Gebruikt onze Verfen gij kunt Uw eigen schilderzijn BUITENLAND. FEUILLETON. De verborgen vallei. ABONNEMENTSPRIJS r5 .v;or Amerv „DE EEMLANDER" Gemeentezaken. LakgHansverf 40 ets. per pond. WEG Lasi^esiraaf 23 v. Hotel „DE ZWAAftf Bij abonnement a f 1.25 BERG-HOTEL iederen middag THE-DANSANT 22e Jaargang No 300 loort 2 10, idem lianco per post f 3.—, per week (met gratis Teriekerini; tegen onqe ukken) 0.176, afzonderlijke nummers 1 C.05. AMERSF OIRECT6UR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT 613. Dinsdag 24 Juni 1924 PRIJS DER ADVERTENTIE! met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Lic(dadighcids-adve. tentien voor de helft der prijs Voor handel en bedrijf bestaan zeer vootdccügc bcpalinccn voor het advcrtccrcn licue circulaire, bevattende de vooi waai Jen. wordt op aanvraag toegezonden. i. Ik stel mij voor, in een paar artikelen, in grove trekken natuurlijk, mijn meening weer te geven omtrent den tegenwoordigen toestand der gemeentehuishouding, en de wording daarvan. Hiermede wijk ik al van miin aanvankelijk voornemen. Maar ik acht het mijn plicht het stilzwijgen te verbreken, zoowel voor mij zelf, als met het oog op de toekomst onzer gemeente. Telkens nog wordt getracht, de tegenwoordige, niet gemakkelijke positie, waarin de gemeente zich met haar financiën bevindt, te verklaren uit een vroeger, minder goed gevoerd beheer. En voor dat beheer word ik dan, voor een niet gering gedeelte verantwoordelijk gesteld, in mijn vroegere functie van Secretaris, medewerker dus van het Dagelijksch bestuur. De gelegenheid, die er voor den Gemeen teraad is geweest, een onderzoek in te stel len naar enkele zaken, daefrmede verband houdende, is in de politieke mist opgelost. Maar daarmede is ook mijn vrijheid, in het publiek van mijn meening te doen blijken, grooter geworden. Ik zou wellicht ook nu nog hebben gezwe gen, indien niet de vrij groote zekerheid aan wezig was, dat straks opnieuw dat vroegere beheer zal worden besproken, buiten en in den Raad, waarvan de voorteekenen rd aan wezig zijn. Bij het vaststellen onlangs van de belasting is dat al weer gebleken, en het is merkwaardig wat men zoo nu en dan daar omtrent hoort verkondigen. Nu is het voor mij geen kwestie, maar een uitgemaakte zaak, dat het vaststellen van den factor op 1.55, en de wijze waarop dat is gedaan, niet juist is geweest en de gevolgen daarvan niet zullen uitblijven. Ik zal dit in een der volgend- de artikeltjes breedvoerig toeliohten. Maar daarom ook zal ik trachten wat meer licht te werpen op den juisten toestand van het heden, en het jongste verleden. Daar bij, dit zij bij voorbaat gezegd, valt niet te rekenen op „onthullingen"; het materiaal dat ik zal gebruiken, is in hoofdzaak voor een ieder te krijgen. Over een enkel onderwerp zal ik een af zonderlijk artikeltje geven; voor de hoofd zaak zal ik een algemeen overzicht samen stellen; enkele onderdeelen kunnen geheel onbesproken blijven. Zoo bijv. het grondbe drijf. Alhoewel hierover de meeningen nogal verdeeld zijn, en ik geenszins de politiek, daarbij gevoerd, geheel zou kunnen verdedi gen, staat dit toch nu vast, dat bij de her taxatie, welke kort geleden heeft plaats ge vonden, duidelijk is gebleken, dat dit bedrijf nog flink op eigen beenen staat; en dat het voor Amersfoort van groote waarde is ge weest, kan zeker worden aangetoond. Over de toekomst spreek ik nu niet. Ook kan ik, naar ik meen, zeer kort zijn over de andere bedrijven. Steeds ben Tk overtuigd voorstander ge weest van het behalen van een matige winst uit de bedrijven. Zooals ik ook in een prae- advies in 1918 voor de VereenigLng van Ne- derlandsche Gemeenten „De Gemeente en hare bedrijven na den oorlog", heb uiteen gezet, zal de sociale gemeentepolitiek schip breuk lijden, wanneer de gemeente, althans binnen afzienbaren tijd, enkel is aangewe zen op de directe belastingen. Nu de praktijk van de laatste jaren heefl doen zien, dat hier en elders dit principe wordt aanvaard, en de oude theorje van geen winst totaal overboord is gegooid, ja zelfs in het buitenland democratische gemeentebe sturen tot verpachting zijn overgegaan, nu kan de oude strijdvraag als opgelost worden beschouwd. Toch heb ik tegen de nu gevolg de lijn en nog meer tegen wat ik zie dat gebeuren za! wel cenige bedenking. Reeds in 1915 heb ik de meening verde digd, dat naarmate het eleotriciteitsbedrijt tot ontwikkeling zal komen, de strijd van het gasbedrijf zwaarder zal worden, vooral in gemeenten als Amersfoort, waar de indus trie beperkt, de bebouwing1 ruim, de draag kracht niet groot is. Waar beide bedrijven er allereerst zijn, om de gemeenschap té dienen, bepleitte ik sa menvoeging. Later heb ik dit idee meer uitgewerkt, maar miin meening werd niet voldoende ge deeld. Pas in 1922, toen ik weer met mijn voor stel ben gekomen, zij het ook wat gewijzigd, om daarmede de toenmalige moeilijkheden op te lossen, is Jiet aanvaard. Maar het beginsel wordt niet consequent uitgevoerd; telkens wordt de toepassing er van gewijzigd, terwille van de huishouding der gemeente, maar naar ik vTees, ten na- deele van het bedrijf. En dit komt mii voor, niet zonder bedenking te zijn, nu, naar ik hoor, de gasfabriek over 1923 verlies heeft geleden en ik de basis, waarop het electri citeitsbedrijf berust, niet heel veilig acht. Als het contract met het Provinciaal bedrijf ten einde loopt, zal het te bezien staan, of dan een even voordeelig als het thans geldende kan worden afgesloten. De \erhoudingen zijn intusschen wel eenigszins gewijzigd. Regeeren is vooruit zien, wordt geleerd. In de crisisjaren was dat niet altijd mogelijk; nu schijnt het mii weer plicht. A. R. VEENSTRA. Vflllt BLOUSES (MODEL CASAQUE) jr.VtJTCKrïS ONDER JAPONNEN (Nieuwste kleuren) IN SATINET EN ZIJDE TRICOT 8.75 390 SNOEZIGE ZOMERJAPONNEN in Voi le Crêpe en Mousseline 18.50, 11.75, 7.90 VILTEN REISHOEDJES 325, 2.90 DIVERSE KLEUREN. M ES-MODEHUIS L'HDEllE AMERSFOORI OPSUiMlllli MANTELS EK MAN1EL-CCSTUUVS 55 Hot bekende PLAT DU JOUR in bestaande uit: SOEP, VLEESCH, AARD. en GROENTEN (Gebak, kaas of fruit naar verkiezing). Is ook verkrijgbaar tot *s avonds 8 uur. DUITSCHLAND. DO RIJKSPRESIDENT TE DRESDEN. Dresden, 23 Juni. (W. B.) De rijkspicsi dent kwam hedenmorgen in gezelschap van den rijksweerminister en den Saksischen gezant te Berlijn alhier aan om een bezoek te brengen aan de Jahresschou Deutscher Arbeit. Hij werd door den Saksischen minister-president en den eerste-burgemccster von Dresden ontvangen. Dresden, 23 Juni. (W. B.) Na bezichti ging der heden geopende tcxtieltentoonstelling wees de rijkspresident cr in een toespraak op, dat de tentoonstelling bewijst, dat de Duitsche textielindustrie met betrekking tot de hoeda nigheid van den arbeid belangrijken vooruit gang heeft te boeken. Herstel van het industri- eelc leven in Duitsch'.and kan echter zoo ver volgde hij slechts door oplossing van de internationale moeilijkheden cn door opening van de mogelijkheid tot een onbelemmerden ruilhandel met andere volken, alsmede door het verwerven van gelijke rechten ten aanzien van het vrije internationale economisch vorkeer worden bereikt. De rijksregeering en de Rijks dag zien, in weerwil van zekere bezwaren, in het rapport der deskundigen een basis voor een oplossing, die aan de Duitsche industrie haar vrijheid kon teruggeven. Op grond van deze overweging kan Duitschland het wagen de zware lasten voor de uitvoering van het rapport op zich te nemen. DE DUITSCHE POLITIEKE GEVANGENEN. Zweibrücken, 2 3 Juni. (W. B.) Blij kens een mededeeling van het Roode Kruis be vinden zich onder de in de gevangenis alhier aangekomen Duitschers o.n. de indertijd door den FranSchen krijgsraad te Mainz wegens sabotage ter dood veroordeelde ingenieur Gorges van de Badische Anilin- u. Sodafabrik, wien later gratie werd verleend en de eveneens veroordeelde inspecteur bij dc spoorwegen Gottfried. DE BETREKKINGEN MET BRAZILIË. Het Biaziliaansche consulaat te Berlijn is tot een consulaat-generaal verheven. De tegenwoor dige Braziliaonschc consul-genei aal te Bremen is belast met de leiding ervan. ARRESTATIE VAN COMMUNISTEN'. M n c h c n, 2 3 Juni. (W. B.) Zondag zijn nobij München vele communistische leiders ge arresteerd, die aan een geheime vergadering hadden deelgenomen. Zij zijn ter beschikking der justitie gesteld. DE NOODEN DER LANDBOUWERS. B e r 1 ij n 2 3 Juni. (W. B.) De Deutsche Togeszeitung meldt, dat het presidium van den Reichslandbund morgen in tegenwoordigheid van de rijksministers van financiën en van voed selvoorziening door den rijkskanselier zullen worden ontvangen om hem de wenschen van den landbouw inzake dc wijziging der belasting- termijnen meile te deelcn en tevens uiteen te zetten, welke gevaren de landbouwproductie dreigen. BELGIE. HERRIOT IN BELGIE. De Franschc premier tc Brussel aangekomen. Brussel, 23 Juni. (B. T. A.) Herriot is te Biussel aangekomen, waar hij werd ontvangen door 1 heunis, Hijraans, het personeel van het Fronsche gezantschap cn andere autoriteiten. Hij werd door een zeer groote menigte toege juicht. TIerriot werd daarna door den koning ontvangen. Vanavond biedt de Fransche ge zant te zijner eere een diner aan. Brussel, 23 Juni. (V. D.) Hèrriot is tc 5.35 onder langdurige toejuichingen alhier aan gekomen. Ter ontvangst waren aanwezig Theu- nis, Hymans, burgemeester Max en de Fran sche gezant. Na de ontvangst begaf hij zich naar de ambassade, waarna hij later op den dag aanzat aan een diner, waaraan deelgeno men werd door den koning en dc ministers. De officicele besprekingen zullen Dinsdagmorgen een aanvang nemen. Naar vernomen wordt, is de Belgische regcering ten aanzien daarvan zeer optimistisch gestemd. FRANKRIJK. GEEN VEREOD VAN DE VERGADERING VAN OUDSTRIJDERS. D.d. 23 Juni wordt uit Parijs aan het Hbld. gemeld: In een officieel communiqué van het ministe rie van Oorlog wordt tegengesproken, dat mi nister Noliet generaal Mangin verboden zou hebben de vergadering vnn oud-strijders tc Li- bourne te gann presidcfren. Dc minister was zelf verhinderd cn Mangin was reeds aangewezen om Foch te vergezellen bij dc herdenking van den datum van dc verjaring van den strijd van Ver dun. ENGELAND. EEN NEDERLAAG DER BRITSCHE REGEERING. Londen, 23 Juni. (R.) De woningwet, die gebaseerd is op dc finoncieele besluiten, ver meld in dc telegrammen van 3 Juni, is in twee de lezing aangenomen met 269 tegen 206 stem men. Dc conservatieven hebben door samen te gaan met de liberalen, met 315 tegen 175 stem men de regeering verslagen ten aanzien van dc procedure nopens de latere stadia van de wet, die, naar de regeering zeide, het aannemen van den maatregel aanmerkelijk zou verdragen. De regceringspnrlij toonde zich reeds verbolgen, maar cr wordt geen politieke bcteekonis ge hecht aan deze stemming. HET ONDERHOUD TUSSCHEN MAC- DONALD EN HERRIOT. Engelund en dc wcdcrzijdsche bijstand. Londen. 23 Juni (R.) In het Lagerhuis heeft Macdonold medegedeeld, dat hij hoopte spoedig een verklaring te kunnen afleggen over de kwestie van een ontwerp-verdrag tot we- derzijdschcu bijstand. Dc conferentie der geallieer den in Juli. Draadloos wordt d.d. 23 Juli uit Lopdcn be- richt Herriot heeft aan dc pers verklaard te geloo- ven, dat dc Entente aanzienlijk versterkt was dooc de besprekingen op Chequers. De bluden melden, dat d? datum, dien men thans op het oog heeft voor een volledige conferentie der genliieerde premiers, de 16e Juli is. Volgens do Manchester Guardian is men bij de conferentie op Chequers aldus te werk ge gaan, dot men die aspecten van het vraagstuk heeft gekozen, welke het minst aanleiding geven tot meeningsverschil cn dc kwesties, ten aan zien waarvan geschillen zijn gerezen, tot later hoeft uitgesteld. Enkele maanden geleden 'Ver klaarde Macdonald, dat „één stap is voor irij genoeg" zijn leuze was in de buitenlands :hc politiek en d.- Manchester Guardian meldt, dnt 'dit zoo zal blijven gedurende de internationale besprekingen en dat met het oog op de vele moeilijkheden in Europu een algemeene olies omvattende poging tot een regeling niet zal worden gedaan, vóór het terrein zorgvuldig is voorbereid. Daarom wordt verwacht, dnt dc conferentie een beperkten omvang zal hebben en nog geen weck zal duTen. Van olie zijden wordt erkend, dat spoed een der meest essen- tieele elementen is voor de uitvoering van het plan-Dawes. Amerika en dc conferentie der geallieerden. Washington, 23 Juli. (R.) Hoewel het niet waarschijnlijk is, dat de Ver. Staten zullen afwijken van hun politiek van niet officieel deel te nemen aan de Europeesche besprekingen, verluidt, dat dc- Ver. Stoten uiteraard verwach ten op de een of andere wijze op een dergelijke conferentie vertegenwoordigd te zullen zijn. De aard van die vertegenwoordiging kan niet wor de conferentie meer omlijnd zijn bekend ge- den vastgesteld, voordat doel cn omvang van maakt. Een interessante coïncidentie is dat de voor gestelde conferentie waarschijnlijk in denzelfdon tijd zal worden gehouden, waarop Hughes eenige maanden geleden had afgesproken naar Londen te gaan met leden van dc Amcrikaan- schc advocatcn-verecniging. MET GESCHIL MET MEXICO. Een verklaring vun Mucdonald. D.d. 23 Juni wordt draadloos uit Londen ge meld: Macdonald, sprekend in het Lagerhuis over den toestand te Mexico, deelde mede, dut de Britsche agent alduar de hooldstad had verlaten cn sedert op het grondgebied der Ven Stoten is aangekomen, terwijl de Amerikuansche legatie te Mexico de behartiging der Britschc belangen cn de archieven had overgenomen. De laatste berichten omtrent mevr. Evans, wier onrecht matige behundcling de bekende protesten van Cummins had uitgelokt, dntcercn vnn 3 Juni. In dit telegram van Cummins wordt de toe stand, waarin zij verkeert, als zeer kritiek be schouwd, daar zij zich toen met haor personeel op het dak van haar wdning had te verdedigen tegen een groote schaar gepeupel. Het Mexi- caansche ministerie van oorlog had hulp be loofd. De hoeve von mevrouw Evans was onteigend om twee redenen: ten eerste op grond van de wet op nationale belangen en ten tweede voor dc verstrekking van grond non de gemeenschap, terwijl in geen dezer gevallen een behoorlijk aonbod van schadevergoeding was gedaan. Het verheugde hem tc kunnen constateeren, dot geen enkele Mexicuansche autoriteit een voet in het Britsche gezantschap had gezet. Op de vraag, of de onderhandelingen met Mexico thans geheel waren afgebroken, ont- woordde de premier, dnt het voorbarig zou zijn als hij thans reeds zijn houding bepuulde, zon der vooraf met Cummins vnn gedachten te heb ben gewisseld. WERELDCONGRES VOOR DIEREN BESCHERMING. Ter gelegenheid van het honderdjorig be staan van dc Britsche koninklijke vcrceniging tot bescherming van dieren (Royal Society lor prevention of Cruelty to animals) is gisteren in het Cccilhotel tc Londen een wereldcongres ge opend door den .hertog van Vork. Behalve ver tegenwoordigers vnn Engeland en Wales wnren er gedelegeerden van verccnigingen uit 19 ver schillende landen. DE SCHAT OP DEN BODEM DER ZEE. Dc Westminster Gazette meldt, dnt na zes ja ren werken alle goudstaven cn dc meeste zilver munten tot Ccn gezamenlijke waarde van 6.250.000 pond, die zich bevonden in de ge zonken White Stnr-liner „Lnurentic", thans ge vonden zijn. De bergingswerkzaamheden zijn thans beëindigd. Het succes van het werk werd volledig gemaakt door het gebruik in 1922 van prof. Brook's instrument, dat oangof waar liet goud verborgen was. IERLAND. DH IERSCHE GE7.ANTSPOST TE WASHINGTON. Londen, 23 Juni. (N. T. A. Draadloos). De benoeming door den Ierschen Vrijstaat van een afzonderlijken vertegenwoordiger to Washington was het onderwerp van een vraag in het Lagerhuis. Thomas, de minister vnn ko loniën, gaf ten antwoord, dal de Iersche Vrij staat zich lol de Engelsche rcgce'ring had ge wend met het verzoek een vertegenwoordiger naar Washington te mogen zenden, welk ver zoek de -geering had ingewilligd. De vraag, of deze vertegenwoordiger een onafhankelijke po sitie te Washington diende in te nemen, maakte een onderwerp van bespreking uit met den mi nister van buitenlnndsche znken van den Ier schen Vrijstaot, die daarvoor te Londen ver* toefde. SPANJE. PRIMO DE RIVERA NAAR MELILLA. B c r 1 ij n, 2 3 Juni. (N. T. A. Draadloos.) Primo de Rivera is volgens de blodcn nnar Melilla vertrokken. OOSTENRIJK. BLOEDIGE BOTSING TUSSCHEN BURGERS EN MILITAIREN. W e e n e n, 2 5 J u n i. (W. B.) Tc Somrru?- rein bij Bruck (Ncder-Oosteni ijk) heeft een troep von 200 h 500 burgers een aanvul ga- daan op eenige soldaten, naar verluidt omdat dc militairen deelnnmcn aan de Sonnenwende- feier. Eenige personen zijn gewond. Een onder zoek is ingesteld. I Waar wilskracht is daor is leven. door HULBERT FOOT N ER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALOTRtN© - - 54 „Jakkesf" z< i Kitty. „De hospita luid een dochter, en de dochter een gelant. Dat stel verveelde ons deerlijk Zij hadden een hall uur werk om elkaar goeden- nacht te zéggen als ze V-avonds ntscheid na men, onder nan de trap. Dan stegen er gelui den noar boven, net of een koe ham pooien uit een drassig land trok.' „Maar Ralph zeide Kilty blozend. „Dat begon ons tc vei velen,", ging Ralph voort. „Duur moest iets nau gedaan worden. Ik kocht eigens wat pliosphoihoudende verf; daarmee beschilderden wij mngeien Hein van top tot teen, en door zijn hoofdhoak sloegen wij een touw 's avonds kwant het span thuis, en draaide zooals altijd, het licht in de gang uit, voor zij begonnen met afscheid D/yai hadden wij op gewacht. We slopen de bovengang in, en begon ons over de leuning. Toen lieten we vriend Hein langzaam zakken, en daer kwam hij del tig de trap af, stap voor stap. Hij glansde blauwach tig; ieder bot kwam op z'n voordeeligst uit! „Je had hun een doodsschrik op 't lijf kun nen jagèn," vond Kitty. „Dat geluk mochten w>j niet smaken," zeide Ralph. „Zij hoorden hem pas aankomen, toen hij al halverwege was. Toen liet ik hem een beetje met zichzelf klapperen. Goeie hemel Jc hebt van je leven nog nooit iemand zoo hooren gil len als die twee f Zij renden naar de voordeur, en rukten er aan als bezetenen, maar ze kon den haar niet open krijgen 1 Ik moest zoo vree- selijk lachen, dut ik het touw uit mijn hand liet glippen. En toen legde Heintje de rest van den weg in zittende houding af, als nam hij een sneeuwhelling in een bobslee Och, och, ik zal het mijn leven lang niet vergeten! „Ik vind het hcelemaal niet aardig om die inenschen zoo bang te makenzeide Kitty. Maar toch moest zij lachen en haar oogen bele den haar 'bewondering voor zijn brutalen durf. „Den volgenden dag verhuisden wij", besloot Ralph zijn verban!. HOOFDSTUK XVIII. De di iehoek. Den vo genrlen dag, den vijfden nr. Rniphs aankomst in Milburn-rovijn, was hij sterk ge noeg om wat rond tc loopen. Jim Sliolto nam hem mee-naar het terrein der ertsdeivingen. Jim koesterde heimelijk de hoop, dat hij in Ralph een werkman zou vinden, die tijdelijk de plaats van een zijner zoons kon innemen. Waar hij zeil den leeftijd van harte-stormen te boven was, kwam het niet bij heni op, dit het niet ongevaarlijk was, eer. vreemden en niet onknap- pen jongen man in zijn familie-Eden op te ne men. Terwijlzij weg waren, weiktc Kitty in het blokhuis voort met eeri onregelmatigheid dio hoar zelf, anders steeds kalm on rustig, vreemd voorkwam. Nu eens stond zij, als in gedachten, stil voor zich uit te kijken, een giimlach spe lend om haar mond dan vloog ze weer plotr scling naar het andere eind von het huis, als hing haar leven er van af, of zij met het werk klaar zou komen maar weldra stond zij weer stil te droomenGedachteloos nam zij de dingen op, zette ze zonder reden op een andere plek weer neer alleen om ze even daarna, zelf niet wetend waar ze gebleven waren, weer te gaan zoeken cn op hun oude plonts terug te brengen. Nu en dan zong zij melodieën die zij nergens ooit gehoord had, die uit haar hart schenen te komen, en steeds hooger en hooger gingen tot haar stem trilde en oversloeg. Ge durig liep zij noar den spiegel beurtelings ang stig, kritisch, beschaamd, blozend en telkens gerust gesteld door het beeld, dat zij cr in j weerkaatst zag. Elke drie minuten liep zij naar I de deur om den w eg aï" te zien, of hij neg niet terugkwam. Met dit doe! ging zij het pad een eindje op, teen zij achter vim zachtjes haar ruumi hooide roepen. Zich omdrrw iend, /ug zij langs het pad dut van de rivier i»c:ühet blokhuis leidde, een gracieus figuurtje naderen, gekleed inH een rok j van* bokken leer en een blouse van rood fluweel, het mooie, donkere gelaat rustig glimlachend, het zwarte haar om het trotsch gedragen hoofd gewonden. Het was haar vriendin cn haar red ster blij strekte zij haar de handen tegemoet, ernstig en zacht glimlachend, juist zoools zij haar de eerste maal gezien had. Kitty uitte een kreet von blijdschap, sloeg haar armen om haar vriendin heen, en ieidde' haar noar het blokhuis waar zij haar met ge weld in een stoel neerdrukte. „AnnieAnnieAnnie 1" riep zi*. verrukt uit. „Wat vreesclijk hef van je om te komen! Ik heb er zoo naar verlangd je weer te zien I Je moet zeker een week hier blijven f" Glimlachend schudde Nalinya het hoofd. „Ik kwam alleen maar de kano terug brengen/ zeide zij mot haar weeke, volle stem, die zonderling harmonieerde met Kilty's opgewonden toon van spreiken. „En ik heb verscli berggcitenvleesch \oor jo meegebracht." „Heb je je eigen boot nu terug Is ze niet beschadigd wilde Kitty weten. „Ze had alleen maar een kleine scheur gekre gen legen de rotspunten," untwoordde Nahnya. „Ik kon het gemakkelijk maken." „Maar hoe kon je met twee booten tegen en stroom opkomen vroeg Kitty Weer. „Ik heb alleen maar die van jou," antwoord de Nahnya. „De mijne lig', stroomafwaarts, aan dezen oever waar ik haar gemakkelijk kan ha len." „Hoe moet jc daar dan komen „Wel langs het strand, natuurlijk," ant woordde Nohny. „En het is niet ver." „Nu ik je hier heb, moet je niet denken, dat ik je zoo maar dadelijk laat gnon," riep Kitty uit, en zc omhelsde haar nogmaals. „Maar jullie hebt hier nücn juliie werk," wierp Nahnya tegen. „De mannen „Mijn broers zijn naar de stad," zeide Kitty. „Alleen mijn vader ihier neg en een vreem deling." „Een vreemdeling iicrhaulde Nahnya. Maar Kitty wilde haar geheim niet ontheili gen door het zoo maar er uit te flappen. Haar vriendin moest geleidelijk worden voorbereid, wilde zij haar de waarde er van volkomen doen gevoelen. „We hebben een blanke als gast hier/' zeide zij, als v.-.-.s dit voor haar niets on gewoons. Doch Nahnya ontging haar blos niet. Zocht streelde zij Kitty over het haor. „Waarom was je zoo plotseling weggeloo- pen vroeg Kitty haastig, om een andere wen ding aan het gesprek te geven. Nahnya haoldc de schouders op. „Ik was bang dat ze mc zouden bedanken met zooveel woor den," zeide zij verlegen. „Don voel ik me on beholpen." „Wut d.l'oos vnn je I" riep Kitty uit, en zo omhelsde haar opnieuw. Er was iets onrustig, bewegelijks in Kitty, een nerveuze gejaagdheid, die op zichzelf al voldoende was, om Nahnya te doen begrijpen, dal er sinds hun afscheid iets was voorgevallen. „Zoo, heb je een gast," zeide z:i plagend. „Hij is zeker nog jong, hè Kitty verschikte een der einden van Nohnya's vlecht die was losgegaan. „Ja, temeliik jong," zeide zij. „Nu zul je jc zeker niet meer zoo eenzaam voelen, wel vroeg Nahnya zacht. Kitty sprong op. „Maur je zult honger heb ben riep zij uit „Ik zou het door dat gepraat werkelijk vergeten 1" „Ik heb nog geen uur geleden gegeten," zei ie Nahnya. „Ik heb geen honger." Kitty begon nu te praten over allerlei klei nigheden, over het weer, over haar broers, over alles, behalve over het geen-hour beid. r geest vervulde'Nahnyn' onderbrak haar nivt. Einde lijk kon Kitty zich niet langer inhouden, te genover den rustigen. vrieivddijken glimlach van haar vriendinzij snelde op ham toe en verborg haar gloeiend gezichtje aan den schou der van het donkere ineisj<\ „Oh Annie I" was het eenige dut zij irieï lii'- lende stem vermocht uil le biergen. „Vertel mij maar," fluisterde Nahnya (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1