PHILIPS LAMPEN „DE EEMLANDER" BUITENLAND. F.H.Lorrsarss FEUILLETON. De verborgen vallei. Oaines Mode-huis L'hironilelfe, Amersfoort. 22e Jaargang No 299 ABQHKM yr3 m"n'eB*mcrv loort 210, jucm lianco per post 1 J.~. rcr week (met gratis verreker ng tegea onge'ukkcn^*/ 0,17s, aizoadeilijke nummers f .05. AftlERSFQORTSOH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT 513. Maandag 23 Juni 1924 PRDS DER AüWlNïlft mei Inbegrip van een bewQsnumaaei. dki i^mI oieci 0.25, dicmlainbic- 6 dingen cn Ucfd»d($h«ld*#ü«'? tenfiën toot de helft der prijs. N oor haadci cn bedrijf bestaan -cci voordeclige bepaltncen voor het advcrtccicn- Ecne cucuUire, bevattende de voovwaaidcn. wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. INTERNATIONALE REGELING VAN DEN BAKKERSNACHTARBETD. Geaève, 2 1 Juni. (B. T. A.) Met IQ te gen 16 stemmen en één onthouding heeft de commissie, ingesteld door de arbeidsconferen- tie ter bestndeering van het vraagstuk van de afschaffing van den nachtarbeid in bakkerijen, rich uitgesproken voor het voorstellen van een internationale overeenkomst te dier zake cn niet slechts tot een aanbeveling aan de regeerin gen. DUITSCHLAND. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Voorbereidende maatregelen ter uitvoering van het plan. B e r 1 ij n, 21 Juni. (\V. B.) Von Hoesch, de Duitsche gezant te Parijs, komt een dezer dagen te Berlijn, om van zijn besprekingen met Herriot verslag uit te brengen. Houghton, de Amerikaansche gezant te Parijs, vertrekt Zon dag naar de Ver. Staten. Men denkt, dat ook deze reis met de uitvoering van de rapporten der des' ndigen samenhangt. Ondertusschen worden de voorbereidende werkzaamheden ter uitvoering van het rapport-Dawes voortgezet. Het voorstel nopens de spoorwegen is in twee vergaderingen afgehandeld. Iets meer moeilijk heden leveren de besprekingen over de op de industrie te leggen losten op, maar men hoopt toch daarmee voor 50 Juni klaar te komen. In de kwestie van het Duitsche antwoord aan den gezantenraad over de militaire controle is nog geen beslissing getroffen. Het rijkskabinet zal pas Maandag definitief over dit antwoord een besluit nemep. In elk geval zal de Duit sche regeering voor 30 Juni antwoorden. HEVIG ONWEER. Themar, 21 Juni. (W. B.) Gisteravond werd de omgeving geteisterd door een hevig onweer en een wolkbreuk. Het geheels dal tot aan de stad werd in een diep meer veranderd. De spoordijk van het traject Eisenach—Lich- tenfels werd over een afstand van 300 M. over stroomd. Het treinverkeer kon pas heden wor den hersteld. Veel vee is omgekomen. Berlijn, 21 Juni W. B.) Hedenmiddag heerschte hier een geweldig onweer, gepaard gaande met een hevige wolkbreuk en hagelbuien. Vooral m he< oosten der stad kwómen heele straten onder water te staan, zoodat het verkeer gedeeltelijk werd onderbroken. Doordat het water talrijke kelders binnendrong, moest de brandweer hulp verleenen. FRANKRIJK. EEN ZONDAGSREDE VAN EX-PREMIER POINCARÉ. Een nieuwe verdediging der Roerbezetting. Verdun, 22 Juni. (Havos.) Bij een her denking van het roemrijke Fransche tegenof fensief van 1916 zette Poincaré op welspre kende wijze de redenen der bpzetting van het Roergebied uiteen, die is gerechtvaardigd door de conclusies der commissie van deskundigen. Duitschland wiide niet betalen, maar kon zeer goed betalen en gaf zoodoende alleszins reden voor de gevolgde politiek. Als Duitschland morgen goedschiks of kwaadschiks zich neei- legt bij de conclusies dezer commissie hebben wij dit te danken aan de bezetting van het Roergebied. Het was dus verstandig om de betaling niet over te laten aan simpele be loften. Wij verklaarden, dat wij de panden zouden inwisselen tegen nieuwe panden, .wanrin voor zien was door de commissie van deskundigen. Wij zullen de economische eenheid van Duitschland herstellen, zoodra het rapport der commissie zal worden uitgevoerd. Wij vragen niets meer. Wij gaven uitdrukkelijk te kennen, det wij ons uit het Roergebied zooden terug trekken Tiaar male vnn Duitschlands betalin gen wi 'ouden een groote onvoorzichtigheid hebben begaan, wanneer wij eerder tol de ont- ïuiming hadden besloten, waardoor wij een be wijs van zwakheid zouden hebben gegeven cn Duitschland weldra nog weerspannigcr zou ge weest zijn om het verdrag uit te voeren. Poincaré besloot, dat hot noodig is, dat het verdrag eindelijk zal worden nagekomen, op dat eindelijk de vrede worde verwezenlijkt. De wil van de gesneuvelden mag niet worden ver raden. BOTSING TUSSCHEN COMMUNISTEN EN POLITIE. De zaak-Matteotti aanleiding. Parijs, 2 2 Juni. (B. T. A.) Bij manifesta ties, door communisten op touw gezet als pro test tegen den moord op Matteotti in de omge ving van St. Gervais, kwam het tot vechtpar tijen, waarbij verscheidene personen werden ge wond. De politic wist echter, na enkele charges te hebben uitgevoerd, de rust te herstellen. ENGELAND. BESPREKINGEN TUSSCHEN HERRIOT EN MACDONALD. De Franschc premier op Chequers. Parijs, 2T Juni. (B. T. A.) Herriot is van ochtend om 10 uur via Dover naar Londen vertrokken. Londen, 21 Juni. (R.) Herriot is om half zeven te Londen aangekomen en onmid dellijk per auto doorgegaan naar Chequers. In een gesprek met een vertegenwoordiger von Reuter zei de Franschc premier, dat hij het grootste vertrouwen koestert in de entente cn dat de toenadering tusschen beide landen vol komen waarachtig is. Tegen midden-Juli een confe rentie der geallieerden. Londen, 22 Juni. (R.) Na het einde van de besprekingen op Chequers is het volgende officieele communiqué uitgegeven De ontmoeting tusschen de Fronsche en Brit- sche premiers heeft Zaterdag cn Zondag op Chequers plaats gehad. Er werd een vriend schappelijke informeele bespreking gehouden over verschillende kwesties in verbond met het Dawes-rapport en de maatregelen, die moeten worden genomen om het in werking te stellen. Hangende de beraadslagingen met de Italioan- sche en Belgische regeeringen konden nog geen definitieve conclusies worden opgesteld. Bij de besprekingen bleek de olgemeene overeenstemming, die er tusschen de Fransche en Britsche standpunten bestaat; de beide pre miers zijn besloten om de moeilijkheden, die op hun respectieve landen cn de gehecle we reld drukken, door voortdurende samenwerking op te lossen. Er werd overeengekomen dat, als de andere geallieerden zich cr mede kunnen vcrcenigen, te Londen een conferentie zal worden gehouden, niet later dan midden-Juli, teneinde de te vol gen procedure definitief vast te stellen. De beide premiers zijn verder overeengeko men samen een kort bezoek aan Genève tc brengen bij de opening van de vergadering van den Volkenbond in September. De tegenover Duitschlond aan te nemen houding. Londen, 22 Juni. (Havas). Het doel vnn Macdonald en Herriot was een atmosfeer te scheppen van sympathie en vertrouwen. Toen Herriot de kwestie te berde bracht der garanties bij de uitvoering von het plan der deskundi gen, bevestigde Macdonnld de onwrikbare een heid van Engeland, België en Frankrijk tegen over een Duitschland, dot opzettelijk in gebreke blijft. Engeland is evenals Frankrijk besloten te genover een pacifistisch Duitschland tegemoet komend tezijn, maar tegenover rrn pangei- rnanistisch, nationalistisch Duitschland onver zettelijk. Op die wijze zal dc oplossing van de kwestie der ontruiming van het Roergebied zeer worden ergemakkelijkt. Het besluit om naar Gcnève te gaan tcont, dat de beide premie;s erover denken eventueel aan den Volkenbond de alles beheerschende taak op tc drogen der waarborging van de veiligheid. Waarschijnlijk zal ook Amerika worden uit- gci.oodigd deel te nemen aan dc conferentie tusschen de geallieerden in Juli. Engclsche persstemmen. U t Londen wordt d.d. 21 Juni draadloos ge meld Dtreehtschestraat 15 Te!. 483 PIANO'S ORGELS te huur voor Uoricn of langen termijn, ook met recht van koop. Vraagt cents inlichtingen. Lunchroom Princesse. Utrechtschestrnat £9, Tel. 310. SOEP, VLEESCH, (naar keuze.) AARDAPPELEN EN GROENTEN EN DESSERT. PER ABONNEMENT f 1.25. Enorme Uitverkoop tot spotprijzen Om slechts iots to nocmon JA' ONSEN 9.50 4.",0 2.90 BLOUSES 4.2» :ï2» 225 ROKKEN 5.25 4 90 3.9J WOLLEN VESTEN! (S 9<> 1.75 2.95 MANTELS van 3»voor 19.5") Zie de Etalages van het Zooals reeds gemeld, zal dc bespreking dei- beide. premiers een particulier, nict-lormcel en algemeen karakter dragen. Zij zal loopen over talrijke onderwerpen, maar het belangrijkste pur^t von bespreking znl worden, hoe het plan- Dawes met de minst mogelijke vertraging kan worden uitgevoerd. De diplomatieke medewer ker van de Westminster Gazette verklaart, dat de bijeenkomst wellicht belangrijke gevolgen 7ol hebben. Aan beide r.;j'!en is men verlangend de "moeilijkheden uit auri 'weg te ruimen en een overeenkomst te bereiken, opdat Frankrijk en Groot-Brittannië in harmonie kunnen samen werken voor het herstel van den vrede en den voorspoed vnn Europa. Na een résumé te hebben gegeven von de voornaamste punten, die nader onder de oogen dienen tc worden gezien, zegt dc medewerker von dc Westminster Gazette, dat men het aan beide zijdsn eens is, dot de Duitschers de noo- dige stappen moeten nemen om de internatio nale lichamen te vormen, die vereischt zijn ter uitvoering van het Duv.cs-rappoit en dat de Duitschers verder hun best moeten doen te ga randeeren, dot zij hun verplichtingen zullen na komen. Hoe eerder dit gedaan is, des te beter, want de nieuwe Franschc regeering znl dan het Roergebied in cconomischen zin ontruimen. Macdonald zal pieiten voor een militaire ontruiming tezelfd'er tijd. Op dit punt zou een occoord tot stond kunnen komen. Wat hetreft het Fransche verzoek inzake een scher per conti óle op de Duitsche bewapingen, zou het Engelands plan zijn deze taak over te dra gen aan den Volkenbond. Wat dc veiligheid aangaat, zal Macdonald tegen afzonderlijke allianties gekant blijven^ maar voor een alge meen verdrag zijn, in welk verband dan de kwestie dpr ontwapening zal te berde komen, die een essentieel gedeelte is van het alge- meene veiligheidsverdrag. Het blad zegt ver der Ten slotte is er nog het vraagstuk van dc schulden der geallieerden onderling. Het Brit sche standpunt is, dat, zoolang wij zelf vol doende ontvangen, om onze schuld aan Ame rika tc kunnen betalen, wij bereid zullen zijn verdere vorderingen op onze Europcesche schuldenaren te schenken, vooropgesteld dat het cijfer der Duitsche schadeloosstelling in verhouding tot het totale bedrag van deze schenking wordt vermindvrd. De Daily Express merkt op, dot Herriot niet door den Britschen premier, mour door het gc- heelc 'and in een geest von goeden wil zal worden verwelkpmd. Zijn persoonlijkheid zul ann dit hnrteiijk welkom intusschen niet vreemd zijn. Herriot is een van de grondleggers dei Entente geweest cn uit de politiek, die hij als premier heeft aangekondigd, blijkt alleszins, dat hij in niets teruggeweken is, wat betreft zijn oorspronkelijk vertrouwen in de Britsch- Fronschc samenwerking. Het blad vervolgt Dc Entente heeft hoar donkere uren door staan cn komt thans weer naar voren met vi tale kracht. Herriot zol in dit land het innige verlangen ontmoeten dc kleine wrijvingen der ofgeloopcn twee of drie junr te vergeten en zich enkel te herinneren dc hooge opvatting von beider taak cn dc gemeenschappelijk ge brachte offers, die de Entente tot een zoo machtigen foctor hebben gemaakt bij het be schermen van dc beschaving. PORTUGAL. DE PORTUGEESCHE WERELDVLUCHT. Londen, 21 Juni. (V. D.) Uit Hongkong wordt gemeld, dat dc Portugeeschc vlieger zijn doel, Macao, bereikt heeft. Een hevig onweer maakte het hem evenwel onmogelijk te landen, waardoor hij gedwongen was te landen op het kerkhof vun Chumchun op Chineesch grondge bied. Luitenant Poes werd licht gewond cn heeft de reis naar Hongkong per trein voortgezet. ITALIË. DE MOORD OP MATTEOTTI. Een onderhoud tusschen #dcn ko ning cn een gewezen socialistisch afgevaardigde. Rome, 21 Juni. (B. T. A.) De Giornale d'ïtaliu zegt, dot het onderhoud van den ko ning in de wandelgangen van Monte Citoriu met Zaniboni, den vroegeren socialistischen af gevaardigde, overal wordt besproken. Niette genstaande d<- stilzwijgendheid van Zaniboni gelooft men, dat de politieke toestand het on derwerp van de besprekingen met den koning heeft uitgemaakt. Dumini hekent den moord met zijn lastgevers tc hebben gepleegd. Rome, 21 Juni. (B. T. A.) Volgens de Mcsiftgero zou Dumini bij zijn laatste verhoor in dc gevangenis Regina Codi hebben bekend deel te hebben genomen aan dc misduod tegen Matteotti, met viar-mjideie- personen, die thans bekend zijn. Hij zou implicitc te verstaan heb ben gegeven, dat Rossi, Filippclli en Marinelli zijn lastgevers waren en toen eraan hebben toe gevoerd, dat Matteotti bijna dadelijk in de auto was meegevoerd. De auto met het lijk zou naar hot Vicobosch zijn gereden, waai het lijk van Matteotli achter een haag zou zijn verborgen. Vervolgens zouden de moordenaars naar Rome zijn teruggekeerd. Dumini zou vervolgens naar Filippelli zijn gegaan en met hem cn de andere medeplichtigen de wijze heblien besproken om het lijk ie doen verdwijnen. Cabissi, redacteur uan de Corricre Italiano, en Volli, één van de moordenaars, zouden met een andere auto naar het bosch zijn teruggegaun cn het lijk zou ver brand zijn op een pleats, die Dumini niet kan aangegeven. Botsingen tusschen fuscisten en socialisten. We en en, 2 0 Juni. (V D.) Uit Rome wordt gemeld, dat de eerste botsing tusschen de bevolking cn de fascistische troepen te Napels heeft plaats gehad. Ben groep fascisten werd gesard door een groep socialisten. In het gevecht, dat volgde, vielen aan beide zijdon ge wonden. Men vreest verdere botsingen. Rossi meldt rich aan. Uit Rome wordt bericht, d Cc sa re Rossi, oud-chef dc bureau vnn het iitieke persbu reau. die gezocht werd, zich aooft aangemeld cn gearresteerd is TURKIJE. DE EX-KALIEF ONTVANGT EEN LEVENS LANG PENSIOEN. Dc nizam van Hyderabad heeft, volgens een Reuter-telegram, aan 'Abdoel Medjid, den cx- knlief, een levenslang pensioen verleend vnn 300 pond sterling per maand, inct ingang vnn Juli. VEREENIGDE STATEN. DE VERHOUDING TOT JAPAN. Anti-Japonsche bétoogingen. B e r 1 ij n 21 Juni. (N. T. A. Draadloos). Uit New-York wordt gemeld, dat in Colifornic onti-Jopnnsche manifestaties hebben plaats ge had. In Whitticrs werden de Japanners genoopt de stad te verlaten. De politie moest tusschen- beide komen. In San Pcdro werden dc lijken van twee Japanners gevonden. De Japansche pers geeft blijkens een bericht uit New-York uiting non haar ernstige ontstemming cn haar diepe teleurstelling over het Amerikaansche antwoord. Zij acht een volledige nieuwe oriënta tie der Japansche politiek noodig. Japanners in Amerika vermoord. Londen, 22 Juni. (R.) De Sunday Ex press verneemt uit New-York, dat twee Japan sche werklieden dood zijn gevonden op oen landweg nabij het fort Arthur in het militaire gebied van Culifornië. Dc politie vermoedt, dat hier geen diefstal in het spel is, maar dat de lijken daar uit Los Angeles naar toe zijn ge bracht. De dreigende nnti-Jnpnnsche houding nood- zonkt de Japansche zakenlieden een beroep to doch op de politie om hen te beschermen. D.d 22 Juni wordt uit New-York non do Cour. gemeld In de nfgeloopen 36 uur zijn nabij Fort Arthur in Californië drie Japanners op geweld dadige wijze om het loven gebracht. Alle Ja pansche ingezetenen van dien staat maken zich duorover ten zeerste ongerust. De Japansche consul-generaal te Los Angeles heeft aan de Amerikaansche autoriteiten dringend verzocht een nauwkeurig onderzoek naar de omstandig heden, waaronder deze misdaden zijn gepleegd, in te stellen. Twee van dc drie liiken zijn doorboord met kogels gevonden vlak bi| lag een afgeschoten revolver. Een der beide slachtoffers, die cenigv diamonten ringen om de vingers had, werd herkend nis een berucht dobbelaar. Volgens» den hospes van dit slachtoffer stond een dor vermoorden bekend als dranksmokkelaar. Het derde lijk, dat op een and-ere plaats werd ge vonden, was vnn een hoogc brug gvworpen. De politie gelooft niet hier met een roof moord tc doen te hebben. Uit Tokio meldt men d.d 22 Juni nog aon het blad De rrjoord op de drie Japanners in Califor nië wordt hier opgevat nis een lynchpartij en heeft bittere gevoelens gewekt. Verder wordt gemeld, dot Sjidehara, de Ja pansche minister van buitcnlnndscho zaken, in een kabinetsraad het Amerikoansche antwoord op de Japansche protesinota inzake do, uit sluiting van Japons-he immigranten onbevre digend heeft genoemd, dorh dat hij in over weging gaf voorloopig van verdere protesten af te 2icn. De Japansche regeering znl waar schijnlijk in dezen geest dc Amcrikonnscho nota beantwoorden. T VERSPREIDE BERICHTEN. SCHIP IN NOOD. Reuter seint d.d, 22 Juni uit Rangoon: Dc stoomboot Leicestershire bericht, een noodsein te hebben ontvangen van de stoom boot Clan Mocmillnn, waarin deze mededeelde in zinkenden toestand te verkoeren op 30 mijl ten oosten van Table Island en op 170 mijl van Andamnns en dat de bemanning het schip verlaten had. De Leycestershiro bereikte dc aangeduide plaats, moer vond geen spoor vnn het- schip. Vreemde happen, nc'n hoe steil, hoe moei lijk I Dantc. deer HULB.ERT POOT NBR VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRINO - 53 De goede voeding cn zorgzame behandeling verrichtten u-onderen bij den patient. Hij ver klaarde vastbesloten te zijn, den volgenden dag op te staan. Toevallig sloeg hij, een blik t:. den spiegel tnet een uitroep vnn schrik werd hij zijn baardig uiterlijk gewaar. Hij vio-g om een scheermes, en toer. Kitty het» her.» gebracht had, maakte hij zich weer toonbaar, tznvij' z:j heer vader ging heipen in cie werkplaats Toen zij na afloop van tijd terugkwam, vond zij hem gemetamorphoseerd in de keuken zi< - ten. Hij had zijn volle haar glanzen) geborsteld, e?i zijn gelaat dat hij hae.r glimlachend toe wendde veen zij binnentrad, was zacht en glad als dat van een jongen. Wonderbaarlijke ver anderingen is een scheermes ir. staat op het ga laat van een man tot stand te brengenToer» Kitxy er aan dacht, hoe hij er uit had gezien, toer. zij en haar vader hem van den grond op hieven, kon zij haar oogen nauwelijks geloo- ven. En het was haar, alsof ook de aard van zijn glimlach een andere vos. Kitty las er in, dat hij haai cr goed uit vond zien. Die ontdekking verwarde haar. Het scheen haar, als was eens klaps de verhouding, waarin zij tegenover el kaar stonden, veranderd. Hij was niet 'r.nger haar ziek kind, maar eon ma - die aar. meester kon zijn. Het hart begon sneiler' te kloppen. Om hoor verlegenheid te verbergen, draaide zij zich om en begon iets op een der pionken te zoeken. En zelfs ook toen nog had zij het gevoel, ols sloegen die lachende, jonge «logen achter haar, een blik in het diepst vnn hoor ziel. Zij kon niet zeggen of het haar pijn lijk dan wel een genot was. Natuurlijk was het slechts verbeelding van haar: Ralph dacht aon niets. Toen zij zich her steld had, keerde zij zich weet om met e-*n ef fen gelaat, en bracht Ralph, zonder verder commentaar, het kleine pakje d-.t zij op hem gevonden hadden. Hij zag den smaragd op haar uilges'.i i hand ligger., zonder da; zij hein uiinoodigde et juweel van haar over te nemer-, een pimüikc I trek kwam om zijn reend, hij wendde i-.et hoofd -f. ..Bev.-c'-.r het voor trij nis je wilt." -^rzocht hi;. .,1k wil nu neg r.iet danken - Kitty voerde iets van jaloezie tegea ja, x» wist ze":f niet waarom. Zij iogde lvt Ju weel weg ;"u haar kamer. Toen rij terugkwam, zeide r;;. plotseiv.g po- 1 gend ds gewichtigheid van een verpleegster aan 1 te nemen :e mag nu wr «w. beetje heen er. wee. loopen en een uur Luiten z'iten, m c!e ZCT Kmc.- icon deed hein opnieuw glimlachen, zoo dat zij weer verlegen werd, „Goed zuster," antwoordde kJj onderworpen. .,A!s u bij mij blijft." „Ik heb mijn werk," zei Kitty streng. Hjj was onverbeterlijk. „Maar ik kan toch dat I heele eind ni?t loonen zonder hulp," klaagde hij. Zij lachte, en hielp hem naar buitenbleef bij dc bank staan, cn eindigde met er op te gaan zitten, aan het andere eind. Dc nrme, on ervaren Kilty had niet de kracht zich te ver weren. Zij bobbelde en lachte, en dc uren vlo gen om. Ralph vertelde haar niet meer van zichzelf dan zijn naam cn zijn beroep. En toen zij eenmaal gemerkt had, hoe pijnlijk het hem was, tc spreken over hetgeen nu achter hem lug. vermeed zij ook er naar te vragen om dezelfde reden liet zij na hem te spreken over de wondere geschiedenis, die hij in zijn ijlkoorts had verteld. En toen zij even met haar vader al leen was, liet zij dezen beiovcn den vreemdeling geen vragen te stellen, vóór hij sterker zou zijn. Ralph voelde zich als <nd die langzamer hand bcginf te herstellen vnn een plotse.inge, felle cn ernstige ziekt-- li.j begreep instinctief d.i'. zijn geest -""St noodig had, terwijl langza merhand, druppel voor druppel, de krocht in zijn aderen terugvloeide. Hij had r.ic-t den moed, /.:cli er rekenschap «.on te geven, welk een kist hij weer op de schouders zou moeten nemen, wonneer hij krurhtig genoeg wasnu wilde hij daaraan n! -t denken, liet was slechts i o:s eer. evende plant, die dankbaar den zor.m - schijn :"pdrinkt. N'ooil v.r.r IJdelheid ee.i der 1 hoofdeigenschappen v-.n karakter gr.veest, en na da loutering, die :oo pas na" he-., was voltrokken, was er bij hem in 't geheel geen plaats meer voor. Geen ->ogenb'ik kwam dan ook in hem op, d it hun gezellig gepraat en gelach, hun jonge, jolige pret, een onheelbare wond zou siann ir. het haii van het meisje naast hem. Ralph, die nu voldoende was hersteid, werd uit Kitty's vertrek verbannen naar de slaapge legenheid der mannen buiten. Dien nacht, in de veilige cn koesterende donkerheid van haar eigen kamertje trachtte Kitty niet meer zich tegen haar gevoelens te verdedigen. Zij drukte haar hoofd in het kussen, waarop zijn hoofd ge rust hnd teen hij ziek lag, en liet haur tranen den vrijen loop. „Weinig hnd ik kunnen ver moeden toen hij de deur kwnrn binnenvallen," dacht zij maar zij durfde niet verder gaan. „Het is als een ontv/oord op het gebed, dat ik niet den moed had uit tc spreken," fluisterde zij tot zichzelf. Wonneer er twijfel bij huor rees, of een gevoel van jaloezie dreigde op tc komen, als zij even dacht aon het geheimzinnige waas, waarin zijn geschieden^ was gehuld, drong zij die mot krocht terug. „Het moet wol zoo voor beschikt zijn," bracht zij die stemmen tot zwij gen. „Zijn schreden werden door de Voorzie nigheid hierheen geleid." De volgende dog ging op dezelfde wijze vow- bij. Ralph stond cr op, Kitty bij haar huiselijke bezigheden behulpzaam te zijn. tot haar groot vermaak. Ralph schepte een ,'icot behagen in hoor oaiëven ecfiVoud. Zij hnd cr schik in, door hein geplaagd te wor« aer. hij scheen hoor het ideaal toe van een geestigen, verstandigen, vriendelijken man, j waartegen zij hoog opzag. Bovendien prikkelde !.anr het mystm - van zijn man-zijn. In zijn oegen gloeide n eemde belofte. Zij noemde J he; in haai onschuld „ondeugendheid" en voelde zich aangenaam verword. „Wat znl Ik doen, o's h.' r.c een zoen wil geven?" dacht zij verschrikt-veiruki. En toen de dog voorbij gir.g en hij daar geen poging toe deed, voelde rzij zich, hoewel ze het zichzelf niet bekennen wil de, toch een beetje teleurgesteld. Ais bij gemeenschappelijke, stilzwijgende overeenkomst, bepaalden zij hun gesprekken ;ot veilige oppervlakkigheden. Herinneringen trit zijn kinderjaren gaven hun genoeg stof tol lachen. Ralph was het meest aan het woord. i oen ik nog een kleine jongen was," vcrtelclo hij, „braken ze de stront eens op voor ons huis on\ een waterleiding te leggen. Ze kwamen te recht op een oude begraafplaats van Indianen. Mijn vriendjes en ik waren aan het kegelen met dc schedels op het trottoir, en een agent nam ons mee nnar het' bureau. En daar kregen wo wat tc- Jioorenl" „Hoe kwamen jullie er ook bij!" zeide Kitty met gemaakte vcrontw nirdiging. „Kleine lcani- bulen I" „Waarom?" vroeg Ralph plagend. „Oude botjes zijn erg prettig om mee te spelen. Ze ruiken zoo lekker naar aarde ol houd je niet van die lucht V „Ik vind het vrcesclijk," zei Killy. „Heb jc Hamlet nooit gezien^" vroeg Ralph. En hij citeerde, bij gebtek aon doodskop, een theekopje in zijn hand„Heleus, vriend Yorich! Ik kende hem goed, Ilor.»-:io. Hij was een man von eindelooze scherts. Ralph droeg het geheele toonecl voor, nu cn dan met inlassching van improvisaties. Kitty zeeg slop van hel lachen op de bunk neer. Zij was een vnn die bedeesde, cenigszins dwepende, licht gekwetste en gocdJuchsche meisjes, die den geest van een man vonken kunnen doen spat ten. „We spraken daar over botjes," ging Ralph voort. „Toen ik in Mc. Gill college liep, had den mijn kamergenoot en ik ons het brood uit 'dep. aond gespaard om een Volledig skelet ta kunnen Loopen. Al z'ri gewrichten kon het be weger.. Aanbiddelijk was hij! Wc stalden hem in de kleerenkast, daar hing hij aan een kleeren- haak." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1