Louis Klein Utreclitschestraat 44 New „DE EEMLANDER" UURWERKEN. ABONNEMENTSPRIJS f" j17?'cn :;ot *merv PRIIS DER ADVERTENTIE» met inbegrip van een BUITENLAND. Komt U eens hooren! Pianohandel SO°|o KORTING MAGAZIJN „VOORWAARTS" Willem Groenhuizen Voor REGEN KLEED! MG BINNENLAND. FEUILLETON. De verborgen vallei. 22e Jaargang No 307 loort 2 10, idem tranco per post f 3.—. pec week (met gratis verzekering tegen onsje!ukken) f 0.175. afzonderlijke nummers f C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Woensdag 2 Juli 1924 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARN„EMSCBHUER|*U0:RTWAL 2A. postrekening n®. 47910. tel. int. 613. bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Licldadighcidvadve.tentien voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordecligc bcpalinqen voor het adverteeren Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUÏTSCHLAND. DE MILITAIRE CONTROLE DER GEALLIEERDEN. Generaal* Walch vervangt generaal Noliet. Parijs, I Juli. (Havas). Officieel. Generaal Walch is aangewezen als opvolger van gene raal Noliet als voorzitter van de geallieerde militaire contróle-commissie in Duitschland. De indruk, dien de Duitsche nota in Engeland heeft gemaakt. Reuter verneemt uit goed ingelichte kringen, dat de Duitsche nota in haar geheel als fair en over het algemeen als bevredigend wordt beschouwd. Zij getuigt van Duitschlands wensch om met de geallieerden samen te werken. Het schijnt echter, dat het onmogelijk zal zijn om het Duitsche voorstel te aanvaarden de controle definitief den 30en September te doen eindi gen. MAATREGELEN DER BEZETTINGS- AUTORITEITEN. Frankfurt a/d. M., 1 Juli. (W. BNaar de postdirectie alhier meedeelt, heeft de Rijn- lamdcommissie geëischt, dat de in het bezette gebied gelegen deelen van de directies Frank fort en Darmstadt zullen worden gebracht on der de directies Coblenz. Tegen dezen eisch is geprotesteerd. DE TOESTAND IN DE WESTFAALSCHE KOLENINDUSTRIE. Wolff seint uij Essen d.d. 1 dezer De overeenkomsten der Rijnsch-Westfaalsche kolerandustrie met de Micum zijn de oorzaak, dat de prijs voor Westfaalsche steenkolen dien van de brandstoffen in het niet bezette gebied sterk te boven gaat. De Westfaalsche kolenprijs is echter thans niet onbelangrijk boven den prijs van Engelsche kolen. Dientengevolge is er voor de Westfaalsche kolenmijnbouw een zeer scher pe afzetcrisis ontstaan. In de heden gehouden vergadering van de vereeniging van mijneige naren in het Roergebied zóu een verlaging van den prijs met 20 a 25 pet. worden voorgesteld. •ARRESTATIE OP GROOTE SCHAAL VAN COMMUNISTEN. Stuttgart, I Juli. (W. B.) De politie heeft verscheidene communistische opslagplaat sen van ontplofbare stoffen en handgranaten ontdekt. Er zijn tot nu toe ongeveer honderd personen der communistische partij, waaronder 2 vrouwen, gearresteerd. EEN SPION GEARRESTEERD. Berlijn, 1 Juli. (W. B.) In Breslau werd volgens het Berl. Tagebl. de leider van den „Stahlhelmbund", de vroegere luitenant Raths- mann, wegens spionnage gearresteerd: WEGENS VERDUISTERING VEROORDEELD. Een Wolffbericht meldt, dat de rechtbank te Charlottenburg den koopman Franz Auffart, die tijdens den oorlog algemeen secretaris was van ©en der grootste liefdadige instellingen, de z.g. „Luftfahrerdank", wegens verduistering van gelden, bestemd om d-e vliegers te steunen, tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. EEN TERDOODVEROORDEELING. Te Frankfort a. d. Oder hebben de gezwo renen gisteren een schipper, Wirth genaamd, ter dood veroordeeld. Wirth had uit wraak een 14-jarigen jongen in het water geworpen. Toen hij bemerkte, dot de jongen goed kon zwem men, zwom hij hem na en sloeg hem met <»en klomp zoolang op het hoofd, tot hij het be wustzijn verloor en verdronk. NOODWEER. Een Wolffbericht uit Breslau meldt, dat iti het Eulengebergte zwaar weer is geweest. Een op een orkaan gelijkende wind ontwortelde tal rijke vruchtboomen, die dikwijls ver over de velden werden geslingerd. Het koren werd over uitgestrekt gebied door de aardmassa's letter lijk in de grond gedrukt. FRANKRIJK. GENERAAL SARRAIL. Generaal Sarrail, oud-opperbevelhebber van het leger in het Oosten, is, naar Havas uit Pa rijs seint, in wcrkelijken dienst teruggeroepen. Uit Parijs wordt d.d. 1 Juli aan de Tel. ge meld De ministerraad heeft heden dc militaire aanspraken van generaal Sarrail onderzocht, alsmede de rol, welke hij gespeeld heeft in den veldslag aan dc Marne en als commandont van de legers in het Oosten. Het is den ministerraad voorgekomen, dat de waarde van deze aanspraken het herstel van generaal Sarrail in den actieven dienst rechtvaardigt cn zijn gelijkstelling met andere generaals, die een oppercommando tegenover den vijand hebben bekleed. ENGELAND. DE ZOOVEELSTE NEDERLAAG DER LABOUR-REGEERING. Een debat in 't Hoogcrhuis. Londen, 1 Juli. (R.) Het Hoogcrhuis heeft met 28 tegen 23 stemmen de door de regee ring ingediende wet verworpen, die reeds door het Lagerhuis was aangenomen en die stTekte tot het van kracht verklaren van zekere oor logsbelastingen op de industrie, die door de rech terlijke colleges onwettig waren verklaard. De2e lasten bcloopen 80 millioen pond en zoo lang er geen wet' is aangenomen, die die vorderin gen van kracht verklaart, kunnen de betrokken industrieën tegen dc regeering processen begin nen, zooals sommige reeds hebben gedaan. De wet kan niet vóór 1925 weer worden ingediend DE A.S. LONDENSCHE CONFERENTIE. P a r ij s, 1 Juli. (Havas). Op het ministerie van buitenlandsche zaken heeft Herriot met Barthou cn 'Peretti della Rocca ter voorberei ding van de conferentie van Londen dc proble men onderzocht, die verband houden met dc toepassing van het plan der deskundigen. De Kleine Entente cn de confe rentie. j Berl ij n, 1 Juli. (N. T. A. Draadloos). Naar de bladen melden, zullen de leden der Kleine Entente op toelating tot de conferentie van Londen aandringen, aangezien daar ook vraagstukken, die hun belangen betreffen, wor den behandeld. De conferentie der Kleine En tente begint, naar thans vaststaat, blijkens pers berichten, op 14 Juli te Praag. DE ONDERHANDELINGEN MET DE RUSSEN. Uit Londen wordt d.d. gisteren gemeld In de bijeenkomst der Britsch-Russischc con ferentie van de volgende week zal de commis sie voor herziening der verdragen haar verslag uitbrengen. E<?n geheele reeks oude overeen- kosten zullen vervallen worden verklaard, ter wijl andere noodzakelijke wijzigingen zullen on dergaan. Slechts enkele kunnen geheel onver anderd behoudens redactiewijzigingen worden gehandhaafd. Ook hoopt men, dat de subcommissie voor het ontwerpen van een scheepvaart- en handelsverdrag dan zoo ver zal zijn gevorderd, dat ook haar ontwerp in de olgemeene vergadering kan worden gebracht. Het moeilijkste blijkt nog steeds het vraagstuk der leeningen door dc geringe medewerking der financicele wereld, zoolang de kwestie der oude schulden niet op bevredigende wijze uit de werld is. BEZOEK VAN EEN TURKSCHE MILITAIRE MISSIE. Jn het Lagerhuis verklaarde gisteren majoor Altley, onder-staatssecretaris van oorlog, dat het doel van het bezoek der Turksche militaire missie, die binnenkort naar Engeland komt, het bestudeeren van de methodes van instructie in de militaire scholen is. DE WERKLOOSHEID. Londen, 2 Juli. (R.) Het aantal werkloo- zen, dat op 23 Juni geregistreerd was, be draagt 1013.500 of 39.141 minder dan de vo rige week en 272.125 minder dan op 31 De cember 1923. The Phonograph with a sou,' Diinnlo Bnllan Groote BIBLIOTHEEK VOORRAAJ) rldllUld nUlICIl Abonnementen per jair 12 of 24 rollen naar keuze per maand ALLEEN NOG OEZE WEEK OP ALLE ARTIKELEN IN LANGESTRAAT 60 KRISTAL - GLAS - PORCELEIN- EN AARDEWERK JUWELIER—HORLOGIER. Langestraat 13, TeloL 852. Poslr. 7582. IS EN BLIJFT TOCH MAAR HET BESTE EN MEEST GESORTEERDE ADRES Hfl DAMES W HHDEaraiS L'lillHlELLE" 16/18 Lacaestraat. Amersfoort. HIER ZIJN OOK VOORRADIG DE GE GARANDEERD ONDOORDRINGBARE MANTELS VAN DE FIRMA „MANDLE- BERG" tc MANCHESTER. IERLAND. DC IERSCHO GRENSKWESTIE. Een draadloos bericht meldt, dat rechter Feethom na zijn onderhoud met Thomas, den minister vpn koloniën, naar Ierland is ver trokken. RATIFICATIE VAN T VERDRAG VAN LAUSANNE. Dublin, 2 Juli. (R.) Het parlement ven den Ierschcn Vrijstaat heeft het verdrag van Lausanne bekrachtigd. De minister van buiten landsche zaken, die dit besluit mededeelde, zei- de, dat het doel van de ratificatie was duidelijk tc maken, dat er vrede heerscht tusschen Tur kije en den Vrijstaat. NOORWEGEN. DE NOORSCHE HOOFDSTAD HERDOOPT. Een voorstel om Christiania !n Oslo te herdoopen. Christiania, 1 Juli (W. B.). Het Folkc- ting heeft gisteravond met 81 tegen 23 stem men besloten om de Noorsche hoofdstad van 1 Januari 1925 af Oslo te noemen. Het voorstel gaat thans naar het Lagting. SPANJE. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Madrid, 1 Juli. (B. T. A.) Een officieel communiqué omtrent den toestand in Marokko zegt, dat een colonne na een hevig gevecht er in geslaagd is het blokhuis te Tazza te be rijden cn van levensmiddelen te voorzien. De Spaonsche verliezen worden op een dertigtal dooden geschat, waoronder 4 officieren.* RUIL VAN GIBRALTAR TEGEN MAROKKO Berlijn, 1 Juli. (N. T. A. Draadloos). Uit Barcelona wordt gemeld, dat Primo dc Rivera van plan is onderhandelingen met Engeland te openen over een uitwisseling van Gibraltar legen Marokko. ITALIË. DE KROONPRINS OP REIS. Napels, I Juli. (B. T. A.) De kroonprins van Itolic is vertrokken voor een reis naar Zuid- Ameriko. ZUID-SLAV1L. DE PERMANENTE KABINETSCRISIS. Draadloos wordt uit Berlijn gemeld, dat vol gens een bericht uit Belgrado Pasitsj den ko ning het ontslag van het kabinet heeft aange boden en gelijktijdig verschillende voorstellen heeft gedaan tot oplossing van du langdurige crisis. RUSLAND. ARRESTATIE VAN STUDENTEN. Riga, 1 Juli. (B. T. -A.) Het politieke stoatsdcpartcment heeft te St. Petersburg tal van studenten laten arresteeren, die protesteer den tegen de zuivering van de hoogescholen en die (behalve degenen, die aangesloten zijn bij de revolutionaire socialisten), zullen worden on dergebracht in concentratiekampen in Noord- Ruslar.d. DREIGENDE HONGERSNOOD Riga, 1 Juli. (B. T. A.) Het vooruitzicht op een aanstaanden hongersnood begint de sovjetleiders ernstig tc verontrusten. De com missie voor de voedselvoorziening is alweer in functie en zamelt graan in. JAPAN. DE VERHOUDING TOT AMERIKA. Anti-Amcrikcanschc betoogingen. Tokio, 1 Juli. (R.) Tal van protest-verga deringen en verdere manifestaties hebben van daag in heel Jopan plaats gehad, den datum, waarop de nieuwe 'Amerikcansclie immigratie- wet in werking treedt. Londen, 1 Juli. (R.) Het Japansche ge zantschap deelt mede, dat een jonge man het terrein heeft betreden, waar het vroegere Ame- rikaansche gezantschap te Tokio stond, dal bij de aardbeving is verwoest. Hij hooide de 'Ame- rikoansche vlag neer, die van een stok woei en ging ermee aan den haal, tevergeefs nagezet door verscheiden Japansche politieagenten. De Japansche overheid stelt een streng onderzoek in. ZUID-AFRIKA. SMUTS VOOR DEN VOLKSRAAD GEKOZEN Kaapstad, 1 Juli. (R.) Smuts is bij enkele candidoatstelling te Standerton gekozen. VEREENIGDF. STATEN. DE WERELDVLUCHT DER AMERIKANEN, Allahabad, I Juli. (R.) De Amerikoan- sche wereldvliegers zijn hedenochtend von Cal cutta vertrokken en 's middogs hier galand. VERSPREIDE BERICHTEN. OUDE GRAVEN IN TIBET. Een Havas-bericht uit Moskou houdt de me- dedeeling in, dat da cxpeditie-Koznof in Tibet op 100 KM. van Oerge, drie groepen zeer oude tumuli heeft ontdekt, waarin op 14 meter diepte het stoffelijk overschot rustte van Chi- neesche vorsten. Dc opgravingen leidde tot do ontdekking vnn onderaordsche gangen en van kamers, geschoord door houtbalken, waar zijden stoffen ter versiering waren aangebracht cn artistiek borduurwerk Chineesche hierogly- phen toont De graven bleken voorwerpen te bevatten, uit verschillende kostbare metalen vervaardigd. Tweede Kamer. In dc vergadering van Maandagmiddag is het wetsontwcrp-ruilwrkavcling zJi.s. aangeno" men, evenals de aanvulling van de ortsenwet. Aan dc orde was hierna dc behandeling var het Schocncnwetje. De hccrcn Stoalman, Vliegen en L n- vink verzetten zich tegen deze verlenging der bevoegdheid voor de rcgecring. De heer Fleskcns cn Minister A a 1 b e r- se verdedigen het wetje, waardoor de minister onmiddellijk kan ingrijpen bij groeiende, ab normale Duitsche concurrentie, die beneden kosprijs levert. Het Schoenenwetje wordt aangenomen met 33—27 stemmen. Een aantal andere wetsontwerpen wordt aan genomen zonder stemming, w.o. de regeling van de rechten cn verplichtingen van het per soneel der Koninklijke marine reserve. De vergadering wordt verdaagd te 2.40 tot Vrijdag 11 uur. Berichten. Dc Staatscourant van gisteren bevat o.m. de volgende Kon. besluiten benoemd tot officier in de Oranje-Nassau- orde H. Le Bocuf te Brussel, gedelegeerd com missaris der mijnbouwmaatschnppij „Laura cn Vereeniging" te Eygclshovcn, cn W. J B Schweitzer te Heerlen, directeur dier -maat schappij toegekend de gouden eere-mcdoille van de Oranje-Nassau-orde aan H. F. Grondijs, op zichter der ontsmetting bij den gemeentelijken reinigings- en ontsmettingsdienst te Utrecht, cn de zilveren eerc-medaillc aan J. T. Keulers, koster-organist in dc R.-Iv kerk to Lutterade- Krawinckel (Geleen). DE ECHTGENOOTE VAN DEN EX-KEIZER. Haar gezondheidstoestand lang zamerhand beterende. De toestand van dc vrouw van den ex-keizer wordt, hoewel langzaam, gaandeweg beter. Ven koorts is de laatste dogen geen sprake meer. Prinses Hermint gaat iederen dag een paar uur naar Lmiten zij beweegt zich echter zeer moei lijk. EEN 40-JARIG JUBILEUM BU DEN PENSIOENRAAD. Van den referendaris A. Ross. De heer A. Ross, referendaris bij den Pen sioenraad te s-Gravenhagc, herdacht gister zijn 40-jarige onafgebroken ambtsbediening. In van veel waardeering getuigende woorden werd hij door den voorzitter van dipn Raad, Jhr. von Weiier, in tegenwoordigheid van alle ambtenaren toegesproken, die daarbij in her innering bracht het groote aandeel, dat de ju bilaris had in de toepossing von de moeilijke pensioenwetten, waaraan hij zich gedurende zijn geheele loopbaan met ijver en bekwaamheid had gowijd. Als aandenken werd hem door den Rood en het daarbij behoorend personeel aangeboden de encyvlopedie van Oosthoek. De heer Ross dankte met enkele woorden voor de betoonde woardecrfng en wees daarbij op de aangename verhouding die steeds heeft bestaan tusschen den Raad en het personeel. GEEN SAMENWERKING BEGEERD. In zake de toepassing der Arbeidswet. Het dagelijksch bestuur van het Nedcrl. Vak verbond had de besturen vnn het R.-K. Vak bureau en het Chr. Nnt. Vakverbond op aon- drang van den Minister van Arbeid uitgenoo- ■T»TT. I ».-ÏT door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRINO - v 61 „Dus jij weet ook, waar hij zijn goud van daan heeft gehaald, en waar die meid zich ver borgen houdt viceg Joe met een loerenden blik near Kitty „Neen, neen!" verweerde zij zich wanhopig. „II: weet er niets van I" Doch haar geloot, waarop een doodelijke schrik to, lezen stond, verried haar. Joe grijnsde alleen maar. „Heel best," zei hij, ais had hij haar niet gehoord. „Dan heb je dus de keus om het hem te laten vertellen, of om het zelf te doen." Kitty's eerste opwelling was te vluchten. Zij zag echter, dat zij van pion waren, op haar gemoed te werken door middel van Ralph, en toen zij zich daarvan eenmaal rekenschap had gegeven, kon niets haar meer bewegen weg te loopen. Ralph's rechterarm hadden zij vrij ge laten slap hing hij neer over het touw dat hem verder aan den boom vasthield. Joc greep den hulpeloozen pols. Kitty zeg dat een sid dering door Ralph heengingzij zag hoe hij trachtte zijn lichaam stijf rechtop te houden zij zag de spieren op zijn kaak opzwellen, terwijl hij de tanden opeen klemde. „Laat dat I Laat datgilde zij wild. „Dat is zijn zieke arm I" Crusoe Campbell's groote hand hieid haar ruw legen toen zij op Ralph wilde toesnellen. „Ik wilde hem z'n spieren maar wat los la ten maken," zeide Joc, grinnekend. Kitty had dien schouder eiken dag verzorgd; nog zag zij in gedachten het door inwendige bloedingen blauwroode opgezwollen vleesch. Met haar zachte vingers had zij het nauwe lijks durven aanraken uit vrees hem pijn te doen, en nu zag zij dien slager op het punt zijn laffe wraak er op te koelen. Het was haar, als voelde zij zelf de pijn. Zij was een bezwij ming nabij. Joe, Kitty van terzijde gadeslaande, draaide den arm even heen en weer. Kitty zag- Ralph's oogen zich groot openen een geluid kwam niet over zijn lippen. „Om te beginnen," zeide Joe. „Ik geloof dat je goed zou doen het nu maar te vertellen, voor het erger wordt Hij gTeep den arm weer vast. „Houd op 1 Houd op I" gilde Kitty. „Ik zal het zeggen I" Zij zeeg op den grond neer en bedekte het gelaat met de handen. Ralph, ha Iff bewusteloos van smart, zag haar met verwondering aan. Hij verdacht er haar niet van, dat zij zijn geheim kende. „Beloof je me hem los te loten, als ik liet vertel vroeg Kitty, „Hij zal losgelaten worden, wanneer je do waarheid spreekt," beloofde Joe. Zittend op den grond, haar handen in den schoot samengeklemd, het hoofd gebogen om Ralph niet te zien, begon zij te vertellen, adem loos, zonder een oogenblik te onderbreken, als wilde zij zich elke gelegenheid benemen om zich rekenschap te geven van hetgeen zij deed. „Ongeveer een halve mijl vóór de Grum- blei-watervollen mondt een klein stroompje van den noordelijken oever in de Stanley uit. Het is te herkennen aan een groote, vlakke rots, naast den mond. Daar moet je landen. Er is een pad dat bergopwaarts leidt het loopt naast het riviertje. Dat volg je, tot je uit het bosch komt aan den voet van een groote bergpiek, die den vorm heeft van een opgestoken duim." In ademlooze spanning volgden de mannen haar verhaal. De bijzonderheden verleenden het een groote mate van waarschijnlijkheid. De kleine Stack schreef alles op in zijn notitie boek. Bij de eerste woorden die zij sprak, werd Ralph's gelaat verwrongen als door een nieu we smart. Hij voelde zijn schouder niet meer. „Dicht bij de plaats, v.aar je uit het woud komt," ging Kitty voort, „kruist het pad een ravijn. Op die hoogte wijk je van den weg ef, en volg jc de ravijnbedding, linksaf een klein eindje maar. Het ravijn maakt een zwakke bocht, bij de bocht ligt een groote massa dood hout, en daarboven staan drie boomen op een smallcn rotsrand, met wat struikgewas „Kittyom Gods wil I" mompelde Ralph. Zij durfde hem niet aanzien. Sneller nog dan eerst, ging zij voort„Achter dot struikgewos is een hol, dat uitkomt in een berggang. In de gang moet je links afslaan, don ga je een hce- - !en tijd voort bijna een half uur. Neem een toorts mee oni je den weg tc Verlichten. Je komt uit aan den anderen kant von den berg. Daar is een prachtige vallei. Langs geen an deren weg is die te bereiken, en daar is het. Kitty was aan het eind van haar verhaal ge komen, cn keek onzeker om zich heen. Joe Mixer, Crusoë en Philippe staarden haar aan als door den donder getroffen. Steelsgewijs monsterden zij elkaar. Dezelfde gedachte was achter het voorhoofd van elk hunner gerezen, en ook elk hunner vroeg zich af, en trachtte zich te vergewissen, of zij eveneons bij de an deren was opgekomen. Joe zog, dat hij zijn ont dekking niet geheim kon houden. „Allemachtig I Het is de Kom van het Rots gebergte f" schreeuwde hij. „En die is ons I" „Misschien liegt zij wel I" onderstelde Stock. „Wie heeft je dat verteld Hoe kom je aan dat moois vroeg Joc. Kitty mankte een hoofdbeweging in de rich ting van Ralph. Zij had hem nóg niet durven aanzien. „Laat hem nu los I" vroeg zij zwak. Joe Mixer's kleine oogjes glinsterden vreemd; hij was met een soort eerbiedig ontzag ver vuld. Verscheidene malen herhaalde hij bin nensmonds „De Kom van het Rotsgebergte 1 als kon zijn trage geest het begrip niet vatten. Stack's muizenoogen blikten achterdochtig nu den een, dan weer den ander aan, terwijl hij trachtte het geheim, waar hij buiten was ge sloten, op hun gezicht te lezen. Een vreemde lach deed allen plotseling naar Ralph opzien. Zijn wanhoop gaf hem krachtbij zou zijn laatste kaart uitspelen. „Gemokkeiijk laten jullie je wat wijs maken l" zeido hij minachtend „Wel waarschijnlijk, dat i k het haar zou verteld hebben In bange vrees sloeg Kitty haar oogen naar Ralph op. De verachting waarmee hij haar aanzag, deed haar het hart samenkrimpen. Hoe zou zij hierna nog kunnen voortleven „Hoe kon ik weten, of je niet liegt vroeg Joc onzeker. „Hoe kwam hij er bij, je te ver tellen over die andere vrouw „Meer zeg ik niet," verklaarde Kitty zwak. Joc maakte een veelzeggende beweging in de richting van Ralph. Met een kreet van schrik sprong zij op. „Ik zal het wel zegg'cn I Hel is waarIk zweer het je Hij heeft in ijlkoortsen gelegen bij ons, twee dagen lang. In zijn ziekte heeft hij het toen gezegd. Telkens cn telkens begon hij weer hetzelfde verhaal. Ik schreef het op. Ik ducht, dat hel moor fantasieën waren tot van daag Annie kwam. Toen merkte ik, dat het waarheid was. Laat hem nu gaan I" Alle hoop stierf in Ralph's hort. Zijn hoofd zonk hem op de borst. „Nahnya heeft het voor zien," dacht hij. „Zij hoeft al weer gelijk ge had. Alles, olies heb ik bedorven! Wat blijft er mij nog over V Joe keek Stock onn. Het was duidelijk, dat de kleine man een geestelijk overwicht op hem had, cn dat hij zich op zijn oordeel verliet. „Het zal wel waar zijn," verklaarde Stack.. „Als het leugens waren, had hij zeker z'n sna vel gehouden." „Laet hem nu los," vroeg Kitty weer. „Een beetje geduld!" ïaadde Joe. „Ik heb niet gezegd „Je hebt het beloofd," riep Kitty woedend. „Ik houd mijn belofte," verklaarde Joe. „maar ik vervul hem, wanneer het mij belieft. Ik zou wel gek zijn, wonneer ik hem nu liet gaan dan zou hij ons nog heel wat last kunnen bezorgen. Tegen den morgen breken wij op. Ik laat hem aan den boom gebonden, en zoodra wij weg zijn, kun jij komen om zijn touwen door te snijden^" „Dan zal hij ons beschieten, van den oever af," merkte Stock angstig op. „De eerste maand zal hij geen geweer kun nen b°n*eeren met dien arm," stelde Joe hem gerust. „Ga jij nu maar weer naar je bed," zeide hij tot Kitty. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1