Louis Klein Utrechlscliestraat 44 RH New-Edison „DE EEMLANDER" BUITENLAND. J- 271.000. Komt U eens hooren! PêarsohandeJ A. van de WEG - LAMGESTAAT.23 Willem Groenhuizen HANGKLOKKEN PENDULES BERG-HOTEL 23e Jaargang No 5 ABORNEMENTSPRUS fer 5 T ^m"v loort 2 10, idem lianco per post f J.—. per weck (met gratis veizeker ng tegen onge'ukkcn) f C.J7&, aizondeilijke nummers 1 C.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERPO"RTWAL 2A. POSTREKENING N°. 473IO. TEL. INT 513. Zaiercf&g 5 Juli 1324 prijs der mwEiiM bewijsnummer, elke legel meer 0 25, dienstaanb c* dingen en Licldadigheids-advc tentiïn voor de helh der prijs. Voor handel cn "bedrijf bestaan sec» vooideclige bepalingen voor het advcrteeicn tene ci.cu a;rc, bevattende de vooi waarden wordt cp aanvraag toegezonden. Vergelijkende tabel over de jaren 1915 tot cn met lg22! bsbooresdo bU bet Hoofdartikel „Cemoentehulshoadlog" van den hoor J. Hofland Sr. In bet 3o Blad. DIENSTJAAR. Belastbaar inkomen. 1915 1916 1917 101S 1919 1920 belasting dienst 1921/12 1922/23 4008:00 f 4.973.550.- - 6i 481.100'.— - 7.155.140.— - 9.S43.800.— - 11.844.900.— - 14.904.295.-(5) geschat - 1S.5C0.C00.— Dc gomcenlc-j Opbrengst. G©w>ddeld op Uit hot kapitaal rekening el uit do hetfing. der gasfabriek met voordeelig gonoton. 140331 f 169.605.— - £02.129.— - 354.544.— - 42S.liO. - 7S1.2S4. - 895.763.— 95S652 3.5 3.41 o/e uit do reserves f 49.138.— 4.61 °/o luit de r^s. /"1640.- Ikapitaal/" 57,717. 5.°/o kap. f 54.922.— 4.47 r,Jo kap. f 55.000.— 6.6 °/0 f 35.171. 6.- (6 '/.li f 50.000.— [aflossing leening 7.1 °/0 5000) pflossing loening I saldo. Idem rafleclij) saldo. f 9.467. 106.— - 37.760.— f 59.750.- - 95.592.— - 186.529.- - 28.000.- Totaal door de gemcenlo genoten. ^Vinstsaldo f 60.000.* Winst Deserves f 25.S61.25 - 49.13S.75 57.717. 1.639.— 15.641.— Kapitaal Kesorvo Winst Kapitaal f 54.922. Winst - 20.078. Kapitaal f 55.000.(5) Kapitaal f 35.171.aan pijprocht Uit do winst in do volm van pijpreoht f 37.0S9.— Van gas'on eloctrioitoit uit do whist f 90.0O0- - 80.000.- als pijprocht. ('I De fabriek verliest in dit jaar totaal f 100.374.toen was van de winti in 't geheel geen sprake. Is) Idem' nu bidraagt het verlies f 102.285, als pijprocht voicl f 85.171.aan 't kapitaal onttrokken. (M Hierin niet begrepen andere dan hot nadoclig saldo op den gewonen dienst. (5) Later belangrijk verminderd tengevolge van do wijziging dor Wot op do Inkonislonbolasiing tot f 13.800.900.—, zoodat feitelijk het gemiddelde °/0 der heffing (t'/j) bedraagt. J. HOFLAND Sr. DUITSCHLAND. DE OVEREENKOMSTEN MET DE MICUM. De opzegging o'er contracten docr dc industricclcn. B e r 1 ij n, 4 Juli. (N. T. A. Draadloos). De industrieclen uit het Roergebied wijzen erop, dat het opzeggen van de contracten met de Micum niet moet worden toegeschreven aan onwil hun nerzijds om met Frankrijk tot een regeling te komen, doch dot zij daardoor alleen willen po gen de tenuitvoorlegging van het rapport der deskundigen zooveel mogelijk te bespoedigen. HET PROCES TEGEN DEN SEPARATIST BERKHOLD. Wolff meldt d.d. 4 Juli uit Hanau, dot het proces tegen dan wijnbouwer Bsrkhold, uit Eltville, Donderdag moest worden verdaagd, om- dót de meesten van de 41 getuigen iri dit pro ces wegens separatisme, door de Fronsche auto riteiten naar Rüdesheim waren ontboden, voer een zaak cie daar aanhangig was. Donderdag waren te Hanau opnieuw slechts negen getui gen verschenen. De president las een telegram voor dat door den landraad te Rüdesheim ge zonden was aan het openbaar ministerie en het welk behelsde, dat de Fransche autoriteiten aan de opgeroepen getuigen verboden hadden ter terechtzitting te verschijnen. Een verzoek van den advocaat van beklaagde, dat deze uit de voorloopige hechtenis zou wor den ontslagen, werd door het Staatsgerechtshof ter verdediging van de republiek voor welk hof de zaak dient afgewezen, omdat er reden is om te vreezen, dat dan de beklaagde zou vluchten. DE ABMTENARENSALARISSEN. B e r 1 ij4 Juli. (W. B.) De rijksregeerlng heeft het voorstel verworpen van de beambten- organisaties strekkende tot herstel van de vroegere wijze van betaling van salarissen in den vorm van kwartaals-vocruitbetalingcn. De regeering heeft medegedeeld, dat door de nieu we verordening de salarissen in het vervolg maandelijks vooTuit zullen worden betaald. DREIGENDE WONINGNOOD IN HET BEZETTE GEBIED. Wolff meldt, dat volgens schatting het totale aantal spoorwegambtenaren en -arbeiders, die zich buiten het bezette gebied bevinden krach tens een vroegere verbanning met familie leden ongeveer 70 duizend bedraagt. Het woningvraagstuk zal bij hun terugkeer tot de grootste moeilijkheden aanleiding geven, om dat een deel der huizen, die door ce uitgezet ten vroeger werden bewoond, aan het personeel van den regiespoorweg cn anderen zijn toege wezen. FRANKRIJK. EEN TOESPRAAK VAN HERRIOT. Frankrijk heeft gisteren den Amerikaenschen Onafhankelijkheidsdag gevierd. Voor het comité FrankrijkAmerika heeft Herriot een toespraak gehouden, waarin hij herinnerde aan het toe treden van Amerika tot den oorlog, ter verdedi ging van de beschaving, die aan de Marne gered was. Frankrijk, zei hij, zal nooit het broederlijk gebaar van Amerika vergeten. DE BAKKERSSTAKING TE PARIJS GEËINDIGD. P a r ij s, 4 Juli (B. T. A.). Aangezien de bakkerspatroons het door den minister van ar beid opgestelde contract hebben geteekend, zal het werk morgen worden hervat. ENGELAiND. DE A.S. LONDENSCHE CONFERENTIE. De Fransche ministerraad bijeen. P a r ij s, 4 J u 1 L (B. T. A.) De ministerraad heeft langdurig gesproken over de -verschillen de kwesties met beirekking tot de conferentie te Lor.den. Frankrijk acht z;ch niet ge bonden door het Engclsche uitncodigingsschrijven. Parijs, 4 Juli (Havas.) In de gemeen schappelijk vergaderde commissies van buitcn- Inndsche zaken cn financiën uit dc Kamer van Afgevaardigden heeft minister-president Her riot gezegd, dat hij, na den gehouden minister raad, een nota had gezonden naar Londen, waarin hij verklaart, dat de Fransche regeering zich niet gebonden acht door de overwegingen, waarvan de Bvitsche regcering haar uitnoodi- ging tot bijwoning van d*e conferentie te Lon den heeft doen vergezeld gaan. Nadere bizonderheden over Herriot's standpunt. Parijs, 4 Juli. (Havas). In de vergadering ven de Kamercommissies van financiën cn bui- tenlandsche zaken verklaarde Herriot, dat het ontwerp-prctocol van Londen alleen de inzich ten van Engeland uitspreekt. Hij heelt op hoffe lijke maar krachtige wijze aan Macdonald zijn verwondering geseind over het feit, dat het pro- tocb! aan de uitnoodigingen was toegevoegd. Terwijl dc premier zijn verklaring aflegde kwam het Engclsche antwoord aan. Sir Crewe erkent, dat het Engclsche memorandum geen enkele uitgenoodigde natie bindt. De conferentie zal in volkomen vrijheid de opgeworpen kwestie be spreken. Herriot beloofde elke vernieuwing van het verdrag van Versailles te zullen weigeren. Antwoordend aan Brinnd verklaarde Herriot, dat hij onlangs bij Macdonald moeite heeft ge daan voor de opstelling van een Fransch-En- gelsch waarborgverdrog. Franklin Bouillon zei, dat een dergelijk ver drag niet alleen de westgrens van Duitschland moest waarborgen, maar den geheeicn status van Europa, Polen inbegrepen. De indruk in Frankrijk. Uit Parijs d.d. 4 Juli: De correspondent te Londen van da Echo de Foris heeft groots opschudding verwekt docr zijn mcdedeeling, dot op de aanstaande confe rentie geen regeling getroffen zal worden voor het geval Duitschlar.d in gebreke blijft bij de uitvoering van zijn verplichtingen, voor zoovar cie niet in het verdrag van Versailles zijn vast gesteld. Volgens sommigen behoeft echter oan dit bericht niet al te veel waarde te worden toegekend, daar de inhoud daarvan geen uiteen zetting van het standpunt van den Engclschcn minister-president is. De Petit Pnrisien merkt op, dst men te Parijs nooit de stelling zal aanvaarden, "dat Duitsch- land buiten het verdrag van Versaiil°s geen verplichtingen kunnen wórden opgelegd. Ook ten opzichte van de vraag der bevoegd heid der Commissie van Herstel, zoodat b.v. een beroep zou moeten worden gedaan op het Inter nationaal Gerechtshof te 's Gravenhnge, voor geval er zich moeilijkheden voordoen bij dc in terpretatie, van het verdrag van Versailles, >vijkt het Fronsche standpunt van het Engelsche af. Intusschcn heeft hét bericht van de Echo de Paris te Parijs diepen indruk gemaakt, wat ook hieruit blijkt dat de New York Herald reeds weet te mélden, dat Herriot den Franschen ge zant te Londen opdrecht zou hebben gegeven in Downingstreet een ernstig protest tegen deze aan Macdonald toegeschreven uitlatingen in te dienen. Een Britsche uiteenzetting in verbond met het misverstand. Londen, 4 Juli. (R.) In cfficieele kringen te Londen is men hoogelijk verbaasd over de Fransche houding ten aanzien van do bespre kingen op Chequers. Men blijft erbij, dat de Engelsche regeering niets heeft gedaan in strijd met ecnige afspraak met de Fransche re geering, door het verslag van .wat er op Che quers verhandeld is te laten meedeelen aan de andere geallieerden. Men legt er hier den na-, druk op, dat men niet van plan is zich hoe dan cok te bemoeien met het werk van de commis sie van herstel, maar die commissie kan geen zaken buiten het verdrag van Versailles behan delen, waaromtrent bepalingen slaan in het rapport-Dav/es. Engeland dient geen besluit, of voorstel, waaraan niet meer te tomen valt, in, het doet alleen zijn eigen inzichten aan de hand cn herhaalt de uitdrukkingen, op Che quers pfobruikt, die niet bindend zijn, voordat ce geallieerden zijn geraadpleegd. Verdere Britsche beschouwingen. Londen, 4 Juli (N. T. A. Draadloos.) Men beschouwt hier dc actie, die plotseling in d-o Fransche pers is opgedoken in verband met de voorbereidende maatregelen tot het bijeen roepen der o.s. Londenschc conferentie, als buitengewoon ongegrond. Da redactie der uit- noodiging aan de mogendhedeq en de inlich tingen, d'.'o de Britsche regeering als bijecn- rocpster der conferentie aan d? geallieerden heeft gezonden, konden in geen enkel opzicht worden beschouwd els iemand te binden. De bondgenootcn zijn, zooals trouwens België en Italic uitdrukkelijk hebben gevraagd, voortdu rend geheel op d*a hoogte gehouden van de voorloopige besprekingen, die tusschen Mac donald en Herriot hebber? plaats gehad en Frankrijk heeft steeds erkend, dat het verstrek ken van zulke inlichtingen noodzakelijk was. Deze inlichtingen waren gegrond cp hetgeen in werkelijkheid op Chequers te Eerde was ge bracht, maar steeds is de nadruk erop gelegd. <)at daar geen besluiten zijn genomen cn dot deze niet konden worden genomen, tenzij in een bijeenkomst van alle bondgenootcn. De aanstoot, thans in de Fransche pers blijkbaar genomen aan het verstrekken dezer inlichtin gen, volt nog temeer op als men bedenkt, dat Herriot bij zijn bezoek aan Brussel zich in staat heeft geacht de Belgische ministers veel u'tgebreider mededéclingen te deen dan waar toe men zich te Londen gerechtigd .achtte. In officieele kringen verklaart men nadruk kelijk, dot niets, wat tot dusver werd gezegd of gedaan, kan worden beschouwd als een ver plichting van een der partijen ter conferentie cn dot ook zelfs de Britsche rcgeer.'ng geheel vrij staaL Het dool der conferentie, zocals rr.-cn het hier opvat, ishet vraagstuk der schade vergoeding op een nieuwen prectischen grond slag te brengen door het roppert der deskun digen in werking te loten treden en om dit t? doen, zocals op Chequers besloten was, zou het vermoedelijk noodzakelijk zijn een proto col vast te stellen. In verband hiermede had een openhartige uiteenzetting plaat-, waarbij niereend zich tot wat dan ook bend ten aan zien van de verschillende punten, die in de Londenschc conferentie te- tafel zouden ko men. De vraag deed zich vcor, welke autori teit dp macht zou hebben uit te maken, cf Duitschland werkelijk in gebreke zou blijven cn hieroir.trcrt verklaarden de Fran-chen het niet met het Engelsche standpunt cers te zijn. Men dient er wol op te letten, co bij het ver strekken der mededelingen omtrent d? bij eenkomst op Chequers de Engelsche regeering zich heeft onthouden van het aangeven van ecnige bepaalde beslissing van dit vraagstuk cn natuurlijk blijft dit een der punte.n, waarom trent slechts de algemeene vergadering der geallieerden een beslissing kan r.eraen. Britsche persstemmen. Londen, 4 Juli. (N. T. A. Draadloos). Eenige verrossing is te Londen gewekt door het twistgeschrijf in de Fransche pers met betrek king tot de conferentie over het hersteivroag- stul;, die op 16 Juli te Londen wordt gehouden. Er wordt zeer sterk nadruk op gelegd, dat En geland niets heeft gedaan om te trachten een van dc belangrijke vraagstukken te prejudi cieeren, cie op de conferentie ter sprake komen en dot het een volstrekte misvatting is te den ken, dat ccnig inzicht, dat geuit zou kunnen zijn door de vertegenwoordigers van de Engelsche regeering in het buitenland in den loop van de gebruikelijke diplomatieke gedachtenwisselin- gen, bedoeld waren of bij mogelijkheid konden worden opgevat als een poging om den Fran schen premier cn zijn regeering op eenige wijze te binden. Algemeen is men van gevoelen cn wordt geloofd dot duidelijke overeenstemming op dit punt meet dienen cm de critipk, die in de Parijsche bladen is geuit, geheel weg te nemen. Dc Quai d'Orsay is volkomen op de hoogte gehouden van iedcren stap in verband met de op handen zijnde conferentie. De Times zegt, dot de verklaring van het feit, dat de Quai d'Orsay geen officieele uitneodi- m Jfefj] \i The Ptionograpii with a scu.' Diannlü tënllon Groote BIBLIOTHEEK VOORRAAD riuiluló nUIltJIi Abonnementen per jaar 12 of 24 rollen mar keuze per maand SPUiTV/ATER - [ss&ikc voor limonaih in varsciiillsnds smaken 39 cl. p. fléscfijo Citroenzuur - Ranji - Üicioiiiwalar 14 csnt por llescli Voor l's reis. Sponsen - Zeep - Eau de Cologne enz- JUVtfZLSES-HBftLOSlER. Lanpeslrsat 43. Telcf. 832. Postr. 75S2. y ZONDAGS MATINEE .4 Strijkje Jean Henry J ÏEDEEEN AVOND 3 CONCERT en DANCING LUCULLÜS- BNMAAKGLAZEN 111 EL LAWSESTR. Z9 - TEL. 4B2 PRIJSCOURANT GRATIS. jX'J XMülGMSrsti !SCAÏ3 STER 8 LIS EERKETEL met G flat e n p.clieel complect f S.35 MI MIBDEMSMieS C8EOIE1M X'oof 4:r e sJoorl cn Oirs'rohort. Langegracht 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. weer rekeninghouders «nnr een leder en ita;\r -*.!Ie plaatsen in Nederland. Vranga in'seluingen en vraagt ,«;!rot»oeU \i>. VoorE3£GENKL££DlftG IS EN BI ZJTT 20CH IJ Vt UB? BBOTB EN MEEST GESORTEERDE AD EES HEI DASÏ1E3 U) KIliüERfiODEHUIS IIJMDEUE' 16/.3 Lanpestraat. Amersfoort. ..IER ZIJN con VOORRADIG DE CE- G\RANBEE51D ONDOOPiDRINQBARL MANTELS VAN BE FIVJ/IA „HANDLE- BEFC" to MANCHESTER. gingen heeft ontvangen voor dc conferentie eenvoudig deze is, dat Macdonald en Herriot sa men het besluit hebben genomen om de con ferentie te houden. Daarom zond het Engelsche ministerie van buitenloncsche zaken slechts aan de andere bondgenootcn een schriftelijke uii- nocdiging. De Times voegt hieraan toe: Het bericht in d? Echo de Paris geeft een veel te stellig karr.!:ter oen dc inzichten, dcor Macdonald ten beste gegeven in zijn mededee- Iingen aan de verbonden mogendheden in ver band met de aanstaande conferentie. De minis ter van builcnlar.dsche zaken heeft in ce meest algemeene termen de voorwaarden opgesomd waaronder het plan der deskundigen in toepas sing zal worden gebracht, maar hij heeft niet cn cot kon cok niet, de punten opgr-jomd in den vorm van vastslaar.ee besluiten, daar geen be sluiten kunnen worden genomen, voor de con ferentie bijeen komt. Zoowel Macdonald als Herriot hebben de bijeenkomst op Chcquors duidelijk doen uitkomen, dat hun besprekingen van voorloöpigen aard waren en ni.*t anders konden zijn in verband met' de afwezigheid van de endere bondgenootcn. Dc Daily Telegraph houdt vol, dat Macdor.e'd bij dc korte uitnoodigingen voor de ccnicrcn'ie zich stipt beperkt heeft tot zijn rol als aan staand gastheer van de conferentie, terwijl hij tevens nis het ware heeft gehandeld als griffier van de conferentie op Chequers. Behalve dat zij het algemeene doel von de conferentie oange f', gelijk dit overeengekomen is tusschen de Fran sche en Engelsche premiers, namelijk het in werking stellen van het plan-Dawes, maakt de nota van uitnoodiging geen nonsprank op het stipuiceren van de nauwkeurige voorwaarden van de to volgen gedragslijn en soortgelijke punten. Do inzichten vun dc Engclsche regcering cn oe methoden, die zij in de tegenwoordige om standigheden het meest gepost acht met betrek king tot het uitvoeren van de aanbevelingen van de commissies van deskundigen, zijn echter on- getwijield bekend gemaakt aan de verschillende regeerIngeh in do voorloopige diplomatieke be sprekingen, c!ie thans gevoerd worden. Het Duitsche standpun'. B e r I ij n, 4 Juli (\V.). Noor aanleiding van óon uitlating in het Journal des Débats, behel zende, dat de Duitsche minister van bui>n~ Inr.dscho zaken erop had aangedrongen, dot, als compensatie voor de verplichtingen die een verdere strekking hebben dan de bcpn!ing~n van het verdrag van Versailles en die vrtn Duitschland worden verlangd, geeisch wordt, dot eerst of op zijn minst gelijktijdig het Roer gebied zul worden ontruimd, deelt de Zcit, het orgaan von Stresemonn, mede, dat die cisch ongetwijfeld is gesteld en dat hij ook bij dc be raadslagingen tc Londen een rol zal spelen. Cp hetzelfde oogenblik, dnt een olgëmecne ovei-' eenkomst tot stond komt over de tenüityóerlr'g- ging van de bepalingen von het vredesverdrag, wordt de ontruiming noodzakelijk von Dussol* dorp, Duisburg en het Roergeibcd. Aan Belgischen en Franschen kont is men blijkbaar nog niet doordrongen geraakt van dt> vanzelfsprekendheid hiervan. Met het „on zichtbaar maken" van de bezetting kan Duitsch land geen genoegen nemen. Er moet volkomen duidelijk en ondubbelzinnig worden geconsta teerd en het moet door de tegenpartij rek worden begrepen, dot zonder de noodzakelijke zekerheid, dat de militairen Dusseldorp, Duis burg cn Ruhrort zullen ontruimen, geen werke lijk doeltreffend resultaat op de conferentie te Londen zal worden bereikt. HET; CONFLICT IN DE BOUWVAKKEN. Men rekent, dat 700.000 mannen het werk zullen neerleggen. Londen, 4 Juli. (R.) H^t Hof ven onder zoek naar het conflict in de bouwvakken is vanochtend bijeengekomen. Dc vertegenwoordi gers der arbeiders wnren vanochtend niet ver schonen, maar zijn van pliin vanavond nnn d" vergadering d°el tc nemen. Men gelooft echter, cl t morgen ongeveer 7C0.000 bouwvakarbei ders hot werk zullen neerleggen. MACDONALD OVER DE ONTWAPENINGC- KWESTIE. Donderdag zcide Macdonald in een redevcc- ring over de ontwopéningskwestic Da bewapening kan niet worden verminderd dcor het aannemen von motier. of het schrijven van depêches. Het is niet mijn opvatting inzake ontwapening, dat het ccne volk zijn handen om hoog steekt en zegt: „Wij zijn niet beschermd cn jelui kunt doen wat je wil." Mijn opvatting cp cit stuk von zaken ic, dot wij verplicht zij het .minimum van strijdkrachten in stand te hou den, totdat de tijd van een volledige overeen stemming is aangebroken. Toen vijf kruiser", die men teloor had laten gaan, door de arbei- dersregeering werden vervangen, zeiclen eenige partijgenooten, dut wij een nieuwen wedloop in bewapening wuren begonnen. Zoo iets doen wij. echter heelemeal niet. De beste manier om tot ontwapening te komen is om voor alles de vcor- waerdan van den vrede te scheppen. Wjij moe- tpn tct overeenstemming komen met andere naties cn ik geloof, dot wij binnrn drie weken tot overeenstemming komen bif het toepassen on het rapport-Dawes.'4 HET CONFLICT MET EG'/PTE INZAKE SOEDAN. Londen, 4 Juli (N. T. A. Draadloos). De Times verneemt, det de ecrstc-minister weder om briefv i ;scling heeft gevoerd met de Egyp tische regcering mot betrekking tct de onder handelingen, die te Londen plaat* zullen vin den over de regeling van cie hangende vraag* stukken tusschen Engelond cn Egypte, waar van het \oornaamsle den Soedan betreft. Daar de toestand ietwat verward is gewrden, st?it Macdonald er prijs op aan Zagloel pasja te deen weten, dot hij volkomen bereid is te be raadslagen ever ccnig vraagstuk, dat rede! ij- kerwiio aan clc orde kan worden gesteld in ver-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1