er g< PilllS OEN AOV£RIENTlENvlo,"',"Rc:t' „DE EEMLANDER" BUITENLAND. CONCERT EN DANCING BINNENLAND. FEUILLETON. De verborgen vallei. ABONNEMENTSPRIJS f"3 m;^ta ,7* Tm lederen middag en avond 22e Jaargang No 302 looit f 2.10, idem Iranco per post f 3.—, pec week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.175, alzonderlijke nummers C j05. e Donderdag 26 Juni 1924 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHER"oRTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47GI0. TEL. INT. 513. 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-advc.tenttën voor de hellt der prijs. Voor handel cn bcdriji beslaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrtceicn- licne circulaire, bevaltende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DU1TSCHLAND. DE MILITAIRE CONTRóLE DER GEALLIEERDEN. Duitschland neemt de voor waarden acn. I' a r ij s2 5 Juni. (B. T. A.). Volgens hedenochtend ontvangen inlichtingen 7.ou Duitschland naar aanleiding van de jongste op Chequers vastgestelde Fronsch-Britsche nota inzake de ontwapening hebben besloten de door den gezantenraad gestelde voorwaarden betref fende de militaire controle aan tc nemen. Volgens een Havas-bericht uit Parijs zou de Ouitsche regecring vóór 50 Juni a.s. officieel kennis geven van de aanneming van de voor waarden. De inhoud der nota ven Hcrriot cn Macdonald. D.d. 25 Juni wordt di andloos uit Londen gemeld In de gemeenschappelijke verklaring, door Macdonald en ITerriot tot Duitschland gericht, wordt gezegd, dat de inlichtingen, die Engeland en Frankrijk uit Duitschland hebben ontvangen, hen doen vreezen, dat de Duitsche regeering een ongunstig antwoord zou overwegen op dc jongste nota van den raad van gezanten. Ter- zelfdertijd ontvangen wij, aldus wordt in de nota van Herriot cn Macdonald gezegd, zeer onomwonden berichten nopens een toenemende bedrijvigheid van nationalistische en militaris tische organisaties, die min of meer openlijk een militaire macht organiseeren om nieuwe onrust in Europa tc brengen. Deze berichten zijn te stellig cn te wezenlijk om ze te vcrwoar- loozen. Ze hebben de strekking rechtmatige bezorgdheid te wekken bij de openbare mee ning zoowel in Frankrijk als in Groot-Brittannië, hetgeen onvermijdelijk een terugslag moet heb ben op de houding van beide regeeringen. Als deze belichten ongegrond zijn, zijn wij er zeker van, dat de Duitsche r?geering niet alleen luier eigen belang zal raadplegen, maar een grooten dienst zal bewijzen aan heel Europa door be hulpzaam te zijn bij een onderzoek, zoodanig dat de achterdocht ten aanzien eener gehcimo militaire voorbereiding er door uit den weg wordt geruimd. Wij kunnen de Duitsche regee ring niet verhelen, dat wij het niet anders dan juist achten haar te waarschuwen, dat ieder nieuw in gebreke blijven harerzijds om loyaal en nauwlettend haar verplichtingen ingevolge deel V van het vedrag na te komen, een em- stigen invloed zou oefenen op den internationa len toestond, juist nu het vooruitzicht van een werkelijke toepassing van het plan, aanbevolen in het ropport-Dawes, in alle betrokken landen de hoop wekt op een definitieve regeling \cn het .vraagstuk der schadevergoedingen, die den weg moet banen voor een algemcCne en wer kelijke pacificatie. Wij vragen derhalve oan de Duitsche regeering allen steun die in haar ver mogen is, te verleenen voor de bevordering dezer pacificatie en als eerste en voornaamste stap naar dit doel bereidwillig en vastbesloten samen te werken met de geallieerde regeeringen om gevolg te geven aan de rechtmatige eischen van de militaire commissie van contróle. Hel moet in het belang van de Duitsche regecring zelf zijn, dat van bevoegde zijde de werkelijke feiten ten aanzien der ontwapening van Duitsch land in overeenstemming met zijn verplichtin gen op grond van het verdrag worden vastge steld. AJs zij de geallieerden wenscht te over tuigen van de oprechtheid van haar standpunt te dezer zake, dan dient zij de gelegenheid wel kom te hecten om dit te bewijzen door de con trolecommissie te helpen de feiten vost tc stel len. Wij zouden een beroep willen doen op Uwe Excellentie, deze gelegenheid niet te laten voorbijgaan om een bron van ernstige moeilijk heden voor onze regeeringen uit den weg te ruimen. Frankrijk en Engeland koesteren niet den wensch om de Duitsche regeering in onge legenheid te brengen of om dc inmenging door de controle langer te doen duren dan noodig is. Integendeel, zij bcoogen het terugtrekken, zoo spoedig mogelijk, van de controle-commissie. Zoodra aan de verschillende punten, waarom trent dc geallieerde regceringcn hebben uiteen gezet, dat zij bevredigd moeten zijn, behoorlijk is tegemoet gekomen, zijn de geallieerde regee ringen bereid het mechanisme van dc controle commissie te vervangen door de rechten ven onderzoek, bij art. 213 van het verdrag van Versailles toegekend aan den Raad van den Volkenbond. Alles wat zij eischen is, dat een hun rechtmatige bezorgdheid wordt tegemoet gekomen. DE OVEREENKOMST MET DE MICIEVL Dusseldorp, 25 Juni. (W. B.) De mijn eigenaars in 't Roergebied zijn tegen 27 dezer naar Dusseldorp genoodigd voor nieuwe be sprekingen over verlenging van de contracten met de Micum. DE NOODTOESTAND BIJ DEN LANDBOUW. B e r 1 ij n, 2 5 Juni. (W. B.) De Rcichsland- bund eischt in een brief aan den rijkskanselier, waarin de ernstige nood van den londbouw wordt uiteengezet, een algemeen uitstel van betaling van alle belastingen, het verleenen van een nieuw belangrijk crediet voor den landbouw cn verlenging der loopende credieten tot na den oogst der hakvruchten. DUITSCHE INDEXCIJFERS. Het indexcijfer der Duitsche groothandels- prijzen geeft, vergeleken met 17 Juni (117) een daling aan tot 112.6, of met 3.8 pet. Zij werd hoofdzakelijk teweeggebracht door den achter uitgang in die prijzen van graan, vleesch, ka toen, katoenen garens cn geweven goederen. FRANKRIJK. DE BAKKERSSTAKING. P a r ij s, 2 5 Juni. (B. T. A.) Van de 7000 bakkersknechts staken er slechts 700. ENGEL-AND. DE A.S I.ONDENSCHE CONFERENTIE. Het redigecren der uitnoodigingen. Reuter verneemt, dat de uitnoodigingen tot deelneming aan de intergealliecrde conferentie, in Juli te Londen te houden, thans worden op gesteld. Aan de Ver. St. zal worden verzocht een vertegenwoordiger tc zenden in de hoeda nigheid, die de regeering der Vereenigde Stalen geschikt zal achten. Ook Japan zal evenals vroeger worden uitgenoodigd cn gehoopt wordt, dat Mussolini in staat zal zijn, de con ferentie persoonlijk bij te wonen. ENGELAND EN DE SOEDAN. Geen prijsgeving van den Soedan. Londen, 25 Juni. (R.) In het Hoogerhuis verklaarde lord Parmoor op een wijze, die aan duidelijkheid niets te wcnschen overliet, dal de Engvlscho regcering den Soedan niet prijs zou geven. Zij erkende de verplichtingen, die zij tegenover de Soedancezen op zich had geno men. Deze verplichtingen hadden een zooda nig karakter, dat de regeering er zich niet aan zou kunnen onttrekken zonder zeer ernstige schade te berokkenen aan haar prestige. Londen, 25 Juni. (R.) Lord Parmoor deelde in 't Lagerhuis mede, dat in den status van den Soedan geen verandering zou worden gebracht zonder machtiging van het parlement cn dat op het oogenblik niet het voornemen bestond de politiek, gedurende langen tijd door de onderscheidene regeeringen tegenover Egypte gevolgd, prijs te gever. Lord Curzon, minister van buitenlandsche za ken in het vorige conservatieve kubinet. ver klaarde zich, volgens den Britschen draadioo- zen dienst, zeer voldaan over de duidelijke en ondubbelzinnige verklaring, door lord Parmoor afgelegd, wnt Soedan betreft. DE VERHOUDING TOT IRAK. Ten opzichte van Irak zeide lord Parmoor in 't Hoogerhuis, dat de tegenwoordige regee ring alleen de staatkunde harer voorgangsters voortzette cn dot de overeenkomst, door En geland voorgesteld cn enkele weken geleden door de wetgevende vergadering van Irak aan vaard, aan het parlement ter ratificatie zou worden voorgelegd. HET OUDERDOMSPENSIOEN. In het Lagerhuis is gisteren zonder stemming een voorstel aangenomen van den kanselier der schatkist om gelden uit te trekken ten behoeve STRIJKJE JEAN HENRY. VOILE BLOUSES (MODEL CASAQUE) ONDER JAPONNEN (Nieuwste kleuren) in satinet en zijde thicot 8.75 3-9» SNOEZIGE ZOMERJAPONNEN InVolle Crêpe en Mousseline 18.50, xi.7s, 7.90 VILTEN REISHOEDJES 325, 2.90 diverse kleuren. OAMES-MOOEHUIS L'l 0PRU1HG MANTELS EK 3AHTEL-CGSTUÜKS der uitkeering van ouderdomspensioen aan per sonen boven 70 jaar, die uit arbeid of bezit geen hooger inkomen genieten dan 25 shilling. Door het nieuwe ontwerp zullen personen met een dergelijk inkomen niet meer, zooals thons, zijn uitgesloten van het genot van het staats pensioen van tien shilling per week. Het pen sioen, dat aan dergelijke rentetrekkers zal wor den toegekend, wordt volgens een bepaalde uf- loopende school vastgesteld. De kanselier zeide verder, dat de regeering zoodoende de belofte wilde vervullen om een eind te maken aan dc bestaande regeling, die onrechtvaardig is ten opzichte dergenen, die in hun jongere jaren zuinigheid hebben betracht. Alle partijen wa ren het eens met het voorstel. De ecnige oppo sitie kwam van dc zijde vun ecnige arbeiders- afgevaardigden, die van. oordeel waren, dat dc ouderdomsrente behoorde te worden verleend, afgezien van welk persoonlijk inkomen dan ook. Hiertegenover zette de kanselier echter uiteen, dot dc regcering niet beschikte over de extra-middelen, die hiervoor noodig zouden zijn, n.l. een bedrog van circa 18 millioen pond per joar. Hij hoopte evenwel eerlang een volle dig ontwerp te kunnen indienen ter regeling van de ouderdomsrente, waarbij niet alleen al le bepalingen, die het toekennen ervan thans onmogelijk maken, zouden wegvallen, maar waarbij ook een uitkeering zal worden gegeven aan kraamvrouwen en waarbij tevens d"e leef tijd der rentetrekkers tot 65 jaar zal worden verlaagd. ROSE-DAY TE LONDEN. Gisteren is het Rose-Day geweest tc Londen. De koningin-moeder Alexandra heeft dezen jaarlijks terugkeerenden dag ingesteld, waar op kunstrozen ten bate van dis hospitalen wor den verkocht. Deze kunstbloemen worden ge maakt door oorlogsinvaliden en andere lief dadige inrichtingen 20000 in het wit ge- kleede vrouwen verkochten gisteren op straat de bloemen. SAMENWERKING TUSSCHEN ARBEIDERSGROEPEN. Cardiff, 25 Juni. (R.) De jaariijksche conferentie van den mijnwerkersbond in Zuid- Wales heeft besloten dc eerste stappen te doen voor de oprichting van een bond van vokver- eenigingen van alle arbeiders, in dienst van pro ductieve industrieën, ten einde gelijktijdig mini- mum-eischen aan de patroons te stellen HET CONFLICT IN DE BOUWVAKKEN. Londen, 25 Juni. (R.) De gezamenlijke patroons in de bouwvakken hebben, overeen komstig het verzoek van den minister van ar beid, er in toegestemd, dat voorstellen van de arbeiders in ontvangst te nemen en zullen hun vertegenwoordigers ontvangen, als zij dit wcn schen. IERLAND. DE IERSCHE GEZANTSCHAPSPOST TE WASHINGTON. Graaf Selbornc bracht gisteren in 't Britschc Hoogerhuis de benoeming ter sproke van een eigen gezant van den Ierschen Vrijstaat te Weshington. Hij vroeg welke stappen de regee ring voornemens wos te doen om harmonie te verkrijgen tusschcn de houding van den Brit schen en den Icischen gezant aldaar in vraag stukken, die Groot-Brittonnië en het gcheclc rijk cn Ierland betreffen. Lord Arnold zeide in zijn antwoord, dnt hij nog niet in stoat was me de te declen of Ierland werkelijk een eigen diplomntiekvn vertegenwoordigd le Washing ton zou verkrijgen, aangezien hom het gevoelen der Am.erikaansche regecring nog niet bekend was. De Britschc regecring had echter door be middeling van haar gezant tc Washington al daar laten mededeelen, dot zij van mcening was, dat de wcnschclijkheid bestond om belan gen, die zuiver en alleen den Vrijstaat betref fen, te Washington door een eigen gevolmach tigd minister van den Vrijstaat te laten behande len. Dit voorstel, zeide lord Arnold, vloeide voort uit het tractnnt van Londen, doch de re geering had het geenszins gedaan als een auto matisch gevolg van dit verdrag of zonder tc letten op de intrinsieke verdiensten von het plan. Lord Parmoor, eveneens sprekend namens de regcering, zeide nog, dat de gezant van den Vrijstaat buiten olie vraagstukken zou blijven, die het rijk in het algemeen betroffen. Zijner mojesteits ïegccring was van oordeel, dat de hartelijke betrekkingen met de Vereenigde Sta ten door zulk een aanstelling zouden worden versterkt, zonder dat dc algemeene beginselen, waaraan dc regcering groote waarde toekent, nl. van dc diplomatieke eenheid van het rijk, er door kunnen worden benadeeld. Curzon was van meening, dat een dergelijke kwestie niet mocht worden beslist vun het standpunt van een enkel der dominions uit. Hij meende, dnt ook dc andere dominions hierom trent behoorden te worden geraadpleegd, waar op de lord-kunselier zeide, dut Cunadn reeds het recht eener afzonderlijke diplomatieke ver tegenwoordiging bezit en dat ols één der un- dere gewesten hetzelfde vraagt, er feitelijk geen ander don een toestemmend antwoord moge lijk is. De eenheid des rijks stoot op dc basis van vrijheid en juist doordien Engeland aan de overzecsche gewesten dc vrijheid heeft ge geven hun eigen zaken te besturen, blijft het rijk bijeen. Er bestaat een stilzwijgende over eenkomst, die moeilijk op schrift volt te stel len en die berust op gemeenschap van belan gen cn oogmerken, waardoor de algemeene vraogstukken worden opgelost ITALIË. DC GEMOBILISCGRDE LEGIOENEN. Mussolini heeft volgens een draadloos be richt uit Berlijn den opperbevelhebber der mi litie geadviseerd dc legioenen, die dezer dogen zijn gemobiliseerd, onmiddellijk weer noar huis te zenden DE MOORD OP MATTEOTTI. Rome, 25 Juni. (B. T. A.) Dc regeering cn de bond van industricelen verzetten zich niet tegen het besluit van het olgcmeen verbond von den arbeid om op 27 dezer het werk 10 minuten stop tc zetten, bij wijze van hulde aan Matteotti. TSJECHO-SLOWAKIJE. BESPREKINGEN TUSSCHEN DUITSCHLAND, OOSTENRIJK, HONGARIJE EN TSJECHO-SLOWAKIJE. Praag, 25 Juni. (V. D.) De Duitsche rijksregecring heeft het Oostenrijksche voor stel aangenomen om Duitsche vertegenwoor digers naar Praag te sturen, teneinde deel te nemen oan de besprekingen over het sluiten van een handelsverdrag, welke besprekingen T Juli aanvangen. Hongarije zal eveneens af gevaardigden zenden, zoodot politicke-commer- cieele besprekingen tegelijkertijd te Prang zul len plaats vinóen tusschcn Oostentijk aan den cenen kant en het Duitsche rijk, Hongarije cn Tsjecho-Slowakije oan den anderen kant. OOSTENRIJK. VERLAGING DER STAATSPENSIOENEN. We enen, 2 5 Juni. (W.B) In de gisteren gehouden bestuursvergadering dvr orgonisoties van Staatsambtenaren, die zich bezig heeft ge houden met de nieuwe solorisrcgeling, heeft de Oostenrijksche minister van financiën, Kien- böck, omtrent dc nieuwe regeling van de pen sioenrechten der Staatsambtenaren verklaard, dat de volle pensioenen, die tot nu toe 90 van het saloris bedroegen, voortaan zullen wor den verlaagd tot 78.3 Tevens zal het anr.tal dienstjaren, waarna men recht op het volle pensioen kan doen gelden, van 30 cn 33 op 35 cn 40 worden gebracht. ZUID-SLA VIE. BUITENSPORIGHEDEN VAN ZUID- SLAVISCHE NATIONALISTEN. B e r 1 ij n, 2 5 Juni. (N. T. A. Draadloos). Aan de ltaliaansch-Zuid-S!ovischc grens nobij Triest hebben 40 Zuid-Slavische notionalistcn het Italiaonsche douanekantoor overvallen, waarbij een brigadier werd gedood cn een douane-bcambto ernstig gewond werd. Belgrado, 25 Juni. (B. T. A.) Dc Zuid- Slavische regcering heeft aan do Italiaonscha hear leedwezen betuigd nonr aanleiding van de grensincidenten. ALBANIË. DE VOORLOOPIGE REGEERING. Het hoofd van de voorloopigc regecring in Albanië, aartsbisschop Fan Noli, heeft in een telegram aan den Volkenbond verzekerd al dus een draadloos bericht uit Berlijn dat Albonië een moderne democratische regcering zal krijgen, die tegenover alle mogendheden een vriendschappelijke politiek zal voeren en met name goede betrekkingen met de nuburen zal onderhouden. GRIEKENLAND. EEN GRIEKSCH PROTEST AAN HET ADRES VAN BULGARIJE. Athene, 25 Juni. (B. T. A.) Het Athccnsche Tclegraaf-agcntschap meldt, dat de Grieksche regecring met klem heeft gepro testeerd bij de Bulgoorschc regecring naar aan leiding van dc gvwclddodcn, tegen Grieken in Zuid-Bulgnrije gepleegd. VEREENIGDE STATEN. DE DEMOCRATISCHE NATIONALE CONVENTIE. New-York, 25 Juni. (R.) Senator Walsh, die voorzitter is geweest van de senaatscom missie van onderzoek naar do schandalen van Teapot Dome, is gekozen tot permanent voor zitter van de democratische notionnle con ventie DE WERELDVLUCHT DER AMERIKANEN. A k y a b (Birma), 2 5 Juni. (R.) Dc Ameri- kaansche wcreldvliegcrs, die vanochtend uit Rangoon zijn vertrokken, zijn hier oongeko- v Eerste Kamer Bij dc behandeling op Woensdag van dc ar- beidsbegrooting betoogt de heer W i 11 e r t van Hoogland (r.k.) dat dc actie tegen dc staatsorganen in den wuun van den dag wordt gevoed. Spr. mnant den minister tot groote voorzichtigheid op den nieuwen weg, daar hij vreest voor de onpartijdige behandeling der verzekcringsbelongen. Spr. critisecrt de uitle vering van alle sociale verzekeringen oan be- drijfsvcrccnigingen; dit is in handen von werk gevers. Vrijwillige verzekering is weinig succes zonder staatssteun. Spr. bepleit afzonderlijke be handeling van dit vraagstuk, en critiseert dc bc- drijfsverzekering, waardoor verzekering onbe taalbaar duur cn tot een versnippering wordt. Spr. concludeert, dat dc minister zich in een warnet heeft begeven cn dat zijn pion duur is cn op ongezonde basis rust. Daarna wordt gc- pouseerd. Nu dc pauze bccritisecrt de heer S t c n h u i s het optreden vnn den heer Zaalberg in het Twentsche texticl-conflict cn de benoeming van de heeren van IJssclstein en dc Vries tot rijks- bemiddelaars. Hij bespreekt daarna de bedrijfs organisatie ols tusschenschokel voor socialisatie. Hij betoogt dat ds arbeidersklasse medezeggen schap eischt. Van de Bourgeoisie zal afhangen of dit dool evolutionair of revolutionair zal wor den bereikt. Spr. bestrijdt internationale actie tot urbeids- werkverlenging Spr. critiseert Minister Aalberse, die met Mijne wijsheid bestaat in de erkenning, dat ik niets weet. Socrates. door HULBERT FOOT NER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRINO - 56 Ralph verslond haar met zijn blikken. Het scheen hem, als brak, wat in hem besloten was, zich plotseling met geweld baan. Het gevoel van eigen persoonlijkheid, dot hij gedurende zijn ziekte had ingeboet, scheen in hem terug te vloeien. Het was hem, als kwam hij eindelijk weer tot zichzelfcn zijn heele wezen wns zijn liefde voor Nahnya. Die vervulde hem, als iets nieuws, iets ongekends, oneindig zoeter en krachtiger dan ooit te voren. Hij fluisterde haar naam nog eens, en nog eens weer. Goddank, Goddank, dat ik je ge vonden hebmompelde hij, bevend van ont roering. „Nu zal ik je nooit meer van me loten gaan Ofschoon zij zijn blik niet ontwijken kon, poogde Nahnya de verrassing die haar zwak heid verraden had, meester te worden. Een hor de trek verscheen op haar gelaat, en haar han den beefden niet langer. Zij rukte haai han den terug uit de zijne, cn snelde noar de deur. Maar Ralph trad haar in den weg. Hij sloot d« deur, en ging cr met zijn rug tegen staan. „Neen 1" riep hij zegevierend uit. „Nu zul je me niet weer ontsnappen Jc houdt van me. cn nooit zei ik je prijsgeven Nahnya sloeg een onheilspellcndcn blik op Kitty. „Hoe durf je?" voegde zij Ralph toe, half stikkend van woede cn schaamte. „Voor haar No wat er tusschcn jullie is gebeurd 1" Ralph herinnerde zich thans ook Kitty's be staan en keek haar verbaasd aan. „Tusschcn ons herhaalde hij. „Er is niets tusschcn ons!" Er heerschte wederom een lange stilte. Ralph staarde beurtelings naar Kittv, dan weer naar Nahnya, met toenemende verwondering. Plotse ling meende hij een oplossing gevonden te hebben. „Ben je jaloersch riep hij Nahnya toe. Zij zag hem woedend oan. „Kitty heeft me hier opgenomen," verklaarde Ralph, verlangend dit misverstand op te helderen. „Ze heeft me verzorgd ols een engel. Daar zal ik haar mijn heele leven dankbaar voor zijn. We zijn vrien den. Maar dat is den ook alles er is niets meer. ik zweer het jc. Er bestaat niets tusschcn ons I Kitty, zeg jij hel hoor toch I" „Het gaat mij niet aan,' zeide Kitty snel. „Zeg het haar toch drong Ralph aan. Kitly stond stijf en star, het hoofdje opge heven. Maar haur vriendelijk, mooi gezichtje was verwrongen en vaalbleek van smartde zachte lippen stijf opeen geklemd, de groen grijze oogen half gesloten. Was het mogelijk, dot zij zich niet van beide zijden verroden voel de Zij lachte schril. „Dus dat is die blanke zcido zij tot Nahnya zeer koel naar zij dsicht, maar in haar stem klonk felle haat. „En is dot je Nahnya wendde zij zich tot Ralph. „Ik wensch jullie beiden wél geluk I" Haar stem weigerde haar den dienst. Het was oneindig veel pijnlijker de zacht moedige Kitty zoo te zien vechten uit gekrenk- ten trots, don wanneer zij haar gevoelens den vrijen loop had gelaten en in tTonen zou zijn uitgebarsten. Nahnya wendde het hoofd afde klonk van Kitty's stem sneed haar door de ziel. Ralph staarde Kittv in de grootste verba zing oan. Hour houding wos hem een onoplos baar raadsel. Kittv kreeg de heerschappij over hoor stem weer terug en ging voort„Natuurlijk bestond er niets tusschen ons. Ik deed alleen, wat iemand voor elk onder zou hebben gedaan." Opnieuw een diepe stilte. Zij stonden elk op een der hoekpunten van een driehoek elk hun ner worstelde met gevoelens die hun de spraak benamen. Nu cn don sloeg Nahnya smeekende blikken op haar vriendinzij wilde trachten althans haar te redden. Kitty's oogen glinster den von ingehouden tranen, en Nahnya's ge laat was hard als steen. Ralph begon te ver moeden, hoe de zaken werkelijk stonden, en iets van medelijden kwem in zijn oogen. Met was Kitty, die de stilte verbrak'. „Ik heb iets voor je," zeide zij tot Nahnya, terwijl zij nonr h^ar eigen kamer liep. Zij bleef slechts een seconde weg. Nahnya en Ralph zagen elkaar niet aan. Toen zij terug kwam, strekte Kittv Nahnya de hond toe. Op de palm lag Ralph's smaragd-hanger. „Dit heeft hij voor je meegebracht," sprak Kitty. Zij wilde het juweel in Nahnyo's hand leggen, maar snel bracht het donkere meisje de armen op haar rug". De prachtige edelsteen viel op den grond. Glinsterend rolde hij voort, terwijl niemand er acht op sloeg. „Oh Kitty," zeide Ralph zacht, verlegen, vol zelfverwijt maar toch nog verwonderd„Dat had ik nooit gedocht =r. nooit had ik kunnen vermoeden „Wnt had je nooit gedacht vreg Kitty scherp. „Dat jij dat ik I Je bent zoo god cn lief voor mij geweestEn ik Een zenuwtrek vloog over Kitty's gelaat. Ieder woord, dat gesproken werd, maakte de zaak nog erger. „Och, dwaasheid," zeide zij snel. „Het kan mij niets schelen I" „Wat moeten wij doen mompelde Ralph hupeloos. Schril en hard klonk Nahnyo's stem plotseling: „Denk jc, dat iedere vrouw verliefd op je is schreeuwde zij. „Je bent mij niets I Ik heb je dat vroeger ol gezegd, en nu herhaal ik hetGo weg van mij Ik wil je nooit meer ontmoeten I Ralph's oogen vlamden op aan Kitty dacht hij geen oogenblik meer. „Dat zullen we zien I" riep hij uit. „Je zult mij toebehoorenNooit zal ik je opgeven I" Hij liep op Nahnya tce. Doch snel wendde zij zich om en stormde Kitty's kamer binnen waarvan zij de deur achter zich dicht sloeg. In den tijd dien Ralph noodig had, haar te openen, wns zij door het raam ontsnapt. Het muskietengaas daarvoor was verscheurd. Het scheen onbegrij pelijk, dat de smalle opening voldoende was, om haar door te laten. Voor Ralph wos er geen sprake van. Hij snelde terug nonr de voordeur, rukte hoor open, en rende het huis om, Nah nya no.. Alleen gebleven in de hut, liep Kitty met een opmerkelijke kalmte nonr de tafel, die non het raam stond. Zij dompelde een kopje in een em mer met water, die daar stond, om dit vervol gens naar de lippen te brengen, waarbij zij, zonder het te merken, het grootste deel van het water over den vloer en over hoar kleeren stortte. Toen liep zij weer terug, als slaapwan delend, en met het kopje nog in de hond. Zij raapte den smaragd od en legde hem weg in een hoek vnn de kast. Toen ging zij, in denzelfden toestand van half-sloop in een stoel zitten. Een diepe zucht ontsnapte haar, hoor hoofd zakte vorover en toen een einde op zijde, tegen den muur. Hour arm liet zij slap langs de stoel leuning vollen, het kopje ontglipte haar vingers* en brak. Zoo vond haar vader haar, toen hij van de uitgravingen terugkeerdo. HOOFDSTUK XIX. Nieuwe figuren op het toonecl. Toen Ralph om het huis wos gesneld, zag hij Nahnya nergens meer. Hij was niet genoeg" met het leven in de wildernissen vertrouwd, dan dat hij hoor sporen op de doode bladeren en de denncnaalden zag. Het scheen hem het meest waarschijnlijk, dat zij langs dc rivier zou trachten te ontkomen op zijn schreden terug- keerond, snelde hij het pad daarheen af. Hij vond geen spoor van haarslechts zag hij te gen den oever, aan een struik gebonden, dc kano die zij had teruggebracht. Er waren ook geen voetafdrukkken in het zand die er op we zen, dat zij van het blokhuis was teruggekeerd, en evenmin eenig tee ken, waaruit hij de ge volgtrekking had kunnen maken, dnt een andere boot afgezet was (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1