Louis Klein Utrechtschestraat 44 New-Edison F.H.Lomaris „DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. De verborgen vallei. AB0KHEMENTSPRI1S 2Z *ZZ PRUS DER ADVERTENTIEN roet inbegrip van een Nabetrachting over den gemeenteraad Komt U eens hooren! Pianola Rnllpn grootb bibliotheek voorraad riullUiu nUIlGIl Abonnementen per jaar. Pianohandel VoorREGENKLEEDING Otrechischestraat 15 Telef. 483. Lunchroom Princesse. 22e Jaargang No 305 per post f 3.—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers 1 C.05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD Maandag 30 Juni I924 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. aRNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. «7910. TELINT.SI3. bewijsnummer, elke regel meer 0.25# dienstaanbrc- dingen en Licfdadighcids-adveitcntiïn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrleercn. Hcne circulaire, bevattende de vooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden. Er was een tijd, dat, al wat wij over de Amersfoortsche onderwijspolitiek schreven, als van nul en geener waarde werd voor gesteld, waarover men ten Stadhuize slechts glimlachend de schouders ophaalde. Wij hebben ons daar nooit bijzonder druk over gemaakt, overtuigd als we waren, dat de tijd ons volkomen in 't gelijk zou stellen. En spoediger dan wij zelf hebben durven den ken, blijkt steeds meer en meer, dat ons standpunt van een gezonder kijk op de «ken getuigde, dan dat van de Stadhuis- mehsdhen ,die dan wel verstand van de ver schillende onderwijsvragen hadden. De hoog geroemde eenheidsschool, door ons steeds bestreden, is al losgelaten. En nu weer hebben we volkomen gelijk ,gekre gen in de kwestie met de school Anemoon straat. Steeds hebben wij er op gewezen, Irivaar tegen te hebben, dat de hoofden van dat het Christ. Nat. Schoolbestuur die sohool zou krijgen en dat het noodig was daarmede rekening te houden. Maar ten Stadhuize stond men sterk, de heer Muil wijk herinnerde daar Vrijdag aan. Dat sterk staan heeft echter niet verhinderd, dat het Schoolbestuur volkomen de overwinning heeft behaald, zoodat een zoo sterk zich uitbreidend stadsdeel als het Soesterkwar- tier slechts bijzonder onderwijs heeft, tenzij de ouders de kinderen zenden naar de ver der afgelegen scholen op Puntenburg. W-el zijn B. en W. gemachtigd plannen te ontwerpen voor een openbare school in die buurt. De heer de Lange moest echter al dadelijk laten voelen dat een dergelijke pacificatie voor hem te ver ging. In hoeverre het taktisch van hem was, of wel van goe den smaak getuigde, zoo botweg te ken nen te gevenvoor ons beteekent de pa cificatie alles voor het bijzonder onderwijs, zullen we maar laten rusten. Het milder ge luid van den heer v. d. Heide duwde hem al genoeg in een hoek. „Ik wil het openbaar onderwijs daar niet in de kou laten staan", zei de heer v. d. Heide, die niet als partij propagandist maar als behartiger van het algemeen belang sprak. De opheffing der scholen 2 en 15 bracht ook nog al wat discussieIn hun toelichting van dit voorstel schrijven B. en W. o.a. „Gedeputeerde Staten deelen thans me de, dat de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen hun college bij brief d.d. 11 April 1924 no. 3404 ad. L. A. heeft bericht, dat er voor de regeering geen re den bestaat het raadsbesluit d.d. 3 Septem ber 1923 no. 557 ter vernietiging wegens strijd met het algemeen belang aan de Ko ningin voor te dragen. Genoemd college verzoekt te willen mededeelen, of thans, nu de schorsing een einde heeft genomen, het raadsbesluit varr 3 September 1923 no. 557 is of wordt uitgevoerd, zoodat aan sohool 2 weder een eerste klasse is verbonden dan wel of uw Raad nader besluit die klasse ook verder achterwege laten.'' Wij lezen hieruit, dat onze Burgemeeste: door den Minister in 't ongelijk is gesteld en dat, als er geen andere maatregelen worden genomen, aan school 2 weer een eerste klasse moet komen. In de reeds genoemde toelichting van B. en W. lezen we dan echter verder „Met September a.s. wordt opgeheven de school no. 2 aan de Coninckstraat. Daar deze school thans reeds geen le klasse heeft, dus met September a.s. geen le en 2e klasse zou hebben Wat de minister heeft geschreven is al weer vergeten, er is geen eerste klasse en er komt geen eerste klasse. En de heer Muilwijk ging nog verder en becijferde een uitstervingssysteem voor school 2 ook zon der eenige aandacht aan het schrijven van den Minister te schenken. Wat zou die man in den Haag ook in te brengen hebben? Intusschen had wethouder Jorissen ge makkelijk werk. De heer Muilwijk kan zich veel moeite geven in de materie te komen, hij wreet de bezwaren toch niet zoo te groe- peeren dat ze eenigen indruk maken. De heer Noordewier wordt in de roode fractie wel gemist en wij hopen hem spoedig weer eens in den Raad te zien. Er was trouwrens niet veel over te zeg gen. De fouten, de laatste jaren gemaakt, maakten een andere oplossing vri] wel on mogelijk. Tegen het aanwijzen der scholen Weijers- straat en Vondellaan tot scholen met op leidingsklassen had de heel Muilwijk geen bezwaar, maar hij betreurde het dat de Bond van Ncd. Onderwijzers daarin niet gehoord was. Hij was zoo welwillend er geen be- scholen om advies waren gevraagd, maar de Bond heeft nu eenmaal zoo'n geweldig stuk strijd (sic voor die klassen gevoerd en had dus ook wel gehoord mogen wor den. Dat de heer Muilwijk den, sinds de aansluiting bij het N. V. V. geheel in socia listisch vaarwater dobberenden Bond van Ned. Onderwijzers wilde hooren is begrij pelijk. Maar is de door B. en W. gevolgde weg niet praktischer, daar de hoofden de zaak natuurlijk met de onderwijzers bespre ken en dan feitelijk als afgevaardigden der scholen adviseeren. Zijn wij bovendien wel ingelicht, dan was een der voormannen van den Bond ook in de gelegenheid van ad vies tc dienen. De Raad heeft verder eer. langdurige ge heime vergadering gehouden. Wat daar be handeld is, is niet voor het publiek bestemd. A!s het waar is, wat wij hooiden fluisteren, dan is het jammer, dat deze kwestie niet een paar weken vroeger bekend was. Bij het vaststellen van den vermenigvuldigings factor had men er dan rekening mee kun nen houden, dan was er door sommige le den missohien niet zoo hoog van den toren geblazen om de belasting te verlagen. DUITSCHLAND. DE MILITAIRE CONTROLE DER GEALLIEERDEN. B e r 1 ij n, 2 8 Juni. (W. B.) Naar van ge zaghebbende zijde wordt gemeld, zou de nota der geallieerden over de militaire controle he denavond te Parijs aan den Duitschen gezant overhandigd worden. Alle mededeelingen over den inhoud dier nota en speciaal ook de be weringen. dat er diepgaand geschil van meening over zou zijn ontstaan tusschen generaal von Seeckt en de Duitsche regeering, zijn uit de lucht gegrepen. P a r ij s2 9 Juni. (B. T. A.). De Duitsche nota betreffende de ontwapening heeft den raad van gezanten nog niet bereikt. De inhoud der Duitsche nota. P a r ij s3 0 Juni. (Havas). De Duitsche nota inzake het hervatten der controle van de bewapenig, die een antwoord is op de nota van den raad von gezanten, is tc Parijs aangeko men. Duitschland vraagt een maand uitstel en verzoekt, dat de controle zal beginnen met een inspectie der fabrieken en dat een algemeene inventarisatie der bewapenig eerst daarna zal plaats hebben, terwijl de geallieerden juist voorstellen de inventarisatie aan de enquête te doen voorafgaan. DE OVEREENKOMSTEN MET DE MICUM. De kwestie van de verlenging van 't accoord. D u s s e 1 d o r p, 2 8 Juni. (B. T. A.) De besprekingen over een verlenging van de Mi- cum-overeenkomsten na I Juli worden heden The Phonograph with a soui'. 12 of 24 rollen naar keuze per maand IS EN BLIJFT TOCH MAAR HET BESTE EN MEEST GESORTEERDE ADRES HEI DAMES EH KINDERMODEHUIS l'HIROHOEUE" 16/18 Langestraat. Amersfoort. HIER ZIJN OOK VOORRADIG DE GE GARANDEERD ONDOORDRINGBARE MANTELS VAN DE FIRMA „MANDLE- BERG" te MANCHESTER. SPECIALE AANBIEDING IN: STOFZUIGERS VRAAGT HUURKOOP Utrechtschestraat 49, TcL 310. SOEP, VLEESCH, (naar keuze.) AARDAPPELEN EN GROENTEN EN DESSERT. PER ABONNEMENT f 1.25. hervat. Na een onderzoek te hebben ingesteld nópens den economischen toestand van de mij nen en fabrieken in het Roer-gebied, heeft de Micum op zich genomen een aanzienlijke ver laging te brengen in de verschillende door de industrieclen op te brengen belastingen, spe ciaal de steenkolenbelasting. dc vervoerbelas- ting op de producten en dc licensies. De Micum kwam tot overeensterr.mhg met de commissie van Zes, die de mijneigenaren vertegenwoor digt, over de hoeveelheid der leveringen voor de stakingsperiodc in Mei. Echter heeft de Mi cum absoluut vastgehouden aan het beginsel der kostelooze leveringen, voorkomende op het programma der Commissie van Herstel. De onderhandelingen zullen Maandag a.s. worden voortgezet, nadat de commissie van ros overleg zal hebben gepleegd met de industriee- len in het Roergebied en de Duitsche regee- ring. P a r ij s2 9 Juni. (B. T. A.). Het ministerie van buitenlandschc zaken vcrklaert in tegen spraak met de gepubliceerde berichten, dat de verstandhouding tusschen de Franschc en Bel-' gische regeeringen voortdurend goed is ge weest, wat betreft de verlenging der overeen komsten met de Micum. DE AMNESTIE IN HET BEZETTE GEBIED. Coblenz, 28 Juni. (Havas). De nieuwe amnestie-maatregelen, genomen door de hoo- ge commissie, brengen het aantal uit het door de Franschcn bezette gebied verbannen Duit- schers, die mogen terugkeeren, op honderd duizend. B e r 1 ij n, 2 8 J u n i. (\V. B.) Naar de avond bladen van welingelichte zijde vernemen, zijn alle sinds II Januari 1923 door de Fransche bezettingsautoriteiten uitgevaardigde verban- ningsbesluiten, op ongeveer zestig na. ingetrok ken. Onder de niet ingetrokken uitzettingsbe- sluiten zijn die van de hooger geplaatste amb tenoren. De intrekking van de verbanningsbe- sluiten brengt niet mee, dot de terugkcerende Duitschcrs weer in hun ambt worden hersteld. Daartoe zal eerst een nieuwe overeenkomst moeten worden gesloten. Bovendien schijnt een speciale machtiging tot den terugkeer tc wor den vcreischt. Een overeenkomstige Belgische vcrorddhing is nog niet uitgevaardigd. B c r 1 ij n, 2 8 Juni. (W. B.) Op instigatie van Fransche zijde heeft de rijkspresident be sloten tot amnestie-verleening aan die Duitsche ambtenaren en beambten, die overtredingen hadden begaan jegens de Duitsche verordenin gen tot lijdelijk verzet in het Roergebied. Dit geldt echter alleen voor hen, die zich niet schuldig hadden gemaakt aan hoogverraad. Soortgelijke maatregelen worden ook voorbe reid door de regeeringen vnn Beieren cn Prui sen. Coblenz, 28 Juni. (B. T. A.) Dp vooi- stel van Frankrijk heeft dc hooge commissie 27 Juni besloten tot het teniet doen van de beslissingen tot verbanning, genomen tegen 10,000 personen uit de Fronsche zóne. In to taal zijn 24.860 beslissingen tot verbanning voor de Fransche zóne teniet gedaan. Londen, 2 8 J u n i. (N. T. A. Draadloos.) De Engelsche pers maakt met groote voldoe ning melding van dc verzoeeningsgezinde hou ding \on dc Fransche regcering ten èpziclitc van de kwestie der gevangenen en gedeporteer den. De limes zegt, dat de aankondiging bree ds vooruitzichten opent voor do door de Fran sche regcering genomen maatregelen tot her stel von de r.ormele functionncering van de wet cn de orde in het bezette gebied. De Britsche pers beschouwt dezen stap als hoogst belangrijk door zijn invloed op de bin nenkort te ondernemen stappen in de richting van ccn Europeesche regeling door de confe rentie te Londen. De Daily Herald zegt, dat van alle teekenen, die een welslagen van de conferentie doen ver wachten, dit wel het meest belangrijke is en dat daordoorv ccn van Duitschlonds diepste grieven weggenomen wordt. 1 De Manchester Guprdian noemt de decreten tot invrijheidsstclling Herriot's krachtigste stre ven naar den vrede. Het blad zegt, dat d(#e terugkeer van de uitgewekenen, waarin tevens de hoop ligt opgesloten op een algemeene amnestie voor alle Duitsche gevangenen in Fransche honden, het geherle Duitsche volk zoo van nabij raakt, zonder ccnig verschil van politieke overtuiging, dot veel van het kwaad, dat veroorzaakt is door de consolideering van het Duitsche nationalisme, zal zijn ongedaan gemaakt. Inderdaad zoo voegt het blad hieraan toe zullen de nationalisten, in zoo verre z;r tegenstanders zijn van het rapport- Dawes, een gcvoeligen slag hebben gekregen. FRANKRIJK, DE CREDIETEN VOOR HET ROERGEBIED. Een rede van- Clemcntcl. P a r ij s, 2 8 Juni. (Havas). In de Kamer, die do vijf voorloopige twaalfden besprak voor het hoofdstuk der op Duitschland tc verhalen uitgaven, ontkende Clementel, minister van fi nanciën, dat Frankrijk zich tegenover de Vcr- cenigde Staten verbonden had geen machtiging meer le geven voor leeningen. Wij zijn, zcide Clementel, volstrekt vrij, maar wij willen geen enkele leeningsoperatie meer entameeren, die nadeclig is voor het evenwicht der bcgrooting. Wij moeten dan ook tot onzen grootcn spijt af zien van deelneming aan de lecning voor den wederopbouw van Hongarije. Wij zullen voort gaan met het stabilisceren von den franc en het streven nnar bezuiniging cn daarna een groote consolidatieleening onder het oog zien. De crcclictcn aanvaard. P a r ij s, 2 8 Juni. (Hovos). Nadat Hcrriot de kwestie van vertrouwen had gesteld, hechtte de Kamer inct 456 tegen 26 stemmen hoor goedkeuring oan de aangevraagde credietcn oor het Roergebied. Dc socialisten stemden vóór. P a r ij s, 28 Juni (Havas). Nndot Hcrriot de kwestie van vertrouwen had gesteld, nam de Kamer de voorloopige twaalfden met 559 tegen 26 stemmen aan. Dc discussies. P a r ij s, 2 8 Juni (Havas). Bij dc bespre king von de voorloopige twaalfden in de Ka mer verklaarden de communisten, dat zij tegen artikel 3, betrekking hebbend op het bezet tingsleger, zouden stemmen. Blum deelde mede, dat dc socialisten zich van stemming zouden onthouden. Hcrriot verklaarde, dot, welke ook de mee ning mocht zijn ten aanzien van het Roerge bied, do belanghebbende parlementen volstrekt onafhankelijke besluiten zouden moeten nemen. Zoolnng de Frunscho belangen zoozeer bedreigd worden, zal ik mijn houding niet veranderen. De onmiddellijke ontruiming von het Roerge bied zou een prijsgeven zijn van de rechten von Frankrijk cn do hoop der belastingbeta lers doen ineenstorten. Ze zou neerkomen op het ongedekt laten van onze soldaten en nie mand onzer zou willen, dat ook moor cón on zer solduten hnd te lijden onder wijziging van onze builcnlondsche politiek. Een eigenlijke so cialistische regeering zou verplicht zijn te cischcn artikel 3 oun te nemen. Maginot ver klaarde, *det zijn vrienden vóór artikel 3 zouden stemmen. Na een korte beraadslaging stemde een groot aantal socioüsten, onder ironische toejuichingen van rechts, vóór. Eerst werd het artikel en daarna het wets ontwerp in zijn geheel aangenomen. ENGELAND. HET BEZOEK VAN HET DEENSCHE KONINGSPAAR. Londen, 29 Juni. (N. T. A. Draadloos). De koning cn koningin van Denemarken heb ben hun officieel bezoek aan het Britsche ko ningspaar beëindigd en zijn hedenavond uit Londen naar Kopenhagen vertrokken. HADEN GUEST GEEN GEZANT TE MOSKOU. Draadloos wordt gemeld, dut het bericht van de Daily Mail als zou de socialist dr. Hadcn Guest tot Britsch gezant te Moskou worden be noemd, van gezaghebbende zijde wordt tegen gesproken. Reuter meldt eveneens, dot in officioele krin gen de juistheid van het bericht, dat Hadcn Guest tot Britsch gezant te Moskou zal worden benoemd, wordt tegengesproken. Verklaard wordt, dat het niet waarschijnlijk is, dat voor het oogenblik een gezant zal worden benoemd. SPANJE. BOTSINGEN IN CATALONIË. P e r p i g n a n 2 9 Juni. (B. T. A.). Uit Barcelona wordt gemeld, dat in enkelo steden van Catalonic, met name te Barcelona en Fi- gueirns, heftige incidenten hebben plaats gehad tor gelegenheid van godsdienstige betoogingen. Er zijn verscheidene personen gearresteerd. ITALIË. KABINETSCRISIS. Alle ministers treden af. Rome, 2 9 J u n i. (B. T. A.). De Nuova Pacsa berichtte gisterenavond, dut alle leden von het kabinet zijn afgetreden. Morgen zal dit aftreden officieel worden afgekondigd. Door onzen omgang met anderen moeten zij en ook wij beter worden. door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L". ALETRINO - 59 „Wat heeft hij hier nu weer voor streken uit gehaald vroeg Joe. „Dat is mijn zaak," antwoordde Jim norsch. „Ik zal met hem doen wat mij goed dunkt Joe wierp hem een nijdigen blik toe, maar oor deelde het geraden, de terechtwijzing zich maar te laten aanleunen. „Natuurlijk," zeide hij. „Dat zal niemand je willen beletten. Hij staat in verbinding met een Indiaansche meid ze ziet er nogal goed uit t— Annie Crossfox heet ze. Is die hier ook ge weest V Nu vond Ralph het tijd, zich in het gesprek te mengen. „Sholo, denk goed na eer je ant woordt ln riep hij. „Jij en ik hebben nu wel ver schil van meening, maar je bent een fatsoen lijk en eerlijk man I Met dien schoft daar, he£ je niets te maken l En die anderen zijn net zulk volk als hij I Kijk naar hun gezichten daar op kun je duidelijk genoeg lezen wat ze zijn- Zij kunnen een man niet in de oogen zien, die gemeen e, laffe „Joe Mixer's gezicht -was paars-rood gewor den hij sprong op Ralph toe en gaf hem met dc volle hand een hevigen klap tegen den mond. „Houd je kop dicht I" brulde hij met ccn vloek. Ralph veegde het bloed \an zijn lippen aan zijn schouder af. „Gemeene cn laffe schurken, zonder ziel of geweten 1" riep hij uitdagend. Joe wilde weer op hem aanvallen, maar Jim die grooter was dan hij, hield zijn arm vast. „Die man is gebonden," zeide hij laconiek. „Laat hij dan z'n bek houden," snauwde Joe, zich omdraaiend. „Om Godswil, overweeg je antwoord goed,, voor je je tot hun bondgenoot maakt," smeekte Ralph. „Ik zou geen reden weten, waarom ik een be leefde vraag niet zou beantwoorden," zeide Jim, juridisch. Jim meende, dot hij volkomen onpar tijdig washij voelde niet dat zijn oordeel werd ingegeven door niets minder dan door een in hoor ijdelheid diep gewonde vrouw. „Als dat meisje niets op haar geweten heeft, behoeft zij van niemand iets te vreczen. Zij was vanmor gen hier." „Aha I" riep Joe triomfantelijk uit. Ralph schudde mismoedig het hoofd. „Daar zul je spijt van hebben," mompelde hij. „Waar hangt ze nu uit?" vroeg Joe begeerig. „Ik weet niet," antwoordde Jim. „Ze is stroomafwaarts gegaan." „We zullen haar wel krijgen!" riep Joe. „Wat wil je van haar vroeg Jim nieuws gierig. „En van hem, hier?" Joe stond ccn oogenblik verlegen. Zijn trage geest had niet onmiddellijk een antwoord bij de hand. Slack kwam hem te hulp. „Een diefstalkwestie," sprak hij op meewari- gen toon. „Ze hebben ingebroken in de opslag plaats van Mr. Mixer. In deze streken is geen politie, dus moeten wij onze eigen rechter maar zijn." „Dat is ccn vuile leugen I" riep Ralph ver ontwaardigd. „Die kleine gluiperd heeft mij zelf bekend, dat hij mij den geheelen weg van de kust af had gevolgd, omdat hij zich verbeeld de, dat ik hier ergens een goeden slag had ge slagen." Stack's kleine muizenoogen schenen plotseling uit zijn hoofd te zullen vallen toen werd zijn gezicht verwrongen tot ccn pijnlijken, wrangen glimlach. Jim haalde de schouders op en keerde zich om. „Die kwestie gaat mij niet aan," zeide hij. „Maken jullie dat maar onder elkaar uit." Zoodra Jim ver genoeg was, zoodat hij hem niet meer hooren kon, wendde Joe zich met een valschen lacht tot Ralph. „Nu heb ik je dan toch eindelijk in mijn macht I" zeide hij triomfantelijk. Hij bewoog zijn vinger vcclbeteekcnend over zijn strot. „Als ik uil, kan ik je aan den boom boven je hoofd opknoopen, zonder dat iemand mij er iets van kan maken I Het opzettelijk laten afdrijven van de boot van een reiziger geldt hier zwaarder dan een moord I En ik heb drio getuigen die onder eede kunnen verklaren, dat jij dat ge daan hebt. Geen jury in het heele land zou het schuldig over mij durven uitspreken I Ze zou den me dankbaar zijn, dot ik zoo'n prairiewolf onschadelijk had gemaakt I" Ralph zweeg, doch keek Joe slechts verach telijk aan. Deze onverschillige houding bracht den ex- slager tot het uiterste. „Ellendeling I" brulde hij. „Ik zal je wel klein krijgen I Den heclen nacht heb ik nog voor me I Er zit voor jou wat in het vet I Voor het morgen is, zul je kruipen en smeeken om genade Onder het spreken had hij den arm opgehe- i ven,uithalend voor een geweldigen klop. In stinctief trok Ralph zijn hoofd met een ruk op zijde: de slag kwam neer op zijn zieken schou der. Tengevolge van de insponning bij het hak ken von de balken voor zijn vlot, was hij op gezet, gloeiend en buitengewoon gevoelig. Toen Joe Mixers vuist er op neer kwam, stokte Ralph de adem van de pijn. Joe grinnikte. „Zoo, dat is raak hè Hij sloeg hem opnieuw. Ralph klemde de tan den opeen. „Zul je zeggen waar die meid uithangt, cn waar ze dat goud heeft weggestopt vroeg Joc. Ralph zweeg. „Zul je antwoorden brulde Joe dreigend. „Je weet mijn antwoord," zeide Ralph. Joe begroef zijn vuist in Ralph's schouder cn met de volle zwaarte van zijn lichaam tegen zijn arm leunend, weef hij over de pijnlijke plaats, als wilde hij zich inboren in het opgezette vleesch. Nog nooit had Ralph een pijn als deze gevoeld. Een koud zweet brak hem over het geheele lichaam uit, hij voelde zich een flauwte nabij. Hij beet zich op de lippen om door geen geluid zijn smart te verraden. Den anderen werd het toch wat te erg. „Hij zegt toch niets, ook al snijdt je hem z'n hals af," meende Stack. Joe voegde zich schouderophalend bij zijn vrienden. „Ik heb den heelen nacht nog den tijd," zeide hij. Toen begonnen zij gezamenlijk aan het Be reiden van hun avondmaal. HOOFDSTUK XX. Ontsnapt. Slechts toen zij tegenover Ralph zelf stond, had Kitty de kracht kunnen vinden zich op te houden. Toen zij en Jim weer in het blokhuis waren terug gekeerd, was haar trots gebroken, en het kostte Jim weinig moeite zijn vaderlijk gezag tc herstellen. Toen buiten plotseling Ralph's naam geschreeuwd werd, cn zij een on gewoon leven hoorden, had Jim zijn dochter kortaf bevolen in huis tc blijven en de deur ach ter hem te grendelen, terwijl hij op onderzoek uitging. Zij durfde geen tegenwerpingen te ma ken en wachtte zijn terugkomst af in een toe stand, die aan zinsverbijstering grensde. Haar geprikkelde verbeelding riep haar schrikbeelden voor den geest van iets vreeselijks dat den man, dien zij liefhad, zou overkomen. Toen Jim weer binnentrad, las zij op zijn geloot, dat welis waar het ergste niet was geschied, maar zij voelde dat het gebeurde toch nog erg genoeg was. Bij stukjes en brokjes kreeg zij olies uit hem, wat hij gehoord en gezien hod. Jim deed als trok hij zich van de zaak niet veel aósi Ralph kreeg volgens hem, niets meer dan zijn ver diende loon. Doch Kitty's vrouwelijke intuïtie waarschuwde haar, dat de jonge man in de honden was gevallen von een stel persoonlijke doodsvijanden zonder ziel of geweten, die tot alles in staat waren, indien ze zich veilig acht ten. Bij het opdienen von den avondmaaltijd beefden haar handen zóó herig, dat zij bijna de borden op den grond liet vallen. Hoor oogen zogen niets van hetgeen waarop zij waren ge richt, noch hoorde zij iets van wat haar vader sprakelke zenuw gespannen, luisterde zij slechts scherp naar ecnig geluid van buiten. Jim, wien het aanzien van haar leed meer was don hij verdragen kon, verloor zijn geduld en begon hevig tegen haar uit te varen. {Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1