAN COM MUNISTISCHE COÖPERATIES. M o s k o p, 18 Juli. (B. T. A.) De inter nationale conferenties van communistische coö peraties heeft haar werkzaamheden geëindigd. Zij besloot op 5 Juli te Londen een „interna tionale coöperatie-dag" te houden en een ma nifest te verspreiden, waarin de arbeiders wor den uitgonoodigd zich aan te sluiten bij de coö peraties cn deze te maken tot organisaties ter bevrijding der werknemers. HET INTERN. COMMUNISTISCH CONGRES. Moskou, 18 Juni. (B. T. A.) Het wereld congres der Communistische Internationale is begonnen. Heden ontvingon wij een groote sorteering lichte Zomer-japormrtjes en zeer mooio PANAMA HOEDEN Zie de étalages- Dimes-Mode-Rufs 16/18 Langestraat. ,L H1R0RDELLE" Amersfoort. Roods ontvingen wij eenigo n&rdigo korte BONTMANTELTJES, wolko wij tegen z o m e r p r ij z o n aanbieden. 110- 95.— 70— 65— STRIJKJE JEAN HENRY. HET STOFFELIJK OVERSCHOT DER RUS SISCHE KEIZERLIJKE FAMILIE. De „Matin" heeft een nieuw verhaal omtrent het lot van de Russische keizerlijke familie. Generaal Jnnin, de voormalige chef der Fran sche missie in Siberië, die destijds den terug tocht van de Tsjechische legioenen van het Witte Leger door Siberië leidde (hij is thans aanvoerder van het achtste legercorps te Bour- ges), heeft aan het blad verteld dat hij in 1920 was belast met het overbrengen naar Frankrijk van het stoffelijk overschot van den tsaar, de tsaritso, de tsorewitsj en de dochters van den tsaar, wier lijken, na den moord te Jekoterinen- burg, in een naburig bosch waren verbrand. Generaal Janin heeft de asch hunner lichamen aan grootvorst Nicolnas overhandigd. Zij be vindt zich in een klein kistje, dat wederom in een grootcn koffer is gedaan. Deze koffer weid generaal Janin destijds door generaal Diderichs en Gilliord, den gouverneur van den tsarenwitsj, toevertrouwd. Op verzoek van grootvorst Nico- laas werd de koffer aan den oud-gezant van Rusland te Rome, de Giers, thons in Frankrijk verblijvend, overhandigd. Dit geschiedde in La Tronche, ccn voorstad von Grenoble, in afwach ting van den dag, waarop de laatste restan der liclvmen zullen kunnen worden bijgezet. De generaal vertelde tevens, dat door zijn zor gen dc lijken der andere leden der keizerlijke familie, die destijds in Alopaersk werden ver moord, op hot kerkhof te Peking ziin begraven. LITAUEN. HET NIEUWE LITHAUSCHE KABINET. B e r 1 ij n, I 8 J u n i. (W. B.) Volgens een be richt uit Memel stoot aon het hoofd van het nieuwe Lithausche kabinet Toumenas. Minister van buiteniandsche zak én is de vroegere ver tegenwoordiger van buiteniandsche zaken is de vroegere vertegenwoordiger von Lithauen te Londen Czernctzkic. VEREENIGDE STATEN. JAPAN EN DE NIEUWE IMMIGRATIE- WETTEN. Washington, 19 Juni. (R.). Het ant woord van Hughes, den staatssecretaris van Buiteniandsche Zaken, op het protest van Japan tegen de bopalingcn der nieuwe immigra-tiewet, waarbij de Japanners worden uitgesloten, is in vriendelijken toon gesteld, doch in krachtige termen vervol. Het verklaart dot het Congres volkomen in overeenstemming met zijn rechten heeft gehandeld toen het dc wet aannam en dat de nieuwe wet gebiedend is voor het uitvoerend bewind, en derhalve geen speelruimte laat bij de uilvoering van de bepalingen. Londe, 18 Juni. (N. T. A. Draadloos). Uit New-York wordt gemeld, dat Cyrus Woods, de afgetreden gezant der Ver. Stalen te Tokio, te Seattle is aangekomen. Hij verklaarde, dat de vervanging van dc uitsluitingswet door mildere bepalingen, het eenige middel is om de ontstem ming in Japan tegen de Ver. Staten te doen ver dwijnen. MEENINGSVERSCH1LLEN IN DE REPU- BLIKEINSCHE PARTIJ. Washington, 1 8 J u n i. (N. T. A. Draad loos). De meeningsverschillen tusschen de leden an het bestuur der republikeinsche partij, die in de laatste zitting van de conventie te Cleve land openlijk tot uiting kwamen, zijn gisteren opnieuw met gioote scherpte naar voren ge treden en een breuk kon alleen voorkomen wer den door ihet persoonlijk ingrijpen van presi dent Coolidge. Bascom Slemp, de secretaris van Coolidge, dreef dc kwestie op de spits-, door tegenover Coolidge zijn misnoegen te uiten over het optreden von William Butler in diens hoedanigheid van voorzitter der republikeinsche conventie, door met aftreden te dreigen. Dc president verzekerde hem, dat hij de noodige maatregelen zou treffen. Slemp publiceerde later een verklaring, waarin hij zeide niet te zul len aftreden cn eveneens deel te nemen aan de komende verkiezingscampagne. MEXICO. HET BRITSCH-MEXICAANSCHE GESCHIL'. Londen, 18 Juni. (R.) Reuter verneemt, dat men in welingelichte kringen verbaasd is over de houding von Mexico, dot alle reden had om te verwachten, dot een deel van de leden van Sir Thomas Hohler's missie zou af reizen, waarop diplomatieke betrekkingen zou den volgen, terwijl Cummins zijn werk niet zou hebben voortgezet. Zonder dit of te wachten gedroeg de Mexicnonsche regeering zich op on gehoorde wijze tegenover den Britschen ver tegenwoordiger; hoor laatste stap was, dat ze het redelijk aanbod, door den Britschen premier gedaan, n.l. dat Hohler's missie zou vertrekken, indien Cummins werd toegestoon te gaan, af wees. De premier legt heden over de zaak in het Lagerhuis een verklaring of. Mexico City, 18 Juni. (R.) Een officieele medcdeeling zegt, dot den Mexicnon^chen con sul-generaal te Londen is opgedragen, op het dreigement van Ramsay Macdonold, dc diplo matieke betrekkingen met Mexico te zullen af breken, indien Mexico overgaat tot uitzetting van den heer Commins vóór dc aankomst van de Britsche diplomatieke missie, te antwoorden, dat het onmogelijk was, Cummins' houding nog langer tc gedoogen en dot hij moest worden uitgezet. Vernomen wordt dat Cummins bereid is Mexico onmiddellijk te verlaten op ontvangst van instructies uit Londen. ZUID-AFRÏKA. DE VERKIEZINGEN. Kaapstad, 18 Juni. (R.) Om vier uur hedenmiddag was de stand dor partijen als vo'gt: Z.-Afrikaansche partij 37, nationalisten 27, labour 18, onafhnnkelijkcn I. Twaalf gekozenen hebben hun zetel reeds aan Smuts aangeboden. Malnn, dc minister van het mijnwezen, is verslagen. Kaapstod, 18 Juni. (V. D.) Generaal Smuts zal geen moeite hebben om een nieuwen zetel in het Parlement, te krijgen. Hii heeft den geheclcn dog telegrammen ontvangen vun par lementsleden, die hem aanbied?n af te treden, om den ex-premjer zijn plaats in het Parlement te hergeven. Smuts heeft echter verklaard, dot hij zijn Tronsvoal-district trouw zal blijven. Kaapstad, 19 Juni. (R.). Volgens de jongste opgave zijn gekozen 44 leden der Zuid- Afrikaansche partij, 18 arbeiders, 33 nationalis ten en 1 onafhankelijke. De coalitie zal waar schijnlijk beschikken over een meerderheid van 20 zetels. Het is waarschijnlijk dat generaal Hertrog een nieuwe regeering zal vormen. Eerste Kamer. 's-Gi avenhage, 18 Juni. Voortgezet wordj de behandeling von dc Woterstaotsbegrcoting. De heer W e s t c r d ij k bepleit verlaging van de spoorwegtarieven, welke vooral voor lange afstonden ondragelijk zijn. Hij dringt voorts aan op spoedige verschijning van hot rappor^ ^er StaatscommissiePatijn, aange zien de concurrentie van dc autobussen met tramwegen mej den dag erger wordt. De heer Jansen wenscht vluggere ontgin ning der kolenterreinen in Limburg, hetzij door den staat of docr particulieren >net exploitatie- ovoreenkomst. De heer Stenhuis klaagt ever de rechte loosheid vnn den Nederkindschcn mijnwerker. De heer Dobbefmon dringt non op be spoediging van den bruggebouw bij Nijmegen. De heer Polak oordeelt, dut vele wegen te breed worden aangelegd, waardoor geen geld overblijft voor verbetering van andere. Minister Van Sivnay zegt dut de Staats* commissio inzake reorganisatie van den Rijks* woterstaatsdienst zoo klein mogolijk is gehou den. om den arbeid te bespoedigen. Bij aonbo- stedingen kon men buitenlondsche firma's niet uitsluiten, ul worden meest do Nederlnndsche bevoordeeld. Tweede Kamer. Bij de behandeling van de suppletoire Oor- logsbegrooting betoogen de hccrcn Michi ei sen en Ter Laan, dot de commandanten der huzaren «te Haarlem mede schuldig zijn aan fraude door hun zadelmaker wegens hoogst on voldoend© contróle. Sprekers wenschen volledi ge schadevergoeding, wot Minister Von D ij k overbodig vindt. Bij do interpellatie-Boon over de weigering van de koninklijke goedkeuring op statuten van de Dageraad, betoogt de intcrpcllant, dut deze vcreeniging de wetenschap populair beoefent en dc goede zeden niet oanrnndt, doch slechts over de herkomst der goede zeden met den minister von meening verschilt. Spreker vraagt of de minister de weigering der goedkeuring niet in strijd acht met de grondwet cn met de wet van 22 April 1855 cn of do minister de leden der vereeniging zal vervolgen op grond van art. 107 Wctb. vun Strafrecht. De Minister van Justitie antwoordt, dat de goedkeuring niet is onthouden wegens het atheïstisch standpunt. Spreker heeft de goedkeuring geweigerd, om dat bij de statutenwijziging de in God hnor oorsprong vindende levensnormen zijn terzijde gesteld, door toepassing van het atheïsme op de ontwikkeling der persoonlijkheid. Dat is zui ver anarchie. De heer Boon dient een motie in, uitdruk- kcndcv dot de weigering tot goedkeuring der statutenwijziging geen steun vindt in een juisto uitlegging der wet van 22 April 1855. Dc heer K 1 e e r e k o p e r constateert, dot dc Minister zijn persoonlijke subjectieve inzich ten gesteld heeft boven den plicht dien de wet hem oplegde. Hij heeft, zich stellende op do plaats vnn den strafrechter, propaganda voor bepaalde ideeën verboden. Men heeft dc vcr eeniging echter rustig laten bestaan. Men heeft hier te doen met vertoon zonder inhoud; im mers de Dageraad en de Vrije Gedachte heeft nooit een onder doel gehad dan thans. Het gaat niet nan, dot een Minister op grond van zijn particuliere opvatting van „goede zeden" rechtspersoonlijkheid aon een vereeniging wei gert. Dc heer V i s s c h e r constateert, dat het cal vinisme de vrijheid steeds heeft voorgestaon cn zich steeds verzet heeft tegen consciëntiedwang maar daarvan is hier geen sproke. De Dage raad jubelt integendeel over het propaganda middel, haar geschonken in de weigering dor stututen. Spreker betoogt dot de vrijheid niet mag ontaarden in losbandigheid en dot onaf hankelijke moraal niet bestoat. Door rekening te houden met de ethische werkelijkheid, dot de zedelijkheid wordt ontwricht door losscheuring van het bovennatuurlijk**, doet de Minister in niets tekort ann de geestelijke vrijheid. Spreker concludeert dat liet atheïsme leidt tot zelfmoords-epidcmic. De heer Gerhard meent dot de Minister concludeert tot bevordering der onzedelijke vor ming, nu de woorden „zedelijke vorming" uit de statuten zijn vervallen. Spreker vraagt niet alleen vrije gedachte, mnor ook vrije gedachte- uiting. Hij dient een motie in, waarin de wei gering wordt gekwalificeerd nis een inleiding der opheffing van vrijheid van gedochte en gedachte-uiting. Berichten. KON. BESLUITEN. Aon de Staatscourant vnn gisteravond ont- leenen wij de volgende Kon. besluiten: benoemd tot ridder in den Nederl. Leeuw Wl B. Kronenburg, lid van Gedep. Staten van Gel derland; Slechts vernieuwing kan behouden; achter raakt, wie stil blijft staan. Polgieter. door HUL BERT FOOT NCR VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRINO 1 50 t Kitty was weldra weer geheel de oude. Alleen deed nu en dan de herinnering aan de doorge stane angsten haar den adem even stokken dan verdween weer de kleur, die langzamerhand op hoar wangen was teruggekeerd. Doch plot seling werd zij opnieuw bevreesd. „Hoe kon ik nu thuis komen vroeg zij. „Vader cn de jongens zullen wanhopig zijn!" „Hebben zij nog een andere boot Kitty knikte. ,,Dan zullen zij wel gauw komen om je te zoeken," stelde Nahnya gerust, „en dan komt alles in orde." Kitty slaakte een zucht van Verlichting. Geleidelijk voelden de twee meisjes zich ver trouwelijker met elkaar worden. „Ik ben zoo verrast dat ik een blank meisje in deze streek vind," zeide Nahnya, in haar eigenaardig, zacht zendingsschooI-Engelsch. „Toen ik in je boot keek. denk ik aan niets. En daar lig jijIk ben zoo verrast, dat wij beiden bijna door de stvoom- yersnellingen v. orden gegrepen." J Kitty legde uit, hoe het kwam, dat zij in den stroom was geraakt. j „Ja, eiken dog komt het water hoog eizei Nahnya. „Als jij er niet geweest was..." fluisterde Kilty, en al dc schrikbeelden doemden weer op. „Wij moeten wat ctén," zei Nahnya praclisch. „Ik heb thee, vleesch en brood aan den over kant der rivier. Maar we moeten eerst een halve mijl stroomopwaarts vóór wij kunnen oversteken. Wc zullen de boot s'eepen. Maar er is maar een kort stuk touw in je kano. Dan zal ik trek ken, en jij duwt met een stok." Nahnya ging voorop, in de hand het eind van de lijn, terwijl Kitty, op haar aanwijzing, achter de kano aanliep, en haar met behulp van een langen stok belette op den oever vast te loopen of tegen rotsblokken tc stootcn. Kitty had nog nooit zoo hard gewerkt. Nahnya hod haar willen sparen, en haar daarom hrt ge makkelijkste deel van de tc volbrengen taak op gedragen, maar het kostte Kitty de grootste in spanning om over de puntige steenen en de dwars over het zond liggende boomstammen, Nahnya bij te houden. De kano gedroeg zich, als was zij door een haar persoonlijk kwaad ge zinden geest bezeten. Kitty had met volle over tuiging kunnen verklaren, dat de boot opzette lijk zijsprongen maakte om zoo kans tc krijgen, op steenen te stootcn, en wanneer zij ook maar een stop achterbleef, boorde de kano haar voor steven subiet in het oeverzand. Telkens wan neer het noodig was, waadde Nahnya, zonder zich om de koude te bekommeren, door het ijskoude water, en Kitty, die niet minder wiide wezen dan zij, volgde oogenblikkelijk, ofschoon huiverend en rillend. Toen zij eindelijk op het punt gekomen wa ren vanwaar Nahnya Kitty te hulp was gesneld^ onderscheidde Kitty op den overkant een groo te, platte rots en een klein riviertje, dat zich daarnaast in den grooten stroom ontlastte. Nah nya verzocht het blanke meisje een vuur aan te leggen, terwijl zij zelf zou oversteken om eetwaren te halen. Met bewonderende maai* toch een weinig afgunstige blikken zag Kilty toe, hoe handig zij haar kano bestuurde. Eerst koerste zij stroomopwaartstoen zij ver genoeg gekomen was, dat de zuiging van den stroom haar niet voorbij het doel zou trekken, stak Nahnya de rivier over in écn rechte, lange lijn. Binnen twintig minuten wös zij weer terug met alles wat zij noodig hodden. Zij hingen haar kousen en mocassins te dro gen zij strekten hoar rosc-met-witte en bruin- met-rose teenen naast elkaar bij het vuur uit en nutigden het avondmaal. Ondcrtusschcn voelden zij haar vricndschapsgevoelens jegens elkander toenemen. Tegenover een meisje cn te minder tegenover een meisjes dal zoo lief was als Kitty, voelde Nahnya niet de behoefte, zich met een muur te omgeven, en de natuurlijke warmte van haar wezen brak zich baan. Ein delijk kwam het lot de echte meisjes-confi denties. „Ik spieck nooit zoo tegen een blank meisje als nu," bekende Nahnya aarzelend. „Toch heb ik onder blanken geleefd-, en blanke meisjes, cn veel over hen gedocht." „Wat vind je dan wel van blanke meisjes vroeg Kitty met haar bekoorlijk lachje. „Ik moet er altijd aan denken hoe anders ze zijn dan ik," zei Nahnya. „Anders?" herhaalde Kitty verwonderd. „Van mij verschil je toch ndet zooveel." „Ik ben een half-blonke," verklaarde Nahnya. „Inwendig voel ik als de blanke menschen. Maar de blanken behandelen mij er niet Qfijr,, ze zijn anders tegen mij dan legen de hunnen." „Dat begrijp ik niet," zei Kitty hoofdschud dend. „Toen ik naar de Zendingsschool ging," licht te Nahnya toe. „leerden de zusters ons Denk geen kwaad, dan zal u ook geen kwaad geschie den." „Dat is waar," bevestigde Kitty. Verdrietig schudde Nahnya het hoofd. „Het is misschien waar voor jou, maar niet voor mij. Toen ik onder dc blanken ging, decht ik geen kwaad, maar het kwaad kwam over mij, zoo verstikkend als een deken om mijn hoofd." „Ik ik begrijp je niet," aarzelde Kitty. „Hoe zou je dot kunnen zeide Nahnya. „Niemand is slecht voor jc. Alleen tegen mij. Daarom vraag ik mij altijd, wat in mij dan toch anders is. Ik kan het niet begrijpen, maar ik weet dat het zoo is." „Bedoel je meen je mannen vroeg Kitty ontzet. Nahnya antwoordde door te zwijgen. „Maar niet alle mannen zijn slecht," protes teerde Kitty, denkend aan haar vroolijke, brave jongens. „Zeker niet allen," gaf Nahnya toe. „Een maal heb ik een blonken man gekend eerst was hij net als dc anderen. Maar hij verandert. Hij kijkt mij open aan en spreekt met me, als met een vriend. Maar aldoor denk ik, dat dof andere neg in mij is, en ik zend hem weg. En nog denk ik steeds wat is dan toch dat andere in mij Kitty staarde hoor met vei schrikte oogen aan en antwoordde niet. „Nu heb ik je bang gemaakt I" zeide Nahnya verwijtend. „Je moet wel denken, dat ik slecht ben, omdat anderen dat ook gelppven." „Neen," antwoordde Kitty. „Ik ben alleen maar bang geworden van rpijn eigen onwetendheid. Ik weet niet, wat ik je antwoorden mOet." „Zeg moor niets," riep Nahnya uit. „Ik praat veel tc veel I Ik wil aftijd tegen iemand spre ken, die is zoonis ik, cn het mankt mij soms lezend, dat ik nooit praten knn I Mijn volk - dot zijn goede menschen, maar ze begrijpen mij niet. Mijn moeder kent mij niet, ik ben een vreemde voor haar. Zij is bang voor mij. Altijd denk ikals ik goede vrienden zou zijn met een blanke vrouw zouden wij met elkaar kun nen praten. En nu vandaag brengt de rivier jou naar mij toeik denk het is als een sprookje. En mijn tong is geworden tot een watervol van woorden. Het spijt mij zoo, dot ik jc bang heb gemaakt." „Dat heb je me- heelemanl niet gedaan pro testeerde Kitty. „Ik vind het prettig dat jc zoo met mij praat. Maar vertel nu verder over dien' blanke," vervolgde zij, bong onbescheiden te zijn, „over dien blanke, dien je aardig vondt." Nahnya keek haar een oogenblik strak aon. Een seconder verscheen do oude, harde trek weer op hoor gelaat. „Ik zeg niet, dot er een blanke is, dien ik aardig vind." zeide' zij snel. „Ik heb geen mon noodig." Kitty boog het hoofd een weinig. „Dat zeggen wij fluisterde zij, bang voor haar eigen op rechtheid, „maar is hel wel waar Als mot een tooversjag was de donkere wolk von Nahnya's gelaat weggevaagd. Een uitdruk king van wonderlijke, innige zachtheid log in haar oogen toen zij die op Kitty vestigde. „Je zult je wel eenzaam voelen hier," sprak zij. „Ik weet wat dot zeggen wil I" In Kitty's oogen glinsterden tranen. Zij knikte langzaa/a Woydt .vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1