Ber GIM1ST XOSTtLOOZE OVERSCHRIJVING PRIiS DER ADVERTENTIÉK „DE EEMLANDER" Gebruikt onze Verten gij kunt Uw eigen schilder zijn BUITENLAND. N V. MIDDENSTANDS CREDIETBANK CONCERT EN DANCING EERSTE BLAD. Toegepaste en niet toegepaste belastingvormen. Lakglansverï 40 ets. per pond. A. v. d. WEG Langestraat 23 Willam Groenhuizen HANGKLOKKEN PENDULES Enorme Uitverkoop tot spotprijzen Dames Mode-huis l'fiiiondelle, Amersfoort. lederen middag en avond 22e Jaargang No 293 IBONREMENTSPRUS r3 777 ,7" Ancrv loort f 2 10, idem hanco pet post 3.—, per week (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.17* afzonderlijke,nummers CD5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Zaterdag 21 Juni 1924 directeur-ui tg ever: j. valkhoff. arnhemsche poortwal 2 a. postrekening m°. 47910. tel.int.si3. van 1-4 regels f 1.05 mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adveitentiên voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidccligc bepalingen voor het advcrlccrcn. licnc circulaire, bevattende de vooiwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. 't Zakelijk verband tusschcn belasting ver I a g i n g en bovenstaand onderwerp is niet zoo onwaarschijnlijk als dit op het eerste gezicht lijkt. Toen in het laatst van 1920 de verruiming op belastinggebied voor de gemeenten tot stand kwam, is hiermede aan de gemeentebesturen het recht gegeven andere dan direct met het inkomen verband houdende belastingen te heffen. Nieuw was dit beginsel niet. Het heffen van opcenten op dc personeele belasting ging reeds hiervan uit. Als een millionnair in een arbeiderswoning verkiest te wonen, zal zijn personeele belasting geenszins in overeenstemming met z.ijn inkomsten zijn en derhalve ook de gemeente in haar opcenten hiervan weinig 'profitceren. Evenwel derge lijke gevallen zijn en zullen uitzondering blijven. Voorzoover in deze opcentenheffing progressie mogelijk is gemaakt, voldoet ze meer als tot dusverre aan de formeele be lasting naar draagkracht. Toepassing de zer progressie is slechts dan mogelijk, in dien het maximum 20 en 80 opcenten op de grondbelasting worden geheven, wat in onze gemeente het geval is. Voor wat de inkom stenbelasting betreft, is in Amersfoort het bepaalde bij art. 243 e Gemeentewet niet overschreden. Wel is tot bijna het uiterste gegaan en wordt van de laatste toenemin gen in de progressieschaat 2'/2 x het pro cent belasting geheven, van wat geheven wordt van een belastbaar inkomen, gelijk aan twee maal de som voor noodzakelijk le vensonderhoud vastgesteld. De hoegrootheid der som voor noodzake lijk levensonderhoud vastgesteld, is in de wet als rem voor willekeurige heffing ge bruikt. Dit mogen sommige lieden, tot wier onderscheidingsvermogen niet is doorge drongen, dat elke belastingverordening ko ninklijke bewilliging van noode heeft, wel eens bedenken, en eene die het absoluut on mogelijk zou maken de noodige middelen te vinden, doordien deze som te hoog of tc laag zou worden gesteld, ook niet zou ver krijgen. Voor de verruimingswet was het zelfde beginsel gehuldigd, evenwel toen kon men van de laatste toenemingen in de pro- gressieschaal slechts 2 'X het procent hef fen, van hetgeen geheven werd van een som gelijk aan U/2 X het bedrag voor noodzake lijk levensonderhoud vastgesteld. Men ziet een belangrijke, maar onvoldoende verbete ring, vandaar dat nieuwe elementen aan dit Hoofdstuk in de Gemeentewet zijn toege voegd, o. n. een homvtcrrci.i-belasting cn een (gedeeltelijk nieuw) waardevermeerde- rfngsbelasting. In haar innerlijke beteekenis bedoelen deze twee vormen aan de gemeente vergoe ding te geven voor haar communale wer king. De eerste vorm kan bij verordening worden geregeld cn kan ten hoogste een (en honderd jaarlijks van de verkoopwaar de vorderen; dc tweede kan over een tijd vak van hoogstens 30 jaar een bijdrage vor deren van direct belanghebbenden bij zeer belangrijke door de gemeente of met hare medewerking tot stand gekomen openbare werken. Hier nu is het verband tc zien tusschen mogelijke verlaging van directe belasting en toepassing van andere belastingvormen. Onze gemeente is groot-grondbezitter en zou bij belangrijke verkoopen genoemde half ten honderd in den verkoopsprijs kun nen verdisconteeren. om deze ten bate der gemeentelijke schatkist aan te wenden. Ook op ander terrein grond- en straat- rioolbelasting is de gemeente aan zich- zelve cijnspliehtig. Dit zou nu juist geen be zwaar zijn, terwijl dan ook particuliere be zitters van grond hieraan zouden bijdragen. Een bezwaar tegen deze belasting is, dat jaarlijks tot den in de verordening bepaal den verkoopsprijs deze cijns zou moeten worden opgebracht, of zc al of niet in an dere hanhen ais bouwterrein overgaan. Te onderzoeken is in elk geval hoeveel grond hiervoor in aanmerking komend nog in particulier bezit is. Bij invoering zou zijn na te gaan of het grondbedrijf als be drijf groote nadeelen zou hebben, en zoo ja hoe dit weder in balans is te brengen De preventieve werking eener dergelijke verordening acht ik voor het gemeentebe lang niet gering, menig onhandelbaar bezit ter zou dan zonder onteigeningsproces tot verkoop eerder geneigd zijn, ten andere zou menig gemeentebestuur niet genoodzaakt zijn zij genoot immers dan het voordeel der waardevermeerdering grond uit han den te breken. De hoofdzaak is of'de op brengst belangrijk genoeg zou zijn om d e n hoof del ij ken omslag te ver I a- ge n, al zou dit op zichzelve geen reden zijn ze niet te heffen, waarbij dan rekening is te houden met de concurrentie. Tot zoo ver art. 242 b. Anders staat liet met de bettermenttax. (Art. 242 d) de z.g. baatbe lasting. Dit artikel geeft bevoegdheid gedurende 30 jaren een bijdrage te vorderen, b.v. wan neer aangrenzende panden belangrijk in waarde zouden stijgen, door o. a. verrui ming van den toegang tot een groote win kelstraat (ingang Langestraat) of het ma ken van een onderdoorgang aan den Soes- terweg of een groote doorbraak, waardoor naar andere punten het verkeer kan worden afgeleid en daardoor op ander gebied als attractie zou winnen. Zoo zijn de perceelen aan den Leusderweg in waarde gestegen na de zeer belangrijke uitgaven tot verbete ring van dezen weg. Het zal goed zijn een «n ander in 't oog te houden, maar m. i. is er nu geen reden tot toepassing, te meer niet. daar art. 242 c toepassing heeft ge vonden en de straat- en rioolbelasting een belangrijke opbrengst geeft. Een andere bron van inkomsten, waarte-. genover verlaging der inkomstenbelasting zou kunnen worden gesteld, is het heffen van opcenten op de vermogensbelasting. Ik voor mij zou de kwestie anders willen stel len. Alleen bij uiterste noodzaak, n.l. wan neer we voor het feit stonden onze inkom stenbelasting te moeten verhoogen, door dien de behoeften zouden zijn gestegen, zou ik ter voorkoming hiervan opcenten op ver mogensbelasting willen heffen. Nu het be lastbaar inkomen zich nog in neergaande lijn beweegt, ons grondbedrijf is overbe last, wij grootelijks behoefte hebben aan ex ploitatie-expansie, nu is het geen tijd deze nieuwe bron aan te boren. Wij hadden dil eerder moeten doen. Over toepassing van art. 240 h, n.l. de verruiming der opcentenheffing op de divi dend- cn tantième-belasting, is in dc laatste} raadszitting geïnterpelleerd. De oude 30 opcenten over 1922 gaven ruim 3000, zoodat de hoogste heffing (48) ongeveer naar deze maatstaf f 4800 zouden opbrengen. Te gering om ccnigen invloed op het gestelde doel te oefenen. Behalve de hier besproken nieuwe en her nieuwde belastingvormen is er nog mogelijk licid een assurantie, een logeergasten en een reclame-belasting tc heffen. Over een zake lijke bedrijfsbelasting spreek ik niet, deze heeft men den nek omgedraaid. Het meest sympathiek is me de assurantiebelasting. De gemeente heeft dc kosten van haar brand weer, dc assuradeuren steken de voordee- len op. Dat moest anders kunnen. De moei lijkheid goede grondslagen voor de heffing te construeeren, heeft menig gemeentebe stuur doen afdeinzen. Over de heffing van opcenten op de per soneele belasting sprak ik reeds in een vorig artikel. Terugfceerend tot ons uitgangspunt, en toegegeven dat in onze gemeente de belas tingen niet laag, zelfs aan den hoogen kant zijn, is er m. i. geen reden, vooral niet in vergelijking met soortgelijke gemeenten schrijnend te spreken over: Vestig U te Amersfoort! al moet dan geheel het stre ven onzer gemeente-politiek zijn om naar gezonde regelen en goede grondslagen tot belasting-verlaging te komen. J. HOFLAND Sr. JUWELIER—HORLOGIER. Langestraat <3, TelcL 852. Postr. 7582. DUITSCHL AMD. STRESEMANN OVER DE ONTRUIMING VAN HET ROERBEKKEN. Essen, 2 O J u n i. (W. B.) Stresemnnn heeft op een vernedering von de Duitsche Volks partij gezegd, dot hij dc verklaring van Her- rioï ov r ontruiming *vf.n het Roerbekken aldus opvat, dat het van kracht worden van alle met de memorie der deskundigen verband houdende wetten en het begin van dc Duitsche leeningen met de opheffing van de bezetting hand in hand zal gaan. Als daarbij nog het herstel van Duitschland's oeconomischc en fi- nanciëele soevereiniteit komen, zal dc poort tusschen bezet en onbezet Duitschland weer geopend zijn en daarmee de eenheid des rijks zijn hersteld. VERSCHERPING VAN DE MACH TIGINGSWETTEN. Berlijn, 20 Juni. W.-B.). Bij decreet van den Rijkspresident is de momenteel van kracht zijnde civiele uitzonderingstoestand verscherpt. De mogelijkheid wordt uitgebreid om bladen te verbieden. Hierdoor zal het tevens verboden zijn in de plaats van een verboden blad een „ersatz"- blad te doen verschijnen. Op de agenda voor dc o.s. Rijksdagzitting, welke Dinsdag a. s. plaats vindt, staan verschillende kleinere voorstellen. EEN FRANSCH VLIEGTUIG IN HET ONBEZETTE GEBIED GEDAALD. Freiburg, 20 Juni. (W.B.) In den nacht van Woensdag landde tegen I uur in het dis trict Gundelfingen een uit Mainz komend groot Fransch gevechtsvliegtuig. De inzittenden, een officier en een sergeant, hadden een kaart bij^ zich, waarop de vlucht van Mainz over Kaiser- lautern naar Nancy was aangegeven. Het. vlieg tuig was verdwaald geraakt. Het wordt door den Franschen sergeant bewaakt, terwijl de an dere oviateur naar Parijs is vertrokken om zijn superieuren rapport uit te brengen over het gebeurde. DE DUITSCHE GEVANGENEN. Mainz, 20 Juni. (W B.) De „Echo du Rhin" meldt: Ingevolge de instructies, welke de Fransche regeering naar aanleiding van de door Herriot afgelegde verklaringen den Franschen eersten gedelegeerde in de Rijnland-commissie heeft gegeven, zond deze aan de autoriteiten in de Fransche zone instructies om nieuwe lijsten op te maken van de tijdens het lijdelijk verzet uit gewezen personen. Voorts onderzoeken de mili taire autoriteiten, op welke wijze aan de ver oordeelde personen gratie knn worden verleend. Verder wordt gemeld, dat de Rijnlandcom missie sedert het begin dezer weck aan 7000 gezinsleden van ballingen den terugkeer heeft toegestaan. Van de door Fransche krijgsraden veroor deelde personen hebben er 266 van de 580 hun straf uitgezeten, aan 210 is gratie verleend, 44 zijn bij verstek veroordeeld cn slechts 58 be vinden zich nog in de gevangenissen in het be zette gebied. In de Belgische zone zijn maatregelen in ge lijken geest getroffen. EEN DOODVONNIS. Berlijn, 20 Juni. (W.-B.). De jury-recht bank te Guben veroordeelde den 24-jarigen bankwerker Nimzinger uit Berlijn wegens roof- moorde ter dood. Hij had na een inbraak een zijner handlangers vermoord en hem beroofd van zijn aandeel aan den diefstal. ONDRAGELIJKE HITTE. B e r 1 ij n 2 0 Juni. (V. D.). In Midden- Duitschland heerscht thans enorme hitte. De thermometer bereikte heden te Berlijn 29 graden Celsius. Voor Amersfoort en omstreken. Langegracht 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders naar een ieder en naar alle plaatsen fin Nederland. Vraagt inlichtingen en vraagt giroboekje. te huur voor korten of langen termijn, ook nw recht van koop. Vraagt eens inlichtingen. Om slechts iets to noemen: JAPONNEN <5.50 4-50 2.90 BLOUSES 4.2» 3 2» 2 25 ROKKEN 5.25 4 90 3.90 WOLLEN VESTEN -«90 4.75 2.95 MANTELS van 35.voor 19.50 Zie de Etalages van het STRIJKJE JEAN HENRY. FRANKRIJK. PRESIDENT DOUMERGUE ONTVANGT HET DIPLOMATIEKE CORPS. Parijs, 20 Juni. (Hovas). President Dou- mergue heeft hedenmiddag op het Elysée het Diplomatieke Corps plechtig ontvangen. Minis ter-president Herriot woonde dc ontvangst bij. De deken, mgr. Ceretti, de apostolische nun tius, vertegenwoordiger von den H. Stoel, bood namens het Corps zijngelukwenschen aan en sprak de hoop uit, dat onder het presidentschap van Doumergue de geheeie wereld eindelijk een volkomen vrede zou genieten, welke Frankrijk een lange toekomst van veiligheid en welvaart zou verzekeren. Hij gaf den president de -ver zekering van dc volkomen en loyale medewer king van het geheeie Diplomatieke Corps en de betrokken regeeringen voor de verwezenlijking van dit hoog ideaal. Doumergue dankte dèn sp. eker en verklaarde, dut geen enkele natie meer dan Frankrijk de ver wezenlijking wenschte von een volkomen wereld vrede, waarnaar alle volken zoo vurig streven. Dit ideaal zal steeds de voikbmen instemming vinden der Fransche regeering. De president voegde ér bij, dat hij in de van zooveel waarde zijde samenwerking var. het Diplomatieke Corp? een blijk ziet van den geest van samenwerking, welke slechts het aanbreken van een tijd van welvaart, recht en vrede, uoor tie roenschh-.-id zoo vurig begeerd, zal bespoedigen. DE BESPREKINGEN VAN HERRIOT TC LONDEN. Londen, 20 Juni. (N. T. A. Draadloos). De aanstaande besprekingen tusschen Ramsay Macdonald en Herriot worden in diplomatieke kring-en cn in de pers met groote belangstelling tegemoet gezien. Er wordt op gewezen, dat de besprekingen een geheim, officieus en algemeen karakter zullen dragen, doch dat het voor naamste onderwerp van bespreking zal zijn, hoe het plan-Dawcs betreffende de schadevergoe dingen met de minst mogelijke vertaging kan ^worden uitgevoerd. De „Times" wijst cr in een hoofdartikel, ge titeld „A fresh beginning", op, dat de Fransche formule niet langer is: geen ontruiming totdut Duitschland betaalt, doch: geen ontruiming tot het plan der deskundigen in werking is getre den, en dat Herriot definitief heeft verklaard, dot de Fransche regeering het deskundigcnplnn zon der voorbehoud aanvaardt. Deze duidelijk© ver klaring, zegt de „Times", moet worden be schouwd als de basis van de ruimere onderhan delingen, welke Herriot thans op het punt staat aan te vangen. Het is een hoopgevend tccken. Dc „Daily Telegraph" zegt: Het zal de eerste stap zijn tot herstel van het geallieerde front, waarvah Herriot zoo vaak heeft gerept als het eerste deel von een gezonde buitcnlandsche poli tiek voor Frankrijk, cn alle tcekenen wijzen er op, dat hij spoedig succes zal hebben bij zijn taak van hot tot stand brengen van wat hij openhartig heeft genoemd de verzoening tus schen Frunkrijk cn Groot-Brittannië. De nieuwe premier van Frankrijk komt tot het voeren van besprekingen, geheel vrij von de sponning in de betrekkingen, die vroeger heeft bestaan, ter wijl hij zelf den weg geëffend heeft door zijn uitvoerige verklaringen, die hebben aangetoond, dot zijn politiek overeenstemt met die der Brit- sche regcering ten aanzien van de vraagstukken, die hun beiden aanbelangen. De besprekingen zullen een nauwe persoonlijke betrekking tot stand brengen tusschen de twee personen, die uitstekend in staat zijn elkaar te begrijpen cn zonder reserve met elkaar samen te werken oun een taak, die beiden gelijk opvatten. De atmos feer van hun kort samenzijn te Chequers zul van een aard zijn, als sedert betreurenswaardig langen tijd in de officieelc betrekkingen tus schen Frankrijk cn Groot-Brittannië niet heeft gehcerscht, hetgeen op zichzelf al een reden is voor de grootste dankbaarheid in dit land. ENGELAND. UIT HET LAGERHUIS. Londen, 20 Juni. (R.) Het Lagerhuis heeft in tweede lezing het wetsontwerp aan genomen, waarbij de conventie van Genève in zake dc beperking vnn het gebruik von lood- Avit wordt geratificeerd. HET RIJK EN OOST-AFRIKA. Londen, 20 Juni. (N. T. A. Draadloos). De minister van koloniën Thomas heeft in een rede gezegd, dat hij de volgende week in het Lagerhuis zou aankondigen, dat hij een commis- missie had samengesteld, bestaande uit loden von alle partijen, klassen en richtingen, aan welke zal gevraagd worden hem bij te staan bij het beheer van het belangrijke departement, waarvan hij thans aan het hoofd staat. Deze commissie zal zich in het bijzonder met Afrika bezighouden. Mijn beperkte kennis en mijn zeer recente ervaring van Oost- en West-Afrika, aldus de minister, overtuigen mij, dat de mogelijkhe den van dot land absoluut onbeperkt zijn. De commissie zal een bezoek brengen aan Oost- Af rikn om den minister to helpen het belang rijkste probleem van alle op te lossen, n.l. de ontwikkeling van het rijk. DE TOESTAND VAN DEN BRITSCHEN HANDEL. Londen, 20 Juni. (N. T. A. Draadloos). Bij het debat over de begrooting van het mi nisterie van handel, drong Lloyd George gister avond in het Lagerhuis aan op het instellen van een onderzoek om den geheelen toestand en de vooruitzichten van don handel voor de toekomst na te gaan. De minister van hondel, Sydney Webb, zeide, dat de regeering reeds besloten had een onpar tijdig onderzoek tc doen instellen naar den toe stand van den Britschen handel in het bizonder ten aanzien van den uitvoer en de mogelijke ongunstige omstandigheden, welke op de Brit- sche industrieën druk uitoefenden. BEZOEK VAN AMERIKAANSCHE EN CANADEESCHE JURISTEN. Londen, 20 Juni. (N. T. A. Draadloos). Tegen 20 Juli worden te Londen niet minder dan 2500 juristen uit de Vereenigde Stoten en Canada verwacht, die een tournee door Enge land zullen maken. Zij zullen ook op het Buc- kinghompaleis worden ontvangen. DREIGENDE UITSLUITING IN DE BOUWVAKKEN. Londen, 20 Juni. (R.) Een nationale conferentie van patroons in de bouwvakken besloot hedenavond, met ingang van 5 Juli, een uitsluiting af te kondigen, teneinde inacht neming vnn de nationale overeenkomst ef te dwingen. Door de uitsluiting, welke 700.000 man treft zal waarschijnlijk door het geheeie land het bouwen worden stopgezet. De beslissing komt ten hoogste onverwacht, daar de overeenkomst reeds geteekend was. De weigering om de overeenkomst te bekrachligen motiveeren de werkgevers met ecn verv/ijzlhg naar de eindo- looze conflicten en moeilijkheden overol in het land en in het bijzonder naar de staking ie Li verpool. De arbeiders vcrkloren dot de werk gevers hun eigen onderhandelaars hebben ver loochend en laten doorschemeren daf zij zul len gaan staken, nog voor het uitsluitingsbesluit van kracht wordt, indien de werkgevers dc voor waarden der overeenkomst niet nakomen. DE COMMUNISTISCHE BEWEGING IN ENGELSCH-INDIE. Bombay, 20 Juni. (R.) De Indische com munisten hebben een comité van verdediging opgericht, dat gelden zal verzamelen voor de kosten van het hooger beroep der veroordeelde communistische agitators te Cawnpore. Het comité wenscht te weten, welke opvatting het hof van beroep heeft omtrent het recht der Indiërs om een communistische Dartii od te richten. MAATREGELEN TEGEN LOODVERGIFTIGING. Londen, 20 Juni. (N. T. A. Draadloos). Het Lagerhuis heeft heden zonder hoofdelijke stemming in tweede lezing aangenomen het wetsontwerp, strekkende tot voorkoiriing van loodvergiftiging bij schilders. Rhys David, de onderstaatssecretaris voor binncnlondsche za ken, zette uiteen, dat het doel vun dit wetsont werp was, de regeering in stuut te stellen, de internationale conventie von Genève ten deze te ratificeeren. De voorgenomen maatregelen hebben ten doel, veel mcnschelijk lijden -tegen te gaan, cn een aanzienlijk aantal levens vnn arbeiders in het schildersbedrijf te redden, dut elk jaar ten offer valt aan het loodwit. Werkgevers en arbeiders in dit bedrijf -F*» allen voor de invoering dezer wet. Onder -L. huisschilders in Engeland zijn binnen 13 jaar 1500 gevallen van loodwitvergiftiging voorge- komen, waarvan 300 met doodclijkcn afloop. ITALIË. DE ZAAK MATTEOTTI. Berlijn, 2 0 Juni. (N. T. A. Draadloos). Volgens een bericht uit Rome, heeft de Ita- liaanschc bond van vokvcrecnigingcn definitief besloten bij de herdenking van den moord op Mottcotti op 25 dezer van elke vorm von sta king af te zien, doch vijf minuten lang het werk te loten rusten. ROEMENIE. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Boekarest, 20 Juni. (W. B.) De afge vaardigde Lupu heeft de regcering geïnterpel leerd over haar politiek jegens sowjet-Rusland. Bralianu, de minister-president, cn Duco, de minister von buitenlandsche zeken, wezen cr in hun antwoord op, dat Roemenië steeds den, wensch tc kennen gegeven heeft de normale be trekkingen met sowjet-Ruslond to horstellen. Voor het hervatten van dc diplomatieke be trekkingen stelt Roemenië echter de onvoor waardelijke erkenning van zijn rechten op Bes- sarabië als voorwaarde. Beide ministers legden nogmaals den nadruk op het vreedzame karakter vnn de Roemeen se lie politiek. Een motie van de oppositie, welke de hou ding der regeering afkeurde, heeft de Kamer met 136 tegen 35 stemmen verworpen. ZUID-SLAVIE. HET UTERNATIONAAL GOEDEREN VERKEER OP DEN DONAU. v B e r I ij n, 2 0 Juni. (N. T. A. Draadloos). Te Belgrado is aangekomen dc Internationale Donnu-Commissie, die besprekingen zul hou den over het internationale verkeer op den Do- no u en. met name over do vrijheid.van het in-, temotionojc doorvoerverkecv van goederen. POLEN. DE POOLSCHE SCHATKIST. Warschau, 20 Juni. (Oriënt). De minis ter van financiën heeft zijn afgevaardigde naar het buitenland gezonden, om met de autoritei ten en handelshuizen te onderhandelen over het verlecnen van geld ten behoeve vun de Poolsche schatkist. EON REDE VAN DON MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. Warschau, 20 Juni. (Oriënt). De presi dent van de commissio van buitenlandsche zaken heeft in dc Kamer een redevoering ge houden, waarin hij er o.a. zijn verheuging over uitsprak, dot de bonden tusschen Fronkrijk cn Engeland wederom hechter geworden zijn. Daar het nieuwe systeem waarop de wejéld zich moet opheffen, aldus spreker, de democratie is, moet men met spijt constateercn, dat Rusland cn Duitschland zich niet in deze richting oriëntee- ren EGYPTE. VALSCHE MUNTERS. Londen, 20 Juni. (N. 1 'A. Draadloos). De politie te Cnïro heeft in de nabijheid van Cairo een werkplaats van valsche munters ont dekt, die zich bezig hielden met het vervaar digen von valsche Engelsche bankbiljetten* CHINA. BOMAANSLAG TE KANTON. Hongkong, 20 Juni. (R.) De plaatsver vangend Fransche consul te Kanton verloor bij de ontploffing der naar Merlin geworpen bom een arm. Een der gewonden is nog overleden. Er zijn drie Chineesche kellners gedood en twee gewond. VEREENIGDE STATEN. JAPAN EN DE IMMIGRAT1EWET. Tokio, 2 O J u n i. (R.) Uit goede bron wordt gemeld, dat Japan niet voornemens is de jongste Amerikoansche nota inzake de im migratie te beantwoorden. Het zal waarschijn lijk zijn voornemen te kennen geven om do quuestie te laten rusten, in afwachting van een gunstige gelegenheid voor een verdere gedach ten wisseling. ZUID-AFRIKA. DE UITSLAG DER VERKIEZINGEN. Koopstad, 20 Juni. (R.) De Z.A.P. ver kreeg bij de verkiezingen 150.000 stemmen, de Nat. Partij en de Arbeiderspartij te zamen 169.000. Pretoria, 2 0 Juni (R.) Tielman Roos, de leider der Transvaalsche Nationalisten, richt tot het blad „Ons Vaderland" een schrijven met de uitnoodiging „aan onze broeders der Z. A. P. om zich met ons te vereenigen". Roos voegt er bij „Onze partij zal gematigd en eerlijk optreden. Wij hopen een betere toe komst voor ons land en de toekomstige ge slachten in het leven te roepen". Hij spoort de Hollanders aan zich te vereenigen, en heet al len welkom, die Zuid-Afrika u"»n«/:h<>n if» ont- •wikkelen en op. Je bouwen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1